1 FORORD SAMMENDRAG PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE SAMARBEJDSSAGERNE GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25"

Transkript

1 1 FORORD SAMMENDRAG P ROJEKTETS FORMÅL MV E RFARINGER FRA PROJEKTET A NBEFALINGER PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE SAMARBEJDSSAGERNE A NTAL K OMPLEKSITET I NITIATIVTAGER BØRNENES ALDER F ORÆLDREMYNDIGHEDENS PLACERING F ORÆLDRENES SAMLIV GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN S TATSAMTET K OMMUNEN U DVEKSLING AF OPLYSNINGER MELLEM STATSAMT OG KOMMUNE SAMARBEJDSTEMAERNE I DE ENKELTE SAGSTYPER S AGER OM SAMVÆR Oplysningssager Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger Sager med behov for kommunale støtteforanstaltninger Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger Sager, hvor barnet er eller har været anbragt uden for hjemmet Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger S AGER OM FORÆLDREMYNDIGHED Forældremyndighed ved dødsfald Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger... 64

2 Andre forældremyndighedssager Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger Fælles forældremyndighed Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger S AGER I STATSAMTET, HVOR BARNETS FORHOLD KAN REJSE SPØRGSMÅL OM UNDERRETNING EFTER SERVICELOVENS Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger BØRNESAGKYNDIG RÅDGIVNING OG SAMTALER MED BØRN Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger S OCIALE SAGER, HVOR KOMMUNEN SKØNNER, AT SAMARBEJDE OMKRING ET SAMVÆR VIL VÆRE AF BETYDNING FOR KOMMUNENS OPGAVEVARETAGELSE Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger I VÆRKSÆTTELSE AF SÆRLIGE UNDERSØGELSER I EN SOCIAL SAG MED AKTUELLE SAMVÆRSPROBLEMER Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger ANDRE FORSLAG TIL ET FORBEDRET SAMARBEJDE MELLEM STATSAMTER OG KOMMUNER I BØRNESAGERNE F ORUDSÆTNINGER V IDENSDELING Bilag 1: Styregruppens sammensætning ved rapportens afgivelse (feb. 2004) Bilag 2: Liste over anvendte forkortelser Bilag 3: Justitsministeriets notat om samarbejde, opgavefordeling mv. Bilag 4: Forskellige former for overvåget samvær

3 - 3-1 Forord Baggrund De familieretlige regler om forældremyndighed og samvær og de socialretlige regler om beskyttelse mod omsorgssvigt og overgreb har begge som overordnet mål at sikre barnets bedste. Statsamterne administrerer de familieretlige regler, mens kommunerne administrerer de socialretlige regler. Begge myndigheder skal i forbindelse med deres sagsbehandling foretage vurderinger, som kan bygge på faktuelle oplysninger, den anden myndighed er i besiddelse af, ligesom begge myndigheder træffer afgørelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for den anden myndigheds retsudøvelse. Hidtil har samarbejdet mellem kommuner og statsamter ikke været lagt i faste rammer. Af hensyn til børnene og deres familier kan det imidlertid være nødvendigt med nytænkning og et mere målrettet samarbejde på tværs af sektorerne. I foråret 2002 besluttede Civilretsdirektoratet derfor - i samarbejde med Socialministeriet - i nogle udvalgte statsamter og kommuner at gennemføre et forsøgsprojekt, hvis formål har været at undersøge mulighederne for at etablere, forbedre og intensivere samarbejdet mellem statsamter og kommuner til gavn for børnene og deres familier. Forsøgsprojektet afsluttes med denne rapport om erfaringerne fra projektet samt anbefalinger til et forbedret samarbejde mellem statsamt og kommune. Rapporten er udarbejdet af projektets styregruppe og afgives til justitsministeren og socialministeren. Rapportens indhold I kapitel 2 beskrives projektets formål nærmere, og der findes et sammendrag af erfaringerne fra forsøgsprojektet og de fremkomne anbefalinger.

4 - 4 - I kapitel 3 redegøres for projektets tilrettelæggelse og gennemførelse, mens kapitel 4 indeholder en gennemgang af de særlige karakteristika ved samarbejdssagerne I kapitel 5 gennemgås de generelle forskelle i måden at behandle sager på i statsamt og kommune, ligesom reglerne om udveksling af oplysninger (på tværs at myndighederne) omtales. De enkelte samarbejdstemaer gennemgås i kapitel 6, og der redegøres for erfaringerne fra projektet. For hvert tema vurderes behovet for at intensivere samarbejdet, og der fremsættes forslag til, hvorledes dette kan ske i praksis. Endelig indeholder kapitel 7 forskellige forslag til generelle forbedringer af samarbejdet mellem statsamter og kommuner.

5 - 5-2 Sammendrag 2.1 Projektets formål mv. Formål Civilretsdirektoratet besluttede i foråret i samarbejde med Socialministeriet - i nogle udvalgte statsamter og kommuner at gennemføre et forsøgsprojekt, hvis formål har været at undersøge mulighederne for at etablere, forbedre og intensivere samarbejdet mellem statsamter og kommuner til gavn for børnene og deres familier. Projektet skulle så vidt muligt afdække, hvilke barrierer af såvel praktisk som retlig karakter et øget samarbejde kan støde mod, når hensynet til barnets bedste skal varetages. Det skulle herunder vurderes, om et sådant samarbejde i konkrete sager kan give habilitetsproblemer. Fokus skulle også rettes mod at fremme kommunernes og statsamternes generelle viden om hinandens arbejdsområder. Sagstyper Projektet har først og fremmest omfattet sager om samvær, da dette er langt det største familieretlige arbejdsområde, hvor statsamt og kommune kommer i kontakt med hinanden og kan have behov for at samarbejde. Det har navnlig været relevant at undersøge samarbejdsmulighederne i de mest vanskelige og ressourcekrævende samværssager. Også i sager om forældremyndighed kan statsamt og kommune have behov for at samarbejde. Dette kan f.eks. være i sager, hvor kommunen overvejer at anbringe et barn uden for hjemmet, og hvor forældremyndighedsindehaveren samtidig søger statsamtet om at godkende en aftale om overførsel af forældremyndigheden til den anden forælder eller til en tredjemand. Det kan også være sager om udpegning af en ny forældremyndighedsindehaver ved dødsfald. I det følgende opregnes en række samarbejdstemaer, hvor det inden projektstart blev vurderet, at et (øget) samarbejde kan

6 - 6 - komme på tale. Samarbejdstemaer I tunge samværs- og forældremyndighedssager kan der ofte være behov for baggrundsoplysninger om parterne. Statsamt og kommune bør derfor i videst muligt omfang samarbejde om udveksling af oplysninger om børn og deres forældre i disse sager, herunder om børn anbragt uden for hjemmet. Et tværgående samarbejde kan også overvejes, hvis statsamt eller kommune beslutter, at der skal foretages nærmere undersøgelser af barnets og/eller forældrenes forhold. Ved at inddrage alle relevante aspekter af barnets forhold i undersøgelsen vil der kun skulle gennemføres én undersøgelse, der kan indgå i såvel kommunens overvejelser om f.eks. behandlingstilbud til barnet som i statsamtets afgørelse om samvær. I sager med behov for kommunale støtteforanstaltninger bør kommune og statsamt også samarbejde, således at foranstaltningerne koordineres i forhold til eventuelle samværsordninger. Omvendt kan det også i nogle tilfælde være relevant for et statsamt at informere kommunen om det formålstjenstlige i at iværksætte mindre foranstaltninger over for et barn med samværsproblemer, herunder i tilknytning til et overvåget samvær. Er et barn anbragt uden for hjemmet, kan der ofte være behov for at koordinere samværet med anbringelsen, således at barnets kontakt med samværsforælderen opretholdes samtidig med, at kontakten ikke griber forstyrrende ind i et eventuelt behandlingsforløb for barnet. Også efter en evt. hjemgivelse af barnet vil samværet normalt skulle koordineres med støtteforanstaltninger, der afløser anbringelsen. I sager om forældremyndighed kan der ligeledes være grund til at samarbejde. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor forældremyndigheden ved død tillægges en anden end barnets efterlevende forælder, og hvor eventuelle støtteforanstaltninger skal fungere sideløbende med et fastsat samvær.

7 - 7 - Hvis en forældremyndighedsindehaver søger statsamtet om godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndigheden til den anden forælder eller til en tredjemand under en tvangsfjernelsessag i kommunen, kan der være grund til, at kommune og statsamt samarbejder om at undersøge, om en sådan overførsel vil være bedst for barnet. Både i samværssager og sager om forældremyndighed kan et statsamt få kendskab til forhold, der giver en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, jf. servicelovens 35 og 36. Et samarbejde mellem statsamt og kommune omkring disse situationer vil formentlig kunne føre til en lettere sagsgang og en mere ensartet praksis i statsamterne om, hvilke forhold der bør medføre underretning af kommunen. Kommune og statsamt tilbyder rådgivning af forældre og børn. Koordinering af rådgivningen og iværksættelse af støtteforanstaltninger i tilknytning hertil vil - måske med større effekt - kunne ske i et samarbejde mellem statsamt og kommune i den konkrete sag. Endelig er det erfaringen, at viden om hinandens arbejdsområder øger effektiviteten og kvaliteten i et samarbejde. Om denne generelle erfaring gør sig gældende også i samarbejdet mellem statsamt og kommune vil kunne afprøves i forsøgsprojektet. Samarbejdsparter Det praktiske samarbejde i forsøgsprojektet har omfattet Statsamtet Frederiksborg, Frederiksværk Kommune og Hillerød Kommune samt Statsamtet Ribe, Esbjerg Kommune og Holsted Kommune. De udvalgte samarbejdssager har været behandlet i perioden oktober 2002 til maj Der har i projektet været inddraget i alt 108 sager, hvor der har været et samarbejde mellem kommune og statsamt i større eller mindre omfang. Det kan i den konkrete sag spænde fra indhentelse af oplysninger fra den anden myndighed om sagens parter til anmodninger om udtalelser, vurderinger og

8 - 8 - anbefalinger. Projektperioden har strakt sig fra september 2002 til juni Erfaringer fra projektet Generelle forhold Projektet har afdækket nogle generelle forhold i samarbejdssagerne, der umiddelbart har betydning for projektets vurderinger og resultater i relation til de opstillede samarbejdstemaer. Således indeholder samarbejdssagerne mellem statsamt og kommune alvorlige problemstillinger for de involverede børn. Det er også karakteristisk, at sagerne både i statsamt og kommune er komplekse. Personkredsen i samarbejdssagerne er i øvrigt atypisk i forhold til gruppen af skilsmisseforældre generelt, da forældrene i samarbejdssagerne for hovedpartens vedkommende har ene-forældremyndighed, mens skilsmisseforældre normalt har fælles forældremyndighed. Hertil kommer, at personkredsen i samarbejdssagerne er forskellig i statsamt og kommune, da statsamtet har begge forældre som parter i sagen, mens kommunen ofte kun har den ene af forældrene (forældremyndighedsindehaveren) som part i sagen. Lovgivning Erfaringerne fra forsøgsprojektet har vist, at der som udgangspunkt ikke er behov for at ændre den familieretlige eller sociale lovgivning for at kunne etablere og/eller udbygge det tværfaglige samarbejde mellem statsamt og kommune. Administrative regler Derimod er der et stort behov for gensidigt at informere sagsbehandlerne i statsamt og kommune om hinandens opgaver og om det retlige grundlag, som opgaverne bygger på. Initiativtager Det har i langt de fleste sager været statsamtet, der har taget initiativet til det konkrete samarbejde. Dette skyldes bl.a., at begge forældre er inddraget i statsamtets sag, hvor der er tale om en tvist mellem private parter, mens det ofte kun er forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er inddraget i kommunens sag.

9 - 9 - Et øget samarbejde vil lægge beslag på yderligere ressourcer både i kommuner og statsamter, men erfaringerne fra forsøgsprojektet viser, at et velfungerende samarbejde i disse sager vil kunne føre til bedre helhedsløsninger for barnet på tværs af myndighedsgrænserne. 2.3 Anbefalinger I det følgende opregnes en række generelle og mere konkrete anbefalinger til forbedring af samarbejdet mellem statsamt og kommune. En del af anbefalingerne kan iværksættes lokalt, mens andre initiativer forudsætter, at der fra centralt hold udarbejdes administrative retningslinier. I forbindelse med de enkelte anbefalinger er der redegjort herfor. Generelle anbefalinger Fokus på samarbejde i de administrative regler Det anbefales, at der både i Justitsministeriets (Civilretsdirektoratets) og Socialministeriets administrative vejledninger indarbejdes særlige afsnit om de situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt for kommune og statsamt at samarbejde, herunder hvornår der normalt skal være en pligt til at samarbejde. Kontaktpersoner Endvidere anbefales det, at der både i kommunen og statsamtet udpeges kontaktpersoner, der kan formidle et samarbejde i de konkrete sager samt stå for udveksling af information af mere generel karakter. På baggrund af de demografiske forhold er det nærliggende at udpege statsamterne som tovholdere i dette arbejde. Det anbefales derfor, at Civilretsdirektoratet tager initiativ til at få udpeget tovholdere i de enkelte statsamter, og at statsamtet herefter kontakter kommunerne i de respektive

10 områder med henblik på at få udpeget en kontaktperson i kommunen. Vidensdeling Generelt har forsøgsprojektet vist, at statsamtets og navnlig kommunens kendskab til hinandens opgavevaretagelse på områder, der berører de fælles samarbejdsflader, ofte er utilstrækkeligt. Det anbefales derfor, at der fra centralt hold ændres i de eksisterende vejledninger og eventuelt udarbejdes nye vejledninger om specifikke, centrale temaer, som kan have betydning for et tværfagligt samarbejde mellem statsamt og kommune, herunder f.eks. pligt til at udlevere oplysninger, samvær med børn anbragt uden for hjemmet, underretning efter servicelovens 35, rådgivningsmuligheder for børn og deres familier og støtte til børn i forbindelse med samvær. Vejledningerne bør udarbejdes i samarbejde mellem Civilretsdirektoratet og Socialministeriet. Herved sikres en samlet fremstilling af regler og sagsbehandling, der vil gøre det lettere at få samarbejdet til at fungere, når der konkret er behov for det, og som også vil kunne sikre en mere helhedsorienteret og effektiv indsats i forhold til det enkelte barn og dets familie i de komplekse samværs- og forældremyndighedssager. Foruden de kontakter - og den deraf følgende netværksdannelse - som etableres i forbindelse med behandlingen af konkrete sager med samarbejdsflader i statsamt og kommune, har forsøgsprojektet vist, at afholdelse af temadage er en egnet måde at etablere kontakter mellem sagsbehandlere fra statsamt og kommune. Afholdelsen af temadage har sat fokus på væsentlige problemstillinger i samarbejdet. Det foreslås derfor, at der med jævne mellemrum lokalt afholdes temadage om emner af betydning for samarbejdet mellem statsamt og kommune. Statsamtet tager initiativ til afholdelse af te-

11 madagene. Konkrete anbefalinger Samarbejdstema Udveksling af sagsoplysninger mellem statsamt og kommune Anbefaling 1: Kommunens sagsbehandlere får et bedre kendskab til lovgivningen om videregivelse af sagsoplysninger til statsamtet, herunder reglerne om tavshedspligt og aktindsigt. Initiativtager: Socialministeriet, kommunen, statsamtet. Hvordan: Reglerne om videregivelse af oplysninger indarbejdes i de eksisterende administrative regler på det socialretlige område. Der gennemføres lokalt undervisning i regelsættet. Problemstillingen drøftes på temadage mellem statsamtet og kommunen. Anbefaling 2: Statsamtets anmodning til kommunen om videregivelse af sagsoplysninger udformes sådan, at det klart fremgår, hvilke oplysninger der efterspørges, og hvad oplysningerne skal bruges til. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Et eksempel på en sådan anmodning indarbejdes i de administrative regler på det familieretlige område. Anbefaling 3: Statsamtet og kommunen giver tilbagemelding om hinandens afgørelser, når det vurderes, at afgørelsen efter et samarbejde vil have betydning for det videre arbejde med familien. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Tilbagemeldingspligten indarbejdes i de administrative regler på det socialretlige og familieretlige område under iagttagelse af reglerne i forvaltningsloven og retssikkerhedsloven om videregivelse af oplysninger.

12 Samarbejdstema samvær og kommunale støtteforanstaltninger Anbefaling: I samværssager, hvor statsamtet skønner, at der kan være behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet, vurderer statsamt og kommune i fællesskab, hvilken støtte der er behov for, og hvordan støtten praktisk gives. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Det indarbejdes i de administrative socialretlige regler, at kommunen har pligt til at undersøge, om barnet har behov for særlig støtte under samværet. Indebærer samværsforælderens forhold, at dennes opholdskommune inddrages (hvis denne er en anden end barnets), skal det fremgå af reglerne, at også denne kommune har pligt til at indgå i samarbejdet omkring barnet. Det indarbejdes i de administrative familieretlige regler, at statsamtet har pligt til at inddrage kommunen i disse situationer. Samarbejdstema anbragte børn og fastsættelse af samvær Anbefaling 1: Statsamt og kommune bør have bedre kendskab til, hvem der fastsætter samvær med børn, der er anbragt uden for hjemmet. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: De administrative socialretlige regler tydeliggøres sådan, at det klart fremgår, at både statsamt og kommune kan fastsætte samvær med børn anbragt uden for hjemmet. Anbefaling 2: Der indføres en pligt for statsamtet til at indhente oplysninger fra kommunen, hvis statsamtet under sagsbehandlingen bliver opmærksom på, at barnet er anbragt uden for hjemmet. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Pligten til i disse tilfælde at indhente oplysninger

13 fra kommunen indarbejdes i de administrative familieretlige regler. Samarbejdstema - forældremyndighed Anbefaling 1: Sagsgangen i kommunen tilrettelægges sådan, at det sikres, at folkeregistret ved dødsfald, der efterlader børn uden forældre på bopælen, straks giver besked til familieafdelingen. Det er herefter familieafdelingens opgave at tage kontakt til statsamtet, så der kan udpeges en ny forældremyndighedsindehaver. Initiativtager: Civilretsdirektoratet og kommunen. Hvordan: De administrative regler bør beskrive en sådan sagsgang. Anbefaling 2: I sager om overførsel af forældremyndigheden fra forældremyndighedsindehaveren til en tredjemand pålægges kommunen pligt til at afgive en udtalelse herom efter anmodning fra statsamtet. Initiativtager: Socialministeriet. Hvordan: Denne pligt indarbejdes i Socialministeriets vejledning om serviceloven. Anbefaling 3: Kommunens sagsbehandleres kendskab til de materielle regler om forældremyndighed og om statsamtets kompetence i disse sager styrkes. Initiativtager: Statsamtet. Hvordan: Gennem afholdelse af lokale temadage, udsendelse af informationsmateriale mv. Anbefaling 4: Det Centrale Personregister skal indeholde oplysning om, hvem der aktuelt har forældremyndigheden over børn under 18 år. Initiativtager: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Civilretsdirektoratet og Domstolsstyrelsen.

14 Hvordan: Lovgivningen er vedtaget. Forventes implementeret i løbet af Samarbejdstema underretning efter servicelovens 35 Anbefaling 1: Informationen til statsamtets sagsbehandlere, børnesagkyndige rådgivere og konfliktmæglere om underretningspligten efter servicelovens 35 skal styrkes, og underretning ske så tidligt som muligt. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Civilretsdirektoratets samværsvejledning revideres sådan, at der her udtrykkeligt peges på, at underretningspligten indtræder allerede ved en formodning om, at der kan være behov for særlig støtte til et barn eller en ung efter kapitel 8 i serviceloven. Anbefaling 2: Kommunen skal kvittere over for den indberettende myndighed. Initiativtager: Socialministeriet. Hvordan: Pligten hertil tydeliggøres i de administrative socialretlige regler. Samarbejdstema børnesagkyndig rådgivning og samtaler med børn Anbefaling 1: Statsamt og kommune skal løbende orientere hinanden om projekter og rådgivningsordninger, som børn og forældre kan henvises til. Initiativtager: Statsamt og kommune. Hvordan: Det kan eksempelvis ske ved udarbejdelse af en fælles lokal rådgivningspjece eller en hjemmeside, der løbende ajourføres. Anbefaling 2: Statsamtet skal i højere grad end hidtil tilbyde opfølgende rådgivning sådan, at ingen lades i stikken efter

15 sagens afslutning og således, at rådgivningsforpligtelsen i disse tilfælde ikke blot gives videre til andre myndigheder. Er der tale om massive problemer, som ikke i væsentlig grad er relateret til samværet, må barnet/forældrene henvises til kommunens rådgivning og støtteforanstaltninger. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Nærmere anvisninger på en sådan opfølgende rådgivning gives i samværsvejledningen. Den opfølgende rådgivning er i øvrigt omtalt i den 2. redegørelse fra Kontaktudvalget om børnesagkyndig rådgivning fra september 2000, side 31. Anbefaling 3: Statsamt og kommune skal i højere grad koordinere samtaler med børn. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Muligheden herfor omtales i de administrative socialretlige og familieretlige regler. Samarbejdstema samværets betydning for støtteforanstaltninger efter den sociale lovgivning Anbefaling: Kommune og statsamt skal etablere et mere målrettet og intensiveret samarbejde i sager, hvor et samvær kan have betydning for de støtteforanstaltninger, som kommunen ønsker at iværksætte i forhold til et barn eller en ung. Herved vil kommunens sagsbehandleres kendskab til reglerne om tilsyn under samvær også kunne styrkes. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Muligheden for at samarbejde på dette område omtales i de administrative socialretlige og familieretlige regler. Samarbejdstema iværksættelse af børnesagkyndig undersøgelse i en social sag Anbefaling: Hvor det er muligt, skal der af hensyn til barnet

16 kun laves én børnesagkyndig undersøgelse, når der både verserer en sag hos kommunen og i statsamtet. Da kommunens undersøgelse som udgangspunkt er mere bred og generel, bør en fælles undersøgelse foregå i kommunens regi, men således at samværet og samværsforælderen også involveres. Opmærksomheden på muligheden for at koordinerer eventuelle undersøgelser skal derfor øges. I tilfælde, hvor kommunen iværksætter en større udredning af barnets forhold under medvirken af en psykolog, er det særlig relevant at være opmærksom på en eventuel fælles undersøgelse. Dette vil bl.a. kunne være tilfældet i anbringelsessager. Initiativtager: Socialministeriet. Hvordan: Det tydeliggøres i de administrative socialretlige regler, at kommunen skal være opmærksom på samværet og samværsforælderen i sager med børn, hvis forældre ikke lever sammen.

17 Projektets tilrettelæggelse Forsøgsprojektet er som omtalt i kapitel 1 tilrettelagt i et samarbejde mellem Civilretsdirektoratet og Socialministeriet. Projektperioden har strakt sig fra september 2002 til juni Statsamterne Frederiksborg og Ribe, der begge har erfaring fra tidligere projektarbejde, har deltaget i forsøget. I Ribe amt har statsamtet samarbejdet med Esbjerg Kommune i hele projektperioden, mens man indtil februar 2003 tillige samarbejdede med Bramming Kommune, som derefter afløstes af Holsted Kommune. I Frederiksborg amt samarbejdede statsamtet med Frederiksværk Kommune i hele projektperioden, mens samarbejdet med Hillerød Kommune ophørte nogen tid før projektets afslutning. Baggrunden for, at samarbejdet med Bramming og Hillerød kommuner ophørte, skyldes særlige ressourcemæssige belastninger af personalet i de to kommuners familieafdelinger. Der har i de to statsamter været etableret lokale projektgrupper med repræsentanter fra statsamtet og samarbejdskommunerne, mens den centrale styring af projektet er blevet varetaget af en styregruppe med repræsentanter fra Civilretsdirektoratet, Socialministeriet samt de deltagende statsamter og kommuner. Til projektet har været knyttet en ekstern projektkonsulent. Forsøgsprojektet er finansieret med 1,8 mio. kr. fra satspuljen. Ud over møderne i de lokale projektgrupper har der været afholdt en temadag i hvert statsamt med deltagelse af medarbejdere fra statsamtet og de respektive kommuner. Styregruppen har afholdt 3 heldagsmøder.

18 Afrapporteringen af samarbejdet er sket ved udfyldelse af en procesjournal i hver enkelt samarbejdssag. Journalen skulle føres både i statsamtet og i kommunen. Statsamterne har udfyldt procesjournalen i alle sager, hvorimod kommunernes udfyldelse har været meget svingende fra næsten alle journaler fra Esbjerg Kommune til ingen fra Hillerød Kommune. Der er udarbejdet referater af drøftelserne på de to temadage. Statsamtet Ribe har i september 2003 udarbejdet en selvstændig rapport om forsøgsprojektets forløb i dette statsamt, mens Statsamtet Frederiksborg i lyset af det statistiske materiale, der er optrykt i rapporten fra Statsamtet Ribe, har udarbejdet et sammenligneligt statistisk materiale til brug for den samlede afrapportering af projektet. Projektets koordinator, der udover at være daglig leder og tovholder på projektet også havde til opgave at forestå den skriftlige afrapportering, meddelte i begyndelsen af oktober 2003, at han af private årsager måtte udtræde af forsøgsprojektet og derfor ikke kunne udarbejde den endelige rapport. Civilretsdirektoratet har herefter fået udleveret projektmaterialet og den delvist færdigskrevne rapport og har på dette grundlag udarbejdet den foreliggende evalueringsrapport, der er godkendt på et møde i projektets styregruppe den 26. november I rapportens kapitel 6 og 7 omtales samarbejdstemaerne i de enkelte sagstyper, og der redegøres for erfaringer fra projektet, og vurderinger af disse, ligesom der fremkommer en række anbefalinger. Erfaringerne fra projektet er kommunernes og statsamternes sagsbehandleres erfaringer med samarbejdet i de konkrete sager samt deres udsagn på de afholdte temadage. Vurderinger og anbefalinger hidrører derimod fra styregruppens medlemmer. Der er dog et vist personsammenfald mellem

19 kredsen af sagsbehandlere og styregruppens medlemmer.

20 Samarbejdssagerne 4.1 Antal Samarbejdssager med kommunerne i projektet I projektperioden har der blandt projektets deltagere været aftalt et samarbejde mellem statsamt og kommune i 32 sager. Det er således i disse sager aftalt mellem det enkelte statsamt og den enkelte kommune, at der skulle være et samarbejde i den konkrete sag. I rapporten er disse sager omtalt som aftalte samarbejdssager. Det drejer sig om 15 sager fra Statsamtet Frederiksborg og 17 sager fra Statsamtet Ribe. Statsamterne har udarbejdet processkema i alle disse sager. Der henvises til oversigtsskema 1 nedenfor. Sagerne fordeler sig med 16 sager fra Esbjerg Kommune, 1 fra Holsted Kommune, 9 fra Frederiksværk Kommune og 6 sager fra Hillerød Kommune. I disse sager er der udarbejdet processkemaer i alle sager fra Esbjerg og Holsted kommuner, i 4 af Frederiksværk Kommunes sager og i ingen af Hillerød Kommunes sager. Samarbejdssager med andre kommuner Herudover har begge statsamter i projektperioden registreret tilsvarende oplysninger i alle øvrige familieretlige sager, hvor et samarbejde/en kontakt med en anden kommune end de 4 kommuner, der deltog i selve forsøgsprojektet, indgår i statsamtets behandling af den familieretlige sag. Disse sager omtales som andre samarbejdssager. Det drejer sig om yderligere 54 sager, heraf 27 fra Statsamtet Frederiksborg og 27 fra Statsamtet Ribe. I disse sager er det kun statsamterne, som har udarbejdet processkema. Der henvises til oversigtsskema 1 nedenfor. Øvrige sager om forældremyndighed ved dødsfald Da der i projektperioden alene var i alt 16 sager om forældremyndighed ved dødsfald, har begge statsamter herudover inddraget alle afgørelser herom i Det drejer sig om yderligere 22 sager om forældremyndighed ved dødsfald,

21 heraf 13 sager fra Statsamtet Ribe og 9 fra Statsamtet Frederiksborg. Disse sager er i rapporten omtalt som øvrige sager om forældremyndighed ved dødsfald. Se oversigtsskema 1. Oversigtsskema 1 Frederiksborg Ribe I alt Aftalte samarbejdssager Heraf: Samværssager Forældrem. v. dødsfald Andre forældrem Andre samarbejdssager Heraf: Samværssager Forældrem. v. dødsfald Andre forældrem Øvrige sager om forældrem. v. dødsfald I alt Der indgår således i alt 108 sager i forsøgsprojektet, hvor der har været et samarbejde/en kontakt mellem statsamt og kommune. Af disse sager drejede de 38 sig om forældremyndighed i forbindelse med dødsfald, 3 sager drejede sig om andre forældremyndighedsspørgsmål, mens de øvrige 67 sager drejede sig om samvær med barnet. Se oversigtsskema 2.

22 Oversigtsskema 2 Frederiksborg Ribe I alt Samvær Forældrem. v. dødsfald Andre forældremyndighedssager I alt Kompleksitet Projektet har vist, at der i en stor del af sagerne er tale om udsatte og truede børn, hvor forældrene samtidig har alvorlige problemer. Børnenes situation har i disse sager været det primære arbejdstema. Ca. ¾ af børnene i de 70 sager, der drejede sig om samvær eller andre forældremyndighedsspørgsmål end forældremyndighed ved dødsfald (se oversigtsskema 2), var særligt udsatte og truede børn. I øvrigt var de fleste børn i projektet generelt præget af alvorlige samspilsproblemer og af forældre, der er socialt svagt funderet med misbrugsproblemer, psykiske problemer eller andre sociale problemer, f.eks. arbejdsløshed. Hertil kommer, at forældrene typisk er i alvorlig konflikt med hinanden om børnene, herunder om opdragelse, og tillige har væsentlig forskellig opfattelse af og forståelse for børnenes problemer og situation. Langt de fleste af sagerne i forsøgsprojektet indeholder således alvorlige problemstillinger for de involverede børn, og sagerne er komplekse både i statsamtet og kommunen.

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere