Indhold. 1. Ændringsforslag Anlægsbudgettet Sygehusudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Ændringsforslag...1 1-10. 2. Anlægsbudgettet...2 1-12. 3. Sygehusudvalget...3 1-38. 4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget..."

Transkript

1 Indhold 1. Ændringsforslag Anlægsbudgettet Sygehusudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Psykiatriudvalget Udvalget for Undervisning, Kultur og Int. Samarbejde Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Finansieringsbudgettet Bevillingsregler Takster Tryghedsprincipper Amtets langfristede gæld (Historisk oversigt) Personaleoversigt Grønt Budget

2

3 1. Ændringsforslag 1.1 Sygehusudvalget Psykiatriområdet Uddybende bilag... 9 Ændringsforslag 1 1 1

4 1. Ændringsforslag Økonomiudvalget har den 16. juni 2005 fastsat følgende driftsrammer for udvalgene. Med udgangspunkt i det teknisk korrigerede budgetgrundlag for 2006 skal det administrative budgetforslag udarbejdes inden for følgende rammer: Ramme på 25 mio. kr. til sygehusområdet, Ramme på 3 mio. kr. til behandlingspsykiatri, 0-ramme for teknik- og miljøområdet, undervisnings- og kulturområdet, socialområdet, sundhedsog forebyggelsesområdet, samt administrationsområdet, erhverv og beskæftigelse. Der er stillet forslag for i alt 28 mio. kr. svarende til Økonomiudvalgets rammeudmelding. Nedenfor fremgår forvaltningernes ændringsforslag, som skal finansieres indenfor de ovenfor nævnte rammer. Der er som bilag en beskrivelse af mulige puljefinansierede projekter vedrørende kræftplan II. 1.1 Sygehusudvalget Ændringsforslag til Budget Økonomiudvalget besluttede den 15. juni 2005, at rammen for prioriteringen af nye initiativer og omstillinger indenfor sygehusvæsenets driftsområde er 25,0 mio. kr. Sammenholdes rammeudvidelsen på 25,0 mio. kr. med udvidelsesforslagene på 29,7 mio. kr. og med besparelsesforslaget på 4,7 mio. kr., er der således balance i det foreliggende budgetforslag. I det følgende gennemgås de enkelte ændringsforslag i det foreliggende budgetforslag Den teknologiske og lægefaglige forskning og udvikling i det danske sygehusvæsen er i fortsat rivende udvikling. Dette indebærer, at grænserne for nye behandlingsformer- og teknologier og ny medicin hele tiden rykkes. Nye patientgrupper opstår som følge af udviklingen samtidig med, at indikationsgrænserne for påbegyndelse af behandling i eksisterende behandlingstilbud hele tiden flyttes. En høj levestandard kombineret med en stadig mere veluddannet befolkning medfører generelt større krav om kvalitet samt den bedste og nyeste behandling. På grund af de økonomiske rammer for budgetlægningen i 2006 har det således kun gennem en stram prioritering været muligt at tilgodese de mest presserende behov i amtets sygehusvæsen, der har karakter af generel udvidelse af sygehusenes eksisterende behandlingstilbud. Samlet udgør disse forslag 29,7 mio. kr. Samtidig har det derfor været nødvendigt med de fremsatte budgetforslag at stille kompenserende besparelser for i alt 4,7 mio. kr. for på den måde at imødekomme de mest presserende udgiftsbehov i Forslagene omfatter følgende overordnede elementer, fordelt på de enkelte bevillingsområder: 2 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

5 Ændringsforslag til budget 2006 For- Udvidelsesforslag 2006 I alt Fælles- Amtssygehuset Amtssygehuset Amtssygehuset Amager slag (mio. kr.) kontoen i Gentofte i Glostrup i Herlev Hospital 1 Den Danske Kvalitetsmodel 0,8 0,8 2 Afledt løn af øget kræftbehandling (medicin) 4,7 4,7 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer 1,6 1,6 4 Biologiske præparater 8,8 5,2 1,8 1,8 5 Trombolyse ved akut apopleksi 2,3 2,3 6 AK-skolen 2,1 2,1 Indtægter -0,2-0,2 7 Betainterferon 3,0 3,0 Indtægter -1,0-1,0 8 Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1 2,2 2,2 Indtægter -0,9-0,9 9 Behandling af resttumor i blæren 0,8 0,8 10 Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd. 1,8 1,8 11 Indførelse af non-invasiv ventilation 2,0 2,0 Indtægter -0,3-0,3 12 Laparoskopisk kolonkirurgi 1,0 1,0 13 Kæbekirurgiske opgaver 1,0 1,0 Finansiering: 14 Respiratorprojekt- øgede indtægter/ sparede udgifter -5,7-5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup - merudgifter 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Nettoforslag 25,0-7,3 10,3 11,3 10,7 0,0 I det følgende gives en nærmere redegørelse vedr. de enkelte ændringsforslag. Ændringsforslag til budget For- Udvidelsesforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag slag (mio. kr.) Den Danske Kvalitetsmodel 0,8 1,1 1,1 1,1 2 Afledt løn af øget kræftbehandling (medicin) 4,7 4,7 4,7 4,7 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer 1,6 1,6 1,6 1,6 4 Biologiske præparater 8,8 8,8 8,8 8,8 5 Trombolyse ved akut apopleksi 2,3 2,0 2,0 2,0 6 AK-skolen 2,1 1,9 2,1 2,3 Indtægter -0,2-0,5-0,7-0,9 7 Betainterferon 3,0 3,0 3,0 3,0 Indtægter -1,0-1,0-1,0-1,0 8 Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1 2,2 2,2 2,2 2,2 Indtægter -0,9-0,9-0,9-0,9 9 Behandling af resttumor i blæren 0,8 0,8 0,8 0,8 10 Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd. 1,8 1,8 1,8 1,8 11 Indførelse af non-invasiv ventilation 2,0 1,5 1,5 1,5 Indtægter -0,3-0,3-0,3-0,3 12 Laparoskopisk kolonkirurgi 1,0 2,5 2,5 2,5 13 Kæbekirurgiske opgaver 1,0 0,5 0,5 0,5 14 Respiratorprojekt øgede indtægter (sparede udgifter) -5,7-5,7-5,7-5,7 Glostrup merudgifter 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 25,0 25,0 25,0 25,0 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 3 1

6 Aktivitetskonsekvenser af ændringsforslag Behandlede Operationer Sygehus- Ambulante DRG-produkpatienter udskrivninger DRG-besøg tionsværdi (mio. kr.) 1 Den Danske Kvalitetsmodel Afledt løn af øget kræftbehandling ,300 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer ,950 4 Biologiske præparater Trombolyse ved akut apopleksi ,080 6 AK-skolen ,200 7 Betainterferon Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type Behandling af resttumor i blæren , Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd , Indførelse af non-invasiv ventilation , Laparoskopisk kolonkirurgi , Kæbekirurgiske opgaver Respiratorprojekt Som det fremgår, har en række af forslagene ikke aktivitetsmæssige konsekvenser. Nogle af forslagene omfatter til dels patienter, der allerede er i behandling, men ønskes tilbudt en mere kvalificeret behandlingsmetode. Forslag 1: Den Danske Kvalitetsmodel: Merudgift i ,8 mio. kr. Herefter årligt 1,1 mio. kr. I Danmark er der fastlagt en overordnet ramme for arbejdet med at styrke kvaliteten af sundhedsvæsenet i en national strategi: National Strategi for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet Fælles mål og handleplan Et helt centralt initiativ i den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet er etablering og udvikling af et samlet landsdækkende system til vurdering af kvaliteten, herunder til formidling af kvalitetsinformationer til brug for den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling og til understøttelse af patienternes frie valg. Stat, amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) har i forlængelse heraf aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en sådan dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet, Den Danske Kvalitetsmodel, og at modellen principielt skal omfatte alle udbydere af offentligt finansierede sundhedsydelser. Kvalitetsmodellen skal baseres på et fælles vurderingsgrundlag bestående af fælles danske standarder med tilhørende indikatorer. Det skal tilstræbes, at indikatorerne samlet kan afspejle både den klinisk/faglige kvalitet, den organisatoriske kvalitet og patient/brugeroplevet kvalitet. Kvalitetsmodellen skal baseres på et sammenhængende evalueringskoncept, der muliggør en bred, ensartet og integreret kvalitetsvurdering af patientforløb. I 2006 er udgiften for Københavns Amt 0,8 mio. kr. Fra 2007 og frem udgør udgiften 1,1 mio. kr. Forslag 2: Afledt løn til øget kræftbehandling. Merudgift 4,7 mio. kr. årligt. På Amtssygehuset i Herlev varetager onkologisk afdeling R og Hæmatologisk afdeling L lands- landsdelsfunktion vedrørende kræftbehandling. Kræftområdet er præget af behandlingsgarantien, der bevirker, at patienterne skal viderehenvises til andet behandlingssted, hvis Amtssygehuset i Herlev ikke kan tilbyde vidensbaseret behandling. Sygehuset oplever et stigende efterspørgselspres og fortsat behov for kapacitetsudvidelse som følge af et stigende antal patienter og dermed stigende udgiftspres. De stigende udgifter til løn er afledt af det stigende antal patienter, som får medicin som led i kræftbehandlingen på Amtssygehuset i Herlev Det foreslås, at Amtssygehuset i Herlev tilføres 4,7 mio. kr. årligt til dækning af de afledte driftsomkostninger grundet det øgede pres på kapaciteten. Forslag 3: Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med kræft i æggestokkene (ovariecancer). Årlig merudgift 1,6 mio. kr. Der er besluttet en samling af behandlingen af kvinder med kræft i æggestokkene (ovariecancer) i Københavns Amt på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling G på Amtssygehuset i Herlev. På landsbasis konstateres 600 nye tilfælde af æggestokkræft årligt hvor ca. 1/3 af patienterne er under 60 år. I Københavns Amt konstateres årligt 100 nye tilfælde. 4 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

7 Det foreslås, at der iværksættes en kvalitetsforbedrende behandling i relation til æggestokkræft fra og med Indførelsen af den forbedrede kræftbehandling på området betyder, at tidsforbruget for personalet er mere omfattende end ved den hidtidige behandlingsprocedure, hvilket betyder årlige merudgifter på 1,6 mio. kr. Et aggressivt første kirurgisk indgreb mod kræft i æggestokkene, og et eller flere efterfølgende kirurgiske indgreb i forbindelse med et kemoterapiforløb giver patienten bedre overlevelseschancer. Den bedre overlevelse skyldes, at der allerede ved det første kirurgiske indgreb fjernes så meget kræftvæv som muligt. For at optimere operationsteknikken skal der anskaffes apparatur for ca. 0,5 mio. kr. Investeringsudgiften indgår ikke i budgetforslaget, idet Sygehusdirektionen har reserveret udgiften på sygehusets apparaturpulje i Forslag 4: Biologiske præparater til inflammatoriske sygdomme. Årlig merudgift 8,8 mio. kr. Leddegigt er en kronisk sygdom med et progressivt forløb, hvor patienterne med tiden udvikler et stigende antal ledskader og dermed nedsat erhvervsevne. Hos % af patienterne har de seneste års forskningsresultater øget behandlingsmulighederne på væsentlige områder med anvendelse af biologiske præparater. Udover anvendelsen til behandlingen af leddegigt er det anerkendte indikationsområde udvidet til også at omfatte andre inflammatoriske gigtsygdomme, dvs. gigtsygdomme som fremkalder eller ledsages af betændelse, som Bechterews sygdom (gigt pga. betændelse i ryggen) og Psoreasisgigt. Effekten af de biologiske præparater er langt mere effektiv end ved anvendelse af konventionel medicin. Endvidere anbefales præparaterne til en mindre gruppe inflammatoriske tarmsygdomme (Chrohns sygdom i tarmen). Behandlingen medfører for langt hovedparten af patienterne, at deres funktionsevne og helbredstilstand bedres markant. Der har således været en gradvis udvidelse af indikationsområdet for anvendelse af biologiske præparater både inden for det reumatologiske speciale, men også inden for andre specialer, hvor inflammatoriske processer indgår i sygdomsforløbet. Det medicinsk-reumatologiske specialeråd vil blive anmodet om, med udgangspunkt i de fælles indikationsstillinger aftalt i 2004, at revurdere disse fælles indikationsstillinger samt opstille fælles retningslinier for monitorering af behandlingseffekt med speciel fokus på fælles strategi for behandlingsophør hos den del af patienterne, som ikke (længere) har effekt af behandlingen. På den baggrund foreslås det, at amtssygehusene i Gentofte, Glostrup og Herlev tilføres i alt 8,8 mio. kr. til behandling af patienter med inflammatoriske sygdomme med biologiske antireumatika. Der foreslås følgende fordeling af ekstra budgettilførsel 2006, idet de tilførte beløb, med udgangspunkt i prognose 2005, stiller afdelingerne økonomisk lige i behandlingstilbudet til reumatologiske patienter: Tabel 5: Biologiske præparater Mio. kr. Budget 2006 Amtssygehuset i Gentofte 5,2 Amtssygehuset i Glostrup 1,8 Amtssygehuset i Herlev 1,8 I alt 8,8 Forslag 5: Trombolysebehandling ved akut apopleksi. Merudgift i ,3 mio. kr. Herefter 2,0 mio. kr. Trombolyse er en medicinsk fjernelse af blodpropper i arterier eller vener. Der er tale om et nyt behandlingstilbud til visse patienter med apopleksi, hvorved behandlingen af patientgruppen kvalitetsløftes til et internationalt niveau. Der vil således i udgangspunktet ikke være tale om flere ambulante besøg eller flere patienter behandlet i forbindelse med etablering af trombolysebehandling i amtet. Det foreslås, at trombolysebehandlingen etableres på neurointensiv afdeling på Amtssygehuset i Glostrup, hvor overvågning af kredsløb samt nødvendige forudsætninger for at vurdere patienterne neurologisk er til stede. I behandlingen indgår bl.a. MR-scanninger. På grundlag af en rapport, der er udarbejdet af Dansk Neurologisk Selskab, er det estimeret, at der ud af ca akutte apopleksipatienter i Københavns Amt vil være årligt 115 patienter, der kan visiteres i dagstid med henblik på at undersøge muligheden for, om de kan modtage trombolysebehandling. Heraf forventes 30 patienter at kunne modtage trombolysebehandling. Fordelingen af midler til biologiske præparater er foretaget ud fra, at det dominerende udvidelsesbehov er inden for reumatologien, og muligheden for at anvende biologiske lægemidler til patienter skal være den samme på amtets tre medicinsk-geriatrisk-reumatologisk apopleksiafdelinger. De samlede udgifter i 2006 udgør i alt 2,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. til etablerings- og engangsomkostninger. I de efterfølgende år udgør de samlede udgifter 2,0 mio. kr. Forslag 6: Fortsat drift af AK-skolen ved Amtssygehuset i Gentofte. Nettomerudgift 1,9 mio. kr. i Herefter 1,4 mio. kr. AK-behandling er en forebyggende medicinsk behand- ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 5 1

8 ling rettet mod patienter med risiko for blodpropsygdomme. AK står for Anti-Koagulation. Disse patienter medicineres med en blodfortyndende medicin, således at der ikke dannes blodpropper. Det er vigtigt, at behandlingen er velreguleret, da der kan være risiko for blødninger ved for kraftig medicinering. Det er derfor nødvendigt løbende at kontrollere for graden af blodfortynding. AK-skolen sigter mod at uddanne patienter til selvstyret AK-behandling. Dette bliver muligt ved at patienterne får udleveret et måleapparat og nåle samt teststrimler til kontrol for graden af blodfortynding, ved hjælp af en metode kaldet INR (International Normalizied Ratio). Fordelen ved denne metode er, at patienterne løbende kan kontrollere deres behandling, hvilket giver den enkelte patient større livskvalitet og færre kontakter til sundhedsvæsenet. Da der er behov for at behandle flere patienter foreslås at Amtssygehuset i Gentofte tilføres midler til nye patienter til øgede driftsudgifter, samt udgifter til apparatur, teststrimler og nåle. Ud fra ovenstående foreslås det, at Amtssygehuset i Gentofte tilføres 2,1 mio. kr. i 2006 til den videre drift af AK-skolen. Heri er indregnet indkøb af et IT-baseret opfølgningssystem, som vil optimere patientopfølgningen. Der er forventede indtægter på 0,2 mio. kr. Forslag 7: Betainterferon. Nettomerudgift 2 mio. kr. årligt Amtssygehuset i Glostrup udfører betainterferonbehandling af patienter med dissemineret sclerose. For betainterferon forventes en stigning i forbruget i 2006 på 2 mio. kr. Amtssygehuset i Glostrup fik i 2005 en budgettilførsel på 1,2 mio. kr. årligt. Den forventede stigning skal ses i lyset af, at Amtssygehuset i Glostrup allerede i 2005 forventer et merforbrug på 2 mio. kr. På den baggrund foreslås det, at der tilføres 3 mio. kr. årligt til betainterferon, og indtægtsbudgettet for fremmede sygehuse forhøjes med 1 mio. kr. årligt Forslag 8: Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1. Nettomerudgift 1,3 mio. kr. årligt. Et projekt med anvendelse af insulinpumper til børn med diabetes type 1 på børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup blev forlænget til udgangen af 2005 i forbindelse med 2. økonomirapport Der blev samtidigt orienteret om, at videreførsel af insulinpumpebehandlingen i 2006 og fremover indgik i arbejdet med budgetlægningen for Projektet havde indtil maj 2005 været finansieret af forskningsmidler. Det vurderes, at 90 børn i 2006 og fremover fortsat har behov for insulinpumpebehandling, heraf forventes halvdelen at være udenamtspatienter. Der etableres en hotlineservice, så patienter med tilsluttet pumpe som sikkerhed skal kunne komme i kontakt med kvalificeret rådgivning. De samlede årlige nettomerudgifter til behandlingen udgør netto 1,3 mio. kr., fordelt med merudgifter 2,2 mio. kr. for amtssygehuset og udenamtsindtægter på 0,9 mio. kr. Det er forudsat, at insulinpumperne er leasingfinansieret. Det foreslås, at Amtssygehuset i Glostrup tilføres 2,2 mio. kr. årligt til insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1, og at indtægtsbudgettet for fremmede sygehuse forhøjes med 0,9 mio. kr. Forslag 9: Behandling af resttumor i blæren: Merudgift 0,8 mio. kr. årligt. Efter fjernelse af kræft i blæren, kan der forekomme tilbagefald, fordi der kan cirkulere tumorceller i den øvrige del af blæren. Behandlingen går ud på, at man, efter fjernelsen af blæretumoren gennem urinrøret, installerer pulveret Mitomycin i blæren. Dette betyder, at 15 % af patienterne vil undgå tilbagefald. Mitomycin er et kemoterapeutika. Patienterne skal følges livslangt, hvor de som kontrol får foretaget cystoskopi og ultralydsundersøgelser. Behandlingen medfører, at der skal bruges færre ressourcer til dette. Der forventes ca. 400 patienter om året, som alle skal have udført behandlingen. En behandling koster kr. Hertil kommer øgede lønudgifter. Dette giver en merudgift på 1,0 mio. kr. Det vurderes, at man årligt, grundet behandlingen, kan undgå 25 operationer, hvilket giver en besparelse på 0,2 mio. kr. Forslag 10: Aktivitetsstigning på Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L, Amtssygehuset i Herlev. Merudgift 1,8 mio. kr. årligt. Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L på Amtssygehuset i Herlev har gennem en årrække oplevet en stigning i antallet af patienter med hæmatologiske sygdomme (blodsygdomme), hvilket har medført en høj og stigende aktivitet på både sengeafdeling og ambulatorium. Antallet af hæmatologiske sygdomme er stigende, dels på grund af flere ældre, og dels fordi forekomsten af malignt Non-Hodgkin s lymfom (speciel form for tumor udgået fra lymfatisk væv) er stigende. Det høje aktivitetsniveau på medicinsk hæmatologisk afdeling medfører behov for øgede personaleressourcer på følgende områder: Leukaferese (høst af stamceller) og autolog stamcelletransplantation (populært kaldet 6 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

9 knoglemarvstransplantation). Hertil kommer etablering af molekylærbiologiske rutineundersøgelser i Hæmatologisk laboratorium, med henblik på overvågning og behandling af patienter med kronisk myeloid leukæmi. I forhold til tidligere overvåges behandlingseffekten ved løbende måling af restsygdom på det molekylærbiologiske niveau, og behandlingen justeres i henhold hertil. Der kan i løbet af behandlingen forekomme resistens hos enkelte patienter, hvor andre behandlinger kan blive aktuelle, f.eks. transplantation. Til vurdering af dette bruges en mutationsanalyse. Det foreslås at sygehuset får tilført midler, årligt 1,8 mio. kr., til gennemførelse af yderligere aktivitet vedrørende stamcellehøst, stamcelletransplantation samt kronisk myeloid leukæmi, med henblik på i den diagnostiske, kliniske og behandlingsmæssige håndtering af patienter at arbejde på højeste internationale niveau. Forslag 11: Indførelse af non-invasiv ventilation (NIV) behandling af patienter, der indlægges. Amtssygehuset i Gentofte. Nettomerudgift i ,7 mio. kr. herefter 1,2 mio. kr. årligt. Non-Invasiv Ventilation (NIV) er en behandling med en speciel maske, der dækker patientens næse og mund. Masken er tilsluttet en respirator med slanger. Herved undgår man at placere en tube i hals og luftrør (=intubation), som man ellers gør ved sædvanlig respiratorbehandling. Placering af en sådan tube kan give komplikationer og er en smertevoldende og også psykisk belastende oplevelse. Der indlægges ca patienter årligt i Danmark med akut opblussen i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Der er blandt denne patientgruppe en dødelighed på ca. 10 %. Der foreligger flere videnskabelige undersøgelser, der viser, at for de mest syge af de patienter, der indlægges med akut opblussen i KOL nedsætter behandling med NIV dødeligheden under indlæggelsen fra 20 til 10 %, ligesom sandsynligheden for at patienten skal i respiratorbehandling reduceres væsentlig. NIV-behandling indebærer endvidere, at risikoen for intubation nedsættes fra 33 % til 14%. På Amtssygehuset i Gentofte vil NIV-behandlingen skulle tilbydes ca. 150 KOL patienter årligt. For at kunne foretage NIV-behandling er det nødvendigt, at Amtssygehusets afdeling Y og intensiv afdeling tilføres ressourcer for 2,0 mio. kr. til efteruddannelse af personale, indkøb af apparatur og øvrig drift. Der forventes indtægter på 0,3 mio. kr. Forslag 12: Laparoskopisk kolonkirurgi. Nettomerudgift 1,0 mio. kr. i 2006, herefter 2,5 mio. kr. til Amtssygehuset i Gentofte og Amtssygehuset i Glostrup Kræft i tyktarm og endetarm er i den vestlige verden og herunder Danmark den hyppigste cancer i mavetarmkanalen. I Danmark er der ca nye tilfælde om året med tendens til stigning. Gennem de seneste år er den kikkertkirurgiske (laparoskopiske) operationsmetode også bragt i anvendelse ved behandling af denne sygdom. Behandlingen er mere skånsom, indebærer færre indlæggelsesdage, og er ud fra et cancerkirurgisk synspunkt fuldt på højde med de traditionelle åbne metoder. Der er derfor god grund til, at metoden udvikles og bringes i anvendelse hos et større antal patienter. Der vil være tale om et kvalitetsløft, som bringer Københavns Amt op på et tidssvarende niveau. I budgetårene 2006 og 2007 foreslås denne nye behandling indført, først på Amtssygehuset i Gentofte, som er Danmarks største behandlingssted for denne kræftform, og hvor Københavns Amts professorat i minimal invasiv kirurgi er placeret. Efter etablering på Amtssygehuset i Gentofte i 2006, etableres behandlingen på amtets andet behandlingssted på Amtssygehuset i Glostrup i 2007, baseret på etableringserfaringerne fra Amtssygehuset i Gentofte. Denne udvikling af behandlingen af kræft i tyktarm og endetarm understøtter strategien i sygehusplan 2003 om samling af udvalgte gastrokirurgiske behandlinger. Ud fra ovenstående foreslås det at Amtssygehuset i Gentofte tilføres 1 mio. kr. til etablering af laparoskopisk kolonkirurgi på kirurgisk afdeling D i I 2007 udvides bevillingen på Amtssygehuset i Gentofte til 1,5 mio. kr. årligt til drift og løbende udvikling af behandlingen. Desuden tilføres Amtssygehuset i Glostrup 1 mio. kr. årligt fra 2007 til etablering af laparoskopisk kolonkirurgi. Budgetforslag 13: Kæbekirurgiske opgaver. Merudgift 1,0 mio. kr. i Herefter 0,5 mio. kr. årligt. Amtssygehuset i Glostrups kæbekirurgiske afdeling Z har en række opgaver med patienter, der enten skal have strålebehandling for hoved-/halscancer, organtransplantation eller have en hjerteklap. Det drejer sig blandt andet om vital undersøgelse og behandling af infektioner i tænderne og kæben inden transplantation eller strålebehandling, men også om behandling af senfølger for patienter efter strålebehandling med betændelse i kæben. Den mest ressourcekrævende opgave for afdelingen vedrører patienter, der skal have strålebehandling for hoved-/halscancer. Siden 1999 har afdelingen oplevet et stigende antal patienter med tilsvarende stigende ud- ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 7 1

10 gifter. Siden 1999 er opgaven med følgetilstande desuden øget som følge af større bivirkninger og en forbedring i overlevelse for kræftpatienter. Ud fra ovenstående foreslås det, at Amtssygehuset i Glostrups kæbekirurgiske afdeling Z tilføres 1,0 mio. kr. i 2006 og herefter 0,5 mio. kr. årligt. Forslag 14. Respiratorprojekt I forbindelse med Sygehusplan 2003 blev neuroområdet samlet på Amtssygehuset i Glostrup. Samtidig blev det besluttet at samle administrationen af samtlige respiratorhjælperordninger på Amtssygehuset i Glostrup, som medio april 2004 overtog 15 ordninger fra Amtssygehuset i Gentofte. Sammen med Amtssygehuset i Glostrups egne ordninger og de ordninger sygehuset tidligere har overtaget fra Amtssygehuset i Herlev er der januar 2005 i alt 47 ordninger i Københavns Amt. Pr. 1. juni 2004 blev der iværksat et 1-årigt projekt, som havde til formål at gennemgå alle eksisterende respiratorhjælperordninger med henblik på at sikre, dels at behandling kontra pleje blev sat korrekt op imod hinanden, dels at sygehuset ikke kom til at betale en større andel af udgiften, end hvad der svarede til behandlingsudgiften. Projektet afsluttedes ultimo maj Sygehuset fik en nettobevilling på 0,7 mio. kr. til projektet. Projektet har i 2004 og 2005 indebåret sparede udgifter/flere indtægter. En videreførelse af projektet indebærer øgede driftsudgifter for Amtssygehuset i Glostrup i 2006, og sparede udgifter/flere indtægter vedrørende fremmede sygehuse. Nettoindtægten vil være på 4,7 mio. kr. i 2006 i forhold til tidligere år. 1.2 Psykiatriområdet Mio. kr priser Bedre rammevilkår på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialisering vedrørende unge med debuterende sindslidelser 1,0 1,0 1,0 1,0 Tværgående pulje til at udvikle og styrke kvalitet 1,0 1,0 1,0 1,0 Nettoforslag 3,0 3,0 3,0 3,0 Til behandlingspsykiatri er der afsat en ramme til ændringsforslag på 3 mio. kr. i budget Vækstrammen foreslås anvendt til at forbedre rammevilkår i børne- og ungdomspsykiatrien (1 mio. kr.), specialisering af indsatsen for unge med debuterende sindslidende (1 mio. kr.) samt en tværgående pulje til at udvikle og styrke kvaliteten i behandlingspsykiatrien (1 mio. kr.). Forslag 1. Bedre rammevilkår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Ventelisterne i børne- og ungdomspsykiatrien har i de senere år været et stigende problem på trods af, at der behandles flere og sværere patienter. Med henblik på at afhjælpe ventelisteproblematikken er der sket en markant udvidelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers budget via omprioriteringer indenfor udvalgets samlede ramme samt via eksterne puljemidler. Samlet set er budgettet forhøjet med ca. 30 % over de seneste 4 år, uden der er sket en tilsvarende styrkelse af rammebetingelserne som administrative og planlægningsfunktioner, uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag samt fysiske rammer. Det foreslås derfor at anvende 1 mio. kr. til at styrke rammebetingelserne på Børneog Ungdomspsykiatrisk Center med henblik på at få den størst mulige effekt på ventelisterne af de direkte aktivitetsrettede tilskud. Forslag 2. Specialisering vedrørende unge med debuterende sindslidende Indsatsen overfor debuterende sindslidende varetages i dag forskelligt mellem de psykiatriske centre. Med henblik på at styrke indsatsen foreslås det at anvende 1 mio. kr. til specialisering af indsatsen for unge med debuterende sindslidelse som et led i udmøntning af de psykiatripolitiske hensigtserklæringer. En tidlig indsats vil ofte være af afgørende betydning for den sindslidendes livskvalitet, ligesom en tidlig specialiseret indsats vil lette det store pres, som udvikling af psykisk sygdom lægger på den unges familie og andre pårørende. Dertil kommer, at de unge ved sygdommens begyndelse generelt er mere modtagelige for at modtage behandling og støtte. Der er behov for at gøre behandlingstilbuddene over for unge med debuterende sindslidelser mere ensartede, og i forbindelse hermed målrette Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers indsats mod børn og unge under 18 år (mod tidligere 21 år). Konkret forslag til tidlig, ensartet og specialiseret indsats over for denne målgruppe behandles af Psykiatriudvalget i efteråret Forslag 3. Tværgående pulje til at udvikle og styrke kvalitet Den samlede virksomhed i behandlingspsykiatrien skal rustes bedst muligt til den fremtidige struktur. Finansieringen bliver fremover mere aktivitetsafhængig, og der stilles større krav til at udvikle og dokumentere kvaliteten. Inden udgangen af 2006 skal de behandlingspsykiatriske tilbud systematisk kunne dokumentere ydelserne og deres faglige kvalitet på baggrund af fastlagte kvalitetsstandarder. Der foreslås afsat 1 mio. kr. til at udvikle kvalitet og indhold. 8 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

11 1.3. Uddybende bilag Kræftpuljer Der er i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen for 2006 på baggrund af anbefalinger i Kræftplan II afsat 120 mio. kr. som statslige puljer til udmøntning i amterne/h:s i 2006: Diagnostik og patientpakker, 50 mio. kr. Brystkræftscreening, 30 mio. kr. Klinisk forskning, 25 mio. kr. Eksperimentel behandling, 15 mio. kr. Diagnostik og patientpakker 50 mio. kr. Kræftplan II anbefaler en forbedret organisering af diagnostik, behandling og opfølgning, konkret baseret på patientens behov. Flertallet af patienter, hvor der er mistanke om kræft, skal gennemgå de samme diagnostiske udredninger og de samme behandlinger, som derfor kan tilrettelægges i standardiserede forløb. På baggrund af anbefalingerne i Kræftplan II er der i Økonomiaftalen afsat en pulje på 50 mio. kr. til effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i kræftbehandlingen. Puljen forventes udmøntet i Ved udmøntning af puljen, vil der blive lagt vægt på projekter, der medvirker til udviklingen af standardiserede udrednings- og behandlingsforløb (diagnostiske pakker) med henblik på bl.a. nedbringelse af den interne ventetid. Sundhedsforvaltningen vil i efteråret 2005 bede sygehusene overveje, hvilke projekter, der vil kunne indgå i amtets ansøgning af puljen og således være klar, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkalder puljeansøgninger i Brystkræftscreening 30 mio. kr. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at fremrykke fristen for udbredelse af brystkræftscreening, så tilbuddet udbredes i Regionernes sammenlægningsudvalg forpligtes til at indarbejde udgiften til brystkræftscreening i budgettet for Klinisk kræftforskning 25 mio. kr. Der blev med Forårspakken i 2004 og finanslovsaftalen for 2005 bevilget 43,5 mio. kr. til en styrkelse af den kliniske kræftforskning. Der er i Økonomiaftalen for 2006 afsat yderligere 25 mio. kr. i 2006 til styrkelse af den kliniske kræftforskning. De tre regionale sundhedsvidenskabelige forskningsfora vil efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetage den konkrete udmøntning af de afsatte midler til styrkelsen af den kliniske kræftforskning. Københavns Amt vil som led i den samlede strategi for den kliniske kræftforskning søge de statslige puljer til forskningsprojekter. Eksperimentel behandling 15 mio. kr. I 2005 blev den statslige pulje til finansiering af eksperimentel behandling af patienter i udlandet udvidet til også at omfatte eksperimentel non-protokolleret kræftbehandling i Danmark. Der er i den forbindelse etableret tre nationale enheder for eksperimentel behandling. Ordningen sikrer, at flere patienter med livstruende kræftsygdomme kan tilbydes eksperimentel behandling, og at behandlingen kan tilbydes på et dansk sygehus frem for i udlandet. Samtidig betyder aftalen, at den nyeste viden og de nyeste behandlingsformer hurtigere vil kunne indgå som en del af det almindelige behandlingstilbud i det danske sundhedsvæsen. I Økonomiaftalen for 2006 er afsat yderligere 15 mio. kr. til den eksisterende pulje på 10 mio. kr. årligt til eksperimentel behandling, herunder drift af de tre nationale enheder for eksperimentel behandling. Amtssygehuset i Herlev udgør sammen med Rigshospitalet den ene af de tre enheder og modtager således midler fra puljen gennem konkret afregning pr. patientforløb. Fordelingen af behandlingsaktiviteten mellem de tre enheder og afregningen herfor fastsættes i samarbejde med Sundhedsstyrelsens second opinion udvalg. Der er i Økonomiaftalen afsat en pulje på 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi m.v. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre. H:S og Bornholms Regionskommune har i dag et tilbud om screening for brystkræft. Det vil således være naturligt, at den videre planlægning, herunder ansøgning om puljemidler, sker i samarbejde med de fremtidige regionspartnere med henblik på at der fra 1. januar 2007 etableres et tilbud om brystkræftscreening i hele Region Hovedstaden. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 9 1

12 10 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

13 2. Anlægsbudgettet Samlet anlægsbudget... 2 Sygehusudvalget... 4 Socialudvalget... 6 Psykiatriudvalget... 7 Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde... 8 Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Uddybende bilag til Sygehusudvalget Anlægsbudgettet 2 1 2

14 2. Anlægsbudgettet Grundlaget for budgetforslaget er det vedtagne budget tillagt efterfølgende amtsrådsbeslutninger om tidsforskydninger samt eventuelle nye anlæg. Økonomiudvalget fastlagde den 15. juni 2005 de økonomiske rammer for det administrative budgetforslag På anlægssiden betød økonomiaftalen, at budgettet er godt 20 mio. kr. lavere end 2005 fremskrevet til 2006-priser. Anlægsbudgettet er i 2006 på 556 mio. kr. Økonomiaftalen medfører endvidere, at Københavns Amt har mulighed for at få andel i den samlede lånepulje til scannere og strålekanoner på 600 mio. kr. og i puljen vedrørende omstillingsudgifter i forbindelse med strukturreformen på 250 mio. kr. I august 2005 vil Amtsrådet få forelagt en sag om anlægsrevision i Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetforslaget for Anlægsbudget Anlæg, kr priser Budgetoverslag Politisk vedtagne ændringer 3-3 Basisanlægsbudget Budgetrevision august Forslag til salg af arealer -8 Nye anlægsprojekter Anlægsbudget i alt Der stilles forslag om nye anlægsprojekter for i alt 31,8 mio.kr. fordelt med 14 mio.kr. i 2006 og 17,8 mio.kr. i 2007 samt grundsalg for 8 mio.kr. i Anlægsforslagene er specificeret i nedenstående tabel. Specifikation af de administrativt prioriterede anlægsforslag Anlæg, kr priser index 184, I alt Sygehusudvalget Elevatorudskiftning, kapellet Herlev 1,0 1,0 Psykiatriudvalget Istandsættelse Rødbo 9,2 9,2 Renovering af el-forsyning 3,1 3,1 Økonomiudvalget IT-beredskabsplanen 9,9 8,6 18,5 Grundsalg -8,0-8,0 I alt 6,0 17,8 0,0 0,0 23,8 Administrativt anlægsbudgetforslag Anlæg, kr priser index 184, SYGEHUSUDVALGET Fællesudgifter Bygningsvedligeholdelse Opgradering af undersøgelsesapparatur Forskning, udvikling og uddannelse - spydspidsfunktioner EPJ (Elektronisk Patient Journal) Amtssygehuset i Gentofte Renovering - fase Amtssygehuset i Glostrup Renoveringsplan samlet Nødstrømsanlæg Børnehospital Amtssygehuset i Herlev Udvidelse af dialysekapacitet Energianlæg, varmevekslere, dampanlæg Udbygning af nødstrøm Strålekapacitet etape A Elevatorudskiftning til kapellet Sygehusudvalget i alt ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

15 SOCIALUDVALGET Ramme til forbedring af handicaptilgængeligheden Udviklingsplanens botilbud VI og VII Taxhuset, servicearealer erstatning Taxhuset, genoptræningscenter erstatning Taxhuset, ændret vurdering, refusion/tilskud Erstatningsbyggeri for Rødbo, boligdel Erstatningsbyggeri for Hulegården og Søhuset, boligdel Erstatningsbyggeri, Center for Døve, boligdel Ombygning af Strandberg Ombygning af Oktobervej Socialudvalget i alt PSYKIATRIUDVALGET Ramme til bygningsvedligeholdelse m.v Forarbejde kloakering på Glostrup Amtssygehus Tilbygning/ombygning, nye enestuer, Psykiatrisk Center Ballerup Ombygning af Taxhuset til sindslidende, boligdel Ombygning af Skovvænget Ombygning af Slotsvænget Ombygning af Vestervænget A Istandsættelse Rødbo A Renovering af el-forsyning, psykiatrisk område Glostrup Ombygning af Nybrogård og nedlæggelse af Søhuset Psykiatrisk handleplan Enestuer, Gentofte Psykiatriudvalget i alt UDVALGET FOR UNDERVISNING, KULTUR OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Rødovre Gymnasium, studiecenter Gymnasier, IT/infrastruktur Gymnasier, IT hardware/software Opgradering af naturvidenskabelige samlinger Studiecentre Sikring af ro-sporten på Bagsværd Sø Mindre moderniseringstiltag Renovering af naturfagsfaciliteter Arken, bygningsmæssig udvidelse Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde i alt UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Særlig pulje, uheldsbekæmpelse Kollektiv trafik, buslommer Bygværksrenovering Slidlag Vejbelysning Hovedstinet, helhedsplan Grundvand, forcering af oprydningsindsats for forurenede grunde Energibesparende investeringer Trafikomlægning på amtets veje ifm. udbygning af Motorring Fremkommelighedsprojekter Udvalget for Teknik og Miljø i alt ØKONOMIUDVALGET A IT-beredskabsplan A Salg af areal, Høje Tåstrup Transportcenter Amager Strandpark 188 Økonomiudvalget i alt Anlægsbudget i alt A: Direktørgruppens forslag til nye anlægsarbejder ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 3 2

16 I det efterfølgende beskrives de enkelte udvalgs anlægsprojekter. Bemærk at rubrikken samlet projektudgift indeholder den samlede budgetterede udgift til projektet. Rubrikken indeholder derfor også udgifter, der er afholdt i årene før Sygehusudvalget Fælles Bygningsvedligeholdelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er samlet afsat ca. 94 mio. kr. i en periode på 4 år. Bevillingen er hidtil bortset fra 2004 og udmøntet årligt til forholdsmæssigt mindre vedligeholdelsesarbejder. Midlerne fordeles efter budgetvedtagelsen og skal primært rettes mod basale vedligeholdelsesarbejder, herunder særligt bygningernes klimaskærm. Opgradering af undersøgelsesapparatur (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der afsættes godt 37 mio. kr. til opgradering af undersøgelsesapparatur på sygehusområdet. Dette sker for at tilgodese den massive lægefaglige og teknologiske udvikling omkring bedre og sikrere undersøgelsesteknikker, som sker i disse år. Forskning, udvikling og uddannelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Midlerne anvendes til styrkelse af sygehusenes spydspidsfunktioner i form af etablering af en amtslig forskerpark på Glostrup for neuroområdet inkl. psykiatrien som vedtaget af amtsrådet 16. juni 2005, et amtsligt institut for postgraduat træning mv. på Herlev og en særlig amtslig højteknologisk operationsstue til kikkertoperationer på Gentofte med henblik på udvikling af minimal invasiv kirurgi. Den højteknologiske operationsstue indrettes i sammenhæng med fase 1 af Gentoftes renoveringsprojekt med opførelsen af en ny bygning til samling af undersøgelses- og behandlingsfunktionen. EPJ (Elektronisk Patient Journal) (1.000 kr.) Samlet projektudgift EPJ-midlerne skal anvendes til klinisk procesmodul, medianmodul, bookingmodul og forbedring af infrastruktur og IT-basis. 1. juni 2003 vedtog amtsrådet en handlingsplan for indførelse af den elektroniske arbejdsplads. Med henblik på finansieringen af EPJ-handlingsplanens fase 3 er der afsat godt 90,5 mio. kr. i 2006 og yderligere godt 42 mio. kr. i Amtssygehuset i Gentofte Renovering fase 1 (1.000 kr.) Samlet projektudgift Første fase af renoveringen af Amtssygehuset i Gentofte påbegyndes i Renoveringen vil resultere i, at sygehusets undersøgelses- og behandlingsfunktioner samles i en multifunktionel og fleksibel nybygning, med optimal logistik som forudsætning for bedre patientbehandling og forløb. Byggeopgaven er blevet udliciteret på baggrund af amtets Programforslag. I forhold til Programforslagets rammetidsplan forventes følgende udgifter afholdt: I 2006 gennemføres en hovedprojekteringsfase, som danner grundlag for en nærmere detaljeret plan for selve udførelsesfasen. Endvidere nedrives de bygninger, der er placeret på selve byggegrunden, der etableres interimsforanstaltninger og selve udførelsen af byggeopgaven påbegyndes i slutningen af Udførelsen af byggeopgaven gennemføres i årene 2007, 2008 og I 2009 er den nye bygning færdigbygget og driftsklar. Der forventes afholdt 32,0 mio. kr. i 2006, 90,5 mio. kr. i 2007, 90,5 mio. kr. i 2008 og 90,5 mio. kr. i Amtssygehuset i Glostrup Renoveringsplan samlet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Amtets største enkeltprojekt er fortsat byggearbejderne omkring modernisering og renovering af Amtssygehuset i Glostrup. Det samlede byggeri forventes færdigt primo I 2006 er der en samlet investering på 62 mio. kr., der bl.a. består af færdiggørelse af etape IV (ca. 14 mio. kr.), dvs. afslutning af den fjerde sengebygning herunder flytning af øjenafdelingen fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup, og ca. 46 mio. kr. til renovering af vestre behandlingsbygning (etape V) samt tilvejebringelse af fornødne interimsforanstaltninger. Nødstrømsanlæg (1.000 kr.) Samlet projektudgift ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

17 Nødstrømsanlægget på Amtssygehuset i Glostrup består af et antal dieselgeneratorer, som i tilfælde af strømsvigt startes, og forsyner sygehuset med nødstrøm. På Amtssygehuset i Glostrup består nødstrømsanlægget af i alt 5 nødstrømsgeneratorer. Tre af disse, som er fra 1964, er utidssvarende, idet de ikke er driftsikre på grund af konstruktionsnedbrud (metaltræthed), og det er ikke muligt at skaffe reservedele. I forbindelse med strømsvigtet i september 2003 var der problemer med at starte den ene af generatorerne, og en anden faldt helt ud. Det nuværende nødstrømsanlæg (inklusiv de tre nævnte dieselgeneratorer) er dimensioneret til et langt mindre strømforbrug end behovet er i dag, og det planlægges at udskifte de tre ældste generatorer. Skønnet anlægsudgift 9 mio. kr. Børnehospital (1.000 kr.) Senere Samlet projektudgift Renovering af børnehospitalet er stærkt tiltrængt, idet bygningen er lige så nedslidt, som de sengebygninger som aktuelt renoveres. Renoveringen af børnehospitalet, herunder renovering af de tekniske installationer, må derfor i dag vurderes som lige så påtrængende som renoveringen af hovedkomplekset. Ved en gennemgribende renovering vil der blive skabt mulighed for, at forældre og børn kan overnatte sammen. Samtidig vil der kunne indrettes sengestuer i observationsafsnittet, så børnehospitalet får mulighed for at tilbyde døgnobservationssenge. I/S Vestforbrænding, der leverer varme til amtssygehuset, har varslet en nedsættelse af fremløbstemperaturen fra ca. 155 C til maximalt 130 C. I/S Vestforbrænding kan herefter ikke levere fjernvarmevand, som modsvarer sygehusets behov for produktion af procesdamp. Selve antallet af varmevekslere og størrelsen af dampanlæg er fortsat under forhandling mellem I/S Vestforbrænding og amtet. Udbygning af nødstrøm (1.000 kr.) Samlet projektudgift Udbygning af nødstrømsforsyning er nødvendig for at sikre, at der er nødstrømskapacitet nok til at dække akutte røntgenoptagelser og til primære PC-ere samt EPJ og medicinforespørgsel. Strålekapacitet etape 2 (1.000 kr.) Samlet projektudgift Amtsrådet har i december 2001 godkendt et projektforslag, der var udarbejdet for det samlede projekt, dvs. også etape 3 og 4. Projektforslaget består af følgende: Etape 1 omfatter bygning af to acceleratorrum med tilsvarende betjenings- og patientområde. Bevilling meddelt i december Etape 2 omfatter en udbygning med ca m 2. I denne etape indrettes bl.a. 2 acceleratorrum og rum forbeholdt for CT-scanning. Bevilling meddelt i november 2004 som en del af NESA-midlerne. Finansiering af CT-scanner (9 mio. kr.) foretages via de afsatte lånepuljer til kræftbehandling. Projektet kan først igangsættes i 2008, da børnehospitalet skal benyttes som aflastning for funktioner i vestre og østre behandlingsbygning (VB og ØB). VB og ØB er først færdiggjort i løbet af Amtssygehuset i Herlev Udvidelse af dialysekapacitet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2008 til projektet. Energianlæg, varmevekslere, dampanlæg (1.000 kr.) Samlet projektudgift Etape 3 og 4 omfatter bygning af yderligere 4 acceleratorrum. Den samlede udgift andrager 114 mio. kr., heraf 44 mio. kr. til bygningen og 70 mio. kr. til anskaffelse af acceleratorer. Finansieringen foretages via lån. Sagen blev vedtaget i amtsrådet Elevatorudskiftning til kapellet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Anlægsprojektet vedrører udskiftning af elevator mellem Patologisk Institut og kapellet som følge af nye standarder for kistelængde samt det forhold, at den nuværende elevator ikke har kapacitet til at medbringe personalet. Problemstillingen indgår i afdelingens arbejdspladsvurdering og er endvidere anmærket af Bedriftssundhedstjenesten. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 5 2

18 Socialudvalget Lyngby Tårbæk - opførelse af 32 boliger (1.000 kr.) Samlet projektudgift Kamager udvidelse 16 boliger (1.000 kr.) Samlet projektudgift Udvidelsen af det nuværende botilbud Kamager med 16 boliger og byggeri af 32 boliger til autister i Lyngby-Taarbæk Kommune er sidste etape af Udviklingsplanen, der blev godkendt af Amtsrådet i Udvidelsen af Kamager har en samlet anlægsudgift på 19,7 mio. kr., og boligerne i Lyngby-Taarbæk har en samlet anlægsudgift på 38,5 mio. kr. Boligerne bygges efter Almenboligloven, og forventes at stå indflytningsklare i henholdsvis efteråret 2006 og foråret Bedre handicaptilgængelighed på dagtilbud (1.000 kr.) Samlet projektudgift Som en konsekvens af Dagreformen, hvis formål bl.a. varatøge fleksibiliteten af anvendelsen af dagtilbudene, blev der i budget 2005 afsat midler til forbedringer af handicaptilgængeligheden på dagtilbudene. Erstatningsbyggeri for Taxhuset (1.000 kr.) Samlet projektudgift I april 2000 gav Arbejdstilsynet en række påbud vedrørende Taxhusets fysiske rammer, som indebærer, at botilbudet ikke fremadrettet kunne anvendes som bolig for den nuværende målgruppe. Amtsrådet godkendte den 27. maj 2004 projektforslaget for byggeriet med en samlet anlægsudgift på 66,7 mio. kr., hvoraf størstedelen finansieres efter Almenboligloven. Erstatningsbyggeriet vil indeholde 40 pladser, der opføres i Kraghave i Høje-Tåstrup. Byggeriet ventes klar til indflytning ved årsskiftet 2005/2006. Erstatningsbyggeri for Rødbo (alm. boliglov.) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Det nuværende Rødbo blev ved en kortlægning af bygnings- og ombygningsbehovet i 2001 vurderet uegnet til den nuværende målgruppe på længere sigt. Amtsrådet har den 21. april 2005 godkendt, at der på den såkaldte statshospitalsgrund i Ballerup Kommune opføres et erstatningsbyggeri for botilbudet Rødbo på 40 boliger. Byggeriet forventes påbegyndt i oktober 2005 og påregnes færdig til indflytning i december Boligerne opføres efter Almenboligloven, og den samlede anlægssum udgør 73,7 mio. kr., hvoraf 54,6 mio. kr. finansieres via realkreditlån. Erstatningsbyggeri for Hulegården og Søhuset (1.000 kr.) Samlet projektudgift Erstatningsbyggeriet for Hulegården (delvis) og Søhuset skal bl.a. ses i sammenhæng med det gennem kortlægningsprojektet i 2001 konstaterede behov for generelle forbedringer af bygningsmassen, herunder også et krav om, at boligstandarden på Amtets botilbud tilpasses nutidige krav om plads og komfort. Den samlede anlægssum udgør 35,8 mio. kr., hvoraf størsteparten finansieres efter Almenboliglovgivningen. Byggeriet påregnes færdigt i 2006 til indflytning i foråret Ombygning af Strandberg (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningsprojektet blev indarbejdet i budget Den samlede anlægssum udgør 21,1 mio. kr., hvoraf hovedparten finansieres efter Almenboligloven. Erstatningsbyggeri på Center for Døve (1.000 kr.) Samlet projektudgift Erstatningsbyggeriet omfatter boliger, som ikke opfylder de standarder, der gælder for amtets øvrige botilbud. Anlægsprojektet blev indarbejdet i budget Erstatningsbyggeriet forventes gennemført efter Almenboliglovgivningen med en samlet anlægsudgift på 9,9 mio. kr., og erstatningsbyggeriet forventes ibrugtaget ultimo Ombygning af Oktobervej (CfD) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningsprojektet blev indarbejdet i budget Ombygningen forventes gennemført efter Almenboliglovgivningen med en samlet anlægsudgift på 35,3 mio. kr., og ombygningen forventes afsluttet i juni ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

19 Psykiatriudvalget Pulje ikke fordelte (psykiatrisk handleplan) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Midler til ombygning på de behandlingspsykiatriske Centre Pulje til bygningsvedligeholdelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der var i anlægsbudget 2006 afsat ca. 1,1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Det samme gælder de følgende år. Beløbet omfatter alene vedligeholdelse af de bygninger, der i forbindelse med ændringen af udvalgsstrukturen i Københavns Amt blev overflyttet fra Sygehusudvalget. Øvrige vedligeholdelsesudgifter er budgetteret på drift. Kloakering på Glostrup Amtssygehus/psykiatriske centre (1.000 kr.) Samlet projektudgift Baggrunden for projektet er, udover et generelt ønske om at forbedre standarden, at der periodevis har været en overbelægning på sengestuerne, samt at det i forbindelse med 71-tilsynet ved flere lejligheder er blevet påpeget, at de fysiske rammer på de lukkede afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup er utidssvarende og dårlige. Ombygning - nye enestuer m.v. Psykiatrisk Center Gentofte (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der blev i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstilling af anlægsbudgettet besluttet at udskyde ombygning af Psykiatrisk Center i Gentofte. Der er udarbejdet et byggeprogram til formålet, men det vil være hensigtsmæssigt at revidere forslaget, blandt andet som følge af at indregnet statstilskud bortfalder som følge af udskydelsen. Det er forudsat, at der etableres enestuer samt bedre bade- og toiletforhold, og at der skabes fysisk mulighed for et kontinuert patientforløb og et godt fælles terapeutisk miljø i de enkelte sengeafsnit. Amtsrådet har den 19. februar 2004 godkendt projektforslaget og frigivet anlægsbevilling på 25,8 mio. kr. til renoveringen af kloakanlægget på Glostrup (nord). Renoveringen forventes afsluttet primo Baggrunden for iværksættelse af projektet er, at kloakanlægget på KAS Glostrup Nord, i alt 14 km. rørledning der blev etableret omkring 1960, er stærkt nedslidt. Gennem de seneste år har der været tilbagevendende og tiltagende problemer med tilstopning af anlægget med deraf afledte omkostninger til spuling, slamsugning samt større og mindre reparationer på især spildevandsanlægget. 1. etape er afsluttet i 2004 og 2. etape er iværksat i Tredje etape igangsættes i Tilbygning/ombygning - nye enestuer Psykiatrisk Center Ballerup (1.000 kr.) Samlet projektudgift Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 10. februar 2004 givet tilsagn om tilskud til tilbygning hhv. ombygning af enestuer på Psykiatrisk Center Ballerup med baggrund i udmøntningen af den statslige psykiatripulje for Tilskuddet er medregnet i budget 2005 med 8,04 mio. kr. Programforslaget blev tiltrådt på Amtsrådets møde den 21. april Ombygningen forventes igangsat 1. oktober 2005, og forventes afsluttet 1. juli Ombygning af Taxhuset til sindslidende (1.000 kr.) Samlet projektudgift Med det sociale område som indsatsområde besluttede Amtsrådet med vedtagelsen af budget 1999, at der skulle ske en forbedring af bygnings- og boligstandarder på de sociale botilbud. I april 2000 gav Arbejdstilsynet en række påbud vedrørende Taxhusets fysiske rammer, som indebærer, at botilbuddet ikke fremadrettet kunne anvendes som bolig for den nuværende målgruppe. Amtsrådet har den 27. maj 2004 godkendt projektforslag for erstatningsbyggeri, der forventes ibrugtaget i december Det nuværende Taxhus bliver således ledigt til alternativ anvendelse fra 2006, og foreslås ombygget til brug for 23 sindslidende. Det afsatte anlægsbudget på 8,2 mio. kr. er under forudsætning af, at ombygningen finansierers via almenboliglovgivningen. Bruttoudgiften til ombygningen er vurderet til 26,3 mio. kr. Istandsættelse af Rødbo til brug for sindslidende (1.000 kr.) Samlet projektudgift Det nuværende Rødbo blev ved en kortlægning af bygnings- og ombygningsbehovet i 2001 vurderet uegnet ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 7 2

20 til nuværende målgruppe på længere sigt. Erstatningsbyggeriet for Rødbo er blevet godkendt af Amtsrådet den 21. april 2005, og byggeriet forventes færdigt til indflytning ultimo Det nuværende Rødbo bliver derved frigivet til anden anvendelse. Indtil videre er det forudsat, at det nuværende Rødbo fremover skal anvendes som bolig for sindslidende. En fortsat anvendelse af Rødbo som botilbud kræver at bygningen mv. istandsættes. Ombygning af Skovvænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningen af Skovvænget er begrundet i et overordnet ønske om at forbedre boligstandarden for beboerne på de sociale botilbud. Skovvænget foreslås ombygget fra at have plads til 58 beboere til at have plads til 33, således at alle beboere får mulighed for eget bad og toilet samt et værelse på mellem 15 og 25 kvadratmeter. Udover en generel forbedring af den enkeltes bolig, skal der også ske en ombygning af fælles- og køkkenfaciliterne, der fremadrettet bliver helt centrale for den socialpsykiatriske indsats for at hæve beboernes psykiske funktionsniveau. Ombygningen af Skovvænget vil ske under Servicesloven, og anlægsbudgettet er således identisk med det forventede bruttobeløb. Ombygning Slotsvænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift Tilsvarende Skovvænget og Nybrogård lever boligstandarden på Slotsvænget ikke op til nutidige krav og standarder til en bolig. Der skal derfor ske en gennemgribende renovering af botilbuddene, med henblik på en kraftig forbedring af standarden både i forhold til de enkelte beboeres værelser, men også i forhold til fællesfaciliteterne. Slotsvænget foreslås ombygget fra at have plads til 40 beboere til at have plads til 23. Alle beboere vil få et værelse på mellem 15 og 24 kvadratmeter, og 15 beboere vil få eget bad og toilet, dog vil 8 af beboerne skulle deles 2 og 2 om badeværelserne. Ombygningen vil ske med baggrund i Serviceloven, og anlægsbudgettet er således identisk med bruttobeløbet. Ombygning af Nybrogård (1.000 kr.) Samlet projektudgift På Nybrogård skal der ske en gennemgribende renovering med henblik på en forbedring af boligdelen bl.a. ved en nedlæggelse af Søhuset. Det samlede antal boliger reduceres fra 40 til 25. Der er meget få muligheder for at bygge om i Nybrogårds hovedhus, og ombygningen her vil derfor kun ske i begrænset omfang. Beboerne her vil fortsat skulle dele bad og toilet. I sidebygningen vil alle beboere få eget bad og toilet. Finansieringen af ombygningen sker med baggrund i Serviceloven, og ombygningen forventes færdig Ombygning af Vestervænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift På Vestervænget skal der ske en mindre ombygning. Efter ombygningen vil Vestervænget have plads til 38 beboere mod i dag 40. Finansieringen sker på baggrund af Serviceloven, og forventes færdig i Renovering af el-forsyning, psykiatrisk område Glostrup (1.000 kr.) Samlet projektudgift Hovedelforsyningen inkl. tavler og transformere er fra byggeriets oprindelse, og er i dag underdimensioneret som følge af det stigende elforbrug. Der er således gennem årene koblet nye elforbrugende elementer på den oprindelige forsyning bl.a. Stjernevang (i dag KABS) og Industriværkstedet m.v. Hertil kommer, at der har været en generel stigning i installationen af elforbrugende apparater som vaskemaskiner, tørretumbler, ABA-anlæg, ventilationsanlæg, IT udstyr m.v. Samtidig er store områder overgået fra at indeholde boliger til at indeholde behandlingsafsnit med deraf stigende elforbrug til følge. Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde Sikring af rosporten på Bagsværd Sø (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er afsat 24,5 mio. kr. i til at sikre, at Bagsværd Sø fortsat kan anvendes til international rosport. I et samarbejde mellem interessenterne gennemføres et helt nytænkt projekt med oprensning i søen, som alene 8 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Budgetsammenfatning2006

Budgetsammenfatning2006 Budgetsammenfatning2006 KØ B E NHAVN S AMT Politisk/administrativ organisation Amtsrådet UDVALG FORVALTNINGER INSTITUTIONER Antal Sygehusudvalget Sundheds og Forebyggelsesudvalget Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf. 4322 2222 Fax 4322 2971 www.kbhamt.dk Dato: 25.08.2006 Sagsnr.: 9874731 Arkiv: 1-43-10-70 Sagsbeh.:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Region Midtjylland Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 7 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere