1 FORORD SAMMENDRAG PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE SAMARBEJDSSAGERNE GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25"

Transkript

1 1 FORORD SAMMENDRAG P ROJEKTETS FORMÅL MV E RFARINGER FRA PROJEKTET A NBEFALINGER PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE SAMARBEJDSSAGERNE A NTAL K OMPLEKSITET I NITIATIVTAGER BØRNENES ALDER F ORÆLDREMYNDIGHEDENS PLACERING F ORÆLDRENES SAMLIV GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN S TATSAMTET K OMMUNEN U DVEKSLING AF OPLYSNINGER MELLEM STATSAMT OG KOMMUNE SAMARBEJDSTEMAERNE I DE ENKELTE SAGSTYPER S AGER OM SAMVÆR Oplysningssager Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger Sager med behov for kommunale støtteforanstaltninger Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger Sager, hvor barnet er eller har været anbragt uden for hjemmet Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger S AGER OM FORÆLDREMYNDIGHED Forældremyndighed ved dødsfald Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger... 64

2 Andre forældremyndighedssager Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger Fælles forældremyndighed Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger S AGER I STATSAMTET, HVOR BARNETS FORHOLD KAN REJSE SPØRGSMÅL OM UNDERRETNING EFTER SERVICELOVENS Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger BØRNESAGKYNDIG RÅDGIVNING OG SAMTALER MED BØRN Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger S OCIALE SAGER, HVOR KOMMUNEN SKØNNER, AT SAMARBEJDE OMKRING ET SAMVÆR VIL VÆRE AF BETYDNING FOR KOMMUNENS OPGAVEVARETAGELSE Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger I VÆRKSÆTTELSE AF SÆRLIGE UNDERSØGELSER I EN SOCIAL SAG MED AKTUELLE SAMVÆRSPROBLEMER Erfaringer fra projektet Vurderinger Anbefalinger ANDRE FORSLAG TIL ET FORBEDRET SAMARBEJDE MELLEM STATSAMTER OG KOMMUNER I BØRNESAGERNE F ORUDSÆTNINGER V IDENSDELING Bilag 1: Styregruppens sammensætning ved rapportens afgivelse (feb. 2004) Bilag 2: Liste over anvendte forkortelser Bilag 3: Justitsministeriets notat om samarbejde, opgavefordeling mv. Bilag 4: Forskellige former for overvåget samvær

3 - 3-1 Forord Baggrund De familieretlige regler om forældremyndighed og samvær og de socialretlige regler om beskyttelse mod omsorgssvigt og overgreb har begge som overordnet mål at sikre barnets bedste. Statsamterne administrerer de familieretlige regler, mens kommunerne administrerer de socialretlige regler. Begge myndigheder skal i forbindelse med deres sagsbehandling foretage vurderinger, som kan bygge på faktuelle oplysninger, den anden myndighed er i besiddelse af, ligesom begge myndigheder træffer afgørelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for den anden myndigheds retsudøvelse. Hidtil har samarbejdet mellem kommuner og statsamter ikke været lagt i faste rammer. Af hensyn til børnene og deres familier kan det imidlertid være nødvendigt med nytænkning og et mere målrettet samarbejde på tværs af sektorerne. I foråret 2002 besluttede Civilretsdirektoratet derfor - i samarbejde med Socialministeriet - i nogle udvalgte statsamter og kommuner at gennemføre et forsøgsprojekt, hvis formål har været at undersøge mulighederne for at etablere, forbedre og intensivere samarbejdet mellem statsamter og kommuner til gavn for børnene og deres familier. Forsøgsprojektet afsluttes med denne rapport om erfaringerne fra projektet samt anbefalinger til et forbedret samarbejde mellem statsamt og kommune. Rapporten er udarbejdet af projektets styregruppe og afgives til justitsministeren og socialministeren. Rapportens indhold I kapitel 2 beskrives projektets formål nærmere, og der findes et sammendrag af erfaringerne fra forsøgsprojektet og de fremkomne anbefalinger.

4 - 4 - I kapitel 3 redegøres for projektets tilrettelæggelse og gennemførelse, mens kapitel 4 indeholder en gennemgang af de særlige karakteristika ved samarbejdssagerne I kapitel 5 gennemgås de generelle forskelle i måden at behandle sager på i statsamt og kommune, ligesom reglerne om udveksling af oplysninger (på tværs at myndighederne) omtales. De enkelte samarbejdstemaer gennemgås i kapitel 6, og der redegøres for erfaringerne fra projektet. For hvert tema vurderes behovet for at intensivere samarbejdet, og der fremsættes forslag til, hvorledes dette kan ske i praksis. Endelig indeholder kapitel 7 forskellige forslag til generelle forbedringer af samarbejdet mellem statsamter og kommuner.

5 - 5-2 Sammendrag 2.1 Projektets formål mv. Formål Civilretsdirektoratet besluttede i foråret i samarbejde med Socialministeriet - i nogle udvalgte statsamter og kommuner at gennemføre et forsøgsprojekt, hvis formål har været at undersøge mulighederne for at etablere, forbedre og intensivere samarbejdet mellem statsamter og kommuner til gavn for børnene og deres familier. Projektet skulle så vidt muligt afdække, hvilke barrierer af såvel praktisk som retlig karakter et øget samarbejde kan støde mod, når hensynet til barnets bedste skal varetages. Det skulle herunder vurderes, om et sådant samarbejde i konkrete sager kan give habilitetsproblemer. Fokus skulle også rettes mod at fremme kommunernes og statsamternes generelle viden om hinandens arbejdsområder. Sagstyper Projektet har først og fremmest omfattet sager om samvær, da dette er langt det største familieretlige arbejdsområde, hvor statsamt og kommune kommer i kontakt med hinanden og kan have behov for at samarbejde. Det har navnlig været relevant at undersøge samarbejdsmulighederne i de mest vanskelige og ressourcekrævende samværssager. Også i sager om forældremyndighed kan statsamt og kommune have behov for at samarbejde. Dette kan f.eks. være i sager, hvor kommunen overvejer at anbringe et barn uden for hjemmet, og hvor forældremyndighedsindehaveren samtidig søger statsamtet om at godkende en aftale om overførsel af forældremyndigheden til den anden forælder eller til en tredjemand. Det kan også være sager om udpegning af en ny forældremyndighedsindehaver ved dødsfald. I det følgende opregnes en række samarbejdstemaer, hvor det inden projektstart blev vurderet, at et (øget) samarbejde kan

6 - 6 - komme på tale. Samarbejdstemaer I tunge samværs- og forældremyndighedssager kan der ofte være behov for baggrundsoplysninger om parterne. Statsamt og kommune bør derfor i videst muligt omfang samarbejde om udveksling af oplysninger om børn og deres forældre i disse sager, herunder om børn anbragt uden for hjemmet. Et tværgående samarbejde kan også overvejes, hvis statsamt eller kommune beslutter, at der skal foretages nærmere undersøgelser af barnets og/eller forældrenes forhold. Ved at inddrage alle relevante aspekter af barnets forhold i undersøgelsen vil der kun skulle gennemføres én undersøgelse, der kan indgå i såvel kommunens overvejelser om f.eks. behandlingstilbud til barnet som i statsamtets afgørelse om samvær. I sager med behov for kommunale støtteforanstaltninger bør kommune og statsamt også samarbejde, således at foranstaltningerne koordineres i forhold til eventuelle samværsordninger. Omvendt kan det også i nogle tilfælde være relevant for et statsamt at informere kommunen om det formålstjenstlige i at iværksætte mindre foranstaltninger over for et barn med samværsproblemer, herunder i tilknytning til et overvåget samvær. Er et barn anbragt uden for hjemmet, kan der ofte være behov for at koordinere samværet med anbringelsen, således at barnets kontakt med samværsforælderen opretholdes samtidig med, at kontakten ikke griber forstyrrende ind i et eventuelt behandlingsforløb for barnet. Også efter en evt. hjemgivelse af barnet vil samværet normalt skulle koordineres med støtteforanstaltninger, der afløser anbringelsen. I sager om forældremyndighed kan der ligeledes være grund til at samarbejde. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor forældremyndigheden ved død tillægges en anden end barnets efterlevende forælder, og hvor eventuelle støtteforanstaltninger skal fungere sideløbende med et fastsat samvær.

7 - 7 - Hvis en forældremyndighedsindehaver søger statsamtet om godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndigheden til den anden forælder eller til en tredjemand under en tvangsfjernelsessag i kommunen, kan der være grund til, at kommune og statsamt samarbejder om at undersøge, om en sådan overførsel vil være bedst for barnet. Både i samværssager og sager om forældremyndighed kan et statsamt få kendskab til forhold, der giver en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, jf. servicelovens 35 og 36. Et samarbejde mellem statsamt og kommune omkring disse situationer vil formentlig kunne føre til en lettere sagsgang og en mere ensartet praksis i statsamterne om, hvilke forhold der bør medføre underretning af kommunen. Kommune og statsamt tilbyder rådgivning af forældre og børn. Koordinering af rådgivningen og iværksættelse af støtteforanstaltninger i tilknytning hertil vil - måske med større effekt - kunne ske i et samarbejde mellem statsamt og kommune i den konkrete sag. Endelig er det erfaringen, at viden om hinandens arbejdsområder øger effektiviteten og kvaliteten i et samarbejde. Om denne generelle erfaring gør sig gældende også i samarbejdet mellem statsamt og kommune vil kunne afprøves i forsøgsprojektet. Samarbejdsparter Det praktiske samarbejde i forsøgsprojektet har omfattet Statsamtet Frederiksborg, Frederiksværk Kommune og Hillerød Kommune samt Statsamtet Ribe, Esbjerg Kommune og Holsted Kommune. De udvalgte samarbejdssager har været behandlet i perioden oktober 2002 til maj Der har i projektet været inddraget i alt 108 sager, hvor der har været et samarbejde mellem kommune og statsamt i større eller mindre omfang. Det kan i den konkrete sag spænde fra indhentelse af oplysninger fra den anden myndighed om sagens parter til anmodninger om udtalelser, vurderinger og

8 - 8 - anbefalinger. Projektperioden har strakt sig fra september 2002 til juni Erfaringer fra projektet Generelle forhold Projektet har afdækket nogle generelle forhold i samarbejdssagerne, der umiddelbart har betydning for projektets vurderinger og resultater i relation til de opstillede samarbejdstemaer. Således indeholder samarbejdssagerne mellem statsamt og kommune alvorlige problemstillinger for de involverede børn. Det er også karakteristisk, at sagerne både i statsamt og kommune er komplekse. Personkredsen i samarbejdssagerne er i øvrigt atypisk i forhold til gruppen af skilsmisseforældre generelt, da forældrene i samarbejdssagerne for hovedpartens vedkommende har ene-forældremyndighed, mens skilsmisseforældre normalt har fælles forældremyndighed. Hertil kommer, at personkredsen i samarbejdssagerne er forskellig i statsamt og kommune, da statsamtet har begge forældre som parter i sagen, mens kommunen ofte kun har den ene af forældrene (forældremyndighedsindehaveren) som part i sagen. Lovgivning Erfaringerne fra forsøgsprojektet har vist, at der som udgangspunkt ikke er behov for at ændre den familieretlige eller sociale lovgivning for at kunne etablere og/eller udbygge det tværfaglige samarbejde mellem statsamt og kommune. Administrative regler Derimod er der et stort behov for gensidigt at informere sagsbehandlerne i statsamt og kommune om hinandens opgaver og om det retlige grundlag, som opgaverne bygger på. Initiativtager Det har i langt de fleste sager været statsamtet, der har taget initiativet til det konkrete samarbejde. Dette skyldes bl.a., at begge forældre er inddraget i statsamtets sag, hvor der er tale om en tvist mellem private parter, mens det ofte kun er forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er inddraget i kommunens sag.

9 - 9 - Et øget samarbejde vil lægge beslag på yderligere ressourcer både i kommuner og statsamter, men erfaringerne fra forsøgsprojektet viser, at et velfungerende samarbejde i disse sager vil kunne føre til bedre helhedsløsninger for barnet på tværs af myndighedsgrænserne. 2.3 Anbefalinger I det følgende opregnes en række generelle og mere konkrete anbefalinger til forbedring af samarbejdet mellem statsamt og kommune. En del af anbefalingerne kan iværksættes lokalt, mens andre initiativer forudsætter, at der fra centralt hold udarbejdes administrative retningslinier. I forbindelse med de enkelte anbefalinger er der redegjort herfor. Generelle anbefalinger Fokus på samarbejde i de administrative regler Det anbefales, at der både i Justitsministeriets (Civilretsdirektoratets) og Socialministeriets administrative vejledninger indarbejdes særlige afsnit om de situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt for kommune og statsamt at samarbejde, herunder hvornår der normalt skal være en pligt til at samarbejde. Kontaktpersoner Endvidere anbefales det, at der både i kommunen og statsamtet udpeges kontaktpersoner, der kan formidle et samarbejde i de konkrete sager samt stå for udveksling af information af mere generel karakter. På baggrund af de demografiske forhold er det nærliggende at udpege statsamterne som tovholdere i dette arbejde. Det anbefales derfor, at Civilretsdirektoratet tager initiativ til at få udpeget tovholdere i de enkelte statsamter, og at statsamtet herefter kontakter kommunerne i de respektive

10 områder med henblik på at få udpeget en kontaktperson i kommunen. Vidensdeling Generelt har forsøgsprojektet vist, at statsamtets og navnlig kommunens kendskab til hinandens opgavevaretagelse på områder, der berører de fælles samarbejdsflader, ofte er utilstrækkeligt. Det anbefales derfor, at der fra centralt hold ændres i de eksisterende vejledninger og eventuelt udarbejdes nye vejledninger om specifikke, centrale temaer, som kan have betydning for et tværfagligt samarbejde mellem statsamt og kommune, herunder f.eks. pligt til at udlevere oplysninger, samvær med børn anbragt uden for hjemmet, underretning efter servicelovens 35, rådgivningsmuligheder for børn og deres familier og støtte til børn i forbindelse med samvær. Vejledningerne bør udarbejdes i samarbejde mellem Civilretsdirektoratet og Socialministeriet. Herved sikres en samlet fremstilling af regler og sagsbehandling, der vil gøre det lettere at få samarbejdet til at fungere, når der konkret er behov for det, og som også vil kunne sikre en mere helhedsorienteret og effektiv indsats i forhold til det enkelte barn og dets familie i de komplekse samværs- og forældremyndighedssager. Foruden de kontakter - og den deraf følgende netværksdannelse - som etableres i forbindelse med behandlingen af konkrete sager med samarbejdsflader i statsamt og kommune, har forsøgsprojektet vist, at afholdelse af temadage er en egnet måde at etablere kontakter mellem sagsbehandlere fra statsamt og kommune. Afholdelsen af temadage har sat fokus på væsentlige problemstillinger i samarbejdet. Det foreslås derfor, at der med jævne mellemrum lokalt afholdes temadage om emner af betydning for samarbejdet mellem statsamt og kommune. Statsamtet tager initiativ til afholdelse af te-

11 madagene. Konkrete anbefalinger Samarbejdstema Udveksling af sagsoplysninger mellem statsamt og kommune Anbefaling 1: Kommunens sagsbehandlere får et bedre kendskab til lovgivningen om videregivelse af sagsoplysninger til statsamtet, herunder reglerne om tavshedspligt og aktindsigt. Initiativtager: Socialministeriet, kommunen, statsamtet. Hvordan: Reglerne om videregivelse af oplysninger indarbejdes i de eksisterende administrative regler på det socialretlige område. Der gennemføres lokalt undervisning i regelsættet. Problemstillingen drøftes på temadage mellem statsamtet og kommunen. Anbefaling 2: Statsamtets anmodning til kommunen om videregivelse af sagsoplysninger udformes sådan, at det klart fremgår, hvilke oplysninger der efterspørges, og hvad oplysningerne skal bruges til. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Et eksempel på en sådan anmodning indarbejdes i de administrative regler på det familieretlige område. Anbefaling 3: Statsamtet og kommunen giver tilbagemelding om hinandens afgørelser, når det vurderes, at afgørelsen efter et samarbejde vil have betydning for det videre arbejde med familien. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Tilbagemeldingspligten indarbejdes i de administrative regler på det socialretlige og familieretlige område under iagttagelse af reglerne i forvaltningsloven og retssikkerhedsloven om videregivelse af oplysninger.

12 Samarbejdstema samvær og kommunale støtteforanstaltninger Anbefaling: I samværssager, hvor statsamtet skønner, at der kan være behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet, vurderer statsamt og kommune i fællesskab, hvilken støtte der er behov for, og hvordan støtten praktisk gives. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Det indarbejdes i de administrative socialretlige regler, at kommunen har pligt til at undersøge, om barnet har behov for særlig støtte under samværet. Indebærer samværsforælderens forhold, at dennes opholdskommune inddrages (hvis denne er en anden end barnets), skal det fremgå af reglerne, at også denne kommune har pligt til at indgå i samarbejdet omkring barnet. Det indarbejdes i de administrative familieretlige regler, at statsamtet har pligt til at inddrage kommunen i disse situationer. Samarbejdstema anbragte børn og fastsættelse af samvær Anbefaling 1: Statsamt og kommune bør have bedre kendskab til, hvem der fastsætter samvær med børn, der er anbragt uden for hjemmet. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: De administrative socialretlige regler tydeliggøres sådan, at det klart fremgår, at både statsamt og kommune kan fastsætte samvær med børn anbragt uden for hjemmet. Anbefaling 2: Der indføres en pligt for statsamtet til at indhente oplysninger fra kommunen, hvis statsamtet under sagsbehandlingen bliver opmærksom på, at barnet er anbragt uden for hjemmet. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Pligten til i disse tilfælde at indhente oplysninger

13 fra kommunen indarbejdes i de administrative familieretlige regler. Samarbejdstema - forældremyndighed Anbefaling 1: Sagsgangen i kommunen tilrettelægges sådan, at det sikres, at folkeregistret ved dødsfald, der efterlader børn uden forældre på bopælen, straks giver besked til familieafdelingen. Det er herefter familieafdelingens opgave at tage kontakt til statsamtet, så der kan udpeges en ny forældremyndighedsindehaver. Initiativtager: Civilretsdirektoratet og kommunen. Hvordan: De administrative regler bør beskrive en sådan sagsgang. Anbefaling 2: I sager om overførsel af forældremyndigheden fra forældremyndighedsindehaveren til en tredjemand pålægges kommunen pligt til at afgive en udtalelse herom efter anmodning fra statsamtet. Initiativtager: Socialministeriet. Hvordan: Denne pligt indarbejdes i Socialministeriets vejledning om serviceloven. Anbefaling 3: Kommunens sagsbehandleres kendskab til de materielle regler om forældremyndighed og om statsamtets kompetence i disse sager styrkes. Initiativtager: Statsamtet. Hvordan: Gennem afholdelse af lokale temadage, udsendelse af informationsmateriale mv. Anbefaling 4: Det Centrale Personregister skal indeholde oplysning om, hvem der aktuelt har forældremyndigheden over børn under 18 år. Initiativtager: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Civilretsdirektoratet og Domstolsstyrelsen.

14 Hvordan: Lovgivningen er vedtaget. Forventes implementeret i løbet af Samarbejdstema underretning efter servicelovens 35 Anbefaling 1: Informationen til statsamtets sagsbehandlere, børnesagkyndige rådgivere og konfliktmæglere om underretningspligten efter servicelovens 35 skal styrkes, og underretning ske så tidligt som muligt. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Civilretsdirektoratets samværsvejledning revideres sådan, at der her udtrykkeligt peges på, at underretningspligten indtræder allerede ved en formodning om, at der kan være behov for særlig støtte til et barn eller en ung efter kapitel 8 i serviceloven. Anbefaling 2: Kommunen skal kvittere over for den indberettende myndighed. Initiativtager: Socialministeriet. Hvordan: Pligten hertil tydeliggøres i de administrative socialretlige regler. Samarbejdstema børnesagkyndig rådgivning og samtaler med børn Anbefaling 1: Statsamt og kommune skal løbende orientere hinanden om projekter og rådgivningsordninger, som børn og forældre kan henvises til. Initiativtager: Statsamt og kommune. Hvordan: Det kan eksempelvis ske ved udarbejdelse af en fælles lokal rådgivningspjece eller en hjemmeside, der løbende ajourføres. Anbefaling 2: Statsamtet skal i højere grad end hidtil tilbyde opfølgende rådgivning sådan, at ingen lades i stikken efter

15 sagens afslutning og således, at rådgivningsforpligtelsen i disse tilfælde ikke blot gives videre til andre myndigheder. Er der tale om massive problemer, som ikke i væsentlig grad er relateret til samværet, må barnet/forældrene henvises til kommunens rådgivning og støtteforanstaltninger. Initiativtager: Civilretsdirektoratet. Hvordan: Nærmere anvisninger på en sådan opfølgende rådgivning gives i samværsvejledningen. Den opfølgende rådgivning er i øvrigt omtalt i den 2. redegørelse fra Kontaktudvalget om børnesagkyndig rådgivning fra september 2000, side 31. Anbefaling 3: Statsamt og kommune skal i højere grad koordinere samtaler med børn. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Muligheden herfor omtales i de administrative socialretlige og familieretlige regler. Samarbejdstema samværets betydning for støtteforanstaltninger efter den sociale lovgivning Anbefaling: Kommune og statsamt skal etablere et mere målrettet og intensiveret samarbejde i sager, hvor et samvær kan have betydning for de støtteforanstaltninger, som kommunen ønsker at iværksætte i forhold til et barn eller en ung. Herved vil kommunens sagsbehandleres kendskab til reglerne om tilsyn under samvær også kunne styrkes. Initiativtager: Socialministeriet og Civilretsdirektoratet. Hvordan: Muligheden for at samarbejde på dette område omtales i de administrative socialretlige og familieretlige regler. Samarbejdstema iværksættelse af børnesagkyndig undersøgelse i en social sag Anbefaling: Hvor det er muligt, skal der af hensyn til barnet

16 kun laves én børnesagkyndig undersøgelse, når der både verserer en sag hos kommunen og i statsamtet. Da kommunens undersøgelse som udgangspunkt er mere bred og generel, bør en fælles undersøgelse foregå i kommunens regi, men således at samværet og samværsforælderen også involveres. Opmærksomheden på muligheden for at koordinerer eventuelle undersøgelser skal derfor øges. I tilfælde, hvor kommunen iværksætter en større udredning af barnets forhold under medvirken af en psykolog, er det særlig relevant at være opmærksom på en eventuel fælles undersøgelse. Dette vil bl.a. kunne være tilfældet i anbringelsessager. Initiativtager: Socialministeriet. Hvordan: Det tydeliggøres i de administrative socialretlige regler, at kommunen skal være opmærksom på samværet og samværsforælderen i sager med børn, hvis forældre ikke lever sammen.

17 Projektets tilrettelæggelse Forsøgsprojektet er som omtalt i kapitel 1 tilrettelagt i et samarbejde mellem Civilretsdirektoratet og Socialministeriet. Projektperioden har strakt sig fra september 2002 til juni Statsamterne Frederiksborg og Ribe, der begge har erfaring fra tidligere projektarbejde, har deltaget i forsøget. I Ribe amt har statsamtet samarbejdet med Esbjerg Kommune i hele projektperioden, mens man indtil februar 2003 tillige samarbejdede med Bramming Kommune, som derefter afløstes af Holsted Kommune. I Frederiksborg amt samarbejdede statsamtet med Frederiksværk Kommune i hele projektperioden, mens samarbejdet med Hillerød Kommune ophørte nogen tid før projektets afslutning. Baggrunden for, at samarbejdet med Bramming og Hillerød kommuner ophørte, skyldes særlige ressourcemæssige belastninger af personalet i de to kommuners familieafdelinger. Der har i de to statsamter været etableret lokale projektgrupper med repræsentanter fra statsamtet og samarbejdskommunerne, mens den centrale styring af projektet er blevet varetaget af en styregruppe med repræsentanter fra Civilretsdirektoratet, Socialministeriet samt de deltagende statsamter og kommuner. Til projektet har været knyttet en ekstern projektkonsulent. Forsøgsprojektet er finansieret med 1,8 mio. kr. fra satspuljen. Ud over møderne i de lokale projektgrupper har der været afholdt en temadag i hvert statsamt med deltagelse af medarbejdere fra statsamtet og de respektive kommuner. Styregruppen har afholdt 3 heldagsmøder.

18 Afrapporteringen af samarbejdet er sket ved udfyldelse af en procesjournal i hver enkelt samarbejdssag. Journalen skulle føres både i statsamtet og i kommunen. Statsamterne har udfyldt procesjournalen i alle sager, hvorimod kommunernes udfyldelse har været meget svingende fra næsten alle journaler fra Esbjerg Kommune til ingen fra Hillerød Kommune. Der er udarbejdet referater af drøftelserne på de to temadage. Statsamtet Ribe har i september 2003 udarbejdet en selvstændig rapport om forsøgsprojektets forløb i dette statsamt, mens Statsamtet Frederiksborg i lyset af det statistiske materiale, der er optrykt i rapporten fra Statsamtet Ribe, har udarbejdet et sammenligneligt statistisk materiale til brug for den samlede afrapportering af projektet. Projektets koordinator, der udover at være daglig leder og tovholder på projektet også havde til opgave at forestå den skriftlige afrapportering, meddelte i begyndelsen af oktober 2003, at han af private årsager måtte udtræde af forsøgsprojektet og derfor ikke kunne udarbejde den endelige rapport. Civilretsdirektoratet har herefter fået udleveret projektmaterialet og den delvist færdigskrevne rapport og har på dette grundlag udarbejdet den foreliggende evalueringsrapport, der er godkendt på et møde i projektets styregruppe den 26. november I rapportens kapitel 6 og 7 omtales samarbejdstemaerne i de enkelte sagstyper, og der redegøres for erfaringer fra projektet, og vurderinger af disse, ligesom der fremkommer en række anbefalinger. Erfaringerne fra projektet er kommunernes og statsamternes sagsbehandleres erfaringer med samarbejdet i de konkrete sager samt deres udsagn på de afholdte temadage. Vurderinger og anbefalinger hidrører derimod fra styregruppens medlemmer. Der er dog et vist personsammenfald mellem

19 kredsen af sagsbehandlere og styregruppens medlemmer.

20 Samarbejdssagerne 4.1 Antal Samarbejdssager med kommunerne i projektet I projektperioden har der blandt projektets deltagere været aftalt et samarbejde mellem statsamt og kommune i 32 sager. Det er således i disse sager aftalt mellem det enkelte statsamt og den enkelte kommune, at der skulle være et samarbejde i den konkrete sag. I rapporten er disse sager omtalt som aftalte samarbejdssager. Det drejer sig om 15 sager fra Statsamtet Frederiksborg og 17 sager fra Statsamtet Ribe. Statsamterne har udarbejdet processkema i alle disse sager. Der henvises til oversigtsskema 1 nedenfor. Sagerne fordeler sig med 16 sager fra Esbjerg Kommune, 1 fra Holsted Kommune, 9 fra Frederiksværk Kommune og 6 sager fra Hillerød Kommune. I disse sager er der udarbejdet processkemaer i alle sager fra Esbjerg og Holsted kommuner, i 4 af Frederiksværk Kommunes sager og i ingen af Hillerød Kommunes sager. Samarbejdssager med andre kommuner Herudover har begge statsamter i projektperioden registreret tilsvarende oplysninger i alle øvrige familieretlige sager, hvor et samarbejde/en kontakt med en anden kommune end de 4 kommuner, der deltog i selve forsøgsprojektet, indgår i statsamtets behandling af den familieretlige sag. Disse sager omtales som andre samarbejdssager. Det drejer sig om yderligere 54 sager, heraf 27 fra Statsamtet Frederiksborg og 27 fra Statsamtet Ribe. I disse sager er det kun statsamterne, som har udarbejdet processkema. Der henvises til oversigtsskema 1 nedenfor. Øvrige sager om forældremyndighed ved dødsfald Da der i projektperioden alene var i alt 16 sager om forældremyndighed ved dødsfald, har begge statsamter herudover inddraget alle afgørelser herom i Det drejer sig om yderligere 22 sager om forældremyndighed ved dødsfald,

21 heraf 13 sager fra Statsamtet Ribe og 9 fra Statsamtet Frederiksborg. Disse sager er i rapporten omtalt som øvrige sager om forældremyndighed ved dødsfald. Se oversigtsskema 1. Oversigtsskema 1 Frederiksborg Ribe I alt Aftalte samarbejdssager Heraf: Samværssager Forældrem. v. dødsfald Andre forældrem Andre samarbejdssager Heraf: Samværssager Forældrem. v. dødsfald Andre forældrem Øvrige sager om forældrem. v. dødsfald I alt Der indgår således i alt 108 sager i forsøgsprojektet, hvor der har været et samarbejde/en kontakt mellem statsamt og kommune. Af disse sager drejede de 38 sig om forældremyndighed i forbindelse med dødsfald, 3 sager drejede sig om andre forældremyndighedsspørgsmål, mens de øvrige 67 sager drejede sig om samvær med barnet. Se oversigtsskema 2.

22 Oversigtsskema 2 Frederiksborg Ribe I alt Samvær Forældrem. v. dødsfald Andre forældremyndighedssager I alt Kompleksitet Projektet har vist, at der i en stor del af sagerne er tale om udsatte og truede børn, hvor forældrene samtidig har alvorlige problemer. Børnenes situation har i disse sager været det primære arbejdstema. Ca. ¾ af børnene i de 70 sager, der drejede sig om samvær eller andre forældremyndighedsspørgsmål end forældremyndighed ved dødsfald (se oversigtsskema 2), var særligt udsatte og truede børn. I øvrigt var de fleste børn i projektet generelt præget af alvorlige samspilsproblemer og af forældre, der er socialt svagt funderet med misbrugsproblemer, psykiske problemer eller andre sociale problemer, f.eks. arbejdsløshed. Hertil kommer, at forældrene typisk er i alvorlig konflikt med hinanden om børnene, herunder om opdragelse, og tillige har væsentlig forskellig opfattelse af og forståelse for børnenes problemer og situation. Langt de fleste af sagerne i forsøgsprojektet indeholder således alvorlige problemstillinger for de involverede børn, og sagerne er komplekse både i statsamtet og kommunen.

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Hjemviste samværssager

Hjemviste samværssager Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen 6 3.1 Sagsoplysningens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af Social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere