Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veterankøretøjer og klassiske køretøjer"

Transkript

1 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej Odense NV Tlf CVR:

2 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene for den aftale, der gælder mellem dig og GF Forsikring. Forsikring for veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel i GF Forsikring kan omfatte: Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring med trækkrog Kaskoforsikring Kaskoforsikring med trækkrog Stilstandsforsikring Det fremgår af din police, hvad din forsikring omfatter. Ordforklaring Ord, der i betingelserne er markeret med *, er nærmere beskrevet i ordforklaringen. Ordforklaringen findes bagerst i betingelserne. Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstager* fortrydelsesret. Hvis forsikringen er nytegnet eller udvides den med tilvalg, gælder der særlige regler om fortrydelse. Oplysninger om fortrydelsesret fremgår af policen. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

3 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse Hvem er dækket af forsikringen (sikrede/sikret) Hvor dækker forsikringen Regulering af pris Selvrisiko Ændringer i risikoen Køb, salg eller afmelding Orienterings- og pålidelighedsløb o.l Regler for ansvarsforsikringen 9. Hvad dækker ansvarsforsikringen Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Regres for ansvarsskader Ansvarsforsikring for trækkrog... 7 Regler for kaskoforsikringen og stilstandsforsikringen 13. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Hvad dækker stilstandsforsikringen Hvad dækker stilstandsforsikringen ikke Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring... 8 Forhold i skadetilfælde 19. Anmeldelse af skade Hvordan erstattes skaden... 9 Fællesbetingelser 21. Betaling, afgifter og gebyrer Indeksregulering Ændringer af betingelser og pris m.v Forsikringens varighed og opsigelse Forsikring i andet selskab Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Klagemuligheder Syn og skøn Ordforklaring Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med * Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

4 Generelle betingelser 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 1.1 For at købe og opretholde forsikring i GF Forsikring kræves medlemskab af en forsikringsklub*. Endvidere kræves det, at forpligtelserne over for forsikringsklubben er overholdt. 1.2 Følgende betingelser skal være opfyldt for at købe forsikring for henholdsvis veteranbil/-motorcykel og klassisk bil/motorcykel: Forsikringstager* og den faste bruger er fyldt 30 år. Veteranbil/-motorcykel er ældre end 35 år fra første indregistrering. Klassisk bil/-motorcykel er ældre end 25 år fra første indregistrering. Bilen/motorcyklen anvendes ikke som dagligt befordringsmiddel/brugskøretøj. Det årlige kørselsforbrug overstiger ikke km. 1.3 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor GF Forsikring eller forsikringsklubben godkender en begæring eller fra et aftalt senere tidspunkt. 2. Hvem er dækket af forsikringen (sikrede/sikret*) 2.1 Forsikringstageren* og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen/motorcyklen som fører eller passager, er dækket af forsikringen. Det er en betingelse for dækning, at fører er fyldt 30 år. I forbindelse med orienterings- og pålidelighedsløb jf. punkt 8, kan der søges særlig tilladelse til at føre køretøjet i et konkret løb, selvom fører ikke er fyldt 30 år. Reparatører, forhandlere eller andre, som har bilen/motorcyklen til reparation, service eller salg, er dog ikke dækket af forsikringen. 2.2 Ved salg er ny ejer dækket i henhold til lovgivningen. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøntkortordningen, efter de pågældende landes love om biler/motorcykler Ved kørsel til lande, der ikke har tilsluttet sig grøntkortordningen, må der købes særlig ansvarsforsikring ved grænserne. 3.2 Kaskoforsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen (det røde kort*) dækker. 3.3 Udlandsdækningen kan af GF Forsikring ændres med 14 dages varsel uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3.4 Nærmere oplysninger om, hvilke lande grøntkortordningen og SOS-redningsforsikringen (Det* Røde Kort) omfatter, samt hvortil der skal medbringes grønt kort*, kan fås i forsikringsklubben* eller GF Forsikring. 3.5 GF Forsikring er berettiget til at opkræve et gebyr for udstedelse af grønt og/eller Det Røde Kort. 4. Regulering af pris 4.1 Prisen er beregnet under forudsætning af, at forsikringstager* og den faste bruger er fyldt 30 år, at bilen/motorcyklen er en henholdsvis veteranbil/-motorcykel eller en klassisk bil/motorcykel, at bilen/motorcyklen ikke anvendes som dagligt befordringsmiddel (brugskøretøj), og at det årlige kørselsforbrug ikke overstiger km, jf. punkt 1.2 samt det oplyste om bilens/motorcyklens dagsværdi*/handelsværdi* på tegningstidspunktet, jf. policen. 4.2 Prisen for forsikringen er fast. Det betyder, at der ikke sker ændring af prisen på grund af skade eller skadefri kørsel. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

5 5. Selvrisiko* 5.1 Af enhver ansvars- og/eller kaskoskade bærer forsikringstageren* en selvrisiko* på kr. (basisår* 2016). 5.2 For retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko, jf. afsnit Der opkræves ikke selvrisiko ved følgende skadetyper: Skade, hvor skadevolderen* er kendt og har erkendt eller er blevet idømt erstatningspligt, men ikke har nogen forsikring, der dækker, eller ikke har økonomisk mulighed for selv at betale skaden Skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningsansvar* bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens bestemmelser Personskadeerstatning i henhold til færdselslovens bestemmelser herom, hvor skyld ikke foreligger hos den for bilen/motorcyklen ansvarlige. 5.4 Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr, som forsikringstageren er forpligtet til at betale. 5.5 Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr, jf. punkt 21.3, for rykkerbrevet. 5.6 Hvis selvrisikoen herefter ikke betales, er GF Forsikring berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel og at modregne i eventuel overskydende tilgodehavende. 6. Ændringer i risikoen 6.1 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til forsikringsklubben* eller GF Forsikring, hvis der sker ændringer i forhold til policen og i forhold til betingelserne punkt 1.2 og 4.1. Dette gælder hvis: Forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl eller navn Der i øvrigt sker forandring i risikoen, fx bilens/motorcyklens anvendelse, faktisk bruger eller dagsværdien*/handelsværdien* i forhold til den på policen anførte, fx i forbindelse med renovering. 6.2 En risikoændring* kan betyde regulering af prisen for forsikringen fra tidspunktet for ændring af risikoen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende tarif eller at forsikringen opsiges. 6.3 Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning efter en skade helt bortfalder helt eller bliver opgjort forholdsmæssigt*. 7. Køb, salg eller afmelding 7.1 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til forsikringsklubben* eller GF Forsikring i tilfælde af køb af anden bil/motorcykel, salg eller afmelding af den forsikrede bil/motorcykel. 7.2 Hvis forsikringstager køber en anden bil/motorcykel, bliver den placeret ifølge den til enhver tid gældende tarif og betingelser. GF Forsikring kan se sig nødsaget til at bringe forsikringen til ophør, eller indtegne den nyanskaffede bil/motorcykel på andre vilkår som GF Forsikring fastsætter Hvis GF Forsikring ikke kan tilbyde forsikringstager samme vilkår for den nyanskaffede bil/ motorcykel, er denne dækket i indtil 14 dage efter, at GF Forsikring har meddelt, at forsikring ikke kan købes som tidligere. 7.3 Sælger eller afmelder forsikringstager den forsikrede bil/motorcykel, ophører forsikringen fra salgsdatoen/afmeldingsdatoen. Ved afmelding kan der dog købes en stilstandsforsikring, hvis bilen/motorcyklen fremstår som et samlet brugbart køretøj. 7.4 Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

6 7.5 Hvad der er betalt for den tid, der ligger efter forsikringens ophør, tilbagebetales. 7.6 Nummerplader kan ikke deponeres. 8. Orienterings- og pålidelighedsløb o.l. 8.1 Forsikringen dækker skade, som opstår under orienterings-, pålideligheds- eller økonomiløb eller træning dertil, under forudsætning af: At kørslen foregår i Danmark. Hvis løbet foregår i udlandet, kræves Forsikringsklubbens* godkendelse. At foreskrevne løbsregler overholdes. 8.2 Forsikringen dækker øvelseskørsel (glatføre, manøvre eller lignende) på steder godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. 8.3 Forsikringen dækker ikke konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end dem, der er omfattet af punkt 8.1 og 8.2. Regler for ansvarsforsikringen 9. Hvad dækker ansvarsforsikringen 9.1 Ansvarsforsikringen dækker i perioden fra 15. marts til 31. oktober erstatningsansvar* ifølge færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved bilens/motorcyklens brug som motorkøretøj, når denne benyttes af en person, der er sikret på policen, jf. afsnit 2. Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Ved kørsel uden for Danmark, jf. punkt 3.1, dækker forsikringen med de pågældende landes regler og erstatningssummer. Dog mindst med de forsikringssummer*, der er gældende i Danmark. 9.2 GF Forsikring er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. Forsikringstageren* er pligtig til at befuldmægtige GF Forsikring til på sine vegne at føre eventuelle retssager og forhandlinger. 9.3 Ud over dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb. 9.4 Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af bilen. 10. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: 10.1 I perioden fra 1. november til 14. marts Skade forvoldt på føreren og dennes ting Endvidere skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren*, dennes ægtefælle/samlever* eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj, påhængsredskab eller sidevogn Skade på transporterede ting Skade der indtræffer, imens bilen/motorcyklen er udlejet. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

7 11. Regres* for ansvarsskader 11.1 GF Forsikring har regres mod føreren af den forsikrede bil/motorcykel, hvis denne har forvoldt skaden med forsæt*, jf. færdselslovens bestemmelser herom Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har GF Forsikring kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens bestemmelser herom GF Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis GF Forsikring har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 12. Ansvarsforsikring for trækkrog 12.1 Ansvarsforsikringen dækker skade forvoldt af genstande, som er monteret på eller tilkoblet trækkrogen. Regler for kaskoforsikringen og stilstandsforsikringen Det fremgår af policen, om der er købt kaskoforsikring eller stilstandsforsikring. 13. Hvad dækker kaskoforsikringen 13.1 Kaskoforsikringen dækker i perioden fra 15. marts til 31. oktober enhver skade på og tyveri af bilen/motorcyklen med de i punkterne 14.1 til nævnte undtagelser. I perioden fra 1. november til 14. marts dækker forsikringen udelukkende brand*, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, nedstyrtende genstande*, røveri*, tyveri eller hærværk Kaskoforsikringen dækker tilbehør, der er fastmonteret*, omfattende originalt, tilsvarende originalt og tidstypisk tilbehør, herunder sidevogn Følgende tilbehør er dog dækket, selv om det ikke er fastmonteret: Tilbehør, der alene anvendes til den forsikrede bil/motorcykel Værktøj, der udelukkende anvendes til den forsikrede bil/motorcykel. Maksimal erstatning kr. 14. Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Kaskoforsikringen dækker ikke: 14.1 Skade omfattet af reklamationsret, kulance og garanti Forringelse af bilens/motorcyklens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade der alene opstår i og er begrænset til bilens/motorcyklens mekaniske eller elektriske dele (fx motor, transmission, styretøj, starter, generator, tændingslås, ledningsnet). Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes brand*, lynnedslag, røveri*, tyveri eller hærværk Skade som følge af påfyldning af forkert brændstof Skade der påføres bilen/motorcyklen under privat reparation*, herunder behandling og bearbejdning Skade som er en følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade der sker, når bilen/motorcyklen er udlejet Tab og tyveri af brændstof Erstatningsbil/-motorcykel og værdiforringelse* Skade forvoldt med forsæt* eller ved grov uagtsomhed. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

8 14.10 Skade, der sker mens bilen fører er påvirket af alkohol, medicin, euforiserende stoffer eller lignende Skade sket mens bilen/motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade der skyldes, at bilen/motorcyklen er ulovlig at benytte, jf. færdselsloven, på grund af ændringer, fejl og/eller mangler (fx pga. nedslidte dæk) Forsikringstager* er dækket i skadetilfældene nævnt under punkterne 14.8 til og med 14.11, hvis forsikringstager ikke var fører af bilen/motorcyklen og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet. Det er en betingelse, at forsikringstagerens manglende viden om forhold nævnt under punkt 14.8 til og med punkt ikke skyldes grov uagtsomhed. Forsikringstager er ikke dækket i følgende tilfælde: Når forsikringstagers ægtefælle/samlever* var fører. Når forsikringstagers hjemmeboende børn var fører. Når den registrerede bruger ifølge policen eller dennes ægtefælle/samlever var fører Har GF Forsikring betalt erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres* mod den ansvarlige skadevolder* Har GF Forsikring betalt erstatning til en panthaver eller andre for en skade, som ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres* mod forsikringstager. 15. Hvad dækker stilstandsforsikringen 15.1 Der gælder de samme regler som for kaskoforsikringen, jf. afsnit 13, dog er udelukkende skade som følge af brand*, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, nedstyrtende genstande*, røveri*, tyveri eller hærværk dækket. 16. Hvad dækker stilstandsforsikringen ikke 16.1 Der gælder de samme regler som for kaskoforsikringen, jf. afsnit Redningsforsikring i udlandet 17.1 Kaskoforsikringen omfatter redningsforsikring i udlandet, når den forsikrede bils/motorcykels totalvægt højst udgør 3,5 tons De fuldstændige vilkår for SOS redningsforsikring i udlandet findes i Det* Røde Kort, som kan rekvireres på MitGF, eller på Retshjælpsforsikring 18.1 Kaskoforsikringen omfatter retshjælpsforsikring Dækning ydes i henhold til forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring udstedt af Forsikring & Pension, som gælder for alle forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne kan hentes på Som almindelig vejledning kan oplyses, at retshjælpsforsikringen dækker sikredes* omkostninger ved visse tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den kaskoforsikrede bil. Dækningsmaksimum er kr. Dækningsmaksimum afhænger dog af, hvornår søgsmålsgrunden er opstået: Før den 1. januar 2005 op til kr. Mellem den 1. januar 2005 og 12. april 2013 op til kr. Efter den 12. april 2013 op til kr. med mulighed for yderligere forhøjelse ved eventuel anke. Selvrisiko* udgør 10 % af omkostningerne dog mindst kr. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, beregnes der ikke selvrisiko. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

9 Hvis bilen ejes af en erhvervsvirksomhed, dækkes alene tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med den forsikrede bil For at opnå retshjælp i sager med en sagsværdi på højst kr. eller i anerkendelsessøgsmål, skal sikrede* henvende sig til nærmeste byret for vejledning i småsager. Herefter indsendes småsagsblanket og relevante bilag til GF Forsikring. I sager med en sagsværdi over kr. skal sikrede kontakte en advokat. Hvis advokaten mener, at der er mulighed for at opnå retshjælp, skal advokaten anmode GF Forsikring om retshjælp på sikredes vegne, hvorefter GF Forsikring tager endelig stilling. Forhold i skadetilfælde 19. Anmeldelse af skade 19.1 Enhver skade, skal straks anmeldes til GF Forsikring Røveri*, tyveri eller hærværk skal tillige straks anmeldes til politiet Aftaler om reparation eller erstatningskrav må ikke træffes uden GF Forsikrings samtykke Sker skaden i udlandet, hvor der er brug for redningsforsikringen, skal henvendelse ske direkte til SOS- International, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg. Telefon: , telefax: , Hvordan erstattes skaden 20.1 GF Forsikring kan vælge at erstatte en skade ved at lade bilen/motorcyklen reparere eller erstatte skaden med et kontant beløb, jf. punkterne 20.2 og GF Forsikring kan forlange dokumentation for det rejste krav. Dokumentationen kan bestå i fx original købekontrakt, købsnota, finansierings-/leasingaftale eller regning. Hvis der ingen dokumentation findes, er GF Forsikring berettiget til at fastsætte beløbet skønsmæssigt Reparation Forsikringstager* kan efter aftale med GF Forsikring inden for visse grænser vælge selv at udføre reparationen. GF Forsikring hæfter ikke for fejl eller mangler fra reparatørens side Forsikringstager vælger som udgangspunkt selv, hvilket værksted der skal udføre reparationen. GF Forsikring har dog ret til i specielle tilfælde at bestemme, hvor reparationen skal udføres. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Medfører reparationen forbedring af bilen/motorcyklen (fx grundet rusttæring, slitage eller skader opstået forud for den aktuelle skade), skal forsikringstager* selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. Forsikringstager bærer risikoen for, at reservedele svarende til de beskadigede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens/motorcyklens handelsværdi* som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

10 Er skaden sket, mens bilen/motorcyklen var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Transportomkostninger GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til bilens/motorcyklens hjemsted eller nærmeste værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget kaskoskade og, at skaden på bilen/motorcyklen nødvendiggør transport, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Kommer bilen til veje efter tyveri eller røveri* betales nødvendige omkostninger til transport af bilen/motorcyklen til dennes hjemsted Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes dagsværdien*/handelsværdien* af bilen/motorcyklen, inkl. tilbehør (jf. afsnit 13), til det beløb, som en bil/motorcykel samt tilbehør af samme mærke, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, uanset de oplysninger, der er afgivet ved tegning af forsikring. Hvis dagsværdien/handelsværdien overstiger den i policen anførte maksimale dagsværdi/handelsværdi, kan erstatningen maksimalt udgøre den i policen anførte dagsværdi/handelsværdi Ved tyveri eller røveri* er det en betingelse, at bilen/motorcyklen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet Hvis GF Forsikring har udbetalt kontanterstatning, er bilen/motorcyklen GF Forsikrings ejendom Moms (merværdiafgift) For biler/motorcykler, som tilhører momsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejeren kan medregne moms til den indgående afgift for udbedring af såvel ansvars- og kaskoskader, lægger GF Forsikring moms ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring momsen, i henhold til den procent den pågældende ejer har momsfradrag for Ved kontanterstatning trækkes moms fra erstatningsbeløbet. Fællesbetingelser 21. Betaling, afgifter og gebyrer 21.1 Forskudsprisen for forsikringen opkræves på indbetalingskort eller via BetalingsService/ Nets Opkrævningen sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal GF Forsikring straks have besked Betaling for forsikringen opkræves i henhold til den betalingsfrist, der er anført på opkrævningen. Sammen med betalingen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr Betales forsikringen ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren* er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr for rykkerbrevet Betales opkrævningen for forsikringen stadig ikke, slettes forsikringen, og eventuel panthaver underrettes. Endvidere underrettes politiet med henblik på inddragelse af bilens/motorcyklens nummerplader. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

11 21.5 Er forsikringen ophørt på grund af manglende betaling, kan genetablering af forsikringen kun ske efter aftale med GF Forsikring, og når det skyldige beløb er betalt. Hvis forsikringen genoptages, skal prisen for forsikringen betales helårligt de efterfølgende to år Sammen med prisen for forsikringen opkræver GF Forsikring afgifter eller gebyrer til det offentlige ifølge til enhver tid gældende lovgivning, som fx skadeforsikringsafgift, statsafgift (afgift af ansvarsforsikringen), bevisgebyr og miljøbidrag GF Forsikring er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx for udstedelse af grønt* og/eller Det* Røde Kort, opkrævninger, administration og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. De til enhver tid gældende gebyrer, afgifter, bidrag m.m. kan ses på Beløbene kan desuden blive oplyst ved henvendelse til GF Forsikring Hvis GF Forsikring på grund af manglende betaling sletter forsikringen, registreres restanceforholdet i forsikringsselskabernes fælles register. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, der føres af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring( D.F.I.M.), Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf ,efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. 22. Indeksregulering 22.1 Indeksreguleringen sker i overensstemmelse med den årlige udvikling i lønindeks for den private sektor offentliggjort af Danmarks Statistik. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for udregningen, er GF Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik Prisen indeksreguleres hvert år pr. 1. januar med den procent, som indekset er steget eller faldet med Forsikringssummer*, selvrisici* og andre beløbsangivelser, der er nævnt i policen og betingelserne, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis der umiddelbart efter beløbet står et basisår* angivet Forsikringssum og selvrisiko under retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke, jf. afsnit Ændringer af betingelser og pris m.v GF Forsikring kan meddele ændringer i betingelser og pris til forsikringens hovedforfald* Væsentlige ændringer Hvis GF Forsikring foretager væsentlige ændringer i betingelser eller af prisen, varsles ændringerne med én måneds varsel til forsikringens hovedforfald Øvrige ændringer Forsikringen fortsætter med de ændrede betingelser og/eller pris, når forsikringstageren* betaler for en ny forsikringsperiode. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere de varslede ændringer, har forsikringstageren i disse tilfælde ret til at lade forsikringen udgå til hovedforfald*. GF Forsikring skal i så fald have skriftlig besked inden ophørsdagen Ekstraordinære årlige prisstigninger på op til 3 % er ikke omfattet af punkt 23.2, men meddeles forsikringstageren* særskilt på opkrævningen Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af forsikringen. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

12 24. Forsikringens varighed og opsigelse 24.1 Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og kan af forsikringstageren* eller GF Forsikring opsiges skriftligt inden 1. december til ophør 1. januar. Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Benyttes denne mulighed, kan GF Forsikring opkræve gebyr. Det eventuelle gebyr kan ses på og kan oplyses ved henvendelse til GF Forsikring Efter enhver anmeldt skade er forsikringstageren indtil en måned efter skadens afslutning berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel GF Forsikring kan opsige kaskoforsikringen og/eller kræve skærpede betingelser for kasko- /ansvarsforsikringens fortsættelse med 14 dages varsel til enhver tid i forbindelse med følgende: Efter enhver anmeldt skade og indtil en måned efter skadens afslutning. Hvis selvrisiko eller udlæg for moms ikke betales af forsikringstager ved påkrav. Hvis forsikringstagers medlemskab af forsikringsklubben* ophører. Hvis den forsikrede bil ikke er forsvarligt vedligeholdt og lovlig. Hvis forsikringstageren nægter GF Forsikring adgang til besigtigelse af bilen/motorcyklen Hvis GF Forsikring på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, kan der ske registrering heraf i den del af Automobil forsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere*, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 25. Forsikring i andet selskab 25.1 Er der købt forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder samme forbehold også denne forsikring. Det betyder, at erstatningen betales forholdsmæssigt* af selskaberne. 26. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Forsikringen dækker ikke skader, der er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse*, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, jf. punkterne 3.1 og 3.2, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil en måned efter konfliktens eller naturkatastrofens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages kørsel til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer og, at sikrede* ikke selv deltager i handlingerne Forsikringen dækker ikke skader, der sker ved udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 27. Klagemuligheder 27.1 Er der opstået uenighed mellem forsikringstager* og GF Forsikring om forsikringsforholdet, skal sikrede* i første omgang rette henvendelse til den sagsbehandler eller den afdeling, der har behandlet sagen. Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside Giver henvendelsen ikke et tilfredsstillende resultat, har sikrede følgende muligheder. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

13 27.2 Kvalitetsafdeling/klageansvarlig Hvis sikrede* ikke er tilfreds med resultatet, kan der klages til kvalitetsafdelingen med henblik på at få revurderet sagen. Kvalitetsafdelingen varetager funktionen som klageansvarlig. GF Forsikring a/s Att. Kvalitetsafdelingen Jernbanevej Odense NV Ankenævnet for Forsikring Fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V Telefon kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: GF Forsikrings skadeafdeling. Ankenævnets sekretariat. Forsikringsoplysningen. Ankenævnet for forsikring opkræver et gebyr, der tilbagebetales, hvis sikrede* får helt eller delvist medhold i klagen. Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af fx selvrisiko* og ændret pris for forsikringen. Hvis uenighed om forsikringsaftalen indbringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 28. Syn og skøn Uenighed om værdien af bilen/motorcyklen kan afgøres ved syn og skøn, hvis forsikringstager* og GF Forsikring er enige herom. I givet fald udpeger forsikringstager og GF Forsikring en uvildig sagkyndig, som skal fastsætte værdien af bilen/motorcyklen. Hvis syn- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af bilen/motorcyklen end den af GF Forsikring tilbudte, betaler GF Forsikring alle omkostninger til syn og skønsmanden. Hvis afgørelsen medfører en tilsvarende eller lavere værdi end den af GF Forsikring tilbudte, skal forsikringstager betale halvdelen af omkostningerne til syn- og skønsmanden. 2 V Odense den 1. maj 2016 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

14 Ordforklaring Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med *. Basisår Er det år, hvor det pågældende beløb senest er blevet ajourført i forsikringsbetingelserne. Brand Defineres ved en løssluppen flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Dagsværdi Værdien på skadedagen for et tilsvarende køretøj som det ødelagte/stjålne. Det vil sige genanskaffelsesprisen minus eventuel værdiforringelse på grund af fx alder og slid. Det Røde Kort Dokumentation for dækning af redningsforsikring under kørsel i de lande, der er nævnt i kortet. Kortet kan rekvireres hos GF Forsikring og bør altid medbringes ved kørsel i udlandet sammen med bilens registreringsattest. Erstatningsansvar Foreligger, når man som juridisk person, kan drages til ansvar for en skade, og derfor normalt skal betale økonomiske kompensation for det tab, skaden har bevirket. Det er normalt en betingelse, for at kunne blive gjort erstatningsansvarlig, at skadevolderen har handlet mere uforsvarligt end en fornuftig person ville have gjort i tilsvarende situation. Fastmonteret udstyr Udstyr til bilen defineres som fastmonteret, når det er fastsat med bolt, skrue, svejsning eller tilsvarende integreret i bilens karosseri eller interiør, og ikke kan fjernes uden brug af værktøj. Forholdsmæssigt Erstatningen opgøres forholdsmæssigt eller pro rata i de skadesituationer, hvor det konstateres, at der på grund af ændringer i forsikringsforholdet er betalt for lav en pris. I tilfælde af skade vil erstatningen blive fastsat under hensyn til forholdet mellem den betalte pris og den pris, der skulle være betalt. Hvis GF Forsikrings hæftelser er på kr. og den årlige pris for forsikringen er på kr., men hvis de korrekte oplysninger om forsikringsforholdet forelå, ville GF Forsikring i stedet have forlangt kr. for forsikringen. Da nedsættes forsikringssummen forholdsmæssigt efter forholdet 3:4 svarende til kr. modsat kr., og erstatningen ligeledes. Forsikringsklub GF Forsikring adskiller sig fra de traditionelle forsikringsselskaber på et vigtigt område. GF Forsikring er medlemsejet af forsikringstagerne. Ved køb af bilforsikring i GF Forsikring, bliver du automatisk medlem af en forsikringsklub. Der indbetales et indskud på 100 kr. og et mindre årligt kontingent (størrelse afhænger af hvilken klub medlemskab købes i) til forsikringsklubben. Forsikringssum Er beløbsgrænsen for GF Forsikrings ansvar i henhold til policen og danner som oftest grundlag for beregning af prisen for forsikringen. Afhængig af forsikringstype er der forskel på definitionen og beregningen af forsikringssummen. Er der tale om en ulykkesforsikring (fx førerulykke, autoulykke), hvor forsikringssummen i tilfælde af død fx er på kr. vil den fulde forsikringssum på kr. blive udbetalt. Bevirker ulykkestilfældet et varigt men på 10% for sikrede, og forsikringssummen er på kr., vil sikrede få en erstatning på kr. Forsikringstager Er den, der har indgået aftalen med GF Forsikring, og som er anført i policen. Forsæt Er en skade forvoldt med forsæt, er skaden påført med vilje. Grønt kort ordningen Internationalt forsikringskort for motorkøretøjer. Det grønne kort er dokumentation for, at der foreligger lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i udlandet. Ordningen omfatter samtlige lande, der fremgår af det grønne kort. Ved kørsel til lande, der ikke er tilsluttet grønt kort ordningen, må der tegnes særlig ansvarsforsikring ved grænserne. Kortet kan rekvireres hos GF Forsikring. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

15 Handelsværdi Er den værdi, som en bil af samme mærke, årgang og stand kan anskaffes til. Fx hvis bilen er fabriksny svarer nyværdien til handelsværdien. Hovedforfald Forsikringen gælder for ét år ad gangen, og den bliver automatisk forlænget for ét nyt år, hvis ikke forsikringstager eller GF Forsikring vælger at opsige forsikringen. Den dag, hvor forsikringen bliver forlænget, kaldes for forsikringens hovedforfald. Hovedforfald for veteran- og klassisk køretøjsforsikring i GF Forsikring regnes altid fra 1. januar. Nedstyrtende genstande Kan fx være tagsten, der blæser ned fra et hus. Væltning af fx cykler, brændestabler betragtes ikke som nedstyrtende genstande. Neutralitetskrænkelse En stat kan forbeholde sig en ret til at være neutral, og således ikke deltage i en krig mellem andre stater. Indtager en stat en neutral stilling, afholder staten sig ikke blot fra at deltage i krigshandlingerne, men også i en række andre henseender forholder sig upartisk i en væbnet konflikt, og i øvrigt behandler de krigsførende parter ens. Har en stat erklæret sig neutral, bevirker dette, at denne stat bl.a. kan kræve, at de krigsførende parter ikke udstrækker krigsoperationer til dens territorium. Overholder de krigsførende parter ikke dette, er der tale om neutralitetskrænkelse. Privat reparation Reparation, der foregår uden for momsregistreret værksteder. Regres Et forsikringsselskab kan gøre regres gældende mod den ansvarlige skadevolder. Dette betyder, at hvis et forsikringsselskab har udbetalt erstatning til skadelidte, kan GF Forsikring efterfølgende gøre erstatningskrav gældende helt eller delvist mod skadevolderen og få afholdt udgift tilbagebetalt. Hvis fx en bilejer forårsager totalskade på sin bil i spirituspåvirket tilstand. Forsikringsselskabet udbetaler erstatning til panthaver, og retter efterfølgende regreskrav mod den ansvarlige bilejer, idet forsikringen ikke dækker skade, der er sket i spirituspåvirket tilstand. Risikoændring Forsikringsselskabets risiko bedømmes ud fra flere forhold, fx værdi, hk og anvendelse og anvendelsesgrad. Sker der ændringer i disse forhold, er der tale om en risikoændring. Røveri Er tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Samlever Ved samlever forstås en person som sikrede lever sammen med (tilmeldt Det Centrale Personregister på samme adresse) i et ægteskabslignende forhold. Selvrisiko Den del af skadeudgiften, du selv skal betale. Sikrede/sikret Den sikrede er den, der har ret til erstatningen. Den sikrede er ofte identisk med forsikringstageren. Skadevolder Er den, der har forvoldt en skade på en andens ting eller person. Skadevolder er ikke altid erstatningsansvarlig for den forvoldte skade, der fx kan være forvoldt ved et hændeligt uheld. Værdiforringelse Den forringelse af bilen, der sker som følge af alder, brug, skade og eventuel reparation. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer nr maj

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser nr Motorcykelforsikring

Betingelser nr Motorcykelforsikring Betingelser nr. 13-2 Motorcykelforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141 Lastbil og fragtfører Forsikringsbetingelser R304141 Gælder fra januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 3 2. Motoransvar afsnit 16-17 7 3. Motorkasko afsnit 18-21 8 4. Motorbrand

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Prisen afhænger af risikoen Basisdækning Aftalegrundlag Prisen på

Læs mere