IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil"

Transkript

1 1 marts, 2012 IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil IHK projektplan, CAK, CBI, CPE, Studiecenter Baggrund og overordnet problemformulering. Region Sjælland har en stor opgave med at rekruttere og fastholde unge mænd i videregående uddannelser en udfordring som skal ses i lyset af, at regionens uddannelsesniveau generelt, men specifikt i yderkantskommunerne, er lavere end landsgennemsnittet. IMODUS projektet vil med brugerinvolverende udviklingsmetoder udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i regionen samt de uddannelsesveje som fører hertil, med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Region Sjælland står overfor tre centrale udfordringer jf UNICs undersøgelse, De unges vej gennem uddannelsessystemet, 2010: a) Uddannelsesniveauet i regionen er generelt lavere end landsgennemsnittet, men der er en særlig udfordring for regionens yderkanter. b) Regionen har en udfordring i at fastholde unge i uddannelse på alle uddannelsesniveauer et problem som er størst i EUD. c) Regionen har en udfordring i forhold til at rekruttere og fastholde drenge og unge mænd på alle uddannelsesniveauer. Og risikoen for ikke at få en kompetencegivende uddannelse forstærkes, specielt for mænd med anden etnisk herkomst end dansk, hvis de har forældre, som er ufaglærte. Kombineret med yderkantkommunernes generelt lavere mobilitetsparathed er det en særlig stor udfordring at tiltrække og fastholde unge mænd i videregående uddannelser.

2 2 Af projektets forskellige spor er IHK fokuseret på projektets arbejde med at: udvikle og afprøve et fleksibelt årskursus som adgang til ingeniøruddannelserne samt udvikle og afprøve fleksible og deltagertilpassede ingeniøruddannelser, som kan motivere og øge unge mænds uddannelsesparathed til teknisk og naturvidenskabelige uddannelser i Region Sjællands yderkanter. IHK s deltagelse i projektet er således fordelt på tre delprojekter: Adgangskursus blended learning Ingeniøruddannelser blended learning: Byggeri & Infrastruktur, Bæredygtig Energidesign/Stærkstrøm Brobygning IHK/EASJ/EUC Nordvest IHK projektplan indeholder beskrivelse af: Mål -middel Økonomi Overordnet IHK-tidsplan Projektplan for IHK-delprojekter, indeholder: Interessenter Aktiviteter: konkretisering af mål, delprojekter: planlægning og igangsættelse Tidsplan /milepæle Disse tre punkter er beskrevet i skema for henholdsvis AK, ingeniøruddannelser og brobygning

3 3 Mål Øge kompetenceniveauet blandt unge uden adgangsgivende uddannelse Øge kompetenceniveauet på det teknisk / naturvidenskabelige område i regionen Øge rekruttering til ingeniøruddannelserne Sideløbende med de fælles mål for projektet rettet mod regionen ligger også det mål for IHK at få udvikle fundamentet for et sammenhængende forløb fra ungdomsuddannelse (AK) til en ingeniøruddannelse gennem it-baseret fjernundervisning samt blended learning De overordnede mål udfolder sig i følgende mere konkrete delmål for IHK: De nye unge: At få afdækket og formidlet viden om barrierer, der betyder at unge ( potentielle studerende )i regionen ikke tager en uddannelse på IHK (/ dvs. analysere den akademiske kategori potentielle studerende ) At få udarbejdet et koncept, der bryder barriererne At etablere rekrutteringsveje i regionen Omlægning af undervisning: At eksperimetre med forskellige undervisningsmetoder, for at finde frem til den / de metoder der kan tilfredsstille målgruppen og kravet til uddannelsen At kunne afvikle dele af kurser / forløb ved hjælp af blended learning At få udviklet et undervisningsforløb der dækker hele eller dele af uddannelsen Det tekniske: At igangsætte / etablere testanlæg til fjerneundervisning

4 4 Undervisere er de bærende i projektet: At underviserne bliver fortrolige med konceptet inden opstart At overføre viden om til blended learning til udvalgte IHK s undervisere At undervisere kan anvende den hardware og software der indgå i til blended learning Virksomheder som aktører i projektet: At indtænke og implementere virksomheder i regionen som aktører der medvirker ved: rekruttering såvel af studerende som undervisere/vejledere, undervisning og ansættelse af færdige ingeniører At kunne etablere et samarbejde med uddannelsessteder og virksomheder om praktiske forhold (undervisning, lokaler, udstyr, mentorordning mv.) Evalueringer: At foretage løbende evalueringer af opnåede erfaringer, dette gælder for hele spektret af interessenter - Rekruttering - Implementering på delprojekternes øvrige uddannelseselementer - Overførsel til øvrige uddannelser på IHK - Overførsel til en bæredygtig organisering af uddannelse inden for delprojekterne efter projektperiodens udløb Økonomi: Projektperioden er fra en økonomisk vinkel opdelt i to faser på IHK: Fase 1: Udviklingsfasen Projektets udviklingsfase løber fra 1. november 2011 til august/september 2013

5 5 Fase 2: Implementerings- og driftsfasen Projektets driftsfase løber fra august/september 2013 til projektets afslutning i september I driftsfasen er der etableret et fuldt STÅ-udløsende uddannelsesprogram. Ad 1. Finansiering i udviklingsfasen IMODUS-budgetrammen for projektomkostningerne i udviklingsfasen er i alt på kr. Heraf vil kr. kunne afholdes i Dette svarer til, at der i alt vil kunne disponeres over 2700 timer i Budgetrammen i 2012 fordeler sig således på delprojekterne: Delprojekt AK- Blended learning: kr. (1143 timer) Delprojekt Ingeniøruddannelse: kr. (1143 timer) Delprojekt Brobygning: kr. (414 timer) Ad 2. Finansiering i implementerings- og driftsfasen Budgetrammen i driftsfasen vil være fordelt således: Delprojekt AK- Blended learning: kr. (321 timer) Delprojekt Ingeniøruddannelse: kr. (321 timer) Delprojekt Brobygning: kr. (271 timer)

6 6 Tidsplan marts 2012 kortlægning og test af digitale værktøjer IHK: AK, B&I, CEP Forår 2012 Efterår 2012 forår 2013 Efterår 2013 forår 2014 Efterår 2014 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC IHK analyse af virksemhedskontakter og rekrutteringsinstitutuione r ansvar: Mhoe, PLJ, NEP IHK samarbejde med virksomheder ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC Kvantitativ statistisk undersøgelse af potentiel målgruppe ansvar: UCSJ, EDU-Lab Kvalitativ undersøgelse af barriere for søgning til uddannelse ansvar: UCSJ, EDU-Lab

7 7 marketing, rekruttering til IMODUS, IHK ansvar: IHK og UCSJ EDU-Lab workshop: inspiration til blended learning, marts og maj ansvar: UCSJ, EDU-Lab, IHK (JSK, Esp) Koncept for blended learning: AK, B&I, CEP ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC eksperiment, fuld skala gennemprøvning af uddannelsesforløb ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC Implementering af endelig model ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC

8 8 Beskrivelse af interessenter, mål og projektplan/tidsplan for henholdsvis AK, ingeniøruddannelserne og brobygning Delprojekt AK Konkretiseret mål: Igangsættelse af fuldt AK efter nye, omlagte metoder august 2013 STÅ-indtægt fra og med efterår Rekruttering starter ideelt set november 2012, senest januar 2013 mhp. et optag til august 2013 Antal deltagere optaget pr. august 2013 fra en række specifikke postnumre: økonomisk selvbærende på baggrund af STÅ-indtjening, dog med projektstøtte til ekstra udviklingsarbejde i forbindelse med gennemførelse af undervisning Antal deltagere gennemført pr. juni 2014 fra en række specifikke postnumre: en procentsats der ligger på niveau med et almindeligt, fuldt AK gennemført som matrikelundervisning. (fra antal tilmeldte til gennemført med afsluttet eksamen et studieår senere (udgangspunkt for sammenligning er studieår august ) interessent Funktion: input/output Tidspunkt handling ressource EDU-Lab 1 Forundersøgelse: bruger baggrund, barrierer for potentiale, demografi/kultur/social undersøgelse Forår 2012 Møde IHK UCSJ 8. december IHK skaffer relevante informanter samt råtal til statistisk bearbejdening af EDU_Lab Operativ redegørelse medio 2012 / løbende (brugerdreven innovation) udvikling af viden om målgruppe forår 2012 UCSJ

9 9 EDU-Lab 2 Bistå med inspiration og sparring på udvikling af nye undervisningsformer i forhold til blended learning: teknik og pædagogik. Opsamling af erfaring og implementering Forår 2012 : to workshops: marts og maj Løbende frem til september 2014 UCSJ AKkoordinator mødes med lærere involveret i projektudvikling 1 gang hver anden uge á 1 time. (efter behov) Ansvarlig for opsamling af erfaring og viden hentet gennem AK-delprojekter og at bringe det på en form sammen med den involverede lærer, hvori der kan udveksles med andre IHK-delprojekter. Refererer til AK/IHKprojektleder November 2011 september 2014 AK-blended learning Fagansvarlige AK Sikre AK-delprojekter og eksperimenter inden for de enkelte fags studieordning og almindeligt gældende regler for afvikling af eksamen. Bistå de involverede lærere i en ny tilrettelæggelse af fagets form på AK-IHK. Være med til sammen med AK-projektleder og AKkoordinator at sikre at de enkelte fag er klar til at indgå Forår 2012 august fag involveret med delprojekter forår 2012 Alle fag involveret efterår > AK-blended learning

10 10 IHKprojektadmini stration / økonomi Studievalg (Sjælland) i et samlet omlagt AK august Sikre overholdelse af frister i forhold til eksterne partnere (USCJ): fremsendelse af dokumentation, beretninger, budget/regnskab Bistå med overblik over flow og forbrug af ressourcer i forhold til budgetramme. (se bilag fra Merete/Janne/JSK december 2011) Intern notering og journalisering overblik over tidsplan (ESP) Tilrettelæggelse af omlagt AK s administrative sammenhæng med praksis for eksisterende AK og IHK. A)Formidle kontakt til studerende om IHK/IMODUS Formidle kontakt til IHK/IMODUS og studenterpotentiale. Skabe konkret kontakt til informanter/studerende i forestillet målgruppe mhp. at: 1: Kvalificere viden om målgruppe 2: bruge informanter i forbindelse med design af eksperiment med undervisningsformer B)Bistå med rekruttering November 2011 september 2014 Møde IHK- Studievalg 9. december 2011 Møde Studievalg IHK Januar 2012 dagsorden: IMODUS Forår 2012 juni 2013 Marts 2012 Model for styring af ekstern afrapportering til partnere (UCSJ) januar 2012 Model for styring af involverede lærerressourcer internt IHK januar 2012 Model for styring af aktivitet af delprojekter AK marts 2012 IHKprojektadmin istration IHKdelprojekter / NEP /studievalg

11 11 dedikeret til IHK/IMODUS juni 2013 Jobcentre A)Formidle kontakt til studerende om IHK/IMODUS Formidle kontakt til IHK/IMODUS og studenterpotentiale. Skabe konkret kontakt til informanter/studerende i forestillet målgruppe mhp. at 1: Kvalificere viden om målgruppe 2: bruge informanter i forbindelse med design af eksperiment med undervisningsformer B)Bistå med rekruttering dedikeret til IHK/IMODUS Forår 2012 juni 2013 November 2012 juni 2013 NEP/JSK kontakt til jobcentre, møder med relevante og centrale personer. møder i jobcentre. IHKdelprojekter /NEP / Jobcentre studerende (potentielle) / tidligere og nuværende AKstuderende der bor i regionen Virksomheder i regionen Se nærmere beskrivelse i bilag A Information om motiver for studievalg og motivation, kontakt til potentialer i lokalområder, information om barrierer. Kontakt til potentielle studerende, anskueliggøre erhvervsrelevans, flex studie/erhverv Opkvalificering af arbejdskraft i region Forår juni 2013 Forår 2012 plan og aftaler klar maj 2013, egentlig gennemførel se i (CSI/JSK)Kontakt til erhvervsorganisationer i regionen, f.eks. gennem Region Sjælland Konkret møde med organisationer forår 2012 IHKdelprojekter AK-blended learning

12 12 forbindelse med afvikling af kursus august Efterår 2012 konkret aftale med 5 virksomheder med medfølgende studenteroptag. IHK it / Wireless IHKprojektleder IHK Studiecenter AK-lærere Bistå med teknik: hardware/software: anskaffelse, implementering, erfaring, inspiration og drift Koordinere indsats på AK med øvrige relevante aktiviteter på IHK og i IMODUS delprojekter Bistand med administrativ tilrettelæggelse af omlagt AK i forhold til studieadministrative forhold, kontakt til studerende som institution, ansøgning, tilmelding, STADS, bekendtgørelse og gældende regler Udvikling af undervisning til blended learning Januar 2012 september 2014 Forår 2012 sep 2014 I forbindelse med rekruttering og gennemførel se af kursus november 2012 september 2014 Forår 2012 sommer 2013, gennemførel se af AKforløb aug.2013 juni 2014 Januar: forsøgsopstilling af udstyr til direkte video undervisning samt interaktivprojekter IHKudviklingsbud get / drift jsk IHK Studadm (afvent overblik over egentlig arbejdsmæng de) JSK /AKlærere

13 13 Konkrete AK- aktiviteter og deres tidsplan AK delprojekter / undervisningselementer: Ultimo forår 2012: 3 delprojekter igangsat, gennemført og evalueret ultimo juni 2012 Ultimo 2012: alle fag på AK er involveret i og har gennemført delprojekter frem til evaluering Alle fag har gennemført delprojekt, der involverer elementer i et undervisningsforløb, dvs. en del af kursets almindelige indhold er prøvet omlagt til en anden form (it- / interaktivt baseret) Ultimo forår 2013: alle delementer af AK er identificeret og deres rolle i et omlagt AK er beskrevet Evaluering af delprojekter - som del af ethvert delprojekt på AK skal der indgå beskrivelse: mål med initiativ, succeskriterium, evalueringsform, refleksion over evalueringsresultat, implementering af overvejelser/erfaringer, overførsel til omlagt AK Aktivitet Forudsætning tidsplan aktører Audience response system: interaktivt læringsredskab, hvor studerende tester deres kompetencer i forhold til veldefineret emne. 2modeller: A) standard hardware uddeles af lærer ved den enkelte times begyndelse B) online hardware benyttes kræver ikke tilstedeværelse på matrikel Tilrettelæggelse af undervisning baseret på små, løbende tests som del af afvikling af den enkelte time. Formulering af spørgsmål Opsætning af skemaer til hurtig visning og læsning af testresultat Hardware Software Træning af studerende Februar marts 2012 KHH, JLe

14 14 Elektronisk aflevering og retning af skriftlige opgaver. Adobe Connect: direkte video undervisning i tre former: A)Optage almindelige klasseundervisning mhp. brug for repetition for den enkelte, deltagende studerende B)Sende undervisning direkte til studerende, der online medvirker i undervisning C)Optage gennemgang af teoristof af lærer uden live klassedeltagelse. Gennemgangen bruges til studerendes forberedelse forud for øvelsessceance eller anden praktisk brug af teorien. Software til at låse pdf op. Lærers kompetence til at rette fra skærm Elektronisk statussystem på aflevering og godkendelse af skriftlige arbejder Nødvendigt tekniske udstyr: Hardware Software Mulighed for at uploade og downloade stor datamængde Finde rette sted at lagre stor datamængde Kompetenceudvikling af lærer: - brug af it - præsentationsteknik - tilrettelæggelse af stof Efterbehandling af stof efter optagelse mhp korrektur inden upload Løbende gennem forår 2012, Igangsættes februar 2012 Januar 2012 Forsøgsopsætning af adobe connect, kamera og lydudstyr. April 2012 gennemførelse af forsøg med et undervisningselement, delemne i et undervisningsforløb JLe + It-afdeling, Wireless, Henrik Tange, KHH Yderligere ideer: brug af interaktiv projektor, udvalgte studerende arbejder med flex-forberedelse (pod-castet), deltager i live undervisning under transport til IHK via tablet/smartphone, internet lektiecafé Eksempel på beskrivelse af aktivitet til omlægning af undervisning er vedlagt som bilag B

15 15 Delprojekt Ingeniøruddannelser Stærkstrøm, Bæredygtig Energiteknik Tidsplan Fra januar 2012 frem til 1. februar. Forudsætning (delmål ikke nævnt) Aktivitet Delmål Forsøg Installations +opstart fase Undersøgelse af IHK s muligheder for at anvendes ny teknik i næste semester Udvælgelse af kurser der skal være forsøg Planlægning af forsøg Inddragelse af undervisere Testopstilling af undervisningsudstyr Testudstyr opsat og testet Undervisere valgt Afklaret hvilke kurser inddrages i test Test og indkøring af forsøgsopstillin g Forårsseme ster 1 feb til 1 sept Undervisning / videndeling vedr.: Tekniske muligheder Tilrettellæggels e og gennemførelse af undervisning At undervisere bliver bekendt med/ forsøger at anvende ny teknik i undervisningen. At blive introduceret til nye undervisningsmetoder Afprøve tekniske muligheder Afvikling af dele af kurser / elementer af kurser med nye undervisningsmetoder Tilbagemeldinger på forløb via nettet- Kontakt til mindst 1 virksomhed og 1 skole der vil

16 fjernundervisning Kendskab til manglende studerende : Hvilke barriere Hvorledes fjernes (ansvar: EduLab, UCSJ) Kontakt skoler: deres erfaringer med manglende studerende Kontakt virksomheder Undersøge muligheder for mentor ordning Få kendskab til de manglende studerende, som kan danne grundlag for ny undervisning At skabe et netværk 16 Undervisningsaktiviteter førsøg:: vejledning via computer gennemgang af tavle undervisning via net opgaveregning/opgaver etning via net lektiecafe via computer præsentation af undervisnings /undervisningsmaterial e via net deltage Påbegynde udviklingen af et undervisningskoncept for manglende studerende

17 17 Barrierer afklaret Påbegynde udvikling af nyt koncept for manglende studerende. Herunder de rent praktiske ting lokaler kontakt til skoler mv forsøgsundervisning med manglende studerende. Plan for 1 semester foreligger Udvikling af ny undervisningsmetoder på basis af opnåede erfaringer samt kendskab til målgruppen Uddannelses tilpasninger / Inddragelse af målgruppe og aktører 2012 Efterårs semester 1. okt til 1 feb 2013 Forårsseme ster 1 feb til 1 sept Samarbejde med skoler og virksomheder på plads Nye kurser / fag inddrages og afprøves Nyt undervisningskoncept foreligger Koncept afprøves (teknik) Forsøg med manglende studerende Kurser afprøves i koncept Uddannelse af undervisere Aftaler / kontrakter er udarbejdet Undervisere uddannet Undervisning matr. For 1 sem færdigt

18 Efterårs semester 1. okt til 1. feb Større kendskab til koncept Igangsættelse af koncept, i fuld skala. Løbende erfaringsopsamling og korrektioner Udbredelse af erfaringer Revideret koncept udarbejdet på basis af erfaringer Næste semester planlagt 2014 Forårsseme ster 1 feb til 1 sept Mål Revideret koncept til næste hold. Løbende erfaringsopsamling og korrektioner

19 19 Delprojekt Ingeniøruddannelser - Byggeri & Infrastruktur Overordnet plan frem til og med F14 Der arbejdes med omlægning til fjernundervisning på samtlige semesters kurser, idet mindst tre kurser er under udvikling af gangen. I forbindelse med udviklingsprocessen samles og videreformidles erfaringer med henblik på løbende tilpasninger. Erfaringsudveksling finder sted iblandt CBI's undervisere men også i forhold til undervisere på AK og CITE Fjernundervisning med IMODUS-studerende begynder E13. Ved udgangen af E13 er alle obligatoriske kurser omlagt. Tilsvarende er alle undervisere bekendt med og har afprøvet/ blevet uddannet i at anvende de nye undervisningstilbud. Uviklings- og driftsmodellen Udviklingen kan tage udgangspunkt i punkterne 1-12 se senere F12: Mindst 3 kurser især fra semester udvikles og elementer afprøves. Sideløbende foretages undersøgelser jf. punkterne a) til e) se senere. E12: Mindst tre kurser især fra semester udvikles og elementer afprøves. Udviklingen tager udgangspunkt i undersøgelsesresultaterne fra punkterne a) til e), IMODUS-projektets målgruppeundersøgelse og erfaringer fra F12. Relevante undervisere og studievejledere indgår i arbejdet med markedsføring, herunder fysisk kontakt med målgruppen. Der foretages en screening af deltagere. Forventet optag i E13 er studerende. F13: Udvikling og afprøvning af mindst tre kurser fra især semester. Uddannelse af undervisere, hvis det viser sig nødvendigt. Der indgås samarbejdsaftaler med virksomheder. Planlægning af 1. semesters drift. Relevante undervisere og studievejledere indgår i arbejdet med markedsføring. E13: Fjernundervisning sættes i gang med forhåbentlig 3 studiegrupper og et fuldt studieforløb vedrørende 1. semester. Løbende erfaringsopsamling og justeringer blandt andet til brug for udvikling og afprøvning af de sidste kurser på semester samt planlægning af 2. semesters drift.

20 20 F14: Fjernundervisning fortsætter med 2. semester med måske 8-10 studerende og med nye studerende på 1. semester. Planlægning af 3. og 4. semesters drift. Udviklingspunkter Foreløbige overvejelser omkring indholdet af fjernundervisningen og at det kan blive nødvendigt med udvikling/videreudvikling af 1. læringsaktiviteter, der sætter deltagerne i stand til at håndtere e-medier, der ønskes anvendt 2. tavleundervisning/ videoforedrag via nettet 3. case studier, rekonstruktioner som grundlag for gruppediskussioner 4. træningsprogrammer med henblik på at lære en bestemt viden eller øve en færdighed 5. simuleringsprogrammer, der styrker forståelsessammenhænge 6. kollektive opgaver og projekter, der dog giver mulighed for differentiering 7. FAQ og QA 8. e-samarbejdsformer og e-kommunikationsformer 9. hjælpefunktioner, herunder lektiecafe og vejledningsformer 10. formativ evalueringsformer med henblik på fastholdelse af de studerende 11. eksamensformer 12. undervisningsmetoder i forhold de forskellige kursustyper (disciplinorinterede kurser, projektorinterede kurser m. fl.) Undersøgelsespunkter Der kan være behov for at undersøge a) målgruppen gennem vores nuværende studerende og diverse allerede eksisterende netværk i regionen b) gensidige forventninger vedrørende fjernundervisning både hos studerende og hos undervisere c) mulighederne for mindst et fysisk mødested i regionen d) andres erfaringer med blended learning, som indarbejdes i udviklingen af fjernundervisningen e) mulighederne for at etablere kontakt til virksomheders medarbejdere, der indgår som hjælpelærere og hvor virksomheden fungerer som kursussted enten periodevis eller måske en dag om ugen. Virksomhedens rolle er også at fungere som studieobjekt/felt for praksisrettede opgaver og kobler uddannelse og arbejde

21 21 Delprojekt Brobygning IHK deltager i delprojekt om brobygning mellem erhvervsakademier, EASJ og EUC Nordvest. Målet for IHK s deltagelse er at: Tydeliggøre vejen for studerende fra kvu (erhversakademier) til mvu (ingeniøruddannelse) Skabe gensidig bevidsthed blandt uddannelsesstedernes undervisere om de respektive uddannelser Etablering af projekt hvor studerende og lærere fra de respektive uddannelsessteder arbejder sammen om løsning af konkret, praksis- og studierelevant opgave som del af planlagt studieforløb beskrevet med læringsmål o Arbejdet med projektet falder i tre faser: Indledning: udveksling mellem relevante lærere Udformning og beskrivelse af projekt med læringsmål og evalueringssystem og metode Afvikling af projekt med deltagelse af studerende fra respektive uddannelsessteder og lærere. Delprojektets nærmere indhold konkretiseres gennem workshops og temamøder med relevante undervisere, studievejledere og studieplanlæggere ifølge tids- og aktivitetsplan:

22 22 Aktør, intern/ekstern IHK/EASJ/EUC Nordvest Funktion: input/output Tidspunkt handling ressource Møde mellem uddannelsesstedernes undervisere, studievejledere og studieplanlæggere, diskutere ideer til indhold af fælles undervisningsprojekt april 2012 Workshop NEP/IHK studiecenter/ relevante IHKundervisere/ JSK IHK/EASJ/EUC Nordvest IHK/EASJ/EUC Nordvest Tids-plan for videre arbejde med fælles uddannelsesprojekt Udformning af indhold for fælles undervisningsprojekt Maj 2012 Efterår 2012 Møde mellem planlæggere Workshop NEP NEP/IHK studiecenter/ relevante IHKundervisere/ JSK IHK/EASJ/EUC Nordvest Forår 2013? Efterår 2013? Afvikling af projekt

23 23 Bilag A Inddragelse af virksomheder, studerende og uddannelse IHK ønsker i IMODUS-projektet at øge fokus på koblingen mellem inddragelse af virksomheder, rekruttering af studerende og undervisere samt tilrettelæggelse af uddannelserne. Det praksisnære udgør en central rolle igennem hele IHK s uddannelsesforløb: Praksisnær rekruttering - stor del af de studerende er rekrutteret på baggrund af erhvervserfaring - 19 % af IHK s ingeniørstuderende har adgangskursus som adgangsgivende eksamen Praksisnær uddannelsestilrettelæggelse - undervisningen er koncentreret om konkrete, virkelige eller virkelighedsnære ingeniøropgaver Praksisnære ingeniører - færdiguddannede ingeniører fra IHK er direkte rettede mod erhvervslivet I forbindelse med IMODUS er det vigtigt yderligere at inddrage virksomheder og erhvervsliv i uddannelsen på IHK af i hvert fald to grunde: Det er tanken i IMODUS, at personer, der tidligere har valgt ikke at læse en studieforberedende eller videregående uddannelse, skal gøres interesseret i og i stand til at gennemføre sådan en uddannelse. Ved gennemførelse af et uddannelsesforløb vha. blended learning (som det er intentionen bliver en gennemgående metode i tilrettelæggelse af uddannelse) bliver motivation af den studerende, der en del af sin studietid vil arbejde alene og på afstand af uddannelsessted, fysisk socialt studiemiljø og medstuderende, en helt central udfordring. Koblingen mellem den studerende og en ingeniørvirksomhed vil kunne give den studerende førstehånds erfaring med ingeniørarbejdet og vil kunne gøre målet med uddannelsen konkret, samtidig med at den studerende kan opbygge sin egen ingeniøridentitet Baggrunden for IMODUS er behovet for øgede ingeniørkompetencer i regionen, og koblingen mellem studerende og virksomheder gennem uddannelsesforløbet til ingeniør vil kunne medvirke til at skabe og fastholde ingeniørkompetencer i lokalområderne.

24 24 IHK tænker at inddragelse af virksomheder sker på følgende måder: Aftaler mellem studerende og ingeniørvirksomheder i lokalområderne om studiejob Ansatte i ingeniørvirksomheder virker som mentorer for studerende i lokalområderne Ansatte i virksomheder virker som undervisere på ingeniørkurser afholdt af IHK og som vejledere på studenterprojekter gennem uddannelsesforløbet. På den måde vil ingeniørvirksomhederne få førstehånds erfaring med kommende studerende og dermed rekrutteringsveje samt en tilknytning til fagkollegaer i undervisnings- og udviklingsmiljø. Handlinger: Tid Ansvar Indsamling af oplysninger om ingeniørvirksomheder (IDA, FRI) og studieforberedende uddannelsessteder i regionen. - Udgør En del af baggrund for beslutning om hvilke lokalområder, indsatsen skal fokusere på Marts - april 2012 SC, PLJ, NEP, MHOE Møde med Jobcentre og Studievalg Marts april 2012 NEP/JSK Sjælland (Lolland-Falster området) Kontakt til erhvervsdirektører i CSI/NEP/JSK lokalområder / EVV (ErhvervVidenVækst netværk i Region Sjælland, kontaktperson Gert Thomsen) April 2012 Beslutning om geografisk April 2012 NEP/PLF/MHoe/LBG/SC indsatsområde Kontakt til virksomheder påbegyndes Ultimo april > NEP/PLF/MHoe/LBG/SC

25 25 Bilag B CAK, IMODUS februar, 2012 AK-delprojekt Projektformål Projektbeskrivelse /opgave Periode Deltagere Tilrettelæggelse / procedure Det er en nødvendighed for de studerende at kunne bruge elektroniske værktøjer i deres fremtidige hverv, hvorfor det også er vores ansvar at introducere dem for det. Jeg ser det altid som en fordel ikke at spilde papir unødigt Fuldstændig elektronisk aflevering og elektronisk retning af rapporter i fysik: fra første aflevering af rapport over retning og kommentering til endelig godkendelse af rapport foregår alt arbejde og al kommunikation mellem lærer og studerende elektronisk. Foråret 2012, januar til juni, forlænges eventuelt Studerende i fysik B Helt præcis sker følgende elektronisk: lærermodtager rapporter elektronisk lærer retter rapporter elektronisk lærer sender korrektioner til rapporter elektronisk lærer godkender rapporter elektronisk Modtagelse af rapporter De studerende har en uge fra udførelse af et eksperiment til at udarbejde deres rapport. På afleveringsdatoen skal de aflevere til lærerens mail inden midnat. Hvis ikke de afleverer i tide, kan det ses på afsendertidspunktet, og de nødvendige restriktioner kan foretages. I mailprogrammet laves en separat mappe til de indkomne rapporter, hvilket gør det nemt og overskueligt at se, hvem der har afleveret hvornår.

26 Som udgangspunkt har de studerende lov til at sende deres rapport i en hvilken som helst filtype, så længe der findes et almindelig tilgængeligt program til at åbne den med. I realiteten er der sjældent problemer med dette, da langt de fleste afleverer i et af følgende formater:.pdf,.doc,.docx, og.odt. Alle filer der typisk kan åbnes af gængse programmer. Rettelse af rapporter Ved rettelse af rapporter benyttes de tilgængelige værktøjer i det programformat de studerende har afleveret i. Her er det typisk nemt at lave overskuelige og præcise korrektioner, hvorved de studerende nemt kan indføre de nødvendige rettelser i deres eget dokument. Korrektioner af rapporter Efter endt rettelse sendes eventuelle rettelser tilbage til de studerende, der så igen har en uge til at indføre rettelserne og gensende et rettet dokument. Herefter er det blot at tjekke om de krævede ændringer er blevet indført. Indtil videre har læreren sendt korrektioner retur i formatet.pdf. Dette af to grunde: 1. Sikkerhed for at mine rettelser står præcis, som de er tænkte. Der kan ikke opstå problemer med forskellige versioner af programmer, der rykker rundt på teksten. 2. Der har været en tendens til at de studerende ikke har forståelse for retteværktøjet, men alligevel har forsøgt at korrigere rapporterne direkte i det dokument læreren har sendt til dem. 26 Anslået timeforbrug Godkendelse Når rapporten er godkendt, modtager de studerende en mail, hvor godkendelsesdato er påtegnet og rapporten er vedhæftet. I fald der mangler dokumentation for en rapport, er det denne mail, den studerende skal kunne fremvise. Ydermere fører læreren selv elektronisk kartotek over de afleverede rapporter, hvorved læreren hurtigt kan få et overblik over hvem, der mangler at aflevere hvad.

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS 1 www.imodus.dk oktober, 2012 Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS Projekttitel: IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Projekttitel: Uddannelsessted: Uddannelser: Den praksis styrede KVU Erhvervsakademi Sjælland med Campus Slagelse og Campus Nykøbing Multimediedesigner

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere