SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

2 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne. Byrådet har i marts 2014 besluttet, at det skal være op til den enkelte skolebestyrelse at beslutte, hvordan man lokalt vil sammensætte bestyrelsen og hvilken valgprocedure man vil benytte. Det lokale råderum skal give skolebestyrelserne mulighed for at tilgodese lokale ønsker og behov - og derved hjælpe til at fremme det lokale demokrati og forældreengagement. Hæftet er tænkt som en inspiration og hjælp til skolebestyrelsen i deres arbejde med de nye muligheder og opgaver. INDHOLD Skolebestyrelsens sammensætning Eksempler på sammensætning af skolebestyrelsen FØRSTE del af hæftet: Giver skolebestyrelsen overblik over den aktuelle lovgivning om valgprocedurer og sammensætning. Det skal sikre, at de lokale beslutninger træffes indenfor rammerne af de nationale bestemmelser - og byrådets beslutninger Giver skolebestyrelsen overblik over forhold, som bestyrelsen skal tage stilling til - og fristerne for disse Giver skolebestyrelsen inspiration til, hvordan man lokalt kan bruge de nye muligheder - via en række eksempler på sammensætning af bestyrelsen og valgprocedure mv. Valg til skolebestyrelsen Eksempeler på valg til skolebestyrelsen Fastsættelse af principper Eksempler på principper Som led i folkeskolereformen skal skolebestyrelsen fastsætte en række nye principper bl.a. for den understøttende undervisning og forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem. Anden del af hæftet: Oplister de principper som skolebestyrelsen generelt skal fastlægge samt de nye principper, som bestyrelsen skal fastsætte Giver inspiration til, hvordan skolebestyrelsen kan fastlægge principper Rasmus Bak-Møller, Børn og Unge-chef

3 3 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER SKOLEBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING sammen- sætningen SKOLEBESTYRELSEN SKAL BESLUTTE SAMMENSÆTNINGEN AF BESTYRELSEN DVS.: Antal forældrerepræsentanter Antal elevrepræsentanter Antal medarbejderrepræsentanter Eksterne deltagere Deltagere uden stemmeret Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst en forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler. Skolebestyrelsen kan beslutte, at mindst en af forældrerepræsentanterne skal vælges blandt forældre med børn i SFO. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Forældrerepræsentanternes og stedfortrædernes valgperiode er fire år og påbegyndes den 1. august. FORÆLDRE- REPRÆSENTANTER Forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af den samlede skolebestyrelse. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst en forældrerepræsentant for hver afdeling. CENTER 10 Særlige regler for Center 10 Aarhus High School På Center10 Aarhus High School skal mindst en forældrerepræsentant vælges blandt forældre med børn på afdelingen Fokusskolen. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst en. Valgperioden for forældrerepræsentanter på Center10 Aarhus High School er et år, dog er valgperioden for forældrerepræsentanter med børn på afdeling Fokusskolen to år.

4 4 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Elevrepræsen- tanter Der skal vælges mindst to elevrepræsentanter til skolebestyrelsen Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst en elevrepræsentant for hver afdeling. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst en elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler. Eksterne repræ- sentanter Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det er skolebestyrelsen der beslutter, hvordan de skal vælges. De eksterne repræsentanters valgperiode er et år med mulighed for genvalg. Valgperioden er et år og påbegyndes den 1. august. Valgperioden påbegyndes den 1. august. Medarbejderre- præsentanter Der skal vælges mindst to medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen blandt medarbejdere på skolen, dvs. medarbejdere, der er underlagt skolelederens ledelsesbeføjelser. stemmeret Deltagere uden Skolebestyrelsen kan beslutte, at leder af SFO samt afdelingsledere på skoler med undervisning på flere afdelinger (matrikler) kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret. Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er et år og påbegyndes den 1. august. Skolebestyrelsen skal træffe beslutning om bestyrelsens sammensætning inden der skal afholdes valg i foråret Antallet af forældrerepræsentanter Antallet af elevrepræsentanter Antallet af medarbejderrepræsentanter

5 5 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Skolebestyrelsen skal beslutte, om der skal være eksterne repræsentanter i bestyrelsen og i så fald om der skal være en eller to repræsentanter. eksempel på sammensætning af bestyrelsen - fortsættelse af eksisterende sammensætning Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende sammensætning i skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole. 7 Forældrerepræsentanter 2 Elevrepræsentanter 2 Medarbejderrepræsentanter Eksempel på sammensætning af bestyrelsen - med eksterne repræsentanter Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende sammensætning i skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole. 7 Forældrerepræsentanter 2 Elevrepræsentanter 2 Medarbejderrepræsentanter 2 Eksterne repræsentanter Forældrerepræsentanternes valgperiode er fire år. Alle øvrige repræsentanter vælges for et år. Skolebestyrelsen skal beslutte om leder af SFO samt afdelingsleder på skoler med undervisning på flere afdelinger kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skolebestyrelsen har besluttet, at udnytte den nye mulighed for at for at vælge to eksterne repræsentanter til bestyrelsen for derved at styrke samarbejdet om børnenes læring og trivsel. Skolebestyrelsen har besluttet, at leder af SFO kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Forældrerepræsentanternes valgperiode er fire år. Alle øvrige repræsentanter vælges for et år.

6 6 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER EKSEMPEL PÅ SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSEN - med ny sammensætning og forskudt valg Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende sammensætning i skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole. 9 Forældrerepræsentanter 3 Elevrepræsentanter 3 Medarbejderrepræsentanter 2 Eksterne repræsentanter Skolebestyrelsen har besluttet, at udnytte den nye mulighed for at for at vælge to eksterne repræsentanter til bestyrelsen for derved at styrke samarbejdet om børnenes læring og trivsel. Skolebestyrelsen har besluttet, at leder af SFO kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Skolebestyrelsen har besluttet, at den fremover vil gøre brug af forskudt valg. Det betyder, at der i år skal vælges 9 forældrerepræsentanter. 5 af forældrerepræsentanter vælges for en toårig periode og 4 af forældrerepræsentanterne vælges for en fireårig periode. Alle øvrige repræsentanter vælges for et år.

7 7 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN procedure for valg Skolebestyrelsen skal beslutte en procedure for valg af forældrerepræsentanter og eksterne repræsentanter til bestyrelsen. Skolebestyrelsen får derved mulighed for at tilrettelægge en valgprocedure efter lokale ønsker og behov samt en mere enkel valgprocedure end den nuværende. Det er skolelederen, der er ansvarlig for gennemførelse af valget efter den procedure som skolebestyrelsen har fastlagt. Valget skal gennemføres inden skoleårets afslutning i det år, der følger efter valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Kandidaterne vælges som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter antallet af stemmer på den enkelte kandidat. Fredsvalg Der er mulighed for fredsvalg, hvis der kan opnås enighed blandt alle kandidater om, hvem der er valgt til skolebestyrelsen og hvem der er valgt som suppleanter. Skolebestyrelsen skal træffe beslutning om, hvordan forældrerepræsentanter vælges til bestyrelsen. Hvis der ikke opnås enighed skal der afholdes valg efter de regler som skolebestyrelsen har fastsat. Forskudt valg Skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal afholdes forskudt valg. Benyttes denne mulighed vælges et lige antal forældrerepræsentanter i ordinære år og et ulige antal to år efter det ordinære valg, hvor skolebestyrelsen har et ulige antal forældrerepræsentanter. Ved et lige antal forældrerepræsentanter vælges halvdelen to år efter det ordinære valg. Suppleringsvalg Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Er der ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Skolebestyrelsen fastsætter procedure for afholdelse af suppleringsvalg.

8 8 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Opgørelse af valg Resultatet af afstemningen eller fredsvalg offentliggøres på skolens hjemmeside og forældreintra. De opstillede kandidater får direkte besked om valgets resultat af skolelederen. Efterfølgende indberetter skolelederen navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter, navne på repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner samt hvem der er valgt som skolebestyrelsesformand og dennes adresse og telefonnummer til Børn og Unge, Pædagogik og Integration Skolebestyrelsen tiltræder den 1. august. Konstituering af skolebestyrelsen skal finde sted på bestyrelsens første møde. Endvidere skal skolebestyrelsen beslutte en forretningsorden. Klager over valget Klager over valget rettes til Børn og Unge (se side 16). Valget af forældrerepræsentanter sker efter den procedure, som skolebestyrelsen har besluttet. Valg af foræl- drerepræsen- tanter Valget af forældrerepræsentanter sker efter den procedure, som skolebestyrelsen har besluttet.

9 9 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER EKSEMPEL PÅ VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER - Med elektronisk valg EKSEMPEL PÅ VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER - Med elektronisk valg / TIDSPLAN Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende procedure for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole. Valget gennemføres således, at valghandlingen er afsluttet senest den 1. juni. Skolebestyrelsen har truffet beslutning om, at afstemningen alene sker elektronisk via forældreintra. Forældres valgret og valgbarhed følger Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen Skolens leder skal sikre sig, at det kun er stemmeberettigede forældre, der kan stemme. Skolens elevadministrationssystem TEA anvendes til at afklare forældres valgbarhed og til oprettelse af kandidatlister. Der kan stemmes på op til fire kandidater. Der kan også stemmes blankt. 7. april 22. april 7. maj 14. maj 28. maj 31. maj 31. maj 31. maj 1. august Skolens leder orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne Skolens leder orienterer via forældreintra om valg samt procedure og frist for opstilling af kandidater Frist for opstilling af kandidater Skolens leder offentliggør valget og kandidatliste via forældreintra, herunder frist for at afgive stemme samt indkalder til valgmøde Skolen afholder valgmøde Frist for afgivelse af elektronisk stemme Skolens leder opgør valget Skolens leder offentliggør valgresultatet via forældreintra Bestyrelsen tiltræder

10 10 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Valg af eksterne repræsentanter VALG af elevre- præsentanter Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det er op til skolebestyrelserne at beslutte, hvordan de eksterne repræsentanter vælges. Valgperioden er et år med mulighed for genvalg. Valgperioden påbegyndes den 1. august. Elevrepræsentanter og stedfortrædere vælges af elevrådet. Ved skoler, hvor der ikke findes elevråd, indkalder skolelederen til en fælles valghandling. Hvert elevrådsmedlem/hver elev har én stemme. De elever, der har fået flest stemmer, er valgt. Valg finder sted inden skoleårets ophør. Valg af medarbejderrepræsentanter Medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere vælges ved, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere. Ved medarbejdere forstås personer, der er underlagt skolelederens ledelseskompetence. Hver medarbejder har én stemme. De medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. De personer, der vælges, bør ikke have et ansættelsesforhold på under et år. Personer med tjenestested på flere skoler vil kunne stemme hvert sted. Valget finder sted inden skoleårets ophør. Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er et år og påbegyndes den 1. august. Medarbejderrepræsentanter udtræder den dag, de ikke længere er ansat på skolen, og en stedfortræder indtræder i stedet. Valgperioden er et år og påbegyndes den 1. august. Der afventes svar fra Undervisningsministeriet i forhold til eventuelle reviderede bekendtgørelser. Såfremt dette medfører ændringer vil skolerne blive informeret. Skolens leder er ansvarlig for, at der vælges elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen efter gældende regler.

11 11 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER EKSEMPEL PÅ VALGPROCEDURE FOR VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER - VALGMØDE MED OPSTILLING OG VALG Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende procedure for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole. Valget gennemføres således, at valghandlingen er afsluttet senest den 1. juni. Forældrerepræsentanter opstilles og vælges på et valgmøde forud for skolens forårskoncert. Bestyrelsen finder denne valgprocedure bedst egnet til skolen. Bestyrelsen forventer, at valgproceduren vil fremme forældrenes engagement og dermed øge valgdeltagelsen. Skolens leder orienterer forældrene om valg og valgprocedure i forbindelse med invitationen til forårskoncerten. Kandidaterne opstilles blandt de fremmødte forældre. Kandidaterne får hver et nummer. De fremmødte forældre får hver fire stemmesedler, hvorpå de kan notere nummeret på den kandidat, som de ønsker at stemme på. Skolens leder skal sikre sig, at det kun er stemmeberettigede forældre, der kan stemme. EKSEMPEL PÅ VALG AF EKSTERNE REPRÆSENTANTER Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende procedure for valg af eksterne repræsentanter til skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole. Skolebestyrelsen opfordrer skolens eksterne samarbejdspartnere fra det lokale erhvervs- foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner til at udpege en repræsentant til skolebestyrelsen. Såfremt flere end to repræsentanter ønsker at indtræde i bestyrelsen træffer bestyrelsen beslutning via afstemning. De to repræsentanter, der får flest stemmer træder ind i bestyrelsen. Valgperioden er et år og påbegyndes den 1. august. Skolens leder offentliggør valgresultatet efter forårskoncerten og efterfølgende på forældreintra. Bestyrelsen tiltræder den 1. august. Såfremt skolebestyrelsen har besluttet, at der skal være eksterne medlemmer i bestyrelsen skal bestyrelsen beslutte, hvordan de eksterne repræsentanter vælges.

12 12 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER FASTSÆTTELSE AF PRINCIPPER SEN SKAL FAST- Inspireret af: Undervisningsministeriet (1998): Skolebestyrelsen - hvorfor og hvordan SKOLEBESTYREL- LÆGGE PRINCIP- PER FOR SKOLENS VIRKSOMHED HERUNDER OM: Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin Skoledagens længde Understøttende undervisning Holddannelse Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler (eventuel undervisning efter 5, stk. 4) Udbud af valgfag Specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening Samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling mellem lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden Lejrskoleophold Udsendelse i praktik mv. Skolefritidsordningens virksomhed Byrådet har besluttet, at principperne for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler skal være fastlagt inden den 1. august HVAD ER ET PRINCIP? Et princip omhandler en central del af skolens virksomhed. Det udstikker den kurs, skolen skal følge på et givet område Det afspejler, de værdier man ønsker, skolen skal præges af Det er ikke et diktat, men giver skolelederen flere konkrete handlemuligheder, når det omsættes til praksis Et godt princip er: Kortfattet Formuleret så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden at det skal ændres Formuleret, så det giver et grundlag for at udarbejde en handlingsplan Formuleret, så det efterfølgende kan afgøres, om princippet er fulgt eller ej I overensstemmelse med eksisterende principper for skolens virksomhed

13 13 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER SKAL FASTSÆTTES INDEN SKOLEÅRET 2014/15: SKAL FASTSÆTTES I LØBET AF SKOLE- ÅRET 2014/15: Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler Elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening Den understøttende undervisning Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem Holddannelse EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: - Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler. Formål med samarbejdet Skolens samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal understøtte opfyldelsen af målene i fagene (Fælles Mål). Samarbejderne skal bidrage til en varieret og afvekslende skoledag i en kobling mellem teori og praksis, der fremmer elevernes motivation og trivsel. Samarbejderne skal bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. Omfang af samarbejdet På vores skole prioriterer vi samarbejdet med aktører fra skolens nære lokalsamfund. Det tilstræbes, at alle lærere anvender en ekstern samarbejdspartner i undervisningen i løbet af et skoleår. Organisering af samarbejdet Som hovedregel aftales samarbejder med eksterne aktører med skolens ledelse. Den kommunale musikskole medvirker i musikundervisningen på skolen, hvor det fagligt giver mening. Udskolingen skal prioritere samarbejder med det lokale erhvervsliv højt for at styrke elevernes uddannelsesparathed. Kvalitetssikring af samarbejdet Der lægges vægt på, at de ansvarlige lærere/pædagogiske medarbejdere er til stede i dele af eller hele undervisningen, når eksterne samarbejdspartnere gennemfører undervisningsforløb i den fagopdelte/understøttende undervisning. Alle samarbejdsforløb evalueres så vidt muligt af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne.

14 14 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Byrådet har besluttet, at principperne for elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening skal være fastlagt inden den 1. august EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: - Adgangen til i berænset omfang at opfylde undervisningspligten udenfor for skolen i en musikskole eller i en idrætsforening (eliteidræt) Formål med fritagelsen Muligheden for at fritage elever efter anmodning fra forældrene skal som hovedregel gælde for: Elever der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå set i lyset af den længere skoledag. Elever der går på musikskolen og typisk begynder deres musikundervisning så tidligt, at den falder sammen med den længere skoledag. Omfang af fritagelsen Der lægges vægt på, at fritagelsen fra den almindelige undervisning sker på tidspunkter i løbet af skoledagen, hvor det mest hensigtsmæssigt kan finde sted. Det tilstræbes, at fritagelsen ligger i tiden til valgfagstimerne eller i den tid, der er afsat til den understøttende undervisning. Fritagelsen gives som udgangspunkt i et tidsmæssigt begrænset omfang og i en begrænset periode for den enkelte elev. Organisering af fritagelsen I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det er fagligt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning set i forhold til læringsmål m.v. I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt indgår elevens sportslige niveau. EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: - Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem (ifm. principper for samarbejdet mellem skole og hjem) Forældrenes ansvar generelt På vores skole tager vi afsæt i det princip, at samproduktion mellem skole og forældre giver de bedste forudsætninger for at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel. På vores skole deltager forældrene som udgangspunkt aktivt i de faglige eller sociale aktiviteter, der har til hensigt at understøtte børnenes udvikling. Alle forældre medvirker til et godt læringsmiljø i skolen og i de enkelte klasser, og forældrene tager i samarbejde med skolens medarbejdere ansvar for, at der findes en god og konstruktiv omgangstone. Det forventes, at forældrene bidrager til, at eleverne efterlever skolens ordensregler, værdiregelsæt og almindelige normer for god opførsel. Forældrenes ansvar i forhold til barnets faglige og alsidige udvikling Det tilstræbes, at forældrene understøtter deres barns læring i hjemmet, fx ved at støtte op om eventuel lektielæsning, ved at læse sammen med barnet på daglig basis, eller ved at inddrage barnet i kulturelle og samfundsrelaterede aktiviteter. Forældrene skal så vidt muligt bidrage til, at barnet møder undervisningsparat op i skolen, og at barnet er motiveret til læring. På vores skole vægter vi, at børnene har spist morgenmad hjemmefra og i øvrigt møder udhvilede og til tiden. Forældrene medvirker til, at barnet møder til tiden i alle lektioner.

15 15 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Principperne for den understøttende undervisning, forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem, holddannelse og lektiehjælp og faglig fordybelse skal fastlægges i løbet af skoleåret 2014/15. EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: - HOLDDANNELSE Formål med holddannelse Holddannelse skal benyttes som pædagogisk redskab til at give fleksible muligheder for at tilgodese den enkelte elevs behov og udviklingsmuligheder bedst muligt. Holddannelse i de enkelte fag foretages på baggrund af en løbende faglig-pædagogisk vurdering af de enkelte elevers og klassens samlede behov. Organisering af holddannelse Der arbejdes hovedsageligt i hold inden for klassen og på tværs af årgangen, fx i forbindelse med to-voksenordning, støttelærer, parallellægning af fag osv. Det tilstræbes, at der altid ligger pædagogiske overvejelser bag valgene af, hvem der skal være sammen med hvem, hvorfor, hvornår, om hvad, på hvilken måde og i hvor lang tid. Omfang af holddannelse I idrætsundervisningen arbejdes der løbende med holddannelse på tværs af årgangens klasser. I forbindelse med skolens temauge arbejdes der med holddannelse på tværs af årgangene. Der lægges vægt på, at holddannelse ikke er et redskab til at indføre permanent niveaudeling eller større klasser. EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: - Den understøttende undervisning Formål med den understøttende undervisning Den understøttende undervisning på vores skole skal rumme forløb og læringsaktiviteter, der spiller sammen med og støtter op om fagundervisningen ift. at realisere folkeskolens formål og Fælles Mål. Den understøttende undervisning på vores skole skal sigte på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Det tilstræbes, at den understøttende undervisning skaber variation i skoledagen, og at forløbene differentieres, så alle elever udfordres. På vores skole skal den understøttende undervisning vægte de praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der fremmer innovation, entreprenørskab og kreativitet. I udskolingen skal den understøttende undervisning primært anvendes til at gøre eleverne mere uddannelsesparate, fx ved samarbejde med lokale virksomheder og ungdomsuddannelser eller intensive læse- eller matematikkurser og prøveforberedelse. Organisering af den understøttende undervisning Det tværfaglige samarbejde mellem lærere, pædagogiske medarbejdere og andre relevante faggrupper prioriteres højt i forhold til planlægning og gennemførelse af den understøttende undervisning. Planlægning og tilrettelæggelse af læringsaktiviteter i den understøttende undervisning sker som udgangspunkt i sammenhæng med planlægningen af undervisningen i fagene. Klassens tid indgår i den understøttende undervisning, og det tilstræbes at der arbejdes med at styrke elevernes almene dannelse, med klassens interne relationer, elevrådsarbejde mv.

16 16 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER For yderligere oplysninger eller hjælp kontakt kontakt Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogik og Integration Jan Iburg Pædagogisk konsulent Mobil: Udgivet af: Aarhus Kommune, Børn og Unge, Pædagogik og Integration - marts 2014

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Regler og rammer for skolebestyrelsens arbejde

Regler og rammer for skolebestyrelsens arbejde Risskov den 23.november 2017 Regler og rammer for skolebestyrelsens arbejde Skolebestyrelsen på Strandskolen. 1) Der er blevet rejst en del spørgsmål omkring de formelle regler og rammer for skolebestyrelsens

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Indledning... 2 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 3 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål... 4 4. SFO og Puk... 4 5. Arbejdets

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Indhold Indledning... 3 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 4 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål...

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR:

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: Tranbjergskolens princip for adgangen til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten udenfor for skolen i en musikskole eller i en idrætsforening (eliteidræt) Formål

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018 Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Hvilke principper skal vi have? Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: Undervisningens organisering (fastlægge elevernes

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole

Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole 1. Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber 2. Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen

Læs mere

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FOLKESKOLEREFORMEN Skolens navn: Dit navn: DEN ÅBNE SKOLE 1. Hvilke samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?(sæt evt. flere krydser) Skoleåret 2014/15 Skoleåret

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen

VALG AF SKOLEBESTYRELSE Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2018 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen 2 Skolebestyrelsesvalg 2018 FORORD Kære forældre til børn i skolerne i Albertslund Kommune. Jeg

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelser

Vejledning for skolebestyrelser Vejledning for skolebestyrelser Denne vejledning er udarbejdet i henhold til 41 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 747 af 20/06/2016, Bekendtgørelse nr. 28 af 14/01-2014 (skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune

Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Center for Skole og Uddannelse Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse af valget... 3 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Principper på Bugtskolen. Et arbejdsområde for skolebestyrelsen

Principper på Bugtskolen. Et arbejdsområde for skolebestyrelsen Principper på Bugtskolen Et arbejdsområde for skolebestyrelsen 1 Hvad er principper? Et princip er i skolebestyrelsessammenhæng et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning skolen skal bevæge

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet den 29. maj 2019 Gældende fra den 1. juni 2019 Ændringer tiltrådt af Uddannelsesudvalget den 4. december 2019, og træder i kraft den 4. december 2019 Styrelsesvedtægt

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal lære mere Skolereformen Kontaktforældremøde 5. maj 2014 Alle børn skal lære mere Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Program 19.00 Velkomst v/ skolebestyrelsens formand Birgit Bach-Valeur 19.05 Valg til skolebestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune 2018 2022 - Skolebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter (undtagen ved specialskoler, se nedenfor), 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsættet er tiltrådt af Børneudvalget 10.03.2014 Kapitel 1 - Indledning I henhold til Folkeskolelovens kapitel 6, er der fastsat følgende

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Center for Skole og Uddannelse Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Notatark Revision 2018 Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens beføjelser og opgaver...7

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten er godkendt af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2019 Gældende fra den 1. august 2019 skoleåret 2015/2016 Opdatering af styrelsesvedtægten er godkendt af Uddannelsesudvalget den 6. juni

Læs mere

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Kapitel 1 - Indledning I henhold til folkeskolelovens kapitel 6 og skolebestyrelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 28 af 14/01/2014)

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen 1 Indhold 01 1.1. Kommunalbestyrelsen 3 1.2. Skolebestyrelsen 3 1.2.1 Sammensætning og valg 3 1.2.2 Mødevirksomhed 6 02 2.1. Skolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Børn og Velfærd April 2015 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Roskilde Kommune vil være ordentligt forberedt. Derfor gennemfører alle kommunens folkeskoler i 2013-2014 en række forsøg. Forsøgene evalueres første gang i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Kapitel 1 - Indledning Følgende styrelsesvedtægt for folkeskolen i Brøndby Kommune er fastsat i henhold til folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20. juni 2014).

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A.

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A. 1 af 7 Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N I S Y D E N E R G I A. M. B. A. 2 af 7 VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse:

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2015 NORDVESTSKOLEN

Skolebestyrelsesvalg 2015 NORDVESTSKOLEN Skolebestyrelsesvalg 2015 1 NORDVESTSKOLEN 1 Et vigtigt valg Så er strukturen på plads i Hjørring Kommune og NORDVESTSKOLEN er en realitet. Det betyder også, at der skal vælges ny skolebestyrelse. Har

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet den 29. maj 2019 Gældende fra den 1. juni 2019 Ændringer tiltrådt af Uddannelsesudvalget den 4. december 2019, og træder i kraft den 4. december 2019 Formateret:

Læs mere

Principper for inklusion

Principper for inklusion Principper for inklusion Inspiration til kommunens skolebestyrelser En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Hvorfor arbejde med principper for inklusion? Skolernes Udviklingsudvalg har taget initiativ

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis. Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22.

FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis. Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22. FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22. februar 2014 1 Folkeskolereformen helt kort Den overordnede målsætning med reformen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd 27. juni 2017 Forord Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Struer Kommune er vedtaget af byrådet efter indhentet udtalelse

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S Valgregulativ for Valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S December 2015 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S. Dette valgregulativ er vedtaget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Princip for Undervisningens organisering

Princip for Undervisningens organisering Princip for Undervisningens organisering Status: Dette princip omhandler flere forhold vedrørende undervisningens organisering. Mål: Det er målet at dette princip rammesætter skolens arbejde med de forhold,

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere