Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12

2 Høje-Taastrup Kommune 2 Budget Et budget i balance Indhold Kommunens budget for er et budget, der viser god balance i Høje-Taastrup Kommunes økonomi en balance vi har opnået gennem en ihærdig indsats for at sikre kommunens økonomi i fremtiden til gavn for borgernes velfærd. Skat under landsgennemsnittet Den beskedne, men nødvendige, skattestigning på 0,3 point sidste år til i alt 20,6 % er medvirkende til, at vi kan holde skatten i ro og Høje-Taastrup Kommune ligger dermed forsat under landsgennemsnittet. Grundskyldspromillen fastholdes på 15. Men frem for alt er det vores vedvarende indsats for at finde nye veje til f.eks. at begrænse de stigende udgifter på sygedagpenge-området og forbedre beskæftigelsesindsatsen via vores satsning på Erhvervscentret, der sikrer, at kommunen i årene fremover har en økonomi i fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Med regeringens skattestop som spændetrøje og utilstrækkelig refusion af de lovbundne udgifter må vi dog også fremover finansiere serviceudvidelser på ét område gennem besparelser på et andet. Samtidig er det nødvendigt hele tiden at vurdere, hvad vi får for pengene, og om vi kan gøre tingene endnu smartere en vurdering vi skal foretage sammen med borgerne. Renovering har høj prioritet Mod alle odds kan vi altså forsat levere en rigtig god kommunal service i Høje-Taastrup Kommune, og i budgettet er der plads til ekstraordinære investeringer og fremrykkede renoveringer for ca. 25 mio. kr. til gavn for nuværende og fremtidige borgere. I prioriterer vi en række renoveringer og forbedringer på kommunens anlæg og bygninger. 14,7 mio. kr. er sat af til renoveringer på skoleområdet og daginstitutionsområdet et beløb der også omfatter legepladser på både skoler og institutioner. 5 mio. kr. prioriteres til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og renovering på fritids- og kulturområdet. Pengene skal bl.a. gå til baderum og saunaer i svømmehallerne, til fritidsklubberne og til knallertbanen kr. reserveres til bedre adgang for handicappede i svømmehallerne og teleslyngeanlæg i Taastrup Teater og kulturhusene. Musikog billedskolen får ½ mio. kr. til at forbedre lokalerne på Poppel Allé. Tandreguleringsklinikken renoveres for 2,1 mio. kr., og der er afsat en ekstra pulje på 4,450 mio. kr. til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove. Hensyn til både unge og ældre På driftssiden gennemfører vi både op- og nedjusteringer. Vi reducerer korpset af støttepædagoger på småbørnsområdet, da børnetallet i den aldersgruppe er faldende. Derimod udvider vi åbningstiden 5 timer ugentligt i fritidsog ungdomsklubberne og iværksætter i øvrigt en analyse af strukturen og de fremtidige behov på området. Vi sætter årligt 2,3 mio. kr. af til bedre IT på skolerne, og fremover skal der udarbejdes en flerårig IT-strategi. 3. klassetrin udvides med en undervisningstime mere pr. uge. Som følge af udviklingen i antallet af ældre og handicappede udvides med yderligere en ergoterapeut og afsættes ekstra 0,7 mio. kr. til hjælpemiddel-området. Som bekendt har vi allerede i år taget første spadestik til udvidelsen og moderniseringen af plejecentrene Baldersbo, Henriksdal og Sengeløse, der blandt andet betyder 52 nye plejeboliger herunder et miljø med ti boliger målrettet yngre handicappede. Partnerskaber og dialog Beskæftigelsesindsatsen skal fortsat styrkes gennem udvikling af partnerskaber med de lokale virksomheder. Vi etablerer et særligt team af sagsbehandlere og et arbejdsprøvnings-projekt til at hjælpe langvarigt sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Generelt sætter vi fokus på dialog: I vil vi arbejde systematisk og målrettet med brugermålinger, borgerpanel og andre værktøjer og metoder til at synliggøre og udvikle den service og kvalitet, det enkelte område i kommunen leverer i forhold til de bevilgede midler. Med venlig hilsen Anders Bak borgmester Familier og sundhed 3 Større helhed i familierådgivningen Børn skal holde vægten Tandreguleringsklinik moderniseres Børns udvikling og uddannelse 4 Kommunen satser stort på IT Nye projekter med børn og unge i centrum Renovering af legepladser og bygninger Ældre og handicappede 5 Modernisering af plejecentre i fuld gang Tilbud til sindslidende og udviklingshæmmede Fritid og kultur 6 Taastrup Idrætspark får nyt liv I vedligeholdelsens tegn Arbejdsmarked og integration 7 Fra kontanthjælp til arbejdsmarked Aktiv støtte til sygemeldte Nye tilbud til indvandrere Budget 8 Boligsocial indsats 9 Partnerskab for øget beskæftigelse Familieintegration vejen til arbejdsmarkedet Beboerrådgivning udvides Byudvikling og miljø 10 Byfornyelse i centrum Treårig miljøplan giver bedre overblik Veje og trafik 11 Vejene i fokus Flere grønne oaser i byen Kloakker renoveres Borgerservice og rådhus 12 Helhedsorienteret borgerservice Sig din mening

3 Høje-Taastrup Kommune 3 Budget Børn skal holde vægten Helt op til procent af de børn, der starter i børnehaveklasse, er for tykke. For at gøre noget ved det problem har Høje-Taastrup Kommune i 2004 sat gang i et forsøgsprojekt, der fortsætter i. Projektet går ud på, at den kommunale sundhedspleje aflægger besøg hos alle de familier i kommunen, der har børn på 3½ år. Her skal de se på barnets sundhed med særlig fokus på at forebygge senere fedme. Sundhedsplejen giver målrettet kostvejledning til familier med børn på 3½ år for at forebygge overvægt. Sundhedsplejen slipper normalt børnene, når de er omkring et år. Men erfaringen viser, at børnene netop fra den alder risikerer at få lagt grunden til overvægt med alt for fed kost. Derfor går sundhedsplejen ind med målrettet kostvejledning til familierne, der skal sikre, at børnene holder en normal vægt. Når alle familier har fået et besøg i løbet af 2004, vil sundhedsplejen gøre op, hvor stort problemet reelt er. Når børnene skal begynde i børnehaveklasse om et par år, er det planen at følge op med nye undersøgelser, der skal dokumentere, hvordan børnene rent faktisk har udviklet sig, og hvorvidt sundhedsplejens indsats har haft positiv virkning. Familier og sundhed Større helhed i familierådgivningen Den omstrukturering og effektivisering af familie- og socialområdet, der blev sat i gang i 2003, begynder nu for alvor at give resultat. Budgettet for indeholder derfor ikke yderligere besparelser på området. Effektiviseringen gik bl.a. ud på at samle visitationen for børn og voksne med det formål at skabe større helhed i sagsbehandlingen. De familier, hvor børn og voksne har kontakt til hver deres sagsbehandler, skulle derfor gerne opleve en større sammenhæng i den indsats, der ydes familien som helhed. Konkurrencedygtig kommune En vigtig opgave på familie- og socialområdet i bliver at beskrive alle kommunens ydelser til børn og deres familier og beregne, hvad de enkelte ydelser koster kommunen. Priserne skal derefter sammenlignes med priserne hos private udbydere af lignende ydelser. Det skal give borgerne et mere præcist billede af, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde til løsning af bestemte problemer. Tandreguleringsklinik moderniseres Der er i budgettet for afsat 2,1 mio. kr. til renovering af tandreguleringsklinikken på Borgerskolen. Klinikken er 25 år gammel med faciliteter, der ikke længere er tidssvarende. Nu ombygges klinikken og udstyres med moderne apparatur, der er forberedt til informationsteknologi. Det kommer til at betyde bedre forhold for såvel klienter som personale. Tandreguleringsklinikken skal ombygges, så faciliteterne bliver moderne og tidssvarende. Det er tanken at udarbejde serviceinformationer, der forventes klar i begyndelsen af Når Høje-Taastrup Kommune lægger så stor vægt på konkurrenceevnen, er det ikke alene for at holde kommunens udgifter nede, men også for at sikre borgerne et ensartet grundlag for vurdering og service. Dog naturligvis fortsat under hensyn til den enkelte. Indsats over for udsatte unge I Høje-Taastrup Kommune er der tendens til, at flere unge end hidtil mellem 12 og 18 år optræder i lokalområdet på en måde, der er til gene for de øvrige beboere. Samtidig er det et faktum, at flere unge meget tidligt begynder på en kriminel løbebane. Kommunen har nu i den østlige del af Taastrup igangsat et pilotprojekt, der skal dæmme op for de problemer. I den forbindelse er der etableret lokale handlegrupper med repræsentanter fra områdets klubber, skoler og politi, der skal samarbejde om at kortlægge de aktuelle problemer og inddrage forældrene i det forebyggende arbejde. Grupperne skal bl.a. støtte forældrene i at vise deres børn mere opmærksomhed og lære dem at sætte grænser. Desuden skal områdets klubber komme med forslag til nye tilbud og aktiviteter, der kan holde de unge væk fra gaderne. I løbet af udvides projektet til andre områder i kommunen. Døgninstitution for mindre børn Byrådet har vedtaget, at der skal arbejdes videre med planerne om at etablere en døgninstitution for mindre børn op til 12 år. Det kan være børn af psykisk syge eller misbrugere, som i perioder ikke er i stand til at tage sig af deres børn. Der er flere fordele ved, at børnene kan være i en lokal institution. De bliver i deres nærmiljø og kan passe daginstitution eller skole, de kan fortsat gå til fritidsaktiviteter og nemmere få besøg af familien. Kommunen undersøger i øjeblikket mulighederne for at finde en egnet ejendom med plads til 6-8 børn og et tilsvarende antal pædagoger. Nyt projekt mod hashmisbrug I budgettet for er der afsat kr. til et projekt mod misbrug af hash for unge under 24 år. Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Amt og er et forsøg på at gøre en indsats i nærmiljøet. Projektet kommer bl.a. til at omfatte opsøgende arbejde, information og motivation til at få de unge til at stoppe deres misbrug. Fakta om familier og sundhed Høje-Taastrup Kommune tilbyder rådgivning, støtte og behandling til børn, unge og deres forældre i pædagogiske, psykologiske og sundhedsmæssige spørgsmål samt til voksne med andre problemer end ledighed. Desuden arbejder kommunen sammen med skoler og politi i SSP-samarbejdet om at forebygge og begrænse kriminalitet, misbrug, hærværk og vold blandt børn og unge. Alle kommunens børn får desuden tilbud om gratis tandpleje og sundhedspleje. Ressourcefordeling Mio. kr. Plejefamilier og opholdssteder 52,7 Forebyggende foranstaltninger 18,0 Herunder: Bredebjerggård 6,3 Familiehuset 5,5 Brændt gummi 2,4 Døgninstitutioner for børn og unge 13,1 Kommunal sundhedstjeneste 9,1 Kommunal tandpleje 18,0 Døgn- og sundhedspleje for børn og unge 6%

4 Høje-Taastrup Kommune 4 Budget Børns udvikling og uddannelse Udskiftningen af IT i skolerne fortsætter, så de nye spændende computer-programmer kan bruges i undervisningen. Nye projekter med børn og unge i centrum I sætter Høje-Taastrup Kommune gang i et treårigt udviklingsprojekt, Det gode børneliv, i kommunens skole- og fritidsordninger (SFO). Formålet er at forbedre samarbejdet mellem lærere og pædagoger, så børn og forældre oplever en lettere overgang mellem børnehave og skolefritidsordning. Fokusområder er bl.a. pædagogik, samarbejde i skolen og med forældre, overgang mellem børnehave, SFO og klub samt uddannelse og ledelse. Det er helt op til den enkelte skole- og SFO-ledelse, hvordan de vil skrue projektet sammen. Et lignende projekt, der med succes har kørt i kommunens daginstitutioner, afsluttes i. Sprogtilbud til indvandrerbørn Det er helt nødvendigt, at børn med anden etnisk baggrund end dansk er Fakta om skoler og uddannelse Der er i dag godt elever i Høje-Taastrups 14 kommunale skoler. Omkring 1900 skolebørn fra klassetrin benytter tilbuddet om en plads i en af skolens fritidsordninger. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte fortrolige med det danske sprog, når de starter i skolen. Det kan være svært, når de kommer fra hjem, hvor der ikke tales dansk. En ændring i lovgivningen betyder, at kommunen nu skal tilbyde sprogundervisning til de børn, der ikke går i børnehave, forud for skolestart. Der er i afsat penge til undervisning af 20 børn. Undervisningen skal foregå i tre udvalgte daginstitutioner. Nyt center for ungdomsvejledning Et nyt tværkommunalt center for ungdomsvejledning er nu etableret i Albertslund i et samarbejde mellem Glostrup, Rødovre, Ledøje-Smørum, Ballerup, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. Tidligere var det en bestemt lærer på hver skole, der stod for vejledningen af unge op til 16 år, men nu Renovering af legepladser og bygninger Der satses stort på IT Den teknologiske udvikling går ekstremt hurtigt. Hvis undervisningen i kommunens skoler skal på omgangshøjde med brug af nye spændende computerprogrammer, betyder det, at skolernes computere skal skiftes ud oftere end oprindelig planlagt. Derfor har kommunen besluttet at gøre IT i undervisningen til et særligt indsatsområde i de kommende år. Der er allerede købt stort ind i 2004, og i og frem er der årligt afsat mio. kr. til indkøb af nye maskiner. lægger en ny lov op til et tættere samarbejde mellem en kreds af vejledere, der er uafhængige af skolesystemet. Formålet er at højne kvaliteten ved at sikre de unge en mere bred og nuanceret vejledning. Vejlederne vil også fremover være at finde på skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Drift: Høje-Taastrup Kommunes børn kan godt Flere penge til renovering Skoler 326,0 694,6 begynde at glæde sig, for kommunen I det kommende år er der afsat 7,5 mio. SFO inkl. forældrebetalinger 54,2 201,4 har afsat ca. 7 mio. kr. til ekstraordinær kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af Ungdomsskoler 11,1 28,4 vedligeholdelse af legepladserne i bygninger. Arbejdet starter i med Anlæg: kommunens 57 daginstitutioner og 12 renovering af hjemkundskabslokalet på skoler. Det er tiltrængt, for mange steder har man af sikkerhedshensyn været Parkskolen, fysiklokalerne på Parkskolen Pulje til renovering af skoler 12,6 Udvalgte nøgletal Gns. brt. Brugerbetaling nødt til at fjerne nedslidte legeredskaber. udgift I samarbejde med de involverede institutioner Elev i folkeskolen inkl. anlæg vil kommunen vurdere, hvad Plads i SFO der skal til, for at den enkelte legeplads Elev i ungdomsskolen bedst kan opfylde formålet. Der bliver derfor ikke alene tale om renovering af Takster Kr./måned det eksisterende udstyr, men også om SFO indkøb af nye legeredskaber. Den omfattende modernisering er allerede startet i efteråret 2004 og forventes afsluttet inden udgangen af. Folkeskolen (inkl. SFO og ungdomsskole) Legepladser i daginstitutioner og på skoler skal igennem en omfat- 23% tende renovering og modernisering i. Her har børnehavebørn dog gang i nogle mere rolige sysler end rutsjebaner og gynger. Skolerne får selv stor indflydelse på, om pengene skal bruges til stationære eller bærbare pc er. Trådløst netværk er også en mulighed, der gør det lettere for eleverne at bruge skolens pc er i projektarbejde. I forbindelse med opgradering af skolernes IT-udstyr har kommunen fået tilsagn om økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet til udvikling af nye systemer til vidensdeling, fx i form af en skole/hjem-portal. Tanken er inden for en overskuelig fremtid at udvikle et forældre-intranet, hvor forældre kan få et overblik over, hvad der sker i skolen ved at klikke sig ind på den enkelte klasses hjemmeside. Fakta om dagpasningsområdet På daginstitutionsområdet har Høje-Taastrup Kommune 57 vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt et antal dagplejere. Kommunens pasningsgaranti betyder, at man er sikret tilbud om en plads i en af kommunens institutioner eller dagpleje senest tre måneder efter meddelelse til kommunen om, at man ønsker en plads. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte Dagpleje og daginstitutioner 222,0 787,0 Fritids- og ungdomsklubber 51,0 134,4 Udvalgte nøgletal Gns. brt. udgift Brt. indtægt Dagpasning 0-2 årige (vuggestue) Dagpasning 3-5 årige (børnehave) Fritids- og ungdomsklub Takster Kr./ pr. måned Dagpleje deltid Dagpleje heltid Vuggestue Børnehave Dagklub 465 Aftenklub 103 Dagpleje og daginstitutioner 12% Fritids- og ungdomsklubber 2% og Gadehaveskolen samt ombygning af idrætshallen og biblioteket i tilknytning til Rønnevangskolen. På daginstitutionsområdet bruges pengene bl.a. til renovering af facader, døre og vinduer.

5 Høje-Taastrup Kommune 5 Budget Modernisering af plejecentre i fuld gang Den omfattende udbygning og modernisering af kommunens tre plejecentre Baldersbo, Sengeløse og Henriksdal er i fuld gang. Samtlige nyopførte boliger og tilbygninger vil efter planen stå færdige inden udgangen af. Dernæst starter anden etape, som omfatter modernisering af de eksisterende bygninger. Ombygningen af Henriksdal og Sengeløse forventes færdig i 2006, mens det samlede projekt afsluttes i 2007 med renovering af Baldersbo. Yngre fysisk handicappede får eget miljø Ved at udbygge de tre plejecentre får Høje-Taastrup Kommune yderligere 52 plejeboliger til rådighed til ældre og handicappede. Boligerne bliver moderne toværelses lejligheder på ca. 65 m2 med køkken og bad. De ti af boligerne, der er til yngre fysisk handicappede, vil være klar til indflytning på Baldersbo i efteråret. Tanken er at skabe et særligt miljø med trænings- og aktivitetstilbud målrettet denne gruppe. Café for demente I september 2004 åbnede Høje-Taastrup Kommune i Beboerhuset på Bygaden en café for demente borgere og deres pårørende. Caféen tilbyder rådgivning, underholdning og socialt samvær til demensramte og pårørende, der fremover kan mødes her og danne netværksgrupper med andre i samme situation. Indkøbsordningen udvides Kommunens indkøbsordning for de borgere, der er godkendt til indkøb, fungerer godt. Nu udbygges ordningen, så borgerne også kan bestille varer fra seks specialforretninger, bl.a. apotek, slagter, isenkræmmer og fotoforretning. Sådan kommer fremtidens Sengeløse Plejecenter til at se ud. Moderniseringen af plejecentrene indebærer, at der etableres ti boliger til yngre fysisk handicappede, der dermed får mulighed for at skabe deres eget miljø. Ældre og handicappede På Baldersbo etableres der i forbindelse med ombygningen af kommunens plejecentre en ny café som et åbent tilbud til alle borgere i Hedehusene. Tilbud til sindslidende og udviklingshæmmede Høje-Taastrup Kommunes støtte- og kontaktkorps har siden starten i 1998 gjort en stor indsats for sindslidende. Takket være korpsets arbejde er det lykkedes at få kontakt til langt flere personer med behov for hjælp. Fra udvides ordningen med endnu en fuldtidsmedarbejder, så korpset nu tæller fem kontaktpersoner. Den omfattende modernisering af tre af kommunens plejecentre er i fuld gang. Projektet, der bl.a. omfatter 52 nye plejeboliger, følges tæt af beboerne her på Sengeløse Plejecenter. Korpsets medarbejdere yder støtte i borgerens eget hjem og hjælper med praktiske gøremål og ærinder. Desuden støtter kontaktpersonerne de sindslidende i at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, så de ikke så let bliver isolerede. Det sker i tæt samarbejde med behandlingssystemet. Ved Baldersbuen i Hedehusene er planerne om et nyt bofællesskab for 12 unge udviklingshæmmede kommet et godt stykke videre. Det nye bofællesskab opføres i samarbejde med den private organisation, Fonden Mariahjemmene. Byggeriet går i gang i og forventes at stå klar til indflytning i slutningen af året. Fakta om ældre og handicappede Høje-Taastrup Kommune yder personlig og praktisk hjælp til borgere med midlertidigt eller varigt behov for hjælp. Omkring 1360 borgere modtager hver uge denne hjælp. Kommunen råder over seks plejecentre med 206 boliger for plejekrævende borgere. Til de ældre er der desuden daghjem, dagcentre, et trænings- og aktivitetscenter samt 306 ældreboliger. Høje-Taastrup Kommune har også en række tilbud til udviklingshæmmede og psykisk syge, bl.a. bofællesskaber, fritidsklubber og et korps af hjemmevejledere og støttepersoner. Ressourcefordeling Hjemmepleje: Mio. kr. Ansatte Ældreboliger 53,0 0,7 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 202,0 604,9 Plejehjem og beskyttede boliger 9,4 6,3 Andre sundhedsudgifter 0,6 0,0 Administration og visitering 6,1 14,5 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og sindslidende: Børn og unge 47,3 21,5 Voksne 79,5 60,5 Takster Kr. Madservice: Hovedret pr. portion 33,75 Biret pr. portion 6,50 Vaskeservice (1-2 gange mdl.) 132,50 Vaskeservice (3-4 gange mdl.) 207,50 Terapikørsel pr. md. 141,50 Havepasning 1. jan.-31. marts 2004 pr. md.: Rækkehushaver under 100 m 2, pr. md. 67,00 Almindelige parcelhushaver op til 500 m 2 pr. md. 99,00 Store parcelhus- og landhaver over 500 m 2 pr. md. 130,00 Omsorg og pleje vedr. ældre 12% Foranstaltninger for udviklings- hæmmede 7%

6 Høje-Taastrup Kommune 6 Budget Fritid og kultur Taastrup Idrætspark får nyt liv I fortsætter den omfattende renovering af Taastrup Idrætspark, så et nyt fodboldstadion kan se dagens lys. Tilskuerne får også bedre rammer med ordentlige toiletforhold på selve stadion. Desuden lægges grunden til en ny tilskuertribune med genbrug af den asfalt, der i dag ligger under atletikbanen. Endelig bliver der etableret nye omklædningsfaciliteter for dommere. I fortsætter renoveringen af Taastrup Idrætspark. Allerede til næste efterår vil Høje-Taastrup Kommune kunne lukke dørene op til et præsentabelt stadion, hvor både fodboldspillere og tilskuere får meget bedre forhold. Taastrup Idrætspark har i dag et kombineret anlæg til fodbold og atletik. Men atletikbanen har længe ligget ubenyttet hen med ødelagt belægning, og det nedslidte fodboldanlæg har gjort livet besværligt for fodboldklubben Taastrup FC og publikum. Men nu har en arbejdsgruppe bestående af bl.a. brugere været med til at beslutte, hvordan det nye fodboldstadion skal se ud. Et automatisk vandingsanlæg under banen skal sikre holdbar græsbelægning. Fornyelsen af Taastrup Idrætspark er den sidste store opgave i den omfattende udbygning og renovering af Høje- Taastrup Kommunes grønne baner, der har været i gang over en årrække og nu afsluttes i. Der er i efteråret 2004 igangsat en undersøgelse, bl.a. hos kommunens skoler, der skal afklare, om der er behov for skoleatletikfaciliteter i forbindelse med Taastrup Idrætspark eller et andet sted i kommunen. Fakta om fritid og kultur Fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune dækker både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud omfatter blandt andet fritids- og ungdomsklubberne for de årige børn, musikskole, billedskole og dramaskole. Taastrup Teater og Kroppedal - Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi er kulturelle spydspidser i kommunen, der også råder over et omfattende biblioteksvæsen og tre fritids- og kulturcentre med aktiviteter for voksne. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte Idrætsanlæg og svømmehaller 23,8 30,5 Biblioteker 40,4 72,1 Kulturelle opgaver 19,3 26,4 Folkeoplysning ekskl. ungdomsskole 11,9 5,2 - heraf projekt Gadeplan 2,1 5,0 Udvalgte nøgletal Gns. Brugerudgift betaling Elev i musikskolen pr. sæson Elev i billedskolen pr. sæson Idrætsanlæg og svømmehaller pr. indbygger Biblioteksområdet pr. indbygger Takster Musikskolen (hele skoleåret) Billedskolen (pr. sæson, 1/2 år) 451 Svømmehaller: - voksen, enkeltbillet 25 - barn, enkeltbillet 10 - pensionist, enkeltbillet 10 Biblioteker, bødetakster: - voksen, 1. hjemkaldelse 11 - barn, 1. hjemkaldelse 8 Kr. I vedligeholdelsens tegn Med den omfattende renovering af Taastrup Idrætspark kommer til at stå i vedligeholdelsens tegn på fritids- og kulturområdet. Men der er også afsat penge til renovering på en række andre områder. Øverst på listen står renovering af baderum i Fløng og Taastrup svømmehaller. Baderummene er i dag indrettet på en sådan måde, at de er vanskelige at rengøre. Også kommunens fritids- og ungdomsklubber trænger til et løft i den udvendige vedligeholdelse med renovering af facader, døre og vinduer. Bedre lydforhold på Musikskolen I budgettet er der afsat en halv million kroner til at forbedre akustikken i musikskolens lokaler. I dag går lyden fra de enkelte lokaler tydeligt igennem, men ekspertbistand udefra skal sikre bedre lydforhold til gavn for undervisningen. Samtidig vil musikskolens kontorer blive renoveret, og der er lagt op til, at Musikskolen og Billedskolen får fælles kontorfaciliteter. Øget tilskud til Teater Hedeland Kommunen forventer et mindre løft i tilskuddet til Teater Hedeland, når teateraftalen med Kunststyrelsen skal fornyes fra maj. Den nye kontrakt dækker perioden , og det øgede tilskud har stor betydning for, at teatret kan føres videre med de flotte faciliteter og et bredere udbud end i dag. Elever og lærere på Musikskolen kan se frem til forbedrede lydforhold i skolens lokaler. Biblioteker og kulturelle formål 3% Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2%

7 Høje-Taastrup Kommune 7 Budget Fra kontanthjælp til arbejdsmarked I vil Høje-Taastrup Kommune fortsat have stor fokus på at få ledige borgere ud på arbejdsmarkedet. Der er tale om besparelser på kontanthjælpsbudgettet, men takket være den positive udvikling i Erhvervscentrets indsats på beskæftigelsesområdet forventes besparelserne gennemført ved, at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i job. Flere unge i arbejde Erhvervscentret har i september 2004 igangsat et nyt projekt, Model Høje- Budgettet for tager højde for, at Høje-Taastrup Kommune kan give tilbud til flygtninge og indvandrere, så disse borgere så hurtigt som muligt kommer i gang med at kvalificere sig til arbejdsmarkedet. Et godt eksempel er Erhvervscentrets samarbejde med Sprogcentret om virksomhedsrettede forløb for centrets kursister. Sprogcentret gør også en særlig indsats i forhold til ledige flygtninge- og indvandrerkvinder, som tilbydes individuel vejledning, undervisning, praktik og hjælp til jobsøgning. De selvforsørgende flygtninge og indvandrere, der kommer til kommunen via fx familiesammenføring og er omfattet af Integrationsloven, får tilbud om et treårigt integrationsforløb. Fra sommeren 2004 er lovgivningen ændret, så kommunen fremover også har mulighed for at tilbyde denne gruppe praktikpladser i virksomheder med løntilskud. Taastrup, for utilpassede unge mellem 18 og 30 år. Der er tale om modtagere af langvarig kontanthjælp, som forventes at få vanskeligt ved at begå sig på arbejdsmarkedet. De unge indgår en aftale med Erhvervscentret om et tre måneders forløb, hvor de bliver undervist på centret i de første uger og derefter tilbringer resten af tiden i en virksomhed. Under hele forløbet følges de tæt af Erhvervscentrets projektmedarbejder. De unge, der overholder aftalen, kan efter tre måneder regne med et fast Nye tilbud til indvandrere Erhvervscentret har indgået en aftale med JobExpres, der hidtil har haft stor succes med at formidle job til beboere i Taastrupgård. I en forsøgsordning skal JobExpres nu tage sig af jobformidling til alle borgere med anden etnisk baggrund JobExpres, der formidler job til beboerne i Taastrupgård, skal nu som forsøg gøre det samme for alle kommunens ledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk. job i virksomheden i form af en uddannelsesplads. Fremover vil et nyt hold starte uddannelsesforløbet hver tredje måned med op til 20 deltagere på hvert hold. Særlig indsats for sygemeldte I vil der blive gjort en særlig indsats for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere. Med det formål har Erhvervscentret etableret et sygeteam og et arbejdsprøvningsprojekt, der skal sikre hurtig afklaring af de sygemeldtes situation og hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Tæt opfølgning af den enkelte kontanthjælpsmodtager i samarbejde med læger og faglige organisationer forventes at give bedre resultater. Sociale partnerskaber fortsætter Høje-Taastrup Kommune har i 2004 vedtaget en ny arbejdsmarkedspolitik, der lægger endnu større vægt på samarbejde med lokale private og offentlige virksomheder. Det betyder, at der bl.a. vil blive indgået aftaler om sociale partnerskaber med virksomhederne, også når det gælder praktikpladser. Kreativiteten er stor hos kvinderne i det sociale projekt Mira for kontanthjælpsmodtagere. Projektet skal afklare, om deltagerne er parate til arbejdsmarkedet. end dansk i Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af de gode resultater i JobExpres ansættes der nu mere personale, hvilket er muligt, idet JobExpres støttes af Integrationsministeriet. Aktiv støtte til sygemeldte I sætter Høje-Taastrup Kommune ekstra mange ressourcer ind på sygedagpengeområdet i et forsøg på at hjælpe sygemeldte borgere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Inden udgangen af 2004 ansættes endnu en virksomhedskonsulent på området. Konsulenten skal sammen med de øvrige konsulenter på området indgå i en tæt dialog med lokale virksomheder. Dialogen vedrører dels den enkelte medarbejder, der enten er sygemeldt eller ansat i fleksjob, dels generel vejledning om lovgivningens muligheder i arbejdet med at fastholde disse medarbejdere. Der er bl.a. afsat penge til at undersøge, hvordan virksomhederne håndterer syge medarbejdere, og hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. I den forbindelse vil der også blive gjort en indsats for at øge samarbejdet med A-kasserne. Informationsindsatsen vil blive styrket med en pjece, der udsendes i starten af. Fakta om arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked og integration Kommunen bevilger og udbetaler kontanthjælp til ledige. Kontanthjælpsmodtagere får tilbud om at deltage i forskellige aktiveringsforløb. Kommunen står for udbetaling af sygedagpenge, løbende kontakt til sygemeldte og etablering af fleksjob. Flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt integrationsforløb. Ressourcefordeling Mio. kr. Sygedagpenge 44,2 Revalidering 9,6 Kontanthjælp og aktivering 63,2 Førtidspension 101,1 Udvalgte nøgletal Antal Gns. udgift helårspersoner pr. måned Modtagere af revalideringsydelse Modtagere af kontanthjælp (forsørgere) Modtagere af kontanthjælp (ikke-forsørgere) Modtagere af førtidspension Personer i tilbud Personer i løntilskud Ressourcefordeling (Integration) Mio. kr. Ansatte Introduktionsprogram m.v. -8,9 2,0 Introduktionsydelse 1,3 Dansk som andet sprog 2,2 Frivilligt integrationsarbejde 0,3 Arbejdsformidling 0,4 1,0 Udvalgte nøgletal Antal forskellige pers. Nytilkomne 40 Personer i undervisning 420 Personer i tilbud 25 Aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge og integration 13%

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 NYT FRA Nr. 5-10. årgang Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 Nu kommer multiarenaen I fem år har vi ventet på den. Nu kommer den endelig - arenaen. Sjældent har der været så mange journalister

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere