GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013"

Transkript

1 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 Disse betingelser gælder for privat- og erhvervskunders brug af Basisbanks netbank. Betingelserne består af to sæt regler vedrørende logon: logon med NemID, og logon med adgangs- og underskriftskode. Sidstnævnte gælder kun indtil du får NemID. Betingelserne træder i kraft først gang du tager NemID eller adgangs- og underskriftskode i brug i Basisbanks netbank. Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende, selskaber m.v., der kun anvender systemerne til erhvervsmæssige- eller erhvervslignende formål. Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder også i netbanken, medmindre de er fraveget i nærværende betingelser. 1. NETBANKEN Basisbank tilbyder en netbank, hvor du via internettet kan overføre beløb, gennemføre andre transaktioner, søge information og kommunikere med banken. Det er en forudsætning for adgangen til netbanken, at du har internetadgang. 2. OPBEVARING OG ANVENDELSE AF ADGANGSKODE, ELEKTRONISK UNDERSKRIFTSKODE OG BRUGERNUMMER Adgangskoden, underskriftskoden og brugernummeret er personlige og skal holdes hemmelige. Brugernummer, adgangskode og den elektroniske underskriftskode skal altid opbevares hver for sig. Hverken adgangskoden eller den elektroniske underskriftskode må lagres i PCens eller telefonens hukommelse. Du kan ændre adgangskoden og den elektroniske underskriftskode via netbanken. Hverken adgangskoden eller den elektroniske underskriftskode må overdrages til tredjemand, herunder medlemmer i din husstand, men må kun anvendes af dig personligt. Adgangskoden og den elektroniske underskriftskode bør læres udenad. Hvis du ikke kan lære koderne udenad, skal de opbevares forsvarligt, så andre ikke får kendskab til dem. Du har pligt til, med passende mellemrum, at kontrollere, at brugernummer, adgangskoden og den elektroniske underskriftskode ikke er kommet til andres kendskab. 3. OPBEVARING AF BRUGER-ID, ADGANGSKODE OG NØGLEKORT (NEMID) Reglerne om NemID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort, fremgår af "Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur", som du kan se på Generelt gælder, at dit bruger-id, din adgangskode og dit nøglekort ikke må overdrages til andre, herunder medlemmer i din husstand, men må kun anvendes af dig personligt. Adgangskoden må ikke skrives ned og opbevares sammen med nøglekortet, eller skrives på nøglekortet. Adgangskoden bør læres udenad. Hvis du ikke kan lære koden udenad, skal den opbevares forsvarligt, så andre ikke får kendskab til dem. Du har pligt til, med passende mellemrum, at kontrollere, at dit bruger-id, adgangskoden og dit nøglekort ikke er kommet til andres kendskab. 4. SPÆRRING - OG DIN PLIGT TIL AT SPÆRRE FOR ADGANGEN TIL NETBANKEN Såfremt du får mistanke om, at en uvedkommende har fået kendskab til din adgangskode, den elektroniske underskriftskode eller NemID, skal du straks selv spærre for adgangen via netbanken. Hvis dette ikke er muligt, skal du straks spærre for adgangen til netbanken ved at ringe til Basisbank. Uden for bankens åbningstid kan du spærre NemID ved at ringe til DanID på tlf (hele døgnet). Ved henvendelse til Basisbank eller DanID skal du oplyse dit bruger-id eller cpr-nummer, samt navn og adresse. Anvender du endnu ikke NemID, kan du uden for bankens åbningstid spærre din elektroniske adgangskode og underskriftskode ved at ringe til Nets på tlf Spærring udenfor Basisbanks åbningstid gennemføres med virkning fra netbankens åbning. Af sikkerhedsmæssige årsager vil adgangen til netbanken automatisk blive spærret i tilfælde af, at adgangskoden indtastes forkert tre gange i træk. Vi vil desuden spærre for adgangen: - hvis din konto ophæves, eller - hvis du overtræder Basisbanks regelsæt, eller - hvis din konto er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand Spærringen kan kun ophæves ved henvendelse til Basisbank. 5. DIN OPLYSNINGSPLIGT Bliver du opmærksom på eller får mistanke om uregelmæssigheder, der har betydning for din datasikkerhed, er du forpligtet til snarest muligt at underrette Basisbank. Det gælder også eventuelt misbrug og bortkomst af adgangskoden, den elektroniske underskriftskode eller NemID. 1

2 6. FULDMAGT Du kan, efter forudgående samtykke fra Basisbank, give en anden person fuldmagt til at disponere over dine konti, også via netbanken. Fuldmagten skal være skriftlig og utvetydig. Fuldmagtshaveren får adgang til kontiene ved hjælp af eget NemID eller eget brugernummer samt egen personlig adgangskode og elektronisk underskriftskode. De regler, der gælder for dig, herunder reglerne om dit ansvar og hæftelse, gælder også for fuldmagtshaveren. Du hæfter for fuldmagtshaverens dispositioner, som om du selv havde foretaget dispositionerne. Du er selv ansvarlig for, at fuldmagtshaveren får kendskab til fuldmagten og dens omfang samt disse 'Betingelser for anvendelse af netbanken. Oprettelsen af fuldmagtsforholdet skal ske på Basisbanks fuldmagtsformular. 7. UDFØRELSE AF BETALINGSTRANSAKTIONER For at Basisbank kan udføre betalingstransaktioner for dig via netbanken, skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. Ved indenlandske overførsler skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Ved overførsler til udlandet skal du oplyse IBAN-nr. og Swiftkode. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal du oplyse FI-kreditornummer. Basisbank betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for, at vi kan gennemføre din betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. 8. OPLYSNINGER OM BETALINGSTRANSAKTIONER Vi stiller dagligt oplysninger om posteringer på din betalingskonto til rådighed i netbanken. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, hvis vi efter din anmodning leverer supplerende oplysninger, hyppigere oplysninger eller tilbyder overførsel af disse oplysninger ved hjælp af andre kommunikationsmidler end netbanken. 9. KONTOBEVÆGELSER OG KONTROL Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, skal du henvende dig til os snarest muligt. Du kan kontrollere beløbsoverførsler ved at forespørge på saldi og bevægelser på netbanken. I forbindelse med saldooplysninger m.v. indhentet via netbanken gør vi opmærksom på, at der kan være bevægelser, der ikke er endeligt registreret på kontoen på forespørgselstidspunktet. 10. TILBAGEFØRSEL AF BETALINGER SOM DU IKKE HAR GODKENDT Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på din betalingskonto, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig til Basisbank snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at kontrollere posteringer på din konto. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Basisbank senest ske 13 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto. Vi vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil vi igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af dit betalingskort vil vi eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor dig SÆRLIGT FOR ERHVERVSKUNDER Er du erhvervskunde, skal du henvende dig til os snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Basisbank senest ske 2 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto. 11. GENNEMFØRELSE AF BETALINGSORDRE En betalingsordre vil altid blive hævet fra din konto på den betalingsdag, som du har aftalt med os. Der kan gå op til 3 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra din konto, til beløbet indsættes på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. 12. TILBAGEKALDELSE AF ORDRER Afgivne ordrer, herunder ordrer om overførsel af beløb og betalinger til tredjemand, kan ikke tilbagekaldes. Ordrer om fremtidige overførsler af beløb mellem konti eller ordrer om fremtidige betalinger kan dog slettes inden kl dagen før ordren skal udføres. For overførsler via Betalingsservice gælder 'Generelle regler for debitorer i Betalingsservice'. 2

3 13. KUNDENS ANSVAR OG HÆFTELSE a) Du hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af netbanken, når din personlige kode, den elektroniske underskriftskode eller NemID er anvendt. b) Du hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede brug af netbanken, hvis Basisbank godtgør, at du bevidst har oplyst adgangskode, den elektroniske underskriftskode eller NemID til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var en nærliggende risiko for misbrug. c) Du hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af netbanken, hvis Basisbank godtgør: - at du eller nogen, som du har overladt din personlige adgangskode, den elektroniske underskriftskode eller NemID til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede brug, eller - at du, eller nogen som du har overladt din personlige adgangskode, den elektroniske underskriftskode eller NemID til, har undladt at underrette Basisbank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskode, elektronisk underskriftskode eller NemID er kommet til den uberettigedes kendskab, eller - at du har oplyst din personlige adgangskode, den elektroniske underskriftskode eller NemID til den, der har foretaget den uberettigede brug, uden at forholdet er omfattet af b). Du hæfter kun efter punkt a)-c), såfremt transaktionen er korrekt registreret og bogført. Uanset punkt a, b og c hæfter Basisbank, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingssystemet. Når du foretager overførsler af beløb mellem konti eller betalinger via netbanken, er du ansvarlig for, at der er dækning på kontoen på betalingsdagen, samt at samtlige informationer, som er nødvendige for overførslens eller betalingens gennemførsel, er angivet korrekt ERHVERVSKUNDERS ANSVAR Er du erhvervskunde, bærer du risikoen for ethvert tab som følge af misbrug af systemet og er ansvarlig for tab hos Basisbank eller tredjemand som følge heraf, med mindre du kan godtgøre, at misbruget ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra din side. Ved overførsler mellem konti eller betalinger via systemet, er du ansvarlig for, at der er dækning på kontoen på betalingsdagen, samt at samtlige informationer som er nødvendige for overførslens eller betalingens gennemførsel, er angivet korrekt. 14. BASISBANKS ANSVAR FOR UBERETTIGET BRUG Basisbank er ansvarlig for uberettiget brug af netbanken, der finder sted, efter at Basisbank har fået underretning om, at en uberettiget har fået kendskab til din adgangskode, elektroniske underskriftskode eller NemID. Basisbank skal snarest over for dig bekræfte modtagelsen af underretning om, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab. Bekræftelsen skal være skriftlig og angive tidspunktet for underretning. Basisbank træffer passende foranstaltninger til hindring af tredjemands uberettigede adgang til netbanken. Basisbank er i overensstemmelse med almindelige ansvarsregler ansvarlig for tab, der kan henføres til fejl fra vores side. Basisbank er dog ikke ansvarlig for tab som følge af: - driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af netbanken. - afbrydelse i din adgang til at indhente information eller udføre transaktioner. Basisbank er ikke forpligtet til at gennemføre overførsler af beløb mellem konti eller betalinger, der ikke er dækning for, eller som ikke kan gennemføres på grund af din mangelfulde angivelse af informationer, som er nødvendige for betalingens gennemførsel. Endvidere er Basisbank ikke forpligtet til at gennemføre overførsler af beløb mellem konti eller betalinger, hvis du anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs, afgår ved døden eller indleder gældssanering eller forhandling om tvangsakkord. Bemærk, at der er risici ved transmission af oplysninger via Internettet. Derfor foregår download af tredjemands programmer på egen risiko, med mindre disse programmer er digitalt signeret og godkendt af Basisbank eller Skandinavisk Data Center A/S. Dekompilering (udpakning) og deraf afledte ændringer i kildeteksten vil være i strid med ophavsretten og være en ukorrekt anvendelse af netbanken. Basisbank eller Skandinavisk Data Center A/S hæfter ikke for eventuelle tab, der er et resultat af en sådan ukorrekt anvendelse. 15. BASISBANKS ERSTATNINGSANSVAR Basisbank er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er vi ikke ansvarlige for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Basisbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, - svigt i Basisbanks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Basisbank selv eller dens organisation, og 3

4 uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Basisbank, - andre omstændigheder, som er uden for Basisbanks kontrol. Basisbanks ansvarsfrihed gælder ikke hvis: - Basisbank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, - lovgivningen under alle omstændigheder gør Basisbank ansvarlig for det forhold som er årsag til tabet. 16. ARBEJDSKONFLIKTER Du kan ikke bruge systemet, hvis Basisbank og/eller vores datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen. 17. OMKOSTNINGER VED BRUG AF NETBANKEN Gebyrer for anvendelse af netbanken fastsættes af Basisbank, og fremgår af Basisbanks priser på Du afholder selv udgifterne til telefonabonnementet, samtaleafgift og eventuelt anden afgift til telefonselskaberne, samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter på dit udstyr, PC eller telefonmodem. Basisbank forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr i forbindelse med underretning om begrundelse for en afvist betalingsordre. Basisbank forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor du har oplyst en forkert entydig identifikationskode. 18. VURDERING AF BRUGERE Adgang til netbanken på sker efter individuel vurdering. Basisbank forespørger i RKI om du er registret. Vi kan nægte personer, som står i pengeinstitutternes register over check- og kortmisbrugere adgang til netbanken. 19. BRUG, OPBEVARING OG VIDEREGIVELSE AF BRUGERNUMMER OG KONTONUMMER Når du bruger netbanken noteres brugernummer, dit og betalingsmodtagers kontonumre, beløb samt dato for transaktionen. Oplysningerne opbevares i Basisbank eller SDC, eller hos betalingsmodtager eller betalingsmodtagers pengeinstitut for så vidt angår kontonumre. Oplysningerne opbevares i 5 år, og videregives kun til andre end de ovenfor nævnte parter, såfremt lovgivningen kræver det, eller til brug for retssager i forbindelse med anvendelsen af netbanken på basisbank.dk. Oplysningerne anvender vi i vores bogføring, i kontoudtog og ved eventuel senere fejlretning. 20. NETBANKENS ÅBNINGSTIDER Der er under normale omstændigheder adgang til netbanken hele døgnet. En midlertidig ændring af åbningstiderne som følge af driftsforstyrrelser, vil i videst mulige omfang blive meddelt via Generelle ændringer i åbningstiderne meddeles ligeledes på UDSENDELSE AF ADVARSEL HVIS DER OPSTÅR UREGELMÆSSIGHEDER ELLER FEJL I KOMMUNIKATIONSUDSTYR, ELLER HVIS KODE ELLER ANDET LEGITIMATIONSMIDDEL BORTKOMMER, MISBRUGES ELLER ER I EN UBERETTIGETS BESIDDELSE Eventuelle tekniske fejl kan medføre en afbrydelse af din adgang til systemet. Sådanne midlertidige afbrydelser vil så vidt muligt blive meddelt via systemet. Hvis koder eller andet legitimationsmiddel bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse, skal du straks spærre for adgangen til systemet eller ringe til Basisbank eller Nets, som vil foretage en spærring. Se i øvrigt punktet "spærring". Når dit brugernummer spærres, vil du modtage en skriftlig bekræftelse fra Basisbank med angivelse af tidspunktet for din spærring eller underretning til Basisbank herom. 22. FUNKTIONER I NETBANKEN 22.1 GENERELT - Skift adgangskode - Du kan skifte din NemID adgangskode - Skift bruger-id - Du kan skifte dit NemID bruger-id - Bestil nyt nøglekort - Du kan bestille nyt NemID nøglekort - Spær nøglekort - Du kan spærre dit NemID nøglekort - Ændre adgangskode - Du kan ændre din adgangskode - Ændre underskriftskode - Du kan ændre din underskriftskode - Spærre adgangen - Du kan spærre for hele aftalen - Se handlinger - Du kan få en oversigt over de handlinger, som du har foretaget de seneste 90 dage - Vælge funktioner - Du kan selv sammensætte din aftale med de funktioner, du ønsker at benytte - e-boks - Du kan koble dig direkte på din personlige elektroniske postkasse uden at skulle afgive nye koder. Du kan vælge at få nogle 4

5 af de breve, som vi normalt sender med posten, leveret i e-boks - f.eks. årsopgørelse, fondsnotaer, etc. Se den komplette fortegnelse i e-boks. Du kan naturligvis også se boksens øvrige indhold, f.eks. din post fra offentlige myndigheder eller dine egne dokumenter 22.2 KONTO - Saldoforespørgsel - Du kan se saldi på alle tilmeldte konti - Bevægelsesforespørgsel - Du kan se bevægelserne på dine konti 22.3 OVERFØRSEL OG BETALING - Overførsel til tilmeldte konti - Du kan overføre beløb til danske konti, der er tilmeldt aftalen - Overførsel til andre konti - Du kan overføre beløb til danske konti, der ikke er tilmeldt aftalen - Betaling af girokort - Du kan betale girokort af typerne 01, 04 og 15 - Betaling af indbetalingskort - Du kan betale indbetalingskort af typerne 71, 73 og 75 - Forespørge på fremtidige betalinger - Du kan få et overblik over alle betalinger, der er lagt ind til fremtidig betaling - Tilbagekaldelse af ikke-udførte ordrer om overførsel eller betaling - Du kan fortryde en betaling eller overførsel, der endnu ikke er gennemført - Indlægge kreditor i kreditorregister - Du kan gemme oplysninger om kreditorer, så du undgår at taste dem igen ved senere betalinger til samme kreditor 22.4 ANDEN BETALING - Udstedelse af bankcheck - Du kan betale med en bankcheck, der sendes til modtageren - edankort (elektronisk Dankort) - edankort er en betalingsfunktion, hvor du kan betale elektronisk for varer/ydelser på internettet, fra konti, der er tilmeldt aftalen. edankort-betalinger gennemføres ved brug af dine personlige, hemmelige koder fra denne aftale. Det vil fremgå af betalingsmodtagers hjemmeside, om der kan betales med edankort 22.5 BETALINGSSERVICE - Betalingsoversigt - Du kan få en oversigt over betaling via Betalingsservice, enten i brevform eller i elektronisk form via netbanken. Aftalerne vises med beløb i slutningen af måneden inden betalingerne forfalder - Afvisning/afmelding - Du kan afvise eller afmelde betalinger, som fremgår af betalingsoversigten indtil den 7. i hver måned klokken Hvis den 7. ikke er en bankdag kan betalingen afvises den efterfølgende bankdag senest klokken Tilmelding - Du kan tilmelde betalinger til betaling via Betalingsservice 22.6 DEPOT - Oprette depot - Der kan oprettes og tilknyttes et nyt værdipapirdepot til din aftale. Oprettelsen af depot er underlagt 'Regler for opbevaring af værdipapirer i depot' - Oversigt over alle tilmeldte depoter - Du kan se en oversigt over alle depoter tilmeldt din aftale - Forespørgsel til depotbevægelser - Du kan hente bevægelser, som er foretaget i de depoter, der er tilmeldt aftalen - Forespørgsel til depotindhold - Du kan se oversigter over indholdet af de depoter, der er tilmeldt aftalen 22.7 VÆRDIPAPIRHANDEL - Handle værdipapirer - Du kan indgå strakshandler på udvalgte aktier og obligationer, hvor Basisbank stiller kurserne, frem til kl. 22 på hverdage. - Børshandel - Du kan handle direkte på Københavns Fondsbørs i børsens åbningstid. Dit ønske om køb eller salg lægges ud på Københavns Fondsbørs, og der gennemføres en handel på det tidspunkt, hvor der findes en modpart, som ønsker at handle det pågældende papir til den ønskede kurs - Handler kan kun foretages på de depoter, der er tilmeldt aftalen - Se oversigt over indlagte ordrer - Du kan se egne indlagte handelsordrer til gennemførelse samme dag eller på en senere børsdag - Markedsdybde - Du kan se markedsdybde for aktier og obligationer noteret på København Fondsbørs. Markedsdybde er et overblik over bud og udbud i papiret. Informationerne stammer fra Københavns Fondsbørs og leveres mindst 15 minutter forsinkede. De er derfor tiltænkt som almen information - Forespørgsel på strakskurser stillet af Basisbank - Du kan se strakskurser stillet af Basisbank på udvalgte aktier og obligationer ÆNDRINGER Hvis systemet udvides med funktioner, der kan få konsekvenser særligt i relation til dit ansvar, skal du indgå en særskilt aftale om tilslutning til de nye funktioner, før du kan benytte disse. Generelle ændringer af åbningstiderne - særlig indskrænkning af åbningstiden - varsles over for dig via netbanken. VARSLING AF ÆNDRINGER - Særligt for privatkunder Hvis Basisbank foretager væsentlige indskrænkninger i de funktioner, som netbanken kan benyttes til, skal dette meddeles dig med mindst 2 måneders varsel. Basisbank kan ændre disse betingelser med 2 måneders varsel ved meddelelse til dig. - Særligt for erhvervskunder Hvis Basisbank foretager væsentlige indskrænkninger i de funktioner, som netbanken kan benyttes til, skal dette meddeles kunden med mindst 14 dages varsel. Basisbank kan ændre disse betingelser uden varsel. 5

6 ÆNDRINGER DER IKKE VARSLES Ændringer til disse betingelser, der ikke er til ugunst for dig, kan ske uden varsel. BESKED OM ÆNDRINGER Du vil modtage besked om ændringer via netbanken. ACCEPT AF ÆNDRINGER Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelse har meddelt Basisbank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil forholdet anses som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. OPSIGELSE Du kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med Basisbank og uden varsel udtræde af banken. Basisbank kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, som for eksempel i tilfælde af, at banken har leveret udstyr til dig til brug for netbanken, aftalemæssigt betinge sig, at du enten tilbageleverer det leverede udstyr eller yder Basisbank kompensation herfor. - Særligt for privatkunder Basisbank kan skriftligt opsige aftalen med dig med mindst 2 måneders varsel. I tilfælde af din misligholdelse er Basisbank dog berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel. Som misligholdelse betragtes blandt andet din manglende betaling af forfaldne gebyrer, overtræk på dine konti samt din manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter. - Særligt for erhvervskunder Basisbank kan skriftligt opsige aftalen med kunden uden varsel. I tilfælde af kundens misligholdelse er Basisbank ligeledes berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Ved misligholdelse forstås bl.a. kundens manglende betaling af forfalden brugerbetaling, overtræk på kundens konti samt kundens manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter. KLAGER Hvis du har klager, kan du henvende dig i Basisbank. Får du ikke medhold i klagen, kan du, hvis du er privatkunde, henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller forbrugerombudsmanden. TILSYN Basisbank er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret i PI-registeret. 6

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, Postboks 28, 9760 Vrå E-mail: mail@sparv.dk Afdeling: Sparekassen Vendsyssel,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Dronninglund Sparekasse, Hovedkontoret, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund Afdeling: Dronninglund Sparekasse, Dronninglund,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening Pengeinstitut Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1., 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK Du kan bl.a. Få informationer om egne konti og depoter Overføre penge mellem egne konti og til andres konti Oprette faste

Læs mere

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales Side 1 af 9 Dokumentnummer 2012-06-21-16.15.42.113280 Aftale om Netbank Kunden og Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege, post@moensbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 0715 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4962d Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Stabsfunktioner. vestjyskbank@vestjyskbank.dk. 2. Indhold. Pengeinstituttet

Stabsfunktioner. vestjyskbank@vestjyskbank.dk. 2. Indhold. Pengeinstituttet Aftale om Netbank (Erhverv) Parter Kunde Pengeinstituttet vestjyskbank Stabsfunktioner Torvet 4-5 7620 Lemvig vestjyskbank@vestjyskbank.dk CPR-nr./CVR-nr. 4560037592 Indhold Mellem ovennævnte parter er

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Læs om Gældende pr. 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til -konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan ogsa

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Brugerregler for Swipp med betalingskort

Brugerregler for Swipp med betalingskort Brugerregler for Swipp med betalingskort Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave pengeoverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere