Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen. Formålet med tilsynet generelt er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med de unge. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte brugere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner det er vores vurdering, at de unge tilbydes den behandling og individuelle støtte, de har behov for, for at kunne eliminere eller reducere sit forbrug af euforiserende stoffer og dermed få mulighed for at forbedre sin livskvalitet det er vores vurdering, at de unge, der er tilknyttet Behandlingscentret hører til den beskrevne målgruppe de fysiske rammer fremstår rummelige, lyse og venlige det behandlingsmæssige arbejde bygger på relevante og anerkendte tilgange der samarbejdes bredt med diverse samarbejdspartnere. Misbrugsbehandlerne fungerer i perioder som en form for Case Maneger for de unge den behandlingsmæssige indsats er præget af respekt og en imødekommende og individualiseret tilgang, som sikrer, at den enkelte unge tilbydes relevant behandling de unge udtrykker tilfredshed med den behandling, de får, og giver udtryk for en god og respektfuld omgangstone medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, ligesom det er vores opfattelse, at medarbejdernes indsats er præget af såvel høj faglighed som stort engagement der er ikke indgivet klager over behandlingen 1

2 vi har gennemgået den skriftlige dokumentation, og kan konstatere at denne er beskrivende og retningsgivende for indsatsen. Iagttagelser og anbefalinger Svendborg Kommune driver tre ambulante behandlingssteder, et for unge misbrugere under 25 år og to for misbrugere over 25 år. Denne rapport omfatter den del af behandlingen som finder sted på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen. Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Der er ikke punkter til opfølgning. Målgruppe Behandlingscentret er et behandlingstilbud til unge stofmisbrugere i alderen år. Hovedvægten af de unge er i alderen år. Herudover tilbydes ambulant rådgivning og behandling af hashmisbrugere over 25 år, denne ydelse er dog i realiteten ved at være udfaset. Behandlingscentret er normeret til 65 unge. Aktuelt er der 55 unge, som modtager forskellig behandling for stofmisbrug. I den kommende uge starter der 9 unge i behandling. Der er tale om afhængighed af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængigheds skabende rusmidler. I 2009 er der ind- og udskrevet henholdsvis 84 og 98 unge. Til døgnbehandling er der henvist 4 unge. Behandlingscentret peger på døgnbehandlingssteder. Vi får oplyst, at man overholder lovens bestemmelser vedr. behandlingsgarantien. På baggrund af samtaler med de unge og medarbejderne samt på baggrund af gennemgangen af den skriftlige dokumentation er det vores vurdering, at de unge hører til målgruppen. En stor del af gruppen, 50 % anslås det, har udover misbruget psykiske vanskeligheder og/eller psykiske lidelser, herunder ADHD og personlighedsforstyrrelser. Det er vores opfattelse, at der er opmærksomhed på, hvornår tilbuddet ikke er tilstrækkeligt, og der dermed er behov for en mere omfattende indsats. Boligforhold og fysiske rammer Tilbuddet ligger ved havnen i Svendborg. Huset er af ældre dato, og 1. og 2. salen danner rammen om tilbuddet. Det er umiddelbart vores vurdering, at beliggenheden fremmer muligheden for anonymitet i forbindelse med brug af Behandlingscentret. Det er vores indtryk, at man ved indretningen har været meget opmærksom på, at lyse, åbne og imødekommende omgivelser antages at have en positiv indvirkning på såvel brugernes som deres pårørendes lyst til at komme på stedet og dermed til at komme i behandling. Det gælder såvel fælleslokaler, som samtalerum. Her er en god stemning og atmosfære. Det bidrager til at skabe et godt grundlag for behandlingen. De pædagogiske og omsorgsmæssige forhold Behandlingscentret er organisatorisk og behandlingsmæssigt en del af Svendborg Kommunes misbrugsbehandling. Det behandlingsmæssige arbejde på de forskellige afdelinger drives i store træk efter det samme behandlingskoncept. Det ambulante behandlingstilbud spænder fra information, støtte og rådgivningsforløb til terapeutiske forløb af kortere eller længere varighed. Behandlingscentret indstiller som sagt også til døgnbehandling uden for centret, når ambulant behandling ikke er nok. 2

3 De behandlingsmæssige referencer er systemisk teori, psykodynamisk teori, narrative metoder, motivationsteorier og kognitive behandlingsformer. Der er tilbud om NADA, øre akupunktur. Herudover er tillid og relationsdannelse vigtige nøglebegreber. De egentlige formelle behandlingsinitiativer er overvejende individualiserede. Der åbent på hverdage i tidsrummet fra og til kl , torsdag og fredage dog henholdsvis til og gang ugentlig er en af medarbejderne i Faaborg, hvor der ikke er et tilbud til de unge. Fra 1. Januar 2010 træder en tilsvarende aftale i kraft i Rudkøbing på Langeland. Tillige driver Behandlingscentret Aktiveringsprojektet Come Back, hvor vi ligeledes har aflagt besøg. Dette projekt er få måneder gammelt. Projektet finansieres af jobcentret, og det er jobcentret som henviser de unge. Come Back henvender sig til årige. Der kan være tilknyttet 12 unge, hvilket der aktuelt også er. Målgruppen er primært unge med hashmisbrug. De unge er ofte ambivalente i forholdt til deres misbrug. Ydelserne spænder over et bredt spektrum som morgenmad og frokost til fysisk træning, hjælp til at strukturere dagen, undervisning, samtaler, hjælp til praktik, job, uddannelse mm. Den pædagogiske og behandlingsmæssige reference er den kognitive løsningsfokuserede model. Et ophold varer typiske 4-6 måneder. De konkrete ydelser spænder ligeledes bredt. Der er således medicinsk nedtrapning, metadon, heroin, ketogan, morfin, mm. Hashafhængige tilbydes et 6 ugers specielt tilrettelagt behandlingsforløb, hvor der tilstræbes daglig kontakt mellem behandlingssted og borger. Gravide misbrugere får tilbudt et tværfagligt behandlingsforløb, hvor der samarbejdes med Svendborg Sygehus, så der sikres en koordineret indsats mellem kommune og sygehusvæsen. Behandlingen som er individualiseret,der er ikke gruppeforløb, består af en udredningsfase, hvor den unges problemfelter og ressourcer afdækkes og behandlingsplanen lægges. Der kan være tale om stoffri/medicinunderstøttet behandling, samtalebehandling, som kan have elementer som tilbagefaldsforebyggelse, motiverende samtaler, hashafvænning, forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, inddragelse af familie og netværk, træning af sociale færdigheder og psykoterapi. Der er også knyttet et omsorgstilbud, hvor de unge har mulighed for at få kaffe, let forplejning, bad og tøjvask. Akupunkturteknikker, NADA, der understøtter øvrig behandling, samt dæmper abstinenser, er også en del af behandlingsprogrammet. Inddragelse af pårørende og familiemedlemmer i den enkelte klients behandling, hvor dette skønnes relevant. Det er lederen som forestår disse samtaler. Omfanget heraf er ca. 1 familiesamtale ugentlig. Ungeafdelingen tilbyder lægelig behandling af mindre psykiske skader. Svære psykiske skader behandles i andet regi. Ligeledes er der et særligt tilbud, der omfatter henvisning til tværfagligt team på OUH og Svendborg Sygehus, som forestår en koordineret indsats mellem kommune og sygehusvæsen. Behandlingscenteret forestår eller bidrager til, at indsatsen koordineres via deltagelse i interne og eksterne møder med relevante samarbejdspartnere. Der pågår et stort arbejde af oplysende og forebyggelse karakter. Dels oplysning til de unge om stofrelaterede skader, men også en udadrettet funktion som henvender sig til eksempelvis heldagsskole, produktionsskoler, ungdomsuddannelser samt studievejledere mm. Den mere socialpædagogiske del af behandlingen, aktiviteter osv. er pt. ikke højt prioriteret. Dette kunne være et udviklingspunkt. Dette forhold gælder dog ikke projektet Come Back. Her er det vores opfattelse, at den socialpædagogiske del er højt prioriteret. 3

4 De unge som vi har talt med bekræfter de behandlingsmæssige bestræbelser. De unge giver udtryk for høj grad af tilfredshed med behandlingen, ligesom de giver udtryk for at hjælpen, støtten og vejledningen bliver givet på en god og respektfuld måde. Det er vores vurdering, at de unge tilbydes den behandling og individuelle støtte, de har behov for, for at kunne eliminere eller reducere sit forbrug af euforiserende stoffer og dermed få mulighed for at forbedre sin livskvalitet. Det er ligeledes vores vurdering, at det behandlingsmæssige arbejde bygger på relevante og anerkendte tilgange. Der samarbejdes bredt med diverse samarbejdspartnere. Misbrugsbehandlerne fungerer i perioder som en form for Case Maneger for de unge, hvilket også er en defineret del af arbejdet. Sluttelig er det vores vurdering, at den behandlingsmæssige indsats er præget af respekt og en imødekommende og individualiseret tilgang, som sikrer, at den enkelte unge tilbydes relevant behandling. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger På Behandlingscentret er der i alt 7 fastansatte medarbejdere, hertil kommer, at der i indeværende år yderligere er ansat 2 medarbejdere, en pædagog og en misbrugsbehandler, i aktiveringsprojektet, Come Back. Medarbejdergruppen består af 1 leder, 1 sekretær, 2 pædagoger, 2 socialrådgivere og 1 psykolog. Der er lægebetjening hver anden uge. Medarbejderne efteruddannes løbende indenfor den valgte behandlingsmæssige ramme. I forhold til sekretæren, som tager imod henvendelserne til Behandlingscentret, ligger der en særlig udfordring i at klæde denne på til denne vigtige funktion. Der er stabilitet i medarbejdergruppen og sygefraværet er ikke bemærkelsesværdigt. Der er supervision hver 6.uge, og der afvikles medarbejderudviklingssamtaler. Ligeledes afholdes der diverse konferencer, herunder møder med psykologen, hvor behandlingstiltagene drøftes. Antallet af sager til behandlerne synes rimeligt afstemt de ressourcer, som er stillet til rådighed. Der pågår et udstrakt samarbejde med de unge, jobcenter og de kommunale sagsbehandlere. Medarbejderne hjælper med ansøgninger til kommunen mm. Der er udarbejdet en sikkerhedspolitik, og der er installeret alarmer mm.ved medarbejdernes arbejdspladser. Medarbejderne giver udtryk for, at det er en tryg arbejdsplads. I projektet Come Back er der ikke truffet nogen sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det er ikke muligt for os at vurdere, om der bør være diverse sikkerhedsforanstaltninger, men det bør have ledelsesmæssig bevågenhed. Medarbejderne giver overfor os udtryk for høj grad af tilfredshed med rammerne for behandlingsarbejdet. Det er vores vurdering, at medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, og det er vores opfattelse, at medarbejdernes indsats er præget af såvel høj faglighed som stort engagement. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation, handleplaner og statusbeskrivelser, og kan konstatere at denne er beskrivende og retningsgivende for indsatsen. Metodedelen kunne være mere detaljeret. Magtanvendelse Der udøves ikke fysisk magt på Behandlingscentret. Der er udarbejdet husregler. De unge får husreglerne udleveret, når de er kommet i behandling. Af reglerne fremgår det, at man kan få karantæne fra Behandlingscentret, hvis man optræder voldeligt, truende mm. I tilfælde af karantæne tilbydes man, i en afgrænset periode behandling i andet regi. Vold og trusler er ikke noget der fylder i dagligdagen. Husreglerne giver ikke anledning til bemærkninger. Der er ikke indgivet klager over behandlingen i år, ligesom der heller ikke er udstedt karantæner. 4

5 Medicinhåndtering Det skal for god ordens skyld understreges, at tilsynet ikke omfatter læge- og sygeplejefaglige forhold, herunder medicinhåndtering. Vi vil selvfølgelig på trods heraf reagere, hvis vi støder på åbenlyst uhensigtsmæssige forhold på dette område. Opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Der er ikke punkter til opfølgning. Formål og fremgangsmåde I henhold til Retssikkerhedslovens 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og tilknyttede vejledninger. Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt erfaringer og god praksis på området. Vi har fået en rundvisning på Behandlingscentret og har efter individuel aftale talt med flere af de unge. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 27. november 2009 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Marianne Christiansen 5

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af behandlingstilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere