Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K"

Transkript

1 Årsskrift 2007

2 Kofoeds Skoles Årsskrift 2007 Ansvarshavende: Chefkonsulent Ole Meldgaard Redaktion: Kommunikationskonsulent: Helle Jørler Forside: Maler-elev Lise Poulsen, har lavet collagen Nordisk Tango, da holdet arbejdede med temaet Æbler. Hun danser selv argentinsk tango. Grafisk tilrettelægning dtp, omslag og illustrationer: Shila Heiberg Tryk: Kofoeds Skoles Forlag, København ISSN De enkelte afdelinger og sektioner under Kofoeds Skole har bidraget med afsnit til årsskrift Forskel i længde og udtryksform er ikke udtryk for forskel i betydning men derimod for mangfoldighedernes hus. Tak til Kofoeds Skoles maler-elever, som venligt har stillet deres billeder til rådighed for offentliggørelse i årsskriftet Malerierne er skabt over temaet Forår, mønster natur og blev udstillet i Kvarterhuset i Jemtelandsgade på Amager. Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf: Fax:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indhold... 2 Forstanderens beretning Kofoeds Skoles udenlandske aktiviteter Kofoeds Skole - Århus Helhed på trods af spredt placering Året på Haugegaard Undervisningsafdelingen Kofoeds Skoles Oplysningsforbund Vejlednings - og informations sektionen Biblioteket Projekt UNO Procesfaglig enhed Projekt Jobgaranti Psykologisk konsulentordning Forældrerådgivningen Advokatvagten Praktisk Teknisk Forvaltning Auto og transport Café Himmelblå Grafisk Workshop Serviceafdelingen Kofoeds Kælder Tøjdepotet Produktionsværkstedet Grønlænderhuset Qassi Grønlændere i psykoterapi i Sorø Naapiffik En særlig misbrugsindsats for udsatte grønlændere Nyankomne unge grønlændere Gode historier om grønlændr Forward Repræsentantskabsmedlemmer Bilag

4 Forstanderens beretning Forstanderens beretning Af Jens Aage Bjørkøe, forstander KVANTITET OG KVALITET Skolen er i en vanskelig økonomisk situation for tiden sluttede med et føleligt underskud, som vi skal hente hjem i løbet af Dertil kommer betragtelige nedskæringer i tilskuddet fra staten. Vi strammede tøjlerne ved at holde stærkt igen med udgifter. Sidst på året blev der indført ansættelsesstop for den del af skolen, der er finansieret via finansloven. Ansættelsesstop er meget effektivt til at spare penge, men rammer de enkelte afdelinger hårdt og tilfældigt. Det er derfor en vigtig ledelsesmæssig opgave at fordele ressourcerne retfærdigt og sagligt ud fra et helhedssyn; f.eks. svarende til dér, hvor der er størst behov. Omplaceringsmuligheder kan især komme på tale i de fagområder, hvor flere i én gruppe besidder samme fagkompetence. Det er anderledes sårbart, når det drejer sig om en specialkompetence knyttet til én enkelt person. Omplacering må selvfølgelig også overvejes dér, hvor f.eks. elevtallet p.t. er lavest. På indtægtssiden har især enkeltkøbsaftalen med Københavns Kommune angående aktivering været ganske svingende og uforudsigelig. Også indtægterne på Kofoeds Skoles Ungdomsboliger har været skuffende i På den ene side er disse to markedsbaserede indtægtsområder delvist nye, vanskelige og en udfordring at håndtere. På den anden side repræsenterer de to elementer en årlig merindtægt på over 10 mio. kr. trods alle de undertiden ganske urimelige kvaler, de giver os. Skolens samlede årsbudget er omkring 80 mill. kr. og ca. halvdelen kommer fra den faste finanslovsbevilling. Resten er knyttet til midlertidige bevillinger, projektfinansiering, salg af elevpladser, produktionsindtægter og indsamlede midler, arv, gaver m.v., der udgør omkring 10%. Den samlede medarbejderskare er på knap 180, hvoraf mange er deltisansatte. Omregnet svarer det til ca. 145 fuldtidsstillinger. Det EU-finansierede Jobprojektet UNO s fremtid har været en særlig udfordring. Bevillingen udløb med udgangen af Trods yderst ihærdige anstrengelser har det ikke været muligt at finde midler til fortsættelsen. Det er særlig ærgerligt, fordi UNO og de mange øvrige især EUfinansierede projekter, som vi har haft i mere end 10 år, har vist nye veje og fremragende resultater. Lige nu er der to områder, som er helt eller delvist finansierede ved satspuljemidler: Grønlænderarbejdet og Projekt Forward for misbrugere, mens Projekt Jobgaranti udelukkende modtager midler fra EU. Egentlige nedskæringsrunder kan ikke udelukkes, når alle elementer i situationen ligger klar i løbet af Praktiske rammer Den store udflytning af Ungdomsboligerne vil blive afsluttet midt i Købet af den tredje og sidste villa på Peder Lykkesvej 33 på Amager til bofællesskaberne er på plads, og ejendommen vil blive renoveret i første halvdel af I 2007 tog vi villaen på Thingvalla Allé i brug - og ejendommen i Badensgade har været i drift siden Dermed er vi igennem en meget stor og vigtig udviklings - og moderniseringsplan for skolens døgnarbejde. Personale I 2007 er gennemført en interessentundersøgelse om skolens centraladministration. Store dele af anbefalingerne er gennemført, og vi vil arbejde videre med især de langsigtede perspektiver i Et kursusforløb om anerkendende ledelse er gennemført for en bred ledelsesgruppe på en række internatkurser i 2007 i Sorø. Generelt er der en forskydning i gang i personalegruppen i retning af flere ansættelser med 1) vejledningskompetencer og 2) længerevarende uddannelser. Pædagogik I 2005 formulerede vi den langsigtede strategi for udviklingen af skolens arbejde i et 3

5 Forstanderens beretning 4 notat: Mangfoldighedernes Hus. Et hovedelement er påpegningen af nødvendigheden af en flerstrenget strategi i skolens arbejde. I snæver forstand kan man pege på de to søjler 1) Den ambitiøse arbejdsmarkedsrettede del især for de stærkere elever 2) Indsatser og aktiviteter for de svagere elever, hvor metoder og mål især er fokuseret på forbedret livskvalitet og empowerment. I forbindelse hermed har vi igangsat en udvikling af skolens metoder, herunder dokumentation, analyse og evaluering, vf. læringscirklen i Den Lærende Organisation og andre organisationsteorier. Vi vil gerne indføre elementer af laboratoriemetoden i vores arbejde, så vi kan udvikle kvaliteten og matche omverdenens krav til dokumentation og evaluering. Vi har følt behovet for udviklingen af metoder, aktiviteter og ikke mindst måle-, og dokumentationsmetoder mest påtrængende på området differentierede målsætninger. Dette har især relation til den svageste elevgruppe. Organisatorisk læring Vi har i 2007 iværksat et stort struktur- og metodeudviklingsprojekt m.h.t. de arbejdsmarkedsrettede tilbud. Det er en vidtgående reform, der sigter på en modernisering af værksteds- og rådgivningsarbejdet for at drage nytte af de vigtigste inspirationskilder fra vores jobprojekter (EU-projekterne og UNO). Vi har døbt det Dobbeltfusionsmodellen. I denne sammenhæng har vi indført Jobgaranti på Kofoeds Skole for de elever, som kan og vil. Den pragmatiske baggrund er, at EU s Socialfond, der i en årrække har støttet skolens jobprojekter, løb ud ved udgangen af Intet nyt EU-program var sat i værk. De seneste to EU-finansierede projekter på skolen, Tempo og I Gang Igen 2, sluttede derfor på dette tidspunkt en kende brat. Det satte til gengæld skub i vores længe drøftede reform-og læringsplaner. Proceskonsulenter på værkstederne Omkring 700 elever har siden 1991 deltaget i et målrettet jobprojekt, og cirka 500 af dem er kommet i arbejde. Det er et resultat, vi kan være stolte af. Men vi har ikke været gode nok til at lære af erfaringerne fra jobprojekterne. De gode erfaringer er ikke i tilstrækkelig grad blevet forankret på resten af skolen. Det forsøger vi at råde bod på. Nogle af projektmedarbejderne fra de tidligere jobprojekter er flyttet til skolens værksteder og er ansat som proceskonsulenter. I små grupper arbejder de sammen med de faglige værkstedsmedarbejdere om at prøve nogle af metoderne fra EU-projekterne af. Det handler blandt andet om at følge eleverne tæt og have en løbende dialog om elevens mål og de hurdler, der måtte være undervejs. Omstruktureringen betyder, at alle funktioner lægges ud i værkstederne. Værkstederne skal selv rekruttere elever, have kontakten til elevernes sagsbehandlere og stå for rådgivning og vejledning af eleverne. Samtidig skal eleverne mere i praktik uden for huset. En metode, som jobprojekterne især har gode erfaringer med. Det er ikke planen helt at afskaffe værkstedsformen, men at føje et nyt element til metoden. Det er et forsøg på at forene det bedste af to verdener. Det har i 2007 medført nogle fødselsvanskeligheder at forene de to typer af medarbejderkulturer. 80 år 80 skoler i 8 lande Vi kan glæde os over, at Kofoeds Skoles idé i disse år spreder sig med lynets hast. 80 år 80 skoler i 8 lande, plejer vi med stolthed at sige: 80 knopskydninger af vores skole rundt omkring i verden. Det betyder, at der er oprettet Kofoeds Skoler eller Kofoeds Skole-inspirerede projekter i syv lande ud over Danmark: Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Rumænien, Ukraine og Armenien. Det er de færreste, om nogen, der fungerer præcist som skolen her i København, men ligegyl-

6 Forstanderens beretning digt hvilken variant landene har valgt, er grundlaget for dem alle de kofoedske tanker. Deciderede døtreskoler er der p.t. ca af i udlandet. Jeg siger ca., fordi der hele tiden åbnes nye, og andre er under forberedelse. Dertil kommer de såkaldte anden generationsskoler. Det er projekter og institutioner, som oprettes uden vores direkte medvirken, men med udtrykkelig inspiration fra vores ideer. I Polen er der f.eks. gennemført en særlig lovgivning til formålet og oprettet omkring 60 af slagsen under betegnelsen: Centre for Social Integration. Markedsføring og New Public Management Vi har erkendt et klart behov for at kunne agere i en tiltagende system-og markedsorienteret sammenhæng. Dette medfører behov for en øget indsats inden for mere professionelt orienterede og formelt organiserede arbejdsformer i relation til de offentlige myndigheders systemer, f.eks. i relation til visitationer, handleplaner, progressionsrapporter, tilbudsportaler og meget andet godt. Senest skal vi kunne håndtere Forandringsteorien, som kommer fra Velfærdsministeriet. Og i en helt anden boldgade skal vi kunne håndtere markedsføring, kommunikation og salgsarbejde. Det har derfor været yderst velkomment, at skolen har modtaget en bevilling fra EU s-socialfond på 2,6 mio. kr. til kampagneprojektet: Kofoeds Skole et sted med jobgaranti. Samtidig har vi gennemført en kraftig og flersidig styrkelse af indsatsen for de svagere elevgrupper: Opsøgende arbejde fra Kofoeds Kælder, etableringen af flere åbne værksteder på hovedskolen og fornyet misbrugsindsats, f.eks. er Grønlænderafdelingens nye arbejdsformer, især Døgnværestedet på Vesterbro, også af denne art. Rådgivnings- og Vejledningsindsatsen er samtidig styrket markant i alle led af skolens arbejde. Dette understøtter den mere systemorienterede og arbejdsmarkedsrettede indsats, herunder den stigende andel af visiterede elever. Men også for elevgruppen med komplekse problemstillinger er øgningen af disse ressourcer værdifuld. For eksempel er der de senere år oprettet en familierådgivning. Konkurrence og leverandørrollen Markedsmekanismerne indtog i det offentlige er en ny udvikling, som vi ikke kan undgå at forholde os til. De offentlige myndigheder tvinges i stigende grad til at sætte dele af deres virksomhed i udbud til andre leverandører: Frivillige organisationer eller firmaer. Konkurrencesituationen foregår principielt på markedsvilkår, hvor elementer som pris og kvalitet er afgørende. Dette åbner mange nye muligheder for de frivillige organisationer. Men der er ingen tvivl om, at der også er et stort behov for at være på vagt. Kritikerne hæfter sig ved faren for, at markedskræfterne undergraver identiteten og værdierne hos de frivillige organisationer. Der kan også ske en instrumentalisering, som går ud over de særlige værdier og metoder, vi mener at repræsentere som f.eks. det helhedsorienterede og humanistiske element i indsatsen. Der er således mange udfordringer og farer samtidig med en åbning, som gør det muligt at vise og dokumentere værdien af vort arbejde i det offentlige rum. At dét vi siger, vi gør så godt, rent faktisk også holder i en verden, hvor tingene til en vis grad kan afprøves empirisk, både hvad angår pris og kvalitet. At vi også har et element i arbejdet, der med rette kaldes added values, er uden tvivl en kvalitet som både det offentlige og klienterne sætter pris på. Efter nu i en kortere årrække at have arbejdet med dette, er det vores erfaring, at problemet først og fremmest og meget føleligt er koncentreret om den helt uacceptabelt ustabile og svingende økonomi i ordningen. Det temmelig velvoksne bureaukrati omkring aftalen kan også være en udfordring. Men ordningen 5

7 Forstanderens beretning 6 har ikke haft negative virkninger for vores identitet og arbejdet med eleverne. Fra bagsmæk til fortrop Det var en del af 60 er-og 70 erånden at mene, at det offentlige, og egentlig kun det, skulle tage sig af mennesker i sociale vanskeligheder. Den privat organiserede hjælp blev opfattet som en rest fra fortiden. Også Kofoeds Skole kunne mærke denne udvikling. I 1976 kom skolen på Finansloven, og i 1984 indgik vi driftsoverenskomst med Socialministeriet. Det medførte klare signaler fra staten om, at nu var vi stort set at betragte som en statsinstitution. Vores selvejende status blev nærmest betragtet som en overgangsform. Når vi pegede på, at vi var en privat institution, der nok havde indgået en omfattende samarbejdsaftale med staten, men ikke var ophørt med at have vores egen identitet, ja, så blev det ikke taget rigtigt alvorligt i ministeriet. Vi var lidt irriterende at høre på, men OK, det gik vel an, hvis ellers vi fulgte de statslige standarder, og der ikke var uro og for meget vrøvl. At det ville ende med en fuldstændig - ikke bare integration, men assimilation - i det nye enstrengede offentlige system lå ligesom i luften. Men i løbet af 80 erne svingede pendulet. Det blev klart for planlæggerne, at det nok ikke var femårsplaner, som skabte den bedste dynamik og udvikling i samfundet. At centrale monopoler nok kunne sikre ensartethed, men næppe kreativitet, kvalitet og valgfrihed. Det frivillige sociale arbejde kom kort sagt ind i varmen igen. Ikke blot som tålte partnere, arvet fra fortiden, men nu opfattet som den nødvendige fornyelses fortrop. Vi sad nu ikke mere på udviklingens bagsmæk. Tre faser i synsvinklen på det frivillige I Kofoeds Skoles tilfælde kan man i nyere tid få øje på tre etaper i, hvordan de offentlige partnere ser vores og andre aktørers rolle: 1) En del af systemet: Fuld assimilation. Nærmest en offentlig institution. Det frivillige element er et fortidslevn, som snart vil forsvinde. Man tages med ind i systemet og opsluges. 2) Et nødvendigt alternativ: Udfordrere. Selvstændige aktører på mikro- og græsrodsniveau. Generator for fornyelse og forsøg. Forandringsagenter. Man accepteres som det nødvendige civilsamfundselement, der skal understøttes og fremmes. 3) Et supplement: Medspillere. Serviceleverandører, der på markedsvilkår udfordrer de store offentlige systemer. Professionel konkurrence på pris og kvalitet. Man drages ind i systemet, som nødvendig valgmulighed, integreret men ikke assimileret. Denne udviklingstendens er for ny til, at der er dannet egentlige, sikre erfaringer vedrørende virkningerne heraf. Målgruppen for Kofoeds Skoles arbejde er mennesker i sociale vanskeligheder. Med et mere moderne udtryk kan man sige, at den centrale målgruppe er de socialt ekskluderede. En del elever har mange forskellige ting at slås med på én gang. De rigtige målgrupper Alt andet lige anses svage elever som mere rigtige for Kofoeds Skole end stærke. Dette er ikke begrundet i hverken skolens filosofi eller kordegn Kofoeds beskrivelser af skolens arbejde. Imidlertid er det uden tvivl en udbredt forståelse af skolens mission i offentligheden. Det opsøgende arbejde f.eks. fra Kofoeds Kælder og i grønlænderarbejdet udfylder i udpræget grad dette kriterium og påkalder sig stor bevågenhed f.eks. hos pressen og nu og da i politiske sammenhænge. Resultater Et eksempel på resultatdimensionens betydning er f.eks. meget flotte og iøjnefaldende hårde facts m.h.t at opnå job og uddannelse. EU-projekterne og UNO er her klart inde i billedet. Men ofte er resultat-

8 Forstanderens beretning dimensionen dog reelt uigennemskuelig og hårdt anfægtet - ikke mindst pga. af baggrundsvariablerne mangfoldighed i socialt arbejde. Paradigmeskift Elevgruppen ændrer sig dramatisk p.t. i og med arbejdsmarkedets ændring, og dermed må vores opfattelse af arbejdets indhold og mål også gøres bredere og mere varieret. Denne udvikling har været på vej i nogle år, men de aktuelle udfordringer gør det måske naturligt at ændre på balancerne m.h.t. succeskriterierne i vores forståelse af skolemodellen. I de senere år kan man sige, at modellen vel har været 70% arbejdsmarkedsfokusering og 30% livskvalitet og empowerment. Noget tyder på, at disse tal skal vendes om i den kommende tid. Det vil aldrig være et enten-eller i vores arbejde, men langsomme balanceforskydninger. Beliggenhed og størrelse Afstand er en vigtig faktor, når de svage grupper skal modtage et hjælpetilbud. Skolen ligger lidt ude på Amager, i Holmbladsgadekvarteret, og selv om de offentlig forbindelse nu er prima, kan det opleves langt at tage hertil, hvis man ikke lige bor i nærheden. Et element er også lokalområdets karakter. En pæn del af vore elever kommer fra det ret nære nabolag. Holmbladsgade var for få år siden et af de allermest belastede kvarterer i Købehavn. Dette kvarter er under hastig forandring, som resten af Amager, der er ved at blive hot og meget mindre not. Det svækker vores lokale kundegrundlag. Da Kofoeds Skole flyttede til Nyrnberggade i 1975 var det allerede en vedtaget sandhed, at small is beautiful, og afinstitutionaliseringen fra de store totalinstitutioner var ved at skulle gennemføres. Beliggenhed og størrelse af skolen var derfor et diskussionsemne internt på skolen i forbindelse med beslutningen om udflytningen. En del var af den opfattelse, at man burde dele skolen op i fire-fem bydelsskoler i stedet for én stor centralinstitution. Man valgte som bekendt at holde skolen samlet. I de seneste år har vi faktisk oprettet en hel del aktiviteter, små enheder, rundt omkring i Københavnsområdet. De har primært været rettet mod de svageste grupper. Så tanken er os ikke helt fjern. Hvad angår udvidelse af aktiviteterne er det gået særdeles vel i den forstand, at vi nu arbejder i flere byer uden for København og i en række decentrale enheder i Københavnsområdet, som i alt p.t. har adresser. Robådsflotille eller hangarskib En rigtig kampstyrke har som regel en sammensat flåde af forskellige slags skibe. De forskellige enheder har forskellige styrker og svagheder og virker bedst, når de supplerer hinanden. Imidlertid kan det meget vel være, at tiden og dens krav lægger op til en udvikling i skolens profil, hvor tendensen mod decentralisering og oprettelse af små enheder ude i byen får langt større vægt end før. Om dét kan ske ved udvidelse og nye bevillinger og kontrakter, eller om vi må igennem en egentlig omprioritering og slankning af Hovedskolen står p.t. åbent. 7

9

10 Kofoeds Skoles udenlandske aktiviteter Kofoeds Skoles udenlandske aktiviteter Af Ole Meldgaard, chefkonsulent Antallet af Kofoeds Skoler og samarbejdsprojekter i udlandet vokser konstant. Der er nu 18 skoler, i Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Ukraine, Armenien og Rumænien. Dertil kommer et stort antal variationer over Kofoeds Skole i Polen i form af aktiveringscentre, som tilbyder undervisning til hjemløse og socialt udstødte. Alle udenlandske skoler er organiseret som selvejende institutioner med egne vedtægter, bestyrelser og økonomi. Skolen i København har ikke noget ønske om at lede de udenlandske skoler. Det er for det første umuligt på grund af den geografiske afstand. For det andet er formålet at gøre skolerne i stand til at stå på egne ben og selv udvikle den sociale indsats, der er behov for i de pågældende lande. For det tredje er skolerne tænkt som lokale civilsamfundsaktører. Vores indsats består i at assistere med at oprette skolerne på baggrund af et lokalt ønske om en aktiv socialpolitisk indsats, at overføre vores erfaringer og metoder, at hjælpe til med organiseringen og derefter at vejlede skolerne. Vores strategi bygger på, at der lokalt skal være kræfter og kompetencer til at opbygge, opretholde og udvikle skolerne. Strategien betyder bl.a., at skolerne kan udvikle sig forskelligt alt efter lokale behov, men altid efter princippet om hjælp til selvhjælp. Rumænien, Ukraine & Estland Der er i årets løb taget to nye initiativer i henholdsvis Bukarest i Rumænien og i Lviv i Ukraine. Skolen i Bukarest er oprettet i et samarbejde mellem Kofoeds Skole og en rumænsk organisation for uddannelse. Målgruppen bliver primært misbrugere. Organisationen samarbejder med den rumænske stat. Skolen i Lviv er et åbent center for hjemløse. I sammenhæng med tilbud om grundlæggende social service, f.eks. et bad, rent tøj og et måltid mad, vil de hjemløse få tilbudt undervisning og anden hjælp til at komme videre. Det er dén model, som Kofoed anvendte i 1928, da han åbnede skolen i København. Centret bliver til i samarbejde med en lokal organisation, som i fem år har arbejdet med hjemløse. Vi har besøgt Narva i det nordlige Estland. Der har været et møde med byens socialforvaltning, hvor vi diskuterede, om Kofoeds Skoles model kunne anvendes på et hjemløseherberg. Herberget tilbyder kun overnatning. Om morgenen må de hjemløse forlade stedet, og de kan først komme tilbage hen under aften. I dagtimerne vandrer de rundt i byen. Det overvejes, om der til herberget kan knyttes aktiviteter. Dynamik De allerede etablerede skoler udvikler sig tilfredsstillende; nogle med stor dynamik og lyst til at tage nye opgaver på sig. I Tjekkiet er der oprettet seks skoler, og en syvende er på vej. Skolerne har meget fine resultater med at få eleverne i arbejde. I Poznan i Polen er skolen bl.a. optaget af polakker, som søger lykken i store byer i udlandet, men som ender med at blive arbejdsløse og hjemløse. Bl.a. er der mange strandede polakker i London og i Dublin, og også en del i København. En delegation fra Poznan besøgte skolen i København i november for at danne sig et overblik over mulighederne for at gøre en indsat her for at hjælpe de strandede polakker tilbage til Polen. Skolen i Siedlce gør fortsat en stor indsats for rehabilitering af tidligere fængselsindsatte, og de Kofoedske principper anvendes ud over landet. I Warszawa hjælper skolen mange yngre mennesker, som kommer ind til hovedstaden i forsøget på at finde arbejde, men forgæves, og som derfor ofte bliver hjemløse. I Litauen er skolen i Vilnius blevet suppleret med et herberg, og dermed er der oprettet en hel ny institutionsmodel, som kombinerer overnatning med undervisning og social hjælp. Herberget er blevet opført med bistand fra den danske fond Fonden 9

11 Kofoeds Skoles udenlandske aktiviteter 10 af En ny skole er oprettet i nærheden af et stort fængselskompleks i Litauen for at rehabilitere fanger, og det forventes, at skolen i 2008 formelt registreres som en selvejende institution, så der bliver to Kofoeds Skoler i landet. Skolen i Tartu i Estland bruger de kofoedske principper i arbejdet med unge i en kombination af undervisning og socialpædagogisk påvirkning under hjemlige forhold. I Chernihiv i Ukraine arbejder skolen med ledige unge, som gerne vil integreres på arbejdsmarkedet. Skolen har et godt samarbejde med erhvervslivet. I Armenien har skolen fået penge fra Fonden af til installering af et varmeanlæg, så skolen også kan holde åben om vinteren. Skolen har gjort et stort arbejde for at hjælpe hjemløse. EU-netværk Vi har også været involveret i socialt arbejde på EU-niveau. Skolen er medlem af forskellige sociale netværk og repræsenteret i de styrende organer. En medarbejder har talt ved to konferencer arrangeret af EU-kommissionen og deltaget i workshops. Der er bidraget med rapporter om Kofoeds Skole til internationale publikationer i Spanien og England. Skolen deltager også i et nordisk projekt om undevisning af tidligere indsatte, senest med inddragelse af skolen i Vilnius. Vi har haft en række studiebesøg, bl.a. fra socialforvaltningen i Skt. Petersborg, og vi har aftalt, at skolen skal medvirke ved udvikling af en hjemløseinstitution i England. Der har således i 2007 været et samarbejdsprojekt med universitetet i Opole i Polen om studenterpraktik, og et EU-finansieret projekt har gjort det muligt for 42 polske socialarbejdere at komme på en uges studiebesøg på skolen i København.

12 Kofoeds Skole Århus Kofoeds Skole Århus Af Michael Alber, forstander 2007 har været et godt og udviklende år for Kofoeds Skole Århus. Samarbejdet med Århus kommune har fungeret rigtigt godt i Vi har løbende haft ca. 200 elever indskrevet på skolen, og samarbejdet med de forskellige aktører udvikler sig og bliver bedre og bedre. Sammenkøringsprocessen efter den kommunale strukturreformen har været og er i fuld gang, og intentionerne er mange. Socialafdelingen har en fornem intention om en grøn bølge, hvilket betyder, vi skal understøtte, at de forskellige aktører også varetager deres egne opgaver og ikke bare sender borgeren videre. En opgave, som vi bruger nogen tid på, men det er en, vi gerne påtager os, da vores elever ikke magter den alene. Støtten og opbakningen fra skolens ambassadører, som er udvalgte mennesker i Århusområdet, har også i 2007 været tydelig. Vi er meget stolte og glade for den opbakning, som vi oplever fra ambassadørkredsen. Det er utrolig vigtigt for skolen, at vi har et netværk af stærke personligheder. Vi har arbejdet særdeles aktivt, men med et særligt fokus på fire sammenhængende områder; 1. Personaleudvikling 2. Intern kontaktpersonsguide 3. Elevernes udvikling 4. Særligt fokus på udviklingen hos eleverne med anden etnisk baggrund Personaleudvikling Vi har arbejdet med personaleudvikling byggende på en anerkendende tilgang med tre hovedelementer: Fællesskab, ejerskab og gensidig kendskab. Dette med udgangspunkt i at hvis vi tager udvikling og indforståethed for givet, så kommer vi unægteligt videre, men sikkert i hver vores retning. I Århus arbejder vi derfor aktivt med synlighed, erfaringsopsamling og praksisrefleksion. Vi er meget bevidste om vigtigheden af hele tiden at være på forkant med elevernes, vores egen og skolens udvikling. Derfor er vi aktive med vidensdeling og fællesrefleksion, hvilket i forvejen er en naturlig del af det pædagogiske arbejde omkring eleverne og på vores møder. Vi tror på, at vi på den måde holder os ajour og på forkant med udviklingen i huset, så vi kun behøver mindre justeringer for at holde mål og metode. Vi tror på, at vi ved at forholde os aktivt til udvikling gør det lettere at komme tilbage til vores fælles forståelse og metode. Intern kontaktpersonguide Gennem foråret 2007 har tværfaglige grupper fra undervisningen, rådgivningen og værkstederne arbejdet med udviklingen af skolens nye interne kontaktpersonsguide. En guide der understøtter og styrker den enkelte elevs tid på skolen gennem vores fælles metodiske møde- og arbejdsform. Guiden har også den sidevirkning, at skolens medarbejdere får et tættere kendskab til og en større fælles forståelse for dét, som foregår på de andre hold/værksteder. Medarbejdergruppen fik udarbejdet et fælles fagligt projekt: En guide som i dag danner rammen om den enkelte elevs færden og forløb. Fælles forståelsesformer og et fælles gennemarbejdet sprog har gjort, at iagttagelserne har fået et fælles sprog. Iagttagelsernes vej fra værksteds- og undervisningssituationer til rådgivningen er blevet klarere og tydeligere, både for skolen, men bestemt også for elevens møder med rådgivningen og vejledningen. Rådgivningen og vejledningen har på den måde tillige fået et socialfagligt redskab til den videre formidling ud til sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere. Elevernes udvikling Vi har arbejdet på at støtte elevernes ophold på skolen. Eleven skal opleve en klar sammenhæng mellem eget formål og den indsats der ydes, både personligt og fra skolens side. Vi arbejder med rådgivning, der hele tiden sikrer (- og justeres sammen med eleven), at formålet med opholdet på 11

13 Kofoeds Skole Århus 12 skolen matcher tilbuddet. Rådgivningen og vejledningen hjælper eleven med at navigere i de omkringliggende systemer i forhold til konkrete individuelle behov. Anden etnisk baggrund Et fokusområde som vi er særligt opmærksomme på, er elever med anden etnisk baggrund. Vi videreudvikler en metode, der via øget kendskab til skolens mange forskellige tilbud, gerne skulle få eleverne til at bevæge sig fra en passiv, resigneret rolle til en tilstand, hvor lyst og mod på egen udvikling bliver fremtrædende. Ud over, at de får en større forståelse for de enkelte tilbud, er det ligeså vigtigt med en forståelse af sammenhænge og fordele ved at kombinere tilbuddene. Resultatet bør være øget selvværd og mod og dermed at turde gå mere aktivt i gang med egen udvikling. Selvhjælpen træder frem. Disse elever skulle gerne siden hen blive nye ambassadører for både de nye og de gamle tilbud. Enkelte elever og hele hold har fået prøvetimer på andre hold. For eksempel har syning og praktisk dansk haft prøvetimer på gymnastik kun for kvinder, hvilket straks udløste en hel del tilmeldinger til gymnastikholdet. Skolen har præsteret resultatmål og procesmål som ligger over succeskriteriet. Resultatmålene Skolen har et resultatmål for henviste personer fra Århus Beskæftigelsesforvaltning. Mindst 30% af eleverne, som har været tilknyttet skolen i mindst tre måneder, forlader Kofoeds Skole for at fortsætte med ordinær erhvervsrettet aktivering. I 2007 fortsatte 34,4% i ordinær erhvervsrettet aktivering. Skolens udslusningsresultater er et værdifuldt parameter på hvordan vores elever har det. I 2007 viste det i særlig grad, (hvad vi havde på fornemmelsen), nemlig at tilstanden hos elevgruppen generelt er blevet dårligere. Som eksempel kan nævnes, at vi i 2007 udskrev 45 af vores elever på førtidspension til psykisk-, fysisk- og alkoholbehandling. I 2006 udskrev vi kun 21 til samme behandlingsformer. Procesmål Skolen arbejder med to forskellige procesmål. A) Tager udgangspunkt i en tilfredshedsundersøgelse blandt eleverne. I denne undersøgelse er indsat de sidste års tilbagemeldinger fra eleverne som sammenligning. B) Efter tilfredshedsundersøgelsen følger en beskrivelse af procesmålet som følger elevernes fremmødeprocent. Alle tilstedeværende elever deltog i spørgeskemaundersøgelsen: 41 elever med bevilling (kontanthjælpsmodtagere). 29 frivillige elever (førtidspensionister).

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE Årsskrift 2002/ 2003 K OFOEDS S K OLE KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Kofoeds Skole Årsskrift 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Redaktion: Layout: Sats og

Læs mere

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Kofoeds Skole Administration Forstander Sekretariat, HR konsulent, Kommunikationsafd., Organisations/chefkonsulent, Økonomi- & personaleafd., IT afdeling Værksteder

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/010384

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse DIAKON bladet > 45. årg > nr. 5 Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse 2 DiakonBladet Eksamensfoto Filadelfia 1965 For en generation siden betragtede mange diakonuddannelsen som en lederuddannelse. Mange af

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet

Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet Jens Aage Bjørkøe - født i 1946, præst, cand. teol. ved Københavns Universitet (1973), doktorgrad (dr. phil.) fra Warszawas Universitet (1997). I 1974-79 sognepræst ved Mariakirken i den københavnske bydel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen.

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen. 100510 JAB Hjælp til selvhjælp Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen Kofoeds Skoles: Værdigrundlag Mission og vision Mål og målgrupper

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere