Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement"

Transkript

1 Side 1 af 7 Indhold 1 Forord Formål Referencer Landingssted Flyveprocedurer Krav til fly Generelle krav til flyvning Briefing Operative forhold og kommunikation med ATC Uheld/ulykker samt landing udenfor landingsområde SAR helikopter Tid i luften ctr. SAR scramblingtid Overvågning af SAR helikopter Generelle sikkerhedsprocedurer Springleder Springere Udstyr Hastighedsbegrænsning på Lufthavnsvej Adgangsforhold Omfang og tidspunkter Manglende overholdelse af reglement Afvigelser/dispensationer Bilag: Revisioner: Forord Dette dokument er udarbejdet i samarbejde mellem: Faldskærmsklubben.dk/Aversi Faldskærmsklub ESK722 (Roskilde) NAVIAIR (ATC Roskilde) Københavns Lufthavne A/S (Roskilde Lufthavn). Dokumentet tilstræber at sammenflette og indarbejde en lang række nødvendige krav til flyvevirksomhed af den pågældende art, samt indarbejde en rutine der sikrer at der ikke opstår tvivl eller forekommer fejl under udøvelsen af faldskærmsspring på lufthavnens område. Det samlede dokument har været forelagt de ovenfor nævnte interessenter, samt Trafikstyrelsen (TS) til udtalelse og godkendelse. 2 Formål Dette dokument beskriver de procedurer, der, udover kravene i BL 9-1, skal anvendes ved faldskærmsudspring på Roskilde Lufthavn.

2 Side 2 af 7 3 Referencer Faldskærmsflyvning på Roskilde Lufthavn udføres i henhold til: gældende aftale om brug af Roskilde Lufthavn til faldskærmsudspring (denne) BL 9-1 Bestemmelser om faldskærmsspring Dansk Faldskærms Unions gældende bestemmelser. 4 Landingssted Roskilde Lufthavns Faldskærmslandingszone er beliggende nord for rullevej B, mellem rullevej E og M (se bilag 1). 5 Flyveprocedurer 5.1 Krav til fly Flyvning udføres med fly som er: godkendt til faldskærmsudspring udstyret i henhold til gældende bestemmelser for luftdygtighed udstyret med mindst 2 funktionsduelige radioer med det til enhver tid krævede antal kanaler og sendeeffekt. 5.2 Generelle krav til flyvning Flyvningen skal foregå så den er til mindst mulig gene for omgivelserne - miljø og støjkrav skal tilgodeses - og eventuelle henstillinger fra Lufthavnen i den anledning skal så vidt muligt følges, idet hensynet til sikkerheden aldrig må tilsidesættes. Der afleveres stripoplysninger, som for alle andre VFR-flyvninger, idet arten af flyvning skal angives med Faldskærmsflyvning på/over pladsen. 5.3 Briefing Piloter, springleder og eventuelle instruktører, der udfører faldskærmsflyvning på Roskilde Lufthavn, skal forinden flyvning påbegyndes have deltaget i den briefing som afholdes af Roskilde Lufthavn (trafikkontoret) for at blive informere om trafik, restriktioner, særlig luftfartsvirksomhed, NOTAM s m.v. der er relevant for faldskærmsflyvning i den påtænkte periode. Trafikkontoret koordinerer briefingen med Roskilde ATC, så input/kommentarer herfra medtages Som grundlag skal pilot og springleder til enhver tid have nærværende aftale til sin rådighed in extenso, samt fornøden del af briefing materialet. ESK722 skal underrettes om forventet springvirksomhed, periode og gives mulighed for at deltage i briefing, hvis det skønnes nødvendigt. Under briefingen udveksler den person som overvåger SAR helikopteren, herefter faldskærmsvagten (se afsn. 6.2) og Roskilde ATC telefonnumre, så de kan opretholde kontakt. 5.4 Operative forhold og kommunikation med ATC Al flyvning foregår som VFR-flyvning kontrolleret af ATC Roskilde samt ATC København i henhold til luftrumsinddeling i Københavns TMA. Der sker koordination i forbindelse med overdragelse til og fra ATC-myndigheder undervejs, og der skal indhentes springtilladelse for hver overflyvning.

3 Side 3 af 7 Faldskærmsflyet angiver Klar til spring og tid (eksempelvis Klar til drop om 2 minutter ) således at ATC Roskilde kan vurdere om der vil være konflikt udover de generelle adskillelseskrav for trafik, eksempelvis ved opstart af SAR-operation. TWR verificerer hos Faldskærmsvagten at SAR helo en ikke er scramblet, før drop tilladelse gives. Enhver given tilladelse kan annulleres indtil det øjeblik springerne forlader flyet, hvorefter det påhviler piloten at formidle dette til springerne, så der ikke opstår en utilsigtet kritisk situation i forhold til anden trafik, herunder især hensyn til afvikling af SAR-operationer. Når springerne har forladt flyet melder piloten til Roskilde ATC hvor mange faldskærme (ikke personer) han har sat. Se også afsnit 6 ang. overvågning af SAR helikopteren. 5.5 Uheld/ulykker samt landing udenfor landingsområde Hvis landing af sikkerhedsmæssige grunde må foretages andre steder end landingsområdet, skal det til enhver tid undgås, at der landes på eller tæt ved baner, ligesom det bør undgås at lande tæt ved holdende fly og taxiveje, der benyttes af rullende fly, samt flyenes parkerings arealer og motorprøveområder. Straks efter landing skal det sikres at afstand til baner med videre er tilstrækkelig og ellers skal den korteste vej til at etablere dette benyttes. Minimumsafstanden til: en bane skal være 59 m til banekanten (75m til centerlinjen) en rullevej skal være 18,5 m til rullevejskanten (26m til centerlinjen) Når springeren har skabt tilstrækkelig afstand, sætter han/hun sig og venter på afhentning af et radioudstyret motorkøretøj koordineret fra Roskilde Lufthavn (trafikkontoret). Ved eventuel tilskadekomst må der ved tegn forsøges at påkalde sig opmærksomhed, men udover almindelig førstehjælp på stedet, skal hjælp fra Roskilde Lufthavn afventes, som før beskrevet. Ved uheld i øvrigt, koordinerer springleder vha. mobiltelefon med Roskilde Lufthavn, trafikkontoret samt hvis dette er uhensigtsmæssigt direkte med alarmopkald til 112 og derefter hurtigst muligt kontakt til Roskilde Lufthavn, trafikkontoret. Der skal kunne vises vej til uheldssted, hvis dette ikke er umiddelbart synligt og eller tilgængeligt. Dette skal overlades til Roskilde Lufthavn (trafikkontoret), der kan stille med radioudstyret bil som lods for eventuelle køretøjer (ambulance og politi). 6 SAR helikopter 6.1 Tid i luften ctr. SAR scramblingtid Under normale forhold har SAR-beredskabet meddelt en tidsramme på minimum 7 minutter fra ordre om scrambling til start af helikopteren. Udspringene må derfor planlægges til at det tager maksimalt 6 minutter fra flyet forlades, til springeren er på jorden, så konflikt med SAR flyvning forebygges. Der må ikke foretages spring i 5 minutter efter at SAR helikopteren er landet, da scramblingtiden umiddelbart efter en landing, kan være væsentligt kortere end de ovenfor nævnte 7 min.

4 Side 4 af Overvågning af SAR helikopter Springlederen skal tilsikre at en person ( faldskærmsvagten ), med radiokontakt til faldskærmsflyet, placeres nær SAR helikopteren, i perioden fra faldskærmsflyet starter, til alle springere er landet. Personen skal øjeblikkeligt rapportere til faldskærmsflyet ved aktivitet, som kan tyde på scrambling, hvorefter udspring stoppes. Desuden verificerer faldskærmsvagten overfor TWR at der ikke er aktivitet, som tyder på scrambling, inden droptilladelse gives. Scrambler SAR helikopteren efter at springerne har forladt flyet, sørger faldskærmsvagten for at lægge en, på forhånd aftalt visuel advarselsmarkering, ud i landingsområdet. Springlederen er ansvarlig for at faldskærmsvagten er behørigt instrueret i brug af radio og udlægning af markering. Se bilag 1 for detaljeret beskrivelse af normal- og back-up procedurer. Det pålægges såvel springere som pilot at være opmærksomme i perioden fra udspring til landing på eventuelle bevægelser omkring MIL Helipad og SAR-helikopter(e), således at en arbejdende rotor automatisk fører til at landing Klubbens frekvens 2 minutter til drop Faldskærmsvagt Faldskærmsfly Mobiltelefon Alt OK ved SAR ATC frekvens 2 minutter til drop Intern telefon Er drop OK Intern telefon Drop tilladt ATC frekvens Tilladelse til drop Faldskærmsfly ATC Kastrup ATC Roskilde ATC Kastrup Figur 1: Kommunikation mellem ATC, fly og faldskærmsvagt før droptilladelse. foretages med størst mulig afstand til denne, herunder til, enhver tid, undgå direkte flyvning hen imod eller over en kørende rotor. 7 Generelle sikkerhedsprocedurer Generelt gælder, at for at iværksætte faldskærmsudspring på Roskilde Lufthavn skal følgende punkter, som minimum, være opfyldt. 7.1 Springleder Der skal være udpeget en, af Roskilde Lufthavn godkendt, springleder. Springledere der kan virke som godkendte springledere indstilles af faldskærmsklubben til Roskilde Lufthavn til godkendelse. Springlederen skal have et kort over lufthavnens område med indtegnet landingsområde og godkendte til og afgangs veje, samt et eksemplar af denne aftale til rådighed. Springlederen er ansvarlig for al aktivitet på jorden i forbindelse med faldskærmsudspring, med undtagelse af flyets operation, der alene varetages af piloten. Springlederen sørger for i samarbejde med Roskilde Lufthavn (Trafikkontoret) at al trafik af springere og andet aftalt foregår på en hensigtsmæssig og sikker måde, samt at der udstedes og kontrolleres adgangshjemmel i henhold til

5 Side 5 af 7 aftalen. Desuden er springlederen ansvarlig for at Roskilde Lufthavn modtager en kopi af samtlige springeres certifikat, inden dagens første spring. Springlederen skal sikre at alle involverede (springere, faldskærmsvagt, oa.) som minimum kender regler, forholdsregler op procedurer relevante for hver deres specifikke opgaver inkl.: regler for trafik frem og tilbage fra landingsområdet. forholdsreglerne for SAR operationer. forholdsregler/sikkerhedskrav for landing udenfor anvist område. 7.2 Springere Springvirksomhed på Roskilde Lufthavn foregår udelukkende med fuldt uddannede certifikatspringere ( C ) og tandemspringere, hvorfor sandsynligheden for fejlstyring og utilsigtet landing udenfor godkendt landingsområde anses for minimal. Som dokumentation for at C certifikat haves, skal alle springere aflevere en kopi af deres certifikat til Trafikkontoret før dagens første spring (evt. via springlederen). 7.3 Udstyr Spring med Wingsuits er ikke tilladt, da det så kan være vanskeligt at styre den maksimale springtid på 6 min. 7.4 Hastighedsbegrænsning på Lufthavnsvej Da landingszonen ligger tættere på offentlig vej end foreskrevet i BL 9-1, sørger springlederen for at der opsættes midlertidig skiltning med 40km/t langs det stykke af Lufthavnsvej, som ligger tættere end 100m på landingszonen. Skiltet kan lånes af Lufthavnen. Når springaktiviteten er slut, sørger springlederen for at skiltene indsamles og afleveres Lufthavnen. 8 Adgangsforhold Faldskærmsudspringere har adgang til Roskilde Lufthavns Airside i henhold til denne aftale. For at kunne færdes på lufthavnens afspærrede område skal alle de i denne aftale indeholdte procedurer følges. Derudover skal enhver henstilling eller anvisning fra Roskilde Lufthavns personale følges. Det skal ved modtagelse af springere betones, at springere er gæster i lufthavnen på ganske særlige vilkår, hvorfor der ikke skal være tvivl om at en eventuel anvisning altid er ment som en garanti for at springeren kan færdes i overensstemmelse med alment gældende regler, dette regelsæt, samt færdes i sikkerhed og uden at være til gene for øvrige brugere af lufthavnen. Lufthavnen fastsætter i samarbejde med øvrige berørte myndigheder, de nærmere regler for adgang, herunder udstedelse af adgangshjemmel, permanent adgangskort etc. Disse regler skal til enhver tid overholdes. Hvis man oplever en situation, hvor der kan opstå tvivl om den korrekte fremgangsmåde, brug sund fornuft, se dig godt for og afvent assistance fra Roskilde Lufthavn (Trafikkontoret) med eventuel radioudstyret bil, hvis du befinder dig tæt på områder trafikeret af fly eller lignende.

6 Side 6 af 7 9 Omfang og tidspunkter Jævnfør Lufthavnens miljøgodkendelse må der maksimalt gennemføres 800 løft (1.600 operationer) årligt. Løft udført under eventuelle stævner skal medregnes i kvoten. Følgende tider skal overholdes (alle tider lokal tid ): a) Faldskærmsfly må ikke starte inden 07:00. b) Udspringerne skal have forladt flyet senest: kl. 22:00 på hverdage fra september til april (begge inklusive). kl. 19:00 på hverdage fra maj til august (begge inklusive). kl. 14:00 på lørdage (hele året). c) Faldskærmsspring er ikke tilladt om søndagen. d) Lang lørdag gælder ikke faldskærmsspring. Der må afholdes 2 faldskærmsstævner årligt af højst 2 dages varighed, i tidsrummet 07:00 20:00. Tidspunktet for stævnerne skal offentliggøres i et lokalt dagblad, senest 14 dage før afholdelsen. DFU varetager planlægning af stævner inkl. offentliggørelse i pressen og orientering til lufthavnen. 10 Manglende overholdelse af reglement Overholdes reglementet ikke, kan RKE eller Naviair stoppe springaktiviteten for resten af dagen, enten for et individ, en klub eller for alle afhængig af forseelsen. Meddelelse om sanktion gives til springlederen, som implementerer afgørelsen. 11 Afvigelser/dispensationer Ønsker om udspring foretaget i henhold til procedurer, der afviger fra retningslinjerne i dette reglement, skal i hvert tilfælde godkendes af enten Lufthavnschefen eller Driftschefen, og om nødvendigt, Trafikstyrelsen. 12 Bilag: 1: Faldskærmsvagtens opgaver (1 side) 2: Checkliste for briefere (1 side) 2: Detaljeret kortbilag - placering af springzone (1 side A3)

7 Side 7 af 7 13 Revisioner: Rev. Dato Bemærkninger U Første udkast - Udarbejdet på baggrund af dokumenter fra Bjørns Hørners arbejdsgruppe (konsolidering af 5separate dokumenter). U Andet udkast: - Generelt: Gjort dokumentet generisk ved at fjerne adskillige henvisninger til specifikke faldskærmsoperatører. - Forord: Tilføjet Aversi Faldskærmsklub - Bilag 1: Ændret Funktion til Station i frase eksemplerne. U Tredje udkast - Afsn. 5.3: Tilføjet passus om mobiltelefonnumre. - Afsn. 6.2: Omskrevet afsnit så det fremgår at observatøren har kontakt til faldskærmsflyet, og ikke TWR. - Afsn. 7: Overskrift ændret fra Sikkerhedsprocedurer til Generelle sikkerhedsprocedurer - Bilag 1: Instruktion omskrevet så det fremgår at vagten har radiokontakt med faldskærmsflyet, og ikke TWR - Bilag 1: Tilføjet afsnit om udlæggelse af visuel markering. - Bilag 1: Fjernet eksempler på fraseologi - Bilag 1: Tilføjet krav om kontrol af funktion samt batteri. - Bilag 1: Tilføjet krav instruktion i færdsel til/fra observationspost Endeligt dokument: - Afsn. 5.4: Tilføjelse af passus om melding af antal skærme. - Afsn. 6: Reduktion af ventetid ved varm SAR helo fra 15 til 5min. - Afsn 7.2: Præciseret certifikatkravet til C - Afsn. 11 (dette): Tilføjet afsnit for revisionsstyring Afsn. 5.3: Slettet hvis nødvendigt ifm. kontakt mellem TWR og SAR vagt. - Afsn. 5.4: Tilføjet afsnit om at TWR verificerer status hos SAR observatør. - Afsn. 6.2: Tilføjet afsnit om hhv. statusverifikation til TWR og udlægning af visuel markering - Afsn 7.1 & 7.2: Tilføjet passus om at alle springere skal aflevere kopi at certifikat. - Afsn. 7.3: Ændret til at omhandle udstyr - Bilag 1: Tilføjet krav om statusverifikation med TWR. - Bilag 1: Tilføjet krav om udlægning af visuel advarsel hvis helo scrambles mens der er springere i luften - Bilag 2: Ændret placering og geometri af landingszone Afsn. 7.4: Tilføjet nyt afsnit, som beskriver hastighedsbegrænsning på Lufthavnsvej - Bilag 2: Nyt bilag tilføjet (checkliste for briefere). - Bilag 3: Ændret titel fra Bilag 2 til ansøgning til Bilag 3 til reglement - Bilag 3: Tilføjet placering af hastighedsbegrænsningsskilt Tilføjet afsnit 9 om Omfang og tidspunkter - Nummereringen af de tidligere afsnit 9-11 ændret til grundet indskud af afsnit Afsn 6.2: Diagram over kommunikation før drop, tilføjet. - Afsn. 9: Tilføjet tidspunkter for lørdag, samt bestemmelser for afholdelse af stævner.

8 Faldskærmsvagtens opgaver Bilag 1 til for faldskærmsudpring i Roskilde Lufthavn Side 1 af 1 Formål med overvågning Faldskærmsvagten skal sikre at faldskærmsflyets pilot får besked om scrambling af SAR helikopteren så tidligt som muligt, hvorved springere i luften ikke udsættes for risiko fra SAR helikopteren, og denne ikke forsinkes grundet udspringere i luften. Hvis: de primære og sekundære kommunikationsmidler svigter (radio direkte til pilot, og mobiltelefon via ATC til fly), eller hvis: SAR helikopteren scrambler efter springerne har forladt flyet, skal vagten udlægge en, på forhånd aftalt, visuel markering i landingsområdet, så pilot og springere gøres opmærksom på den potentielle fare. Beskrivelse af opgave Posten skal være bemandet fra faldskærmsflyet er i luften, til alle springere er nede. Funktionen af radioen til flyet, og mobiltelefonforbindelsen til ATC, skal kontrolleres, ligesom der skal være tilstrækkeligt batteri på enhederne. Faldskærmsvagten placerer sig så vedkommende har et godt overblik over bevægelser ved SAR helikopteren (normalt ved hangarporten) og melder på radioen til piloten at han/hun er plads: Ved aktivitet, som tyder på scrambling advares piloten: Aktiviteter, som kunne tyde på scrambling kan eksempelvis være: at helikopteren trækkes ud af hangaren, eller at besætningen bevæger sig hen til helikopteren Faldskærmsvagten kan eventuelt spørge et besætningsmedlem, hvis i tvivl. Scrambles SAR helikopteren efter springerne har forladt helikopteren, udlægger vagten en, på forhånd aftalt, visuel markering i landingsområdet. Når alle springere er nede kan posten forlades. Kriterier/forudsætninger for vagtpersonen: Personer, som udfylder rollen som faldskærmsvagt: skal være bekendt med sin opgave som beskrevet i denne instruks, samt reglementet for faldskærmsspring. skal være over 18 år gammel. skal have modtaget instruktion i anvendelse af radioen. skal være bekendt med hvordan den visuelle faremarkering lægges ud. skal have modtaget instruktion i hvordan man kommer frem og tilbage mellem observationsposten og Terminalbygningen. skal udveksle mobilnummer med Roskilde ATC og RKE s Trafikkontor.

9 Checkliste for briefere Bilag 2 til for faldskærmsudpring i Roskilde Lufthavn Side 1 af 1 Nedenstående checkliste benyttes af vagthavende briefer til sikring af at de nødvendige forholdsregler og kriterier ved faldskærmsspring til landingszonen i Roskilde Lufthavn, er opfyldt, og de tilhørende opgaver er udført. pkt. Opgave/krav Er pilot og springleder blevet briefet? 5.3 Briefing Har pilot og springleder faldskærmsreglementet, og har springlederen orienteret alle springere om indholdet? Er ESK 722 underrettet? Er der udvekslet telefonnumre mellem alle parter? Er der udpeget en faldskærmsvagt? 6.2 Overvågning af SAR helikopter Opfylder faldskærmsvagten kriterierne, og er vedkommende passende instrueret i sine pligter (se bilag 1)? Har faldskærmsvagten radiokontakt til flyet? 7.2 Springere Er certifikater for alle springere modtaget og arkiveret i mappe? 7.4 Hastighedsbegrænsning på Lufthavnsvej Er springleder orienteret om at landingszonen er tættere på offentlig vej end foreskrevet i BL 9-1 (25 m ift. 100 m)? Er der opsat hastighedsbegrænsningskilt på Lufthavnsvej?

10 Bilag 3 for faldskærmsudspring i Roskilde lufthavn Detaljeret kortbilag med afstande iht. BL 9-1 Side 1 af m Rev: /KBO

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

Plads- og Flyveregler

Plads- og Flyveregler Plads- og Flyveregler 1. Definitioner Motorfly: Fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor. Svævefly: Fastvingede fly for termikflyvning, og evt. forsynet med el-motor. Helikopter: Fly med rotorblade,

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

DANSK GYROKOPTER UNION

DANSK GYROKOPTER UNION Side: 1 af 1 DANSK GYROKOPTER UNION KLASSEOMSKOLING for Ultralet Gyroplan, klasse C Samt UDVIDELSE AF ANDET CERTIFIKAT (ikke Ultralet Gyroplan-certifikat). Side: 2 af 2 Denne Omskolings uddannelse på ultralet

Læs mere

Manual for Standpladsklarering

Manual for Standpladsklarering Manual for Standpladsklarering Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Standpladsklarering generelt..side 3 2. Standpladsklarererens ansvar Side 4 3. Standpladskategorier...Side 5 4. Udførelse af standpladsklarering...side

Læs mere

RC Flyveklubben HANGAR 4800

RC Flyveklubben HANGAR 4800 Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800. 1 Navn og hjemsted RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark. 2 Formål Stk. 1 Formålet for klubben

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december 2015 ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Version: 13.11.2015 Bestemmelse Høringssvar Trafik- og Byggestyrelsens bemærkninger

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense Att. Lars Seidelin Kystdirektoratet J.nr. 16/01406-19 Ref. Peter Lomholt Langdahl 26-05-2016 Sendt pr. mail til lds@biology.sdu.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 af 6 ANVENDES TIL SVÆVEFLYVNING 1. GENERELT Svæveflyvepladser, der benyttes til uddannelsesflyvning og/eller flyslæb samt selvstartende svævefly, skal godkendes inden ibrugtagning. Sådanne

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Teoriprøve nr. 10. 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år. Prøven for opnåelse af N-BEG certifikatet kan tidligst aflægges:

Teoriprøve nr. 10. 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år. Prøven for opnåelse af N-BEG certifikatet kan tidligst aflægges: Teoriprøve nr. 10 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKOD 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Velkommen til Esbjerg Model Flyveklub

Velkommen til Esbjerg Model Flyveklub Velkommen til Esbjerg Model Flyveklub Sikkerhedsregler Ordensreglement for EMF / Dec. 2013. Generelle ordensregler for Esbjerg Modelflyveklub også for takt og tone! Så både du og andre kan færdes behageligt

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013227 UTC dato: 19062013 UTC tid: 15:13 Begivenhed: Major incident Sted: 13 nm SE of VOR KAS (112.500 MHz) Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører

Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører Denne lille håndbog er tiltænkt de foreninger eller klubber, som skal afholde et sommerbiatlon arrangement. Der gennemgås de vigtigste ting, som der skal være

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet.

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet. Københavns Kommune Att.: Projektchef Anne Kongsfelt Sendt elektronisk til annkon@tmf.kk.dk (Med kopi til lmo@byoghavn.dk) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Maj 2003 Side Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning, vurderinger og konklusioner 3 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Rune Balle Seaplanes Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tidsbegrænset tilladelse til at

Læs mere

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1.

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1. Side nr.: 1 af 5 START- OG VENDEPUNKTSREGLER 1. GPS-LOGNINGSPROCEDURE 1.1 1.2 1.3 GPS-loggere skal aktiveres mindst 2 minutter før start (= take off) og ding. Piloterne afleverer IGC-filen til konkurrenceledelsen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 02 FLYVNING NR. 01 Vedr. Instruktørkurser 2005. DATO: 12.01.05 Hermed fremsender

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.tbst.dk Notat Høringsnotat Dato 16. november 2015 BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRN Navn: 1. En luftfartsstation, som modtager en nødmelding, skal: (a) Øjeblikkeligt

Læs mere

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål Her giver vi en gennemgang af nogle af de oftest stillede spørgsmål om Automatisk nødopkald og svarene på dem. De er baseret på erfaringer fra opkald til nødtjenester og deres besvarelser. De indeholder

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

STANDARD SIKKERHEDSPLAN

STANDARD SIKKERHEDSPLAN INDLEDNING Denne vejledning har til formål at angive mulige løsninger på enhver løbsleders største udfordring: at sikre tilskuere, lodsejere, officials og deltagere på bedst mulig måde under afviklingen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter

for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter 28. marts 2014 J.nr.: 2009-9020-210 / TPP 62 Retningslinjer for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter Det følger af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1282 af 12. november

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Dagsorden og referat afd. 21

Dagsorden og referat afd. 21 Dagsorden og referat afd. 21 Emne: Bestyrelsesmøde Data om mødet Dato: 19.01.2015 Tid: 18-22 Sted: Kig forbi: 20.30-21 Mødedeltagere: Peder, Vibeke, Sofie, Lisbeth og Camilla Fraværende: Gitte, Jonas,

Læs mere

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge.

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge. Juni 2003 Generelt Lufthavnens afspærrede område kaldes i daglig tale "airside", og området udenom betegnes "landside". Ordensreglerne gælder for airside samt CPH-matrikler uden for det afspærrede område.

Læs mere

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Information om indførelse af Rejsekort FynBus kommende billetsystem, Rejsekortet, indeholder dels kontaktløse chipkort og dels et system til kontantbillettering. Udstyr

Læs mere

VEJLEDNING OM AFTALE OM OVERDRAGELSE AF DRIFTSLEDERANSVAR. mellem. Elselskabet (Herefter benævnt elselskabet)

VEJLEDNING OM AFTALE OM OVERDRAGELSE AF DRIFTSLEDERANSVAR. mellem. Elselskabet (Herefter benævnt elselskabet) VEJLEDNING OM AFTALE OM OVERDRAGELSE AF DRIFTSLEDERANSVAR mellem Elselskabet (Herefter benævnt elselskabet) og Entreprenør / elinstallatør (Herefter benævnt entreprenøren) Der har en af de i Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere