Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 39

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bofællesskabet Glesborg Valmuevej Glesborg Tlf.: Hjemmeside: Norddjurs.dk ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) Pladser i alt: 16 ABL 5, stk. 2 (almen plejebolig) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Trine Kjærgaard Birkemose (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Bofællesskabet Glesborg arbejder med afsæt i fælles faglige tilgange i form af anerkendelse og relationsdannelse, mens der ikke er en tydelig metodebevidsthed og metodeanvendelse. Der arbejdes pt, med afsæt i dels den kommunale handleplan og dels i en helhedsplan, men der arbejdes ikke konsekvent med opstilling af konkrete mål, opfølgning og dokumentation. Tilbuddet er på vej til at implementere et nyt Side 2 af 39

3 dokumentationsredskab, og udvikle nye dokumentationsrutiner, som kan understøtte den pædagogiske indsats samt dokumentere resultater. Det er socialtilsynets vurdering at Bofællesskabet Glesborg har et klart udviklingspotentiale i forhold til at arbejde med klare mål, dokumentation og resultater, hvilket tillige kan bidrage til en større metodebevidsthed. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdere og ledelse på bofællesskabet Glesborg søger at motivere og støtte beboerne i at være tilknyttet et dagtilbud eller en alternativ dagbeskæftigelse samt samarbejder med relevante parter, fx Aktivitets- og Udviklingscentrene om dette. Nogle beboere har ikke ønske om at være i dagtilbud eller magter ikke lange mødedage. Knap halvdelen af beboerne er 60 år eller derover. Det er socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet fortsat afsøger muligheder for beskæftigelse eller aktiviteter for beboerne, herunder motiverer beboerne til deltagelse. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne i bofællesskabet Glesborg i høj grad lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. De fysiske rammer giver mulighed for at de kan indrette sig i deres egne lejligheder som de ønsker, og samtidig giver fællesarealerne mulighed for socialt samvær med medbeboere og medarbejdere. Beboerne indgår kun i begrænset omfang i sociale aktiviteter og relationer i det omgivende samfund. Tilbuddet understøtter at de har rammer og muligheder for at have socialt samvær og danne relationer indbyrdes og inden for tilbuddets rammer samt i forbindelse med dagtilbud eller udgående aktiviteter. Tilbuddet understøtter ligeledes beboernes kontakt med familie og netværk samt samarbejder med de pårørende efter beboernes egne ønsker. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne har indflydelse på individuelt, fælles og organisatorisk niveau samt at deres medbestemmelse og ret til at leve deres liv på egne betingelser anerkendes og respekteres. Tilbuddet understøtter beboernes sundhed og trivsel samt arbejder forebyggende i forhold til magtanvendelse og overgreb, således er der aldrig anvendt magt på tilbuddet og ikke registreret overgreb indenfor det seneste år. Det er socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabet i Glesborg er organiseret så medarbejderne i høj grad selv Side 3 af 39

4 tilrettelægger deres arbejdsopgaver med mulighed for fleksibilitet og prioritering. Ledelsen vurderes at være lydhør, og i samarbejde og dialog med medarbejderne efterleves organisationens værdier, bl.a. om ligeværd og åbenhed. Medarbejderne er reflekterede vedr. etiske aspekter såsom magtforholdet mellem medarbejdere og beboere eller i forhold til at undgå forråelse sådan at beboerne mødes med respekt og anerkendelse. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Bofællesskabet Glesborg har de relevante kompetencer i form af uddannelse, erfaring og efteruddannelse samt anvender disse i samspillet med beboerne. Medarbejderne indgår i Norddjurs Kommunes kompetenceudviklingsprojekt over de næste år. Tilbuddet er udfordret af underbelægning hvilket har givet nødvendig tilpasning af medarbejderressourcerne således, at der en medarbejder mindre. Dette giver færre muligheder for at lave spontane aktiviteter eller fx at ledsage beboerne på en gåtur. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Er beskrevet i den samlede vurdering 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema fra tilbuddet inkl. Oplysninger vedr. medarbejdere Økonomidata til tilsynet Beboerliste med angivelse af alder, diagnoser og handlekommuner Eksempler på kommunale handleplaner og helhedsplaner på to beboere CV og dokumentation for lederens uddannelse Side 4 af 39

5 Observation Interview Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicap og psykiatriområdet servicelovens 85. Norddjurs Kommune Tilsynsrapporter anmeldt og uanmeldt tilsyn i 2013 Arbejdsmiljørapport maj 2013 Tilsynet fik en rundvisning på bofællesskabet, som består af to enheder, henholdsvis på Gl. Rimsøvej og på Valmuevej. Der er i alt 16 lejemål fordelt med 6 lejligheder i et hus og 10 lejligheder i et andet. Alle 6 beboere i det ene hus har egen indgang samt adgang fra et fællesrum, mens der er 6 indvendige lejligheder, med adgang fra fællesarealerne og 4 udvendige med egen indgang i det andet hus. Der er også et mindre hus, der fungerer som fælleshus med køkkenfaciliteter, og hvor der kan holdes møder mv. Dertil er der en administrationsbygning med kontorer til leder og medarbejdere. I haven er der drivhus og en køkkenhave. Tilsynet fik endvidere fremvist to lejligheder af beboerne. Samtale med beboere og pårørende foregik i fælleslokalet Ledelse: Ole B. Svinth, leder Frode Lerdahl, områdeleder i Norddjurs Kommune Medarbejdere: pædagog social- og sundhedsassistent social- og sundhedsassistent Beboere og pårørende: Beboere og pårørende blev interviewet ved et fælles kaffebord i fællesrummet. Beboerne stødte til lidt efter lidt og ikke alle præsenterede sig for tilsynet. Beboere og pårørende deltog mere eller mindre aktivt i samtalen, der var præget af at der var mange til stede; det var ikke muligt at spørge detaljeret til alle beboerne. Der var i alt 11 beboere og 2 pårørende til stede. Side 5 af 39

6 Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Start: Slut: Camilla Rebekka Rask Trine Kjærgaard Birkemose Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 39

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 39

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,5 Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdere og ledelse på bofællesskabet Glesborg søger at motivere og støtte beboerne i at være tilknyttet et dagtilbud eller en alternativ dagbeskæftigelse samt samarbejder med relevante parter, fx Aktivitets- og Udviklingscentrene om dette. Nogle beboere har ikke ønske om at være i dagtilbud eller magter ikke lange mødedage. Knap halvdelen af beboerne er 60 år eller derover. Det er socialtilsynets anbefaling at tilbuddet fortsat afsøger muligheder for beskæftigelse eller aktiviteter for beboerne, herunder motiverer beboerne til deltagelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdere og ledelse søger at motivere beboerne i at udnytte deres potentialer i forhold til beskæftigelse, bl.a. ved at undersøge alternative muligheder til AUC. Side 8 af 39

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Det er socialtilsynets vurdering, at beboernes dagbeskæftigelse er genstand for opmærksomhed og løbende drøftelser, men der er ikke opstillet konkrete mål for dette. Indikatoren vurderes at være opfyldt i lav grad. Ledelsen fortæller at beskæftigelse og dagtilbud drøftes kontinuerligt med beboerne; både individuelt og ved husmøderne. Beboerne kan godt ønske sig at have et dagtilbud, men de mister ofte modet når der er et konkret tilbud. Medarbejderne fortæller at de samarbejder med beboerne om at finde alternative dagtilbudsløsninger, fx på andre dagtilbud. AUC Grenaa har mødetid fra 8.30 til 15.30, hvilket er for lang tid for mange af beboerne. Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 3 (i middel grad Dokumenter: Af de to eksempler på 141 handleplan og helhedsplan fremgår, at beboerne er tilknyttet AUC. Der er ikke opstillet konkrete mål for beskæftigelse eller dagtilbud. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne i middelgrad er i undervisnings eller aktivitetstilbud. Ledelsen fortæller at 5 beboere hver dag er i AUC i Grenaa, et aktivitets- og udviklingscenter for mennesker med psykiatriske udfordringer. AUC tilbyder forskellige arbejdende værksteder såsom træ, metal, glas, håndarbejde, maleri m.v. Derudover er der et stort produktionskøkken med tilhørende cafe. De øvrige beboere opholder sig meget i deres lejligheder efter eget ønske. Nogle af dem har mulighed for dagtilbud, men benytter det ikke. Nogle beboere kommer lidt i andre AUC tilbud, fx i Side 9 af 39

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Auning hvor en beboer er med på et malerkursus. Medarbejderne fortæller at en beboer, der tidligere havde et stort hashmisbrug, ikke ønsker at komme i AUC i Grenaa, da beboeren bliver fristet til at købe hash, når han er i byen. Medarbejderne prøver generelt i samarbejdet med beboerne at motivere for dagtilbud, fx ved at beboerne kan deltage i andre aktiviteter, hvor de kan lære andre brugere at kende og dermed blive parat til AUC. Dokumenter: Af beboerlisten fremgår at der er 13 beboere i alt og heraf er 6 beboere over 60 år. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,7 Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne i bofællesskabet Glesborg i høj grad lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Beboerne indgår kun i begrænset omfang i sociale aktiviteter og relationer i det omgivende samfund. Tilbuddet understøtter at de har rammer og muligheder for at have socialt samvær og danne relationer indbyrdes og inden for tilbuddets rammer samt i forbindelse med dagtilbud eller udgående aktiviteter. Tilbuddet understøtter ligeledes beboernes kontakt med familie og netværk samt samarbejder med de pårørende efter beboernes egne ønsker. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Side 10 af 39

11 Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets vurdering, at bofællesskabet i Glesborg styrker beboernes sociale kompetencer og selvstændighed bl.a. ved at tilbyde aktiviteter og samvær indenfor tilbuddets rammer, fx støtte til at beboerne laver mad sammen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 2 (i lav grad Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdere og ledelse i bofællesskabet har fokus på borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er ikke opstillet konkrete mål for beoerne i helhedsplanerne. Indikatoren vurderes opfyldt i lav grad. Medarbejderne fortæller at det er vanskeligt for beboerne at udtrykke sig klart om deres ønsker til udviklingsmål og at få det nedskrevet. Medarbejderne søger derfor hele tiden at være opmærksomme og opfange, når beboerne udtrykker noget de gerne. Medarbejderne tager også initiativer og kommer med forslag til aktiviteter, men de skal hele tiden afveje hvor stort pres, de lægger på beboerne. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 2 (i lav grad Dokumenter: Af eksemplerne på 141 planer og helhedsplaner fremgår, at der er fokus på beboernes sociale liv, men der er ikke opstillet konkrete mål. Beboerne i bofællesskabet Glesborg indgår hovedsageligt i sociale relationer og fællesskaber indenfor bofællesskabets rammer eller i andre sammenhænge for ligesindede. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet søger at understøtte at beboerne har relationer og skabe muligheder indenfor tilbuddets rammer. Indikatoren vurderes opfyldt i lav grad. Ledelsen fortæller at beboerne fortrinsvis indgår i sociale relationer indenfor tilbuddets rammer og i Aktivitets- og udviklingstilbuddet. Beboerne vil helst indgå i kendte miljøer sammen med andre Side 11 af 39

12 sindslidende, og de magter ikke at deltage i fx almindelige sportsklubber eller foreninger. Ledelsen orienterer om at der fællesspisning tre gange om ugen, hvor medarbejderne har fokus på at skabe et fælles rum med hygge. Beboerne deltager ikke alle sammen hver gang, men det er lederens vurdering at over en periode deltager alle. Af og til inviteres de eksterne borgere, som modtager bostøtte. Husmøderne og fællesspisningerne danner fora, hvor det er muligt at skabe relationer og dialog. Der ligger meget social træning for beboerne i at være en del af gruppen og lære at acceptere hinanden. Der er fælles morgenkaffe for beboere og medarbejdere hver dag i fællesrummet. Beboerne finder også sammen, fx om at lave mad, og nogle har startet en køkkenhave. Medarbejderne understøtter disse aktiviteter. Beboerne finder også sammen om at høre musik eller måske ryge hash, hvilket ledelsen vurderer på mange måder, er bedre end at de sidder alene. Kommunen har besluttet at afsætte midler, så beboerne kan ledsages på ferieture, og ledelsen tror det kan lykkes at få nogle beboere til at deltage. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad Medarbejderne fortæller at der tidligere var gåture om tirsdagen, hvor de kørte ud til forskellige steder. Dette giver ressourcerne ikke længere mulighed for; der er en mindre medarbejder, fordi der er 3 ledige lejligheder. Efter fællesspisningen fortsætter det sociale samvær nogle gange med spil. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne i Glesborg har kontakt med deres pårørende efter eget ønske og behov, samt at tilbuddet understøtter kontakt og samarbejde. Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad. Leder: Ledelsen fortæller at de tager udgangspunkt i beboernes ønsker, når de tilrettelægger pårørende samarbedet. Derfor samarbejdes ikke med de pårørende såfremt beboeren ikke ønsker det. I Side 12 af 39

13 forbindelse med tilsynet er kun pårørende til beboere, der har ønsket det, inviteret. Medarbejdere og ledelse understøtter kontakten mellem beboerne og deres pårørende ved at skabe gode rammer for samvær. Der er et bruger- og pårørenderåd bestående af 5 beboere og en pårørende og derudover deltager en medarbejder. Rådet drøfter fortrinsvis emner af mere praktisk karakter, fx problemer med et overfyldt regnvandssystem. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Medarbejderne fortæller at de hele tiden er opmærksomme på, hvordan beboerne ønsker kontakt med deres pårørende, og hvilke ønsker de har til tilbuddets samarbejde med de pårørende, således at samarbejdet kan tilpasses. I et enkelt tilfælde ønskede en beboer ikke kontakt med sin familie, men med støtte fra medarbejderne er der nu etableret en kontakt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,4 Det er socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabet Glesborg arbejder med afsæt i fælles faglige tilgange i form af anerkendelse og relationsdannelse, mens der ikke er en tydelig metodebevidsthed og metodeanvendelse. Der arbejdes pt, med afsæt i dels den kommunale handleplan og dels i en helhedsplan, men der arbejdes ikke konsekvent med opstillelse af konkrete mål, opfølgning og dokumentation. Tilbuddet er på vej til at implementere et nyt dokumentationsredskab, og udvikle nye dokumentationsrutiner, som kan understøtte den pædagogiske indsats samt dokumentere resultater. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne har Det er socialtilsynets vurdering at Bofællesskabet Glesborg har et klart udviklingspotentiale i forhold til at arbejde med klare mål, dokumentation og resultater, hvilket tillige kan bidrage til en større metodebevidsthed Side 13 af 39

14 indflydelse på individuelt, fælles og organisatorisk niveau samt at deres medbestemmelse og ret til at leve deres liv på egne betingelser anerkendes og respekteres. Tilbuddet understøtter beboernes sundhed og trivsel samt arbejder forebyggende i forhold til magtanvendelse og overgreb, således er der aldrig anvendt magt på tilbuddet og ikke registreret overgreb indenfor det seneste år. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at bofælleskabet Glesborg har en homogen og klart beskrevet målgruppe med undtagelse af en beboer. Der arbejdes med afsæt i fælles faglige tilgange og værdier; anerkendelse, relationsdannelse og respekt, mens der ikke er en bevidst og stringent metodeanvendelse og dokumentation i ringe grad er en del af tilbuddets praksis. Side 14 af 39

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 2 (i lav grad Det er socialtilsynets vurdering, at den faglige tilgang i bofællesskabet Glesborg tager udgangspunkt i anerkendelse og relationsdannelse samt at indsatsen er individuelt tilrettelagt med respekt for beboernes integritet. Socialtilsynet bliver ikke præsenteret for en egentlig metodeanvendelse eller metode bevidsthed. Indikatoren vurderes opfyldt i lav grad. Ledelsen fortæller at der er 16 lejligheder og 13 beboere pt. i bofællesskabet. Den overvejende del af beboerne har skizofreni og tillægsdiagnoser som angst og misbrug, især hash. En yngre beboer med hjerneskade falder udenfor målgruppen; han er flyttet ind fordi der var tommelejligheder og fordi han har relationer i nærområdet. Ledelsen vurderer at han profiterer af samme tilgang som de øvrige beboere. Det faglige fundament bygger på relationen mellem beboer og medarbejder med udgangspunkt i at beboerne er voksne mennesker, der bor i egen lejlighed, og medarbejderne derfor er gæster i deres hjem. Det er vigtigt at beboerne er trygge ved medarbejderne og relationen er stabil; det er forudsætningen for at beboerne tør åbne sig og medarbejderne kan spørge ind fx til misbrugsproblemer. For de yngre beboere har indsatsen karakter af rehabilitering, mens indsatsen i forhold til de ældre beboere har fokus på at vedligeholde kompetencer. Medarbejderne uddyber at selve miljøet i bofællesskabet giver rammer og mulighed for spejling, også i form af medarbejdernes indbyrdes sammenspil. Medarbejderne arbejder ud fra en anerkendende tilgang, som giver mulighed for få beboerne i tale. Medarbejderne lægger vægt på at vise interesse og respekt for beboerne og undlade at komme til at tage over. Side 15 af 39

16 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de 2 (i lav grad 2 (i lav grad Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet udarbejder helhedsplaner for borgerne og følger op i samarbejde med kommunerne, men der arbejdes ikke med løbende skriftlig dokumentation med udgangspunkt i klare mål. Indikatoren vurderes at være opfyldt i lav grad. Leder: Ledelsen fortæller at den faglige indsats fortrinsvis tager udgangspunkt i helhedsplanen, som udarbejdes i samarbejde med beboeren, når denne er klar til det. Beboeren kan formulere sine drømme i helhedsplanen. Det er vigtigt at medarbejderne ikke tager over, men prøver at skabe en sammenhæng mellem beboerens drømme og virkeligheden. I det daglige dokumenteres i Kardex, hvis der har været særlige episoder. Den skriftlige dokumentation udgøres af helhedsplan, Kardex og et mappesystem; dels i papirform og dels elektronisk. Ledelsen fortæller at Norddjurs Kommune er ved at implementere et nyt journalsystem, Avaleo, som fremadrettet skal være et fælles journal- og dokumentationsredskab for både myndighedsafdeling og tilbuddene. Det er ledelsens forventning af Avaleo vil medføre en mere stringent skriftlig dokumentation samt kunne anvendes til resultatdokumentation. Ledelsen fortæller at resultater af indsatsen fremgår af beboernes udvikling og trivsel. Fx en ny beboer, som har fået kontakt til sine børn og andre familiemedlemmer efter ½ år eller en beboer, som kunne virke skræmmende og paranoid, som efterhånden viser medarbejderne tillid til at de fx kan hjælpe med økonomi. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke gennem løbende formulering af mål og opfølgning kan dokumentere positive resultater. Tilbuddet kan fortælle om eksempler på beboeres positive udvikling. Indikatoren vurderes opfyldt i lav grad. Side 16 af 39

17 mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Ledelsen oplyser at der udarbejdes statusrapporter når handlekommunerne beder om det, og den kommunale handleplan jf. SEL 141 udarbejdes ofte på tilbuddet i samarbejde mellem beboer, sagsbehandler og medarbejder. Ved indførelse af Avaleo vil der være sammenhæng mellem kommunens Voksen Udredningsmodel, VUM, og dokumentationen på tilbuddet. Dokumenter: Tilsynet har set to eksempler på 141 plan samt helhedsplaner på de samme borgere. Der er sammenhæng mellem planerne, men ikke formulering af konkrete mål, som der kan dokumenteres resultater for. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboernes medinddragelse på individuelt, fælles og organisatorisk niveau samt respekterer og anerkender beboerens ret til at leve eget liv. Side 17 af 39

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne i høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt. Ledelse og medarbejdere fortæller samstemmende, at de har fokus på en anerkendende og respektfuld tilgang til beboerne samt respektere deres ret til at leve deres liv på egne betingelser. Medarbejderne har opmærksomhed på at udvise empati, men ikke at yde for meget omsorg og dermed fratage beboernes deres selvstændighed. Medarbejderne prøver at sætte sig i beboernes sted og tænke, hvordan deres liv kunne have formet sig, hvis de ikke var blevet syge. Medarbejderne fortæller at de er meget bevidste om, at det ikke skal være deres normer eller ønsker til udvikling, men beboernes der skal sætte dagsorden for indsatsen. Fx ønskede en beboer at have det mere rent, og medarbejderen har støttet beboeren i at købe rengøringsmidler, at støvsuge og pudse vinduer, alt sammen i små bidder, måske bare ti minutter ad gangen eller et bestemt område i lejligheden. Medarbejderne har via efteruddannelse bl.a. arbejdet med forråelse, herunder om de bevarer en etisk og juridisk korrekt tilgang til beboerne. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne på bofælleskabet Glesborg har indflydelse på såvel individuelt, fælles og organisatorisk niveau samt at ledelse og medarbejdere yder en bevidst indsats for at understøtte beboernes egne ønsker og behov. Indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad. Ledelse og medarbejdere fortæller at de har et bruger- og pårørenderåd, hvor der er 5 beboermedlemmer, heraf er en formand. Beboerne har lyst til at være med i rådet. Der er tilknyttet en medarbejder, som understøtter rådet og formanden. Drøftelserne har ofte et praktisk fokus, fx et overfyldt regnvandssystem. Medarbejderen sørger for at drøftelserne bringes videre til husmøderne og personalemøderne. Side 18 af 39

19 Ledelsen fortæller at beboerne er inddraget ved ansættelse af nye medarbejdere. Der er fundet en model, hvor ledelse og medarbejdere først har en samtale med ansøgeren. Derefter mødes ansøgeren med beboerne uden ledelse og medarbejdere, og beboerne kan stille spørgsmål, vise rundt osv. Der holdes jævnligt husmøder. Der hænges et seddel op med dato og mulighed for at komme med punkter. Lederen deltager i mødet og laver dagsordenen sammen med beboerne. Ved sidste møde var der 7-8 punkter. Punkterne kan handle om praktiske ting, som rengøring af det fælles vaskerum. Der er også punkter vedr. det at leve i et bofællesskab, fx at nogle beboere har vinduer åbne til deres katte, hvilket andre synes øger varmeregningen. Fællesspisningen om lørdagen er først på dagen, og beboerne har på husmøde besluttet at skifte mellem tre muligheder: morgenmad, brunch og frokost. Medarbejderne fortæller at hver beboer har tilknyttet en eller to kontaktpersoner, som har ugentlige samtaler med beboeren. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed, bl.a. ved at tilbyde fællesspisninger og ledsagelse til lægebesøg mv. Side 19 af 39

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Det er socialtilsynets vurdering, på baggrund af samtale med beboere og pårørende og tilsynsbesøget i sin helhed, at beboerne i høj grad trives i bofællesskabet Glesborg. Beboer: Ved beboer og pårørendesamtalen fortæller beboerne at de er tilfredse med at bo i bofællesskabet. De fortæller at de er glade for at de har deres egne lejligheder, hvor de kan være sig selv og samtidig at have mulighed for at være sammen med medbeboere eller få besøg af medarbejderne. Også de pårørende synes at beboerne trives og får den nødvendige hjælp til fx at ordne økonomi på Netbank eller til rengøring. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad Observationer: Under samtalen med beboere og pårørende er der en afslappet stemning, hvor beboerne kommer og deltager i kaffebordet og samtalen, som de selv ønsker. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne har adgang til relevante sundhedsydelser samt at tilbuddet yder støtte. Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad. Ledelsen fortæller at nogle af beboerne er visiteret til hjemmesygeplejerske og nogle til sygeplejerske fra distriktspsykiatrien. Medarbejderne ledsager de beboere der ønsker det, til læge, tandlæge osv., Alle borgere er tilbudt et sundhedstjek, som følges op af handleplaner for den enkelte samt tilbud om at deltage i en livsstilscafe. Der kommer to cafeer i kommunen, i Grenå og Auning, og der vil ikke kun være fokus på KRAM Kost, rygning, alkohol og motion, men også på socialt samvær og trivsel. Side 20 af 39

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere