Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet SP-udvalgets særlige sundhedspulje Tværgående konsulentfunktion Skærpet visitation til midlertidige botilbud Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte Overgang fra barn til voksen sum Forslag til tiltag 1 Forebyggelsespakker Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg Uddannelse til alle Uddannelse til unge borgere Markedsføring af Vordingborg Kommune Forebyggende tandplejeindsats til småbørn sum Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet fra max. 18 måneder til max. 24 måneder I alt I dag bruges 18 mdr. intervallet til de børn og unge, som har god mundhygiejne, ingen cariesaktivitet, normale tandstillingsforhold og hvor der er godt samarbejde med barn og forældre. Altså der hvor man skønner, at der inden for de næste 18 mdr. ikke vil ske en udvikling i forekomst af huller i tænderne og hvor der ikke vil ske en uheldig udvikling af tandstillingen. Denne gruppe kan man overvej at udvide til kun at skulle komme hver 24 mdr. under forudsætning af, at diagnostikken følges op af røntgenkontroller samt diverse kontroller af mundhygiejne. Ulemper ved reduktion: Typisk kan et efterskoleophold, en skilsmisse, et dødsfald og lignende sociale begivenheder ændre mundhygiejneindsatsen med uheldige følger for tænder og tandkød. Såfremt der går længere mellem undersøgelsesintervallerne, forringes muligheden for at øge indsatsen og dermed forhindre sygdomstilvækst i en uheldig grad. Samtidig er der en veldokumenteret sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og tandsundhed, som medfører, at børn i de mest ressourcesvage familier vil blive hårdest ramt på tandsundheden ved en intervaløgning. Det kan oplyses, at i Region Sjælland har kun Næstved og Faxe Kommuner statusintervaller over 18 måneder mens resten af kommunerne har max. intervaller på mellem 12 og 18 måneder. Tandlæge 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 Klinikassistent 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8

3 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 4 Nedlæggelse af Sundheds- og psykiatreiudvalgets særlige sundhedspulje I alt I forbindelse med budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen etableringen af en sundhedspulje, som det til enhver tid siddende sundhedsudvalg, efter beskrevne kriterier om relevans og krav om dokumentation af effekt, skulle kunne uddele til nye eller forstærkede sundhedsfremmende projekter/indsatser i kommunens fagområder eller virksomheder. Puljen udmøntes for en toårig periode. Den var i 2012/13 øremærket sundhedsfremmetiltag i psykiatri- og handicapområdet og sundhedsplejens indsats for unge mødre. Begge dele er evalueret positivt og har haft håndgribelige effekter i forhold til målgrupperne. I 2014/15 er puljen øremærket ungeforebyggelse med afsæt i Center for Rusmidler. Puljen har muliggjort udarbejdelsen af en bred, tværgående strategi for ikke mindst forebyggelse og behandling af unges hashmisbrug som er et stort problem med mange livslange følger. Samtidig har puljen muliggjort den fortsatte udvikling og drift af en særlig indsats overfor kommunens relativt mange unge mødre, der, via projektmidlerne, bliver bakket op i at mestre forældrerollen og komme videre i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Ulemper ved reduktion: En nedlæggelse af puljen vil gøre det vanskeligere at igangsætte fokuserede forebyggelsesindsatser på tværs af kommunens fagområder, fordi sådanne nye tiltag kræver projektstyring, opfølgning og ressourcer til implementering af nye metoder. En reduktion vil mindske muligheden for en vifte af relevante, borgerrettede, forebyggelsestiltag.

4 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 5 Nedlægggelse af konsulentfunktion til tværgående sundhed I alt Afdeling for Sundhed har som opgave at understøtte forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i alle kommunens fagområder. Tværgående sundhedsfremme er et væsentligt fokus i kommuneplanen, sundhedspolitikken og en række nationale anbefalinger - herunder Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med den nuværende konsulentfunktion på kost- og motionsområdet har Afdeling for Sundhed haft mulighed for at bidrage til sundhedsaktiviteter og et skærpet sundhedsfokus i bl.a. socialpsykiatrien, handicapområdet (rygestop, madvaner, integrere bevægelse og udeliv i hverdagen), kontanthjælpsområdet og integrationsområdet (sund og billig mad, hvor kan man dyrke motion gratis og lokalt, etablering af sociale netværk, viden om sundhedsvæsenet). Der har i de forløbne år ligeledes været efterspørgsel på "madpakkearrangementer" i daginstitutioner, ligesom der ligger en forventning om samarbejde med skolevæsenet om sundhedsfremmedelen af skolereformen. Konsulentfunktionen bidrager ligeledes til tværfagligheden indenfor sundhedsområdets egen indsatser som konsulent i sundhedsplejens tilbud til unge mødre, i patientskolerne og som kost- og motionskonsulent overfor særlige målgrupper i Center for Rusmidler. Ulemper ved reduktion: Det bliver vanskeligere at indfri kommuneplanens og visionens ambitioner for sundhedsfremme uden denne ressource. Hvis den bortfalder kan Afdeling for Sundhed ikke længere tilbyde støtte og inspiration gennem praktisk sundhedsfremme i kommunens virksomheder, og det vil dermed være mere usikkert, om borgere i alle aldre bliver mødt af en sundhedsfremmende kommune, som de nationale forebyggelsespakker lægger op til og som visionen lover I alt

5 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 8 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens 107 I alt Skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på 1,5% opnås ved at skærpe visitationen på midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, hvor borgere er i afklaringsforløb. Det skal gøres opmærksom på, at afklaringstilbuddene anvendes for at vurdere om borgeren kan leve i egen bolig med støtte eller de har brug for botilbud. En kortere intensiv indsats i form af 107 forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. 107-insatsen understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Flere af disse forløb er endt med at borgerne er blevet selvhjulpne og selforsørgerne. Der er derfor en række konsekvenser af en sådan besparelse.der vil være nogle borgere der vil få vanskeligere ved at bo i egen bolig, da de ikke er afklaret og støttet til at bo i egen bolig. De vil derfor kunne blive dyrere på sigt. Se bilag vedr. typiske afklaringsforløb. I 2014 blev der ialt anvendt godt 12,2 mio. kr på området og der arbejdes efter en besparelse på 0,5 mio. kr.

6 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 9 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 I alt Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Der har i en årrække været pres på socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 og der er taget løbende initiativer for at hindre en udgiftsstigning og senest ved at omlægge 85 i Socialpsykiatrien. Se bilag vedr. socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85. Inden for bo og naboskaberne bruges 85 også i høj grad til at få ressourcerne til at strække længere ved at ydelserne gives i fællesskab ved f.eks. fælles spisning, aktiviteter, klubber mm. For at finde midler til fællespuljen, foreslås der en besparelse af de visiterede timer til 85 på 1,8 mio. kr. Konsekvenserne af besparelsesforslaget vil være mindre personale i weekender, aftner og nat og færre muligheder for fælles ture og udflugter.på sigt kan det for borgerne betyde ringere trivsel og igen øget behov for støtte. Besparelsesforslaget vil også gøre, at der ikke længere vil være det samme fællestilbud, som i dag tiltrækker borgere fra andre kommuner, hvor der ca er 120 medarbejdere inden for området, hvoraf 31 pct. bliver finansieret af borgere fra andre kommuner. Herved vil der være færre arbejdspladser i kommunen. I 2014 blev der ialt anvendt godt 33,4 mio. kr på området og der sigtes efter en besparelse på 1,8 mio.kr.

7 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 10 Overgang fra barn til voksen En anden stor udfordring for området er overgangen fra barn til voksen, hvor der ofte opstår problemstillinger, som kan være vanskelige at løse, og derfor dyrere end nødvendigt, da der er forskellige paragraffer for børneområdet og voksenområdet.der kunne opnås besparelser ved at voksenområdet overtog de mere komplicerede sager allerede når barnet fylder år. En passende metode kan aftales mellem de to afdelinger. Effekten kan ikke opnås allerede i 2016, men vil være der fremadrettet

8 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Aktiv implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Skema VIS Forslag nr. 1 I alt Sundhedsstyrelsen har beskrevet 11 forebyggelsespakker, som via en række evidensbaserede anbefalinger til kommunerne skal løfte folkesundheden. Der er tale om mere end 200 konkrete anbefalinger på tværs af alle kommunens fagområder og kerneydelser. Løbende implementering af anbefalingerne kræver fokus, konsulentstøtte og opfølgning - og det anbefales derfor, at et team på to konsulenter med erfaring på henholdsvis børne- og voksenmrådet og særlige kompetencer indenfor motionsfeltet ansættes til denne særlige opgave. Det skal ligeledes være konsulenternes opgave at bygge bro til frivillighedsområdet. Læs mere på Sådan understøtter tiltaget visionen: Et højere sundhedsfremmende niveau i alle kommunens virksomheder og ydelser vil fremme bosætning, fastholdelse, livskvalitet og overskud i befolkningen og vil påvirke Vordingborg Kommunens brand både internt og eksternt. De to konsulenter kan bidrage til at skabe begejstring om sundhedsfremmedimensionen og hjælpe kommunens fagområder med at spotte "lavthængende frugter" med stor sundhedseffekt. Hvis Vordingborg Kommune skal være "storbyens sunde forhave" bør kommunens egne virksomheder gå forrest med gode eksempler på sundhedsfremmende drift og en seriøs tilgang til nationale anbefalinger på forebyggelsesområdet I alt

9 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Mere sundhed beskæftigelsesindsatsen Skema VIS Forslag nr. 2 I alt De seneste reformer på beskæftigelsesområdet har åbnet for helt nye samarbejder mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det gælder ressourceforløb med sundhedsfagligt indhold, sundhedsfaglige mentorer og tidlig indsats overfor sygemeldte eller borgere, der er i risiko for langtidssygemelding. En udbygning af det eksisterende og allerede effektfulde samarbejde - med 1 sygeplejerske og 1 fysioterapeut - vil give mulighed for at bringe endnu flere borgere til hurtig ressourceafklaring, øget sundhed og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Sådan understøtter tiltaget visionen: Mere sundhed i beskæftigelsesindsatsen bygger på en antagelse om, at den enkelte borgers aktive bidragelse til fællesskabet er en grundlæggende præmis for det gode liv i Vordingborg Kommune. En fokuseret sundheds- og rehabiliteringsindsats overfor sygemeldte og ledige vil desuden føre til en bedre sygefraværsstatistik i private og kommunale virksomheder og et brand som en kommune, der gør noget for at fremme fællesskabet gennem sundhed og trivsel I alt

10 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 3 Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg - Pulje til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg I alt Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg - Pulje til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg Der arbejder omkring 500 personer inden for Psykiatri og handicapområdet i Vordingborg Kommune, hvoraf ca 2/3 finansieres af andre kommuner, da vi har gode tilbud, som borger og pårørende gerne vil have og andre kommuner derfor køber pladser af os. Ca. 90 af disse arbejder med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg. Det er særlig vigtig at fastholde de gode tilbud i de to købstader, da det kan være med til at fastholde indbyggere og få nye tilflyttere til kommunen, da den ene ægtefælle relativt nemt kan pendle til Københavnsområdet mens den anden arbejder som socialpædagog, pædagogisk assistent, SOSU assistent e.l. i Bo og Naboskabet. For at fastholde og fremme denne beskæftigelse i den del af kommunen foreslås en pulje på 2 mio. kr til området. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om flere arbejdspladser og flere borgere bosiddende og arbejdende i kommunen.

11 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Uddannelse til alle - Pulje til afklaring af unge Skema VIS Forslag nr. 4 I alt Uddannelse til alle-pulje til afklaring af unge Pulje til afklaring af unge, som gøres i tæt samarbejde med Børn og Unge, Arbejdsmarked og Sundhed, for at gøre den unge klar til at tage en uddannelse og job og blive selvforsørgende. Alternativt kommer de unge på offentlig støtte og bliver dyre på den lange bane, da en kortere intensiv indsats i form af afklaringsforløb forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. Afklaringsinsatsen er en investering og understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om uddannelse til alle og den (mentale) sunde forhave.

12 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 5 Pulje til uddannelse til de unge borgere, som har brug for særlig støtte for at genneføre en uddannelse I alt Pulje til uddannelse til de unge borgere, som har brug for særlig støtte for at genneføre en uddannelse Vordingborg Kommunes Vision er, at alle skal have en uddannelse og eller et job. Der er som bekendt en gruppe, som har vanskeligt ved at gå den "lige vej" gennem uddannelsesforløbet og derfor har brug for en Særligt Tilrettelagt Uddannelse. I dag udbyder Vordingborg Sociale Virksomhed og Autismecentret Særlig Tilrettelagt Uddannelse, STU, til dem som ikke bare kan gå den almindelige vej. Puljen skal sikre et endnu større samarbejde mellem Psykiatri og handicapområdet, Børn og unge og Arbejdsmarked. Det vil fremme uddannelse til alle og er med til støtte omkring at alle kan bidrage til samfundet, som beskrives i Vordingborg Kommunes Vision. Sådan understøtter tiltaget visionen: Denne pulje er med til fremme visionen om atraktiv uddannelse til alle og sunde forhave samt at alle er med til at bidrage til samfundet.

13 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Markedsføring af Vordingborg Kommune Skema VIS Forslag nr. 6 I alt Markedsføring af Vordingborg Kommune I Psykiatri og Handicap har vi i en årrække arbejdet for at gøre vores tilbud endnu mere kendte over for vores egne borgere og andre kommmunes borgere. I den sammenhæng har vi oparbejdet en god dialog med bruger-og pårørende foreninger. Ligeledes har vi en god dialog med andre kommuner. Der arbejder ca. 500 personer på Psykiatri og handicapsområdets tilbud og ca. 60% finansieres af andre kommuner, der vi er en stor sælger kommune. For at fortsætte de gode tilbud og derved den høje beskæftigelse foreslås der en markedsføringspulje til Psykiatri og handicapområdet, for at sikre at den gode udvikling fortsætter.puljen skal bl.a. bruges til at lave små film der fortæller om de gode tilbud der er i Sociale virksomhed, STU og Bo og naboskaberne i Vordingborg,Stege og Præstø, ligesom vi kan markedsføre købstederne med nogle gode billeder fra de byer. En markedsføring vil gøre os endnu mere spændende og attraktive som kommune med mange arbejdspladser. Sådan understøtter tiltaget visionen: En smuk kommune med gode arbejdspladser.

14 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Tidligere, forebyggende tandplejeindsats til småbørn Skema VIS Forslag nr. 7 I alt Tidligere, forebyggende tandplejeindsats til småbørn I dag indkaldes børn til første tandlægekontrol når de er 2 ½ år gamle. Det vil være et stort løft i den tidlige, forebyggende indsats hvis børnene indkaldes allerede i 8-mdrs. alderen hvor de første tænder er kommet. Det vil give et bedre grundlag for tidligt at kunne støtte op om de familier, som har behov for vejledning og rådgivning til mundhygiejne, ligesom det vil give et bedre grundlag for en tidlig tværfaglig indsats med sundhedspleje og BUF-området. I dag ses desværre også helt små børn med caries, som muligvis kunnet have været undgået, hvis tandplejen havde været på banen tidligere i barnets liv. Med tidligere besøg tandplejen spotte de familier, der har behov for hyppig kontakt med tandplejen, samt de familier, der klarer sig fint med ganske lille indsats. Sådan understøtter tiltaget visionen: En smuk kommune med gode arbejdspladser. Tandlæge 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 Klinikassistent 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere