Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12

2 Høje-Taastrup Kommune 2 Budget Et budget i balance Indhold Kommunens budget for er et budget, der viser god balance i Høje-Taastrup Kommunes økonomi en balance vi har opnået gennem en ihærdig indsats for at sikre kommunens økonomi i fremtiden til gavn for borgernes velfærd. Skat under landsgennemsnittet Den beskedne, men nødvendige, skattestigning på 0,3 point sidste år til i alt 20,6 % er medvirkende til, at vi kan holde skatten i ro og Høje-Taastrup Kommune ligger dermed forsat under landsgennemsnittet. Grundskyldspromillen fastholdes på 15. Men frem for alt er det vores vedvarende indsats for at finde nye veje til f.eks. at begrænse de stigende udgifter på sygedagpenge-området og forbedre beskæftigelsesindsatsen via vores satsning på Erhvervscentret, der sikrer, at kommunen i årene fremover har en økonomi i fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Med regeringens skattestop som spændetrøje og utilstrækkelig refusion af de lovbundne udgifter må vi dog også fremover finansiere serviceudvidelser på ét område gennem besparelser på et andet. Samtidig er det nødvendigt hele tiden at vurdere, hvad vi får for pengene, og om vi kan gøre tingene endnu smartere en vurdering vi skal foretage sammen med borgerne. Renovering har høj prioritet Mod alle odds kan vi altså forsat levere en rigtig god kommunal service i Høje-Taastrup Kommune, og i budgettet er der plads til ekstraordinære investeringer og fremrykkede renoveringer for ca. 25 mio. kr. til gavn for nuværende og fremtidige borgere. I prioriterer vi en række renoveringer og forbedringer på kommunens anlæg og bygninger. 14,7 mio. kr. er sat af til renoveringer på skoleområdet og daginstitutionsområdet et beløb der også omfatter legepladser på både skoler og institutioner. 5 mio. kr. prioriteres til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og renovering på fritids- og kulturområdet. Pengene skal bl.a. gå til baderum og saunaer i svømmehallerne, til fritidsklubberne og til knallertbanen kr. reserveres til bedre adgang for handicappede i svømmehallerne og teleslyngeanlæg i Taastrup Teater og kulturhusene. Musikog billedskolen får ½ mio. kr. til at forbedre lokalerne på Poppel Allé. Tandreguleringsklinikken renoveres for 2,1 mio. kr., og der er afsat en ekstra pulje på 4,450 mio. kr. til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove. Hensyn til både unge og ældre På driftssiden gennemfører vi både op- og nedjusteringer. Vi reducerer korpset af støttepædagoger på småbørnsområdet, da børnetallet i den aldersgruppe er faldende. Derimod udvider vi åbningstiden 5 timer ugentligt i fritidsog ungdomsklubberne og iværksætter i øvrigt en analyse af strukturen og de fremtidige behov på området. Vi sætter årligt 2,3 mio. kr. af til bedre IT på skolerne, og fremover skal der udarbejdes en flerårig IT-strategi. 3. klassetrin udvides med en undervisningstime mere pr. uge. Som følge af udviklingen i antallet af ældre og handicappede udvides med yderligere en ergoterapeut og afsættes ekstra 0,7 mio. kr. til hjælpemiddel-området. Som bekendt har vi allerede i år taget første spadestik til udvidelsen og moderniseringen af plejecentrene Baldersbo, Henriksdal og Sengeløse, der blandt andet betyder 52 nye plejeboliger herunder et miljø med ti boliger målrettet yngre handicappede. Partnerskaber og dialog Beskæftigelsesindsatsen skal fortsat styrkes gennem udvikling af partnerskaber med de lokale virksomheder. Vi etablerer et særligt team af sagsbehandlere og et arbejdsprøvnings-projekt til at hjælpe langvarigt sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Generelt sætter vi fokus på dialog: I vil vi arbejde systematisk og målrettet med brugermålinger, borgerpanel og andre værktøjer og metoder til at synliggøre og udvikle den service og kvalitet, det enkelte område i kommunen leverer i forhold til de bevilgede midler. Med venlig hilsen Anders Bak borgmester Familier og sundhed 3 Større helhed i familierådgivningen Børn skal holde vægten Tandreguleringsklinik moderniseres Børns udvikling og uddannelse 4 Kommunen satser stort på IT Nye projekter med børn og unge i centrum Renovering af legepladser og bygninger Ældre og handicappede 5 Modernisering af plejecentre i fuld gang Tilbud til sindslidende og udviklingshæmmede Fritid og kultur 6 Taastrup Idrætspark får nyt liv I vedligeholdelsens tegn Arbejdsmarked og integration 7 Fra kontanthjælp til arbejdsmarked Aktiv støtte til sygemeldte Nye tilbud til indvandrere Budget 8 Boligsocial indsats 9 Partnerskab for øget beskæftigelse Familieintegration vejen til arbejdsmarkedet Beboerrådgivning udvides Byudvikling og miljø 10 Byfornyelse i centrum Treårig miljøplan giver bedre overblik Veje og trafik 11 Vejene i fokus Flere grønne oaser i byen Kloakker renoveres Borgerservice og rådhus 12 Helhedsorienteret borgerservice Sig din mening

3 Høje-Taastrup Kommune 3 Budget Børn skal holde vægten Helt op til procent af de børn, der starter i børnehaveklasse, er for tykke. For at gøre noget ved det problem har Høje-Taastrup Kommune i 2004 sat gang i et forsøgsprojekt, der fortsætter i. Projektet går ud på, at den kommunale sundhedspleje aflægger besøg hos alle de familier i kommunen, der har børn på 3½ år. Her skal de se på barnets sundhed med særlig fokus på at forebygge senere fedme. Sundhedsplejen giver målrettet kostvejledning til familier med børn på 3½ år for at forebygge overvægt. Sundhedsplejen slipper normalt børnene, når de er omkring et år. Men erfaringen viser, at børnene netop fra den alder risikerer at få lagt grunden til overvægt med alt for fed kost. Derfor går sundhedsplejen ind med målrettet kostvejledning til familierne, der skal sikre, at børnene holder en normal vægt. Når alle familier har fået et besøg i løbet af 2004, vil sundhedsplejen gøre op, hvor stort problemet reelt er. Når børnene skal begynde i børnehaveklasse om et par år, er det planen at følge op med nye undersøgelser, der skal dokumentere, hvordan børnene rent faktisk har udviklet sig, og hvorvidt sundhedsplejens indsats har haft positiv virkning. Familier og sundhed Større helhed i familierådgivningen Den omstrukturering og effektivisering af familie- og socialområdet, der blev sat i gang i 2003, begynder nu for alvor at give resultat. Budgettet for indeholder derfor ikke yderligere besparelser på området. Effektiviseringen gik bl.a. ud på at samle visitationen for børn og voksne med det formål at skabe større helhed i sagsbehandlingen. De familier, hvor børn og voksne har kontakt til hver deres sagsbehandler, skulle derfor gerne opleve en større sammenhæng i den indsats, der ydes familien som helhed. Konkurrencedygtig kommune En vigtig opgave på familie- og socialområdet i bliver at beskrive alle kommunens ydelser til børn og deres familier og beregne, hvad de enkelte ydelser koster kommunen. Priserne skal derefter sammenlignes med priserne hos private udbydere af lignende ydelser. Det skal give borgerne et mere præcist billede af, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde til løsning af bestemte problemer. Tandreguleringsklinik moderniseres Der er i budgettet for afsat 2,1 mio. kr. til renovering af tandreguleringsklinikken på Borgerskolen. Klinikken er 25 år gammel med faciliteter, der ikke længere er tidssvarende. Nu ombygges klinikken og udstyres med moderne apparatur, der er forberedt til informationsteknologi. Det kommer til at betyde bedre forhold for såvel klienter som personale. Tandreguleringsklinikken skal ombygges, så faciliteterne bliver moderne og tidssvarende. Det er tanken at udarbejde serviceinformationer, der forventes klar i begyndelsen af Når Høje-Taastrup Kommune lægger så stor vægt på konkurrenceevnen, er det ikke alene for at holde kommunens udgifter nede, men også for at sikre borgerne et ensartet grundlag for vurdering og service. Dog naturligvis fortsat under hensyn til den enkelte. Indsats over for udsatte unge I Høje-Taastrup Kommune er der tendens til, at flere unge end hidtil mellem 12 og 18 år optræder i lokalområdet på en måde, der er til gene for de øvrige beboere. Samtidig er det et faktum, at flere unge meget tidligt begynder på en kriminel løbebane. Kommunen har nu i den østlige del af Taastrup igangsat et pilotprojekt, der skal dæmme op for de problemer. I den forbindelse er der etableret lokale handlegrupper med repræsentanter fra områdets klubber, skoler og politi, der skal samarbejde om at kortlægge de aktuelle problemer og inddrage forældrene i det forebyggende arbejde. Grupperne skal bl.a. støtte forældrene i at vise deres børn mere opmærksomhed og lære dem at sætte grænser. Desuden skal områdets klubber komme med forslag til nye tilbud og aktiviteter, der kan holde de unge væk fra gaderne. I løbet af udvides projektet til andre områder i kommunen. Døgninstitution for mindre børn Byrådet har vedtaget, at der skal arbejdes videre med planerne om at etablere en døgninstitution for mindre børn op til 12 år. Det kan være børn af psykisk syge eller misbrugere, som i perioder ikke er i stand til at tage sig af deres børn. Der er flere fordele ved, at børnene kan være i en lokal institution. De bliver i deres nærmiljø og kan passe daginstitution eller skole, de kan fortsat gå til fritidsaktiviteter og nemmere få besøg af familien. Kommunen undersøger i øjeblikket mulighederne for at finde en egnet ejendom med plads til 6-8 børn og et tilsvarende antal pædagoger. Nyt projekt mod hashmisbrug I budgettet for er der afsat kr. til et projekt mod misbrug af hash for unge under 24 år. Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Amt og er et forsøg på at gøre en indsats i nærmiljøet. Projektet kommer bl.a. til at omfatte opsøgende arbejde, information og motivation til at få de unge til at stoppe deres misbrug. Fakta om familier og sundhed Høje-Taastrup Kommune tilbyder rådgivning, støtte og behandling til børn, unge og deres forældre i pædagogiske, psykologiske og sundhedsmæssige spørgsmål samt til voksne med andre problemer end ledighed. Desuden arbejder kommunen sammen med skoler og politi i SSP-samarbejdet om at forebygge og begrænse kriminalitet, misbrug, hærværk og vold blandt børn og unge. Alle kommunens børn får desuden tilbud om gratis tandpleje og sundhedspleje. Ressourcefordeling Mio. kr. Plejefamilier og opholdssteder 52,7 Forebyggende foranstaltninger 18,0 Herunder: Bredebjerggård 6,3 Familiehuset 5,5 Brændt gummi 2,4 Døgninstitutioner for børn og unge 13,1 Kommunal sundhedstjeneste 9,1 Kommunal tandpleje 18,0 Døgn- og sundhedspleje for børn og unge 6%

4 Høje-Taastrup Kommune 4 Budget Børns udvikling og uddannelse Udskiftningen af IT i skolerne fortsætter, så de nye spændende computer-programmer kan bruges i undervisningen. Nye projekter med børn og unge i centrum I sætter Høje-Taastrup Kommune gang i et treårigt udviklingsprojekt, Det gode børneliv, i kommunens skole- og fritidsordninger (SFO). Formålet er at forbedre samarbejdet mellem lærere og pædagoger, så børn og forældre oplever en lettere overgang mellem børnehave og skolefritidsordning. Fokusområder er bl.a. pædagogik, samarbejde i skolen og med forældre, overgang mellem børnehave, SFO og klub samt uddannelse og ledelse. Det er helt op til den enkelte skole- og SFO-ledelse, hvordan de vil skrue projektet sammen. Et lignende projekt, der med succes har kørt i kommunens daginstitutioner, afsluttes i. Sprogtilbud til indvandrerbørn Det er helt nødvendigt, at børn med anden etnisk baggrund end dansk er Fakta om skoler og uddannelse Der er i dag godt elever i Høje-Taastrups 14 kommunale skoler. Omkring 1900 skolebørn fra klassetrin benytter tilbuddet om en plads i en af skolens fritidsordninger. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte fortrolige med det danske sprog, når de starter i skolen. Det kan være svært, når de kommer fra hjem, hvor der ikke tales dansk. En ændring i lovgivningen betyder, at kommunen nu skal tilbyde sprogundervisning til de børn, der ikke går i børnehave, forud for skolestart. Der er i afsat penge til undervisning af 20 børn. Undervisningen skal foregå i tre udvalgte daginstitutioner. Nyt center for ungdomsvejledning Et nyt tværkommunalt center for ungdomsvejledning er nu etableret i Albertslund i et samarbejde mellem Glostrup, Rødovre, Ledøje-Smørum, Ballerup, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. Tidligere var det en bestemt lærer på hver skole, der stod for vejledningen af unge op til 16 år, men nu Renovering af legepladser og bygninger Der satses stort på IT Den teknologiske udvikling går ekstremt hurtigt. Hvis undervisningen i kommunens skoler skal på omgangshøjde med brug af nye spændende computerprogrammer, betyder det, at skolernes computere skal skiftes ud oftere end oprindelig planlagt. Derfor har kommunen besluttet at gøre IT i undervisningen til et særligt indsatsområde i de kommende år. Der er allerede købt stort ind i 2004, og i og frem er der årligt afsat mio. kr. til indkøb af nye maskiner. lægger en ny lov op til et tættere samarbejde mellem en kreds af vejledere, der er uafhængige af skolesystemet. Formålet er at højne kvaliteten ved at sikre de unge en mere bred og nuanceret vejledning. Vejlederne vil også fremover være at finde på skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Drift: Høje-Taastrup Kommunes børn kan godt Flere penge til renovering Skoler 326,0 694,6 begynde at glæde sig, for kommunen I det kommende år er der afsat 7,5 mio. SFO inkl. forældrebetalinger 54,2 201,4 har afsat ca. 7 mio. kr. til ekstraordinær kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af Ungdomsskoler 11,1 28,4 vedligeholdelse af legepladserne i bygninger. Arbejdet starter i med Anlæg: kommunens 57 daginstitutioner og 12 renovering af hjemkundskabslokalet på skoler. Det er tiltrængt, for mange steder har man af sikkerhedshensyn været Parkskolen, fysiklokalerne på Parkskolen Pulje til renovering af skoler 12,6 Udvalgte nøgletal Gns. brt. Brugerbetaling nødt til at fjerne nedslidte legeredskaber. udgift I samarbejde med de involverede institutioner Elev i folkeskolen inkl. anlæg vil kommunen vurdere, hvad Plads i SFO der skal til, for at den enkelte legeplads Elev i ungdomsskolen bedst kan opfylde formålet. Der bliver derfor ikke alene tale om renovering af Takster Kr./måned det eksisterende udstyr, men også om SFO indkøb af nye legeredskaber. Den omfattende modernisering er allerede startet i efteråret 2004 og forventes afsluttet inden udgangen af. Folkeskolen (inkl. SFO og ungdomsskole) Legepladser i daginstitutioner og på skoler skal igennem en omfat- 23% tende renovering og modernisering i. Her har børnehavebørn dog gang i nogle mere rolige sysler end rutsjebaner og gynger. Skolerne får selv stor indflydelse på, om pengene skal bruges til stationære eller bærbare pc er. Trådløst netværk er også en mulighed, der gør det lettere for eleverne at bruge skolens pc er i projektarbejde. I forbindelse med opgradering af skolernes IT-udstyr har kommunen fået tilsagn om økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet til udvikling af nye systemer til vidensdeling, fx i form af en skole/hjem-portal. Tanken er inden for en overskuelig fremtid at udvikle et forældre-intranet, hvor forældre kan få et overblik over, hvad der sker i skolen ved at klikke sig ind på den enkelte klasses hjemmeside. Fakta om dagpasningsområdet På daginstitutionsområdet har Høje-Taastrup Kommune 57 vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt et antal dagplejere. Kommunens pasningsgaranti betyder, at man er sikret tilbud om en plads i en af kommunens institutioner eller dagpleje senest tre måneder efter meddelelse til kommunen om, at man ønsker en plads. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte Dagpleje og daginstitutioner 222,0 787,0 Fritids- og ungdomsklubber 51,0 134,4 Udvalgte nøgletal Gns. brt. udgift Brt. indtægt Dagpasning 0-2 årige (vuggestue) Dagpasning 3-5 årige (børnehave) Fritids- og ungdomsklub Takster Kr./ pr. måned Dagpleje deltid Dagpleje heltid Vuggestue Børnehave Dagklub 465 Aftenklub 103 Dagpleje og daginstitutioner 12% Fritids- og ungdomsklubber 2% og Gadehaveskolen samt ombygning af idrætshallen og biblioteket i tilknytning til Rønnevangskolen. På daginstitutionsområdet bruges pengene bl.a. til renovering af facader, døre og vinduer.

5 Høje-Taastrup Kommune 5 Budget Modernisering af plejecentre i fuld gang Den omfattende udbygning og modernisering af kommunens tre plejecentre Baldersbo, Sengeløse og Henriksdal er i fuld gang. Samtlige nyopførte boliger og tilbygninger vil efter planen stå færdige inden udgangen af. Dernæst starter anden etape, som omfatter modernisering af de eksisterende bygninger. Ombygningen af Henriksdal og Sengeløse forventes færdig i 2006, mens det samlede projekt afsluttes i 2007 med renovering af Baldersbo. Yngre fysisk handicappede får eget miljø Ved at udbygge de tre plejecentre får Høje-Taastrup Kommune yderligere 52 plejeboliger til rådighed til ældre og handicappede. Boligerne bliver moderne toværelses lejligheder på ca. 65 m2 med køkken og bad. De ti af boligerne, der er til yngre fysisk handicappede, vil være klar til indflytning på Baldersbo i efteråret. Tanken er at skabe et særligt miljø med trænings- og aktivitetstilbud målrettet denne gruppe. Café for demente I september 2004 åbnede Høje-Taastrup Kommune i Beboerhuset på Bygaden en café for demente borgere og deres pårørende. Caféen tilbyder rådgivning, underholdning og socialt samvær til demensramte og pårørende, der fremover kan mødes her og danne netværksgrupper med andre i samme situation. Indkøbsordningen udvides Kommunens indkøbsordning for de borgere, der er godkendt til indkøb, fungerer godt. Nu udbygges ordningen, så borgerne også kan bestille varer fra seks specialforretninger, bl.a. apotek, slagter, isenkræmmer og fotoforretning. Sådan kommer fremtidens Sengeløse Plejecenter til at se ud. Moderniseringen af plejecentrene indebærer, at der etableres ti boliger til yngre fysisk handicappede, der dermed får mulighed for at skabe deres eget miljø. Ældre og handicappede På Baldersbo etableres der i forbindelse med ombygningen af kommunens plejecentre en ny café som et åbent tilbud til alle borgere i Hedehusene. Tilbud til sindslidende og udviklingshæmmede Høje-Taastrup Kommunes støtte- og kontaktkorps har siden starten i 1998 gjort en stor indsats for sindslidende. Takket være korpsets arbejde er det lykkedes at få kontakt til langt flere personer med behov for hjælp. Fra udvides ordningen med endnu en fuldtidsmedarbejder, så korpset nu tæller fem kontaktpersoner. Den omfattende modernisering af tre af kommunens plejecentre er i fuld gang. Projektet, der bl.a. omfatter 52 nye plejeboliger, følges tæt af beboerne her på Sengeløse Plejecenter. Korpsets medarbejdere yder støtte i borgerens eget hjem og hjælper med praktiske gøremål og ærinder. Desuden støtter kontaktpersonerne de sindslidende i at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, så de ikke så let bliver isolerede. Det sker i tæt samarbejde med behandlingssystemet. Ved Baldersbuen i Hedehusene er planerne om et nyt bofællesskab for 12 unge udviklingshæmmede kommet et godt stykke videre. Det nye bofællesskab opføres i samarbejde med den private organisation, Fonden Mariahjemmene. Byggeriet går i gang i og forventes at stå klar til indflytning i slutningen af året. Fakta om ældre og handicappede Høje-Taastrup Kommune yder personlig og praktisk hjælp til borgere med midlertidigt eller varigt behov for hjælp. Omkring 1360 borgere modtager hver uge denne hjælp. Kommunen råder over seks plejecentre med 206 boliger for plejekrævende borgere. Til de ældre er der desuden daghjem, dagcentre, et trænings- og aktivitetscenter samt 306 ældreboliger. Høje-Taastrup Kommune har også en række tilbud til udviklingshæmmede og psykisk syge, bl.a. bofællesskaber, fritidsklubber og et korps af hjemmevejledere og støttepersoner. Ressourcefordeling Hjemmepleje: Mio. kr. Ansatte Ældreboliger 53,0 0,7 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 202,0 604,9 Plejehjem og beskyttede boliger 9,4 6,3 Andre sundhedsudgifter 0,6 0,0 Administration og visitering 6,1 14,5 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og sindslidende: Børn og unge 47,3 21,5 Voksne 79,5 60,5 Takster Kr. Madservice: Hovedret pr. portion 33,75 Biret pr. portion 6,50 Vaskeservice (1-2 gange mdl.) 132,50 Vaskeservice (3-4 gange mdl.) 207,50 Terapikørsel pr. md. 141,50 Havepasning 1. jan.-31. marts 2004 pr. md.: Rækkehushaver under 100 m 2, pr. md. 67,00 Almindelige parcelhushaver op til 500 m 2 pr. md. 99,00 Store parcelhus- og landhaver over 500 m 2 pr. md. 130,00 Omsorg og pleje vedr. ældre 12% Foranstaltninger for udviklings- hæmmede 7%

6 Høje-Taastrup Kommune 6 Budget Fritid og kultur Taastrup Idrætspark får nyt liv I fortsætter den omfattende renovering af Taastrup Idrætspark, så et nyt fodboldstadion kan se dagens lys. Tilskuerne får også bedre rammer med ordentlige toiletforhold på selve stadion. Desuden lægges grunden til en ny tilskuertribune med genbrug af den asfalt, der i dag ligger under atletikbanen. Endelig bliver der etableret nye omklædningsfaciliteter for dommere. I fortsætter renoveringen af Taastrup Idrætspark. Allerede til næste efterår vil Høje-Taastrup Kommune kunne lukke dørene op til et præsentabelt stadion, hvor både fodboldspillere og tilskuere får meget bedre forhold. Taastrup Idrætspark har i dag et kombineret anlæg til fodbold og atletik. Men atletikbanen har længe ligget ubenyttet hen med ødelagt belægning, og det nedslidte fodboldanlæg har gjort livet besværligt for fodboldklubben Taastrup FC og publikum. Men nu har en arbejdsgruppe bestående af bl.a. brugere været med til at beslutte, hvordan det nye fodboldstadion skal se ud. Et automatisk vandingsanlæg under banen skal sikre holdbar græsbelægning. Fornyelsen af Taastrup Idrætspark er den sidste store opgave i den omfattende udbygning og renovering af Høje- Taastrup Kommunes grønne baner, der har været i gang over en årrække og nu afsluttes i. Der er i efteråret 2004 igangsat en undersøgelse, bl.a. hos kommunens skoler, der skal afklare, om der er behov for skoleatletikfaciliteter i forbindelse med Taastrup Idrætspark eller et andet sted i kommunen. Fakta om fritid og kultur Fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune dækker både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud omfatter blandt andet fritids- og ungdomsklubberne for de årige børn, musikskole, billedskole og dramaskole. Taastrup Teater og Kroppedal - Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi er kulturelle spydspidser i kommunen, der også råder over et omfattende biblioteksvæsen og tre fritids- og kulturcentre med aktiviteter for voksne. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte Idrætsanlæg og svømmehaller 23,8 30,5 Biblioteker 40,4 72,1 Kulturelle opgaver 19,3 26,4 Folkeoplysning ekskl. ungdomsskole 11,9 5,2 - heraf projekt Gadeplan 2,1 5,0 Udvalgte nøgletal Gns. Brugerudgift betaling Elev i musikskolen pr. sæson Elev i billedskolen pr. sæson Idrætsanlæg og svømmehaller pr. indbygger Biblioteksområdet pr. indbygger Takster Musikskolen (hele skoleåret) Billedskolen (pr. sæson, 1/2 år) 451 Svømmehaller: - voksen, enkeltbillet 25 - barn, enkeltbillet 10 - pensionist, enkeltbillet 10 Biblioteker, bødetakster: - voksen, 1. hjemkaldelse 11 - barn, 1. hjemkaldelse 8 Kr. I vedligeholdelsens tegn Med den omfattende renovering af Taastrup Idrætspark kommer til at stå i vedligeholdelsens tegn på fritids- og kulturområdet. Men der er også afsat penge til renovering på en række andre områder. Øverst på listen står renovering af baderum i Fløng og Taastrup svømmehaller. Baderummene er i dag indrettet på en sådan måde, at de er vanskelige at rengøre. Også kommunens fritids- og ungdomsklubber trænger til et løft i den udvendige vedligeholdelse med renovering af facader, døre og vinduer. Bedre lydforhold på Musikskolen I budgettet er der afsat en halv million kroner til at forbedre akustikken i musikskolens lokaler. I dag går lyden fra de enkelte lokaler tydeligt igennem, men ekspertbistand udefra skal sikre bedre lydforhold til gavn for undervisningen. Samtidig vil musikskolens kontorer blive renoveret, og der er lagt op til, at Musikskolen og Billedskolen får fælles kontorfaciliteter. Øget tilskud til Teater Hedeland Kommunen forventer et mindre løft i tilskuddet til Teater Hedeland, når teateraftalen med Kunststyrelsen skal fornyes fra maj. Den nye kontrakt dækker perioden , og det øgede tilskud har stor betydning for, at teatret kan føres videre med de flotte faciliteter og et bredere udbud end i dag. Elever og lærere på Musikskolen kan se frem til forbedrede lydforhold i skolens lokaler. Biblioteker og kulturelle formål 3% Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2%

7 Høje-Taastrup Kommune 7 Budget Fra kontanthjælp til arbejdsmarked I vil Høje-Taastrup Kommune fortsat have stor fokus på at få ledige borgere ud på arbejdsmarkedet. Der er tale om besparelser på kontanthjælpsbudgettet, men takket være den positive udvikling i Erhvervscentrets indsats på beskæftigelsesområdet forventes besparelserne gennemført ved, at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i job. Flere unge i arbejde Erhvervscentret har i september 2004 igangsat et nyt projekt, Model Høje- Budgettet for tager højde for, at Høje-Taastrup Kommune kan give tilbud til flygtninge og indvandrere, så disse borgere så hurtigt som muligt kommer i gang med at kvalificere sig til arbejdsmarkedet. Et godt eksempel er Erhvervscentrets samarbejde med Sprogcentret om virksomhedsrettede forløb for centrets kursister. Sprogcentret gør også en særlig indsats i forhold til ledige flygtninge- og indvandrerkvinder, som tilbydes individuel vejledning, undervisning, praktik og hjælp til jobsøgning. De selvforsørgende flygtninge og indvandrere, der kommer til kommunen via fx familiesammenføring og er omfattet af Integrationsloven, får tilbud om et treårigt integrationsforløb. Fra sommeren 2004 er lovgivningen ændret, så kommunen fremover også har mulighed for at tilbyde denne gruppe praktikpladser i virksomheder med løntilskud. Taastrup, for utilpassede unge mellem 18 og 30 år. Der er tale om modtagere af langvarig kontanthjælp, som forventes at få vanskeligt ved at begå sig på arbejdsmarkedet. De unge indgår en aftale med Erhvervscentret om et tre måneders forløb, hvor de bliver undervist på centret i de første uger og derefter tilbringer resten af tiden i en virksomhed. Under hele forløbet følges de tæt af Erhvervscentrets projektmedarbejder. De unge, der overholder aftalen, kan efter tre måneder regne med et fast Nye tilbud til indvandrere Erhvervscentret har indgået en aftale med JobExpres, der hidtil har haft stor succes med at formidle job til beboere i Taastrupgård. I en forsøgsordning skal JobExpres nu tage sig af jobformidling til alle borgere med anden etnisk baggrund JobExpres, der formidler job til beboerne i Taastrupgård, skal nu som forsøg gøre det samme for alle kommunens ledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk. job i virksomheden i form af en uddannelsesplads. Fremover vil et nyt hold starte uddannelsesforløbet hver tredje måned med op til 20 deltagere på hvert hold. Særlig indsats for sygemeldte I vil der blive gjort en særlig indsats for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere. Med det formål har Erhvervscentret etableret et sygeteam og et arbejdsprøvningsprojekt, der skal sikre hurtig afklaring af de sygemeldtes situation og hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Tæt opfølgning af den enkelte kontanthjælpsmodtager i samarbejde med læger og faglige organisationer forventes at give bedre resultater. Sociale partnerskaber fortsætter Høje-Taastrup Kommune har i 2004 vedtaget en ny arbejdsmarkedspolitik, der lægger endnu større vægt på samarbejde med lokale private og offentlige virksomheder. Det betyder, at der bl.a. vil blive indgået aftaler om sociale partnerskaber med virksomhederne, også når det gælder praktikpladser. Kreativiteten er stor hos kvinderne i det sociale projekt Mira for kontanthjælpsmodtagere. Projektet skal afklare, om deltagerne er parate til arbejdsmarkedet. end dansk i Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af de gode resultater i JobExpres ansættes der nu mere personale, hvilket er muligt, idet JobExpres støttes af Integrationsministeriet. Aktiv støtte til sygemeldte I sætter Høje-Taastrup Kommune ekstra mange ressourcer ind på sygedagpengeområdet i et forsøg på at hjælpe sygemeldte borgere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Inden udgangen af 2004 ansættes endnu en virksomhedskonsulent på området. Konsulenten skal sammen med de øvrige konsulenter på området indgå i en tæt dialog med lokale virksomheder. Dialogen vedrører dels den enkelte medarbejder, der enten er sygemeldt eller ansat i fleksjob, dels generel vejledning om lovgivningens muligheder i arbejdet med at fastholde disse medarbejdere. Der er bl.a. afsat penge til at undersøge, hvordan virksomhederne håndterer syge medarbejdere, og hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. I den forbindelse vil der også blive gjort en indsats for at øge samarbejdet med A-kasserne. Informationsindsatsen vil blive styrket med en pjece, der udsendes i starten af. Fakta om arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked og integration Kommunen bevilger og udbetaler kontanthjælp til ledige. Kontanthjælpsmodtagere får tilbud om at deltage i forskellige aktiveringsforløb. Kommunen står for udbetaling af sygedagpenge, løbende kontakt til sygemeldte og etablering af fleksjob. Flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt integrationsforløb. Ressourcefordeling Mio. kr. Sygedagpenge 44,2 Revalidering 9,6 Kontanthjælp og aktivering 63,2 Førtidspension 101,1 Udvalgte nøgletal Antal Gns. udgift helårspersoner pr. måned Modtagere af revalideringsydelse Modtagere af kontanthjælp (forsørgere) Modtagere af kontanthjælp (ikke-forsørgere) Modtagere af førtidspension Personer i tilbud Personer i løntilskud Ressourcefordeling (Integration) Mio. kr. Ansatte Introduktionsprogram m.v. -8,9 2,0 Introduktionsydelse 1,3 Dansk som andet sprog 2,2 Frivilligt integrationsarbejde 0,3 Arbejdsformidling 0,4 1,0 Udvalgte nøgletal Antal forskellige pers. Nytilkomne 40 Personer i undervisning 420 Personer i tilbud 25 Aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge og integration 13%

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT

BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT 20 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Parametrene skal bruges varsomt... 2 Ikke alle boligområder er med... 2 Rapportens struktur... 2 2. Sammenligning mellem almene og ikkealmene

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere