Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Sundheds- og Psykiatriudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet SP-udvalgets særlige sundhedspulje Tværgående konsulentfunktion Skærpet visitation til midlertidige botilbud Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte Overgang fra barn til voksen sum Forslag til tiltag 1 Forebyggelsespakker Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg Uddannelse til alle Uddannelse til unge borgere Markedsføring af Vordingborg Kommune Forebyggende tandplejeindsats til småbørn sum Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet fra max. 18 måneder til max. 24 måneder I alt I dag bruges 18 mdr. intervallet til de børn og unge, som har god mundhygiejne, ingen cariesaktivitet, normale tandstillingsforhold og hvor der er godt samarbejde med barn og forældre. Altså der hvor man skønner, at der inden for de næste 18 mdr. ikke vil ske en udvikling i forekomst af huller i tænderne og hvor der ikke vil ske en uheldig udvikling af tandstillingen. Denne gruppe kan man overvej at udvide til kun at skulle komme hver 24 mdr. under forudsætning af, at diagnostikken følges op af røntgenkontroller samt diverse kontroller af mundhygiejne. Ulemper ved reduktion: Typisk kan et efterskoleophold, en skilsmisse, et dødsfald og lignende sociale begivenheder ændre mundhygiejneindsatsen med uheldige følger for tænder og tandkød. Såfremt der går længere mellem undersøgelsesintervallerne, forringes muligheden for at øge indsatsen og dermed forhindre sygdomstilvækst i en uheldig grad. Samtidig er der en veldokumenteret sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og tandsundhed, som medfører, at børn i de mest ressourcesvage familier vil blive hårdest ramt på tandsundheden ved en intervaløgning. Det kan oplyses, at i Region Sjælland har kun Næstved og Faxe Kommuner statusintervaller over 18 måneder mens resten af kommunerne har max. intervaller på mellem 12 og 18 måneder. Tandlæge 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 Klinikassistent 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8

3 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 4 Nedlæggelse af Sundheds- og psykiatreiudvalgets særlige sundhedspulje I alt I forbindelse med budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen etableringen af en sundhedspulje, som det til enhver tid siddende sundhedsudvalg, efter beskrevne kriterier om relevans og krav om dokumentation af effekt, skulle kunne uddele til nye eller forstærkede sundhedsfremmende projekter/indsatser i kommunens fagområder eller virksomheder. Puljen udmøntes for en toårig periode. Den var i 2012/13 øremærket sundhedsfremmetiltag i psykiatri- og handicapområdet og sundhedsplejens indsats for unge mødre. Begge dele er evalueret positivt og har haft håndgribelige effekter i forhold til målgrupperne. I 2014/15 er puljen øremærket ungeforebyggelse med afsæt i Center for Rusmidler. Puljen har muliggjort udarbejdelsen af en bred, tværgående strategi for ikke mindst forebyggelse og behandling af unges hashmisbrug som er et stort problem med mange livslange følger. Samtidig har puljen muliggjort den fortsatte udvikling og drift af en særlig indsats overfor kommunens relativt mange unge mødre, der, via projektmidlerne, bliver bakket op i at mestre forældrerollen og komme videre i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Ulemper ved reduktion: En nedlæggelse af puljen vil gøre det vanskeligere at igangsætte fokuserede forebyggelsesindsatser på tværs af kommunens fagområder, fordi sådanne nye tiltag kræver projektstyring, opfølgning og ressourcer til implementering af nye metoder. En reduktion vil mindske muligheden for en vifte af relevante, borgerrettede, forebyggelsestiltag.

4 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 5 Nedlægggelse af konsulentfunktion til tværgående sundhed I alt Afdeling for Sundhed har som opgave at understøtte forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i alle kommunens fagområder. Tværgående sundhedsfremme er et væsentligt fokus i kommuneplanen, sundhedspolitikken og en række nationale anbefalinger - herunder Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med den nuværende konsulentfunktion på kost- og motionsområdet har Afdeling for Sundhed haft mulighed for at bidrage til sundhedsaktiviteter og et skærpet sundhedsfokus i bl.a. socialpsykiatrien, handicapområdet (rygestop, madvaner, integrere bevægelse og udeliv i hverdagen), kontanthjælpsområdet og integrationsområdet (sund og billig mad, hvor kan man dyrke motion gratis og lokalt, etablering af sociale netværk, viden om sundhedsvæsenet). Der har i de forløbne år ligeledes været efterspørgsel på "madpakkearrangementer" i daginstitutioner, ligesom der ligger en forventning om samarbejde med skolevæsenet om sundhedsfremmedelen af skolereformen. Konsulentfunktionen bidrager ligeledes til tværfagligheden indenfor sundhedsområdets egen indsatser som konsulent i sundhedsplejens tilbud til unge mødre, i patientskolerne og som kost- og motionskonsulent overfor særlige målgrupper i Center for Rusmidler. Ulemper ved reduktion: Det bliver vanskeligere at indfri kommuneplanens og visionens ambitioner for sundhedsfremme uden denne ressource. Hvis den bortfalder kan Afdeling for Sundhed ikke længere tilbyde støtte og inspiration gennem praktisk sundhedsfremme i kommunens virksomheder, og det vil dermed være mere usikkert, om borgere i alle aldre bliver mødt af en sundhedsfremmende kommune, som de nationale forebyggelsespakker lægger op til og som visionen lover I alt

5 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 8 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens 107 I alt Skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på 1,5% opnås ved at skærpe visitationen på midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, hvor borgere er i afklaringsforløb. Det skal gøres opmærksom på, at afklaringstilbuddene anvendes for at vurdere om borgeren kan leve i egen bolig med støtte eller de har brug for botilbud. En kortere intensiv indsats i form af 107 forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. 107-insatsen understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Flere af disse forløb er endt med at borgerne er blevet selvhjulpne og selforsørgerne. Der er derfor en række konsekvenser af en sådan besparelse.der vil være nogle borgere der vil få vanskeligere ved at bo i egen bolig, da de ikke er afklaret og støttet til at bo i egen bolig. De vil derfor kunne blive dyrere på sigt. Se bilag vedr. typiske afklaringsforløb. I 2014 blev der ialt anvendt godt 12,2 mio. kr på området og der arbejdes efter en besparelse på 0,5 mio. kr.

6 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 9 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 I alt Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Der har i en årrække været pres på socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 og der er taget løbende initiativer for at hindre en udgiftsstigning og senest ved at omlægge 85 i Socialpsykiatrien. Se bilag vedr. socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85. Inden for bo og naboskaberne bruges 85 også i høj grad til at få ressourcerne til at strække længere ved at ydelserne gives i fællesskab ved f.eks. fælles spisning, aktiviteter, klubber mm. For at finde midler til fællespuljen, foreslås der en besparelse af de visiterede timer til 85 på 1,8 mio. kr. Konsekvenserne af besparelsesforslaget vil være mindre personale i weekender, aftner og nat og færre muligheder for fælles ture og udflugter.på sigt kan det for borgerne betyde ringere trivsel og igen øget behov for støtte. Besparelsesforslaget vil også gøre, at der ikke længere vil være det samme fællestilbud, som i dag tiltrækker borgere fra andre kommuner, hvor der ca er 120 medarbejdere inden for området, hvoraf 31 pct. bliver finansieret af borgere fra andre kommuner. Herved vil der være færre arbejdspladser i kommunen. I 2014 blev der ialt anvendt godt 33,4 mio. kr på området og der sigtes efter en besparelse på 1,8 mio.kr.

7 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 10 Overgang fra barn til voksen En anden stor udfordring for området er overgangen fra barn til voksen, hvor der ofte opstår problemstillinger, som kan være vanskelige at løse, og derfor dyrere end nødvendigt, da der er forskellige paragraffer for børneområdet og voksenområdet.der kunne opnås besparelser ved at voksenområdet overtog de mere komplicerede sager allerede når barnet fylder år. En passende metode kan aftales mellem de to afdelinger. Effekten kan ikke opnås allerede i 2016, men vil være der fremadrettet

8 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Aktiv implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Skema VIS Forslag nr. 1 I alt Sundhedsstyrelsen har beskrevet 11 forebyggelsespakker, som via en række evidensbaserede anbefalinger til kommunerne skal løfte folkesundheden. Der er tale om mere end 200 konkrete anbefalinger på tværs af alle kommunens fagområder og kerneydelser. Løbende implementering af anbefalingerne kræver fokus, konsulentstøtte og opfølgning - og det anbefales derfor, at et team på to konsulenter med erfaring på henholdsvis børne- og voksenmrådet og særlige kompetencer indenfor motionsfeltet ansættes til denne særlige opgave. Det skal ligeledes være konsulenternes opgave at bygge bro til frivillighedsområdet. Læs mere på Sådan understøtter tiltaget visionen: Et højere sundhedsfremmende niveau i alle kommunens virksomheder og ydelser vil fremme bosætning, fastholdelse, livskvalitet og overskud i befolkningen og vil påvirke Vordingborg Kommunens brand både internt og eksternt. De to konsulenter kan bidrage til at skabe begejstring om sundhedsfremmedimensionen og hjælpe kommunens fagområder med at spotte "lavthængende frugter" med stor sundhedseffekt. Hvis Vordingborg Kommune skal være "storbyens sunde forhave" bør kommunens egne virksomheder gå forrest med gode eksempler på sundhedsfremmende drift og en seriøs tilgang til nationale anbefalinger på forebyggelsesområdet I alt

9 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Mere sundhed beskæftigelsesindsatsen Skema VIS Forslag nr. 2 I alt De seneste reformer på beskæftigelsesområdet har åbnet for helt nye samarbejder mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det gælder ressourceforløb med sundhedsfagligt indhold, sundhedsfaglige mentorer og tidlig indsats overfor sygemeldte eller borgere, der er i risiko for langtidssygemelding. En udbygning af det eksisterende og allerede effektfulde samarbejde - med 1 sygeplejerske og 1 fysioterapeut - vil give mulighed for at bringe endnu flere borgere til hurtig ressourceafklaring, øget sundhed og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Sådan understøtter tiltaget visionen: Mere sundhed i beskæftigelsesindsatsen bygger på en antagelse om, at den enkelte borgers aktive bidragelse til fællesskabet er en grundlæggende præmis for det gode liv i Vordingborg Kommune. En fokuseret sundheds- og rehabiliteringsindsats overfor sygemeldte og ledige vil desuden føre til en bedre sygefraværsstatistik i private og kommunale virksomheder og et brand som en kommune, der gør noget for at fremme fællesskabet gennem sundhed og trivsel I alt

10 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 3 Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg - Pulje til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg I alt Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg - Pulje til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg Der arbejder omkring 500 personer inden for Psykiatri og handicapområdet i Vordingborg Kommune, hvoraf ca 2/3 finansieres af andre kommuner, da vi har gode tilbud, som borger og pårørende gerne vil have og andre kommuner derfor køber pladser af os. Ca. 90 af disse arbejder med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg. Det er særlig vigtig at fastholde de gode tilbud i de to købstader, da det kan være med til at fastholde indbyggere og få nye tilflyttere til kommunen, da den ene ægtefælle relativt nemt kan pendle til Københavnsområdet mens den anden arbejder som socialpædagog, pædagogisk assistent, SOSU assistent e.l. i Bo og Naboskabet. For at fastholde og fremme denne beskæftigelse i den del af kommunen foreslås en pulje på 2 mio. kr til området. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om flere arbejdspladser og flere borgere bosiddende og arbejdende i kommunen.

11 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Uddannelse til alle - Pulje til afklaring af unge Skema VIS Forslag nr. 4 I alt Uddannelse til alle-pulje til afklaring af unge Pulje til afklaring af unge, som gøres i tæt samarbejde med Børn og Unge, Arbejdsmarked og Sundhed, for at gøre den unge klar til at tage en uddannelse og job og blive selvforsørgende. Alternativt kommer de unge på offentlig støtte og bliver dyre på den lange bane, da en kortere intensiv indsats i form af afklaringsforløb forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. Afklaringsinsatsen er en investering og understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om uddannelse til alle og den (mentale) sunde forhave.

12 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 5 Pulje til uddannelse til de unge borgere, som har brug for særlig støtte for at genneføre en uddannelse I alt Pulje til uddannelse til de unge borgere, som har brug for særlig støtte for at genneføre en uddannelse Vordingborg Kommunes Vision er, at alle skal have en uddannelse og eller et job. Der er som bekendt en gruppe, som har vanskeligt ved at gå den "lige vej" gennem uddannelsesforløbet og derfor har brug for en Særligt Tilrettelagt Uddannelse. I dag udbyder Vordingborg Sociale Virksomhed og Autismecentret Særlig Tilrettelagt Uddannelse, STU, til dem som ikke bare kan gå den almindelige vej. Puljen skal sikre et endnu større samarbejde mellem Psykiatri og handicapområdet, Børn og unge og Arbejdsmarked. Det vil fremme uddannelse til alle og er med til støtte omkring at alle kan bidrage til samfundet, som beskrives i Vordingborg Kommunes Vision. Sådan understøtter tiltaget visionen: Denne pulje er med til fremme visionen om atraktiv uddannelse til alle og sunde forhave samt at alle er med til at bidrage til samfundet.

13 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Markedsføring af Vordingborg Kommune Skema VIS Forslag nr. 6 I alt Markedsføring af Vordingborg Kommune I Psykiatri og Handicap har vi i en årrække arbejdet for at gøre vores tilbud endnu mere kendte over for vores egne borgere og andre kommmunes borgere. I den sammenhæng har vi oparbejdet en god dialog med bruger-og pårørende foreninger. Ligeledes har vi en god dialog med andre kommuner. Der arbejder ca. 500 personer på Psykiatri og handicapsområdets tilbud og ca. 60% finansieres af andre kommuner, der vi er en stor sælger kommune. For at fortsætte de gode tilbud og derved den høje beskæftigelse foreslås der en markedsføringspulje til Psykiatri og handicapområdet, for at sikre at den gode udvikling fortsætter.puljen skal bl.a. bruges til at lave små film der fortæller om de gode tilbud der er i Sociale virksomhed, STU og Bo og naboskaberne i Vordingborg,Stege og Præstø, ligesom vi kan markedsføre købstederne med nogle gode billeder fra de byer. En markedsføring vil gøre os endnu mere spændende og attraktive som kommune med mange arbejdspladser. Sådan understøtter tiltaget visionen: En smuk kommune med gode arbejdspladser.

14 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Tidligere, forebyggende tandplejeindsats til småbørn Skema VIS Forslag nr. 7 I alt Tidligere, forebyggende tandplejeindsats til småbørn I dag indkaldes børn til første tandlægekontrol når de er 2 ½ år gamle. Det vil være et stort løft i den tidlige, forebyggende indsats hvis børnene indkaldes allerede i 8-mdrs. alderen hvor de første tænder er kommet. Det vil give et bedre grundlag for tidligt at kunne støtte op om de familier, som har behov for vejledning og rådgivning til mundhygiejne, ligesom det vil give et bedre grundlag for en tidlig tværfaglig indsats med sundhedspleje og BUF-området. I dag ses desværre også helt små børn med caries, som muligvis kunnet have været undgået, hvis tandplejen havde været på banen tidligere i barnets liv. Med tidligere besøg tandplejen spotte de familier, der har behov for hyppig kontakt med tandplejen, samt de familier, der klarer sig fint med ganske lille indsats. Sådan understøtter tiltaget visionen: En smuk kommune med gode arbejdspladser. Tandlæge 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 Klinikassistent 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8

I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødested: Kalvehave Havn Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling RED1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver - - - -

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

0,7% spareforslag og udvidelsesønsker - skema

0,7% spareforslag og udvidelsesønsker - skema 0,7% spareforslag og udvidelsesønsker - skema Besparelsesforslag, budget 2014 politikområde 07 Sundhed De særlige forhold, der gør sig gældende for VISP, er særskilt beskrevet i sagsfremstillingen. Der

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget Socialudvalget 13.01.2015 KS udvalget 15.01.2015 Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.15-6359 23. januar 2015 1 Sundhedspolitikken Et sundt

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

STRATEGI 2020. Sociale tilbud

STRATEGI 2020. Sociale tilbud STRATEGI 2020 Sociale tilbud Tillæg, nov. 2014 Indholdsfortegnelse Antal pladser... 2 Konsekvenser og strategiske overvejelser... 4 Ledelsesstruktur... 5 Sociale tilbud fælles -fagligt... 6 Side 1 af 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning... Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-419.000 kr.? kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner: Reduktion i Sundhedsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner Opsamling fra kick-off mødet Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner OPSAMLING Første bud på temaer og problemstillinger som kommunerne kan håndtere sammen eller hver for sig 2 Opsummering

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere