Indhold. 1. Ændringsforslag Anlægsbudgettet Sygehusudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Ændringsforslag...1 1-10. 2. Anlægsbudgettet...2 1-12. 3. Sygehusudvalget...3 1-38. 4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget..."

Transkript

1 Indhold 1. Ændringsforslag Anlægsbudgettet Sygehusudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Psykiatriudvalget Udvalget for Undervisning, Kultur og Int. Samarbejde Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Finansieringsbudgettet Bevillingsregler Takster Tryghedsprincipper Amtets langfristede gæld (Historisk oversigt) Personaleoversigt Grønt Budget

2

3 1. Ændringsforslag 1.1 Sygehusudvalget Psykiatriområdet Uddybende bilag... 9 Ændringsforslag 1 1 1

4 1. Ændringsforslag Økonomiudvalget har den 16. juni 2005 fastsat følgende driftsrammer for udvalgene. Med udgangspunkt i det teknisk korrigerede budgetgrundlag for 2006 skal det administrative budgetforslag udarbejdes inden for følgende rammer: Ramme på 25 mio. kr. til sygehusområdet, Ramme på 3 mio. kr. til behandlingspsykiatri, 0-ramme for teknik- og miljøområdet, undervisnings- og kulturområdet, socialområdet, sundhedsog forebyggelsesområdet, samt administrationsområdet, erhverv og beskæftigelse. Der er stillet forslag for i alt 28 mio. kr. svarende til Økonomiudvalgets rammeudmelding. Nedenfor fremgår forvaltningernes ændringsforslag, som skal finansieres indenfor de ovenfor nævnte rammer. Der er som bilag en beskrivelse af mulige puljefinansierede projekter vedrørende kræftplan II. 1.1 Sygehusudvalget Ændringsforslag til Budget Økonomiudvalget besluttede den 15. juni 2005, at rammen for prioriteringen af nye initiativer og omstillinger indenfor sygehusvæsenets driftsområde er 25,0 mio. kr. Sammenholdes rammeudvidelsen på 25,0 mio. kr. med udvidelsesforslagene på 29,7 mio. kr. og med besparelsesforslaget på 4,7 mio. kr., er der således balance i det foreliggende budgetforslag. I det følgende gennemgås de enkelte ændringsforslag i det foreliggende budgetforslag Den teknologiske og lægefaglige forskning og udvikling i det danske sygehusvæsen er i fortsat rivende udvikling. Dette indebærer, at grænserne for nye behandlingsformer- og teknologier og ny medicin hele tiden rykkes. Nye patientgrupper opstår som følge af udviklingen samtidig med, at indikationsgrænserne for påbegyndelse af behandling i eksisterende behandlingstilbud hele tiden flyttes. En høj levestandard kombineret med en stadig mere veluddannet befolkning medfører generelt større krav om kvalitet samt den bedste og nyeste behandling. På grund af de økonomiske rammer for budgetlægningen i 2006 har det således kun gennem en stram prioritering været muligt at tilgodese de mest presserende behov i amtets sygehusvæsen, der har karakter af generel udvidelse af sygehusenes eksisterende behandlingstilbud. Samlet udgør disse forslag 29,7 mio. kr. Samtidig har det derfor været nødvendigt med de fremsatte budgetforslag at stille kompenserende besparelser for i alt 4,7 mio. kr. for på den måde at imødekomme de mest presserende udgiftsbehov i Forslagene omfatter følgende overordnede elementer, fordelt på de enkelte bevillingsområder: 2 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

5 Ændringsforslag til budget 2006 For- Udvidelsesforslag 2006 I alt Fælles- Amtssygehuset Amtssygehuset Amtssygehuset Amager slag (mio. kr.) kontoen i Gentofte i Glostrup i Herlev Hospital 1 Den Danske Kvalitetsmodel 0,8 0,8 2 Afledt løn af øget kræftbehandling (medicin) 4,7 4,7 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer 1,6 1,6 4 Biologiske præparater 8,8 5,2 1,8 1,8 5 Trombolyse ved akut apopleksi 2,3 2,3 6 AK-skolen 2,1 2,1 Indtægter -0,2-0,2 7 Betainterferon 3,0 3,0 Indtægter -1,0-1,0 8 Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1 2,2 2,2 Indtægter -0,9-0,9 9 Behandling af resttumor i blæren 0,8 0,8 10 Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd. 1,8 1,8 11 Indførelse af non-invasiv ventilation 2,0 2,0 Indtægter -0,3-0,3 12 Laparoskopisk kolonkirurgi 1,0 1,0 13 Kæbekirurgiske opgaver 1,0 1,0 Finansiering: 14 Respiratorprojekt- øgede indtægter/ sparede udgifter -5,7-5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup - merudgifter 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Nettoforslag 25,0-7,3 10,3 11,3 10,7 0,0 I det følgende gives en nærmere redegørelse vedr. de enkelte ændringsforslag. Ændringsforslag til budget For- Udvidelsesforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag slag (mio. kr.) Den Danske Kvalitetsmodel 0,8 1,1 1,1 1,1 2 Afledt løn af øget kræftbehandling (medicin) 4,7 4,7 4,7 4,7 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer 1,6 1,6 1,6 1,6 4 Biologiske præparater 8,8 8,8 8,8 8,8 5 Trombolyse ved akut apopleksi 2,3 2,0 2,0 2,0 6 AK-skolen 2,1 1,9 2,1 2,3 Indtægter -0,2-0,5-0,7-0,9 7 Betainterferon 3,0 3,0 3,0 3,0 Indtægter -1,0-1,0-1,0-1,0 8 Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1 2,2 2,2 2,2 2,2 Indtægter -0,9-0,9-0,9-0,9 9 Behandling af resttumor i blæren 0,8 0,8 0,8 0,8 10 Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd. 1,8 1,8 1,8 1,8 11 Indførelse af non-invasiv ventilation 2,0 1,5 1,5 1,5 Indtægter -0,3-0,3-0,3-0,3 12 Laparoskopisk kolonkirurgi 1,0 2,5 2,5 2,5 13 Kæbekirurgiske opgaver 1,0 0,5 0,5 0,5 14 Respiratorprojekt øgede indtægter (sparede udgifter) -5,7-5,7-5,7-5,7 Glostrup merudgifter 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 25,0 25,0 25,0 25,0 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 3 1

6 Aktivitetskonsekvenser af ændringsforslag Behandlede Operationer Sygehus- Ambulante DRG-produkpatienter udskrivninger DRG-besøg tionsværdi (mio. kr.) 1 Den Danske Kvalitetsmodel Afledt løn af øget kræftbehandling ,300 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer ,950 4 Biologiske præparater Trombolyse ved akut apopleksi ,080 6 AK-skolen ,200 7 Betainterferon Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type Behandling af resttumor i blæren , Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd , Indførelse af non-invasiv ventilation , Laparoskopisk kolonkirurgi , Kæbekirurgiske opgaver Respiratorprojekt Som det fremgår, har en række af forslagene ikke aktivitetsmæssige konsekvenser. Nogle af forslagene omfatter til dels patienter, der allerede er i behandling, men ønskes tilbudt en mere kvalificeret behandlingsmetode. Forslag 1: Den Danske Kvalitetsmodel: Merudgift i ,8 mio. kr. Herefter årligt 1,1 mio. kr. I Danmark er der fastlagt en overordnet ramme for arbejdet med at styrke kvaliteten af sundhedsvæsenet i en national strategi: National Strategi for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet Fælles mål og handleplan Et helt centralt initiativ i den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet er etablering og udvikling af et samlet landsdækkende system til vurdering af kvaliteten, herunder til formidling af kvalitetsinformationer til brug for den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling og til understøttelse af patienternes frie valg. Stat, amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) har i forlængelse heraf aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en sådan dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet, Den Danske Kvalitetsmodel, og at modellen principielt skal omfatte alle udbydere af offentligt finansierede sundhedsydelser. Kvalitetsmodellen skal baseres på et fælles vurderingsgrundlag bestående af fælles danske standarder med tilhørende indikatorer. Det skal tilstræbes, at indikatorerne samlet kan afspejle både den klinisk/faglige kvalitet, den organisatoriske kvalitet og patient/brugeroplevet kvalitet. Kvalitetsmodellen skal baseres på et sammenhængende evalueringskoncept, der muliggør en bred, ensartet og integreret kvalitetsvurdering af patientforløb. I 2006 er udgiften for Københavns Amt 0,8 mio. kr. Fra 2007 og frem udgør udgiften 1,1 mio. kr. Forslag 2: Afledt løn til øget kræftbehandling. Merudgift 4,7 mio. kr. årligt. På Amtssygehuset i Herlev varetager onkologisk afdeling R og Hæmatologisk afdeling L lands- landsdelsfunktion vedrørende kræftbehandling. Kræftområdet er præget af behandlingsgarantien, der bevirker, at patienterne skal viderehenvises til andet behandlingssted, hvis Amtssygehuset i Herlev ikke kan tilbyde vidensbaseret behandling. Sygehuset oplever et stigende efterspørgselspres og fortsat behov for kapacitetsudvidelse som følge af et stigende antal patienter og dermed stigende udgiftspres. De stigende udgifter til løn er afledt af det stigende antal patienter, som får medicin som led i kræftbehandlingen på Amtssygehuset i Herlev Det foreslås, at Amtssygehuset i Herlev tilføres 4,7 mio. kr. årligt til dækning af de afledte driftsomkostninger grundet det øgede pres på kapaciteten. Forslag 3: Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med kræft i æggestokkene (ovariecancer). Årlig merudgift 1,6 mio. kr. Der er besluttet en samling af behandlingen af kvinder med kræft i æggestokkene (ovariecancer) i Københavns Amt på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling G på Amtssygehuset i Herlev. På landsbasis konstateres 600 nye tilfælde af æggestokkræft årligt hvor ca. 1/3 af patienterne er under 60 år. I Københavns Amt konstateres årligt 100 nye tilfælde. 4 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

7 Det foreslås, at der iværksættes en kvalitetsforbedrende behandling i relation til æggestokkræft fra og med Indførelsen af den forbedrede kræftbehandling på området betyder, at tidsforbruget for personalet er mere omfattende end ved den hidtidige behandlingsprocedure, hvilket betyder årlige merudgifter på 1,6 mio. kr. Et aggressivt første kirurgisk indgreb mod kræft i æggestokkene, og et eller flere efterfølgende kirurgiske indgreb i forbindelse med et kemoterapiforløb giver patienten bedre overlevelseschancer. Den bedre overlevelse skyldes, at der allerede ved det første kirurgiske indgreb fjernes så meget kræftvæv som muligt. For at optimere operationsteknikken skal der anskaffes apparatur for ca. 0,5 mio. kr. Investeringsudgiften indgår ikke i budgetforslaget, idet Sygehusdirektionen har reserveret udgiften på sygehusets apparaturpulje i Forslag 4: Biologiske præparater til inflammatoriske sygdomme. Årlig merudgift 8,8 mio. kr. Leddegigt er en kronisk sygdom med et progressivt forløb, hvor patienterne med tiden udvikler et stigende antal ledskader og dermed nedsat erhvervsevne. Hos % af patienterne har de seneste års forskningsresultater øget behandlingsmulighederne på væsentlige områder med anvendelse af biologiske præparater. Udover anvendelsen til behandlingen af leddegigt er det anerkendte indikationsområde udvidet til også at omfatte andre inflammatoriske gigtsygdomme, dvs. gigtsygdomme som fremkalder eller ledsages af betændelse, som Bechterews sygdom (gigt pga. betændelse i ryggen) og Psoreasisgigt. Effekten af de biologiske præparater er langt mere effektiv end ved anvendelse af konventionel medicin. Endvidere anbefales præparaterne til en mindre gruppe inflammatoriske tarmsygdomme (Chrohns sygdom i tarmen). Behandlingen medfører for langt hovedparten af patienterne, at deres funktionsevne og helbredstilstand bedres markant. Der har således været en gradvis udvidelse af indikationsområdet for anvendelse af biologiske præparater både inden for det reumatologiske speciale, men også inden for andre specialer, hvor inflammatoriske processer indgår i sygdomsforløbet. Det medicinsk-reumatologiske specialeråd vil blive anmodet om, med udgangspunkt i de fælles indikationsstillinger aftalt i 2004, at revurdere disse fælles indikationsstillinger samt opstille fælles retningslinier for monitorering af behandlingseffekt med speciel fokus på fælles strategi for behandlingsophør hos den del af patienterne, som ikke (længere) har effekt af behandlingen. På den baggrund foreslås det, at amtssygehusene i Gentofte, Glostrup og Herlev tilføres i alt 8,8 mio. kr. til behandling af patienter med inflammatoriske sygdomme med biologiske antireumatika. Der foreslås følgende fordeling af ekstra budgettilførsel 2006, idet de tilførte beløb, med udgangspunkt i prognose 2005, stiller afdelingerne økonomisk lige i behandlingstilbudet til reumatologiske patienter: Tabel 5: Biologiske præparater Mio. kr. Budget 2006 Amtssygehuset i Gentofte 5,2 Amtssygehuset i Glostrup 1,8 Amtssygehuset i Herlev 1,8 I alt 8,8 Forslag 5: Trombolysebehandling ved akut apopleksi. Merudgift i ,3 mio. kr. Herefter 2,0 mio. kr. Trombolyse er en medicinsk fjernelse af blodpropper i arterier eller vener. Der er tale om et nyt behandlingstilbud til visse patienter med apopleksi, hvorved behandlingen af patientgruppen kvalitetsløftes til et internationalt niveau. Der vil således i udgangspunktet ikke være tale om flere ambulante besøg eller flere patienter behandlet i forbindelse med etablering af trombolysebehandling i amtet. Det foreslås, at trombolysebehandlingen etableres på neurointensiv afdeling på Amtssygehuset i Glostrup, hvor overvågning af kredsløb samt nødvendige forudsætninger for at vurdere patienterne neurologisk er til stede. I behandlingen indgår bl.a. MR-scanninger. På grundlag af en rapport, der er udarbejdet af Dansk Neurologisk Selskab, er det estimeret, at der ud af ca akutte apopleksipatienter i Københavns Amt vil være årligt 115 patienter, der kan visiteres i dagstid med henblik på at undersøge muligheden for, om de kan modtage trombolysebehandling. Heraf forventes 30 patienter at kunne modtage trombolysebehandling. Fordelingen af midler til biologiske præparater er foretaget ud fra, at det dominerende udvidelsesbehov er inden for reumatologien, og muligheden for at anvende biologiske lægemidler til patienter skal være den samme på amtets tre medicinsk-geriatrisk-reumatologisk apopleksiafdelinger. De samlede udgifter i 2006 udgør i alt 2,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. til etablerings- og engangsomkostninger. I de efterfølgende år udgør de samlede udgifter 2,0 mio. kr. Forslag 6: Fortsat drift af AK-skolen ved Amtssygehuset i Gentofte. Nettomerudgift 1,9 mio. kr. i Herefter 1,4 mio. kr. AK-behandling er en forebyggende medicinsk behand- ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 5 1

8 ling rettet mod patienter med risiko for blodpropsygdomme. AK står for Anti-Koagulation. Disse patienter medicineres med en blodfortyndende medicin, således at der ikke dannes blodpropper. Det er vigtigt, at behandlingen er velreguleret, da der kan være risiko for blødninger ved for kraftig medicinering. Det er derfor nødvendigt løbende at kontrollere for graden af blodfortynding. AK-skolen sigter mod at uddanne patienter til selvstyret AK-behandling. Dette bliver muligt ved at patienterne får udleveret et måleapparat og nåle samt teststrimler til kontrol for graden af blodfortynding, ved hjælp af en metode kaldet INR (International Normalizied Ratio). Fordelen ved denne metode er, at patienterne løbende kan kontrollere deres behandling, hvilket giver den enkelte patient større livskvalitet og færre kontakter til sundhedsvæsenet. Da der er behov for at behandle flere patienter foreslås at Amtssygehuset i Gentofte tilføres midler til nye patienter til øgede driftsudgifter, samt udgifter til apparatur, teststrimler og nåle. Ud fra ovenstående foreslås det, at Amtssygehuset i Gentofte tilføres 2,1 mio. kr. i 2006 til den videre drift af AK-skolen. Heri er indregnet indkøb af et IT-baseret opfølgningssystem, som vil optimere patientopfølgningen. Der er forventede indtægter på 0,2 mio. kr. Forslag 7: Betainterferon. Nettomerudgift 2 mio. kr. årligt Amtssygehuset i Glostrup udfører betainterferonbehandling af patienter med dissemineret sclerose. For betainterferon forventes en stigning i forbruget i 2006 på 2 mio. kr. Amtssygehuset i Glostrup fik i 2005 en budgettilførsel på 1,2 mio. kr. årligt. Den forventede stigning skal ses i lyset af, at Amtssygehuset i Glostrup allerede i 2005 forventer et merforbrug på 2 mio. kr. På den baggrund foreslås det, at der tilføres 3 mio. kr. årligt til betainterferon, og indtægtsbudgettet for fremmede sygehuse forhøjes med 1 mio. kr. årligt Forslag 8: Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1. Nettomerudgift 1,3 mio. kr. årligt. Et projekt med anvendelse af insulinpumper til børn med diabetes type 1 på børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup blev forlænget til udgangen af 2005 i forbindelse med 2. økonomirapport Der blev samtidigt orienteret om, at videreførsel af insulinpumpebehandlingen i 2006 og fremover indgik i arbejdet med budgetlægningen for Projektet havde indtil maj 2005 været finansieret af forskningsmidler. Det vurderes, at 90 børn i 2006 og fremover fortsat har behov for insulinpumpebehandling, heraf forventes halvdelen at være udenamtspatienter. Der etableres en hotlineservice, så patienter med tilsluttet pumpe som sikkerhed skal kunne komme i kontakt med kvalificeret rådgivning. De samlede årlige nettomerudgifter til behandlingen udgør netto 1,3 mio. kr., fordelt med merudgifter 2,2 mio. kr. for amtssygehuset og udenamtsindtægter på 0,9 mio. kr. Det er forudsat, at insulinpumperne er leasingfinansieret. Det foreslås, at Amtssygehuset i Glostrup tilføres 2,2 mio. kr. årligt til insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1, og at indtægtsbudgettet for fremmede sygehuse forhøjes med 0,9 mio. kr. Forslag 9: Behandling af resttumor i blæren: Merudgift 0,8 mio. kr. årligt. Efter fjernelse af kræft i blæren, kan der forekomme tilbagefald, fordi der kan cirkulere tumorceller i den øvrige del af blæren. Behandlingen går ud på, at man, efter fjernelsen af blæretumoren gennem urinrøret, installerer pulveret Mitomycin i blæren. Dette betyder, at 15 % af patienterne vil undgå tilbagefald. Mitomycin er et kemoterapeutika. Patienterne skal følges livslangt, hvor de som kontrol får foretaget cystoskopi og ultralydsundersøgelser. Behandlingen medfører, at der skal bruges færre ressourcer til dette. Der forventes ca. 400 patienter om året, som alle skal have udført behandlingen. En behandling koster kr. Hertil kommer øgede lønudgifter. Dette giver en merudgift på 1,0 mio. kr. Det vurderes, at man årligt, grundet behandlingen, kan undgå 25 operationer, hvilket giver en besparelse på 0,2 mio. kr. Forslag 10: Aktivitetsstigning på Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L, Amtssygehuset i Herlev. Merudgift 1,8 mio. kr. årligt. Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L på Amtssygehuset i Herlev har gennem en årrække oplevet en stigning i antallet af patienter med hæmatologiske sygdomme (blodsygdomme), hvilket har medført en høj og stigende aktivitet på både sengeafdeling og ambulatorium. Antallet af hæmatologiske sygdomme er stigende, dels på grund af flere ældre, og dels fordi forekomsten af malignt Non-Hodgkin s lymfom (speciel form for tumor udgået fra lymfatisk væv) er stigende. Det høje aktivitetsniveau på medicinsk hæmatologisk afdeling medfører behov for øgede personaleressourcer på følgende områder: Leukaferese (høst af stamceller) og autolog stamcelletransplantation (populært kaldet 6 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

9 knoglemarvstransplantation). Hertil kommer etablering af molekylærbiologiske rutineundersøgelser i Hæmatologisk laboratorium, med henblik på overvågning og behandling af patienter med kronisk myeloid leukæmi. I forhold til tidligere overvåges behandlingseffekten ved løbende måling af restsygdom på det molekylærbiologiske niveau, og behandlingen justeres i henhold hertil. Der kan i løbet af behandlingen forekomme resistens hos enkelte patienter, hvor andre behandlinger kan blive aktuelle, f.eks. transplantation. Til vurdering af dette bruges en mutationsanalyse. Det foreslås at sygehuset får tilført midler, årligt 1,8 mio. kr., til gennemførelse af yderligere aktivitet vedrørende stamcellehøst, stamcelletransplantation samt kronisk myeloid leukæmi, med henblik på i den diagnostiske, kliniske og behandlingsmæssige håndtering af patienter at arbejde på højeste internationale niveau. Forslag 11: Indførelse af non-invasiv ventilation (NIV) behandling af patienter, der indlægges. Amtssygehuset i Gentofte. Nettomerudgift i ,7 mio. kr. herefter 1,2 mio. kr. årligt. Non-Invasiv Ventilation (NIV) er en behandling med en speciel maske, der dækker patientens næse og mund. Masken er tilsluttet en respirator med slanger. Herved undgår man at placere en tube i hals og luftrør (=intubation), som man ellers gør ved sædvanlig respiratorbehandling. Placering af en sådan tube kan give komplikationer og er en smertevoldende og også psykisk belastende oplevelse. Der indlægges ca patienter årligt i Danmark med akut opblussen i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Der er blandt denne patientgruppe en dødelighed på ca. 10 %. Der foreligger flere videnskabelige undersøgelser, der viser, at for de mest syge af de patienter, der indlægges med akut opblussen i KOL nedsætter behandling med NIV dødeligheden under indlæggelsen fra 20 til 10 %, ligesom sandsynligheden for at patienten skal i respiratorbehandling reduceres væsentlig. NIV-behandling indebærer endvidere, at risikoen for intubation nedsættes fra 33 % til 14%. På Amtssygehuset i Gentofte vil NIV-behandlingen skulle tilbydes ca. 150 KOL patienter årligt. For at kunne foretage NIV-behandling er det nødvendigt, at Amtssygehusets afdeling Y og intensiv afdeling tilføres ressourcer for 2,0 mio. kr. til efteruddannelse af personale, indkøb af apparatur og øvrig drift. Der forventes indtægter på 0,3 mio. kr. Forslag 12: Laparoskopisk kolonkirurgi. Nettomerudgift 1,0 mio. kr. i 2006, herefter 2,5 mio. kr. til Amtssygehuset i Gentofte og Amtssygehuset i Glostrup Kræft i tyktarm og endetarm er i den vestlige verden og herunder Danmark den hyppigste cancer i mavetarmkanalen. I Danmark er der ca nye tilfælde om året med tendens til stigning. Gennem de seneste år er den kikkertkirurgiske (laparoskopiske) operationsmetode også bragt i anvendelse ved behandling af denne sygdom. Behandlingen er mere skånsom, indebærer færre indlæggelsesdage, og er ud fra et cancerkirurgisk synspunkt fuldt på højde med de traditionelle åbne metoder. Der er derfor god grund til, at metoden udvikles og bringes i anvendelse hos et større antal patienter. Der vil være tale om et kvalitetsløft, som bringer Københavns Amt op på et tidssvarende niveau. I budgetårene 2006 og 2007 foreslås denne nye behandling indført, først på Amtssygehuset i Gentofte, som er Danmarks største behandlingssted for denne kræftform, og hvor Københavns Amts professorat i minimal invasiv kirurgi er placeret. Efter etablering på Amtssygehuset i Gentofte i 2006, etableres behandlingen på amtets andet behandlingssted på Amtssygehuset i Glostrup i 2007, baseret på etableringserfaringerne fra Amtssygehuset i Gentofte. Denne udvikling af behandlingen af kræft i tyktarm og endetarm understøtter strategien i sygehusplan 2003 om samling af udvalgte gastrokirurgiske behandlinger. Ud fra ovenstående foreslås det at Amtssygehuset i Gentofte tilføres 1 mio. kr. til etablering af laparoskopisk kolonkirurgi på kirurgisk afdeling D i I 2007 udvides bevillingen på Amtssygehuset i Gentofte til 1,5 mio. kr. årligt til drift og løbende udvikling af behandlingen. Desuden tilføres Amtssygehuset i Glostrup 1 mio. kr. årligt fra 2007 til etablering af laparoskopisk kolonkirurgi. Budgetforslag 13: Kæbekirurgiske opgaver. Merudgift 1,0 mio. kr. i Herefter 0,5 mio. kr. årligt. Amtssygehuset i Glostrups kæbekirurgiske afdeling Z har en række opgaver med patienter, der enten skal have strålebehandling for hoved-/halscancer, organtransplantation eller have en hjerteklap. Det drejer sig blandt andet om vital undersøgelse og behandling af infektioner i tænderne og kæben inden transplantation eller strålebehandling, men også om behandling af senfølger for patienter efter strålebehandling med betændelse i kæben. Den mest ressourcekrævende opgave for afdelingen vedrører patienter, der skal have strålebehandling for hoved-/halscancer. Siden 1999 har afdelingen oplevet et stigende antal patienter med tilsvarende stigende ud- ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 7 1

10 gifter. Siden 1999 er opgaven med følgetilstande desuden øget som følge af større bivirkninger og en forbedring i overlevelse for kræftpatienter. Ud fra ovenstående foreslås det, at Amtssygehuset i Glostrups kæbekirurgiske afdeling Z tilføres 1,0 mio. kr. i 2006 og herefter 0,5 mio. kr. årligt. Forslag 14. Respiratorprojekt I forbindelse med Sygehusplan 2003 blev neuroområdet samlet på Amtssygehuset i Glostrup. Samtidig blev det besluttet at samle administrationen af samtlige respiratorhjælperordninger på Amtssygehuset i Glostrup, som medio april 2004 overtog 15 ordninger fra Amtssygehuset i Gentofte. Sammen med Amtssygehuset i Glostrups egne ordninger og de ordninger sygehuset tidligere har overtaget fra Amtssygehuset i Herlev er der januar 2005 i alt 47 ordninger i Københavns Amt. Pr. 1. juni 2004 blev der iværksat et 1-årigt projekt, som havde til formål at gennemgå alle eksisterende respiratorhjælperordninger med henblik på at sikre, dels at behandling kontra pleje blev sat korrekt op imod hinanden, dels at sygehuset ikke kom til at betale en større andel af udgiften, end hvad der svarede til behandlingsudgiften. Projektet afsluttedes ultimo maj Sygehuset fik en nettobevilling på 0,7 mio. kr. til projektet. Projektet har i 2004 og 2005 indebåret sparede udgifter/flere indtægter. En videreførelse af projektet indebærer øgede driftsudgifter for Amtssygehuset i Glostrup i 2006, og sparede udgifter/flere indtægter vedrørende fremmede sygehuse. Nettoindtægten vil være på 4,7 mio. kr. i 2006 i forhold til tidligere år. 1.2 Psykiatriområdet Mio. kr priser Bedre rammevilkår på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialisering vedrørende unge med debuterende sindslidelser 1,0 1,0 1,0 1,0 Tværgående pulje til at udvikle og styrke kvalitet 1,0 1,0 1,0 1,0 Nettoforslag 3,0 3,0 3,0 3,0 Til behandlingspsykiatri er der afsat en ramme til ændringsforslag på 3 mio. kr. i budget Vækstrammen foreslås anvendt til at forbedre rammevilkår i børne- og ungdomspsykiatrien (1 mio. kr.), specialisering af indsatsen for unge med debuterende sindslidende (1 mio. kr.) samt en tværgående pulje til at udvikle og styrke kvaliteten i behandlingspsykiatrien (1 mio. kr.). Forslag 1. Bedre rammevilkår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Ventelisterne i børne- og ungdomspsykiatrien har i de senere år været et stigende problem på trods af, at der behandles flere og sværere patienter. Med henblik på at afhjælpe ventelisteproblematikken er der sket en markant udvidelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers budget via omprioriteringer indenfor udvalgets samlede ramme samt via eksterne puljemidler. Samlet set er budgettet forhøjet med ca. 30 % over de seneste 4 år, uden der er sket en tilsvarende styrkelse af rammebetingelserne som administrative og planlægningsfunktioner, uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag samt fysiske rammer. Det foreslås derfor at anvende 1 mio. kr. til at styrke rammebetingelserne på Børneog Ungdomspsykiatrisk Center med henblik på at få den størst mulige effekt på ventelisterne af de direkte aktivitetsrettede tilskud. Forslag 2. Specialisering vedrørende unge med debuterende sindslidende Indsatsen overfor debuterende sindslidende varetages i dag forskelligt mellem de psykiatriske centre. Med henblik på at styrke indsatsen foreslås det at anvende 1 mio. kr. til specialisering af indsatsen for unge med debuterende sindslidelse som et led i udmøntning af de psykiatripolitiske hensigtserklæringer. En tidlig indsats vil ofte være af afgørende betydning for den sindslidendes livskvalitet, ligesom en tidlig specialiseret indsats vil lette det store pres, som udvikling af psykisk sygdom lægger på den unges familie og andre pårørende. Dertil kommer, at de unge ved sygdommens begyndelse generelt er mere modtagelige for at modtage behandling og støtte. Der er behov for at gøre behandlingstilbuddene over for unge med debuterende sindslidelser mere ensartede, og i forbindelse hermed målrette Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers indsats mod børn og unge under 18 år (mod tidligere 21 år). Konkret forslag til tidlig, ensartet og specialiseret indsats over for denne målgruppe behandles af Psykiatriudvalget i efteråret Forslag 3. Tværgående pulje til at udvikle og styrke kvalitet Den samlede virksomhed i behandlingspsykiatrien skal rustes bedst muligt til den fremtidige struktur. Finansieringen bliver fremover mere aktivitetsafhængig, og der stilles større krav til at udvikle og dokumentere kvaliteten. Inden udgangen af 2006 skal de behandlingspsykiatriske tilbud systematisk kunne dokumentere ydelserne og deres faglige kvalitet på baggrund af fastlagte kvalitetsstandarder. Der foreslås afsat 1 mio. kr. til at udvikle kvalitet og indhold. 8 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

11 1.3. Uddybende bilag Kræftpuljer Der er i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen for 2006 på baggrund af anbefalinger i Kræftplan II afsat 120 mio. kr. som statslige puljer til udmøntning i amterne/h:s i 2006: Diagnostik og patientpakker, 50 mio. kr. Brystkræftscreening, 30 mio. kr. Klinisk forskning, 25 mio. kr. Eksperimentel behandling, 15 mio. kr. Diagnostik og patientpakker 50 mio. kr. Kræftplan II anbefaler en forbedret organisering af diagnostik, behandling og opfølgning, konkret baseret på patientens behov. Flertallet af patienter, hvor der er mistanke om kræft, skal gennemgå de samme diagnostiske udredninger og de samme behandlinger, som derfor kan tilrettelægges i standardiserede forløb. På baggrund af anbefalingerne i Kræftplan II er der i Økonomiaftalen afsat en pulje på 50 mio. kr. til effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i kræftbehandlingen. Puljen forventes udmøntet i Ved udmøntning af puljen, vil der blive lagt vægt på projekter, der medvirker til udviklingen af standardiserede udrednings- og behandlingsforløb (diagnostiske pakker) med henblik på bl.a. nedbringelse af den interne ventetid. Sundhedsforvaltningen vil i efteråret 2005 bede sygehusene overveje, hvilke projekter, der vil kunne indgå i amtets ansøgning af puljen og således være klar, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkalder puljeansøgninger i Brystkræftscreening 30 mio. kr. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at fremrykke fristen for udbredelse af brystkræftscreening, så tilbuddet udbredes i Regionernes sammenlægningsudvalg forpligtes til at indarbejde udgiften til brystkræftscreening i budgettet for Klinisk kræftforskning 25 mio. kr. Der blev med Forårspakken i 2004 og finanslovsaftalen for 2005 bevilget 43,5 mio. kr. til en styrkelse af den kliniske kræftforskning. Der er i Økonomiaftalen for 2006 afsat yderligere 25 mio. kr. i 2006 til styrkelse af den kliniske kræftforskning. De tre regionale sundhedsvidenskabelige forskningsfora vil efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetage den konkrete udmøntning af de afsatte midler til styrkelsen af den kliniske kræftforskning. Københavns Amt vil som led i den samlede strategi for den kliniske kræftforskning søge de statslige puljer til forskningsprojekter. Eksperimentel behandling 15 mio. kr. I 2005 blev den statslige pulje til finansiering af eksperimentel behandling af patienter i udlandet udvidet til også at omfatte eksperimentel non-protokolleret kræftbehandling i Danmark. Der er i den forbindelse etableret tre nationale enheder for eksperimentel behandling. Ordningen sikrer, at flere patienter med livstruende kræftsygdomme kan tilbydes eksperimentel behandling, og at behandlingen kan tilbydes på et dansk sygehus frem for i udlandet. Samtidig betyder aftalen, at den nyeste viden og de nyeste behandlingsformer hurtigere vil kunne indgå som en del af det almindelige behandlingstilbud i det danske sundhedsvæsen. I Økonomiaftalen for 2006 er afsat yderligere 15 mio. kr. til den eksisterende pulje på 10 mio. kr. årligt til eksperimentel behandling, herunder drift af de tre nationale enheder for eksperimentel behandling. Amtssygehuset i Herlev udgør sammen med Rigshospitalet den ene af de tre enheder og modtager således midler fra puljen gennem konkret afregning pr. patientforløb. Fordelingen af behandlingsaktiviteten mellem de tre enheder og afregningen herfor fastsættes i samarbejde med Sundhedsstyrelsens second opinion udvalg. Der er i Økonomiaftalen afsat en pulje på 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi m.v. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre. H:S og Bornholms Regionskommune har i dag et tilbud om screening for brystkræft. Det vil således være naturligt, at den videre planlægning, herunder ansøgning om puljemidler, sker i samarbejde med de fremtidige regionspartnere med henblik på at der fra 1. januar 2007 etableres et tilbud om brystkræftscreening i hele Region Hovedstaden. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 9 1

12 10 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

13 2. Anlægsbudgettet Samlet anlægsbudget... 2 Sygehusudvalget... 4 Socialudvalget... 6 Psykiatriudvalget... 7 Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde... 8 Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Uddybende bilag til Sygehusudvalget Anlægsbudgettet 2 1 2

14 2. Anlægsbudgettet Grundlaget for budgetforslaget er det vedtagne budget tillagt efterfølgende amtsrådsbeslutninger om tidsforskydninger samt eventuelle nye anlæg. Økonomiudvalget fastlagde den 15. juni 2005 de økonomiske rammer for det administrative budgetforslag På anlægssiden betød økonomiaftalen, at budgettet er godt 20 mio. kr. lavere end 2005 fremskrevet til 2006-priser. Anlægsbudgettet er i 2006 på 556 mio. kr. Økonomiaftalen medfører endvidere, at Københavns Amt har mulighed for at få andel i den samlede lånepulje til scannere og strålekanoner på 600 mio. kr. og i puljen vedrørende omstillingsudgifter i forbindelse med strukturreformen på 250 mio. kr. I august 2005 vil Amtsrådet få forelagt en sag om anlægsrevision i Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetforslaget for Anlægsbudget Anlæg, kr priser Budgetoverslag Politisk vedtagne ændringer 3-3 Basisanlægsbudget Budgetrevision august Forslag til salg af arealer -8 Nye anlægsprojekter Anlægsbudget i alt Der stilles forslag om nye anlægsprojekter for i alt 31,8 mio.kr. fordelt med 14 mio.kr. i 2006 og 17,8 mio.kr. i 2007 samt grundsalg for 8 mio.kr. i Anlægsforslagene er specificeret i nedenstående tabel. Specifikation af de administrativt prioriterede anlægsforslag Anlæg, kr priser index 184, I alt Sygehusudvalget Elevatorudskiftning, kapellet Herlev 1,0 1,0 Psykiatriudvalget Istandsættelse Rødbo 9,2 9,2 Renovering af el-forsyning 3,1 3,1 Økonomiudvalget IT-beredskabsplanen 9,9 8,6 18,5 Grundsalg -8,0-8,0 I alt 6,0 17,8 0,0 0,0 23,8 Administrativt anlægsbudgetforslag Anlæg, kr priser index 184, SYGEHUSUDVALGET Fællesudgifter Bygningsvedligeholdelse Opgradering af undersøgelsesapparatur Forskning, udvikling og uddannelse - spydspidsfunktioner EPJ (Elektronisk Patient Journal) Amtssygehuset i Gentofte Renovering - fase Amtssygehuset i Glostrup Renoveringsplan samlet Nødstrømsanlæg Børnehospital Amtssygehuset i Herlev Udvidelse af dialysekapacitet Energianlæg, varmevekslere, dampanlæg Udbygning af nødstrøm Strålekapacitet etape A Elevatorudskiftning til kapellet Sygehusudvalget i alt ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

15 SOCIALUDVALGET Ramme til forbedring af handicaptilgængeligheden Udviklingsplanens botilbud VI og VII Taxhuset, servicearealer erstatning Taxhuset, genoptræningscenter erstatning Taxhuset, ændret vurdering, refusion/tilskud Erstatningsbyggeri for Rødbo, boligdel Erstatningsbyggeri for Hulegården og Søhuset, boligdel Erstatningsbyggeri, Center for Døve, boligdel Ombygning af Strandberg Ombygning af Oktobervej Socialudvalget i alt PSYKIATRIUDVALGET Ramme til bygningsvedligeholdelse m.v Forarbejde kloakering på Glostrup Amtssygehus Tilbygning/ombygning, nye enestuer, Psykiatrisk Center Ballerup Ombygning af Taxhuset til sindslidende, boligdel Ombygning af Skovvænget Ombygning af Slotsvænget Ombygning af Vestervænget A Istandsættelse Rødbo A Renovering af el-forsyning, psykiatrisk område Glostrup Ombygning af Nybrogård og nedlæggelse af Søhuset Psykiatrisk handleplan Enestuer, Gentofte Psykiatriudvalget i alt UDVALGET FOR UNDERVISNING, KULTUR OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Rødovre Gymnasium, studiecenter Gymnasier, IT/infrastruktur Gymnasier, IT hardware/software Opgradering af naturvidenskabelige samlinger Studiecentre Sikring af ro-sporten på Bagsværd Sø Mindre moderniseringstiltag Renovering af naturfagsfaciliteter Arken, bygningsmæssig udvidelse Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde i alt UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Særlig pulje, uheldsbekæmpelse Kollektiv trafik, buslommer Bygværksrenovering Slidlag Vejbelysning Hovedstinet, helhedsplan Grundvand, forcering af oprydningsindsats for forurenede grunde Energibesparende investeringer Trafikomlægning på amtets veje ifm. udbygning af Motorring Fremkommelighedsprojekter Udvalget for Teknik og Miljø i alt ØKONOMIUDVALGET A IT-beredskabsplan A Salg af areal, Høje Tåstrup Transportcenter Amager Strandpark 188 Økonomiudvalget i alt Anlægsbudget i alt A: Direktørgruppens forslag til nye anlægsarbejder ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 3 2

16 I det efterfølgende beskrives de enkelte udvalgs anlægsprojekter. Bemærk at rubrikken samlet projektudgift indeholder den samlede budgetterede udgift til projektet. Rubrikken indeholder derfor også udgifter, der er afholdt i årene før Sygehusudvalget Fælles Bygningsvedligeholdelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er samlet afsat ca. 94 mio. kr. i en periode på 4 år. Bevillingen er hidtil bortset fra 2004 og udmøntet årligt til forholdsmæssigt mindre vedligeholdelsesarbejder. Midlerne fordeles efter budgetvedtagelsen og skal primært rettes mod basale vedligeholdelsesarbejder, herunder særligt bygningernes klimaskærm. Opgradering af undersøgelsesapparatur (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der afsættes godt 37 mio. kr. til opgradering af undersøgelsesapparatur på sygehusområdet. Dette sker for at tilgodese den massive lægefaglige og teknologiske udvikling omkring bedre og sikrere undersøgelsesteknikker, som sker i disse år. Forskning, udvikling og uddannelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Midlerne anvendes til styrkelse af sygehusenes spydspidsfunktioner i form af etablering af en amtslig forskerpark på Glostrup for neuroområdet inkl. psykiatrien som vedtaget af amtsrådet 16. juni 2005, et amtsligt institut for postgraduat træning mv. på Herlev og en særlig amtslig højteknologisk operationsstue til kikkertoperationer på Gentofte med henblik på udvikling af minimal invasiv kirurgi. Den højteknologiske operationsstue indrettes i sammenhæng med fase 1 af Gentoftes renoveringsprojekt med opførelsen af en ny bygning til samling af undersøgelses- og behandlingsfunktionen. EPJ (Elektronisk Patient Journal) (1.000 kr.) Samlet projektudgift EPJ-midlerne skal anvendes til klinisk procesmodul, medianmodul, bookingmodul og forbedring af infrastruktur og IT-basis. 1. juni 2003 vedtog amtsrådet en handlingsplan for indførelse af den elektroniske arbejdsplads. Med henblik på finansieringen af EPJ-handlingsplanens fase 3 er der afsat godt 90,5 mio. kr. i 2006 og yderligere godt 42 mio. kr. i Amtssygehuset i Gentofte Renovering fase 1 (1.000 kr.) Samlet projektudgift Første fase af renoveringen af Amtssygehuset i Gentofte påbegyndes i Renoveringen vil resultere i, at sygehusets undersøgelses- og behandlingsfunktioner samles i en multifunktionel og fleksibel nybygning, med optimal logistik som forudsætning for bedre patientbehandling og forløb. Byggeopgaven er blevet udliciteret på baggrund af amtets Programforslag. I forhold til Programforslagets rammetidsplan forventes følgende udgifter afholdt: I 2006 gennemføres en hovedprojekteringsfase, som danner grundlag for en nærmere detaljeret plan for selve udførelsesfasen. Endvidere nedrives de bygninger, der er placeret på selve byggegrunden, der etableres interimsforanstaltninger og selve udførelsen af byggeopgaven påbegyndes i slutningen af Udførelsen af byggeopgaven gennemføres i årene 2007, 2008 og I 2009 er den nye bygning færdigbygget og driftsklar. Der forventes afholdt 32,0 mio. kr. i 2006, 90,5 mio. kr. i 2007, 90,5 mio. kr. i 2008 og 90,5 mio. kr. i Amtssygehuset i Glostrup Renoveringsplan samlet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Amtets største enkeltprojekt er fortsat byggearbejderne omkring modernisering og renovering af Amtssygehuset i Glostrup. Det samlede byggeri forventes færdigt primo I 2006 er der en samlet investering på 62 mio. kr., der bl.a. består af færdiggørelse af etape IV (ca. 14 mio. kr.), dvs. afslutning af den fjerde sengebygning herunder flytning af øjenafdelingen fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup, og ca. 46 mio. kr. til renovering af vestre behandlingsbygning (etape V) samt tilvejebringelse af fornødne interimsforanstaltninger. Nødstrømsanlæg (1.000 kr.) Samlet projektudgift ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

17 Nødstrømsanlægget på Amtssygehuset i Glostrup består af et antal dieselgeneratorer, som i tilfælde af strømsvigt startes, og forsyner sygehuset med nødstrøm. På Amtssygehuset i Glostrup består nødstrømsanlægget af i alt 5 nødstrømsgeneratorer. Tre af disse, som er fra 1964, er utidssvarende, idet de ikke er driftsikre på grund af konstruktionsnedbrud (metaltræthed), og det er ikke muligt at skaffe reservedele. I forbindelse med strømsvigtet i september 2003 var der problemer med at starte den ene af generatorerne, og en anden faldt helt ud. Det nuværende nødstrømsanlæg (inklusiv de tre nævnte dieselgeneratorer) er dimensioneret til et langt mindre strømforbrug end behovet er i dag, og det planlægges at udskifte de tre ældste generatorer. Skønnet anlægsudgift 9 mio. kr. Børnehospital (1.000 kr.) Senere Samlet projektudgift Renovering af børnehospitalet er stærkt tiltrængt, idet bygningen er lige så nedslidt, som de sengebygninger som aktuelt renoveres. Renoveringen af børnehospitalet, herunder renovering af de tekniske installationer, må derfor i dag vurderes som lige så påtrængende som renoveringen af hovedkomplekset. Ved en gennemgribende renovering vil der blive skabt mulighed for, at forældre og børn kan overnatte sammen. Samtidig vil der kunne indrettes sengestuer i observationsafsnittet, så børnehospitalet får mulighed for at tilbyde døgnobservationssenge. I/S Vestforbrænding, der leverer varme til amtssygehuset, har varslet en nedsættelse af fremløbstemperaturen fra ca. 155 C til maximalt 130 C. I/S Vestforbrænding kan herefter ikke levere fjernvarmevand, som modsvarer sygehusets behov for produktion af procesdamp. Selve antallet af varmevekslere og størrelsen af dampanlæg er fortsat under forhandling mellem I/S Vestforbrænding og amtet. Udbygning af nødstrøm (1.000 kr.) Samlet projektudgift Udbygning af nødstrømsforsyning er nødvendig for at sikre, at der er nødstrømskapacitet nok til at dække akutte røntgenoptagelser og til primære PC-ere samt EPJ og medicinforespørgsel. Strålekapacitet etape 2 (1.000 kr.) Samlet projektudgift Amtsrådet har i december 2001 godkendt et projektforslag, der var udarbejdet for det samlede projekt, dvs. også etape 3 og 4. Projektforslaget består af følgende: Etape 1 omfatter bygning af to acceleratorrum med tilsvarende betjenings- og patientområde. Bevilling meddelt i december Etape 2 omfatter en udbygning med ca m 2. I denne etape indrettes bl.a. 2 acceleratorrum og rum forbeholdt for CT-scanning. Bevilling meddelt i november 2004 som en del af NESA-midlerne. Finansiering af CT-scanner (9 mio. kr.) foretages via de afsatte lånepuljer til kræftbehandling. Projektet kan først igangsættes i 2008, da børnehospitalet skal benyttes som aflastning for funktioner i vestre og østre behandlingsbygning (VB og ØB). VB og ØB er først færdiggjort i løbet af Amtssygehuset i Herlev Udvidelse af dialysekapacitet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2008 til projektet. Energianlæg, varmevekslere, dampanlæg (1.000 kr.) Samlet projektudgift Etape 3 og 4 omfatter bygning af yderligere 4 acceleratorrum. Den samlede udgift andrager 114 mio. kr., heraf 44 mio. kr. til bygningen og 70 mio. kr. til anskaffelse af acceleratorer. Finansieringen foretages via lån. Sagen blev vedtaget i amtsrådet Elevatorudskiftning til kapellet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Anlægsprojektet vedrører udskiftning af elevator mellem Patologisk Institut og kapellet som følge af nye standarder for kistelængde samt det forhold, at den nuværende elevator ikke har kapacitet til at medbringe personalet. Problemstillingen indgår i afdelingens arbejdspladsvurdering og er endvidere anmærket af Bedriftssundhedstjenesten. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 5 2

18 Socialudvalget Lyngby Tårbæk - opførelse af 32 boliger (1.000 kr.) Samlet projektudgift Kamager udvidelse 16 boliger (1.000 kr.) Samlet projektudgift Udvidelsen af det nuværende botilbud Kamager med 16 boliger og byggeri af 32 boliger til autister i Lyngby-Taarbæk Kommune er sidste etape af Udviklingsplanen, der blev godkendt af Amtsrådet i Udvidelsen af Kamager har en samlet anlægsudgift på 19,7 mio. kr., og boligerne i Lyngby-Taarbæk har en samlet anlægsudgift på 38,5 mio. kr. Boligerne bygges efter Almenboligloven, og forventes at stå indflytningsklare i henholdsvis efteråret 2006 og foråret Bedre handicaptilgængelighed på dagtilbud (1.000 kr.) Samlet projektudgift Som en konsekvens af Dagreformen, hvis formål bl.a. varatøge fleksibiliteten af anvendelsen af dagtilbudene, blev der i budget 2005 afsat midler til forbedringer af handicaptilgængeligheden på dagtilbudene. Erstatningsbyggeri for Taxhuset (1.000 kr.) Samlet projektudgift I april 2000 gav Arbejdstilsynet en række påbud vedrørende Taxhusets fysiske rammer, som indebærer, at botilbudet ikke fremadrettet kunne anvendes som bolig for den nuværende målgruppe. Amtsrådet godkendte den 27. maj 2004 projektforslaget for byggeriet med en samlet anlægsudgift på 66,7 mio. kr., hvoraf størstedelen finansieres efter Almenboligloven. Erstatningsbyggeriet vil indeholde 40 pladser, der opføres i Kraghave i Høje-Tåstrup. Byggeriet ventes klar til indflytning ved årsskiftet 2005/2006. Erstatningsbyggeri for Rødbo (alm. boliglov.) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Det nuværende Rødbo blev ved en kortlægning af bygnings- og ombygningsbehovet i 2001 vurderet uegnet til den nuværende målgruppe på længere sigt. Amtsrådet har den 21. april 2005 godkendt, at der på den såkaldte statshospitalsgrund i Ballerup Kommune opføres et erstatningsbyggeri for botilbudet Rødbo på 40 boliger. Byggeriet forventes påbegyndt i oktober 2005 og påregnes færdig til indflytning i december Boligerne opføres efter Almenboligloven, og den samlede anlægssum udgør 73,7 mio. kr., hvoraf 54,6 mio. kr. finansieres via realkreditlån. Erstatningsbyggeri for Hulegården og Søhuset (1.000 kr.) Samlet projektudgift Erstatningsbyggeriet for Hulegården (delvis) og Søhuset skal bl.a. ses i sammenhæng med det gennem kortlægningsprojektet i 2001 konstaterede behov for generelle forbedringer af bygningsmassen, herunder også et krav om, at boligstandarden på Amtets botilbud tilpasses nutidige krav om plads og komfort. Den samlede anlægssum udgør 35,8 mio. kr., hvoraf størsteparten finansieres efter Almenboliglovgivningen. Byggeriet påregnes færdigt i 2006 til indflytning i foråret Ombygning af Strandberg (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningsprojektet blev indarbejdet i budget Den samlede anlægssum udgør 21,1 mio. kr., hvoraf hovedparten finansieres efter Almenboligloven. Erstatningsbyggeri på Center for Døve (1.000 kr.) Samlet projektudgift Erstatningsbyggeriet omfatter boliger, som ikke opfylder de standarder, der gælder for amtets øvrige botilbud. Anlægsprojektet blev indarbejdet i budget Erstatningsbyggeriet forventes gennemført efter Almenboliglovgivningen med en samlet anlægsudgift på 9,9 mio. kr., og erstatningsbyggeriet forventes ibrugtaget ultimo Ombygning af Oktobervej (CfD) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningsprojektet blev indarbejdet i budget Ombygningen forventes gennemført efter Almenboliglovgivningen med en samlet anlægsudgift på 35,3 mio. kr., og ombygningen forventes afsluttet i juni ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

19 Psykiatriudvalget Pulje ikke fordelte (psykiatrisk handleplan) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Midler til ombygning på de behandlingspsykiatriske Centre Pulje til bygningsvedligeholdelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der var i anlægsbudget 2006 afsat ca. 1,1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Det samme gælder de følgende år. Beløbet omfatter alene vedligeholdelse af de bygninger, der i forbindelse med ændringen af udvalgsstrukturen i Københavns Amt blev overflyttet fra Sygehusudvalget. Øvrige vedligeholdelsesudgifter er budgetteret på drift. Kloakering på Glostrup Amtssygehus/psykiatriske centre (1.000 kr.) Samlet projektudgift Baggrunden for projektet er, udover et generelt ønske om at forbedre standarden, at der periodevis har været en overbelægning på sengestuerne, samt at det i forbindelse med 71-tilsynet ved flere lejligheder er blevet påpeget, at de fysiske rammer på de lukkede afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup er utidssvarende og dårlige. Ombygning - nye enestuer m.v. Psykiatrisk Center Gentofte (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der blev i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstilling af anlægsbudgettet besluttet at udskyde ombygning af Psykiatrisk Center i Gentofte. Der er udarbejdet et byggeprogram til formålet, men det vil være hensigtsmæssigt at revidere forslaget, blandt andet som følge af at indregnet statstilskud bortfalder som følge af udskydelsen. Det er forudsat, at der etableres enestuer samt bedre bade- og toiletforhold, og at der skabes fysisk mulighed for et kontinuert patientforløb og et godt fælles terapeutisk miljø i de enkelte sengeafsnit. Amtsrådet har den 19. februar 2004 godkendt projektforslaget og frigivet anlægsbevilling på 25,8 mio. kr. til renoveringen af kloakanlægget på Glostrup (nord). Renoveringen forventes afsluttet primo Baggrunden for iværksættelse af projektet er, at kloakanlægget på KAS Glostrup Nord, i alt 14 km. rørledning der blev etableret omkring 1960, er stærkt nedslidt. Gennem de seneste år har der været tilbagevendende og tiltagende problemer med tilstopning af anlægget med deraf afledte omkostninger til spuling, slamsugning samt større og mindre reparationer på især spildevandsanlægget. 1. etape er afsluttet i 2004 og 2. etape er iværksat i Tredje etape igangsættes i Tilbygning/ombygning - nye enestuer Psykiatrisk Center Ballerup (1.000 kr.) Samlet projektudgift Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 10. februar 2004 givet tilsagn om tilskud til tilbygning hhv. ombygning af enestuer på Psykiatrisk Center Ballerup med baggrund i udmøntningen af den statslige psykiatripulje for Tilskuddet er medregnet i budget 2005 med 8,04 mio. kr. Programforslaget blev tiltrådt på Amtsrådets møde den 21. april Ombygningen forventes igangsat 1. oktober 2005, og forventes afsluttet 1. juli Ombygning af Taxhuset til sindslidende (1.000 kr.) Samlet projektudgift Med det sociale område som indsatsområde besluttede Amtsrådet med vedtagelsen af budget 1999, at der skulle ske en forbedring af bygnings- og boligstandarder på de sociale botilbud. I april 2000 gav Arbejdstilsynet en række påbud vedrørende Taxhusets fysiske rammer, som indebærer, at botilbuddet ikke fremadrettet kunne anvendes som bolig for den nuværende målgruppe. Amtsrådet har den 27. maj 2004 godkendt projektforslag for erstatningsbyggeri, der forventes ibrugtaget i december Det nuværende Taxhus bliver således ledigt til alternativ anvendelse fra 2006, og foreslås ombygget til brug for 23 sindslidende. Det afsatte anlægsbudget på 8,2 mio. kr. er under forudsætning af, at ombygningen finansierers via almenboliglovgivningen. Bruttoudgiften til ombygningen er vurderet til 26,3 mio. kr. Istandsættelse af Rødbo til brug for sindslidende (1.000 kr.) Samlet projektudgift Det nuværende Rødbo blev ved en kortlægning af bygnings- og ombygningsbehovet i 2001 vurderet uegnet ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 7 2

20 til nuværende målgruppe på længere sigt. Erstatningsbyggeriet for Rødbo er blevet godkendt af Amtsrådet den 21. april 2005, og byggeriet forventes færdigt til indflytning ultimo Det nuværende Rødbo bliver derved frigivet til anden anvendelse. Indtil videre er det forudsat, at det nuværende Rødbo fremover skal anvendes som bolig for sindslidende. En fortsat anvendelse af Rødbo som botilbud kræver at bygningen mv. istandsættes. Ombygning af Skovvænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningen af Skovvænget er begrundet i et overordnet ønske om at forbedre boligstandarden for beboerne på de sociale botilbud. Skovvænget foreslås ombygget fra at have plads til 58 beboere til at have plads til 33, således at alle beboere får mulighed for eget bad og toilet samt et værelse på mellem 15 og 25 kvadratmeter. Udover en generel forbedring af den enkeltes bolig, skal der også ske en ombygning af fælles- og køkkenfaciliterne, der fremadrettet bliver helt centrale for den socialpsykiatriske indsats for at hæve beboernes psykiske funktionsniveau. Ombygningen af Skovvænget vil ske under Servicesloven, og anlægsbudgettet er således identisk med det forventede bruttobeløb. Ombygning Slotsvænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift Tilsvarende Skovvænget og Nybrogård lever boligstandarden på Slotsvænget ikke op til nutidige krav og standarder til en bolig. Der skal derfor ske en gennemgribende renovering af botilbuddene, med henblik på en kraftig forbedring af standarden både i forhold til de enkelte beboeres værelser, men også i forhold til fællesfaciliteterne. Slotsvænget foreslås ombygget fra at have plads til 40 beboere til at have plads til 23. Alle beboere vil få et værelse på mellem 15 og 24 kvadratmeter, og 15 beboere vil få eget bad og toilet, dog vil 8 af beboerne skulle deles 2 og 2 om badeværelserne. Ombygningen vil ske med baggrund i Serviceloven, og anlægsbudgettet er således identisk med bruttobeløbet. Ombygning af Nybrogård (1.000 kr.) Samlet projektudgift På Nybrogård skal der ske en gennemgribende renovering med henblik på en forbedring af boligdelen bl.a. ved en nedlæggelse af Søhuset. Det samlede antal boliger reduceres fra 40 til 25. Der er meget få muligheder for at bygge om i Nybrogårds hovedhus, og ombygningen her vil derfor kun ske i begrænset omfang. Beboerne her vil fortsat skulle dele bad og toilet. I sidebygningen vil alle beboere få eget bad og toilet. Finansieringen af ombygningen sker med baggrund i Serviceloven, og ombygningen forventes færdig Ombygning af Vestervænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift På Vestervænget skal der ske en mindre ombygning. Efter ombygningen vil Vestervænget have plads til 38 beboere mod i dag 40. Finansieringen sker på baggrund af Serviceloven, og forventes færdig i Renovering af el-forsyning, psykiatrisk område Glostrup (1.000 kr.) Samlet projektudgift Hovedelforsyningen inkl. tavler og transformere er fra byggeriets oprindelse, og er i dag underdimensioneret som følge af det stigende elforbrug. Der er således gennem årene koblet nye elforbrugende elementer på den oprindelige forsyning bl.a. Stjernevang (i dag KABS) og Industriværkstedet m.v. Hertil kommer, at der har været en generel stigning i installationen af elforbrugende apparater som vaskemaskiner, tørretumbler, ABA-anlæg, ventilationsanlæg, IT udstyr m.v. Samtidig er store områder overgået fra at indeholde boliger til at indeholde behandlingsafsnit med deraf stigende elforbrug til følge. Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde Sikring af rosporten på Bagsværd Sø (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er afsat 24,5 mio. kr. i til at sikre, at Bagsværd Sø fortsat kan anvendes til international rosport. I et samarbejde mellem interessenterne gennemføres et helt nytænkt projekt med oprensning i søen, som alene 8 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere