Årsrapport for. Statens Værksteder for Kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst"

Transkript

1 Årsrapport 2015 for Statens Værksteder for Kunst

2 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Målrapportering Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Slettet: 4 Slettet: 5 Slettet: 6 Slettet: 6 Slettet: 7 Slettet: 12 Slettet: 14 Slettet: 14 Slettet: 15 Slettet: 15 Slettet: 15 Slettet: 21 Slettet: 22 Slettet: 22 Slettet: 23 Slettet: 25 Slettet: 26 Slettet: 27 Slettet: 27 Slettet: 27 Slettet: 28

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 4: Årets målopfyldelse Tabel 5: Reservation Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Note 3: Hensatte forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Værksteder for Kunst, CVR nummer er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyldestgørende. København, den Underskrift København, den Underskrift Direktør Frederik Hardvendel Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Statens Værksteder for Kunst (SVK) er en statsinstitution under Kulturministeriet, som har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter indenfor billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave. Opgaverne er beskrevet i Akt 121 7/ , samt i vedtægter, senest revideret juni Resultatmålene, som er baseret på aftale indgået med Kulturstyrelsen, fremgår af anmærkningerne til Finansloven. Statens Værksteder har til opgave at tildele arbejdsophold til ansøgere inden for de fire områder. Arbejdsophold tildeles på baggrund af afgørelse i Værkstedsrådet. Institutionen har som vision, at alle aktører inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering skal kende institutionen som et højt kvalificeret praksis- og videnshus og som professionel netværksaktør for sine interessenter i Danmark og internationalt. Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for Statens Værksteder for Kunst Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Regnskab Drift Udgifter 7,7 8,0 Indtægter -0,1-0,3 Øvrige administrerede udgifter og indtægter Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0

6 Side Årets resultater Som det fremgår nedenfor vurderes SVKs faglige resultater i 2015 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2015 som tilfredsstillende Årets faglige resultater Der har i 2015 igen været et stort antal ansøgere og et stort antal velkvalificerede projekter, hvilket har betydet et højt aktivitetsniveau på værksteder og atelierer. SVK har fortsat udviklingen af de strategisk-faglige aktiviteter. For SVK har 2015 dermed været et godt år. SVK har to hovedopgaver: dels at sikre gennemførelsen af gode arbejdsophold for godkendte ansøgere og dels at sikre videreformidling og facilitering af viden om de kunstneriske arbejdsprocesser i et område, hvor der er stadigt færre aktører til at løfte denne opgave. SVK har, i den strategi vi arbejder efter, set en oplagt mulighed for at drage nytte af den erfaring og viden som huset rummer og stille denne til rådighed for en langt større del af den professionelle målgruppe end de relativt få der kan opnå et egentligt arbejdsophold på Gammel Dok. Statens Værksteder for Kunst har defineret sine to hovedopgaver således: 1. at producere arbejdsophold for institutionens brugere 2. at sikre videndeling i det professionelle netværk. Der er opstillet følgende mål for opgaverne: Opgaver Mål Arbejdsophold SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet Videndeling SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser. Institutionens primære opgave er at sikre gennemførelsen af gode arbejdsophold for de kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer, der har fået tilkendt arbejdsophold på Gammel Dok. SVK er således meget opmærksom på, at vi har en tilstrækkelig høj kendskabsgrad i målgruppen; at institutionen har et højt ansøgertal og udnyttes fuldt ud, men også at arbejdsopholdene kvalitativt vurderes højt. Antallet af brugere (samtlige ophold) vil altid variere fra år til år, også med fuld udnyttelse af kapaciteten, da de enkelte projekter varierer i både varighed og den fysiske kapacitet de lægger beslag på i huset.

7 Side 7 Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2015: 156 Samlet antal ansøgere og ophold de seneste fem år Årstal Procedure ophold Administrative ophold Ansøgninger afslået Samtlige ophold Samtlige Ansøgninger pr. år I alt Note: Procedureophold er arbejdsophold der er gennemført på baggrund af den almindelige ansøgningsproces med vurdering i områdeudvalg og godkendelse i værkstedsrådet. Administrative ophold, derimod, beskriver antallet af brugere, der administrativt har modtaget kortere arbejdsophold iht. fastlagte kriterier. Som det fremgår af tabellen, ligger antallet af ophold for på mellem ophold. Der har været næsten fuld belægning på husets værksteds- og atelierfaciliteter i 2015, og dermed har antallet af projekter i året også svaret godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse. Selvom forskellene ikke er store, er der dog alligevel nogle udsving i statistikken for I den femårige periode der fokuseres på, har der været lidt færre procedure ophold og administrative ophold i 2015 end i de øvrige år. Samtidig er der blevet afslået en del flere, mens det samlede antal både godkendte og afviste ansøgere er større end de forgående år, nemlig 350. Aktivitetsniveauet i huset har generelt været højt. Dog var der i sommer enkelte atelierer der i en kortere periode stod ubrugte, hvilket er unormalt. Forklaringen på dette skyldes et par aflysninger som følge af sygdom eller aflyste udstillinger. SVK har gennem flere år målt brugertilfredsheden ifm. arbejdsophold på institutionen. I 2015 har vi konstateret, at brugertilfredsheden både når vi måler på den overordnede tilfredshed, og når vi måler brugernes tilfredshed med faciliteterne, den faglige rådgivning, samt andre parametre fortsat ligger på et højt niveau. 97 % angiver at have været enten tilfreds eller meget tilfreds ift. den generelle brugeroplevelse af opholdet. SVK forsøger, at tilbyde brugerne relevante, opdaterede og fleksible maskiner og andre faciliteter, hvilket vi vurderer, er af væsentlig betydning i relation til at kunne tilbyde gode arbejdsophold. I 2015 har institutionen fortsat vedligeholdt og fornyet sin maskinpark. SVK har brugt en del af 2015 på at få det nyanskaffede CNC anlæg op at køre. For SVK får udvidelsen med CNC teknologi meget stor betydning for institutionens brugere. Særligt i designområdet forventer vi at udstyret vil give helt nye muligheder for udviklingen af modeller og prototyper. Men også både billedkunstnere og kunsthåndværkere

8 Side 8 vil have gavn af teknologien, ligesom vi har set det med anskaffelsen af 3D print teknologi. Anskaffelsen af CNC anlægget markerer et skridt i retning af, at modernisere værkstederne og at kunne indfri vores ønske om at kunne tilbyde brugerne traditionelle værkstedsfaciliteter og moderne teknologi knyttet sammen af høj håndværksmæssig faglighed. SVKs anden hovedopgave, at sikre videndeling i det professionelle netværk, har vi videreført i Dette sker bl.a. gennem institutionens videnportal/projektdatabase, der formidler viden om de kunstneriske arbejdsprocesser til institutionens interessenter. Gennem året har vi vedligeholdt en god formidlingsindsats om netop dét, der er SVKs unikke kendetegn de kunstneriske arbejdsprocesser. Vi har fortsat udviklingen af projektdatabasen i samarbejde med de kunstnere, der har været i huset gennem 2015, og har således udfoldet et større antal projektbeskrivelser med tilhørende baggrundsmateriale, visuelle elementer og links til relevante samarbejdsparter. Konkret er der blevet tilført projektbeskrivelser, så vi med årets udgang er oppe på i databasen. Databasen bruges hovedsagligt af de samme fagpersoner, som også udgør institutionens almindelige målgruppe, nemlig professionelle udøvere inden for de fire områder. Af øvrige kommunikationsaktiviteter omkring de kunstneriske arbejdsprocesser kan nævnes artist talks og design talks, kulturnat, samt facilitering af diverse faglige møder, workshops og konferencer. Vi har i 2015 fortsat rækken af arrangementer med designtalks. Erfaringerne fra 2015 har bekræftet at tiltaget er rigtig efterspurgt, hvor flere af arrangementerne har trukket omkring 100 deltagende fagfolk i branchen både unge og etablerede designere. Vi ser derfor dette som et af årets vigtige faglige resultater. Tilsvarende har vi fortsat rækken af artist talks som vi begyndte på tilbage i På SVK er der nogle helt særlige muligheder for at etablere et møde mellem kunstneren og publikum i kraft af, at det foregår på atelieret ved afslutningen af værkfremstillingen. Hermed mener vi at kunne skabe baggrund for en anden værkforståelse og diskussion af kunsten, end der gives mulighed for andre steder. I Værkstedsrådet har vi ikke desto mindre besluttet at forsøge at ændre fokus i artist talk konceptet, således at arrangementerne i højere grad tilpasses et behov for faglige debatter og udveksling i kunstnerkredse på bekostning af generelt kunstinteresserede borgere. Institutionens primære målgrupper er de professionelle segmenter og dermed er det holdningen at vi også i højere grad skal styre vores videndeling arrangementer mod disse grupper. Det er besluttet at vi i 2015 skal udvikle artist talk ideen iht. dette. På opfordring fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Design og Kunsthåndværk, udviklede vi i sommeren 2015 et forslag til et projektsamarbejde med fokus på kunsthåndværk- og designområdet. Branchen, der er kendetegnet ved at rigtig mange arbejder i små enheder eller enkeltmandvirksomheder, hvor mulighederne for at hente faglig inspiration og udvekling med netværk er begrænsede, har brug for et årligt samlingspunkt. På den baggrund udviklede vi et koncept for et årligt tilbagevendende fagligt og festligt nytårsarrangement til afholdelse i Gammel Dok Pakhus, kaldet MANI-

9 Side 9 FESTA. Arrangementet vil byde på internationale oplægsholdere, festlige indlæg, mad, drikke og gode netværksmuligheder. Det var et væsentligt succeskriterium for samarbejdet mellem SVK og SKF at det også lykkedes at engagere øvrige aktører i branchen og vi inviterede derfor brancheforeningerne Design Denmark og Danske Kunsthåndværkere og Designere, samt Dansk Mode- & Tekstilbrancheforening og Dansk Design Center med i planlægningsarbejdet. Parterne tilkendegav i den forbindelse at det for første gang i mange år lykkedes at gå sammen om at skabe et projekt i fællesskab. Mod årets slutning skred projektet planmæssigt frem og 2016 kunne indledes med at SVK stod som vært ved afviklingen af det første MANIFESTA event med knap 300 deltagere i en forventet række af kommende, årlige arrangementer. SVK har siden 2008 været primus motor for samarbejdet om den internationale designpris, Time To Design new talent award, hvilket har været et godt eksempel på et offentligt-privat samarbejde der med få midler kan give synlige resultater. Talentprisen, der i årene frem til 2015 er blevet en markant kulturpolitisk indsats i designområdet, og har fået bidrag fra op mod 40 lande, vurderer vi på flere områder har været en succes. Ikke desto mindre besluttede samarbejdspartnerne ved evalueringsmødet i starten af året, at tage en time out og revidere grundlag, koncept og sammensætning af prisen. Baggrunden for dette var dels at feltet af designpriser synes at have udviklet sig i den pågældende årrække og at der således nu synes at være flere priser med ensartede målgrupper og fokus, hvorfor behovet for netop denne pris ikke synes lige så oplagt som da vi i 2007 påbegyndte konceptudviklingen. I marts 2015 indviede vi den gamle smedje i Materialgaarden i Frederiksholms Kanal. Efter et større renoveringsarbejde er byggesagen nu afsluttet og gæsteboligen taget i brug. En større del af indretningen og møbeldesignet udspringer fra SVKs værksteder. Dermed mener vi også at gæstelejlighederne repræsenterer institutionen på en god måde over for tilrejsende og andre besøgende. SVK har desuden lige som tidligere år lagt hus til kursus- og videndeling arrangementer ifa. workshops og kurser. Alt i alt er det vurderingen, at årets faglige resultater fuldt ud understøtter institutionens mission, og at aktiviteter og resultater har bragt institutionen yderligere i retning af visionen om at blive kendt som et højt kvalificeret praksis- og videnshus og som professionel netværksaktør. Vi vurderer, at de opnåede faglige resultater er tilfredsstillende idet der foruden det fortsatte udviklingsarbejde har været fuld belægning på både værksteder og gæsteboliger. Der har desuden været et højt ansøgertal, samt en høj grad af brugertilfredshed blandt institutionens brugere. Året har desuden budt på en lang række videndelingsaktiviteter, hvilket har manifesteret institutionens anden hovedopgave.

10 Side Årets økonomiske resultat Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,9 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,0 - Heraf eksterne indtægter -306,2-399,7-339,9 Ordinære driftsomkostninger 6.780, , ,6 - Heraf løn 3.051, , ,6 - Heraf afskrivninger 131,2 181,6 330,1 - Heraf øvrige omkostninger 3.597, , ,9 Resultat af ordinær drift -126,0-414,9 18,7 Resultat før finansielle poster -81,7-154,1-7,5 Årets resultat -38,9-94,7 68,4 Balance Anlægsaktiver 1.368, , ,5 Omsætningsaktiver 1.801, , ,7 Egenkapital 928, ,8 954,4 Langfristet gæld 1.276, , ,6 Kortfristet gæld 964, , ,2 Lånerammen 2.500, , ,0 Træk på lånerammen 1.159, , ,1 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 46,4% 57,3% 62,2% Negativ udsvingsrate 613,9% 686,8% 634,2% Overskudsgrad 0,6% 1,2% -0,9% Bevillingsandel 95,6% 94,8% 95,7% Personaleoplysninger Antal årsværk 7,0 7,6 7,3 Årsværkspris 434,0 417,8 458,5 Lønomkostningsandel 44,2% 41,0% 42,0% Lønsumsloft 3.200, , ,0 Lønforbrug 3.051, , ,6 Note: Den langfristede gæld i 2013 er ændret, da hensatte forpligtelser ikke var medtaget i beløbet i årsrap- port for Årets økonomiske resultat for 2015 udgør et underskud på 68,4 t.kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, da de planlagte aktiviteter i 2015 er gennemført. På budgetteringstidspunktet for 2015 blev det vurderet, at 2015 ville balancere, hvilket også fremgår af årsrapporten for Departementet har givet tilladelse til, at SVK kunne bruge 100 t.kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år til dækning af en vandskade i Fremover er der en forventning om, at regnskabet vil balancere.

11 Side 11 Bevillingsindtægten er steget fra 2014 til 2015 med 300 t.kr., heraf vedrører 200 t.kr. en tillægsbevilling til udbedring af en vandskade i Lønomkostningerne er steget med 183,5 t.kr. fra 2014 til 2015, hvilket især skyldes en regulering af pensionsudgifterne i 2015, samt en regulering af hensættelserne, da der i tidligere år var hensat for lidt til direktørens fratrædelsesgodtgørelse i Afskrivningerne er steget med 148,5 t.kr. fra 2014 til 2015 som især skyldes, at afskrivningen af de nye gæsteboliger er påbegyndt, og at der var en kortere afskrivningsperiode i 2014 end i 2015 på købet af 3D udstyr. Øvrige omkostninger er steget med 341,8 t.kr. fra 2014 til 2015, hvilket især skyldes udgifter til udbedring af vandskaden i 2015, som blev på i alt 291,1 t.kr. Ligeledes har der været udgifter her i 2015 til konferencen Manifesta i Der har været lønudgifter for 30,3 t.kr. og omkostninger for 51,8 t.kr. i 2015 i alt 82,1 t.kr. Udgifterne dækkes af tilskud fra Statens Kunstfond med i alt 400 t.kr. SVK har ikke en underkonto 97. Tilskudsfinansierede tilskud på finansloven. Det betyder, at udgifter og indtægter der finansieres af eksterne midler bogføres på underkonto 10 Almindelig virksomhed. I 2015 blev udnyttelsen af lånerammen på 62,2%, hvilket er en betydelig højere procent end den forventede udnyttelse på 32 % på FL Årsagen er, at der på finanslovstidspunktet ikke var taget nok højde for de nye investeringer, som skulle finansieres via udnyttelse af lånerammen. Der er sket en stigning i udnyttelsen af lånrammen fra 2014 til 2015, da anlægsaktiverne er steget fra 2014 til Dette afspejler, at afskrivningerne har været mindre end tilgangen af investeringer. Den negative udsvingsrate udgør 634,2 % hvilket viser, at det akkumulerede overførte overskud er væsentlig højere end startkapitalen. Der er et fald fra 2014 til 2015, da der er et underskud i Overskudsgraden udgør -0,9 % i 2015, hvilket viser at årets resultat er negativt. Bevillingssandelen er 95,7 % i 2015, da SVK hovedsagelig finansieres af bevillingsindtægter. Årsværksprisen er steget fra 2014 til Årsagen er, at der er sket en regulering af pensionsudgifterne, samt en regulering af hensættelserne, da at der var hensat for lidt år tilbage til direktørens åremålsansættelse. Lønomkostningsdelen af de samlede ordinære driftsindtægter er steget fra 41 % i 2014 til 42 % i 2015.

12 Side Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration ,0-90, ,2 54 % Arbejdslegater ,0-225, ,8 39 % Videndeling -600,0-51,8 414,0 7 % I alt ,0-367, ,0 100% Den indtægtsførte bevilling svarer til bevillingslovene. Fordelingen af regnskabstallene i tabellen er baseret på de opdelte aktiviteter i regnskabet for Andelen af årets overskud svarer i store træk til fordelingen i Målrapportering Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Opgave/hovedformål Mål Resultat Arbejdsophold SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet Opfyldt Opgave/hovedformål Mål Resultat Videndeling SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser Opfyldt Ift. det mål der knytter sig til at producere arbejdsophold for institutionens brugere, ønsker vi løbende at foretage en vurdering af institutionens evne til at facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet. Over for dette står opgaven med at sikre videndeling i de professionelle netværk, hvor der mere er tale om et udviklingsmål, og hvor vurderingen skal gå på, om resultaterne bærer i den rigtige retning og med det rigtige tempo. Aktivitetsniveauet og de faglige resultater, som beskrevet i afsnit , medfører, at det er institutionens vurdering, at årets mål for begge opgaver er opfyldt. I starten af året omlagde vi vores statistik redskab så vi nu har et datagrundlag der er bundet op på Google Analytics og som vi vil bruge fremadrettet på at måle på de indikatorer vi har opstillet for resultatopfyldelsen.

13 Side Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Opgave: Arbejdsophold for institutionens brugere Statens Værksteders primære opgave er at facilitere arbejdsophold for godkendte ansøgere til institutionen. Målet er, at arbejdsopholdene skal være præget af høj faglig kvalitet. Heri ligger der, at kunstnerne grundlæggende skal få mulighed for at gennemføre de projekter, de har søgt ind for at løse, at de kan få adgang til de værksteder og faciliteter, de har behov for, og at den rådgivning og vejledning de modtager, skal opleves værdifuld. For SVK giver det derfor mening at måle på om institutionen har et højt ansøgertal, om faciliteterne anvendes i tilstrækkelig grad, og om institutionen har en stigende kendskabsgrad. Brugerevalueringerne giver gode muligheder for at måle på tilfredshedsgraden blandt institutionens brugere og dermed om ambitionen om høj kvalitet indfries. Nedenstående nøgletal viser udviklingen. Arbejdsophold 2014 mål 2014 resultat 2015 mål 2015 resultat Antal ansøgninger Antal brugere af svfk.dk (unikke brugere/gnsn. md.) Antal sidevisninger (gnsn. md.) * Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse - generelt >80 % 100 % >80 % 97 % Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse med faciliteterne Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse med den faglige rådgivning >80 % 100 % >80 % 94 % >80 % 88 % >80 % 93 % Antal reinvesteringsaftaler* med fonde m.m ** Udnyttelsesgrad ift. værkstedsfaciliteter 100 % 100 % 100 % 100 % Note: De med rødt angivne nøgletal er hvor datagrundlaget af tekniske grunde er baseret på en ny opgørelsesmetode, fordi data nu dels hentes via Google Analytics og dels via Wordpress. * En reinvesteringsaftale dækker over en finansieringsaftale indgået med fonde og private samarbejdspartnere der hjælper SVK med at foretage reinvesteringer. ** I 2015 har støtten fra fonde og private samarbejdspartnere været til faglige aktiviteter og ikke bidrag til reinvesteringer i nyt maskineri. SVK konstaterer, at antallet af ansøgninger fortsat ligger højt. Det er afgørende for en fortsat høj udnyttelse af SVKs faciliteter og for kvaliteten af ansøgningerne, at kendskabet til SVKs tilbud er højt. Antal brugere af institutionens hjemmeside og andre kontaktformer er derfor afgørende. Det kan konstateres at brugen af hjemmesiden fortsat ligger på et højt niveau. Institutionens kendskabsgrad kan naturligvis ikke læses alene på antallet af brugere af svfk.dk, men det er vores vurdering, at det er en rimelig indikator og at det, sammen med et stort antal ansøgninger, bekræfter at institutionens tilbud har bevågenhed fra et stort antal i målgruppen og at institutionens tilbud opfattes som værende relevante.

14 Side 14 SVK har i 2015 fået opbygget en ny webplatform i det design der blev udviklet i SVK følte sig nødsaget til at skifte udbyder, da en lang række fejl og uhensigtsmæssige programmeringer af funktioner i institutionens hjemmeside kaldte på et skift til en ny udbyder med større faglige kompetencer og et højere sikkerhedsniveau. Hele indholdet er blevet migreret og der er samtidig opsat et validt statistikværktøj gennem Google Analytics således at vi nu har gode muligheder for at følge udviklingen af institutionens kendskabsgrad og antallet af brugere på de enkelte dele af kommunikationsplatformen, foruden en lang række andre forhold. Målgruppestatistik 2015 Der har i løbet af året været brugere (unikke brugere) hvilket giver et månedligt gennemsnit på Antallet af unikke sidevisninger synes at være svagt opadgående. Med i løbet af året giver det et månedligt gnsn. på knap Sidevisninger blev i februar- marts målt til 8.805/md. Den tid der i gennemsnit bruges på et besøg/en session er 2:14 min., hvilket vurderes at være højt. Andel nye brugere To tredjedele af de unikke brugere er nye brugere af svfk.dk mens en tredjedel er webbrugere der vender tilbage til institutionens hjemmeside.

15 Side 15 Brugerevalueringerne for det forgangne år er sammenfattet af besvarelser fra 36 respondenter og anses dermed som repræsentative. Besvarelserne vidner om en ret høj grad af tilfredshed på spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdslegatet. 97 % angiver således at være enten tilfreds eller meget tilfreds. Et næsten tilsvarende højt antal brugere 94 % - udtrykker tilfredshed med faciliteter, ligesom 93 % siger at de har været enten tilfredse eller meget tilfredse med den faglige rådgivning. Brugerevalueringerne giver også kvalitative tilbagemeldinger og peger på områder der kunne forbedres. I sommeren 2015, hvor SVK var ramt af en vandskade som påvirkede flere faciliteter i huset, var der nogle kunstnere der blev begrænset i deres brug af særligt fotoafdelingens mørkekammer. Dette er afspejlet i nogle af de kritiske kommentarer vi har fået i årets brugerevaluering. Evalueringerne bidrager i øvrigt med brugernes konkrete forslag og ønsker om nye tiltag og fungerer dermed som et godt redskab for ledelsen til at udvikle institutionen. SVK har fokus på at søge nye samarbejdskonstellationer og tiltrække fondsmidler til nye tiltag. Der har i 2015 ikke tilkommet nye bidrag til anskaffelser, men SVK har startet et nyt projektsamarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for design og kunsthåndværk. SKF har ønsket at genetablere en årligt tilbagevendende begivenhed for danske kunsthåndværkere og designere som for nogle år tilbage havde form af KUR arrangementet som Danish Crafts stod bag. SVK ser det som en naturlig forlængelse af de øvrige videndelings- og netværksinitiativer, at medvirke til et sådant projektsamarbejde og udarbejdede i sommeren 2015 et forslag til en faglig og festlig nytårskonference til afholdelse i starten af januar, med navnet MANIFESTA. I SVKs koncept kunne op til 300 gæster deltage i en aftenkonference med internationale oplægsholdere, og med gode muligheder for netværksdannelse og for at få faglig inspiration som en start på et nyt år. SVK bad de relevante organisationer i branchen om at deltage i planlægning og gennemførelse, hvilket har resulteret i en ny samarbejdskonstellation bestående af brancheorganisationerne Danske Kunsthåndværkere og Designere, og Design Denmark, Dansk Design Center, Dansk Mode og Tekstil, samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for området. SKF har ydet et væsentligt økonomisk bidrag til projektet. Det er vores vurdering at et af projektets store resultater ligger i det forhold at det er lykkedes at bringe parterne sammen om udvikling, planlægning og gennemførelse af et projekt af denne karakter, hvor ambitionen netop har været at det skal henvende sig bredt i branchen. For institutionens brugere er det naturligvis væsentligt, at SVK løbende afsøger mulighederne for at udvide tilbud gennem samarbejder med andre aktører. Der har året igennem været fuld udnyttelse af de i alt 7 forskellige værksteder, hvilket også vurderes som en indikator for at faciliteterne er relevante og efterspurgte. Sammenfattende er det vurderingen at: - Målet for denne opgave angår kvaliteten af de arbejdsophold som institutionen producerer. Den oplevede kvalitet af arbejdsopholdene anses som afgørende for, at SVK kan bevæge sig mod den målsætning, der er indeholdt i visionen om at institutionen skal kendes som et højt kvalificeret praksis- og videnshus af sine interessenter.

16 Side 16 - Indfrielsen af målet kræver en indsats på flere områder: kendskabsgrad, udvikling af faciliteter, samarbejde med fonde om reinvesteringer m.m. - Institutionen har planlagt at yde en indsats på de nævnte områder og har også kunne måle en udvikling på disse områder efterfølgende. - Det er vanskeligt at vurdere den forventelige udvikling i antallet af ansøgere og i antallet af brugere af svfk.dk. Der findes ikke konkrete tal for mulige, kvalificerede projekter, der vil kunne søge institutionens tilbud. Men det ser ud som om at kurven kun er steget svagt og at vi skal forvente et nogenlunde stabilt niveau i de kommende år. - Resultatet for brugertilfredsheden har som ønsket har været meget højt. Vi mener, at en målsætning om > 80 % tilfredshed, er et tilpas ambitiøst mål. - De er fortsat vurderingen, at de angivne nøgletal er relevante at måle på, og at resultaterne tjener som et godt redskab til at vurdere institutionens udvikling. - Det er vores vurdering, at den webstatistik, som vi er begyndt at kunne opsamle fra 2015 peger på at den ønskede udvikling er forekommet i 2015 og at vi dermed kan tillade os at sige at den samlede målopfyldelse er opfyldt. Opgave: Videndeling i det professionelle netværk SVK har til opgave at sikre videndeling i det professionelle netværk. Målet er at institutionen fremadrettet kan fastholde og udnytte sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser som videnholder og formidler. Konkret handler det om forskellige formidlingsaktiviteter, herunder artikel- og nyhedsproduktion, artist talks og andre publikumsarrangementer, samt den fortsatte udvikling af projektdatabasen. Databasen vil have en progressivt stigende værdi i de kommende år, efterhånden som den løbende udbygges med projektbeskrivelser og anden kortlægning af den kunstneriske arbejdsproces. Vidensopsamlingen skal omsættes til målrettet formidling, der kan styrke SVKs position som både praksis- og videnshus på dette felt. Der er derfor opstillet mål for hhv. hvor mange unikke visninger, der kan registreres på projektdatabasedelen af institutionens hjemmeside, og for hvor mange konkrete projekter, der er inddateret projektbeskrivelser eller andre oplysninger på ved årets udgang. Videndeling mål resultat mål resultat Antal unikke projektsidevisninger i database (gnsn./md.) Antal sidevisninger i projektdatabasen (gnsn./md.) 1500 * Antal projekter i database (akkumuleret) ** Antal projekter i database (akkumuleret) Note: De med rødt angivne nøgletal er hvor datagrundlaget af tekniske grunde er baseret på en ny opgørelsesmetode, fordi data nu dels hentes via Google Analytics og dels via Wordpress. * Pga. manglende datagrundlag i vores tidligere webopsætning kan der ikke genereres sikre tal. **Der er i 2015 blevet tilført 193 projekter i databasen. Tallet for 2014 er lidt lavere end det reelle tal, da programmeringsfejl hos den tidligere webudbyder ikke publicerede alle projekter. Antallet af projektsidevisninger kan efter opsætning af vores nye webplatform nu opgøres så vi fremadrettet kan dokumentere en udvikling, der viser hvor mange der har

17 Side 17 gavn af den del af vores videndeling. Antallet af projektsidevisninger for hele året er , hvilket giver et månedligt gennemsnit på Det er et godt stykke under måltallet på Det er vores vurdering, at vi i revisionen af nøgletal har fastsat et tal der var urealistisk højt og at dette er sket på baggrund af et usikkert talgrundlag i vores tidligere webopsætning. Antallet af projekter i databasen ved årets udgang er Det har vist sig ved migration af data og opsætning i den ny platform, at ikke alle projekter har været publiceret og dermed synlige i statistikken i den gamle opsætning. Det reelle tal for 2014 skulle have været og ikke som vi opgav sidste år. Resultatet for 2015 ligger lige under måltallet. Også her mener vi at målet har bygget på et usikkert talgrundlag i vores tidligere webopsætning. Videnformidlingen dækker som nævnt over en række forskellige aktiviteter - også nogle, der ikke direkte har med projektdatabasen at gøre. Det kunne derfor være interessant også at følge udviklingen på andre indsatser/områder. Når disse to er udvalgt, så er det dels, fordi projektdatabasen udgør en central del af videndelingen og dels, fordi det er ret konkrete målepunkter. SVK evaluerer i øvrigt løbende på formidlingsaktiviteterne mhp. at opnå størst mulig effekt, f.eks. målt på kvalitative vurderinger og på anvendelsen af databaseinformationerne. Eksempelvis gennemfører SVK også en brugerevaluering på det omtalte Manifesta arrangement som også er en del af videndeling aktiviteterne. Sammenfattende er det vurderingen at - vi vil fremad kunne måle udviklingen af videndelingsaktiviteterne ud fra hvor mange, der går ind på projektsiderne i vores database, men vi har ikke data der går længere tilbage end november 2015 og dermed kan der ikke påvises en udvikling over længere tid. Det er vurderingen at et gennemsnitligt tal på projektvisninger pr. måned som december tallet viser, er højt om end det ikke er helt på måltallet. Ikke desto mindre tager vi det som bekræftelse på at databasen understøtter et behov. Det er vores vurdering at vi bør justere måltallene fremad i overensstemmelse med den ny opgørelsesmetode. - selvom videnformidlingen omfatter aktiviteter og indsatser på flere områder, så er det relevante punkter at måle på og punkter, der kan angive om aktiviteterne har en tilfredsstillende udvikling. - det opnåede resultatet fva. antallet af genererede projekter er højt om end ikke helt så højt som målet. Igen gælder det, at vi fremad bør justere måltallene på baggrund af den ny opgørelsesmetode. - institutionen har foretaget de indsatser og aktiviteter, der har været planlagt for at udviklingen skulle gå i den rigtige retning. - Udviklingen for de to mål kan dokumenteres, men når ikke måltallene. Vi mener dog når vi skal se på en samlet vurdering af målopfyldelsen, at det er væsentligt at vurdere det i sammenhæng med det høje aktivitetsniveau på videndeling aktiviteter, der også inkluderer mange artist talks, design talks, Manifesta konferencen, artikelproduktion, workshops, kurser etc., at vi på den baggrund kan sige at målopfyldelsen er opfyldt.

18 Side Redegørelse for reservation SVK har ingen reservationer 2.7. Forventninger til kommende år Det er vores vurdering at Statens Værksteder fagligt set er inde i en god udvikling. De positive resultater i 2015, både den høje brugertilfredshed og det høje aktivitetsniveau inden for videndeling, viser en god retning. Økonomisk har vi på linje med andre statsinstitutioner, været igennem nogle tilpasninger og vi kan i de kommende år se at bevillingerne vil være svagt faldende, hvilket vil give en del udfordringer for en institution med et relativt fastlås budget som vores. Institutionen vil samtidig skulle indarbejde omprioriteringsbidraget der i 2016 og de følgende år vil kræve en mærkbar tilpasninger af institutionen. SVK blev i 2015 udpeget som en af de statslige institutioner der skulle medgå i puljen af udflytninger af statslige arbejdspladser. Regeringens plan, Bedre Balance, der blev udmeldt i oktober, betød at der i slutningen af året blev iværksat et analysearbejde der skulle afdække hvordan institutionen kan flytte fra Gammel Dok Pakhus til lokaler ved Kronborg i Helsingør. Udredningsarbejdet er ved starten af 2016 videregivet til Moderniseringsstyrelsen til endelig afgørelse i Finansministeriet. En forestående udflytning af SVK vil få stor indflydelse institutionens drift og brugerbetjening i de kommende år. I de seneste år har SVK stået bag visionen om at etablere et internationalt tværkunstnerisk kraftcenter, kaldet Copenhagen Dock. Denne vision er, med beslutningen om at SVK skal udflyttes, opgivet. SVK har ambitioner om at udbygge og professionalisere videndelingen yderligere og har i den forbindelse udviklet ideen til et samarbejdsprojekt med andre institutioner og aktører der på forskellig vis beskæftiger sig med tilblivelsen af kunst og design. I slutningen af 2015 reviderede vi fondssøgningsstrategien i samarbejde med SMK og forsøger på den baggrund etablere et engagement fra fondene ved starten af Samarbejdet tæller bl.a. CATS (Statens Museum for Kunst), KADK, DDC, Designmuseum Danmark, Kunsten Nu, m.fl. Projektet kaldes Wikipedia Kunst og designprojekt og konceptet bygger på at samarbejdsinstitutionerne hver især lægger indhold i en fælles database og at alle institutionerne kan trække på fællesmængden af indhold til de individuelle kommunikationsplatforme. Projektets videre udvikling er afhængigt af, at det lykkes at tiltrække fondsmidler til det videre udviklingsarbejde. Det er SVKs strategi for de kommende år at bygge videre på aktiviteter omkring videndeling (artist talks, design talks, videnportal, m.m.) og sigte mod at give institutionen en styrket position som videnformidler og professionel netværksaktør. Samtidig lægger vi vægt på, fortsat at kunne modernisere værkstederne og på også fremad, at kunne tilbyde brugerne traditionelle værkstedsfaciliteter og moderne teknologi knyttet sammen af høj håndværksmæssig faglighed. Målet er at udnytte institutionens unikke position som

19 Side 19 både et praksishus og et videnshus og dermed etablere tilbud for hele segmentet af professionelle udøvere. og ikke kun dem der opnår et arbejdsophold på Gammel Dok. Den fortsatte udvikling og fornyelse af større værkstedsmaskiner og udstyr er afhængigt af, at institutionen fremover modtager donationer fra private fonde og virksomheder. 3. Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Der er i dette afsnit anvendt data fra Statens Koncern System med mindre andet er angivet.

20 Side Resultatopgørelse mv. Tabel 7: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,0 Salg af varer og tjenesteydelser -354,1-258,7-200,0 Tilskud til egen drift*) -45,6-81,2-257,9 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 593,1 493,0 487,9 Forbrugsomkostninger i alt 593,1 493,0 487,9 Personaleomkostninger Lønninger*) 3.078, , ,7 Andre personaleomkostninger 58,0-388,6 59,4 Pension 399,2 487,8 449,7 Lønrefusion -381,6-182,0-180,0 Personaleomkostninger i alt 3.154, , ,8 Af- og nedskrivninger 181,6 330,1 370,7 Andre ordinære driftsomkostninger**) 3.356, , ,6 Ordinære driftsomkostninger i alt 7.284, , ,0 Resultat af ordinær drift -414,9 18,7-80,9 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -7,1-27,7 0,0 Andre driftsomkostninger 267,9 1,5 2,0 Resultat før finansielle poster -154,1-7,5-78,9 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,4 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 59,8 75,9 78,9 Resultat før ekstraordinære poster -94,7 68,4 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -94,7 68,4 0,0

21 Side 21 *)Der er i 2015 under Lønninger bogført en indtægt på -41,4 t.kr., da lønudgiften er blevet finansieret af tilskud (heraf vedrørende Manifesta 30,3 t.kr.).i 2016 forventes det, at der vil være en indtægt på -60 t.kr. som følge af at lønudgiften er finansieret af tilskud. **) I 2014 blev udgifter til Økonomiservicecenteret (ØSC) i Statens Administration bogført under Andre driftsomkostninger. Fra 2015 bogføres udgiften til ØSC under Andre ordinære driftsomkostninger jævnfør mail fra Moderniseringsstyrelsen. Note: Det samlede budget for 2016 er baseret på grundbudget 2016, men der er sket en revideret fordeling mellem omkostninger og driftsindtægter, da der er sket ændringer, som ikke var forudsat på budgetteringstidspunktet. Dette afspejles i ovennævnte tabel. Bevillingsindtægten er steget fra 2014 til 2015 med 300 t.kr., heraf vedrører 200 t.kr. en tillægsbevilling til udbedring af en vandskade i Indtægter fra tilskud til egen drift stiger fra 2015 til 2016, da konferencen Manifesta bliver afholdt i Konferencen bliver finansieret af Statens Kunstfond med 317,9 t.kr. i Der er et fald i huslejeudgiften fra 2014 til 2015, da de nye gæsteboliger der benyttes i år er billigere end de tidligere gæsteboliger. Lønningerne er steget fra 2014 til 2015, da der i 2015 er udbetalt et fratrædelsesbeløb i henhold til direktørens ansættelseskontrakt. Der var hensat en forpligtelse på 448 t.kr. i regnskabet til denne udgift jævnfør tabel 9 Balancen. Andre personaleomkostninger er faldet. Hovedårsagen er, at der er bogført en indtægt som modpost til formindskelsen af de hensatte forpligtelser i 2015 til direktørens fratrædelsesbeløb. De hensatte forpligtelser blev reguleret i 2015, da der ikke var hensat nok i årenes løb til fratrædelsesbeløbet. Herudover blev der hensat 58 t.kr. i 2015 til dækning af direktørens fratrædelsesbeløb. Udgifter til pension er steget fra 2014 til 2015, da der er sket en regulering af pensionsbeløbet. Lønrefusion er faldet fra 2014 til 2015, da der har været færre medarbejdere ansat i løntilskudsjob i 2015 end i Ligeledes blev der i 2014 bogført lønrefusion på 38 t.kr., som vedrørte Afskrivningerne er steget fra 2014 til Årsagen er, at afskrivningerne af ombygningsudgifterne til de nye gæsteboliger i 2014 er påbegyndt i Ligeledes er afskrivningerne på 3Dudstyr steget i 2015, da afskrivningerne i 2015 er for et helt år. Andre ordinære omkostninger er steget fra 2014 til Årsagen er udgifter til vandskaden i 2015 på 291, t. kr. Ordinære driftsomkostninger vil være på næsten samme niveau i 2016, da der i 2016 vil være udgifter til konferencen Manifesta.

22 Side 22 Tabel 8: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 94,7-68,4 0,0 Kilde: Statens Budgetsystem Balancen Tabel 9: Balancen Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) 130,0 130,0 1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 157,1 343,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncenssioner, patenter, Reserveret egenkapital 0,0 0,0 licenser m.v. 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i Udbytte til staten 0,0 0,0 alt 157,1 343,0 2 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 892,8 824,4 Grunde, arealer og bygninger 207,1 581,2 Egenkapital i alt 1.022,8 954,4 Infrastruktur 0,0 0,0 3 Hensatte forpligtelser 448,0 59,4 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 484,0 459,2 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 372,3 231,1 FF4 Langfristet gæld 1.340, ,8 Igangværende arbejder for egen regning 282,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 1.345, ,5 Donationer 69,4 59,4 Statsforskrivning 130,0 130,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 130,0 130,0 Langfristet gæld i alt 1.410, ,2 Anlægsaktiver i alt 1.632, ,5 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 446,7 401,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 585,8 535,2 Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 115,0 67,2 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 398,3 434,9 FF5 Uforrentet konto 572,3 1161,4 Reserveret bevilling 0,0 0,0 FF7 Finansieringskonto 1389,7 642,1 Igangværende arbejder for 40,5 317,9 fremmed regning Andre likvider 3,8 7,1 Periodeafgrænsningsposter 24,3 0,0 Likvide beholdninger i alt 1.965, ,6 Kortfristet gæld i alt 1.163, ,2 Omsætningsaktiver i alt 2.412, ,7 Gæld i alt 2.574, ,4 Aktiver i alt 4.045, ,2 Passiver i alt 4.045, ,2

23 Side 23 Stigningen i beholdningen fra 2014 til 2015 på FF5 uforrentet konto skyldes en regulering i marts FF4 Langfristet er i januar 2016 reguleret med bevægelserne i 4. kvartal 2015 på 27,3 t.kr., så der er overensstemmelse med træk på lånerammen i Der er hensat en forpligtelse til fratrædelsesbeløb til direktøren på 59,4 t.kr. De hensatte forpligtelser er faldet fra 2014 til 2015, da hensættelsen ultimo 2014 er udbetalt i Saldoen vedrørende igangværende arbejder for fremmede pr. 1. januar 2015 på 40,5 t.kr. udlignes i Igangværende arbejder for fremmede stiger fra 2014 til 2015, da konferencen Manifesta i 2016 finansieres af Statens Kunstfond Egenkapitalforklaring Tabel 10: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 928, ,8 Startkapital primo 130,0 130,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 130,0 130,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 798,1 892,8 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat 94,7-68,4 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 892,8 824,4 Egenkapital ultimo R-året 1.022,8 954,4 Kilde: Statens budgetsystem.

24 Side Likviditet og låneramme Nedenfor vises SVKs likviditet og låneramme i tabel 11. Tabel 11: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2015 Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december ,1 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 62,2 % Note: Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtagen donerede anlægsaktiver på 59,4 t.kr Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft kr., løbende priser 2015 Lønsumsloft FL 2.900,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 3.300,0 Lønforbrug under lønsumsloft 3.337,6 Difference -37,6 Akkumuleret opsparing ultimo ,6 Akkumuleret opsparing ultimo ,0 Der er en mindre overskridelse af lønsumsloftet i 2015 på 37,6 t.kr., hvilket skyldes at en lønudgift er bogført som bevillingsfinansieret i stedet for tilskudsfinansieret. Der er i 2015 overført 0,1 mio. kr. fra øvrig drift til løn på TB Bevillingsregnskabet Tabel 13: Bevillingsregnskab kr., løbende priser Regnskab 2014 Budget 2015 Regnskab 2015 Difference Budget 2016 Nettoudgiftsbevilling , , ,0 200, ,0 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter -407,2-320,0-367,6 47,6-518,8 Indtægter i alt , , ,6 247, ,8 Udgifter 7.612, , ,0-316, ,8 Årets resultat -94,7 0,0 68,4-68,4 0,0 Der er større udgifter i 2015 end forventet, som skyldes udgifter til vandskaden i 2015 på 291,1 t.kr., som ikke var med i det oprindelige budget.

25 Side Bilag til årsrapporten Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 342,0 0,0 342,0 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 342,0 0,0 342,0 Tilgang 212,9 0,0 212,9 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 554,9 0,0 554,9 Akk. afskrivninger 211,9 0,0 211,9 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,9 0,0 211,9 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 343,0 Årets afskrivninger 27,0 0,0 27,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 27,0 0,0 27,0 Afskrivningsperiode/år 8 0 Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo pr ,0 Tilgang 130,8 Nedskrivninger 0,0 Afgang 130,8 Kostpris pr ,0

26 Side 26 Note 2: Materielle anlægsaktiver 1000 kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Primobeholdning 513,9 0, ,4 90, , ,3 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 513,9 0, ,4 90, , ,3 Tilgang 465,2 0,0 56,0 0,0 0,0 521,2 Afgang 0,0 0,0 167,0 0,0 0,0 167,0 Kostpris pr (før afskr.) 979,1 0, ,4 90, , ,5 Akk. afskrivninger 397,9 0, ,2 90, , ,0 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,9 0, ,2 90, , ,0 Regnskabsmæssig værdi pr ,2 0,0 459,2 0,0 231, ,5 Årets afskrivninger 91,1 0,0 80,8 0,0 141,2 313,1 Tilbageførsel af afskrivninger på årets salg (påvirker ikke driftsregnskabet) 0,0 0,0-167,0 0,0 0,0-167,0 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 91,1 0,0-86,2 0,0 141,2 146,1 Afskrivningsperiode/år I gangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr ,0 Tilgang 265,3 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdige materielle anlægsaktiver 547,3 Kostpris pr ,0 Årets afskrivninger under immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 340,1 t. kr. er 10 t.kr. højere end i tabel 3 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal og i tabel 6 Resultatopgørelse på grund af et neutraliseringsbeløb på 10 t.kr. på et doneret aktiv.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2016 for Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2016 for Statens Værksteder for Kunst Side 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r B i l l e d k u n s t s k o l e r n e April 2008 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for:

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: Årsrapport 2015 1 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: 16.11.22. Patientombuddet, 16.11.26. Erstatninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapport 2011 Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012 Dirigent Foreningsoplysninger Forening Den

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere