Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog"

Transkript

1 Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog

2 Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag, maj 2005: stk. ISBN ISBN (WWW) ISSN Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie (Online) ISSN Internetadresse: Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Området for Grundskolen Bestilles (UVM 5-464) hos: Undervisningsministeriets forlag Strandgade 100 D 1401 København K Fax nr Tlf. nr eller hos boghandlere Repro og tryk: Scanprint A/S 2 Printed in Denmark 2005

3 Indhold 4 Forord 5 Indledning 7 Folkeskolens formål 8 Om Fælles Mål 10 Læreplan 10 Signalement af faget 11 Formål for faget 12 Slutmål 12 Efter 9./10. klassetrin 14 Trinmål 14 Efter 2. klassetrin 15 Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år 18 Efter 5. klassetrin eller efter 5 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder år 20 Efter 7. klassetrin eller efter 7 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder år 22 Efter 9. klassetrin 24 Efter 10. klassetrin Fælles Mål Dansk som andetsprog Indhold 28 Trinmål synoptisk opstillet 38 Beskrivelser 38 Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin 41 Udviklingen i undervisningen i de første to år for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin 46 Udviklingen i undervisningen på 3., 4. og 5. klassetrin Udviklingen i undervisningen i 2. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse 50 Udviklingen i undervisningen på 6. og 7. klassetrin Udviklingen i undervisningen i 3. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse 53 Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. klassetrin 58 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet 85 Læseplan forløb klassetrin 87 De første to års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin forløb klassetrin 2. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse forløb klassetrin 3. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse forløb klassetrin forløb 10. klassetrin 100 Undervisningsvejledning 3

4 Forord Fælles Mål Dansk som andetsprog Forord Med fornyelsen af folkeskoleloven i 2002 har regeringen først og fremmest ønsket at styrke fagligheden. Eleverne skal uanset hvor i landet de går i skole have mulighed for at tilegne sig de samme kundskaber og færdigheder, og enhver må kunne danne sig et overblik over, hvilke mål der arbejdes hen mod. Det er en forudsætning for at sikre kvaliteten i folkeskolen. De nye faghæfter hedder FÆLLES MÅL. Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner. For det første de bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål samt mål og bindende indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen. For det andet de vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Når de lokale læseplaner og beskrivelser er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, bliver også de bindende og dermed fælles for den enkelte skole. Fælles Mål har til hensigt at gøre det muligt at følge udviklingen i elevernes kundskabstilegnelse fra de starter i børnehaveklassen, til de forlader folkeskolen. I en rummelig folkeskole skal der være udfordringer for alle børn. Skolens undervisning skal tage udgangspunkt i det enkelte barns stærke og svage sider, så barnet når så langt som muligt i den retning, der angives i de fælles mål. Derfor er det afgørende, at lærerne og børnehaveklasselederne har frihed til og dermed også ansvar for at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elev. Folkeskolens formålsparagraf angiver den overordnede indholdsramme for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling. Det handler om at lære noget, og det handler om at udvikle sig som menneske. Det er i den enkelte kommune og på den enkelte folkeskole, at kvaliteten i folkeskolen skabes. Dette kan kun ske i et frugtbart samarbejde mellem lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger, skolens øvrige medarbejdere og ledelse. Skolen har en væsentlig plads at udfylde i det enkelte barns liv, og et godt samarbejde med forældrene er en forudsætning for, at skolen kan løse sine opgaver. Jeg håber, at de nye Fælles Mål hæfter bliver et godt værktøj i dagligdagen på skolerne. Jeg håber, de kan medvirke til at afhjælpe det problem, at nogle børn ikke lærer, hvad de skal, og at andre ikke får tilstrækkelige udfordringer. BERTEL HAARDER Undervisningsminister 4

5 Indledning Fælles Mål for undervisningen kan medvirke til at styrke kvaliteten i folkeskolen på en række områder. Trinmål og slutmål kan give lærerne et klart og tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære, uden at der tages stilling til hvordan. Trinmål og slutmål er samtidig et dialogværktøj mellem lærer og elev, lærere indbyrdes, mellem skoleleder og lærerteam samt mellem skole og hjem. De fælles mål skal sikre en fælles folkeskole. Eleverne skal uanset hvor i landet de går i skole have mulighed for at tilegne sig de samme kundskaber og færdigheder. Målbeskrivelserne skal endvidere hjælpe lærere, forældre og elever med at være opmærksomme på, om en elev har brug for større udfordringer, støtte eller særlig opmærksomhed. Målene er således i høj grad et værktøj, der fremmer undervisningsdifferentiering. Fælles Mål er en videreudvikling af Klare Mål. Det arbejde, som skolerne har iværksat med at planlægge undervisning ud fra målbeskrivelser, kan fortsætte. Tidligere kunne kommunerne vælge at gøre Undervisningsministeriets vejledende delmål til deres egne eller fastsætte egne delmål. Det nye er, at alle kommuner og skoler fremover skal følge de samme trinmål. Dertil kommer, at børnehaveklassens mål og indhold er blevet præciseret, således at der nu er fælles regler for, hvad børnene skal lære i børnehaveklassen. Hermed har børnehaveklassens undervisning fået vilkår, som er sammenlignelige med undervisningen på de efterfølgende klassetrin. Fælles Mål Dansk som andetsprog Indledning I forbindelse med revisionen af faghæfterne indføres to nye begreber: Læreplan og Undervisningsvejledning (tidligere: Vejledning). Læreplanen indeholder en præambel (et signalement af faget), fagets formål, CKF/slutmål, trinmål, vejledende beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål samt den vejledende læseplan. Undervisningsvejledningen indeholder som hidtil en vejledning i form af en række råd og vink til undervisningen. De to begreber læreplan og undervisningsvejledning er valgt for at skabe overensstemmelse i sprogbrug mellem folkeskole og ungdomsuddannelse med henblik på at fremme samarbejdet og kontinuiteten i uddannelsessystemet. I forbindelse med omdannelsen af delmål til trinmål er der foretaget visse konsekvensrettelser i de vejledende læseplaner. De overskrifter, som de centrale kundskabsog færdighedsområder er bygget op om, kan fremover genfindes i læseplanerne. Som noget nyt skal kommunerne udarbejde beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Ifølge folkeskoleloven udsender undervisningsministeren et vejledende materiale til understøttelse af disse beskrivelser. Materialet er indeholdt i læreplanen for det enkelte fag. Skolernes arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling skal også videreføres. Forpligtelsen er nu indskrevet i selve folkeskoleloven. KIM MØRCH JACOBSEN Uddannelsesdirektør 5

6

7 Folkeskolens formål Fra bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 870 af 21. oktober Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. 40, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov. Fælles Mål Dansk som andetsprog Folkeskolens formål Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. 7

8 Om Fælles Mål Fælles Mål Dansk som andetsprog Om Fælles Mål Med Lov om ændring af lov om folkeskolen af 30. april 2003 fastsættes fælles nationale mål for undervisningen. Det indebærer, at undervisningsministeren i lighed med tidligere fastsætter regler om formålet med undervisningen og om centrale kundskabsog færdighedsområder, dvs. slutmål, for alle folkeskolens 42 fag og emner. Endvidere fastsætter undervisningsministeren som noget nyt bindende mål trinmål på bestemte klassetrin. Trinmålene fastsættes, hvor det er pædagogisk begrundet ud fra det enkelte fags vejledende timetal, opbygning og progression. Folkeskolens formål Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fagets formål CKF slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Undervisningsvejledning Slutmål og trinmål angiver fælles nationale mål for, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder i faget eller emnet, henholdsvis ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Slutmålene eller de centrale kundskabs- og færdighedsområder er de langsigtede mål, som skal fungere som pejlemærker for undervisningen i hele forløbet. Trinmålene er de kortsigtede mål, som anvendes i forbindelse med planlægning og evaluering af undervisningen, som dialogredskab og som områder i forbindelse med vurderingen af elevens udbytte af undervisningen. Ved udformningen af trinmål er der taget udgangspunkt i de vejledende delmål fra Klare Mål. Der er dog sket nogle justeringer som følge af, at minimumstimetallet øges, at der er kommet et minimumstimetal i visse fag, og at der i visse fag sker en ændring i begyndelses- og sluttidspunktet. Undervisningsministeren udsender vejledende læseplaner, der angiver indholdet i undervisningen. Kommunalbestyrelsen godkender efter indstilling fra skolebestyrelsen skolens læseplaner. Som et nyt element i det faglige hierarki skal kommunen udarbejde beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Beskrivelserne anvendes som et redskab i lærernes planlægning af undervisningen og i samarbejdet om fag og tværfaglige forløb med henblik på at understøtte den enkelte elevs udvikling og behov. 8 Undervisningsministeren udsender vejledende beskrivelser. Kommunalbestyrelsen godkender beskrivelserne efter indstilling fra skolebestyrelsen.

9 Med fornyelsen af folkeskoleloven har undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte en indholdsbeskrivelse, der angiver mål for børnehaveklassen. Mål og indhold for børnehaveklassen er udformet som et faghæfte og findes ligesom de øvrige fag og emner på hjemmesiden. Formål CKF (Prøvebestemm.) Fagenes teksthierarki 1993-loven Klare Mål Fælles Mål Læseplaner Vejledning Formål CKF (Slutmål) (Prøvebestemm.) Delmål Læseplaner Elevens alsidige Vejledning Formål Slutmål CKF Trinmål (Prøvebestemm.) Beskrivelser Læseplaner Elevens alsidige Undervisningsvejledning Centrale bestemmelser Lokale bestemmelser Vejledende tekster Fælles Mål Dansk som andetsprog Om Fælles Mål Undervisningsministeren udsender endvidere et vejledende materiale om beskrivelsen af elevernes alsidige personlige udvikling med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til elevernes alsidige personlige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne eller på anden hensigtsmæssig måde. Elevernes alsidige personlige udvikling er udformet som et faghæfte og findes ligesom de øvrige fag og emner på hjemmesiden. Formål fag og alsidig personlig udvikling Mange måder at lære på Lyst til at lære At lære sammen med andre Folkeskolens formål Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag I praksis udmøntes undervisningsministerens hjemmel til at udsende bindende og vejledende faglige tekster ved dels at udsende 25 faghæfter hvoraf dette hæfte er ét af dem dels ved at oprette en hjemmeside for alle fag og emner: 9

10 Læreplan for Dansk som andetsprog består af: Signalement Formål Fælles Mål Dansk som andetsprog Læreplan / Signalement af faget Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Der undervises i dansk som andetsprog på klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Viden om sprogtilegnelse og egen læring Sprog, kultur og samfundsforhold. I dansk som andetsprog skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i de fire områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk som andetsprog, i de øvrige fag, og når dansk som andetsprog indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at anvende sproget i samspil med andre og som redskab for læring i og uden for skolen anvende indsigt i det at lære dansk og herunder opnå bevidsthed om egen udvikling som brugere af to eller flere sprog anvende viden om dansk sprog og kultur og forstå samspillet med eget modersmål og egen kulturbaggrund, således at de kan deltage aktivt og ligeværdigt i skole, uddannelse og samfund. 10

11 Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk.2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund. Fælles Mål Dansk som andetsprog Formål for faget 11

12 Slutmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Slutmål Efter 9. /10. klassetrin Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå talt dansk om kendte og ukendte emner, som det forekommer i dagliglivet i og uden for skolen afkode og bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel indlede, opretholde og slutte en samtale på baggrund af kendskab til principper for samtale forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedieproduktioner, hvor forskellige regionale og sociale varianter forekommer udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om fantasi, følelser, tanker og viden i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser. Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse og forstå skrevne tekster inden for mange genrer, idet læseform og -hastighed afpasses efter tekst og formål forstå, hvordan litteratur kan formidle livserfaring, kundskab og forestillinger, som kan kaste lys over eget og andres liv uddrage informationer af forskellige informationskilder med hensigtsmæssige søgemetoder og læseteknikker skrive klare, detaljerede tekster, der udtrykker oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende og disponeret form, der passer til situationen styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst, alene og sammen med andre. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt i den konkrete situation anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for almene og faglige emneområder og problemstillinger anvende viden om centrale grammatiske områder, især orddannelse, ordklasser og ordstilling 12

13 Slutmål anvende og udnytte viden om normer for retstavning og tegnsætning erkende og anvende viden om ligheder og forskelle mellem modersmålet og dansk og mellem modersmålet og andre sprog forholde sig aktivt til tosprogethedens betydning og muligheder. Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vurdere egne færdigheder i at anvende dansk mundtligt og skriftligt bruge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier såsom omskrivning, brug af overbegreber, synonymer, mimik og kropssprog som middel til at overvinde mundtlige forhindringer vælge lyttestrategier i forhold til en given situation anvende hensigtsmæssige gættestrategier i forhold til både det talte og skrevne sprog vælge læsemåde og anvende læsestrategier i forhold til teksttype og situation anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser bruge ordbøger og andre håndbøger, herunder elektroniske hjælpemidler, hensigtsmæssigt vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet og dens formål. Fælles Mål Dansk som andetsprog Slutmål Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at analysere sædvaner og sociale og kulturelle normer i Danmark perspektivere tekster på dansk til egen kulturel baggrund forstå væsentlige træk af samfundsforhold i Danmark på grundlag af arbejdet med tekster i bred forstand. 13

14 Trinmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Efter 2. klassetrin Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag lytte til lærerens oplæsning og fortælling, når den understøttes af illustrationer, og deltage i små rollespil og dramatiseringer af udvalgte fortællinger deltage i samtaler om forskellige temaer, som klassen arbejder med samtale om alderssvarende billedmedier fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid. Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udnytte billedstøtte i forbindelse med læsning læse og forstå korte sprogligt enkle tekster, hvor indholdet er kendt tegne, genfortælle eller dramatisere handlingen i en tekst kende til børnelitteratur og eventyr fra forskellige kulturer skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære og genkendelige emner som egen person, familien, skole og fritid vide, at der er sammenhæng mellem tale og skrift skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig mundtligt på et forståeligt dansk anvende og forstå et elementært ordforråd, så de sprogligt kan fungere i sociale sammenhænge med elever, der har dansk som modersmål kende skrifttegnenes navn, form og lyd og om muligt sammenligne dem med eget modersmål fortælle, i hvilke situationer og med hvem de taler henholdsvis dansk og modersmålet. 14

15 Trinmål Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage i små samtaler om sprog, og hvordan man lærer sprog anvende enkle kommunikationsstrategier på opfordring, bl.a. omskrivning, brug af overbegreber og synonymer, mimik og kropssprog spørge direkte eller ved indirekte appel gøre opmærksom på, at noget ikke er forstået lytte med opmærksomhed til andres oplæsning eller fortælling turde gætte på betydningen af ukendte ord og begreber samtale om, hvad man bruger læsning og skrivning til benytte billedordbøger som kommunikationsmiddel. Sprog, kultur og samfundsforhold Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om dagliglivet i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer kende til danske fortællinger, sange, rim og remser og sammenligne med tekster fra andre kulturelle traditioner samtale om sociale forhold i familie, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og elevernes små rollespil. Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Disse trinmål relaterer sig til basisundervisningen, som den kommer til udtryk i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog og omfatter både elever, der ved skolestarten i Danmark var alfabetiserede, og elever, der ikke var alfabetiserede. Eleverne fordeler sig derfor aldersmæssigt på klassetrin, og trinmålene må tilpasses dette faktum. Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 15

16 Trinmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag, når de er tilpasset elevernes alder og sproglige niveau forstå talt dansk, når der tales direkte til eleven indgå i enkle rollespil og dramatiseringer deltage i samtaler om forskellige temaer, som klassen arbejder med forstå og uddrage hovedindholdet af en kortere lyttetekst, evt. understøttet af illustrationer følge med i lyd- og billedmedier om emner, der er centrale for eleverne, og gøre rede for hovedindholdet fortælle forståeligt, evt. med accent, om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid. Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udnytte bånd- og billedstøtte i forbindelse med læsning læse og forstå sprogligt enkle tekster om kendte emner udvalgt efter elevernes alder og modenhed under hensyntagen til, om eleven var alfabetiseret ved skolegangens begyndelse genfortælle hovedindholdet i en enkel tekst forholde sig til indholdet af litteratur svarende til alder og modenhed, når den bliver læst op uddrage informationer af enkle tekster under hensyntagen til, om eleven var alfabetiseret ved skolegangens begyndelse skrive korte sammenhængende tekster om vedkommende emner med hjælp fastholde informationer og tanker, bl.a. ved hjælp af logbog deltage i procesorienterede skriveforløb, herunder udveksle ideer gennem brainstorming, skrive første udkast og modtage respons skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 16 udtrykke sig mundtligt på et forståeligt dansk anvende og forstå et elementært ordforråd, så de sprogligt kan fungere i sociale sammenhænge, hvor dansk er samtalesproget anvende og forstå et elementært fagligt ordforråd, så de med nogen støtte kan følge en dansksproget undervisning anvende substantiver, verber, adjektiver og pronominer nogenlunde hensigtsmæssigt anvende dansk sætningsbygning nogenlunde hensigtsmæssigt anvende elementære retstavningsregler

17 Trinmål anvende punktum og andre tegn kende til nogle sammenhænge mellem sprogbrug og kultur, herunder slægtskabsbetegnelser, tiltaleformer og madtraditioner, således at både dansk og modersmålet inddrages og sammenlignes fortælle, i hvilke situationer og med hvem de taler henholdsvis dansk og modersmålet. Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage i samtaler om sprogtilegnelse, først og fremmest at sprog kan læres både i og uden for skolen anvende enkle kommunikationsstrategier på opfordring, først og fremmest omskrivning, brug af overbegreber og synonymer, mimik, kropssprog og direkte og indirekte appel lytte koncentreret og erfare, at man ikke behøver at forstå hvert ord i en lyttetekst for at forstå hovedindholdet gætte på betydningen af ukendte ord og vendinger i forbindelse med enkle billed-, lyd- og læsetekster udnytte forforståelse til at læse og forstå hovedindholdet af en tekst samtale med læreren om egen skriveudvikling på baggrund af egne tekster indsamlet over en periode benytte billedordbøger og ordbøger mellem dansk og modersmålet, forudsat at læsefærdigheden beherskes på modersmålet indgå i par- og gruppearbejde. Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om emner fra dagliglivet og om sociale og kulturelle normer i Danmark ud fra egne og andres iagttagelser og erfaringer forholde sig til kulturelle forskelle og ligheder, som de kommer til udtryk i tekster formidlet gennem oplæsning eller elektroniske medier samtale om sociale forhold i familie, skole og fritid, som de kommer til udtryk i tekster formidlet gennem oplæsning eller elektroniske medier. 17

18 Trinmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Efter 5. klassetrin eller efter 5 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder år Disse trinmål omfatter både elever, der ved udgangen af 5. klasse har gået i en dansk klasse siden skolestarten og elever, der er kommet senere i skoleforløbet og evt. har gået i modtagelsesklasse. Eleverne fordeler sig derfor aldersmæssigt på klassetrin, og trinmålene må tilpasses dette faktum. Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet af talt dansk, som det bruges i undervisningen og i samtaler med dansktalende kammerater og voksne bruge rollespil og improvisation til at sætte sig ind i andres situation, bl.a. som middel til konfliktløsning deltage i par- og gruppediskussioner i forbindelse med undervisningen i dansk og andre fag foretage interviews ved hjælp af båndoptager og efterfølgende uddrage hovedindholdet følge med i lyd- og billedmedier og gøre rede for hovedindholdet eller detaljer, afhængigt af formålet præsentere og fremlægge et emne, evt. ved hjælp af en planche eller gennem et rollespil udtrykke sig forståeligt i fortælling, referat og diskussion. Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udnytte bånd- og billedstøtte i forbindelse med læsning læse og forstå lettere, indholdsmæssigt alderssvarende danske og oversatte tekster inden for forskellige genrer genfortælle og diskutere hovedindholdet af læste tekster inden for forskellige genrer diskutere alderssvarende teksters univers på baggrund af forforståelse uddrage enkle informationer fra forskellige informationskilder skrive sammenhængende faglige og ikke-faglige tekster på grundlag af et kendt indhold fastholde informationer og tanker, bl.a. ved hjælp af logbog 18

19 Trinmål deltage i procesorienterede skriveforløb, herunder udveksle ideer gennem brainstorming, skrive første udkast, læse egne tekster op og modtage mundtlig og eventuel skriftlig respons anvende tekstbehandling ved skrivning af tekster. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig mundtligt på et flydende og forståeligt sprog, der er hensigtsmæssigt afpasset efter situation og samtalepartnere kende og forklare betydningen af almindeligt forekommende ord, der anvendes i sociale sammenhænge og i skolens fag bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer nogenlunde hensigtsmæssigt anvende dansk sætningsbygning nogenlunde hensigtsmæssigt og kende regler for sammensætninger kende og bruge normer for skriftsprog i dagligdags breve, s og beskeder anvende normer for retstavning forholdsvist sikkert beherske brug af punktum og kende til regler for kommatering kende til sammenhænge mellem sprogbrug og kultur, bl.a. slægtskabsbetegnelser, tiltaleformer og madtraditioner skifte hensigtsmæssigt mellem egne sprog, afpasset efter situation, samtalepartnere og formål med kommunikationen. Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udnytte forskellige måder at lære dansk på anvende kommunikationsstrategier i forskellige situationer vælge lyttemåde i forhold til en given situation, herunder lytte efter nøgleord for at forstå et hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer gætte kvalificeret for at forstå betydningen af ukendte ord og vendinger i billed-, lyd- og læsetekster, idet såvel kontekst som almen viden inddrages læse med forskellige formål og kende til forskellige læseteknikker såsom fokuseret læsning og skimming erfare, at skrivning er en proces bestående af forskellige delprocesser og drage nytte af samtaler om de forskellige faser benytte lettilgængelige ordbøger, håndbøger og elektroniske hjælpemidler indgå i par- og gruppearbejde. 19

20 Trinmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om emner fra dagliglivet og om sociale og kulturelle normer i Danmark ud fra egne og andres iagttagelser og erfaringer diskutere kulturelle forskelle og ligheder inden for forskellige teksttyper diskutere væsentlige træk af børns og unges vilkår i skole og uddannelse. Efter 7. klassetrin eller efter 7 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder år Disse trinmål omfatter både elever, der ved udgangen af 7. klasse har gået i en dansk klasse siden skolestarten, og elever, der er kommet senere i skoleforløbet og evt. har gået i modtagelsesklasse. Eleverne fordeler sig derfor på klassetrin, og trinmålene må tilpasses dette faktum. Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet af talt dansk, som det bruges i naturlig tale og i elektroniske medier, i og uden for skolen forholde sig til, at stemme og kropssprog kan variere alt efter situation og samtalepartner deltage i par- og gruppediskussioner og turde give sin mening til kende i klassen foretage interviews ved hjælp af båndoptager og efterfølgende uddrage hovedindhold og væsentlige detaljer forstå og diskutere en film eller lignende og gøre rede for hovedindhold eller detaljer, afhængigt af formålet præsentere og fremlægge et emne, bl.a. ved hjælp af en planche eller gennem et rollespil udtrykke sig forståeligt og sammenhængende i fortælling, referat og diskussion. 20

21 Trinmål Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse og forstå indholdsmæssigt alderssvarende danske og oversatte tekster, evt. i bearbejdede udgaver inden for forskellige genrer genfortælle og diskutere hovedindholdet af læste tekster inden for forskellige genrer forstå, at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders og kulturers holdninger og værdier og drage sammenligninger med egne værdier finde udtryk for værdier og livsfortolkninger i tekster og forholde sig til tekster ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse søge og uddrage informationer af forskellige informationskilder ved hjælp af forskellige læsemåder, især oversigtslæse, punktlæse og nærlæse skrive sammenhængende faglige og ikke-faglige tekster i en disponeret form på grundlag af et kendt indhold bruge logbog som middel til at fastholde informationer og tanker, til brug for kommunikation og som redskab i forbindelse med gruppearbejde deltage i procesorienterede skriveforløb, herunder udveksle ideer gennem brainstorming, skrive første udkast, modtage og give respons anvende tekstbehandling ved skrivning, redigering og layout af tekster. Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge sproget relevant mundtligt og skriftligt i overensstemmelse med gængse normer i Danmark og inden for emner, der er centrale for eleverne forklare betydningen af almindeligt forekommende ord, der anvendes i sociale sammenhænge og i skolens fag bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer nogenlunde hensigtsmæssigt anvende dansk sætningsopbygning og kende regler herfor forstå de sproglige virkemidler i teksters opbygning i almindeligt forekommende teksttyper anvende normer for retstavning beherske brug af punktum og anvende regler for kommatering kende nogle vigtige forskelle mellem sprogbrug i eget modersmål og dansk skifte hensigtsmæssigt mellem egne sprog, afpasset efter situation, samtalepartnere og formål med kommunikationen. 21

22 Trinmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udnytte forskellige måder at lære dansk på anvende og diskutere, hvilke kommunikationsstrategier der er hensigtsmæssige i forskellige situationer vælge lyttemåde i forhold til en given situation, herunder lytte efter nøgleord for at forstå et hovedindhold og lytte efter væsentlige detaljer diskutere, hvad der er væsentlig og mindre væsentlig information i fagtekster og gætte kvalificeret, bl.a. ved hjælp af nøgleord og overskrifter læse med forskellige formål og kende til forskellige læseteknikker diskutere skriveprocessens forskellige faser med udgangspunkt i egne tekster benytte lettilgængelige ordbøger, håndbøger og elektroniske hjælpemidler samtale om forskellige måder at organisere arbejdet på og vælge arbejdsform i forhold til en stillet opgave. Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til kulturelle forskelle og ligheder inden for forskellige emner samtale om ungdomskulturer i Danmark, bl.a. med udgangspunkt i blade, film, tv og musiktekster diskutere samfundsforhold og levevilkår i Danmark på baggrund af arbejdet med tekster i bred forstand. Efter 9. klassetrin Disse trinmål omfatter både elever, der ved udgangen af 9. klasse har gået i en dansk klasse siden skolestarten, og elever, der er kommet senere i skoleforløbet og evt. har gået i modtagelsesklasse. Trinmålene må tilpasses dette faktum. Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 22 forstå talt dansk såvel i naturlig tale som via elektroniske medier afkode og tilpasse stemme og kropssprog i forhold til forskellige situationer og samtalepartnere

23 Trinmål indlede, opretholde og slutte en samtale på baggrund af principper for samtale forstå og diskutere indholdet i lyd- og billedmedier fremlægge fagligt stof for andre og modtage konstruktiv tilbagemelding udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om fantasi, følelser, tanker og viden i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser. Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse og forstå skrevne tekster inden for mange genrer, idet læseform og læsehastighed afpasses efter tekst og formål reflektere over tekster inden for forskellige genrer og diskutere og problematisere indholdet forstå, hvordan litteratur kan formidle livserfaring, kundskab og forestillinger, som kan kaste lys over eget og andres liv finde udtryk for værdier og livsfortolkninger i tekster og forholde sig til tekster ud fra umiddelbar oplevelse og analytisk forståelse uddrage informationer af forskellige informationskilder med hensigtsmæssige søgemetoder og læseteknikker skrive klare, detaljerede tekster, der udtrykker oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende og disponeret form, der passer til situationen bruge logbog som middel til at fastholde informationer og tanker, til kommunikation og som redskab i forbindelse med gruppe- og projektarbejde indsamle stof og disponere et indhold samt styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst, alene og sammen med andre anvende tekstbehandling ved skrivning, redigering og layout af tekster. Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge sproget mundtligt og skriftligt relevant i en række forskellige genrer i overensstemmelse med gængse normer i Danmark gøre rede for elementære mundtlige og skriftlige sprogbrugsnormer anvende et nogenlunde præcist ordforråd og forklare ordenes betydning bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer hensigtsmæssigt kende væsentlige træk ved dansk sætningsbygning og regler for orddannelse, herunder sammensætning og afledning forholde sig til teksters opbygning og skabe sammenhæng i egne tekster anvende normer for retstavning beherske brug af punktum og anvende væsentlige regler for den øvrige tegnsætning gøre rede for nogle vigtige forskelle mellem sprogbrug i eget modersmål og dansk veksle bevidst og hensigtsmæssigt mellem egne sprog og gøre rede for egne kodeskift 23

24 Trinmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål kende til forhold vedrørende tosproget udvikling og forholdet mellem flertalssprog og mindretalssprog. Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at reflektere over egen tosproglig udvikling og over, hvordan de bedst videreudvikler sprogene diskutere anvendelse af kommunikationsstrategier og bruge dem hensigtsmæssigt vælge lyttemåde i forhold til en given situation og vurdere en samtales karakter på grundlag af sproglige og ikke-sproglige udtryk, herunder forholde sig til, hvornår en hyggelig samtale udvikler sig til et skænderi gøre rede for, i hvilke situationer det er svært at lytte til og forstå dansk og diskutere, hvad man kan gøre for at arbejde med egne lyttefærdigheder forudsige teksters indhold, bl.a. ud fra overskrifter og kontekst og gætte kvalificeret for at forstå betydningen af ukendte ord og vendinger i billed-, lyd- og læsetekster samtale om, hvad de bruger læsning til, og hvordan de kan arbejde med at udvikle gode læsefærdigheder og læsestrategier anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser og diskutere, hvad de kan gøre for at videreudvikle deres skrivefærdigheder bruge opslagsbøger, bibliotek og elektroniske hjælpemidler vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave, herunder arbejde projektorienteret. Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at diskutere emner inden for moral, etik, tro og værdier, herunder ligestilling ud fra egne og andres iagttagelser og erfaringer perspektivere tekster på dansk til egen kulturel baggrund forstå væsentlige træk af de demokratiske processer i Danmark på grundlag af arbejdet med tekster i bred forstand. Efter 10. klassetrin Disse trinmål omfatter både elever, der ved udgangen af 10. klasse har gået i en dansk klasse siden skolestarten, og elever, der er kommet senere i skoleforløbet og evt. har gået i modtagelsesklasse. Trinmålene må tilpasses dette faktum. 24

25 Trinmål Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå talt dansk om kendte og ukendte emner såvel i dagliglivet som i uddannelsessituationer, også under vanskeligere aflytningsforhold afkode og tilpasse stemme og kropssprog i forhold til situationen og diskutere betydningen af sproglige og ikke-sproglige virkemidler indlede, opretholde og slutte en samtale på baggrund af principper for samtale forstå og diskutere indholdet i lyd- og billedmedier og være opmærksom på forskellige regionale og sociale varianter fremlægge fagligt stof for andre og modtage konstruktiv tilbagemelding udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om fantasi, følelser, tanker og viden i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser. Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse og forstå skrevne tekster inden for mange genrer, idet læseform og læsehastighed afpasses efter tekst og formål reflektere over tekster inden for forskellige genrer og diskutere og problematisere indholdet forstå, hvordan litteratur kan formidle livserfaring, kundskab og forestillinger, som kan kaste lys over eget og andres liv finde udtryk for værdier og livsfortolkninger i tekster og forholde sig til tekster ud fra umiddelbar oplevelse og analytisk forståelse uddrage informationer af forskellige informationskilder med hensigtsmæssige søgemetoder og læseteknikker skrive klare, detaljerede tekster, der udtrykker oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende og disponeret form, der passer til situationen bruge logbog som middel til at fastholde informationer og tanker, til kommunikation og som redskab i forbindelse med gruppe- og projektarbejde indsamle stof og disponere et indhold samt styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst, alene og sammen med andre anvende tekstbehandling ved skrivning, redigering og layout af tekster. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge sproget mundtligt og skriftligt relevant i en række forskellige genrer i overensstemmelse med gængse normer i Danmark gøre rede for elementære mundtlige og skriftlige sprogbrugsnormer 25

26 Trinmål Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål anvende et relativt præcist og nuanceret ordforråd inden for almene og faglige emneområder forholde sig til centrale grammatiske forhold, når fokus er på den sproglige præcision i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge inden for kendte områder forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster forstå og gøre rede for teksters opbygning og sammenbinding i gængse teksttyper anvende normer for retstavning beherske brug af punktum og anvende væsentlige regler for den øvrige tegnsætning kende forskelle på sprogbrugsnormer og sprogstruktur mellem dansk og eget modersmål og forholde sig bevidst hertil veksle bevidst og hensigtsmæssigt mellem egne sprog, diskutere egne kodeskift og forstå betydningen af andres diskutere forskelle mellem etsproget og tosproget udvikling. Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vurdere egne færdigheder i at anvende dansk mundtligt og skriftligt og diskutere, hvad man kan gøre for at blive en bedre sprogbruger diskutere anvendelse af kommunikationsstrategier og bruge dem hensigtsmæssigt vælge lyttemåde i forhold til en given situation og vurdere en samtales karakter udtrykke sig om, i hvilke situationer det er svært at lytte til og forstå dansk og diskutere, hvad man kan gøre for at arbejde med egne lyttefærdigheder anvende hensigtsmæssige gættestrategier i forhold til både det talte og skrevne sprog vælge læsemåde og anvende læsestrategier i forhold til teksttype og situation anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser bruge opslagsbøger, bibliotek og elektroniske hjælpemidler vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave. Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at diskutere emner inden for moral, etik, tro og værdier, herunder ligestilling ud fra egne og andres iagttagelser og erfaringer perspektivere tekster på dansk til egen kulturel baggrund forstå væsentlige træk af de demokratiske processer i Danmark på grundlag af arbejdet med tekster i bred forstand. 26

27

28 Trinmål synoptisk opstillet Kommunikative færdigheder Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål synoptisk opstillet Efter 2. klassetrin forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag lytte til lærerens oplæsning og fortælling, når den understøttes af illustrationer, og deltage i små rollespil og dramatiseringer af udvalgte fortællinger deltage i samtaler om forskellige temaer, som klassen arbejder med Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag, når de er tilpasset elevernes alder og sproglige niveau forstå talt dansk, når der tales direkte til eleven indgå i enkle rollespil og dramatiseringer deltage i samtaler om forskellige temaer, som klassen arbejder med forstå og uddrage hovedindholdet af en kortere lyttetekst, evt. understøttet af illustrationer Efter 5. klassetrin eller efter 5 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder år forstå hovedindholdet af talt dansk, som det bruges i undervisningen og i samtaler med dansktalende kammerater og voksne bruge rollespil og improvisation til at sætte sig ind i andres situation, bl.a. som middel til konfliktløsning deltage i par- og gruppediskussioner i forbindelse med undervisningen i dansk og andre fag foretage interviews ved hjælp af båndoptager og efterfølgende uddrage hovedindholdet samtale om alderssvarende billedmedier følge med i lyd- og billedmedier om emner, der er centrale for eleverne, og gøre rede for hovedindholdet følge med i lyd- og billedmedier og gøre rede for hovedindholdet eller detaljer, afhængigt af formålet fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid fortælle forståeligt, evt. med accent, om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid præsentere og fremlægge et emne, evt. ved hjælp af en planche eller gennem et rollespil udtrykke sig forståeligt i fortælling, referat og diskussion 28

29 Trinmål synoptisk opstillet Kommunikative færdigheder Det talte sprog Efter 7. klassetrin eller efter 7 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder år forstå hovedindholdet af talt dansk, som det bruges i naturlig tale og i elektroniske medier, i og uden for skolen forholde sig til, at stemme og kropssprog kan variere alt efter situation og samtalepartner deltage i par- og gruppediskussioner og turde give sin mening til kende i klassen foretage interviews ved hjælp af båndoptager og efterfølgende uddrage hovedindhold og væsentlige detaljer Efter 9. klassetrin forstå talt dansk såvel i naturlig tale som via elektroniske medier afkode og tilpasse stemme og kropssprog i forhold til forskellige situationer og samtalepartnere indlede, opretholde og slutte en samtale på baggrund af principper for samtale Efter 10. klassetrin forstå talt dansk om kendte og ukendte emner såvel i dagliglivet som i uddannelsessituationer, også under vanskeligere aflytningsforhold afkode og tilpasse stemme og kropssprog i forhold til situationen og diskutere betydningen af sproglige og ikke-sproglige virkemidler indlede, opretholde og slutte en samtale på baggrund af principper for samtale Fælles Mål Dansk som andetsprog Trinmål synoptisk opstillet forstå og diskutere en film eller lignende og gøre rede for hovedindhold eller detaljer, afhængigt af formålet forstå og diskutere indholdet i lyd- og billedmedier forstå og diskutere indholdet i lydog billedmedier og være opmærksom på forskellige regionale og sociale varianter præsentere og fremlægge et emne, bl.a. ved hjælp af en planche eller gennem et rollespil fremlægge fagligt stof for andre og modtage konstruktiv tilbagemelding fremlægge fagligt stof for andre og modtage konstruktiv tilbagemelding udtrykke sig forståeligt og sammenhængende i fortælling, referat og diskussion udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om fantasi, følelser, tanker og viden i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om fantasi, følelser, tanker og viden i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser 29

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY Formål med faget dansk som andetsprog s. 1 Slutmål for faget dansk som andetsprog efter 10. klassetrin s. 1 Læseplan for faget dansk som andetsprog s. 3 Dansk som

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 11-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 22-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1.

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY Formål med faget dansk som andetsprog s. 1 Slutmål for faget dansk som andetsprog efter 10. klassetrin s. 1 Læseplan for faget dansk som andetsprog s. 3 Dansk som

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret 2006-2007 23. april 2007 Side 1 af 47 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret 2005-2006 20. januar 2010 Side 1 af 55 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 20. Færdselslære

Fælles Mål. Faghæfte 20. Færdselslære Fælles Mål Faghæfte 20 Færdselslære Fælles Mål Faghæfte 20 Færdselslære Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 5-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander Kommunikation

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 11. Hjemkundskab

Fælles Mål. Faghæfte 11. Hjemkundskab Fælles Mål Faghæfte 11 Hjemkundskab Fælles Mål Faghæfte 11 Hjemkundskab Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 10-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 5. Samfundsfag

Fælles Mål. Faghæfte 5. Samfundsfag Fælles Mål Faghæfte 5 Samfundsfag Fælles Mål Faghæfte 5 Samfundsfag Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Dansk tegnsprog i folkeskolen god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2007 Dansk tegnsprog i folkeskolen - god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Fælles Mål. Motorlære

Fælles Mål. Motorlære Fælles Mål Motorlære ON-LINE PUBLIKATION KUN PÅ NETTET Indhold 4 Forord 5 Indledning 7 Folkeskolens formål 8 Om Fælles Mål 10 Læreplan 10 Signalement af faget 11 Formål for faget Fælles Mål Motorlære

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Fælles Mål. Indvandrersprog

Fælles Mål. Indvandrersprog Fælles Mål Indvandrersprog ON-LINE PUBLIKATION KUN PÅ NETTET Indhold 4 Forord 5 Indledning 7 Folkeskolens formål 8 Om Fælles Mål 10 Læreplan 10 Signalement af faget 11 Formål for faget 12 Slutmål 12 Efter

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 25. Børnehaveklassen

Fælles Mål. Faghæfte 25. Børnehaveklassen Fælles Mål Faghæfte 25 Børnehaveklassen Fælles Mål Børnehaveklassen Fælles Mål Faghæfte 25 Børnehaveklassen Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 12-2003 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Holde præsentationer Udtrykke sig mundtligt Uge 33 40 på engelsk. med rimelig præcision, lethed og

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 15. Biologi

Fælles Mål. Faghæfte 15. Biologi Fælles Mål Faghæfte 15 Biologi Fælles Mål Faghæfte 15 Biologi Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 12-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1.

Læs mere

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Uge 33-35 Uge 36-37 Uge 36-43 Uge 38-43 Uge 44-45 Uge 46-2 Uge 2-7 Uge 2-7 Uge 7-8 Uge 9 Uge 11-15 Uge 17 Uge 18-26 Profiles. Going Places/Travelling. ESTA

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf. 9814 7033, e- mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 2010/2011 9.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf. 9814 7033, e- mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 2010/2011 9. Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf. 9814 7033, email: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 2010/2011 9. Klasse, engelsk Grammatik: vi arbejder gennem hele året med en Learning Log, hvori eleverne får

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere