Indhold. 1. Ændringsforslag Anlægsbudgettet Sygehusudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Ændringsforslag...1 1-10. 2. Anlægsbudgettet...2 1-12. 3. Sygehusudvalget...3 1-38. 4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget..."

Transkript

1 Indhold 1. Ændringsforslag Anlægsbudgettet Sygehusudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Psykiatriudvalget Udvalget for Undervisning, Kultur og Int. Samarbejde Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Finansieringsbudgettet Bevillingsregler Takster Tryghedsprincipper Amtets langfristede gæld (Historisk oversigt) Personaleoversigt Grønt Budget

2

3 1. Ændringsforslag 1.1 Sygehusudvalget Psykiatriområdet Uddybende bilag... 9 Ændringsforslag 1 1 1

4 1. Ændringsforslag Økonomiudvalget har den 16. juni 2005 fastsat følgende driftsrammer for udvalgene. Med udgangspunkt i det teknisk korrigerede budgetgrundlag for 2006 skal det administrative budgetforslag udarbejdes inden for følgende rammer: Ramme på 25 mio. kr. til sygehusområdet, Ramme på 3 mio. kr. til behandlingspsykiatri, 0-ramme for teknik- og miljøområdet, undervisnings- og kulturområdet, socialområdet, sundhedsog forebyggelsesområdet, samt administrationsområdet, erhverv og beskæftigelse. Der er stillet forslag for i alt 28 mio. kr. svarende til Økonomiudvalgets rammeudmelding. Nedenfor fremgår forvaltningernes ændringsforslag, som skal finansieres indenfor de ovenfor nævnte rammer. Der er som bilag en beskrivelse af mulige puljefinansierede projekter vedrørende kræftplan II. 1.1 Sygehusudvalget Ændringsforslag til Budget Økonomiudvalget besluttede den 15. juni 2005, at rammen for prioriteringen af nye initiativer og omstillinger indenfor sygehusvæsenets driftsområde er 25,0 mio. kr. Sammenholdes rammeudvidelsen på 25,0 mio. kr. med udvidelsesforslagene på 29,7 mio. kr. og med besparelsesforslaget på 4,7 mio. kr., er der således balance i det foreliggende budgetforslag. I det følgende gennemgås de enkelte ændringsforslag i det foreliggende budgetforslag Den teknologiske og lægefaglige forskning og udvikling i det danske sygehusvæsen er i fortsat rivende udvikling. Dette indebærer, at grænserne for nye behandlingsformer- og teknologier og ny medicin hele tiden rykkes. Nye patientgrupper opstår som følge af udviklingen samtidig med, at indikationsgrænserne for påbegyndelse af behandling i eksisterende behandlingstilbud hele tiden flyttes. En høj levestandard kombineret med en stadig mere veluddannet befolkning medfører generelt større krav om kvalitet samt den bedste og nyeste behandling. På grund af de økonomiske rammer for budgetlægningen i 2006 har det således kun gennem en stram prioritering været muligt at tilgodese de mest presserende behov i amtets sygehusvæsen, der har karakter af generel udvidelse af sygehusenes eksisterende behandlingstilbud. Samlet udgør disse forslag 29,7 mio. kr. Samtidig har det derfor været nødvendigt med de fremsatte budgetforslag at stille kompenserende besparelser for i alt 4,7 mio. kr. for på den måde at imødekomme de mest presserende udgiftsbehov i Forslagene omfatter følgende overordnede elementer, fordelt på de enkelte bevillingsområder: 2 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

5 Ændringsforslag til budget 2006 For- Udvidelsesforslag 2006 I alt Fælles- Amtssygehuset Amtssygehuset Amtssygehuset Amager slag (mio. kr.) kontoen i Gentofte i Glostrup i Herlev Hospital 1 Den Danske Kvalitetsmodel 0,8 0,8 2 Afledt løn af øget kræftbehandling (medicin) 4,7 4,7 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer 1,6 1,6 4 Biologiske præparater 8,8 5,2 1,8 1,8 5 Trombolyse ved akut apopleksi 2,3 2,3 6 AK-skolen 2,1 2,1 Indtægter -0,2-0,2 7 Betainterferon 3,0 3,0 Indtægter -1,0-1,0 8 Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1 2,2 2,2 Indtægter -0,9-0,9 9 Behandling af resttumor i blæren 0,8 0,8 10 Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd. 1,8 1,8 11 Indførelse af non-invasiv ventilation 2,0 2,0 Indtægter -0,3-0,3 12 Laparoskopisk kolonkirurgi 1,0 1,0 13 Kæbekirurgiske opgaver 1,0 1,0 Finansiering: 14 Respiratorprojekt- øgede indtægter/ sparede udgifter -5,7-5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup - merudgifter 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Nettoforslag 25,0-7,3 10,3 11,3 10,7 0,0 I det følgende gives en nærmere redegørelse vedr. de enkelte ændringsforslag. Ændringsforslag til budget For- Udvidelsesforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag slag (mio. kr.) Den Danske Kvalitetsmodel 0,8 1,1 1,1 1,1 2 Afledt løn af øget kræftbehandling (medicin) 4,7 4,7 4,7 4,7 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer 1,6 1,6 1,6 1,6 4 Biologiske præparater 8,8 8,8 8,8 8,8 5 Trombolyse ved akut apopleksi 2,3 2,0 2,0 2,0 6 AK-skolen 2,1 1,9 2,1 2,3 Indtægter -0,2-0,5-0,7-0,9 7 Betainterferon 3,0 3,0 3,0 3,0 Indtægter -1,0-1,0-1,0-1,0 8 Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1 2,2 2,2 2,2 2,2 Indtægter -0,9-0,9-0,9-0,9 9 Behandling af resttumor i blæren 0,8 0,8 0,8 0,8 10 Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd. 1,8 1,8 1,8 1,8 11 Indførelse af non-invasiv ventilation 2,0 1,5 1,5 1,5 Indtægter -0,3-0,3-0,3-0,3 12 Laparoskopisk kolonkirurgi 1,0 2,5 2,5 2,5 13 Kæbekirurgiske opgaver 1,0 0,5 0,5 0,5 14 Respiratorprojekt øgede indtægter (sparede udgifter) -5,7-5,7-5,7-5,7 Glostrup merudgifter 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 25,0 25,0 25,0 25,0 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 3 1

6 Aktivitetskonsekvenser af ændringsforslag Behandlede Operationer Sygehus- Ambulante DRG-produkpatienter udskrivninger DRG-besøg tionsværdi (mio. kr.) 1 Den Danske Kvalitetsmodel Afledt løn af øget kræftbehandling ,300 3 Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med ovariecancer ,950 4 Biologiske præparater Trombolyse ved akut apopleksi ,080 6 AK-skolen ,200 7 Betainterferon Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type Behandling af resttumor i blæren , Aktivitetsstigning på Hæmatologisk afd , Indførelse af non-invasiv ventilation , Laparoskopisk kolonkirurgi , Kæbekirurgiske opgaver Respiratorprojekt Som det fremgår, har en række af forslagene ikke aktivitetsmæssige konsekvenser. Nogle af forslagene omfatter til dels patienter, der allerede er i behandling, men ønskes tilbudt en mere kvalificeret behandlingsmetode. Forslag 1: Den Danske Kvalitetsmodel: Merudgift i ,8 mio. kr. Herefter årligt 1,1 mio. kr. I Danmark er der fastlagt en overordnet ramme for arbejdet med at styrke kvaliteten af sundhedsvæsenet i en national strategi: National Strategi for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet Fælles mål og handleplan Et helt centralt initiativ i den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet er etablering og udvikling af et samlet landsdækkende system til vurdering af kvaliteten, herunder til formidling af kvalitetsinformationer til brug for den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling og til understøttelse af patienternes frie valg. Stat, amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) har i forlængelse heraf aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en sådan dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet, Den Danske Kvalitetsmodel, og at modellen principielt skal omfatte alle udbydere af offentligt finansierede sundhedsydelser. Kvalitetsmodellen skal baseres på et fælles vurderingsgrundlag bestående af fælles danske standarder med tilhørende indikatorer. Det skal tilstræbes, at indikatorerne samlet kan afspejle både den klinisk/faglige kvalitet, den organisatoriske kvalitet og patient/brugeroplevet kvalitet. Kvalitetsmodellen skal baseres på et sammenhængende evalueringskoncept, der muliggør en bred, ensartet og integreret kvalitetsvurdering af patientforløb. I 2006 er udgiften for Københavns Amt 0,8 mio. kr. Fra 2007 og frem udgør udgiften 1,1 mio. kr. Forslag 2: Afledt løn til øget kræftbehandling. Merudgift 4,7 mio. kr. årligt. På Amtssygehuset i Herlev varetager onkologisk afdeling R og Hæmatologisk afdeling L lands- landsdelsfunktion vedrørende kræftbehandling. Kræftområdet er præget af behandlingsgarantien, der bevirker, at patienterne skal viderehenvises til andet behandlingssted, hvis Amtssygehuset i Herlev ikke kan tilbyde vidensbaseret behandling. Sygehuset oplever et stigende efterspørgselspres og fortsat behov for kapacitetsudvidelse som følge af et stigende antal patienter og dermed stigende udgiftspres. De stigende udgifter til løn er afledt af det stigende antal patienter, som får medicin som led i kræftbehandlingen på Amtssygehuset i Herlev Det foreslås, at Amtssygehuset i Herlev tilføres 4,7 mio. kr. årligt til dækning af de afledte driftsomkostninger grundet det øgede pres på kapaciteten. Forslag 3: Kvalitetsforbedrende behandling af kvinder med kræft i æggestokkene (ovariecancer). Årlig merudgift 1,6 mio. kr. Der er besluttet en samling af behandlingen af kvinder med kræft i æggestokkene (ovariecancer) i Københavns Amt på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling G på Amtssygehuset i Herlev. På landsbasis konstateres 600 nye tilfælde af æggestokkræft årligt hvor ca. 1/3 af patienterne er under 60 år. I Københavns Amt konstateres årligt 100 nye tilfælde. 4 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

7 Det foreslås, at der iværksættes en kvalitetsforbedrende behandling i relation til æggestokkræft fra og med Indførelsen af den forbedrede kræftbehandling på området betyder, at tidsforbruget for personalet er mere omfattende end ved den hidtidige behandlingsprocedure, hvilket betyder årlige merudgifter på 1,6 mio. kr. Et aggressivt første kirurgisk indgreb mod kræft i æggestokkene, og et eller flere efterfølgende kirurgiske indgreb i forbindelse med et kemoterapiforløb giver patienten bedre overlevelseschancer. Den bedre overlevelse skyldes, at der allerede ved det første kirurgiske indgreb fjernes så meget kræftvæv som muligt. For at optimere operationsteknikken skal der anskaffes apparatur for ca. 0,5 mio. kr. Investeringsudgiften indgår ikke i budgetforslaget, idet Sygehusdirektionen har reserveret udgiften på sygehusets apparaturpulje i Forslag 4: Biologiske præparater til inflammatoriske sygdomme. Årlig merudgift 8,8 mio. kr. Leddegigt er en kronisk sygdom med et progressivt forløb, hvor patienterne med tiden udvikler et stigende antal ledskader og dermed nedsat erhvervsevne. Hos % af patienterne har de seneste års forskningsresultater øget behandlingsmulighederne på væsentlige områder med anvendelse af biologiske præparater. Udover anvendelsen til behandlingen af leddegigt er det anerkendte indikationsområde udvidet til også at omfatte andre inflammatoriske gigtsygdomme, dvs. gigtsygdomme som fremkalder eller ledsages af betændelse, som Bechterews sygdom (gigt pga. betændelse i ryggen) og Psoreasisgigt. Effekten af de biologiske præparater er langt mere effektiv end ved anvendelse af konventionel medicin. Endvidere anbefales præparaterne til en mindre gruppe inflammatoriske tarmsygdomme (Chrohns sygdom i tarmen). Behandlingen medfører for langt hovedparten af patienterne, at deres funktionsevne og helbredstilstand bedres markant. Der har således været en gradvis udvidelse af indikationsområdet for anvendelse af biologiske præparater både inden for det reumatologiske speciale, men også inden for andre specialer, hvor inflammatoriske processer indgår i sygdomsforløbet. Det medicinsk-reumatologiske specialeråd vil blive anmodet om, med udgangspunkt i de fælles indikationsstillinger aftalt i 2004, at revurdere disse fælles indikationsstillinger samt opstille fælles retningslinier for monitorering af behandlingseffekt med speciel fokus på fælles strategi for behandlingsophør hos den del af patienterne, som ikke (længere) har effekt af behandlingen. På den baggrund foreslås det, at amtssygehusene i Gentofte, Glostrup og Herlev tilføres i alt 8,8 mio. kr. til behandling af patienter med inflammatoriske sygdomme med biologiske antireumatika. Der foreslås følgende fordeling af ekstra budgettilførsel 2006, idet de tilførte beløb, med udgangspunkt i prognose 2005, stiller afdelingerne økonomisk lige i behandlingstilbudet til reumatologiske patienter: Tabel 5: Biologiske præparater Mio. kr. Budget 2006 Amtssygehuset i Gentofte 5,2 Amtssygehuset i Glostrup 1,8 Amtssygehuset i Herlev 1,8 I alt 8,8 Forslag 5: Trombolysebehandling ved akut apopleksi. Merudgift i ,3 mio. kr. Herefter 2,0 mio. kr. Trombolyse er en medicinsk fjernelse af blodpropper i arterier eller vener. Der er tale om et nyt behandlingstilbud til visse patienter med apopleksi, hvorved behandlingen af patientgruppen kvalitetsløftes til et internationalt niveau. Der vil således i udgangspunktet ikke være tale om flere ambulante besøg eller flere patienter behandlet i forbindelse med etablering af trombolysebehandling i amtet. Det foreslås, at trombolysebehandlingen etableres på neurointensiv afdeling på Amtssygehuset i Glostrup, hvor overvågning af kredsløb samt nødvendige forudsætninger for at vurdere patienterne neurologisk er til stede. I behandlingen indgår bl.a. MR-scanninger. På grundlag af en rapport, der er udarbejdet af Dansk Neurologisk Selskab, er det estimeret, at der ud af ca akutte apopleksipatienter i Københavns Amt vil være årligt 115 patienter, der kan visiteres i dagstid med henblik på at undersøge muligheden for, om de kan modtage trombolysebehandling. Heraf forventes 30 patienter at kunne modtage trombolysebehandling. Fordelingen af midler til biologiske præparater er foretaget ud fra, at det dominerende udvidelsesbehov er inden for reumatologien, og muligheden for at anvende biologiske lægemidler til patienter skal være den samme på amtets tre medicinsk-geriatrisk-reumatologisk apopleksiafdelinger. De samlede udgifter i 2006 udgør i alt 2,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. til etablerings- og engangsomkostninger. I de efterfølgende år udgør de samlede udgifter 2,0 mio. kr. Forslag 6: Fortsat drift af AK-skolen ved Amtssygehuset i Gentofte. Nettomerudgift 1,9 mio. kr. i Herefter 1,4 mio. kr. AK-behandling er en forebyggende medicinsk behand- ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 5 1

8 ling rettet mod patienter med risiko for blodpropsygdomme. AK står for Anti-Koagulation. Disse patienter medicineres med en blodfortyndende medicin, således at der ikke dannes blodpropper. Det er vigtigt, at behandlingen er velreguleret, da der kan være risiko for blødninger ved for kraftig medicinering. Det er derfor nødvendigt løbende at kontrollere for graden af blodfortynding. AK-skolen sigter mod at uddanne patienter til selvstyret AK-behandling. Dette bliver muligt ved at patienterne får udleveret et måleapparat og nåle samt teststrimler til kontrol for graden af blodfortynding, ved hjælp af en metode kaldet INR (International Normalizied Ratio). Fordelen ved denne metode er, at patienterne løbende kan kontrollere deres behandling, hvilket giver den enkelte patient større livskvalitet og færre kontakter til sundhedsvæsenet. Da der er behov for at behandle flere patienter foreslås at Amtssygehuset i Gentofte tilføres midler til nye patienter til øgede driftsudgifter, samt udgifter til apparatur, teststrimler og nåle. Ud fra ovenstående foreslås det, at Amtssygehuset i Gentofte tilføres 2,1 mio. kr. i 2006 til den videre drift af AK-skolen. Heri er indregnet indkøb af et IT-baseret opfølgningssystem, som vil optimere patientopfølgningen. Der er forventede indtægter på 0,2 mio. kr. Forslag 7: Betainterferon. Nettomerudgift 2 mio. kr. årligt Amtssygehuset i Glostrup udfører betainterferonbehandling af patienter med dissemineret sclerose. For betainterferon forventes en stigning i forbruget i 2006 på 2 mio. kr. Amtssygehuset i Glostrup fik i 2005 en budgettilførsel på 1,2 mio. kr. årligt. Den forventede stigning skal ses i lyset af, at Amtssygehuset i Glostrup allerede i 2005 forventer et merforbrug på 2 mio. kr. På den baggrund foreslås det, at der tilføres 3 mio. kr. årligt til betainterferon, og indtægtsbudgettet for fremmede sygehuse forhøjes med 1 mio. kr. årligt Forslag 8: Insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1. Nettomerudgift 1,3 mio. kr. årligt. Et projekt med anvendelse af insulinpumper til børn med diabetes type 1 på børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup blev forlænget til udgangen af 2005 i forbindelse med 2. økonomirapport Der blev samtidigt orienteret om, at videreførsel af insulinpumpebehandlingen i 2006 og fremover indgik i arbejdet med budgetlægningen for Projektet havde indtil maj 2005 været finansieret af forskningsmidler. Det vurderes, at 90 børn i 2006 og fremover fortsat har behov for insulinpumpebehandling, heraf forventes halvdelen at være udenamtspatienter. Der etableres en hotlineservice, så patienter med tilsluttet pumpe som sikkerhed skal kunne komme i kontakt med kvalificeret rådgivning. De samlede årlige nettomerudgifter til behandlingen udgør netto 1,3 mio. kr., fordelt med merudgifter 2,2 mio. kr. for amtssygehuset og udenamtsindtægter på 0,9 mio. kr. Det er forudsat, at insulinpumperne er leasingfinansieret. Det foreslås, at Amtssygehuset i Glostrup tilføres 2,2 mio. kr. årligt til insulinpumpebehandling for børn med diabetes type 1, og at indtægtsbudgettet for fremmede sygehuse forhøjes med 0,9 mio. kr. Forslag 9: Behandling af resttumor i blæren: Merudgift 0,8 mio. kr. årligt. Efter fjernelse af kræft i blæren, kan der forekomme tilbagefald, fordi der kan cirkulere tumorceller i den øvrige del af blæren. Behandlingen går ud på, at man, efter fjernelsen af blæretumoren gennem urinrøret, installerer pulveret Mitomycin i blæren. Dette betyder, at 15 % af patienterne vil undgå tilbagefald. Mitomycin er et kemoterapeutika. Patienterne skal følges livslangt, hvor de som kontrol får foretaget cystoskopi og ultralydsundersøgelser. Behandlingen medfører, at der skal bruges færre ressourcer til dette. Der forventes ca. 400 patienter om året, som alle skal have udført behandlingen. En behandling koster kr. Hertil kommer øgede lønudgifter. Dette giver en merudgift på 1,0 mio. kr. Det vurderes, at man årligt, grundet behandlingen, kan undgå 25 operationer, hvilket giver en besparelse på 0,2 mio. kr. Forslag 10: Aktivitetsstigning på Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L, Amtssygehuset i Herlev. Merudgift 1,8 mio. kr. årligt. Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L på Amtssygehuset i Herlev har gennem en årrække oplevet en stigning i antallet af patienter med hæmatologiske sygdomme (blodsygdomme), hvilket har medført en høj og stigende aktivitet på både sengeafdeling og ambulatorium. Antallet af hæmatologiske sygdomme er stigende, dels på grund af flere ældre, og dels fordi forekomsten af malignt Non-Hodgkin s lymfom (speciel form for tumor udgået fra lymfatisk væv) er stigende. Det høje aktivitetsniveau på medicinsk hæmatologisk afdeling medfører behov for øgede personaleressourcer på følgende områder: Leukaferese (høst af stamceller) og autolog stamcelletransplantation (populært kaldet 6 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

9 knoglemarvstransplantation). Hertil kommer etablering af molekylærbiologiske rutineundersøgelser i Hæmatologisk laboratorium, med henblik på overvågning og behandling af patienter med kronisk myeloid leukæmi. I forhold til tidligere overvåges behandlingseffekten ved løbende måling af restsygdom på det molekylærbiologiske niveau, og behandlingen justeres i henhold hertil. Der kan i løbet af behandlingen forekomme resistens hos enkelte patienter, hvor andre behandlinger kan blive aktuelle, f.eks. transplantation. Til vurdering af dette bruges en mutationsanalyse. Det foreslås at sygehuset får tilført midler, årligt 1,8 mio. kr., til gennemførelse af yderligere aktivitet vedrørende stamcellehøst, stamcelletransplantation samt kronisk myeloid leukæmi, med henblik på i den diagnostiske, kliniske og behandlingsmæssige håndtering af patienter at arbejde på højeste internationale niveau. Forslag 11: Indførelse af non-invasiv ventilation (NIV) behandling af patienter, der indlægges. Amtssygehuset i Gentofte. Nettomerudgift i ,7 mio. kr. herefter 1,2 mio. kr. årligt. Non-Invasiv Ventilation (NIV) er en behandling med en speciel maske, der dækker patientens næse og mund. Masken er tilsluttet en respirator med slanger. Herved undgår man at placere en tube i hals og luftrør (=intubation), som man ellers gør ved sædvanlig respiratorbehandling. Placering af en sådan tube kan give komplikationer og er en smertevoldende og også psykisk belastende oplevelse. Der indlægges ca patienter årligt i Danmark med akut opblussen i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Der er blandt denne patientgruppe en dødelighed på ca. 10 %. Der foreligger flere videnskabelige undersøgelser, der viser, at for de mest syge af de patienter, der indlægges med akut opblussen i KOL nedsætter behandling med NIV dødeligheden under indlæggelsen fra 20 til 10 %, ligesom sandsynligheden for at patienten skal i respiratorbehandling reduceres væsentlig. NIV-behandling indebærer endvidere, at risikoen for intubation nedsættes fra 33 % til 14%. På Amtssygehuset i Gentofte vil NIV-behandlingen skulle tilbydes ca. 150 KOL patienter årligt. For at kunne foretage NIV-behandling er det nødvendigt, at Amtssygehusets afdeling Y og intensiv afdeling tilføres ressourcer for 2,0 mio. kr. til efteruddannelse af personale, indkøb af apparatur og øvrig drift. Der forventes indtægter på 0,3 mio. kr. Forslag 12: Laparoskopisk kolonkirurgi. Nettomerudgift 1,0 mio. kr. i 2006, herefter 2,5 mio. kr. til Amtssygehuset i Gentofte og Amtssygehuset i Glostrup Kræft i tyktarm og endetarm er i den vestlige verden og herunder Danmark den hyppigste cancer i mavetarmkanalen. I Danmark er der ca nye tilfælde om året med tendens til stigning. Gennem de seneste år er den kikkertkirurgiske (laparoskopiske) operationsmetode også bragt i anvendelse ved behandling af denne sygdom. Behandlingen er mere skånsom, indebærer færre indlæggelsesdage, og er ud fra et cancerkirurgisk synspunkt fuldt på højde med de traditionelle åbne metoder. Der er derfor god grund til, at metoden udvikles og bringes i anvendelse hos et større antal patienter. Der vil være tale om et kvalitetsløft, som bringer Københavns Amt op på et tidssvarende niveau. I budgetårene 2006 og 2007 foreslås denne nye behandling indført, først på Amtssygehuset i Gentofte, som er Danmarks største behandlingssted for denne kræftform, og hvor Københavns Amts professorat i minimal invasiv kirurgi er placeret. Efter etablering på Amtssygehuset i Gentofte i 2006, etableres behandlingen på amtets andet behandlingssted på Amtssygehuset i Glostrup i 2007, baseret på etableringserfaringerne fra Amtssygehuset i Gentofte. Denne udvikling af behandlingen af kræft i tyktarm og endetarm understøtter strategien i sygehusplan 2003 om samling af udvalgte gastrokirurgiske behandlinger. Ud fra ovenstående foreslås det at Amtssygehuset i Gentofte tilføres 1 mio. kr. til etablering af laparoskopisk kolonkirurgi på kirurgisk afdeling D i I 2007 udvides bevillingen på Amtssygehuset i Gentofte til 1,5 mio. kr. årligt til drift og løbende udvikling af behandlingen. Desuden tilføres Amtssygehuset i Glostrup 1 mio. kr. årligt fra 2007 til etablering af laparoskopisk kolonkirurgi. Budgetforslag 13: Kæbekirurgiske opgaver. Merudgift 1,0 mio. kr. i Herefter 0,5 mio. kr. årligt. Amtssygehuset i Glostrups kæbekirurgiske afdeling Z har en række opgaver med patienter, der enten skal have strålebehandling for hoved-/halscancer, organtransplantation eller have en hjerteklap. Det drejer sig blandt andet om vital undersøgelse og behandling af infektioner i tænderne og kæben inden transplantation eller strålebehandling, men også om behandling af senfølger for patienter efter strålebehandling med betændelse i kæben. Den mest ressourcekrævende opgave for afdelingen vedrører patienter, der skal have strålebehandling for hoved-/halscancer. Siden 1999 har afdelingen oplevet et stigende antal patienter med tilsvarende stigende ud- ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 7 1

10 gifter. Siden 1999 er opgaven med følgetilstande desuden øget som følge af større bivirkninger og en forbedring i overlevelse for kræftpatienter. Ud fra ovenstående foreslås det, at Amtssygehuset i Glostrups kæbekirurgiske afdeling Z tilføres 1,0 mio. kr. i 2006 og herefter 0,5 mio. kr. årligt. Forslag 14. Respiratorprojekt I forbindelse med Sygehusplan 2003 blev neuroområdet samlet på Amtssygehuset i Glostrup. Samtidig blev det besluttet at samle administrationen af samtlige respiratorhjælperordninger på Amtssygehuset i Glostrup, som medio april 2004 overtog 15 ordninger fra Amtssygehuset i Gentofte. Sammen med Amtssygehuset i Glostrups egne ordninger og de ordninger sygehuset tidligere har overtaget fra Amtssygehuset i Herlev er der januar 2005 i alt 47 ordninger i Københavns Amt. Pr. 1. juni 2004 blev der iværksat et 1-årigt projekt, som havde til formål at gennemgå alle eksisterende respiratorhjælperordninger med henblik på at sikre, dels at behandling kontra pleje blev sat korrekt op imod hinanden, dels at sygehuset ikke kom til at betale en større andel af udgiften, end hvad der svarede til behandlingsudgiften. Projektet afsluttedes ultimo maj Sygehuset fik en nettobevilling på 0,7 mio. kr. til projektet. Projektet har i 2004 og 2005 indebåret sparede udgifter/flere indtægter. En videreførelse af projektet indebærer øgede driftsudgifter for Amtssygehuset i Glostrup i 2006, og sparede udgifter/flere indtægter vedrørende fremmede sygehuse. Nettoindtægten vil være på 4,7 mio. kr. i 2006 i forhold til tidligere år. 1.2 Psykiatriområdet Mio. kr priser Bedre rammevilkår på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialisering vedrørende unge med debuterende sindslidelser 1,0 1,0 1,0 1,0 Tværgående pulje til at udvikle og styrke kvalitet 1,0 1,0 1,0 1,0 Nettoforslag 3,0 3,0 3,0 3,0 Til behandlingspsykiatri er der afsat en ramme til ændringsforslag på 3 mio. kr. i budget Vækstrammen foreslås anvendt til at forbedre rammevilkår i børne- og ungdomspsykiatrien (1 mio. kr.), specialisering af indsatsen for unge med debuterende sindslidende (1 mio. kr.) samt en tværgående pulje til at udvikle og styrke kvaliteten i behandlingspsykiatrien (1 mio. kr.). Forslag 1. Bedre rammevilkår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Ventelisterne i børne- og ungdomspsykiatrien har i de senere år været et stigende problem på trods af, at der behandles flere og sværere patienter. Med henblik på at afhjælpe ventelisteproblematikken er der sket en markant udvidelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers budget via omprioriteringer indenfor udvalgets samlede ramme samt via eksterne puljemidler. Samlet set er budgettet forhøjet med ca. 30 % over de seneste 4 år, uden der er sket en tilsvarende styrkelse af rammebetingelserne som administrative og planlægningsfunktioner, uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag samt fysiske rammer. Det foreslås derfor at anvende 1 mio. kr. til at styrke rammebetingelserne på Børneog Ungdomspsykiatrisk Center med henblik på at få den størst mulige effekt på ventelisterne af de direkte aktivitetsrettede tilskud. Forslag 2. Specialisering vedrørende unge med debuterende sindslidende Indsatsen overfor debuterende sindslidende varetages i dag forskelligt mellem de psykiatriske centre. Med henblik på at styrke indsatsen foreslås det at anvende 1 mio. kr. til specialisering af indsatsen for unge med debuterende sindslidelse som et led i udmøntning af de psykiatripolitiske hensigtserklæringer. En tidlig indsats vil ofte være af afgørende betydning for den sindslidendes livskvalitet, ligesom en tidlig specialiseret indsats vil lette det store pres, som udvikling af psykisk sygdom lægger på den unges familie og andre pårørende. Dertil kommer, at de unge ved sygdommens begyndelse generelt er mere modtagelige for at modtage behandling og støtte. Der er behov for at gøre behandlingstilbuddene over for unge med debuterende sindslidelser mere ensartede, og i forbindelse hermed målrette Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers indsats mod børn og unge under 18 år (mod tidligere 21 år). Konkret forslag til tidlig, ensartet og specialiseret indsats over for denne målgruppe behandles af Psykiatriudvalget i efteråret Forslag 3. Tværgående pulje til at udvikle og styrke kvalitet Den samlede virksomhed i behandlingspsykiatrien skal rustes bedst muligt til den fremtidige struktur. Finansieringen bliver fremover mere aktivitetsafhængig, og der stilles større krav til at udvikle og dokumentere kvaliteten. Inden udgangen af 2006 skal de behandlingspsykiatriske tilbud systematisk kunne dokumentere ydelserne og deres faglige kvalitet på baggrund af fastlagte kvalitetsstandarder. Der foreslås afsat 1 mio. kr. til at udvikle kvalitet og indhold. 8 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

11 1.3. Uddybende bilag Kræftpuljer Der er i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen for 2006 på baggrund af anbefalinger i Kræftplan II afsat 120 mio. kr. som statslige puljer til udmøntning i amterne/h:s i 2006: Diagnostik og patientpakker, 50 mio. kr. Brystkræftscreening, 30 mio. kr. Klinisk forskning, 25 mio. kr. Eksperimentel behandling, 15 mio. kr. Diagnostik og patientpakker 50 mio. kr. Kræftplan II anbefaler en forbedret organisering af diagnostik, behandling og opfølgning, konkret baseret på patientens behov. Flertallet af patienter, hvor der er mistanke om kræft, skal gennemgå de samme diagnostiske udredninger og de samme behandlinger, som derfor kan tilrettelægges i standardiserede forløb. På baggrund af anbefalingerne i Kræftplan II er der i Økonomiaftalen afsat en pulje på 50 mio. kr. til effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i kræftbehandlingen. Puljen forventes udmøntet i Ved udmøntning af puljen, vil der blive lagt vægt på projekter, der medvirker til udviklingen af standardiserede udrednings- og behandlingsforløb (diagnostiske pakker) med henblik på bl.a. nedbringelse af den interne ventetid. Sundhedsforvaltningen vil i efteråret 2005 bede sygehusene overveje, hvilke projekter, der vil kunne indgå i amtets ansøgning af puljen og således være klar, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkalder puljeansøgninger i Brystkræftscreening 30 mio. kr. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at fremrykke fristen for udbredelse af brystkræftscreening, så tilbuddet udbredes i Regionernes sammenlægningsudvalg forpligtes til at indarbejde udgiften til brystkræftscreening i budgettet for Klinisk kræftforskning 25 mio. kr. Der blev med Forårspakken i 2004 og finanslovsaftalen for 2005 bevilget 43,5 mio. kr. til en styrkelse af den kliniske kræftforskning. Der er i Økonomiaftalen for 2006 afsat yderligere 25 mio. kr. i 2006 til styrkelse af den kliniske kræftforskning. De tre regionale sundhedsvidenskabelige forskningsfora vil efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetage den konkrete udmøntning af de afsatte midler til styrkelsen af den kliniske kræftforskning. Københavns Amt vil som led i den samlede strategi for den kliniske kræftforskning søge de statslige puljer til forskningsprojekter. Eksperimentel behandling 15 mio. kr. I 2005 blev den statslige pulje til finansiering af eksperimentel behandling af patienter i udlandet udvidet til også at omfatte eksperimentel non-protokolleret kræftbehandling i Danmark. Der er i den forbindelse etableret tre nationale enheder for eksperimentel behandling. Ordningen sikrer, at flere patienter med livstruende kræftsygdomme kan tilbydes eksperimentel behandling, og at behandlingen kan tilbydes på et dansk sygehus frem for i udlandet. Samtidig betyder aftalen, at den nyeste viden og de nyeste behandlingsformer hurtigere vil kunne indgå som en del af det almindelige behandlingstilbud i det danske sundhedsvæsen. I Økonomiaftalen for 2006 er afsat yderligere 15 mio. kr. til den eksisterende pulje på 10 mio. kr. årligt til eksperimentel behandling, herunder drift af de tre nationale enheder for eksperimentel behandling. Amtssygehuset i Herlev udgør sammen med Rigshospitalet den ene af de tre enheder og modtager således midler fra puljen gennem konkret afregning pr. patientforløb. Fordelingen af behandlingsaktiviteten mellem de tre enheder og afregningen herfor fastsættes i samarbejde med Sundhedsstyrelsens second opinion udvalg. Der er i Økonomiaftalen afsat en pulje på 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi m.v. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre. H:S og Bornholms Regionskommune har i dag et tilbud om screening for brystkræft. Det vil således være naturligt, at den videre planlægning, herunder ansøgning om puljemidler, sker i samarbejde med de fremtidige regionspartnere med henblik på at der fra 1. januar 2007 etableres et tilbud om brystkræftscreening i hele Region Hovedstaden. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Ændringsforslag 1 9 1

12 10 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

13 2. Anlægsbudgettet Samlet anlægsbudget... 2 Sygehusudvalget... 4 Socialudvalget... 6 Psykiatriudvalget... 7 Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde... 8 Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Uddybende bilag til Sygehusudvalget Anlægsbudgettet 2 1 2

14 2. Anlægsbudgettet Grundlaget for budgetforslaget er det vedtagne budget tillagt efterfølgende amtsrådsbeslutninger om tidsforskydninger samt eventuelle nye anlæg. Økonomiudvalget fastlagde den 15. juni 2005 de økonomiske rammer for det administrative budgetforslag På anlægssiden betød økonomiaftalen, at budgettet er godt 20 mio. kr. lavere end 2005 fremskrevet til 2006-priser. Anlægsbudgettet er i 2006 på 556 mio. kr. Økonomiaftalen medfører endvidere, at Københavns Amt har mulighed for at få andel i den samlede lånepulje til scannere og strålekanoner på 600 mio. kr. og i puljen vedrørende omstillingsudgifter i forbindelse med strukturreformen på 250 mio. kr. I august 2005 vil Amtsrådet få forelagt en sag om anlægsrevision i Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetforslaget for Anlægsbudget Anlæg, kr priser Budgetoverslag Politisk vedtagne ændringer 3-3 Basisanlægsbudget Budgetrevision august Forslag til salg af arealer -8 Nye anlægsprojekter Anlægsbudget i alt Der stilles forslag om nye anlægsprojekter for i alt 31,8 mio.kr. fordelt med 14 mio.kr. i 2006 og 17,8 mio.kr. i 2007 samt grundsalg for 8 mio.kr. i Anlægsforslagene er specificeret i nedenstående tabel. Specifikation af de administrativt prioriterede anlægsforslag Anlæg, kr priser index 184, I alt Sygehusudvalget Elevatorudskiftning, kapellet Herlev 1,0 1,0 Psykiatriudvalget Istandsættelse Rødbo 9,2 9,2 Renovering af el-forsyning 3,1 3,1 Økonomiudvalget IT-beredskabsplanen 9,9 8,6 18,5 Grundsalg -8,0-8,0 I alt 6,0 17,8 0,0 0,0 23,8 Administrativt anlægsbudgetforslag Anlæg, kr priser index 184, SYGEHUSUDVALGET Fællesudgifter Bygningsvedligeholdelse Opgradering af undersøgelsesapparatur Forskning, udvikling og uddannelse - spydspidsfunktioner EPJ (Elektronisk Patient Journal) Amtssygehuset i Gentofte Renovering - fase Amtssygehuset i Glostrup Renoveringsplan samlet Nødstrømsanlæg Børnehospital Amtssygehuset i Herlev Udvidelse af dialysekapacitet Energianlæg, varmevekslere, dampanlæg Udbygning af nødstrøm Strålekapacitet etape A Elevatorudskiftning til kapellet Sygehusudvalget i alt ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

15 SOCIALUDVALGET Ramme til forbedring af handicaptilgængeligheden Udviklingsplanens botilbud VI og VII Taxhuset, servicearealer erstatning Taxhuset, genoptræningscenter erstatning Taxhuset, ændret vurdering, refusion/tilskud Erstatningsbyggeri for Rødbo, boligdel Erstatningsbyggeri for Hulegården og Søhuset, boligdel Erstatningsbyggeri, Center for Døve, boligdel Ombygning af Strandberg Ombygning af Oktobervej Socialudvalget i alt PSYKIATRIUDVALGET Ramme til bygningsvedligeholdelse m.v Forarbejde kloakering på Glostrup Amtssygehus Tilbygning/ombygning, nye enestuer, Psykiatrisk Center Ballerup Ombygning af Taxhuset til sindslidende, boligdel Ombygning af Skovvænget Ombygning af Slotsvænget Ombygning af Vestervænget A Istandsættelse Rødbo A Renovering af el-forsyning, psykiatrisk område Glostrup Ombygning af Nybrogård og nedlæggelse af Søhuset Psykiatrisk handleplan Enestuer, Gentofte Psykiatriudvalget i alt UDVALGET FOR UNDERVISNING, KULTUR OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Rødovre Gymnasium, studiecenter Gymnasier, IT/infrastruktur Gymnasier, IT hardware/software Opgradering af naturvidenskabelige samlinger Studiecentre Sikring af ro-sporten på Bagsværd Sø Mindre moderniseringstiltag Renovering af naturfagsfaciliteter Arken, bygningsmæssig udvidelse Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde i alt UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Særlig pulje, uheldsbekæmpelse Kollektiv trafik, buslommer Bygværksrenovering Slidlag Vejbelysning Hovedstinet, helhedsplan Grundvand, forcering af oprydningsindsats for forurenede grunde Energibesparende investeringer Trafikomlægning på amtets veje ifm. udbygning af Motorring Fremkommelighedsprojekter Udvalget for Teknik og Miljø i alt ØKONOMIUDVALGET A IT-beredskabsplan A Salg af areal, Høje Tåstrup Transportcenter Amager Strandpark 188 Økonomiudvalget i alt Anlægsbudget i alt A: Direktørgruppens forslag til nye anlægsarbejder ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 3 2

16 I det efterfølgende beskrives de enkelte udvalgs anlægsprojekter. Bemærk at rubrikken samlet projektudgift indeholder den samlede budgetterede udgift til projektet. Rubrikken indeholder derfor også udgifter, der er afholdt i årene før Sygehusudvalget Fælles Bygningsvedligeholdelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er samlet afsat ca. 94 mio. kr. i en periode på 4 år. Bevillingen er hidtil bortset fra 2004 og udmøntet årligt til forholdsmæssigt mindre vedligeholdelsesarbejder. Midlerne fordeles efter budgetvedtagelsen og skal primært rettes mod basale vedligeholdelsesarbejder, herunder særligt bygningernes klimaskærm. Opgradering af undersøgelsesapparatur (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der afsættes godt 37 mio. kr. til opgradering af undersøgelsesapparatur på sygehusområdet. Dette sker for at tilgodese den massive lægefaglige og teknologiske udvikling omkring bedre og sikrere undersøgelsesteknikker, som sker i disse år. Forskning, udvikling og uddannelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Midlerne anvendes til styrkelse af sygehusenes spydspidsfunktioner i form af etablering af en amtslig forskerpark på Glostrup for neuroområdet inkl. psykiatrien som vedtaget af amtsrådet 16. juni 2005, et amtsligt institut for postgraduat træning mv. på Herlev og en særlig amtslig højteknologisk operationsstue til kikkertoperationer på Gentofte med henblik på udvikling af minimal invasiv kirurgi. Den højteknologiske operationsstue indrettes i sammenhæng med fase 1 af Gentoftes renoveringsprojekt med opførelsen af en ny bygning til samling af undersøgelses- og behandlingsfunktionen. EPJ (Elektronisk Patient Journal) (1.000 kr.) Samlet projektudgift EPJ-midlerne skal anvendes til klinisk procesmodul, medianmodul, bookingmodul og forbedring af infrastruktur og IT-basis. 1. juni 2003 vedtog amtsrådet en handlingsplan for indførelse af den elektroniske arbejdsplads. Med henblik på finansieringen af EPJ-handlingsplanens fase 3 er der afsat godt 90,5 mio. kr. i 2006 og yderligere godt 42 mio. kr. i Amtssygehuset i Gentofte Renovering fase 1 (1.000 kr.) Samlet projektudgift Første fase af renoveringen af Amtssygehuset i Gentofte påbegyndes i Renoveringen vil resultere i, at sygehusets undersøgelses- og behandlingsfunktioner samles i en multifunktionel og fleksibel nybygning, med optimal logistik som forudsætning for bedre patientbehandling og forløb. Byggeopgaven er blevet udliciteret på baggrund af amtets Programforslag. I forhold til Programforslagets rammetidsplan forventes følgende udgifter afholdt: I 2006 gennemføres en hovedprojekteringsfase, som danner grundlag for en nærmere detaljeret plan for selve udførelsesfasen. Endvidere nedrives de bygninger, der er placeret på selve byggegrunden, der etableres interimsforanstaltninger og selve udførelsen af byggeopgaven påbegyndes i slutningen af Udførelsen af byggeopgaven gennemføres i årene 2007, 2008 og I 2009 er den nye bygning færdigbygget og driftsklar. Der forventes afholdt 32,0 mio. kr. i 2006, 90,5 mio. kr. i 2007, 90,5 mio. kr. i 2008 og 90,5 mio. kr. i Amtssygehuset i Glostrup Renoveringsplan samlet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Amtets største enkeltprojekt er fortsat byggearbejderne omkring modernisering og renovering af Amtssygehuset i Glostrup. Det samlede byggeri forventes færdigt primo I 2006 er der en samlet investering på 62 mio. kr., der bl.a. består af færdiggørelse af etape IV (ca. 14 mio. kr.), dvs. afslutning af den fjerde sengebygning herunder flytning af øjenafdelingen fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup, og ca. 46 mio. kr. til renovering af vestre behandlingsbygning (etape V) samt tilvejebringelse af fornødne interimsforanstaltninger. Nødstrømsanlæg (1.000 kr.) Samlet projektudgift ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

17 Nødstrømsanlægget på Amtssygehuset i Glostrup består af et antal dieselgeneratorer, som i tilfælde af strømsvigt startes, og forsyner sygehuset med nødstrøm. På Amtssygehuset i Glostrup består nødstrømsanlægget af i alt 5 nødstrømsgeneratorer. Tre af disse, som er fra 1964, er utidssvarende, idet de ikke er driftsikre på grund af konstruktionsnedbrud (metaltræthed), og det er ikke muligt at skaffe reservedele. I forbindelse med strømsvigtet i september 2003 var der problemer med at starte den ene af generatorerne, og en anden faldt helt ud. Det nuværende nødstrømsanlæg (inklusiv de tre nævnte dieselgeneratorer) er dimensioneret til et langt mindre strømforbrug end behovet er i dag, og det planlægges at udskifte de tre ældste generatorer. Skønnet anlægsudgift 9 mio. kr. Børnehospital (1.000 kr.) Senere Samlet projektudgift Renovering af børnehospitalet er stærkt tiltrængt, idet bygningen er lige så nedslidt, som de sengebygninger som aktuelt renoveres. Renoveringen af børnehospitalet, herunder renovering af de tekniske installationer, må derfor i dag vurderes som lige så påtrængende som renoveringen af hovedkomplekset. Ved en gennemgribende renovering vil der blive skabt mulighed for, at forældre og børn kan overnatte sammen. Samtidig vil der kunne indrettes sengestuer i observationsafsnittet, så børnehospitalet får mulighed for at tilbyde døgnobservationssenge. I/S Vestforbrænding, der leverer varme til amtssygehuset, har varslet en nedsættelse af fremløbstemperaturen fra ca. 155 C til maximalt 130 C. I/S Vestforbrænding kan herefter ikke levere fjernvarmevand, som modsvarer sygehusets behov for produktion af procesdamp. Selve antallet af varmevekslere og størrelsen af dampanlæg er fortsat under forhandling mellem I/S Vestforbrænding og amtet. Udbygning af nødstrøm (1.000 kr.) Samlet projektudgift Udbygning af nødstrømsforsyning er nødvendig for at sikre, at der er nødstrømskapacitet nok til at dække akutte røntgenoptagelser og til primære PC-ere samt EPJ og medicinforespørgsel. Strålekapacitet etape 2 (1.000 kr.) Samlet projektudgift Amtsrådet har i december 2001 godkendt et projektforslag, der var udarbejdet for det samlede projekt, dvs. også etape 3 og 4. Projektforslaget består af følgende: Etape 1 omfatter bygning af to acceleratorrum med tilsvarende betjenings- og patientområde. Bevilling meddelt i december Etape 2 omfatter en udbygning med ca m 2. I denne etape indrettes bl.a. 2 acceleratorrum og rum forbeholdt for CT-scanning. Bevilling meddelt i november 2004 som en del af NESA-midlerne. Finansiering af CT-scanner (9 mio. kr.) foretages via de afsatte lånepuljer til kræftbehandling. Projektet kan først igangsættes i 2008, da børnehospitalet skal benyttes som aflastning for funktioner i vestre og østre behandlingsbygning (VB og ØB). VB og ØB er først færdiggjort i løbet af Amtssygehuset i Herlev Udvidelse af dialysekapacitet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2008 til projektet. Energianlæg, varmevekslere, dampanlæg (1.000 kr.) Samlet projektudgift Etape 3 og 4 omfatter bygning af yderligere 4 acceleratorrum. Den samlede udgift andrager 114 mio. kr., heraf 44 mio. kr. til bygningen og 70 mio. kr. til anskaffelse af acceleratorer. Finansieringen foretages via lån. Sagen blev vedtaget i amtsrådet Elevatorudskiftning til kapellet (1.000 kr.) Samlet projektudgift Anlægsprojektet vedrører udskiftning af elevator mellem Patologisk Institut og kapellet som følge af nye standarder for kistelængde samt det forhold, at den nuværende elevator ikke har kapacitet til at medbringe personalet. Problemstillingen indgår i afdelingens arbejdspladsvurdering og er endvidere anmærket af Bedriftssundhedstjenesten. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 5 2

18 Socialudvalget Lyngby Tårbæk - opførelse af 32 boliger (1.000 kr.) Samlet projektudgift Kamager udvidelse 16 boliger (1.000 kr.) Samlet projektudgift Udvidelsen af det nuværende botilbud Kamager med 16 boliger og byggeri af 32 boliger til autister i Lyngby-Taarbæk Kommune er sidste etape af Udviklingsplanen, der blev godkendt af Amtsrådet i Udvidelsen af Kamager har en samlet anlægsudgift på 19,7 mio. kr., og boligerne i Lyngby-Taarbæk har en samlet anlægsudgift på 38,5 mio. kr. Boligerne bygges efter Almenboligloven, og forventes at stå indflytningsklare i henholdsvis efteråret 2006 og foråret Bedre handicaptilgængelighed på dagtilbud (1.000 kr.) Samlet projektudgift Som en konsekvens af Dagreformen, hvis formål bl.a. varatøge fleksibiliteten af anvendelsen af dagtilbudene, blev der i budget 2005 afsat midler til forbedringer af handicaptilgængeligheden på dagtilbudene. Erstatningsbyggeri for Taxhuset (1.000 kr.) Samlet projektudgift I april 2000 gav Arbejdstilsynet en række påbud vedrørende Taxhusets fysiske rammer, som indebærer, at botilbudet ikke fremadrettet kunne anvendes som bolig for den nuværende målgruppe. Amtsrådet godkendte den 27. maj 2004 projektforslaget for byggeriet med en samlet anlægsudgift på 66,7 mio. kr., hvoraf størstedelen finansieres efter Almenboligloven. Erstatningsbyggeriet vil indeholde 40 pladser, der opføres i Kraghave i Høje-Tåstrup. Byggeriet ventes klar til indflytning ved årsskiftet 2005/2006. Erstatningsbyggeri for Rødbo (alm. boliglov.) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Det nuværende Rødbo blev ved en kortlægning af bygnings- og ombygningsbehovet i 2001 vurderet uegnet til den nuværende målgruppe på længere sigt. Amtsrådet har den 21. april 2005 godkendt, at der på den såkaldte statshospitalsgrund i Ballerup Kommune opføres et erstatningsbyggeri for botilbudet Rødbo på 40 boliger. Byggeriet forventes påbegyndt i oktober 2005 og påregnes færdig til indflytning i december Boligerne opføres efter Almenboligloven, og den samlede anlægssum udgør 73,7 mio. kr., hvoraf 54,6 mio. kr. finansieres via realkreditlån. Erstatningsbyggeri for Hulegården og Søhuset (1.000 kr.) Samlet projektudgift Erstatningsbyggeriet for Hulegården (delvis) og Søhuset skal bl.a. ses i sammenhæng med det gennem kortlægningsprojektet i 2001 konstaterede behov for generelle forbedringer af bygningsmassen, herunder også et krav om, at boligstandarden på Amtets botilbud tilpasses nutidige krav om plads og komfort. Den samlede anlægssum udgør 35,8 mio. kr., hvoraf størsteparten finansieres efter Almenboliglovgivningen. Byggeriet påregnes færdigt i 2006 til indflytning i foråret Ombygning af Strandberg (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningsprojektet blev indarbejdet i budget Den samlede anlægssum udgør 21,1 mio. kr., hvoraf hovedparten finansieres efter Almenboligloven. Erstatningsbyggeri på Center for Døve (1.000 kr.) Samlet projektudgift Erstatningsbyggeriet omfatter boliger, som ikke opfylder de standarder, der gælder for amtets øvrige botilbud. Anlægsprojektet blev indarbejdet i budget Erstatningsbyggeriet forventes gennemført efter Almenboliglovgivningen med en samlet anlægsudgift på 9,9 mio. kr., og erstatningsbyggeriet forventes ibrugtaget ultimo Ombygning af Oktobervej (CfD) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningsprojektet blev indarbejdet i budget Ombygningen forventes gennemført efter Almenboliglovgivningen med en samlet anlægsudgift på 35,3 mio. kr., og ombygningen forventes afsluttet i juni ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

19 Psykiatriudvalget Pulje ikke fordelte (psykiatrisk handleplan) (1.000 kr.) Samlet projektudgift Midler til ombygning på de behandlingspsykiatriske Centre Pulje til bygningsvedligeholdelse (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der var i anlægsbudget 2006 afsat ca. 1,1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Det samme gælder de følgende år. Beløbet omfatter alene vedligeholdelse af de bygninger, der i forbindelse med ændringen af udvalgsstrukturen i Københavns Amt blev overflyttet fra Sygehusudvalget. Øvrige vedligeholdelsesudgifter er budgetteret på drift. Kloakering på Glostrup Amtssygehus/psykiatriske centre (1.000 kr.) Samlet projektudgift Baggrunden for projektet er, udover et generelt ønske om at forbedre standarden, at der periodevis har været en overbelægning på sengestuerne, samt at det i forbindelse med 71-tilsynet ved flere lejligheder er blevet påpeget, at de fysiske rammer på de lukkede afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup er utidssvarende og dårlige. Ombygning - nye enestuer m.v. Psykiatrisk Center Gentofte (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der blev i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstilling af anlægsbudgettet besluttet at udskyde ombygning af Psykiatrisk Center i Gentofte. Der er udarbejdet et byggeprogram til formålet, men det vil være hensigtsmæssigt at revidere forslaget, blandt andet som følge af at indregnet statstilskud bortfalder som følge af udskydelsen. Det er forudsat, at der etableres enestuer samt bedre bade- og toiletforhold, og at der skabes fysisk mulighed for et kontinuert patientforløb og et godt fælles terapeutisk miljø i de enkelte sengeafsnit. Amtsrådet har den 19. februar 2004 godkendt projektforslaget og frigivet anlægsbevilling på 25,8 mio. kr. til renoveringen af kloakanlægget på Glostrup (nord). Renoveringen forventes afsluttet primo Baggrunden for iværksættelse af projektet er, at kloakanlægget på KAS Glostrup Nord, i alt 14 km. rørledning der blev etableret omkring 1960, er stærkt nedslidt. Gennem de seneste år har der været tilbagevendende og tiltagende problemer med tilstopning af anlægget med deraf afledte omkostninger til spuling, slamsugning samt større og mindre reparationer på især spildevandsanlægget. 1. etape er afsluttet i 2004 og 2. etape er iværksat i Tredje etape igangsættes i Tilbygning/ombygning - nye enestuer Psykiatrisk Center Ballerup (1.000 kr.) Samlet projektudgift Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 10. februar 2004 givet tilsagn om tilskud til tilbygning hhv. ombygning af enestuer på Psykiatrisk Center Ballerup med baggrund i udmøntningen af den statslige psykiatripulje for Tilskuddet er medregnet i budget 2005 med 8,04 mio. kr. Programforslaget blev tiltrådt på Amtsrådets møde den 21. april Ombygningen forventes igangsat 1. oktober 2005, og forventes afsluttet 1. juli Ombygning af Taxhuset til sindslidende (1.000 kr.) Samlet projektudgift Med det sociale område som indsatsområde besluttede Amtsrådet med vedtagelsen af budget 1999, at der skulle ske en forbedring af bygnings- og boligstandarder på de sociale botilbud. I april 2000 gav Arbejdstilsynet en række påbud vedrørende Taxhusets fysiske rammer, som indebærer, at botilbuddet ikke fremadrettet kunne anvendes som bolig for den nuværende målgruppe. Amtsrådet har den 27. maj 2004 godkendt projektforslag for erstatningsbyggeri, der forventes ibrugtaget i december Det nuværende Taxhus bliver således ledigt til alternativ anvendelse fra 2006, og foreslås ombygget til brug for 23 sindslidende. Det afsatte anlægsbudget på 8,2 mio. kr. er under forudsætning af, at ombygningen finansierers via almenboliglovgivningen. Bruttoudgiften til ombygningen er vurderet til 26,3 mio. kr. Istandsættelse af Rødbo til brug for sindslidende (1.000 kr.) Samlet projektudgift Det nuværende Rødbo blev ved en kortlægning af bygnings- og ombygningsbehovet i 2001 vurderet uegnet ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Anlægsbudgettet 2 7 2

20 til nuværende målgruppe på længere sigt. Erstatningsbyggeriet for Rødbo er blevet godkendt af Amtsrådet den 21. april 2005, og byggeriet forventes færdigt til indflytning ultimo Det nuværende Rødbo bliver derved frigivet til anden anvendelse. Indtil videre er det forudsat, at det nuværende Rødbo fremover skal anvendes som bolig for sindslidende. En fortsat anvendelse af Rødbo som botilbud kræver at bygningen mv. istandsættes. Ombygning af Skovvænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift Ombygningen af Skovvænget er begrundet i et overordnet ønske om at forbedre boligstandarden for beboerne på de sociale botilbud. Skovvænget foreslås ombygget fra at have plads til 58 beboere til at have plads til 33, således at alle beboere får mulighed for eget bad og toilet samt et værelse på mellem 15 og 25 kvadratmeter. Udover en generel forbedring af den enkeltes bolig, skal der også ske en ombygning af fælles- og køkkenfaciliterne, der fremadrettet bliver helt centrale for den socialpsykiatriske indsats for at hæve beboernes psykiske funktionsniveau. Ombygningen af Skovvænget vil ske under Servicesloven, og anlægsbudgettet er således identisk med det forventede bruttobeløb. Ombygning Slotsvænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift Tilsvarende Skovvænget og Nybrogård lever boligstandarden på Slotsvænget ikke op til nutidige krav og standarder til en bolig. Der skal derfor ske en gennemgribende renovering af botilbuddene, med henblik på en kraftig forbedring af standarden både i forhold til de enkelte beboeres værelser, men også i forhold til fællesfaciliteterne. Slotsvænget foreslås ombygget fra at have plads til 40 beboere til at have plads til 23. Alle beboere vil få et værelse på mellem 15 og 24 kvadratmeter, og 15 beboere vil få eget bad og toilet, dog vil 8 af beboerne skulle deles 2 og 2 om badeværelserne. Ombygningen vil ske med baggrund i Serviceloven, og anlægsbudgettet er således identisk med bruttobeløbet. Ombygning af Nybrogård (1.000 kr.) Samlet projektudgift På Nybrogård skal der ske en gennemgribende renovering med henblik på en forbedring af boligdelen bl.a. ved en nedlæggelse af Søhuset. Det samlede antal boliger reduceres fra 40 til 25. Der er meget få muligheder for at bygge om i Nybrogårds hovedhus, og ombygningen her vil derfor kun ske i begrænset omfang. Beboerne her vil fortsat skulle dele bad og toilet. I sidebygningen vil alle beboere få eget bad og toilet. Finansieringen af ombygningen sker med baggrund i Serviceloven, og ombygningen forventes færdig Ombygning af Vestervænget (1.000 kr.) Samlet projektudgift På Vestervænget skal der ske en mindre ombygning. Efter ombygningen vil Vestervænget have plads til 38 beboere mod i dag 40. Finansieringen sker på baggrund af Serviceloven, og forventes færdig i Renovering af el-forsyning, psykiatrisk område Glostrup (1.000 kr.) Samlet projektudgift Hovedelforsyningen inkl. tavler og transformere er fra byggeriets oprindelse, og er i dag underdimensioneret som følge af det stigende elforbrug. Der er således gennem årene koblet nye elforbrugende elementer på den oprindelige forsyning bl.a. Stjernevang (i dag KABS) og Industriværkstedet m.v. Hertil kommer, at der har været en generel stigning i installationen af elforbrugende apparater som vaskemaskiner, tørretumbler, ABA-anlæg, ventilationsanlæg, IT udstyr m.v. Samtidig er store områder overgået fra at indeholde boliger til at indeholde behandlingsafsnit med deraf stigende elforbrug til følge. Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde Sikring af rosporten på Bagsværd Sø (1.000 kr.) Samlet projektudgift Der er afsat 24,5 mio. kr. i til at sikre, at Bagsværd Sø fortsat kan anvendes til international rosport. I et samarbejde mellem interessenterne gennemføres et helt nytænkt projekt med oprensning i søen, som alene 8 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 6. juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere