Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre"

Transkript

1 Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse på bygherrens forsikring Bygherrens dokumentation for anmodning om dokumentation af tegnet ansvarsforsikring Entreprenørens varsel om tidsfristforlængelse Entreprenørens opgørelse af erstatning/godtgørelse Bygherrens varsel om dagbod Bygherrens endelige opgørelse af dagbod Bygherrens varsel om erstatning Bygherrens endelige opgørelse af erstatning Dokumentation for leverandør- og underentreprenøransvar Byggeleveranceklausul Aftaleseddel Teknisk forespørgsel Entreprenørens meddelelse om materialer Bygherrens reklamation over mangler, der er påvist efter aflevering Indkaldelse til før-aflevering Før-afleveringsprotokol Entreprenørens meddelelse om færdigmelding Indkaldelse til afleveringsforretning Afleveringsprotokol Indkaldelse til eftersyn Eftersynsprotokol Entreprenørens anmodning om nedskrivning af sikkerhedsstillelse Bygherrens meddelelse om fastholdelse af sikkerhedsstillelse

2 Guide Formål Formålet med disse skabeloner er at skabe gennemsigtighed mellem de parter, der er repræsenteret ved byggeri og anlæg. Vi opfordrer til, at skabelonerne bruges konsekvent, og at parterne sørger for at reklamere straks. Vi anbefaler, at man har en tom skabelon (i wordformat) for hvert projekt, og at man efter udfyldelse af skabelonen, omdanner den enkelte skabelon til en.pdf, som efterfølgende sendes til elektronisk modparten. Forside Udfyld forsiden med byggesag, entreprenør og bygherre, for at skabe et hurtigt overblik over historikken, når du åbner wordfilen. Hvis Navigationsruden ikke er slået til, gør da dette på følgende måde: Klik på Vis i toppen af Word. Tryk herefter i afkrydsningsboksen for Navigationsrude i undermenuen, Vis. Du vil nu få vist et navigationsmodul i venstre side af Word, hvor det er muligt at få en oversigt over de forskellige skabeloner. Du kan nemt navigere mellem de forskellige skabeloner, ved at klikke på de forskellige skabelonoverskrifter i navigationsmodullet. Udfyld skabelon Start med at udfylde sidehovedet på den pågældende skabelon, byggesag, til/fra, løbenr. og dato. Benyt kolonnen Rev, såfremt brevet revideres. Udfyld herefter de relevante bokse med dato, beløb, tekst mv. Ønsker du flere rækker af bokse, højre klik da på den pågældende boks, og tryk herefter Indsæt og vælg Indsæt række under. Sidetal Kontroller sidetal efter du har udfyldt skabelonen. Omdannelse til.pdf Når du har udfyldt den pågældende skabelon, tryk da ctrl+p. Vælg i boksen Sider, hvilke side(r), der skal omdannes til.pdf (eksempelvis side eller side 17). Når du har valgt siderne, gå da op i Printer og vælg den printer, der hedder pdf writer. Du vil herefter blive guidet til at vælge en destination for placering af.pdf en. Den udfyldte.pdf, kan nu sendes elektronisk til modparten.

3 Indkaldelse til projektgennemgang Det er aftalt, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang, jf. AB Formålet er at sikre en fælles forståelse for udførelsesgrundlaget og rammerne herfor. Bygherren indkalder entreprenøren til projektgennemgang på nedenstående tidspunkt(er). Tidspunkt for projektgennemgang Nr. Dato Tid Sted Agenda vedlagt som bilag Bilag nr Beskrivelse

4 Fund af fortidsminder Entreprenøren meddeler hermed, at der er fundet spor af fortidsminder. Ved fund af fortidsminder skal entreprenøren reklamere overfor bygherren i henhold til AB Bygherren skal efter Museumsloven 27, stk. 2, anmelde om spor af fortidsminder til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fund af fortidsminde [Indsæt sted] Tidsfristforlængelse Fortidsminde fundet i forbindelse med udførelse af følgende aktiviteter i tidsplan: [Indsæt aktivitetsnr.] Tager entreprenør forbehold for tidsfristforlængelse: [Klik for Ja eller Nej] Eventuelle krav om tidsfristforlængelse varsles særskilt

5 Byggemødereferat Referent: Til: Fra: Initialer: Byggemødereferat nr.: Dato: Rev.: Deltager (D) Fraværende (F) Navn Firma/organisation Initialer (ref) Referat sendt til følgende: Navn Firma/organisation Bilag til referater gennemgået og drøftet på mødet Beskrivelse Dato Nr. Supplerende Sidste referat Referaterne betragtes som skriftlige aftaler alle parter imellem, medmindre der senest på efterfølgende byggemøde er fremkommet indsigelse herom. Ud for de relevante kolonner, angives hvem ansvaret påhviler vedrørende det pågældende emne. Side 1 af 3

6 Punkter som drøftes Nr. Emne Ansvarlig 1 Generelt Meddelelse fra bygherre, myndigheder og forsyningsselskaber Tidsplan Eventuelle krav om tidsfristforlængelse varsles særskilt Eventuelle krav om erstatning/godtgørelse varsles særskilt Eventuelle krav om dagbod varsles særskilt 4.1 Enten vedlægges opdateret udførelsestidsplan med faktisk stade eller: Påbegyndte aktiviteter siden sidste møde: - Henvis til aktivitetsnummer i udførelsestidsplan Afsluttede aktiviteter siden sidste møde: - Henvis til aktivitetsnummer i udførelsestidsplan Igangværende aktiviteter og deres stade (i pct.) - Henvis til aktivitetsnummer i udførelsestidsplan 4.2 Bemanding 4.3 Afleveringsdato Aftalt afleveringsdato: [angiv dato] Godkendt tidsfristforlængelse angivet med antal dage: [angiv antal dage] Aktuel forsinkelse angivet med antal dage: [angiv antal dage] Forventet afleveringsdato: [angiv dato] Specificering af godkendt tidsfristforlængelse 4.4 Andre tidsmæssige forhold 5 Projektforhold 5.1 Gældende projektmateriale/tegning/arbejdsbeskrivelse 5.2 Projektgennemgange Side 2 af 3

7 5.3 Tilsynsnotater og tekniske forespørgsler status og konsekvens 6 Kvalitet 6.1 Kvalitetssikringsmateriale 6.2 Drifts- og vedligeholdelsesmateriale 7 Byggepladsen 8 Sikkerhed og sundhed 9 Økonomi 9.1 Ekstraarbejder, der skal prissættes (eksempelvis ved aftalt enhedspris eller ved regningsarbejde) 9.2 Godkendte aftalesedler 9.3 Budget 10 Afleveringsproces 11 Ferie og fravær 12 Eventuelt 12.1 Indsigelser 13 Næste møde Side 3 af 3

8 Varsel om standsning Vi har ved gennemgang af vores bogholderi konstateret, at betaling af forfaldende følgende faktura(er) ikke er modtaget. Nr. Fakturanr. Beskrivelse Beløb (incl. moms) Renter Forfaldsdato Som følge heraf vil arbejderne blive standset, såfremt det samlede, skyldige beløb ikke indbetalt senest på nedenstående dato, jf. AB Frist for indbetaling: (fem arbejdsdage fra d.d.)

9 Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse på bygherrens forsikring Entreprenøren og dennes underentreprenører anmoder hermed om at blive medtaget på bygherrens brand- og stormskadeforsikring/all-risk forsikring, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen er afhjulpet, jf. AB Bygherrens svar Dokumentation i form af police og/eller dækningsbekræftelse bør vedlægges som bilag Bygherren indestår for, at entreprenøren og dennes underentreprenører er medtaget på bygherrens forsikring

10 Bygherrens anmodning om dokumentation af tegnet ansvarsforsikring Bygherren anmoder hermed om entreprenørens dokumentation for ansvarsforsikring for skader, for hvilke entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, jf. AB 92 8, stk. 3. Dokumentation bedes fremsendt til bygherren inden 10 dage fra dags dato. Entreprenørens svar Kopi af police og/eller dækningsbekræftelse vedlægges som bilag Bilag nr. Beskrivelse

11 Entreprenørens varsel om tidsfristforlængelse Årsag til tidsfristforlængelse Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14 Bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse Forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold Begivenhedens tidsmæssige udstrækning Start dato for forsinkelsesårsag Slut dato for forsinkelsesårsag Antal dage [Angiv antal dage] Begivenhedens konsekvens for tidsplanen Påvirket aktivitet i tidsplan Kritisk aktivitet Påvirket tidsfrist Angivelse af ny tidsfrist Tidsfristen forlænget med antal dage [Angiv aktivitetsnr.] [Klik for Ja eller Nej] [Angiv antal dage] Reference til teknisk forespørgsel, aftaleseddel, mødereferat eller lign. Uddybende forklaring til krav om tidsfristforlængelse Entreprenørens forslag til minimering af forsinkelse [Angiv forslag til minimering] Økonomisk konsekvens for optimeringsforslag: [Klik for Ja eller Nej] [Hvis Ja, angiv beløb DKK] Tidsmæssig konsekvens for optimeringsforslag: [Angiv hvor mange dage sparet ved optimeringsforslag] Side 1 af 2

12 Har entreprenøren krav på betaling som følge af forlænget byggetid? [Klik for Ja eller Nej] [Hvis Ja, angiv beløb DKK] Bilag Dokumentation for årsag Dokumentation for virkning Dokumentation for opgørelse af krav på godtgørelse eller erstatning Nr. Beskrivelse Bygherrens svar - udfyldes efterfølgende af bygherren På entreprenørens anmodning om tidsfristforlængelse: Ja Nej Delvist [Hvis Nej, angiv da begrundelse. Hvis Delvist, angiv da begrundelse med antal dage.] På entreprenørens forslag til minimering af forsinkelse: Ja Nej Delvist [Hvis Nej, angiv da begrundelse. Hvis Delvist, angiv da begrundelse.] På entreprenørens betaling af forlænget byggetid: Ja Nej Delvist [Hvis Nej, angiv da begrundelse. Hvis Delvist, angiv da begrundelse med beløb.] Side 2 af 2

13 Entreprenørens opgørelse af erstatning/godtgørelse Oversigt over entreprenørens muligheder for erstatning eller godtgørelse Forsinkelsesårsag Erstatning Godtgørelse Intet krav (a) Bygherrens eller dennes rådgiveres fejl/forsømmelse X (b) Ansvarspådragende forsinkelse hos bygherrens andre aftaleparter (entreprenør, leverandør, rådgiver) (c) Ændringer i arbejdets art eller omfang X (d) Offentlige pålæg X (e) Bygherrens forhold, men ikke (a) eller (b) X (f) Force majeure X (g) Usædvanligt vejrlig X X Under henvisning til fremsatte meddelelse om tidsfristforlængelse, nr.[indsæt nr.], sendes opgørelse om krav på erstatning/godtgørelse i henhold til: (a) (b) (c) (d) (e) Opgørelse af erstatning/godtgørelse Nr. Beskrivelse Beløb

14 Bygherrens varsel om dagbod Det er mellem entreprenøren og bygherren aftalt, at der ved overskridelse af afleverings-/deltermin kan opkræves dagbod, jf. [indsæt navn på aftale + pkt.], i overensstemmelse med AB Bygherren varsler dagbod: Overskredet afleverings- /deltermin [Angiv afleverings- /deltermin] Idet bygherren er gjort bekendt med, at følgende afleverings-/deltermin vil blive overskredet: Idet følgende afleverings-/deltermin er blevet overskredet: Antal dage Dagbod pr. dag Er der tidligere varslet dagbod? Opgørelse af dagbod pr. d.d. [Angiv antal dage] [Angiv aftalt dagbod] [Antal dage x dagbod pr. dag] Modregnes forfaldne dagbøder? Bygherren skal varsle krav om dagbod, når bygherren ved eller burde vide, at entreprenøren er forsinket eller vil blive forsinket. Når entreprenøren afleverer i overensstemmelse med AB 92 28, skal bygherren endeligt opgøre den faktiske overskridelse af afleveringsterminen.

15 Bygherrens endelige opgørelse af dagbod Under henvisning til bygherrens meddelelse om varsling af dagbod, nr. [indsæt nr.], sendes opgørelse af bygherrens krav på godtgørelse, i henhold til [indsæt navn på aftale + pkt.],i overensstemmelse med AB Overskredet afleverings- /deltermin [Angiv afleverings- /deltermin] Antal dage Dagbod pr. dag Er der tidligere varslet dagbod? Opgørelse af dagbod pr. d.d. [Angiv antal dage] [Angiv aftalt dagbod] [Antal dage x dagbod pr. dag] Opgjort dagbod modregnes i entreprisesummen

16 Bygherrens varsel om erstatning I overensstemmelse med AB varsler bygherren hermed krav om erstatning. Overskredet afleverings- /deltermin [Angiv afleverings- /deltermin] Idet bygherren er gjort bekendt med, at følgende afleverings-/deltermin vil blive overskredet: Idet følgende afleverings-/deltermin er blevet overskredet: Antal dage [Angiv antal dage] Er der tidligere varslet erstatning? Opgørelse af erstatning pr. d.d. [Indsæt opgørelse] Modregnes forfalden erstatning? Bygherren skal varsle krav om erstatning, når bygherren ved eller burde vide, at entreprenøren er forsinket eller vil blive forsinket. Når entreprenøren afleverer i overensstemmelse med AB 92 28, skal bygherren endeligt opgøre den faktiske overskridelse af afleveringsterminen.

17 Bygherrens endelige opgørelse af erstatning Under henvisning til bygherrens meddelelse om varsling af erstatning, nr. [indsæt nr.], sender bygherren hermed opgørelse af bygherrens krav på erstatning, i overensstemmelse med AB Overskredet afleverings- /deltermin [Angiv afleverings- /deltermin] Antal dage [Angiv antal dage] Er der tidligere varslet erstatning? Opgjort erstatning modregnes i entreprisesummen Opgørelse af erstatning pr. d.d. [Indsæt opgørelse]

18 Dokumentation for leverandør- og underentreprenøransvar Bygherren beder entreprenøren om dokumentation for, at alle materialer og andre leverancer til arbejdet leveret af leverandører og underentreprenører, er leveret med 5-års leverandøransvar, jf. AB 92 10, stk. 4. Entreprenøren bedes sende dokumentation for, at alle leverandører og underentreprenører har anerkendt, at mangelskrav efter AB 92 5, stk. 5, skal kunne gøres direkte gældende mod disse, samt at alle tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftnævnet, Byggeri og Anlæg. Entreprenørens svar Bygherren bekræfter hermed og i henhold til vedlagte dokumentation, Byggeleveranceklausul, at vores underentreprenører og underleverandører har til trådt det udvidet mangelsansvar, efter. AB 92 10, stk. 4. Nr. Underentreprenør/leverandørs navn Bilag nr. Bemærkninger

19 Byggeleveranceklausul Underentreprenørens/underleverandørens svar Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod vor køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres gældende direkte mod os. Også i sådanne tilfælde kan vi kun gøres ansvarlig for mangler i det omgang vor egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omgang, der følger af vort eget kontaktforhold med vor køber. Sagen behandles ved Voldgiftnævntet, Byggeri og Anlæg. Firma/organisation Adresse Telefon Kontaktperson Dato Underskrift

20 Aftaleseddel Bygherren anmoder om udførelse af nedenstående ændrings-/ekstraarbejder, i henhold til AB 92 14: Beskrivelse Aktivitetsnr. Økonomi Initialer Bemærkninger [Angiv eventuelle bemærkninger - fx årsag, skønnet eller fast pris o.lign.] Aftalegrundlag Entreprenørens svar Tilbud Enhedspris iht. kontrakt Regning Tidsfristforlængelse og godtgørelse Tager entreprenør forbehold for tidsfristforlængelse? Ja Nej Tager entreprenør forbehold for krav om godtgørelse? Ja Nej Eventuelle krav om tidsfristforlængelse og godtgørelse varsles særskilt

21 Teknisk forespørgsel Entreprenøren anmoder om bygherrens afgørelse til udførelse følgende aktiviteter, jf. AB 92 15, stk. 2: Nr. Aktivitetsnr: Emne Spørgsmål og eventuel begrundelse Konsekvens ved manglende svar Svar på teknisk forespørgsel ønskes senest den Indflydelse på projektet Økonomisk indflydelse Tidsmæssig indflydelse på kritisk vej Ingen indflydelse Udform aftaleseddel Varsel om tidsfristforlængelse sendes særskilt Bygherrens svar Svar på teknisk forespørgsel Afklaring Den tekniske forespørgsel er endeligt afklaret den

22 Entreprenørens meddelelse om materialer Entreprenøren giver meddelelse til bygherren om materialeændringer/-hindringer i henhold til: Nr Hindring af opfyldelse, jf. AB 92 10, stk. 1 Materiale Entreprenørens forslag til alternative materialer i sædvanlig god kvalitet Forslag til forbedring Forslag til besparelse Svar på bygherrens ønske om besparelsesforslag Nr. Alternativt materialevalg Økonomisk indflydelse Kvalitets- og anvendelsesmæssig indflydelse Tidsmæssig konsekvens Bygherrens accept Nr. Ja Nej Delvist Eventuelle bemærkninger

23 Bygherrens reklamation over mangler, der er påvist efter aflevering Bygherren har efter afleveringen konstateret følgende mangler ved den af entreprenøren afleveret entreprise, jf. AB 92 32, stk. 2: Nr. Mangel Bemærkninger Prissætning Frist for afhjælpning af mangler, der er påvist efter aflevering: Entreprenørens svar Mangler påberåbt af bygherren er afhjulpet af entreprenøren på følgende dato: Eventuelle bemærkninger

24 Indkaldelse til før-aflevering Bygherren indkalder til før-aflevering, idet dette er aftalt mellem bygherre og entreprenør. Før-afleveringen vil finde sted på nedenstående tidspunkt: Dato Tid Sted Senest 7 dage inden før-afleveringen skal der af entreprenøren være udarbejdet og tilsendt følgende til bygherren: Opdateret udførelsestidsplan Oversigt over afsluttede, påbegyndte og igangværende aktiviteter Oversigt over driftsdata, instruktion til driftspersonale og vedligeholdelsesplan [Eventuelt] Entreprenøren oplyses, at der ved før-aflevering ikke er tale om aflevering af arbejdet. Entreprenøren har fortsat risikoen for arbejdet i henhold til AB 92 12, stk. 1-3, indtil endelig aflevering har fundet sted i overensstemmelse med AB Ved før-afleveringen udfyldes før-afleveringsprotokol. Eventuelle krav om dagbod, erstatning og tidsfristforlængelse varsles særskilt. Agenda Bilag nr. Beskrivelse

25 Før-afleveringsprotokol Deltagere Navn Firma/organisation Initialer (ref) Godkendelse af før-aflevering Godkendt, idet arbejderne i det væsentligste er færdiggjort Angiv om før-afleveringen blev godkendt eller ikke godkendt: Mangler Mangler er specificeret ved mangelliste, der vedlægges som bilag i henhold til nedenstående angivelse. Konstaterede mangler kapitaliseres til kr. [angiv beløb] + moms Manglerne skal være afhjulpet senest den. Ikke godkendt, idet arbejderne lider af væsentlige mangler Ny før-aflevering afholsdes den Drift og vedligehold Oplysninger til brug for byggeriets drift, herunder vedligeholdelse er modtaget/afleveret til bygherren senest den. Dagbod Varsel/opgørelse af dagbod sendes særskilt. Bygherren skal ved krav om dagbod foretage specifik reklamation og foretage en faktisk opgørelse heraf. Mangelliste Bilag nr. Beskrivelse 1 2 3

26 Entreprenørens meddelelse om færdigmelding Entreprenøren meddeler om tidspunkt for arbejdets færdiggørelse efter AB 92 28, stk. 1, på nedenstående tidspunkt: Dato Tid Bygherren indkalder til afleveringsforretning senest 10 arbejdsdage efter ovenstående tidspunkt, jf. AB 92 28, stk. 1.

27 Indkaldelse til afleveringsforretning Idet entreprenøren har færdigmeldt arbejdet, indkalder bygherren til afleveringsforretning, jf. AB 92 28, stk. 1, på nedenstående tidspunkt: Dato Tid Agenda vedlagt som bilag Bilag nr. Beskrivelse Afleveringsforretningen vil foregå i overensstemmelse med AB Ved afleveringsforretningen gennemgås eventuelle udestående mangler fra eventuelt afholdt før-aflevering. Derudover udfyldes afleveringsprotokol, der blandt andet angiver konstaterede mangler. Såfremt der konstateres mangler ved afleveringsforretningen, skal disse udbedres ved en af bygherren fastsat frist, jf. AB 92 31, stk. 2. Såfremt arbejderne lider af væsentlige mangler, afleveres som aftalt. Bygherren forbeholder sig retten til at kræve dagbod/erstatning, indtil aflevering gennemføres.

28 Afleveringsprotokol Deltagere Navn Firma/organisation Initialer (ref) Aflevering eller afvisning Det blev på denne afleveringsforretning oplyst, at entreprisen blev: Afvist Mangler Mangler er specificeret ved mangelliste, der vedlægges som bilag i henhold til nedenstående angivelse. Konstaterede mangler kapitaliseres til kr. [angiv beløb] + moms Manglerne skal være afhjulpet senest den. Afleveret Drift og vedligehold Oplysninger til brug for byggeriets drift, herunder vedligeholdelse er modtaget/afleveret til bygherren senest den. Dagbod Varsel/opgørelse af dagbod sendes særskilt. Bygherren skal ved krav om dagbod foretage specifik reklamation og foretage en faktisk opgørelse heraf. Eftersyn Dato for 1-års eftersyn: Dato for 5-års eftersyn: Afhjælpningsperiode Afhjælpningsperioden udløber den Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsesnr. Nuværende DKK Nedskrives til nedenstående, når alle mangler er afhjulpet, jf. AB [Angiv sikkerhedsstillelsesnr.] [Angiv DKK] [Angiv DKK] Mangelliste Bilag nr. Beskrivelse 1 2 3

29 Indkaldelse til eftersyn Bygherren indkalder hermed entreprenøren til en gennemgang af arbejdet efter: 1-års eftersyn, jf. AB 92 37, stk. 1 5-års eftersyn, jf. AB 92 38, stk. 1 Bygherren indkalder entreprenøren til eftersyn på nedenstående tidspunkt: Dato Tid Sted Ved eftersynet udfyldes eftersynsprotokol.

30 Eftersynsprotokol Arbejdet blev afleveret den. Der er ved nr. [angiv nr.] indkaldt til eftersyn efter: 1-års eftersyn, jf. AB 92 37, stk. 1 5-års eftersyn, jf. AB 92 38, stk. 1 I forbindelse med eftersynet udarbejdes en eftersynsprotokol, jf. AB 92 39, stk. 2-4, hvori mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold påpeget af bygherren anføres. Deltagere Navn Firma/organisation Initialer (ref) Mangler Mangler er specificeret ved mangelliste, der vedlægges som bilag i henhold til nedenstående angivelse. Konstaterede mangler kapitaliseres til kr. [angiv beløb] + moms Manglerne skal være afhjulpet senest den Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsenr. Nuværende DKK Nedskrives til nedenstående, når alle mangler er afhjulpet, jf. AB [Angiv sikkerhedsstillelsesnr.] [Angiv DKK] [Angiv DKK] Mangelsliste vedlagt som bilag Bilag nr. 1 Beskrivelse 2 3 Frist for afhjælpning af mangler, der er påvist ved eftersyn senest den

31 Entreprenørens anmodning om nedskrivning af sikkerhedsstillelse Under henvisning til garanti nr. [angiv nr.], der er stillet af eller på vegne af entreprenøren efter AB 92 6, stk. 1, anmodes det om at nævnte garanti nedskrives til følgende: Ved afleveringen, jf. AB 92 6, stk. 2 Efter 1-år, jf. AB 92 6, stk. 4 Efter 5-år, jf. AB 92 6, stk pct. 2 pct. 0 pct. Sikkerheden udgør d.d. kr. [angiv DKK]

32 Bygherrens meddelelse om fastholdelse af sikkerhedsstillelse Garanti nr. [angiv nr.], stillet af [angiv garantistiller] i medfør af AB 92 6 tilbageholdes, idet der er konstateret mangler ved de af entreprenøren udførte arbejder. Entreprenøren har modtaget meddelelse om mangler den. Der kan ikke ske nedskrivning af den stillede garanti før manglerne er afhjulpet.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for bygherrerådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Deltagere: Frederik Svendsen (FS) Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Caspar Schultz (CS) EF Marstalsgade 28-32 (EF)

Deltagere: Frederik Svendsen (FS) Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Caspar Schultz (CS) EF Marstalsgade 28-32 (EF) Referat. Sag: 10.3119.02 - EF Marstalsgade 28-32 Emne: Sted: Referent: Opstarts- og tidsplanmøde Onsdag d. 13. juli 2011, kl. 13.00 På pladsen JFL Deltagere: Frederik Svendsen (FS) Hovedstadens Bygningsentreprise

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE STRANDLODSVEJ (Lergravsvej)

UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE STRANDLODSVEJ (Lergravsvej) Bilag 8. UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE STRANDLODSVEJ (Lergravsvej) mellem Skanska Danmark A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Cvr. Nr. 24257150 (herefter benævnt Skanska) og Københavns Kommune

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER GARANTEN Entreprenør,

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT VERSION 2.0 Indhold 1 Formål for Byggeri til Drift proces... 4 2 Aftale om Byggeri til Drift... 5 3 Byggeri til Drift proces... 5 3.1 Dokumentpakke generelt... 5 3.1.1 Indhold...

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere