IT-Branchens ordinære generalforsamling Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter"

Transkript

1 IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

2 Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen 2) IKT-Brancheforeningen (Brancheforeningen for Informations- og Kommunikations Teknologi) 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen 2) IKT-Brancheforeningen (Brancheforeningen for Informations- og Kommunikations Teknologi) Foreningens engelske navn er: Danish ICT Industry Association med binavnet: 1) Danish IT Industry association. Foreningens engelske navn er: Danish ICT Industry Association med binavnet: 1) Danish IT Industry association. Dens hjemsted er: København Dens hjemsted er: København 2 Foreningens formål Foreningens formål er at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for offentlige myndigheder etc. Foreningen har tillige til formål at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne samt markedsføre branchen bedst muligt. Det er herudover foreningens formål at virke som arrangør af brancheudstillinger og at virke som formidler af såvel markedsmæssige som branchemæssige nyheder og erfaringer over for medlemmer, for eksempel ved at initiere markedsundersøgelser, at udsende nyhedsbreve og at afholde medlemsmøder. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for offentlige myndigheder, andre brancher og forretningspartnere nationalt og internationalt. Foreningen har tillige til formål at virke som arrangør af forretningsrelevante aktiviteter og fremme vækst og innovation i branchen samt at markedsføre branchen bedst muligt. Det er herudover foreningens formål at virke som formidler af såvel markedsmæssige som branchemæssige nyheder, for eksempel ved at initiere markedsundersøgelser, at udsende nyhedsbreve og at afholde medlemsmøder. IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 2 af

3 3 Medlemskab Foreningen består af virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software. Foreningen er medlem af Dansk Erhverv (basis-medlemskab), og medlemmerne er underkastet de for Dansk Erhverv til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Dansk Erhverv Basis er inkluderet i kontingentet til IT- Branchen. 3 Medlemskab Foreningen består af virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software. Foreningen er medlem af Dansk Erhverv (basis-medlemskab), og medlemmerne er underkastet de for Dansk Erhverv til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Dansk Erhverv Basis er inkluderet i kontingentet til IT- Branchen. 4 Indmeldelse Anmodning om indmeldelse stiles til sekretariatet. I tilfælde, hvor der opstår tvivl eller tvist om, hvorvidt anmodning om indmeldelse kan imødekommes, afgør hovedbestyrelsen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde om de i 3 nævnte forudsætninger for medlemskab er til stede. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hovedbestyrelsen kan også tage stilling til optagelsen ved skriftlig votering. Afgørelsen træffes i dette tilfælde ligeledes med almindeligt stemmeflertal. Medlemskabet træder i kraft den dag, hvor IT- Branchen godkender den skriftlige eller elektroniske indmeldelse, jf. 3. Virksomheden vil herefter modtage skriftlig eller elektronisk bekræftelse på, at medlemskabet er en realitet. Såfremt optagelse nægtes, kan vedkommende ansøger indbringe spørgsmålet for den førstkommende ordinære generalforsamling, hvis beslutning er endelig. 4 Indmeldelse Anmodning om indmeldelse stiles til sekretariatet. I tilfælde, hvor der opstår tvivl eller tvist om, hvorvidt anmodning om indmeldelse kan imødekommes, afgør hovedbestyrelsen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde om de i 3 nævnte forudsætninger for medlemskab er til stede. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hovedbestyrelsen kan også tage stilling til optagelsen ved skriftlig votering. Afgørelsen træffes i dette tilfælde ligeledes med almindeligt stemmeflertal. Medlemskabet træder i kraft den dag, hvor IT- Branchen godkender den skriftlige eller elektroniske indmeldelse, jf. 3. Virksomheden vil herefter modtage skriftlig eller elektronisk bekræftelse på, at medlemskabet er en realitet. Såfremt optagelse nægtes, kan vedkommende ansøger indbringe spørgsmålet for den førstkommende ordinære generalforsamling, hvis beslutning er endelig. 5 Medlemsforpligtelser 5 Medlemsforpligtelser IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 3 af

4 Medlemmerne er forpligtet til: Medlemmerne er forpligtet til: At overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold overfor uvedkommende. At efterkomme eventuelle pålæg fra foreningens hovedbestyrelse om at overholde vedtægterne og beslutninger truffet på generalforsamlinger. At indberette tal om deres totalomsætning og antal beskæftigede i de tilfælde, hvor hovedbestyrelsen tager initiativ til at udarbejde generelle branchestatistikker. De indberettede tal behandles fortroligt og vil alene indgå i generelle branchestatistikker. At iagttage god brancheskik, herunder overholde gældende lovgivning. At overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold overfor uvedkommende. At efterkomme eventuelle pålæg fra foreningens hovedbestyrelse om at overholde vedtægterne og beslutninger truffet på generalforsamlinger. At indberette tal om deres totalomsætning og antal beskæftigede i de tilfælde, hvor hovedbestyrelsen tager initiativ til at udarbejde generelle branchestatistikker. De indberettede tal behandles fortroligt og vil alene indgå i generelle branchestatistikker. At iagttage god brancheskik, herunder overholde gældende lovgivning. Intet medlem af foreningen kan udtale sig på vegne af foreningen med mindre der er truffet aftale herom i bestyrelsen. 6 Udmeldelse Såfremt et medlem ikke længere opfylder de i 3 anførte betingelser for medlemskab, skal det pågældende medlem efter anmodning fra brancheforeningen udtræde af denne. Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med virkning fra kalenderårets udgang. Udtrædende medlemmer taber ethvert krav på foreningens formue samt indbetalt medlemskontingent og mister samtidigt deres stemmeret. Standser et medlem sine betalinger, træder i konkurs, indleder forhandlinger om akkord, offentlig eller under hånden, eller beslutter sig til at likvidere, betragtes dette forhold som opsigelse af medlemskabet. 6 Udmeldelse Såfremt et medlem ikke længere opfylder de i 3 anførte betingelser for medlemskab, skal det pågældende medlem efter anmodning fra brancheforeningen udtræde af denne. Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med virkning fra kalenderårets udgang. Udtrædende medlemmer taber ethvert krav på foreningens formue samt indbetalt medlemskontingent og mister samtidigt deres stemmeret. Standser et medlem sine betalinger, træder i konkurs, indleder forhandlinger om akkord, offentlig eller under hånden, eller beslutter sig til at likvidere, betragtes dette forhold som opsigelse af medlemskabet. IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 4 af

5 7 Eksklusion Overholder et medlem ikke foreningens vedtægter, jfr. bl.a. 3 og 5, eller andre generalforsamlingsbeslutninger, eller i øvrigt viser manglende interesse for foreningen, kan medlemmet af hovedbestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen kan indankes på førstkommende generalforsamling. 7 Eksklusion Overholder et medlem ikke foreningens vedtægter, jfr. bl.a. 3 og 5, eller andre generalforsamlingsbeslutninger, eller i øvrigt viser manglende interesse for foreningen, kan medlemmet af hovedbestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen kan indankes på førstkommende generalforsamling. 8 Æresmedlemmer Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemskab er personligt og ikke betinget af de almindelige forudsætninger for at være medlem. 8 Æresmedlemmer Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemskab er personligt og ikke betinget af de almindelige forudsætninger for at være medlem. 9 Regnskab Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningen tegnes af formanden eller to medlemmer af hovedbestyrelsen i forening; dog kan disse meddele fuldmagt. Regnskabet påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor. 9 Regnskab 1. Regnskabeåret er kalenderåret 2. Regnskabet påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor. 3. Foreningen tegnes af enten formanden sammen med et medlem af Forretningsudvalget eller næstformanden sammen med et medlem af Forretningsudvalget i forening, dog kan disse meddele fuldmagt. 10 Indskud, kontingent og hæftelse Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et indskud, hvis størrelse fastsættes på den 10 Indskud, kontingent og hæftelse Det årlige kontingent fastsættes på den IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 5 af

6 ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. Det årlige kontingent fastsættes på samme møde, men et beløb svarende til det forventede kontingent kan opkræves i januar måned i kontingentåret. Hvis beløbet ikke svarer til det på generalforsamlingen vedtagne kontingent henholdsvis tilbagebetales/opkræves differencen senest 30 dage efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og berettiges alene foreningen. ordinære generalforsamling, men et beløb svarende til det forventede kontingent kan opkræves i januar måned i kontingentåret. Hvis beløbet ikke svarer til det på generalforsamlingen vedtagne kontingent henholdsvis tilbagebetales/opkræves differencen senest 30 dage efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og berettiges alene foreningen. Medlemmerne har intet krav på foreningens formue ved udmeldelse eller eksklusion. Medlemmerne har intet krav på foreningens formue ved udmeldelse eller eksklusion. 11 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Årsberetning 4. Årsregnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent og indskud 6. Behandling af indsendte forslag 7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Generalforsamlingen indkaldes efter hovedbestyrelsens beslutning ved brev til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag fra hovedbestyrelsen. Regnskaberne skal 14 dage før generalforsamlingens afholdelse kunne forevises på hjemmeside eller på forlangende. Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på 11 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Årsberetning 4. Årsregnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent 6. Behandling af indsendte forslag 7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Generalforsamlingen indkaldes efter hovedbestyrelsens beslutning ved brev til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag fra hovedbestyrelsen. Regnskaberne skal 14 dage før generalforsamlingens afholdelse kunne forevises på foreningens hjemmeside eller på forlangende. Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 6 af

7 generalforsamlingen, må forelægges hovedbestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Enhver beslutning (jfr. dog som undtagelse 17) afgøres ved simpel stemmeflerhed af de angivne stemmer. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan intet medlem afgive mere end to stemmer ved fuldmagt foruden sin egen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre nogen forlanger skriftlig afstemning. I tilfælde af skriftlig afstemning om valg til hovedbestyrelsen skal der på stemmesedlen anføres det antal kandidater, der skal vælges. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at en eller flere afstemninger kan foregå elektronisk forud for generalforsamlingen. Herved ændres det pågældende dagsordenpunkt på generalforsamlingen fra et valg til en fremlæggelse af afstemningsresultatet. De, der opnår flest stemmer er herefter valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Over forhandlingerne på generalforsamlingen optages et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når denne finder anledning dertil, samt når ønske herom skriftligt fremsættes til hovedbestyrelsen af mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer eller mindst 25% af foreningens medlemmer, ledsaget af angivelse af, hvad der ønskes forelagt generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel. generalforsamlingen, må forelægges hovedbestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Enhver beslutning (jfr. dog som undtagelse 17) afgøres ved simpel stemmeflerhed af de angivne stemmer. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan intet medlem afgive mere end to stemmer ved fuldmagt foruden sin egen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre nogen forlanger skriftlig afstemning. I tilfælde af skriftlig afstemning om valg til hovedbestyrelsen skal der på stemmesedlen anføres det antal kandidater, der skal vælges. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at en eller flere afstemninger kan foregå elektronisk forud for generalforsamlingen. Herved ændres det pågældende dagsordenpunkt på generalforsamlingen fra et valg til en fremlæggelse af afstemningsresultatet. De, der opnår flest stemmer er herefter valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Der udarbejdes et referet af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når denne finder anledning dertil, samt når ønske herom skriftligt fremsættes til hovedbestyrelsen af mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer eller mindst 25% af foreningens medlemmer, ledsaget af angivelse af, hvad der ønskes forelagt generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel. IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 7 af

8 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at en eller flere afstemninger kan foregå elektronisk forud for generalforsamlingen. Der optages referat af forhandlingerne på den ekstraordinære generalforsamling. Referatet underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft med hensyn til det på den ekstraordinære generalforsamling passerede. 13 Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af mindst 10 personer og højest 25 valgte personer, samt de i 15 nævnte repræsentanter for de regionale IT- Fora, som IT-Branchen til enhver tid har indgået samarbejdsaftaler med. Valgbar er medlemmer af den overordnede ledelse i medlemsvirksomhederne. Hovedbestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2 år. Genvalg kan finde sted. Et hovedbestyrelsesmedlem skal senest udtræde af hovedbestyrelsen ved udgangen af det år, hvor vedkommende fylder 70 år. En tredjedel af samtlige medlemmer kan ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen vedtage, at hovedbestyrelsen skal afgå og en ny vælges. I tilfælde af vakance inden for hovedbestyrelsen kan denne supplere sig selv, således at den pågældende indtræder for den resterende valgperiode. Men valget skal godkendes af den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Hovedbestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv, herunder for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen og for valg af forretningsudvalg. Kun hovedbestyrelsen kan beslutte, hvem der må udtale sig på foreningens vegne. Hovedbestyrelsen træffer beslutninger om Hovedbestyrelsen kan beslutte at en generalforsamling kan gennemføres elektronisk. Endvidere kan hovedbestyrelsen forud for en generalforsamling beslutte at en eller flere afstemninger på en generalforsamling kan afvikles elektronisk. Der udarbejdes et referet af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og formanden. 13 Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af mindst 10 og højst 25 valgte medlemmer samt de i 15 nævnte repræsentanter for de regionale IT-fora, som IT- Branchen til enhver tid har indgået samarbejdsaftaler med. Herudover kan der til Hovedbestyrelsen være tilknyttet et antal obervatører jf. nedenfor, idet det samlede antal af valgte hovedbestyrelsesmedlemmer og observatører dog aldrig kan overstige 30. Valgbare som hovedbestyrelsesmedlemmer er medlemmer af den overordnede ledelse i medlemsvirksomhederne. Hovedbestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2 år. Genvalg kan finde sted. Et hovedbestyrelsesmedlem skal senest udtræde af hovedbestyrelsen ved udgangen af det år, hvor vedkommende fylder 70 år. Opfylder et hovedbestyrelsesmedlem ikke længere betingelserne for at være valgbar, udtræder medlemmet af hovedbestyrelsen men kan efter eget valg fortsætte som observatør frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Et hovedbestyrelsesmedlem udtræder ligeledes af bestyrelsen, såfremt man ved jobskifte opnår ansættelse i en medlemsvirksomhed, der allerede er repræsenteret i bestyrelsen. Under respekt af 13, stk. 1 kan hovedbestyrelsen vælge at udpege et antal observatører, der i alle tilfælde skal opfylde betingelserne for at være valgbar. Senest i IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 8 af

9 afholdelsen af de nødvendige udgifter til foreningens administration. forbindelse med førstkommende ordinære generalforsamling fratræder alle observatører.hvis en tredjedel af samtlige medlemmer af IT-Branchen på en generalforsamling stemmer for et forslag herom, skal hovedbestyrelsen afgå og en ny vælges. Et hovedbestyrelsesmedlem kan suspenderes fra bestyrelsen såfremt 2/3 af HB s medlemmer stemmer for på et hovedbestyrelsesmøde. Pågældende suspenderede kan indanke beslutningen til førstkommende generalforsamling. Hovedbestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv, herunder for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen og for valg af forretningsudvalg. Bestyrelsen behandler og foretager den endelige godkendelse af IT-Branchens regnskab samt budget. 14 Forretningsudvalg Forretningsudvalget består af foreningens formand, foreningens næstformand og yderligere 3 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og yderligere 3 medlemmer af forretningsudvalget. Valgbare er medlemmer af hovedbestyrelsen. Formand, næstformand og medlemmer af forretningsudvalget vælges for en etårig periode, og kan genvælges op til tre gange i træk. Efter en periode som menigt medlem af bestyrelsen kan et tidligere medlem af forretningsudvalget genindtræde ved den førstkommende ordinære konstituering. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at konstitueringen kan foregå elektronisk. 14 Forretningsudvalg Forretningsudvalget består af foreningens formand, foreningens næstformand og yderligere 3 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og yderligere 3 medlemmer af forretningsudvalget. Valgbare er medlemmer af hovedbestyrelsen. Formand, næstformand og medlemmer af forretningsudvalget vælges for en etårig periode, og kan genvælges op til tre gange i træk. Efter en periode som menigt medlem af bestyrelsen kan et tidligere medlem af forretningsudvalget genindtræde ved den førstkommende ordinære konstituering. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at konstitueringen kan foregå elektronisk. Forretningsudvalgset udarbejder en instruks for IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 9 af

10 administrationen af sekretariatet. 15 Hovedbestyrelsesmedlemmer fra IT-Fora Hvert af de regionale IT-Fora, som IT-Branchen har indgået samarbejdsaftale med, udpeger et medlem af det regionale IT-Forums bestyrelse, som herefter indgår i IT-Branchens Hovedbestyrelse og fungerer som bindeled. Den udpegede person skal hidrøre fra en virksomhed, der er medlem af IT-Branchen. 15 Hovedbestyrelsesmedlemmer fra IT-Fora Hvert af de regionale IT-Fora, som IT-Branchen har indgået samarbejdsaftale med, udpeger et medlem af det regionale IT-Forums bestyrelse, som herefter indgår i IT-Branchens Hovedbestyrelse og fungerer som bindeled. Den udpegede person skal hidrøre fra en virksomhed, der er medlem af IT-Branchen. 16 Udvalg og lignende Hovedbestyrelsen vedtager oprettelse og nedlæggelse af udvalg og lign. Hovedbestyrelsen godkender formænd for disse udvalg. Alle medlemmer har ret til at indtræde i de af foreningens udvalg og lignende, de ønsker at indgå i. 17 Forandring af vedtægter og opløsning af foreningen Forandringer af foreningens vedtægter og forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og mindst to tredjedele af disse stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes straks en ny generalforsamling med mindst 14 dages, højst 1 måneds varsel, hvor beslutning kan tages med to tredjedele stemmers majoritet uden hensyn til stemmernes antal. Såfremt en generalforsamling vedtager at opløse foreningen, ophører hovedbestyrelsen at fungere, og generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager, derunder likvidation af foreningens formue, som skal anvendes efter generalforsamlingens 16 Udvalg og lignende Hovedbestyrelsen vedtager oprettelse og nedlæggelse af udvalg og lign. Hovedbestyrelsen godkender formænd for disse udvalg. Alle medlemmer har ret til at indtræde i de af foreningens udvalg og lignende, de ønsker at indgå i. 17 Forandring af vedtægter og opløsning af foreningen Forandringer af foreningens vedtægter og forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og mindst to tredjedele af disse stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes straks en ny generalforsamling med mindst 14 dages, højst 1 måneds varsel, hvor beslutning kan tages med to tredjedele stemmers majoritet uden hensyn til stemmernes antal. Såfremt en generalforsamling vedtager at opløse foreningen, ophører hovedbestyrelsen at fungere, og generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager, derunder likvidation af foreningens formue, som skal anvendes efter generalforsamlingens IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 10 af

11 beslutning. Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende beretning og regnskab. 18 Ikrafttrædelse Alle ændringer af disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. beslutning. Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende beretning og regnskab. 18 Ikrafttrædelse Alle ændringer af disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side 11 af

12 Vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen den 30. juni Ændret på generalforsamlingen den 20. marts 1989, den 6. marts 1991, 15. marts 1994, den 11. marts 1998, på en ekstraordinær generalforsamling den 14. april 1999, på en ekstraordinær generalforsamling den 5. april 2004, på en ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2006, på en ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2010, på en ordinær generalforsamling den 10. marts 2011, på en ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 20, på en ekstraordinær generalforsamling afviklet elektronisk i perioden den 4. april til 11. april 2014 og på en ekstraordinær generalforsamling d. xx.xx 2015 IT-Branchen Slotsholmsgade 17 København K Tlf Side af

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

INDEX. Navn, hjemsted og formål. Medlemskab. Medlemskontingent. Generalforsamling. Organisationens ledelsesorganer. Tegningsret.

INDEX. Navn, hjemsted og formål. Medlemskab. Medlemskontingent. Generalforsamling. Organisationens ledelsesorganer. Tegningsret. VIN OG SPIRITUS ORGANISATIONEN I DANMARK THE DANISH WINE AND SPIRITS ORGANIZATION VEDTÆGTER INDEX I II III IV V VI Navn, hjemsted og formål Medlemskab Medlemskontingent Generalforsamling Organisationens

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i. *Kommunerne Fredericia og Middelfart Side 1/5. Navn, formål og hjemsted

Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i. *Kommunerne Fredericia og Middelfart Side 1/5. Navn, formål og hjemsted Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i *Kommunerne Fredericia og Middelfart Side 1/5 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Folkeligt Oplysningsforbund Fredericia, Middelfart.

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 Vedtægter for 2014 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål m.v. 1 Foreningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk J.nr. 22-101935-HL/JK VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR ERHVERV SILKEBORG (foreningen)

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Danmarks Farve- og Limindustri

Vedtægter for Foreningen for Danmarks Farve- og Limindustri Vedtægter for Foreningen for Danmarks Farve- og Limindustri 4. april 2014 VEDTÆGTER FOR DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI Danmarks Farve- og Limindustri (DFL) er dannet med virkning fra den 1. januar 2011

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere