Generalforsamlingen blev indledt med Hvor smiler Fager den danske kyst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen blev indledt med Hvor smiler Fager den danske kyst."

Transkript

1 1 Referat fra Træskibs Sammenslutningens generalforsamling 27. maj 2012 i Marstal Generalforsamlingen blev indledt med Hvor smiler Fager den danske kyst. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Sten Lykkebo som dirigent. Sten Lykkebo tager imod valget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Oplæser dagsordenen som godkendes uden kommentarer. Idet der er forventes punkter til afstemning, er deltagende medlemmer, i alt 150, registreret og har fået udleveret stemmesedler. Dirigenten har i samme anledning og efter aftale med bestyrelsen, nedsat et stemmeudvalg. Et forslag til resolution indgår i beretningen, men de to godkendes hver for sig. Dirigenten opfordrer til at medlemmerne, uanset udfaldet af generalforsamlingen, går fra generalforsamlingen som venner. 2. Beretning v. Formand Poul-Erik Clausen Formand Poul-Erik Clausen afgiver beretning. Beretningen er gengivet andet sted i bladet. Efter beretningen fremfører næstformand Nis-Edwin List-Petersen forslag til resolution stilet til alle partier i folketinget og til regeringen, om sidestilling af skibsbevaring med bygningsbevaring i lighed med lovforslag B84, Samling Resolutionen er lagt frem på bordene og gengivet andet sted i bladet. Beretning og resolution vil desuden kunne læses på hjemmesiden sammen med referatet fra generalforsamlingen. Efter beretningen giver dirigenten ordet frit for kommentarer. Anette Dres, LOTTE BRINCH: Roser bestyrelsesmedlem Merete Ettrup for at sætte fokus på arbejdet med kommunikationen. Merete har inviteret Anette med i kommunikationsudvalget.

2 2 Kurt Wilkens opfordrer til at bestyrelsesreferater hurtigere lægges på hjemmesiden. Beder desuden formanden gentage baggrunden for, at Poul Erik Bugge trådt ud som lokalrepræsentant for Østjylland. Poul- Erik Clausen besvarer spørgsmålet, hvilket giver anledning til meningsudveksling om hændelsesforløbet. Svend Irgens-Møller, TS-repræsentant i Skibsbevaringsfonden minder om at vi argumenterer for kulturarv, at TS-skibene derfor skal dreje sig om kulturarv, ellers skyder vi os selv i foden. Hanne Hollnagel, GÅSEN efterlyser større støtte fra TS til Nyhavn som er i en vanskelig situation. Bemærker desuden, at pinsestævnet i Nyhavn ikke er nævnt i beretningen. Poul-Erik Clausen oplyser, at der for et år siden blev læst en resolution op om, at TS støtter Nyhavn. Poul-Erik Clausen har aftalt med Arne Gotved at støtten skulle hentes fra kystkulturen, men herfra var der ikke kræfter til afholdelse af den aftalte støtte til Nyhavn. Eric Ericksen, LOTTE BRINCH efterlyser den lovede opfølgning på forholdene for charterskibene. Poul-Erik Clausen oplyser, at det fortsat er bestyrelsens ønske at gøre noget for charterskibene. Eric Erichsen beder om en forklaring på EU 2009/45, omtalt af Nis- Edwin List-Petersen i forbindelse med arbejdet i EMH. Nis-Edwin List-Petersen oplyser, at det er et direktiv der omhandler sikkerhed for skibe, herunder TS-skibe for så vidt der er tale om passagerfart og dermed underlagt SOLAS-bestemmelserne. For TS-skibe der bruges til fritidssejlads gælder MOU, som er en aftale, hvor aftalelandenes nationale sikkerhedsregler gensidig respekteres og accepteres i den grænseoverskridende sejlads. Asker Nørlund takker bestyrelsen for det store arbejde i relation til finanskrise og debatten i pressen om risikoen for skibenes forfald og salg til udlandet. Asker Nørlund efterlyser i den forbindelse større synlighed fra formandens og næstformandens side. Poul-Erik Clausen svarer, at begge har arbejdet i deres politiske bagland og at formanden havde udarbejdet en politisk udtalelse, som efter aftale var sendt til kommunikationsudvalget til videre offentliggørelse. Udtalelsen var ikke sendt videre til pressen, hvilket formanden kun kunne beklage dybt. Dirigenten konstaterer herefter, at der ikke er flere kommentarer til beretningen som godkendes med 3 stemmer imod.

3 3 Herefter er resolutionen til afstemning som godkendes med 1 stemme imod. 2. Regnskab v. kasserer Egon Hansen Kasseren redegøre for regnskabet som er lagt ud på bordene og desuden gengivet i blad 2. Kassereren fremhæver Arv: kr. Udgifter: kr. Egenkapital: kr. Regnskabsresultat: kr. Kassereren vil gerne have medlemmernes mailadresser og beder i den forbindelse skibsejerne gennemgå oplysningerne på fartøjslisten på hjemmesiden. Ændringer og supplementer sendes til kassereren. Da der ikke er kommentarer til regnskabet, går det til afstemning og godkendes med alle stemmer. 4. Indkomne forslag. Dirigenten orienterer om, at der er et forslag fra Poul Pilegaard, HJALM. Forslaget ligger på bordene. Dirigenten henstiller til, at punktet fremføres af forslagsstiller og herefter vil bestyrelsen argumentere. Poul Pilegaard, HJALM har som det eneste charterskib deltaget i pinsestævnerne i 20 år, fordi han syntes det er vigtigt. Poul Pilegaard opfordrer til at medlemmerne stemmer nej til at pinsestævnet holdes i Flensborg fordi han ikke syntes TS skal markedsføre dansk kulturarv i udlandet men i Danmark. Formand Poul-Erik Clausen indstiller til at sige nej til Poul Pilegaards forslag. Bestyrelsen har selv henvendt sig til Flensborg om pinsestævnet i Argumenterne er fremført og ligger på hjemmesiden. Flensborg har sagt ja og det vil være et tab for TS s troværdighed, hvis bestyrelsen efter generalforsamlingen må aflyse aftalen med Flensborg. Spørgsmålet om Flensborg blev diskuteret på sidste års generalforsamling og på kolofonmødet i år. Bo Rosberg, JENS KROGH oplyser, at der er i forvejen et stort kulturelt samarbejde mellem grænselandene og det vil være naturligt for TS at deltage i det samarbejde. Michael Rasmussen, ARKONA betragter Flensborg som en del af Danmark.

4 4 Kurt Wilkens kan ikke stemme for Poul Pilegaards forslag idet et nej fra TS s side vil signalere manglende evne til at kunne se ud over egen næse. Ole Buus, TRE VENNER er inviteret ind i kommunikationsudvalget. Det er vigtigt at trække på alle fælles kræfter. Skibene har trange kår og med forslaget fra folketinget og samtaler med politikere i korridorerne, er det nu vi skal vise hvad det for en værdi vi repræsenterer. Vi skal vise det samlede produkt ved stævnerne. Vi står med det hele i hænderne. Derfor skal vi blive i Danmark, selv om vi måske taber ansigt. Bjarne Kiholm, ny ejer af MAJSEN er til pinsestævne for første gang og har nydt at være med. TS har fået en stor modtagelse i Marstal og vil også få en stor modtagelse i Flensborg. Torkil Pugh, RIMOR pointerer at det ikke er politik men kulturarv vi taler om. Da der ikke er flere kommentarer, sender dirigenten forslaget om at sige nej til Flensborg, til skriftlig afstemning. Afstemningsresultatet er at 113 er imod forslaget. 31 er for og 3 stemmer blankt. Forslaget er derfor forkastet. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget godkendt. 6. Valg i henhold til 7 Valg af formand: Dirigenten oplyser, at der er valg til formandsposten. Poul Erik Clausen tager imod genvalg. Til spørgsmålet om der er andre, melder Lauge Damstrup Brøndum sig. Dirigenten konstaterer, at der ikke er andre der stiller op og giver de to kandidater ordet for en præsentation. Poul-Erik Clausen, formand vil gerne tage 2 år til som formand, men accepterer hvis man ønsker kursskifte. Poul-Erik Clausen vil fortsætte med den kurs som er beskrevet i beretningen og godkendt. Det drejer sig om det politiske benarbejde, samarbejdet med Skibsbevaringsfonden og etablering af flere puslepladser. Poul-Erik Clausen er stolt af at være medlem af TS.

5 5 Lauge Damstrup Brøndum, HAVGASSEN, har arbejdet på mange skibe og arbejder nu på en slæbebåd. LDB oplever, det går den gale vej og 40 år er ved at gå til spilde. Vi skal tro på fremtiden og få flere unge til at interesserer sig for skibene og få dem ind i foreningen. Vi skal passe på; holde uro inden for egne rækker og være en stærk forening udadtil. TS skal være seriøs og arbejde for at få de unge på søfartsskolen og navigationsskolen. Lauge Damstrup Brøndum vil arbejde for, at de unge kommer ind i vores bestyrelse. Opfordrer gentagende gange medlemmerne til at komme i køjen og få lavet nogle børn der kan overtage og sikre skibene fremover. LDB vil skabe samarbejde med erhvervslivet og støtte værfter, sejlmagerigerne, vindmøller m.fl. Det drejer sig om politik. Et af de store ting LDB vil satse på er, at skaffe penge til skibene. Foreslår at generalforsamlingen fremover holdes pinselørdag om formiddagen. Nis-Edwin List-Petersen oplyser at han trækker sig fra bestyrelsen i tilfælde af formandsskifte. NELP har dannet parløb med den nuværende formand og i tilfælde af formandsskifte, skal den nye formand have mulighed for at vælge en ny næstformand. Bestyrelsesmedlem Ole Brauner træder ligeledes tilbage i tilfælde af formandsskifte. Dirigenten sender herefter valget af formand til skriftlig afstemning. Lauge Damstrup Brøndum får 96 stemmer, Poul-Erik Clausen får 42 stemmer. 6 stemmesedler er blank og en stemmeseddel er ugyldig. Lauge Damstrup Brøndum er således valgt til formand for Træskibs Sammenslutningen. LDB takker for valget. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Som resultat af formandsvalget skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem til 1 år. Bestyrelsen indstiller Karsten Heide, BONA GRATIA. Fra salen anbefales Alexander Feirup, AASE. Merete Ettrup indstiller Carsten Hvid. Generalforsamlingen godkender Karsten Heide og Alexander Feirup som bestyrelsesmedlemmer for 2 år og Carsten Hvid som bestyrelsesmedlem for 1 år.

6 6 Valg af suppleanter: Da Karsten Heide er valgt som bestyrelsesmedlem og Jens Glindvad meddeler at han ikke genopstiller som suppleant, er begge poster ledige. Som suppleanter indstilles og vælges Anette Dres, LOTTE BRINCH og Jan Christensen, EMMA. Valg af revisor og revisorsuppleant: Kirsten Hjort genvælges som revisor. Poul Pilegaard vælges som revisorsuppleant. Kasserer Egon Hansen ønsker på bestyrelsens vegne de nyvalgte tillykke og takker de afgåede Gert Iversen, Poul-Erik Clausen, Nis- Edwin List-Petersen og Ole Brauner for indsats og samarbejde. Dirigenten takker ligeledes de fratrådte og ønsker de nye tillykke med valget. Dirigenten takker for at generalforsamlingen er forløbet i god orden og minder om at bestyrelsesarbejde er frivilligt arbejde. 7. Eventuelt. Annette Dres, LOTTE BRINCH foreslår, at præmieuddelingen sker under andre former end tilfældet var i år, idet det ikke var muligt at høre hvad der blev sagt på grund af akustikken. Giver desuden udtryk for håb om at TS får en lokalrepræsentant i Aarhus. Ole Vistrup, ANNA ELISE oplyser at forslaget om skibe sidestilles med bevaringsværdige huse 1. behandles i folketinget fredag. OV efterlyser kontakt til liberal alliance. Eric Erichsen, LOTTE BRINCH har kontakt til socialdemokraterne. Jens Riise Christensen opfordrer til at TS får mere kontakt til nicher som charterskibe, vikingeskibe, joller osv. Inviter dem med, så TS bliver så store som muligt. Otto Leth takker for arrangementet og oplevelsen i forbindelse med stabelafløbningen. Overrækker et billede af BONAVISTAs kahyt til museumschef Erik Kromann. Erik Kromann takker for besøget og byder velkommen en anden gang. Erik Kromann modtager stående applaus.

7 7 Gert Iversen takker for samarbejdet omkring stævnet og kalder Christian Albertsen, Maritim Center Ærø til podiet hvor han modtager stort applaus. Christian Albertsen takker de mange frivillige for uden dem, var det ikke muligt. Carsten Hvid giver udtryk for et fantastisk arrangement. Savnede dog præsentationssejladsen. Egon Hansen takker Jens Glindvad for hans bidrag som suppleant. EH ønsker held og lykke med Lillebælt Værftet og håber bestyrelsen fortsat kan bruge værftet. Poul-Erik Clausen ønsker Lauge tillykke med valget. Takker for samarbejdet til den sidende bestyrelse og takker Lisbeth. 3 gråhårede går ud og 3 brunhårede kommer ind. Beretningen I sidste års beretning satte bestyrelsen som fokusområde på det forgangne år, opfølgning af det igangsatte politiske arbejde, bl.a. ved at vi gerne ville arbejde på tværs, og hente personer ind i dette arbejde uden for bestyrelsen. Endvidere ved fastholdelse af fokus på vore daglige udadvendte aktiviteter omkring vor forening og TS stander. De udadvendte sammenhænge. Medlemsmøderne Personligt vil jeg nødigt undvære medlemsmøderne, for det er her at der dels er tid til de mange snakke med medlemmerne, og snakken kommer i gang om vor forening, og foreningens virke, og de forhindringer medlemmerne føler der er udfordringen på at vedligeholde vor TS flåde. Med de fremmøder der er på vore medlemsmøder, mærker vi tydeligt vigtigheden af mødernes afholdelse. Det er her at medlemmerne fornemmer, at der er mange praktiske ting og gøremål, man kan mødes og udveksle erfaringer om. Efterårsmødet i vest blev afholdt i Lemvig. Alexander Feirup havde sammen med Lemvig Træskibslaug lavet et program for os, omkring sikkerhed til søs.

8 8 Her fortalte Fiskeriskolen om, hvorledes der undervises i sikkerhed til søs, hvorledes redningsøvelser udføres, og vi sluttede af med at der blev udløst et par redningsflåder. Flere af de fremmødte iklædte sig overlevelsesdragterne og prøvede kræfter med at komme op i redningsflåden. Det hele afholdtes i Lemvigs Træskibslaugs nye lokaler på havnen, og, et stort tillykke herfra, til de ildsjæle der her har opnået at få tag over eget hus. Vort forårsmøde i øst afholdtes i Gilleleje Ingelise Brandt havde sammen med Vilhelms Skibslaug, lagt sig i arbejdstøjet for at vi her skulle nyde dels Gilleleje havn, omgivelserne og museet. Med start ved å udløbet hvor Vilhelm ligger, fik vi en dejlig rundvisning en smuk solskinsdag, en øl i marinestuen, hvorefter vort medlemsmøde kom i gang. Vi kom vidt omkring med drøftelse af momsfritagelsen på foreningsskibe, rig og tovværk, søsikkerhed og fik motioneret en tur til museet, hvorfra vi fik mange indtryk, om livet i og omkring Gilleleje. Alle ved hvad zinkanoder er, men deres historie, og deres betydning i forbindelse med spændingsrækken i vore skibe fik skibsingeniør Arne Borghegn os fortalt alt om. Et yderst spændende indlæg fra en virkelig ekspert I TS bladet er begge møderne fyldestgørende refereret. Vore medlemsmøder er vigtige, og til de mennesker der har været involveret i disses afvikling skal der lyde en stor tak fra bestyrelsens side. Bestyrelsen vil også fremover have fokus på gennemførelse af medlemsmøder, hvor aktuelle emner for TS s medlemmer vil være i fokus. Kolofonmødet Den 3. weekend i januar samledes lokalfolkene, udvalgsmedlemmer og andre TS repræsentanter i Ebeltoft.

9 9 Og som tidligere år, til et møde som bestyrelsen ser frem til, for det er her, vi debatterer vor afsatte kurs, og i evt. givet fald korrigerer kursen. Momsfritagelse. Vi fik vendt momsfritagelsen, som nu er muligt for foreningsejede og drevne brugsfartøjer, debatteret fordele og ulemper. Og også fik vendt, at overgår skibet til en forening, så skal der huskes, at herefter ophører det personlige ejerskab, og ved salg fremover tilfalder pengene foreningen. 40 års jubilæum Lokalfolkene blev sendt hjem med informationer om, at vort 40 års jubilæum den 25 marts skulle afholdes og markeres lokalt, og at de kunne få yderligere informationer fra kommunikationsudvalget. Kommunikations- og strategi Som noget af det første vi gjorde i bestyrelsen i det forgangne år, var at nedsætte et kommunikations- og strategiudvalg, og til kolofonmødet havde vi forberedt et indlæg omkring dette arbejde og som vi gerne ville have tilbagemeldinger på, hvilket vi også fik. Pinsestævne 2014 i Flensborg Vi har i bestyrelsen valgt en åben informationspolitik, og ønskede grundet sidste års megen negative sprogbrug, at få en åben og bred saglig debat i forummet igen. Efter denne brede tilkendegivelse om for og imod Flensborg, blev der tilkendegivet med et meget stort flertal, at TS-Pinsestævnet skal afholdes i Flensborg. På bordene er der et forslag om nej til Flensborg, som vi skal stemme om. Fartøjsoptagelse. Udvalget for fartøjsoptagelse havde lagt op til debat om, hvad kriteriet fremover skal være, for at skibe kan blive optaget i vor forening. I den forgangne periode var der flere der havde søgt optagelse, og kommet med mange forskellige forklaringer, på at de var et gammelt brugsfartøj. Tilbagemeldingerne fra lokalfolkene er blevet taget til efterretning, og bestyrelsen vil igangsætte en tilretning af optagelseskriteriet, med en evt. vedtægtsændring.

10 10 Skibsdage I vort nyligt udkomne blad nr. 2. maj 2012 skriver Karsten Heide i indledningen et citat fra nationalmuseets udgivelse om søfolk Et skib var en skole. Her lærte ung af gammel Og Karsten fortsætter, skibsdagenes overordnede mål, er at udveksle erfaringer ud i godt sømandskab. Fra denne talerstol skal der klart lyde, at det er ikke uden grund, at der i vore love i formålsparagraffen, er nedfældet bestemmelser om sikkerhed til søs og godt sømandskab, og at vi klart melder ud og signalerer, at TS er en forening hvor medlemmerne sætter godt sømandskab højt, og at vore skibe sejler rundt med en høj grad af sikkerhed. TS s bestyrelse har besluttet, at skibsdagene er en væsentlig aktivitet i vor forening, og støtter op om skibs dagenes afholdelse. Et væsentligt tema i skibsdagene er sikkerhed til søs, hvilket vi i bestyrelsen klart bakker op om. Derfor opfordrer vi til, at der i skibsdagene tages emnet sikkerhed til søs op. Vi kan ikke bakke nok op om dette vigtige emne. Skibsdagene afvikles i år i sommerferien, således at så mange af vore medlemmer og deres skibe kan deltage i dagene. Med dagenes placering gives der mulighed for at få planlagt, at skibsdagene bliver en del af sommerens feriesejlads. Skibsdagene holdes i år i forbindelse med den nordiske kystkulturuge der holdes i Ebeltoft. I uge 28. Udgangspunktet for næste års placering har hidtil været, at skibsdage afholdes på skift rundt om i landet, som vor egen pinsestævne bliver og bestyrelsen vil tage spørgsmål op om, hvorvidt skibsdagene skal være en fast tradition på Fejø, eller om det skal placeres forskellige steder i landet. Den daglige drift Vort sekretariat har travlt, i og med at vi har øget vore aktiviteter, så bliver der mere arbejde til sekretariatet, og dette arbejde styres og udføres af Lisbeth.

11 11 Arbejdet omkring afholdelse af bestyrelsesmøder, pinsestævner, skibsdage, og bestyrelsens aktivitetsplan, har Lisbeth virkelig fået styr på, og fra os alle skal du have ros for denne indsats. Vort TS blad formidler budskaberne ud, og temaerne og emner der skrives om i bladet, beviser at vort blad har sin fulde berettigelse. At der er mennesker bag bladet vidner den fejl der desværre opstod, da vor gode redaktør, havde misforstået informationerne om Luna af Århus, og sat den i bladet under nyoptagne fartøjer. En fejl der desværre gav nogle dønninger og uro, men jeg skal herfra beklage fejlen og bede om tilgivelse på redaktørens vegne. Vi har et blad som er værd at læse, et blad der spænder vidt omkring, og når jeg vender tilbage til blad nr. 2, så er det fordi der også i dette blad er mange forskelligartede artikler og fortællinger. Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til den samlede redaktion på bladet, Andrea Gotved, Jesper Rossing, og Ulf Brammer. Til Svend Bulow tak for dine mange fine tegninger af de nyoptagne skibe. Forslag: Også tak for de mange gode indlæg til bladet, vi glæder os over de indlæg vi modtager og opfordrer medlemmerne til fortsat at bidrage til et godt blad. Uden en kasserer virker en forening ikke, og som aktiviteterne øges i vor forening, så øges kasserens arbejde også. Vi er en forening hvor der årligt tilgår nye skibe i vort register, og der meldes også om skibe der flages ud. Det samme kan vi sige om medlemstilgangen og alt dette betyder en hel del arbejde, der heldigvis i dag kan styres elektronisk. Det er vigtigt at vi har en person der har dette som sin store interesse, At have styr på medlems- og fartøjsregisteret det kræver sin mand, og når så regnskab og økonomi hører under samme hat, så kræver det ikke 2 mænd, men en person der bevarer overblikket, det har vi i Egon. Hjemmesiden I efteråret 2009 besluttede bestyrelsen at iværksatte et projekt ny hjemmeside

12 12 Vi iværksatte det fordi, der siden slutningen af 90 erne havde været 4 forskellige personer inde over og dermed 4 forskellige teknologiske platforme. Webmasteren kommer fra bestyrelsen, og Egon meldte sig, og med bestyrelsen som sparring opsattes en mission, hvor vision, formål, strategi, m.v. blev opsat. Den skal understøtte og lette de administrative rutiner for bestyrelsen og sekretariatet. Den skal bringe relevante nyheder. Den skal være et informativt og brugbart værktøj for medlemmerne. Den skal skabe interesse for bevaring af resterne af den sejlende maritime kulturarv. Den skal være forum for videndeling om alle forhold vedrørende bevaringsarbejdet. I 2010 blev Lisbeth ansvarlig for den del der vedrører frihavnsoversigten, og Merete tager sig fra 2011 som web-redaktør af Nyhedssiden, Aktiviteter og Skibe til salg. Indtil der findes en anden løsning vil Egon fortsat være web-redaktør, og tage sig af de sider, som ikke administreres af Lisbeth og Merete. Hjemmesiden vil være under konstant udvikling gerne med bidrag til indhold fra medlemmerne. Ser vi på antallet af besøgende, så har interessen for at kigge forbi tsskib.dk været konstant stigende. De sidste 12 måneder har der været kig. De løbende opgaver. Ansvarsområderne er uddelegeret i bestyrelsen, og mange af de løbende opgaver, der kommer undervejs løses ad-hoc. Med indtrædelse af Merete Ettrup og Niels Sohn i bestyrelsen fik vi personer ind, hvis styrkeområder og spidskompetencer vi klart har manglet i bestyrelsen: at formidle kommunikation ud til vore medlemmer og omverden, og synliggørelse af TS ved de 3 store stævner, vort eget pinsestævne, Fyn rundt og Limfjorden rundt. Lad mig nævne: På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at mod betaling, at give medlemmerne mulighed far at købe busseronner med TS-logo på. Dette tilbud blev lagt på nettet, og der var en del efterspørgsel.

13 13 T-shirts blev designet og lagt ud på nettet, hvorfra en del er blevet solgt og her ved dette stævne er der efterspørgsel på t-shirts, ikke kun fra vore medlemmer, men også turisterne der kommer forbi her ved stævnet. Vi har fået udarbejdet en ny folder om TS, som er delt ud rundt om i landet. Vor hjemmeside er nu ved at være med helt fremme med sidste nyt, og at opnå at den er let overskuelig, ved jeg har været et mega stort arbejde for vor web-master. Hjemmesiden er der hvor bestyrelsen fremover vil informere om de løbende opgaver. Det udadrettede arbejde. Udgivelser: Ulf Brammer har været den bærende kraft, bag den håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller som TS udgav i forbindelse med Kolofonmødet. Håndbogen kan hentes ned på vor hjemmeside, hvilket vi har valgt i bestyrelsen i samråd med Ulf. Bogen / hæftet skal være gratis for alle, også ikke TS medlemmer En stor tak herfra til de af vore medlemmer, der har hjulpet Ulf med bogen, og Sven Bülow tak igen for dine skitser. Jeg vil også her lige nævne Arne Gotveds bog om Nyhavn og om træskibene, and the old ships. Ikke at det er TS, der er med i bogens udgivelse, men TS har støttet med et økonomisk beløb i forbindelse med udgivelsen. Kommunikation og strategi Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet på at opnå mere omtale i medierne og styrke den interne kommunikation med foreningens medlemmer. Ud fra et ønske om at skabe en konstruktiv og målrettet kommunikation, der også udnytter foreningens ressourcer bedst muligt, udarbejdede bestyrelsen en kommunikationsstrategi og nedsatte et kommunikationsudvalg, der løbende arbejder med kommunikationsopgaverne ud fra de retningslinjer, bestyrelsen havde tilsluttet sig i strategien.

14 14 Kommunikationsudvalget blev i første omgang sammensat med formanden, bestyrelsens kommunikationsansvarlige og de 2 redaktører af hhv. Blad og web. Dette for at få skabt fundamentet for det fremtidige arbejde. Senere er udvalget udvidet med Ole Buus fra Frederikssund og Anette Dres fra Nyhavn i forbindelse med konkrete opgaver. Udvalget har holdt 5 møder i det forgangne år. Et af bestyrelsens første beslutninger for at fremme kommunikationen i foreningen var at lægge bestyrelsens referater ud på hjemmesiden, så alle kan følge med i bestyrelsens arbejde og beslutninger. Udvalget lavet oplæg til bestyrelsen omkring fejring af foreningens jubilæum den 25. marts. Målet var at bruge jubilæet til at skabe opmærksomhed omkring foreningen og udvalget udarbejdede dels et inspirationskatalog til lokalforeninger og skibsejere og dels en artikel, der let kunne bruges lokalt eller af de enkelte skibsejere, til at få omtale i lokale medier. Det blev til meget fin aktivitet og omtale landet rundt og desuden til en artikel i Politiken. Foreningens webside ts-skib.dk har i løbet af året fået ny forside i ønsket om at fremhæve de aktiviteter, der sker på hjemmesiden. I det hele taget har de to redaktører på hjemmesiden løbende udviklet på de mange undersider. Udvalget har også ønsket at linke stærkere mellem hjemmesiden og foreningens Facebook profil, og blandt andet henvise på Facebook, når der er nye historier på hjemmesiden. Vi opfordrer til at blive ven med TS på Facebook. Her kan du også følge med i relevante aktiviteter og historier fra træskibsmiljøet. Udvalget har også arbejdet med foreningens synlighed og arbejder på en mere langsigtet strategi for skabe bevågenhed omkring den sejlende kulturarv. Opbygning af et politisk netværk har høj prioritet for udvalget og målet er at gå strategisk og grundigt til værks. Til dette arbejde har Ole Buus tilbudt sin hjælp og erfaringer i netværksarbejde til foreningen, hvilket vi gerne vil sige en stor tak for. Eric Ericsen og Anette Dres fra Nyhavn har gennem alle årene været rigtig gode til at få historierne ud over rælingen og de har også bidraget med gode ideer og erfaringer som inspiration for kommunikationsudvalgets arbejde. Endelig har kommunikationsudvalget i forbindelse med et par artikler samarbejdet med Skibsbevaringsfonden. I fællesskab med Ole Vistrup og Jes Kroman har vi oplevet behovet for at skaffe flere fakta om skibene og dem, der sejler med dem. Hvor mange gæster oplever hvert år en tur på vandet med et gammelt træskib? Hvilken betydning har træskibene for turistbureauer og alle andre end os, der har valgt

15 15 et liv med dem? Mange spørgsmål har vi ikke kunnet svare på og Skibsbevaringsfonden igangsatte en større undersøgelse, som kommunikationsudvalget også medvirkede til at gennemføre. Undersøgelsen er der kommet en række gode og brugbare resultater ud af, som er blevet præsenteret i artikelform i flere aviser og desuden indgår i argumentationen overfor politikere og andre relevante beslutningstagere. EMH; EMH har i marts 2012 holdt møde i Working Group i Chatou ved Paris/Frankrig. På dette møde blev et papir om "EMH i fremtiden", som EXCOM har formuleret, diskuteret og vedtaget, der samler visioner, formål og opgaver. Ligeledes blev spørgsmålet om en revision af EU-direktivet 2009/45 ang. sikkerhed diskuteret, og dette er nu sendt til høring af EU-kommissionen. På sidste generalforsamling i EMH, blev TSs næstformand, Nis- Edwin List-Pedersen blev valgt til formand af Cultural Council i EMH. Der blev dengang aftalt, at al kommunikation skulle foregå via sekretariatet i Holland. Det har imidlertid vist sig, at være problematisk, idet sekretariatet arbejder frivillig og ikke råder over de fornødne kapaciteter. Derfor blev der i Chatou vedtaget, at det er formanden der direkte kommunikerer med medlemmerne. De næste mål vil være, at få udnævnt et medlem for hver medlemsnation til Cultural Council og at få en årsrapport fra hvert land, idet det er utrolig vigtig at være orienteret om, hvad der sker i de enkelte medlemslande. Dernæst arbejdes der stadig på, at få etableret et europæisk maritimt atlas. Til syvende og sidst er der i marts udkommet en ny EMH- Newsletter, som kan downloades på EMH-hjemmesiden og som er redigeret af Ole Vistrup. Skibsbevaringsfonden: I denne generalforsamlingsperiode har John Walsted og Egon Hansen repræsenteret TS i Skibsbevaringsfondens bestyrelse, og med Johns flytning til sit nye arbejdssted i Norge, indvalgtes Svend Irgens-Møller Til John skal der lyde en tak for din indsats i SBF og held og lykke med dit arbejde i Norge Det er bestyrelsens strategi, at samarbejdet med Skibsbevaringsfonden fortsat skal sigte mod det fælles mål at sikre den fortsatte Skibsbevaring i Danmark.

16 16 Bestyrelsen inviterede SBF formand Ole Vistrup og sekretariatsleder Jes Kroman til vort bestyrelsesmøde i november, hvor vi mødtes for at dels debattere vore politiske intentioner hver især, og for at finde fælles fodslaw. SBF fik fortalt hvor de gerne så, at TS medlemmerne kom på banen og betydningen af, at der blev fulgt op over for de folkevalgte Vi har intensiveret samarbejdet med Skibsbevaringsfonden på informations- og kommunikationsområdet, hvilket bl.a. har resulteret i et antal artikler om vilkårene for skibsbevaringen i Danmark. I tilknytning hertil har der hos et antal interessenter, bl.a. skibsejere, museer og på turistområdet været gennemført en undersøgelse af skibenes herlighedsværdi. Resultatet heraf skal være med til, at understøtte det fortsatte arbejde for at forbedre vilkårene for skibene, og belyse deres betydning for den almene befolkning, erhverv og håndværk, og som levende kulturhistoriske fortællere. Det intensive samarbejde har båret frugt, idet der inden denne måneds udgang fremsættes et lovforslag i Folketinget, fra DF om, at sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring. En milepæl i arbejdet for at sikre den sejlende kulturarv, at der er fremsat dette lovforslag, og vi har bragt budskab videre om lovforslaget til mange af vore medlemmer. Budskabet om at gå ud og påvirk de folketingsmedlemmer, som man kender, for at de kan forstå betydningen af dette lovforslag på den lange bane. Vi skal her også huske at minde lokalpolitikerne i de enkelte kommuner om lovforslaget. Limfjorden rundt Med Niels Sohns indtræden i bestyrelsen, har vi besluttet, at under årets Limfjorden rundt skal TS være synlige under hele sejladsen, og vi har forudsat at kunne trække på lokale ildsjæle i denne forbindelse. Kystkultur Rundt omkring i Danmark trækkes der på den viden som vi i TS besidder omkring værdierne i kulturarven. Nationalpark Mols Bjerge inviterede os i forbindelse planlægning af deres kulturpolitik i forbindelse med deres forpligtigelse over, at etablere små landingssteder langs kysten på Mols.

17 17 Vort arbejde med at få etableret den blå rute langs kysten fra Århus til Ebeltoft var baggrunden for denne indkaldelse. I forbindelse med Kystdirektoratets konference i efteråret, fik jeg kontakt til friluftsrådet, som vi nu er blevet optaget i som A- medlem, og har derved lettere ved at søge midler herfra, til forskellige aktiviteter. billedudstilling Vore 2 billedudstillinger kommer vidt omkring, og vi kan glædes over, at udstillingen er blevet en succes, hvilket bl. a. kan ses ved at Lollands Kystkulturcenter og Bevaringsværft, har fået lavet deres egen sæt, som hænger nu konstant i deres klublokaler på Plutteøen. Pinsestævner Vore pinsestævner placeres på skift i Østdanmark og i Vestdanmark, hvor Storebælt er skillelinjen Holbæk Flensborg 2015 Limfjorden 2016 Nakskov Horsens Frihavnsordningen Stadig flere kommuner viser interesse for at få deres havne med i frihavnsordningen, og i forbindelse med kommunesammenlægningen ser vi en effekt, hvor kommunerne ønsker ens aftale for deres havne, så hvis en kommune ved sammenlægningen havde en TS-frihavn, så ser vi, at alle havnene i den nye kommune bliver frihavn. Ved sidste generalforsamling var der 68 frihavne. Her ved generalforsamlingen i år er vi oppe på 71 Frihavne. Nogle få frihavne har haft status som delvis frihavne. Gennem dialog er det lykkes at ændre de delvise frihavne til fuldgyldige frihavne. Således er der kun en enkelt havn, som fortsat er delvis frihavn. Frihavnsordningen er af stor værdi for TS-skibene og det er os magtpåliggende at have et godt samarbejde med frihavnene. Vi syntes at det er lykkedes med frihavnene. Dette har klart været en fordel for TS.

18 18 TS bestyrelsen arbejder for, at frihavnsordningen også kommer til at gælde liggedage for de charterskibe, der er medlemmer af TS Fokusområde i den kommende periode. Hvad har vi ikke nået i den forgangne periode, og hvad har vi nået, og hvilke fokusområder vil vi arbejde på? Vores mål om at etablere en politisk auktions- og baggrundsgruppe på tværs af bestyrelse og lokalfolk, og hentet fra vor medlemsskare, har vi ikke nået helt som forventet, men i vor strategi- og kommunikationsudvalgs arbejde er der berøring med dette arbejde. Det samme gør sig gældende for opgaven med at få lavet et kulturpolitisk handlingsprogram for TS, vort mål og vor samfundsmæssige betydning og dette tager vi med over til næste års fokusområde. Lovgivningsmæssigt, har vi fået et par tillægsgevinster i form af, vedtagelsen af momsfritagelse for værftsarbejder for forenings-ejede brugsfartøjer. Lovforslaget om at skibsbevaring skal sidestilles med bygningsbevaring, er ligeledes en tillægsgevinst. Tager vi erfaringerne fra det forgangne års arbejde med i de fremadrettede fokusområder i det kommende år, så hedder det opfølgning af det igangsatte politiske arbejde med fokus på: Det politiske arbejde for at sikre midler til den forsatte bevarelse af vor sejlende maritime kulturarv. Det vil ske i tæt samarbejde med Skibsbevaringsfonden. Synliggørelse gennem billedudstilling, udbredelsen af den nye folder om TS, bladet og hjemmesiden Samarbejdet i EMH for på europæisk plan at understøtte det landspolitiske arbejde for fartøjsbevarelsen. Forsat arbejde for det gode sømandsskab og sø sikkerhed gennem afholdelse af skibsdage, medlemsmøder og udbredelse af holdninger herom. Arbejde for forsat øgning i antallet af frihavne, herunder frihavnsordninger for charterskibene. Samarbejde med arrangørerne af veteranskibssejladser rundt om i landet, for at bruge disse stævner som platforme for udbredelsen af budskabet blandt politikere og befolkning om behovet for at forbedre vilkårene for skibene, Poul-Erik Clausen Formand, TS

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens generalforsamling. søndag 19. maj 2013 kl. 10.00 i Stark-hallen, Holbæk

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens generalforsamling. søndag 19. maj 2013 kl. 10.00 i Stark-hallen, Holbæk REFERAT af Træskibs Sammenslutningens generalforsamling søndag 19. maj 2013 kl. 10.00 i Stark-hallen, Holbæk Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat Bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling pinsedag i Flensborg. Som noget nyt bringer vi beretningen i bladet før generalforsamlingen, den vil således ikke blive læst op i sin fulde længde,

Læs mere

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635 BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100

Læs mere

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012.

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Referat T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Dato: 4. marts 2012 i København. Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Referat Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde /2012.

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde /2012. Referat T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 5 2011/2012. Dato: 20. januar 2012, Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, Ebeltoft. Der indledes med spisning fra 18-19 hvorefter mødet begynder. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft. Deltagere: Gæster: Afbud: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup

Læs mere

Træskibs Sammenslutningens ordinære generalforsamling 19. maj 2013 i Holbæk

Træskibs Sammenslutningens ordinære generalforsamling 19. maj 2013 i Holbæk Træskibs Sammenslutningens ordinære generalforsamling 19. maj 2013 i Holbæk Formandens beretning Sommeren står for døren. Udlængslen og drømmene kappes om at forene eventyret, vi alle vil have. Da jeg

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

Beretning for Træskibs Sammenslutningen maj 15 maj 16

Beretning for Træskibs Sammenslutningen maj 15 maj 16 Beretning for Træskibs Sammenslutningen maj 15 maj 16 TS på ny kurs 2015 blev året, hvor medlemstallet i TS for første gang rundede 1000. De seneste to år har vi haft en medlemsfremgang på 25 procent,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Dagorden ifølge vedtægter: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt.

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra 23 huse. Ikke tilstede: Repræsentanter fra hus nr. 14 og hus nr. 18. Formand Knud Jensen

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015. Møde blev afholdt på Fjelsted Kro, Ejby - Fyn Foreninger der deltager: De Broderlige, Djurske, Bornholm, Sjællandske, Slesvigske, Sejs Svejbæk, Vestjyske,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub 1 Navn: Foreningens navn er Dansk Postkortsamler Klub (DPK) Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 2 Formål: Klubbens formål

Læs mere

Ændringsforslag til vedtægterne

Ændringsforslag til vedtægterne Ændringsforslag til vedtægterne Europæisk Ungdom Danmark Landsmøde 22. februar 2014 Ændringsforslag 1-58 Indsendt af: Anne Sofie Tranberg & Tom Weinreich Note: Alle paragrafhenvisninger sker med de numre,

Læs mere

Referat af Stiftende generalforsamling

Referat af Stiftende generalforsamling Referat af Stiftende generalforsamling Mandag den 18. maj 2015 kl. 18.30 19.30 Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København Mødezone Tilstede: 11 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Korsør, bestyrelsesweekend november, referat

Korsør, bestyrelsesweekend november, referat Korsør, bestyrelsesweekend 14.- 15. november, referat Deltagere: Merete Ettrup, formand, Preben Glud, Mathilde Højrup, Egon Hansen, kasserer, Jay Bruun, næstformand, Karsten Heide, Henning Thøgersen, suppleant,

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Bestyrelsen har haft svært ved at konstituere sig i 2014-15, primært på grund af formandens sygdom. Nuværende bestyrelse består af:

Bestyrelsen har haft svært ved at konstituere sig i 2014-15, primært på grund af formandens sygdom. Nuværende bestyrelse består af: Referat fra generalforsamling i Netpa Danmark, 10 november 2015 Generalforsamlingen finder sted på Hotel Årslev Kro i umiddelbar forlængelse af NET-dagen 2015. 1. Valg af dirigent: Poul Erik Rasmussen

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

( 11Å Århus Lærerforening

( 11Å Århus Lærerforening ( 11Å Århus Lærerforening Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 11. marts 2016 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Dato og Tid: Tirsdag den 14. september 2010, kl. 19:30 Sted: Forsamlingshuset, Koldingvej 31, 6040 Egtved Agenda: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets

Læs mere