Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring"

Transkript

1 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: Version: 1.0 Status: Godkendt Dato:

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Første version RSP/SD Rettelser ifølge reviewmøde MMI/MBBL Læsevejledning udvidet MMI/MBBL Tidsplan opdateret PLL/MBBL Kapitel 3, 4 og 5 skrevet om/udvidet RSP/SD Dokument opdateret i henhold til kommentarer fra KE, EMU, PLL og MMI samt opdateret i henhold til aftale med EMU og PLL Ændringer baseret på input fra Else-Marie Ulvsgaard, Peter Lindbo Larsen, Michael Michaelsen og Morten Rostved. Ændringer af logo og referencer til MBBL er fjernet version 0.6 er drøftet i Testforum 7. okt. og efterfølgende i PF for GD1-GD2 i uge 43 uden bemærkninger. Delprogramledelsen har foretaget enkelte rettelser. RSP/SD MMI/GST THJ/GST Godkendt af GD1 og GD2 styregruppe MMI/GST Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING ANVENDTE TESTBEGREBER KILDEHENVISNINGER OVERBLIK TIDSPLAN OG HOVEDAKTIVITETER QA1: KVALITETSSIKRING AF FORRETNINGSMÆSSIGE BESKRIVELSER Formål Indhold Forudsætninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Omfang QA2: KVALITETSSIKRING AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER Formål Indhold Forudsætninger Omfang TEST Formål Indhold af REF:

3 2.4.3 Forudsætninger Omfang TESTMÅL TEST SCOPE TESTDATA GENERELLE KRAV REGISTERPROJEKTERNES ETABLERING AF TESTDATA KRAV TIL DATAVARIATIONER TESTDATA TESTMILJØER INTEGRATIONER IMELLEM REGISTERPROJEKTERNE INTEGRATION TIL DATAFORDELEREN FORDELING AF TESTMILJØER Testmiljøer i forhold til Datafordeleren STYRING AF TESTMILJØER OG TESTDATA Koordinering i forhold til snitfladetest Koordinering i forhold til anvendertest TESTFORBEREDELSE WORKSHOPS RAPPORTERING TESTVÆRKTØJER TESTSTYRINGSVÆRKTØJ - TESTLINK FEJLRAPPORTERINGSVÆRKTØJ - JIRA TESTVÆRKTØJER KVALITETSSIKRINGSVÆRKTØJER TRÆNING OG UDDANNELSE BILAG BILAG 1 - PROJEKTLEDERE OG TESTMANAGERE BILAG 2 - DATAFORDELERENS BESKRIVELSE AF TESTMILJØER af REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Hovedplanens formål er at beskrive de test og kvalitetssikringsaktiviteter, ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet gennemfører, med henblik på: Sikring af at de i Målarkitekturen definerede forretningsprocesser fungerer som beskrevet Sikring af at registrenes hændelser er specificeret entydigt og kan anvendes med relevante abonnementer Sikring af at Ajourføringsservices mellem registrene, er specificeret og fungerer som beskrevet Sikring af at sammenstillede services er specificeret og fungerer som beskrevet 1.2 Metode Hovedplanen skal anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til de tværgående test og kvalitetssikringsaktiviteter mellem GD1, GD2 og GD7. Planen beskriver rammerne, forudsætningerne og scope for den tværgående kvalitetssikring samt de overordnende milepæle, relateret til den tværgående kvalitetssikring. Hovedplanen sætter således rammerne for arbejdet både i selve grunddataprogrammerne og i de enkelte registre. Udover selve test- og kvalitetssikringsaktiviteterne, fastsætter hovedplanen også hvilken testmetodik og hvilke testværktøjer, der skal anvendes. 1.3 Proces Hovedplanen er udarbejdet af adresse- og ejendomsdataprogrammernes sekretariat, med udgangspunkt i den fælles teststrategi [1] samt tidligere, i projektforum, aftalte kvalitetssikringsaktiviteter. Derudover har der været afholdt forskellige workshops, med andre fokusområder, som har givet input til udarbejdelsen og afgrænsningen af de enkelte test og kvalitetssikringsaktiviteter. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en overordnet beskrivelse af de samlede test og kvalitetssikringsaktiviteter med angivelse af formål, indhold, forudsætninger, milepæle og omfang. Kapitlets målgruppe er delprogrammernes styringsfora og andre interessenter, med et behov for et samlet overblik og test og kvalitetssikringsaktiviteter. Kapitel 3 Testmål Indeholder et overblik over hvad testen vil indeholde og hvad testen ikke omfatter. Kapitel 4 - Testdata Indeholder en beskrivelse af kravene til testdata og krav til projekternes aktiviteter i forbindelse med etablering af testdata - 4 af REF:

5 Kapitel 5 - Testmiljøer Indeholder en beskrivelse af Datafordelerens testmiljøer. Kapitel 6 - Testforberedelse Indeholder en oversigt over nogle af de fælles testworkshops, som vil blive afholdt i efteråret Kapitel 7 - Testværktøjer Indeholder en oversigt over de værktøjer, som skal anvendes til planlægning og afviklingen af testen. Kapitel 8 - Bilag Indeholder relevante bilag til dette dokument. Beskrivelse af fejlhåndtering og ændringshåndtering er ikke medtaget i denne version af hovedplanen. Der er behov for yderligere afklaringer før governance for fejl- og ændringsstyring er på plads. Hovedplanen betragtes som et rammeværk for de fælles testaktiviteter og vil blive udbygget og opdateret i takt med emnernes afklaring. 1.5 Anvendte testbegreber Begreb Snitfladetest Integrationstest Anvendertest Systemtest Testdata Prøvedata Produktionsdata Forklaring Benævnelse for registerprojekterne egen test af ajourføringsservices og DAF tjenester. Benævnelse for den del af fællestesten, der omfatter de tværgående forretningsprocesser mellem registerprojekterne i GD1 og GD2 Benævnelse for den del af fællestesten, der involverer GD1 og GD2 registerprojekternes primære anvendere, som ikke selv er en del af registerprojekterne i GD1 og GD2 Fælles benævnelse for snitfladetest, integrationstest og anvendertest. Begrebet anvendes til at skelne mellem kvalitetssikring af dokumenter og kvalitetssikring af de udviklede programmer. Testdata er et større udvalg af sammenhængende data fra flere grunddataregistre. Testdata bruges til integrationstest og snitfladetest. Prøvedata er de data, som bruges til integration af registrene på DAF. Prøvedata er en del af dataleverancespecifikationen. Produktionsdata er de data, der er i produktionen. 1.6 Kildehenvisninger Nr. Titel Version [1] Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet [2] Ejendomsdataprogrammet Implementeringsplan 2.1 [3] Adresseprogrammet Implementeringsplan 2.1 [4] GD1 Ejendomsdataprogrammet Målarkitektur med bilag [5] GD2 Adresseprogrammet Målarkitektur med bilag af REF:

6 2. Overblik De samlede test og kvalitetssikringsaktiviteter omfatter både skrivebordstest og systemtest af projekternes leverancer. Skrivebordstest anvendes til at kvalitetssikre at forretningsmæssige beskrivelser og tekniske specifikationer kan sammenholdes med og overholder de beskrevne forretningsprocesser og anvenderbehov. Systemtest anvendes til at verificere at funktionalitet, hændelser og services tilhørende de enkelte registerprojekter fungerer som beskrevet og indeholder de oplysninger, der fremgår af de tekniske specifikationer. 2.1 Tidsplan og hovedaktiviteter Aktiviteterne kan inddeles i 3 faser (QA1, QA2 og TEST), som illustreret nedenfor: Figur 1: Fase- og milepælsoversigt for tværgående test og kvalitetssikring. Den gule farve viser perioden for testforberedelse, mens den grønne farve viser perioden for testafviklingen. Kort beskrivelse af aktiviteterne i figur 1 QA1: Kvalitetssikring Forretning QA2: Kvalitetssikring Teknisk TEST: Testforberedelse Testmiljø Testdata En kvalitetssikringsopgave, hvor der sikres, at der er sammenhæng mellem de forretningsmæssige specifikationer for udstillingsmodeller, services og hændelser. En kvalitetssikringsopgave, hvor der sikres at de tekniske specifikationer for udstillingsmodeller, services og hændelser hænger sammen på tværs af projekterne og de to delprogrammer. Her fastlægges, planlægges og etableres det fælles testmiljø. Her fastlægges, planlægges testcases og etableres de fælles testdata sæt. Testdata udvælges på grundlag af testcasenes datamæssige forudsætninger. Testdata er fuldt konverterede produktionsdata fra et eller flere geografisk afgrænsede områder, eventuelt suppleret - 6 af REF:

7 Testinfrastruktur Opbygning af kompetencer TEST: Testafvikling Snitfladetest (Projekt) Integrationstest Anvendertest Øvrige anvendere med konstrueret testdata, såfremt de ønskede datavarianter ikke eksisterer i det valgte produktionsdata. Her bliver den nødvendige infrastruktur fastlagt og etableret (arbejdssted, værktøjer, etc.) Registerprojekterne testkompetencer styrkes gennem fælles workshops om testscope, testcases, testafvikling, fejlhåndtering etc. for testmanagere og testere i projekterne og delprogrammerne I snitfladetesten vil registerprojekterne, i samarbejde med DAF, sikre at registerprojekternes egne grænseflader til andre registerprojekter samt til DAF fungerer korrekt. Det er, jf. den fælles teststrategi[1], registerprojekternes ansvar at planlægge og afvikle snitfladetesten. En godkendt snitfladetest er en forudsætning for deltagelse i integrationstesten. Registerprojekterne har ansvaret for gennemførelse af snitfladetest. GD1 og GD2 bidrager med koordination I integrationstesten, testes de udvalgte tværgående processer, der er identificeret i den fælles teststrategi[1], de tværgående processer er fordelt med 7 i GD1 og 9 i GD2. Integrationstest gennemføres i regi af GD1 og GD2 I anvendertesten gives der adgang til at registerprojekternes primære anvendere selv kan teste deres adgang til og brug af grunddata via DAF. Anvendertesten er opdelt i 3 spor: 1. SKAT (ejendomsvurdering) og KL/Kombit (ejendomsskat og bidrag samt ESR) 2. CPR og Digital flytning 3. CVR og DST Anvendertesten koordineres af GD1 og GD2. I denne testperiode, gives der adgang til at øvrige anvendere fra f.eks.gd1 s Anvenderforum kan teste deres egne anvendelse af grunddata fra DAF. Leverancer godkendt Hovedplan version 1.0 Hovedplan version 2.0 Testplan/testcase Denne plan En opdateret hovedplan med specifikationerne af testmiljø, testdata og testinfrastruktur. Detaljeret testplan med testcase for hver testafvikling. Kvalitetssikringsplan Oversigt over hvordan den tværgående kvalitetssikring bliver afviklet. Kvalitetssikringsrapport Resultatet af kvalitetssikringen i QA1 og QA2. Testrapport Tabel 1 - Beskrivelse af aktiviteter Resultatet af testafviklingen i de forskellige systemtests. - 7 af REF:

8 Aktør System/register Organisation GD1 Delprogram MU/BEA GST BBR Skat EJF GST GD2 Delprogram DAR GST DAGI GST DS GST GD7 Delprogram DAF GST Primære anvendere CPR CPR CVR ERST Ejendomsskat og bidrag KL/Kombit Vurderingssystemer SKAT Danmarks Statistik DST Øvrige anvendere Repræsentanter fra GD1 anvenderforum Tabel 2- Aktører Rollefordeling Mellem de enkelte projekter og organisation - og de enkelte test aktiviteter, er der følgende rolle fordeling. Tabellen viser, hvem der er ansvarlig og involveret de enkelte aktiviteter Roller: Prograteoperatør dataanven- Registerprojek- DAF- Primære A Ansvarlig I Involveret dere GD1 ()- Optionelt GD2 Kvalitetssikring A I I (I) Snitfladetest A I (I) Aktiviteter Integrationstest A I I Anvendertest (primære anvendere) I I I A Tabel 3 - Rollefordeling 2.2 QA1: Kvalitetssikring af forretningsmæssige beskrivelser Formål Formålet i denne fase er at kvalitetssikre de forretningsmæssige beskrivelser af de enkelte registerprojekters udstillingsmodeller, ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser. En detaljeret beskrivelse af plan og metode for kvalitetssikring er beskrevet i [1]. - 8 af REF:

9 2.2.2 Indhold Kvalitetssikringen foretages ved at sammenholde de forretningsmæssige beskrivelser med de tilsvarende beskrivelser i registerprojekternes løsningsarkitekturer. Udstillingsmodellerne sammenholdes med informationsmodellerne, beskrevet i løsningsarkitekturernes bilag B, mens ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser sammenholdes med beskrivelserne i løsningsarkitekturernes bilag A Omfang Kvalitetssikringsaktiviteterne skal foretages for 7 registerprojekter og omfatter, pr. 1. juni 2016: 7 Udstillingsmodeller (MU, BEA, BBR, EJF, DAR, DAGI, DS) 23 Ajourføringsserviceoperationer 9 Sammenstillede serviceoperationer 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark) 25 Hændelsesbeskedtyper Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: Udstillingsmodeller: 7*4 timer á 3 personer i alt 84 timer Ajourføringsserviceoperationer: 23*0,5 timer á 3 personer i alt 34,5 timer Sammenstillede serviceoperationer: 9*1,5 timer á 5 personer i alt 67,5 timer Udstillingsserviceoperationer: 31*0,5 timer á 3 personer i alt 46,5 timer Hændelsesbeskedtyper: 25*1 timer á 3 personer i alt 75 timer Samlet estimat for kvalitetssikring i fase 1: 307,5 timer 2.3 QA2: Kvalitetssikring af tekniske specifikationer Formål Formålet i denne fase er at kvalitetssikre de tekniske specifikationer af de enkelte registerprojekters ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser Indhold Kvalitetssikringen foretages ved at sammenholde de tekniske specifikationer med de tilsvarende forretningsmæssige beskrivelser fra fase 1 kvalitetssikringen. Ud over den kontrol, der på dette grundlag kan foretages af objekter og attributter, omfatter kvalitetssikringen også en sikring af at datatyper er anvendt konsekvent samt at angivelsen af obligatoriske og valgfrie attributter er korrekt Forudsætninger Før kvalitetssikringen kan afvikles, skal projekterne aflevere følgende til GD1 s henholdsvis GD2 s programsekretariat: Ajourføringsservices, udstillingsservices og sammenstillede services beskrevet i et vedtaget fælles format/skabelon. Suppleret med krav til sikkerhedsroller og returkoder mv. 1 En eventuel opdatering af projekternes løsningsarkitektur, ligger forud for aktiviteterne i denne plan og er ikke medtaget i planen, da det anses for en projektopgave at holde løsningsarkitekturen ajour. - 9 af REF:

10 Hændelsesbeskeder beskrevet i DLS-skabelonen, inklusiv anvendelse af Load (<Feltnavn>) -syntaksen. DLS skabelonerne fra GST/DIGST er tidligere distribueret til projekterne. Derudover skal fase 1 kvalitetssikringen være godkendt for alle projekter Omfang Kvalitetssikringsaktiviteterne skal foretages for 7 registerprojekter og omfatter: 23 Ajourføringsserviceoperationer 9 Sammenstillede serviceoperationer 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark og 2 Myndighedsregister) 25 Hændelsesbeskedtyper Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: Ajourføringsserviceoperationer: 23*1 timer á 2 personer i alt 46 timer Sammenstillede serviceoperationer: 9*1 timer á 2 personer i alt 18 timer Udstillingsserviceoperationer: 31*1 timer á 2 personer i alt 62 timer Hændelsesbeskedtyper: 25*1 timer á 2 personer i alt 50 timer Samlet estimat for kvalitetssikring i fase 2: 176 timer 2.4 Test Formål Formålet i denne fase er at teste de enkelte registerprojekters ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser i en forretningsmæssig tværgående sammenhæng, der afspejler det forventede anvendelsesmønster Indhold Fasen består af tre afgrænsede testforløb: Snitfladetest Integrationstest Anvendertest I snitfladetesten er der fokus på at få testet de forskellige ajourføringsservices mellem registerprojekterne samt anvendelse af Datafordeler tjenester (udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser). Dette gøres ved at udskifte de forskellige stubbe og drivere en for en for derigennem at sikre, at den enkelte snitflade også fungerer teknisk og forretningsmæssigt korrekt som live integration. I integrationstesten, på tværs af GD1, GD2 og GD7, er der fokus på de forretningsmæssige sammenhænge mellem registerprojekterne. Testen afvikles via et antal forretningsmæssige end-to-end testcases, som til sammen anvender alle klienter, services og hændelser i GD1 og GD af REF:

11 Anvendertesten har fokus på de forretningsmæssige behov hos de primære anvendere, såsom CPR, SKAT s vurderingssystem og KL/Kombit s nye løsning til beregning og opkrævning af ejendomsskat Forudsætninger Udover at QA2 skal være gennemført, har denne fase en lang række andre afhængigheder: Systemer og tjenester: Datafordeleren skal være klarmeldt til test, inklusiv funktionalitet til hændelsesbeskeder. Registerprojekternes enkelte systemer skal være klarmeldt til test, inklusiv integration til Datafordeleren. Testmiljøer: Etablering af registerprojekt til registerprojekt testmiljøer, for de registerprojekter, der anvender ajourføringsservices hos andre registerprojekter, eks. BBR skal kunne oprette BPFG hos Matriklen. Datafordeleren skal have testmiljø(er) til udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser. Dette/Disse miljø(er) skal samtidig have integration til de enkelte registerprojekters testmiljøer, med henblik på løbende opdatering af data. Testdata: Der skal etableres sammenhængende produktionslignende testdata på tværs af registerprojekterne og Datafordeleren, hvilket indebærer: o Fastlæggelse af testdata udefra en analyse af de forretningsmæssige behov i de udvalgte tværgående processer. o Udarbejdelse af en faglig juridisk vurdering ift. at anvende produktionsdata til testformål o Etablering af testdata, ved simulering af implementeringsforløbet Hvilket stiller krav til registerprojekterne om tidlig klargøring af konverteringsprogrammel og implementeringsprocedurer, herunder indhentning af kildedata o Etablering af backup procedurer eller lignende, således at udgangspunktet for en given test kan genskabes i forbindelse med fejlrettelser og gentest Testcases: Test omfanget skal fastlægges på baggrund af de forretningsmæssige behov i de valgte tværgående processer Alle testcases skal beskrives på en ensartet måde, med tydelig angivelse af hvilket testmiljø og hvilke testdata, der skal anvendes til en given test og hvilket resultat, der forventes Testværktøjer: Der skal anskaffes et fælles testværktøj, med henblik på at kunne foretage en fornuftig løbende opfølgning på testfremdriften. Værktøjet skal indeholde testcases, test resultater, fundne fejl og status på disse samt fælles test-metrikker til eksempelvis fejlkategorier. Til snitfladetesten og generel fejlfinding, skal det sikres at alle services og hændelser kan testes særskilt med en testklient. Testklienten kan enten være et standard værktøj, eller en specialudviklet klient. Til verificering af data, skal der anskaffes et værktøj, der giver adgang til at læse registrenes og Datafordelerens database direkte. Alternativt skal GD7 deltage aktivt i testen og stå for denne verificering af REF:

12 2.4.4 Omfang Testens samlede omfang er kun estimeret i forhold til registerprojekternes arbejdstid til forberedelse, afvikling og opfølgning af testen. Der er således ikke medtaget omkostninger til projekternes leverandører i forbindelse med aktiviteterne i test-fasen, ligeledes er der heller ikke medtaget omkostninger til anskaffelse af testværktøjer. Forberedelse og forudsætninger: Testmiljøer: 3 uger pr. registerprojekt Testdata: 6 uger pr. registerprojekt Testcases: 4 uger pr. registerprojekt Testinfrastruktur: 3 uger + 3 uger pr. registerprojekt, hvis der skal udvikles testklienter Opbygning af kompetencer: 2 uger pr. registerprojekt Det forudsættes at hver testcase gentestes 2-3 gange Snitfladetest Testen skal foretages for 7 registerprojekter og omfatter: 23 Ajourføringsserviceoperationer 9 Sammenstillede serviceoperationer 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark og 2 Myndighedsregister) 25 Hændelsesbeskedtyper Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: Ajourføringsserviceoperationer: 23*3 timer á 1 personer i alt 69 timer Sammenstillede serviceoperationer: 9*3 timer á 1 personer i alt 27 timer Udstillingsserviceoperationer: 31*3 timer á 1 personer i alt 93 timer Hændelsesbeskedtyper: 25*2 timer á 1 personer i alt 50 timer Samlet arbejdstid for afvikling af snitfladetest: 239 timer Integrationstest Testen skal, som beskrevet i teststrategien[1] foretages for udvalgte tværgående processer som bl.a. omfatter: Ejendomsdannelse: o Matrikulær forandring af Samlet Fast Ejendom o Ejerlejlighedsopdeling og forandring o Oprettelse af BPFG via kommunen o Stedfæstelse af BPFG Ejerskifte: o Ejerskifte via Digital Tinglysning o Ejerskifte via kommunen o Vedligeholdelse af Ejendomsadministrator Adressehåndtering: o Opdater navngiven vej o Opdater adresse o Opdater supplerende bynavn o Opdater gadepostnummer o Opdater administrativ inddeling - 12 af REF:

13 o o o o Opdater jordstykke Opdater bygning eller teknisk anlæg Opdater GeoDanmark vejmidte Opdater GeoDanmark bygning Hver af disse tværgående processer afvikles i et relevant antal varianter, hvor processerne gennemføres fuldt ud og i mindst én variant, hvor processen afbrydes og annulleres undervejs. Det forventede minimum tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: Gennemførte processer: 48*4 timer á 2 personer i alt 384 timer Afbrudte processer: 16*6 timer á 2 personer i alt 192 timer Samlet minimum arbejdstid for afvikling af integrationstesten: 576 timer Anvendertest Testen skal sikre at de primære anvendere kan anvende grunddata, hændelser og services fra datafordeleren og støtte migrering til de nye fagsystemer. Testen drives af de primære anvendere, som er ansvarlige for udarbejdelse af detaljerede testplaner. Disse testplaner vil blive koordineret af det fælles testprojekt. De enkelte registerprojekters opgave i denne test, vil hovedsageligt være at støtte med fejlhåndtering i forhold til de enkelte registerprojekter. De primære anvendere dokumenter testen i en testrapport. Det er endnu ikke besluttet, hvem der godkender den samlede testrapport. Øvrige anvendere Denne testperiode indgår ikke som en del af systemtesten, men er medtaget i planen, hvor at vise, hvornår det vil være muligt for øvrige anvendere, der ikke deltager i anvendertesten, at teste mod Datafordelerens tjenester, i Datafordelerens testmiljø. Testen skal sikre at de øvrige anvendere kan anvende grunddata og på DAF, med de tjenester, der stilles til rådighed af REF:

14 3. Testmål Det overordnede mål med integrations- og anvendertest er at kvalitetssikre at den samlede leverance fra registerprojekterne under GD1 og GD2 lever op til delprogrammernes forretningsmæssige målsætninger om effektiv registrering og effektivt genbrug af henholdsvis ejendomsdata og adresser. Testen har således fokus på de tværgående sammenhænge, defineret som testobjekter i den fælles teststrategi[1]. Testresultaterne skal blandt andet give styregrupperne for henholdsvis GD1 og GD2 et oplyst grundlag til at træffe beslutninger om idriftsættelse på. Testmålene søges opnået via test af kravene til de tværgående forretningsprocesser, beskrevet som sekvensdiagrammer, samt kravene til services og hændelser, som beskrevet i de forretningsmæssige beskrivelser, jf. QA1. De forskellige tests skal foretages med et antal datavarianter, som beskrevet i afsnit Test scope Da såvel integrationstest som anvendertest har fokus på de forretningsmæssige sammenhænge på tværs af registerprojekterne, er scopet af testen også begrænset til de testområder, der er afgørende for at sikre en forretningsmæssig korrekt sammenhæng mellem registerprojekterne. Scope af testen er således afgrænset til nedenstående testtyper, som er nærmere defineret i den fælles teststrategi[1]: Funktionalitet ift. datafordeler Test af sammenhænge på tværs af de enkelte registerprojekter, baseret på funktionelle krav i henhold til de to delprogrammers sekvensdiagrammer[3][4]. Sammenligningstest Test af at to forskellige systemer leverer samme resultat, hvor dette er forventet. Eksempelvis at ESR og registerprojekterne, via Datafordeleren leverer samme resultat. Samtidighedstest Test af at registerprojekternes replikering til Datafordeleren fungerer forretningsmæssigt korrekt, i forhold til opdateringer på samme objekt, fra to eller flere registerprojekter, inden for samme tidsinterval. Sikkerhedstest Funktionel test af sikkerheden, herunder de tildelte sikkerhedsroller, til de services og hændelser, der indgår i funktionalitetstesten, med særlig fokus på de sammenstillede services. Konverteringstest I forbindelse med etablering af testdata, jf. afsnit 4.2, vil registerprojekternes konverteringsprogrammer blive anvendt og derved også testet. Anvendelsen af konverteringsprogrammerne til etablering af testdata, skal dog kun ses som en ekstra test af konverteringsprogrammellet. Projekterne skal, i deres egen systemtest, have testet og godkendt konverteringsprogrammerne. Denne afgrænsning af testscopet betyder samtidigt at det forventes og forudsættes at de enkelte registerprojekter, forud for integrations- og anvendertest, har foretaget og godkendt - 14 af REF:

15 egne test på de dele af systemerne, der skal anvendes i integrations- og anvendertest herunder services og hændelser. Registrenes egne test omfatter: Funktionalitet i de enkelte registerprojekter Snitfladetest og øvrige integration, herunder integration til Datafordeleren Konverteringstest Samtidighedstest ved flere samtidige opdateringer fra egne klienter Performancetest Loadtest Brugervenlighedstest Dokumentationskontrol Installationstest Sikkerhedstest på egne services, inklusiv de udstillingsservices, der udelukkende tilgår registrenes egne data af REF:

16 4. Testdata For at gennemføre integrations- og anvendertest af de udvalgte testområder, er det vigtigt, at testdata ikke alene opfylder de funktionelle krav, men også er så realistiske som muligt. Dette kapitel vil beskrive kravene til testdata. 4.1 Generelle krav Der er stillet følgende generelle krav til testdata til brug i integrations- og anvendertest: 1. Testdata skal være migrerede produktionsdata fra minimum 3 geografisk sammenhængende kommuner. 2. Testdata migreres via de konverteringsprogrammer og procedurer, registerprojekterne skal anvende ved implementering. Ifølge teststrategien [1] skal testdata have de samme forretningsmæssige sammenhænge som produktionsdata. Dette opnås ved at lade testdata gennemløbe den samme konvertering/migrering som det fulde produktionsdatasæt gennemløber. 3. Testdata der ikke er komplette, grundet afhængigheder til data udenfor testkommunerne, skal slettes eller markeres som ikke komplet, således at dette data ikke anvendes i testen. 4. Såfremt spredningen af testdata ikke dækker alle de ønskede testscenarier, skal testdata suppleres med konstruerede testdata til dækning af de manglende testscenarier. 5. Når testdata er etableret (migrering og eventuelle konstruerede testdata), skal der etableres en backup, således at det bliver muligt at nulstille testdata, med henblik på gentest. Ifølge testtrategien forventes snitfladetesten afviklet med et begrænset udsnit af testdata, eventuelt udelukkende med konstruerede testdata. Testkommunerne skal udvælges på baggrund af en forretningsmæssig vurdering af hvilke kommuner, der vil kunne dække flest datavarianter. Er testkommunerne ikke dækkende på alle områder vil der være behov for at inddrage data fra andre kommuner 4.2 Registerprojekternes etablering af testdata Som tidligere omtalt, skal testdata baseres på produktionsdata fra et mindre antal kommuner. Dette testdata skal etableres via afvikling af registerprojekternes implementeringsprocedurer og tilhørende konverteringsprogrammel. Denne tilgang til etablering af testdata, sikrer at testdata hænger lige så meget sammen på tværs af registerprojekterne, som produktionsdata vil gøre efter registerprojekterne implementeringer. Derudover giver det en yderligere sikkerhed for at implementeringsprocedurerne fungerer. Tilgangen kommer dog også med en række krav og afhængigheder: Registerprojekterne skal færdiggøre og teste deres implementeringsprocedurer og eventuelle konverteringsprogrammer, inden de melder sig klar til integrations- og anvendertest af REF:

17 Registerprojekterne skal kunne identificere testdata med afhængigheder udenfor testbestanden (de udvalgte testkommuner), med henblik på sletning eller markering som ikke komplet. Registerprojekterne skal supplere testdata med konstruerede testdata, såfremt testbestanden ikke indeholder de nødvendige datavariationer, der er krævet til integrations- og anvendertest, jf. afsnit 4.3. Registerprojekterne skal sikre en backup af de etablerede testdata, der kan indlæses i testmiljøet med kort varsel. Testdata SKAL etableres i den korrekte rækkefølge, register for register, jf. implementeringsplanerne[5][6], for at sikre at testdata hænger sammen med de korrekte nøgler. 4.3 Krav til datavariationer testdata Som tidligere omtalt, omfatter integrationstesten et relevant antal tværgående processer, der hver skal testes med et relevant antal datavarianter. Datavarianterne fastlægges på grundlag af en nærmere analyse i forbindelse med testforberedelserne af REF:

18 5. Testmiljøer 5.1 Integrationer imellem registerprojekterne Da integrationstesten involverer ajourføringsservice, udstillingsservices og hændelser, vil testen ikke kunne udføres i ét isoleret testmiljø. Der kræves derimod en række testmiljøer, som skal kunne kommunikere med hinanden. For at kunne teste de ajourføringsservices, der indgår i integrationstesten, skal følgende integrationer etableres: DAR skal kunne opdatere BBR og DAGI BBR skal kunne opdatere DAR og MU MU skal kunne opdatere DAR, BBR og EJF DAR DAGI BBR MU EJF Figur 2: Illustration af de nødvendige integrationer mellem testmiljøerne, i forhold til ajourføringsservices. 5.2 Integration til Datafordeleren Ud over de direkte integrationer mellem registerprojekternes testmiljøer, skal de enkelte registerprojekter også have en integration til Datafordeleren, med henblik på test af hændelser og udstillingsservices. Da hændelserne genereres på baggrund af registerprojekternes opdatering af data på Datafordeleren, skal integrationen til Datafordeleren ske til de samme testmiljøer, der er illustreret ovenfor. Derudover skal Geodatabanken også medtages i det samlede billede, da registerprojekterne under GST, integrerer til Datafordeleren via Geodatabanken af REF:

19 Figur 3: Illustration af de nødvendige integrationer mellem alle de testmiljøer, der skal indgå i integrationstesten 5.3 Fordeling af testmiljøer Som det fremgår af Figur 3, kræver integrationstesten en forholdsvis kompleks opsætning af testmiljøer, der involverer 9 forskellige parter. Grundet denne kompleksitet skal alle testtyper, der involverer opdateringer, afvikles i det samme sammenhængende testmiljø. I dette sammenhængende testmiljø, udføres alle de testtyper, der indgår i integrationstesten, jf. afsnit 3.1. Dog vil det være muligt at foretage de tests, der ikke kræver opdateringer fra registerprojekterne, i et Datafordeler testmiljø, der ikke har integration til registerprojekternes testmiljøer. Eksempler på disse tests er Sikkerhedstest og funktionel test af udstillingsservices Testmiljøer i forhold til Datafordeleren I den følgende tabel er fordelingen mellem testaktiviteter fra hovedplanen og Datafordelerens testmiljøer vist. Test Testmiljø i datafordleren Type af testdata - 19 af REF:

20 Snitfladetest C) Kundetestområdet i Testmiljøet Kopi af produktionsdata eller fiktive konstruerede data Integrationstest B) Prod området i Produktionsmiljøet Kopi af produktionsdata Anvendertest A) Kundetestområdet i Produktionsmiljøet, alternativt anvendes samme miljø som til integrationstesten. Kopi af produktionsdata, hvis muligt. Ellers fiktive konstruerede data. A), B) og C) refererer til GD7 s beskrivelse af Datafordelerens testmiljøer, jf af REF:

21 Bilag 2 - Datafordelerens beskrivelse af testmiljøer, side Styring af testmiljøer og testdata Grundet den komplekse opsætning af testmiljøer, jævnfør beskrivelserne ovenfor, arbejdes der kun med ét sammenhængende testmiljø. Dette stiller krav til, hvilke testtyper der udføres hvornår, og med hvilke testdata. Med en passende styring af specielt testdata, vil det være muligt at foretage et antal parallelle tests, uden disse influerer på hinanden. Eksempelvis kan styringen foregå med geografisk afgrænsning, så hvert registerprojekt fik deres eget område at teste på. Hvordan styring bedst planlægges, afhænger blandt andet af hvilke testdata der kommer til at indgå i integrationstesten, jf. kapitel 4. Denne detailplanlægning kan foretages, når testdata er valgt og alle testcases er defineret på et overordnet niveau Koordinering i forhold til snitfladetest Såfremt registerprojekterne får behov for supplerende snitfladetest, samtidig med integrationstesten, i et eller flere af de testmiljøer, der indgår i integrationstesten, skal dette aftales med den ansvarlige for integrationstesten, således at denne supplerende snitfladetest ikke forstyrre integrationstesten, ved at ændre på anvendt data eller funktionalitet Koordinering i forhold til anvendertest Såfremt anvendertesten afvikles i samme Datafordeler miljø, som integrationstesten, inden integrationstesten er afsluttet, skal anvenderne have adgang til testdata, der ikke ændres af integrationstesten (medmindre anvenderne tester hændelser, der skal genereres af dataændringer). Såfremt anvendertesten afvikles i et særskilt Datafordeler miljø, skal der i dette miljø være mulighed for at generere hændelser af REF:

22 6. Testforberedelse Da det er nyt for alle aktører at teste et komplekst system bestående af nye systemer, forskellige organisationer og forskellige aktører er det vigtigt at hæve kompetenceniveauet for testere og testmanagere, samt sikre at alle har det samme mål og syn på snitfladetest, integrationstest og anvendertest. 6.1 Workshops Til at sikre denne fælles forståelse vil der blive planlagt en serie af workshops med samtlige testmanagere, hvor emnerne vil være: 1. Test omfang ( scope ) for integrationstest, jf. afsnit Test omfang ( scope ) for anvendertest 3. Testmiljø - Hvordan tilgår man testmiljøerne 4. Sammenhængende testdata til integrationstest og anvendertest. Hvordan bruges de?, hvilken historik er der i data?, jf. afsnit Sikkerhed - Hvordan anvendes det givne brugerkontrolsystem? 6. Testværktøjer fra datafordeleren hvordan tester man i datafordelerens testmiljøer? 7. Hvordan skriver man testcase fra testbeskrivelse til testcase. Brug af teststyringsværktøj. 8. Testafvikling, fejlhåndtering og rapportering. Brug af teststyringsværktøj. Udover workshops, forventes det at følgende aktiviteter er gennemført af de involverede testmanagere: Testcase udarbejdes (inkludere bestemmelse af testdata) Hul-igennem test af testmiljøer og første test Sikkerhedsprofiler til hver tester er klar Aftaler om stand-by af projekternes leverandører til hurtig fejlrettelse og support. Detaljeplanlagt testafviklingen på testgruppe niveau (dag-for-dag plan) For at sikre en effektiv arbejdsform til udarbejdelse af testcase og afvikling af test, vil testmanager og tester udfører dette arbejde i dedikerede testlokaler 6.2 Rapportering I hele testperioden vil der forgå en rapportering af testaktiviteter og status for test. Hovedparten af testrapportering ske automatisk ved brug af teststyringsværktøjet og der regnes med én samlet statusrapport per måned. Den fælles testmanager vil være ansvarlig for rapportering til delprogrammerne. Der udarbejdes med en samlet statusrapport ved slutningen af hver testfase af REF:

23 7. Testværktøjer 7.1 Teststyringsværktøj - TestLink Testlink er et værktøj til at håndtere: 1. Kravspecifikationer 2. Testplaner 3. Testallokering 4. Testcase 5. Afvikling af test 6. Udarbejdelse af testrapporter 7. Løbende teststatus Adgang til testlink sker via link administrationen varetages af den ansvarlige testmanager. Dokumentation og manualer om testlink findes på samme link. 7.2 Fejlrapporteringsværktøj - JIRA JIRA skal bruges til at håndtere alle fejlhændelser fundet i forbindelse med test. Værktøjet giver mulighed for nemt at få: 1. Status over fejlrapporter 2. Overblik over fejlrapporter Adgang til JIRA sker via administrationen varetages af den ansvarlige testmanager. Dokumentation og manualer om testlink findes på samme link. 7.3 Testværktøjer Til afvikling af test skal der bruges SoapUI version 5.1.2, eller nyere. Til verifikation af testresultaterne (opslag i registrene), bruges SQL Query Browser version , eller nyere. 7.4 Kvalitetssikringsværktøjer Til kvalitetssikring af de tekniske specifikationer anvendes Sparx Enterprise Manager. 7.5 Træning og uddannelse For testmanagere og testere er det en vigtig forudsætning, at der er den tilstrækkelige viden og kompetence tilstede. Her listes de vigtigste områder fordelt på de forskellige roller. Rolle Erfaringer Testmanager Testmetoder Testlink - 23 af REF:

24 Tester JIRA WSDL SOAP Grundlæggende kendskab til databaser og sqlquery Testlink JIRA Forretningsmæssig viden om deres specifikke domæner - 24 af REF:

25 8. Bilag 8.1 Bilag 1 - Projektledere og Testmanagere De involverede projekter, organisationer, projektledere og testmanagere er følgende - 25 af REF:

26 8.2 Bilag 2 - Datafordelerens beskrivelse af testmiljøer GD7 har den v/jasch/gst givet følgende beskrivelse af Datafordelerens testmiljøer: A) Kundetestområdet i Produktionsmiljøet Tilgængeligt for registrene og for eksterne anvendere (KL, Skat, ATP, finanssektoren og andre institutionelle brugere ) fra 1. maj Det er under afklaring om der kan anvendes Produktionsdata her Funktionelt stabilt og Registre kan ændre datamodeller og tjenester i dette miljø Her kan afvikles individuelle og tværgående Registre test Fuld brugerstyring og fuld sikkerhed B) Prod området i Produktionsmiljøet Tilgængeligt for registrene og for eksterne anvendere fra 30. juni Kan anvendes til GD1/GD2 tværgående test i perioden fra 30/ til 1/ Funktionelt stabilt Datamodeller og tjenester er stabile idet alle ændringer skal igennem KMD s idriftsættelsesprocedurer. Produktionsdata kan anvendes her Her kan afvikles tværgående Registre test og anvendertest Fuld brugerstyring og fuld sikkerhed Fuld overvågning C) Kundetestområdet i Testmiljøet Dette miljø anvendes også til test af GD7 projektet, og vil derfor ikke være 100% stabilt. Kan anvendes som GD1/GD2 legeplads med testdata. Her afprøves tjenester før de åbnes for andre registre eller eksterne brugere - 26 af REF:

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning fordi vedligehold er mennesker Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Den Danske Vedligeholdelsesforening 1. Baggrund...

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Definition og formål... 2 2. Kategorisering... 2 2.1

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17 Udfasning KMD Sygedagpenge Svarbilag 13. marts 2013, version 1.3 Side 1/17 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESVARELSE KRAV OG TILBUDSPROCES... 4 3 BESVARELSE RAMMERNE FOR UDFASNINGEN... 4 3.1 UDFASNINGSSCENARIE

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 Grunddata set fra finanssektoren Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 2 Emner Finanssektoren Fokus på effektivitet Stor interesse i Grunddata Hvordan vi organiserer os Grunddata

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Udfasning KMD-Aktiv. Kravspecifikation. 15. juni 2012 ver.1.0. Side 1/22

Udfasning KMD-Aktiv. Kravspecifikation. 15. juni 2012 ver.1.0. Side 1/22 Udfasning KMD-Aktiv Kravspecifikation 15. juni 2012 ver.1.0 Side 1/22 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opbygning af dokumentet... 3 2 Kravproces... 4 2.1 Tilbudsproces udfasningsassistance...

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV TELEMEDICIN INFRASTRUKTUR KOMMUNALE BEHOV TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV 18. april 2016 Telemedicin Side 2 af 5 Baggrund Dette dokument er udarbejdet på baggrund af en workshop i

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Teststrategi Engrosmodellen

Teststrategi Engrosmodellen Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Vers. 1.1 Maj 2014 1 Målet med test af Engrosmodel Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere