IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil"

Transkript

1 1 marts, 2012 IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil IHK projektplan, CAK, CBI, CPE, Studiecenter Baggrund og overordnet problemformulering. Region Sjælland har en stor opgave med at rekruttere og fastholde unge mænd i videregående uddannelser en udfordring som skal ses i lyset af, at regionens uddannelsesniveau generelt, men specifikt i yderkantskommunerne, er lavere end landsgennemsnittet. IMODUS projektet vil med brugerinvolverende udviklingsmetoder udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i regionen samt de uddannelsesveje som fører hertil, med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Region Sjælland står overfor tre centrale udfordringer jf UNICs undersøgelse, De unges vej gennem uddannelsessystemet, 2010: a) Uddannelsesniveauet i regionen er generelt lavere end landsgennemsnittet, men der er en særlig udfordring for regionens yderkanter. b) Regionen har en udfordring i at fastholde unge i uddannelse på alle uddannelsesniveauer et problem som er størst i EUD. c) Regionen har en udfordring i forhold til at rekruttere og fastholde drenge og unge mænd på alle uddannelsesniveauer. Og risikoen for ikke at få en kompetencegivende uddannelse forstærkes, specielt for mænd med anden etnisk herkomst end dansk, hvis de har forældre, som er ufaglærte. Kombineret med yderkantkommunernes generelt lavere mobilitetsparathed er det en særlig stor udfordring at tiltrække og fastholde unge mænd i videregående uddannelser.

2 2 Af projektets forskellige spor er IHK fokuseret på projektets arbejde med at: udvikle og afprøve et fleksibelt årskursus som adgang til ingeniøruddannelserne samt udvikle og afprøve fleksible og deltagertilpassede ingeniøruddannelser, som kan motivere og øge unge mænds uddannelsesparathed til teknisk og naturvidenskabelige uddannelser i Region Sjællands yderkanter. IHK s deltagelse i projektet er således fordelt på tre delprojekter: Adgangskursus blended learning Ingeniøruddannelser blended learning: Byggeri & Infrastruktur, Bæredygtig Energidesign/Stærkstrøm Brobygning IHK/EASJ/EUC Nordvest IHK projektplan indeholder beskrivelse af: Mål -middel Økonomi Overordnet IHK-tidsplan Projektplan for IHK-delprojekter, indeholder: Interessenter Aktiviteter: konkretisering af mål, delprojekter: planlægning og igangsættelse Tidsplan /milepæle Disse tre punkter er beskrevet i skema for henholdsvis AK, ingeniøruddannelser og brobygning

3 3 Mål Øge kompetenceniveauet blandt unge uden adgangsgivende uddannelse Øge kompetenceniveauet på det teknisk / naturvidenskabelige område i regionen Øge rekruttering til ingeniøruddannelserne Sideløbende med de fælles mål for projektet rettet mod regionen ligger også det mål for IHK at få udvikle fundamentet for et sammenhængende forløb fra ungdomsuddannelse (AK) til en ingeniøruddannelse gennem it-baseret fjernundervisning samt blended learning De overordnede mål udfolder sig i følgende mere konkrete delmål for IHK: De nye unge: At få afdækket og formidlet viden om barrierer, der betyder at unge ( potentielle studerende )i regionen ikke tager en uddannelse på IHK (/ dvs. analysere den akademiske kategori potentielle studerende ) At få udarbejdet et koncept, der bryder barriererne At etablere rekrutteringsveje i regionen Omlægning af undervisning: At eksperimetre med forskellige undervisningsmetoder, for at finde frem til den / de metoder der kan tilfredsstille målgruppen og kravet til uddannelsen At kunne afvikle dele af kurser / forløb ved hjælp af blended learning At få udviklet et undervisningsforløb der dækker hele eller dele af uddannelsen Det tekniske: At igangsætte / etablere testanlæg til fjerneundervisning

4 4 Undervisere er de bærende i projektet: At underviserne bliver fortrolige med konceptet inden opstart At overføre viden om til blended learning til udvalgte IHK s undervisere At undervisere kan anvende den hardware og software der indgå i til blended learning Virksomheder som aktører i projektet: At indtænke og implementere virksomheder i regionen som aktører der medvirker ved: rekruttering såvel af studerende som undervisere/vejledere, undervisning og ansættelse af færdige ingeniører At kunne etablere et samarbejde med uddannelsessteder og virksomheder om praktiske forhold (undervisning, lokaler, udstyr, mentorordning mv.) Evalueringer: At foretage løbende evalueringer af opnåede erfaringer, dette gælder for hele spektret af interessenter - Rekruttering - Implementering på delprojekternes øvrige uddannelseselementer - Overførsel til øvrige uddannelser på IHK - Overførsel til en bæredygtig organisering af uddannelse inden for delprojekterne efter projektperiodens udløb Økonomi: Projektperioden er fra en økonomisk vinkel opdelt i to faser på IHK: Fase 1: Udviklingsfasen Projektets udviklingsfase løber fra 1. november 2011 til august/september 2013

5 5 Fase 2: Implementerings- og driftsfasen Projektets driftsfase løber fra august/september 2013 til projektets afslutning i september I driftsfasen er der etableret et fuldt STÅ-udløsende uddannelsesprogram. Ad 1. Finansiering i udviklingsfasen IMODUS-budgetrammen for projektomkostningerne i udviklingsfasen er i alt på kr. Heraf vil kr. kunne afholdes i Dette svarer til, at der i alt vil kunne disponeres over 2700 timer i Budgetrammen i 2012 fordeler sig således på delprojekterne: Delprojekt AK- Blended learning: kr. (1143 timer) Delprojekt Ingeniøruddannelse: kr. (1143 timer) Delprojekt Brobygning: kr. (414 timer) Ad 2. Finansiering i implementerings- og driftsfasen Budgetrammen i driftsfasen vil være fordelt således: Delprojekt AK- Blended learning: kr. (321 timer) Delprojekt Ingeniøruddannelse: kr. (321 timer) Delprojekt Brobygning: kr. (271 timer)

6 6 Tidsplan marts 2012 kortlægning og test af digitale værktøjer IHK: AK, B&I, CEP Forår 2012 Efterår 2012 forår 2013 Efterår 2013 forår 2014 Efterår 2014 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC IHK analyse af virksemhedskontakter og rekrutteringsinstitutuione r ansvar: Mhoe, PLJ, NEP IHK samarbejde med virksomheder ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC Kvantitativ statistisk undersøgelse af potentiel målgruppe ansvar: UCSJ, EDU-Lab Kvalitativ undersøgelse af barriere for søgning til uddannelse ansvar: UCSJ, EDU-Lab

7 7 marketing, rekruttering til IMODUS, IHK ansvar: IHK og UCSJ EDU-Lab workshop: inspiration til blended learning, marts og maj ansvar: UCSJ, EDU-Lab, IHK (JSK, Esp) Koncept for blended learning: AK, B&I, CEP ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC eksperiment, fuld skala gennemprøvning af uddannelsesforløb ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC Implementering af endelig model ansvar: JSK, PLJ, Mhoe, SC

8 8 Beskrivelse af interessenter, mål og projektplan/tidsplan for henholdsvis AK, ingeniøruddannelserne og brobygning Delprojekt AK Konkretiseret mål: Igangsættelse af fuldt AK efter nye, omlagte metoder august 2013 STÅ-indtægt fra og med efterår Rekruttering starter ideelt set november 2012, senest januar 2013 mhp. et optag til august 2013 Antal deltagere optaget pr. august 2013 fra en række specifikke postnumre: økonomisk selvbærende på baggrund af STÅ-indtjening, dog med projektstøtte til ekstra udviklingsarbejde i forbindelse med gennemførelse af undervisning Antal deltagere gennemført pr. juni 2014 fra en række specifikke postnumre: en procentsats der ligger på niveau med et almindeligt, fuldt AK gennemført som matrikelundervisning. (fra antal tilmeldte til gennemført med afsluttet eksamen et studieår senere (udgangspunkt for sammenligning er studieår august ) interessent Funktion: input/output Tidspunkt handling ressource EDU-Lab 1 Forundersøgelse: bruger baggrund, barrierer for potentiale, demografi/kultur/social undersøgelse Forår 2012 Møde IHK UCSJ 8. december IHK skaffer relevante informanter samt råtal til statistisk bearbejdening af EDU_Lab Operativ redegørelse medio 2012 / løbende (brugerdreven innovation) udvikling af viden om målgruppe forår 2012 UCSJ

9 9 EDU-Lab 2 Bistå med inspiration og sparring på udvikling af nye undervisningsformer i forhold til blended learning: teknik og pædagogik. Opsamling af erfaring og implementering Forår 2012 : to workshops: marts og maj Løbende frem til september 2014 UCSJ AKkoordinator mødes med lærere involveret i projektudvikling 1 gang hver anden uge á 1 time. (efter behov) Ansvarlig for opsamling af erfaring og viden hentet gennem AK-delprojekter og at bringe det på en form sammen med den involverede lærer, hvori der kan udveksles med andre IHK-delprojekter. Refererer til AK/IHKprojektleder November 2011 september 2014 AK-blended learning Fagansvarlige AK Sikre AK-delprojekter og eksperimenter inden for de enkelte fags studieordning og almindeligt gældende regler for afvikling af eksamen. Bistå de involverede lærere i en ny tilrettelæggelse af fagets form på AK-IHK. Være med til sammen med AK-projektleder og AKkoordinator at sikre at de enkelte fag er klar til at indgå Forår 2012 august fag involveret med delprojekter forår 2012 Alle fag involveret efterår > AK-blended learning

10 10 IHKprojektadmini stration / økonomi Studievalg (Sjælland) i et samlet omlagt AK august Sikre overholdelse af frister i forhold til eksterne partnere (USCJ): fremsendelse af dokumentation, beretninger, budget/regnskab Bistå med overblik over flow og forbrug af ressourcer i forhold til budgetramme. (se bilag fra Merete/Janne/JSK december 2011) Intern notering og journalisering overblik over tidsplan (ESP) Tilrettelæggelse af omlagt AK s administrative sammenhæng med praksis for eksisterende AK og IHK. A)Formidle kontakt til studerende om IHK/IMODUS Formidle kontakt til IHK/IMODUS og studenterpotentiale. Skabe konkret kontakt til informanter/studerende i forestillet målgruppe mhp. at: 1: Kvalificere viden om målgruppe 2: bruge informanter i forbindelse med design af eksperiment med undervisningsformer B)Bistå med rekruttering November 2011 september 2014 Møde IHK- Studievalg 9. december 2011 Møde Studievalg IHK Januar 2012 dagsorden: IMODUS Forår 2012 juni 2013 Marts 2012 Model for styring af ekstern afrapportering til partnere (UCSJ) januar 2012 Model for styring af involverede lærerressourcer internt IHK januar 2012 Model for styring af aktivitet af delprojekter AK marts 2012 IHKprojektadmin istration IHKdelprojekter / NEP /studievalg

11 11 dedikeret til IHK/IMODUS juni 2013 Jobcentre A)Formidle kontakt til studerende om IHK/IMODUS Formidle kontakt til IHK/IMODUS og studenterpotentiale. Skabe konkret kontakt til informanter/studerende i forestillet målgruppe mhp. at 1: Kvalificere viden om målgruppe 2: bruge informanter i forbindelse med design af eksperiment med undervisningsformer B)Bistå med rekruttering dedikeret til IHK/IMODUS Forår 2012 juni 2013 November 2012 juni 2013 NEP/JSK kontakt til jobcentre, møder med relevante og centrale personer. møder i jobcentre. IHKdelprojekter /NEP / Jobcentre studerende (potentielle) / tidligere og nuværende AKstuderende der bor i regionen Virksomheder i regionen Se nærmere beskrivelse i bilag A Information om motiver for studievalg og motivation, kontakt til potentialer i lokalområder, information om barrierer. Kontakt til potentielle studerende, anskueliggøre erhvervsrelevans, flex studie/erhverv Opkvalificering af arbejdskraft i region Forår juni 2013 Forår 2012 plan og aftaler klar maj 2013, egentlig gennemførel se i (CSI/JSK)Kontakt til erhvervsorganisationer i regionen, f.eks. gennem Region Sjælland Konkret møde med organisationer forår 2012 IHKdelprojekter AK-blended learning

12 12 forbindelse med afvikling af kursus august Efterår 2012 konkret aftale med 5 virksomheder med medfølgende studenteroptag. IHK it / Wireless IHKprojektleder IHK Studiecenter AK-lærere Bistå med teknik: hardware/software: anskaffelse, implementering, erfaring, inspiration og drift Koordinere indsats på AK med øvrige relevante aktiviteter på IHK og i IMODUS delprojekter Bistand med administrativ tilrettelæggelse af omlagt AK i forhold til studieadministrative forhold, kontakt til studerende som institution, ansøgning, tilmelding, STADS, bekendtgørelse og gældende regler Udvikling af undervisning til blended learning Januar 2012 september 2014 Forår 2012 sep 2014 I forbindelse med rekruttering og gennemførel se af kursus november 2012 september 2014 Forår 2012 sommer 2013, gennemførel se af AKforløb aug.2013 juni 2014 Januar: forsøgsopstilling af udstyr til direkte video undervisning samt interaktivprojekter IHKudviklingsbud get / drift jsk IHK Studadm (afvent overblik over egentlig arbejdsmæng de) JSK /AKlærere

13 13 Konkrete AK- aktiviteter og deres tidsplan AK delprojekter / undervisningselementer: Ultimo forår 2012: 3 delprojekter igangsat, gennemført og evalueret ultimo juni 2012 Ultimo 2012: alle fag på AK er involveret i og har gennemført delprojekter frem til evaluering Alle fag har gennemført delprojekt, der involverer elementer i et undervisningsforløb, dvs. en del af kursets almindelige indhold er prøvet omlagt til en anden form (it- / interaktivt baseret) Ultimo forår 2013: alle delementer af AK er identificeret og deres rolle i et omlagt AK er beskrevet Evaluering af delprojekter - som del af ethvert delprojekt på AK skal der indgå beskrivelse: mål med initiativ, succeskriterium, evalueringsform, refleksion over evalueringsresultat, implementering af overvejelser/erfaringer, overførsel til omlagt AK Aktivitet Forudsætning tidsplan aktører Audience response system: interaktivt læringsredskab, hvor studerende tester deres kompetencer i forhold til veldefineret emne. 2modeller: A) standard hardware uddeles af lærer ved den enkelte times begyndelse B) online hardware benyttes kræver ikke tilstedeværelse på matrikel Tilrettelæggelse af undervisning baseret på små, løbende tests som del af afvikling af den enkelte time. Formulering af spørgsmål Opsætning af skemaer til hurtig visning og læsning af testresultat Hardware Software Træning af studerende Februar marts 2012 KHH, JLe

14 14 Elektronisk aflevering og retning af skriftlige opgaver. Adobe Connect: direkte video undervisning i tre former: A)Optage almindelige klasseundervisning mhp. brug for repetition for den enkelte, deltagende studerende B)Sende undervisning direkte til studerende, der online medvirker i undervisning C)Optage gennemgang af teoristof af lærer uden live klassedeltagelse. Gennemgangen bruges til studerendes forberedelse forud for øvelsessceance eller anden praktisk brug af teorien. Software til at låse pdf op. Lærers kompetence til at rette fra skærm Elektronisk statussystem på aflevering og godkendelse af skriftlige arbejder Nødvendigt tekniske udstyr: Hardware Software Mulighed for at uploade og downloade stor datamængde Finde rette sted at lagre stor datamængde Kompetenceudvikling af lærer: - brug af it - præsentationsteknik - tilrettelæggelse af stof Efterbehandling af stof efter optagelse mhp korrektur inden upload Løbende gennem forår 2012, Igangsættes februar 2012 Januar 2012 Forsøgsopsætning af adobe connect, kamera og lydudstyr. April 2012 gennemførelse af forsøg med et undervisningselement, delemne i et undervisningsforløb JLe + It-afdeling, Wireless, Henrik Tange, KHH Yderligere ideer: brug af interaktiv projektor, udvalgte studerende arbejder med flex-forberedelse (pod-castet), deltager i live undervisning under transport til IHK via tablet/smartphone, internet lektiecafé Eksempel på beskrivelse af aktivitet til omlægning af undervisning er vedlagt som bilag B

15 15 Delprojekt Ingeniøruddannelser Stærkstrøm, Bæredygtig Energiteknik Tidsplan Fra januar 2012 frem til 1. februar. Forudsætning (delmål ikke nævnt) Aktivitet Delmål Forsøg Installations +opstart fase Undersøgelse af IHK s muligheder for at anvendes ny teknik i næste semester Udvælgelse af kurser der skal være forsøg Planlægning af forsøg Inddragelse af undervisere Testopstilling af undervisningsudstyr Testudstyr opsat og testet Undervisere valgt Afklaret hvilke kurser inddrages i test Test og indkøring af forsøgsopstillin g Forårsseme ster 1 feb til 1 sept Undervisning / videndeling vedr.: Tekniske muligheder Tilrettellæggels e og gennemførelse af undervisning At undervisere bliver bekendt med/ forsøger at anvende ny teknik i undervisningen. At blive introduceret til nye undervisningsmetoder Afprøve tekniske muligheder Afvikling af dele af kurser / elementer af kurser med nye undervisningsmetoder Tilbagemeldinger på forløb via nettet- Kontakt til mindst 1 virksomhed og 1 skole der vil

16 fjernundervisning Kendskab til manglende studerende : Hvilke barriere Hvorledes fjernes (ansvar: EduLab, UCSJ) Kontakt skoler: deres erfaringer med manglende studerende Kontakt virksomheder Undersøge muligheder for mentor ordning Få kendskab til de manglende studerende, som kan danne grundlag for ny undervisning At skabe et netværk 16 Undervisningsaktiviteter førsøg:: vejledning via computer gennemgang af tavle undervisning via net opgaveregning/opgaver etning via net lektiecafe via computer præsentation af undervisnings /undervisningsmaterial e via net deltage Påbegynde udviklingen af et undervisningskoncept for manglende studerende

17 17 Barrierer afklaret Påbegynde udvikling af nyt koncept for manglende studerende. Herunder de rent praktiske ting lokaler kontakt til skoler mv forsøgsundervisning med manglende studerende. Plan for 1 semester foreligger Udvikling af ny undervisningsmetoder på basis af opnåede erfaringer samt kendskab til målgruppen Uddannelses tilpasninger / Inddragelse af målgruppe og aktører 2012 Efterårs semester 1. okt til 1 feb 2013 Forårsseme ster 1 feb til 1 sept Samarbejde med skoler og virksomheder på plads Nye kurser / fag inddrages og afprøves Nyt undervisningskoncept foreligger Koncept afprøves (teknik) Forsøg med manglende studerende Kurser afprøves i koncept Uddannelse af undervisere Aftaler / kontrakter er udarbejdet Undervisere uddannet Undervisning matr. For 1 sem færdigt

18 Efterårs semester 1. okt til 1. feb Større kendskab til koncept Igangsættelse af koncept, i fuld skala. Løbende erfaringsopsamling og korrektioner Udbredelse af erfaringer Revideret koncept udarbejdet på basis af erfaringer Næste semester planlagt 2014 Forårsseme ster 1 feb til 1 sept Mål Revideret koncept til næste hold. Løbende erfaringsopsamling og korrektioner

19 19 Delprojekt Ingeniøruddannelser - Byggeri & Infrastruktur Overordnet plan frem til og med F14 Der arbejdes med omlægning til fjernundervisning på samtlige semesters kurser, idet mindst tre kurser er under udvikling af gangen. I forbindelse med udviklingsprocessen samles og videreformidles erfaringer med henblik på løbende tilpasninger. Erfaringsudveksling finder sted iblandt CBI's undervisere men også i forhold til undervisere på AK og CITE Fjernundervisning med IMODUS-studerende begynder E13. Ved udgangen af E13 er alle obligatoriske kurser omlagt. Tilsvarende er alle undervisere bekendt med og har afprøvet/ blevet uddannet i at anvende de nye undervisningstilbud. Uviklings- og driftsmodellen Udviklingen kan tage udgangspunkt i punkterne 1-12 se senere F12: Mindst 3 kurser især fra semester udvikles og elementer afprøves. Sideløbende foretages undersøgelser jf. punkterne a) til e) se senere. E12: Mindst tre kurser især fra semester udvikles og elementer afprøves. Udviklingen tager udgangspunkt i undersøgelsesresultaterne fra punkterne a) til e), IMODUS-projektets målgruppeundersøgelse og erfaringer fra F12. Relevante undervisere og studievejledere indgår i arbejdet med markedsføring, herunder fysisk kontakt med målgruppen. Der foretages en screening af deltagere. Forventet optag i E13 er studerende. F13: Udvikling og afprøvning af mindst tre kurser fra især semester. Uddannelse af undervisere, hvis det viser sig nødvendigt. Der indgås samarbejdsaftaler med virksomheder. Planlægning af 1. semesters drift. Relevante undervisere og studievejledere indgår i arbejdet med markedsføring. E13: Fjernundervisning sættes i gang med forhåbentlig 3 studiegrupper og et fuldt studieforløb vedrørende 1. semester. Løbende erfaringsopsamling og justeringer blandt andet til brug for udvikling og afprøvning af de sidste kurser på semester samt planlægning af 2. semesters drift.

20 20 F14: Fjernundervisning fortsætter med 2. semester med måske 8-10 studerende og med nye studerende på 1. semester. Planlægning af 3. og 4. semesters drift. Udviklingspunkter Foreløbige overvejelser omkring indholdet af fjernundervisningen og at det kan blive nødvendigt med udvikling/videreudvikling af 1. læringsaktiviteter, der sætter deltagerne i stand til at håndtere e-medier, der ønskes anvendt 2. tavleundervisning/ videoforedrag via nettet 3. case studier, rekonstruktioner som grundlag for gruppediskussioner 4. træningsprogrammer med henblik på at lære en bestemt viden eller øve en færdighed 5. simuleringsprogrammer, der styrker forståelsessammenhænge 6. kollektive opgaver og projekter, der dog giver mulighed for differentiering 7. FAQ og QA 8. e-samarbejdsformer og e-kommunikationsformer 9. hjælpefunktioner, herunder lektiecafe og vejledningsformer 10. formativ evalueringsformer med henblik på fastholdelse af de studerende 11. eksamensformer 12. undervisningsmetoder i forhold de forskellige kursustyper (disciplinorinterede kurser, projektorinterede kurser m. fl.) Undersøgelsespunkter Der kan være behov for at undersøge a) målgruppen gennem vores nuværende studerende og diverse allerede eksisterende netværk i regionen b) gensidige forventninger vedrørende fjernundervisning både hos studerende og hos undervisere c) mulighederne for mindst et fysisk mødested i regionen d) andres erfaringer med blended learning, som indarbejdes i udviklingen af fjernundervisningen e) mulighederne for at etablere kontakt til virksomheders medarbejdere, der indgår som hjælpelærere og hvor virksomheden fungerer som kursussted enten periodevis eller måske en dag om ugen. Virksomhedens rolle er også at fungere som studieobjekt/felt for praksisrettede opgaver og kobler uddannelse og arbejde

21 21 Delprojekt Brobygning IHK deltager i delprojekt om brobygning mellem erhvervsakademier, EASJ og EUC Nordvest. Målet for IHK s deltagelse er at: Tydeliggøre vejen for studerende fra kvu (erhversakademier) til mvu (ingeniøruddannelse) Skabe gensidig bevidsthed blandt uddannelsesstedernes undervisere om de respektive uddannelser Etablering af projekt hvor studerende og lærere fra de respektive uddannelsessteder arbejder sammen om løsning af konkret, praksis- og studierelevant opgave som del af planlagt studieforløb beskrevet med læringsmål o Arbejdet med projektet falder i tre faser: Indledning: udveksling mellem relevante lærere Udformning og beskrivelse af projekt med læringsmål og evalueringssystem og metode Afvikling af projekt med deltagelse af studerende fra respektive uddannelsessteder og lærere. Delprojektets nærmere indhold konkretiseres gennem workshops og temamøder med relevante undervisere, studievejledere og studieplanlæggere ifølge tids- og aktivitetsplan:

22 22 Aktør, intern/ekstern IHK/EASJ/EUC Nordvest Funktion: input/output Tidspunkt handling ressource Møde mellem uddannelsesstedernes undervisere, studievejledere og studieplanlæggere, diskutere ideer til indhold af fælles undervisningsprojekt april 2012 Workshop NEP/IHK studiecenter/ relevante IHKundervisere/ JSK IHK/EASJ/EUC Nordvest IHK/EASJ/EUC Nordvest Tids-plan for videre arbejde med fælles uddannelsesprojekt Udformning af indhold for fælles undervisningsprojekt Maj 2012 Efterår 2012 Møde mellem planlæggere Workshop NEP NEP/IHK studiecenter/ relevante IHKundervisere/ JSK IHK/EASJ/EUC Nordvest Forår 2013? Efterår 2013? Afvikling af projekt

23 23 Bilag A Inddragelse af virksomheder, studerende og uddannelse IHK ønsker i IMODUS-projektet at øge fokus på koblingen mellem inddragelse af virksomheder, rekruttering af studerende og undervisere samt tilrettelæggelse af uddannelserne. Det praksisnære udgør en central rolle igennem hele IHK s uddannelsesforløb: Praksisnær rekruttering - stor del af de studerende er rekrutteret på baggrund af erhvervserfaring - 19 % af IHK s ingeniørstuderende har adgangskursus som adgangsgivende eksamen Praksisnær uddannelsestilrettelæggelse - undervisningen er koncentreret om konkrete, virkelige eller virkelighedsnære ingeniøropgaver Praksisnære ingeniører - færdiguddannede ingeniører fra IHK er direkte rettede mod erhvervslivet I forbindelse med IMODUS er det vigtigt yderligere at inddrage virksomheder og erhvervsliv i uddannelsen på IHK af i hvert fald to grunde: Det er tanken i IMODUS, at personer, der tidligere har valgt ikke at læse en studieforberedende eller videregående uddannelse, skal gøres interesseret i og i stand til at gennemføre sådan en uddannelse. Ved gennemførelse af et uddannelsesforløb vha. blended learning (som det er intentionen bliver en gennemgående metode i tilrettelæggelse af uddannelse) bliver motivation af den studerende, der en del af sin studietid vil arbejde alene og på afstand af uddannelsessted, fysisk socialt studiemiljø og medstuderende, en helt central udfordring. Koblingen mellem den studerende og en ingeniørvirksomhed vil kunne give den studerende førstehånds erfaring med ingeniørarbejdet og vil kunne gøre målet med uddannelsen konkret, samtidig med at den studerende kan opbygge sin egen ingeniøridentitet Baggrunden for IMODUS er behovet for øgede ingeniørkompetencer i regionen, og koblingen mellem studerende og virksomheder gennem uddannelsesforløbet til ingeniør vil kunne medvirke til at skabe og fastholde ingeniørkompetencer i lokalområderne.

24 24 IHK tænker at inddragelse af virksomheder sker på følgende måder: Aftaler mellem studerende og ingeniørvirksomheder i lokalområderne om studiejob Ansatte i ingeniørvirksomheder virker som mentorer for studerende i lokalområderne Ansatte i virksomheder virker som undervisere på ingeniørkurser afholdt af IHK og som vejledere på studenterprojekter gennem uddannelsesforløbet. På den måde vil ingeniørvirksomhederne få førstehånds erfaring med kommende studerende og dermed rekrutteringsveje samt en tilknytning til fagkollegaer i undervisnings- og udviklingsmiljø. Handlinger: Tid Ansvar Indsamling af oplysninger om ingeniørvirksomheder (IDA, FRI) og studieforberedende uddannelsessteder i regionen. - Udgør En del af baggrund for beslutning om hvilke lokalområder, indsatsen skal fokusere på Marts - april 2012 SC, PLJ, NEP, MHOE Møde med Jobcentre og Studievalg Marts april 2012 NEP/JSK Sjælland (Lolland-Falster området) Kontakt til erhvervsdirektører i CSI/NEP/JSK lokalområder / EVV (ErhvervVidenVækst netværk i Region Sjælland, kontaktperson Gert Thomsen) April 2012 Beslutning om geografisk April 2012 NEP/PLF/MHoe/LBG/SC indsatsområde Kontakt til virksomheder påbegyndes Ultimo april > NEP/PLF/MHoe/LBG/SC

25 25 Bilag B CAK, IMODUS februar, 2012 AK-delprojekt Projektformål Projektbeskrivelse /opgave Periode Deltagere Tilrettelæggelse / procedure Det er en nødvendighed for de studerende at kunne bruge elektroniske værktøjer i deres fremtidige hverv, hvorfor det også er vores ansvar at introducere dem for det. Jeg ser det altid som en fordel ikke at spilde papir unødigt Fuldstændig elektronisk aflevering og elektronisk retning af rapporter i fysik: fra første aflevering af rapport over retning og kommentering til endelig godkendelse af rapport foregår alt arbejde og al kommunikation mellem lærer og studerende elektronisk. Foråret 2012, januar til juni, forlænges eventuelt Studerende i fysik B Helt præcis sker følgende elektronisk: lærermodtager rapporter elektronisk lærer retter rapporter elektronisk lærer sender korrektioner til rapporter elektronisk lærer godkender rapporter elektronisk Modtagelse af rapporter De studerende har en uge fra udførelse af et eksperiment til at udarbejde deres rapport. På afleveringsdatoen skal de aflevere til lærerens mail inden midnat. Hvis ikke de afleverer i tide, kan det ses på afsendertidspunktet, og de nødvendige restriktioner kan foretages. I mailprogrammet laves en separat mappe til de indkomne rapporter, hvilket gør det nemt og overskueligt at se, hvem der har afleveret hvornår.

26 Som udgangspunkt har de studerende lov til at sende deres rapport i en hvilken som helst filtype, så længe der findes et almindelig tilgængeligt program til at åbne den med. I realiteten er der sjældent problemer med dette, da langt de fleste afleverer i et af følgende formater:.pdf,.doc,.docx, og.odt. Alle filer der typisk kan åbnes af gængse programmer. Rettelse af rapporter Ved rettelse af rapporter benyttes de tilgængelige værktøjer i det programformat de studerende har afleveret i. Her er det typisk nemt at lave overskuelige og præcise korrektioner, hvorved de studerende nemt kan indføre de nødvendige rettelser i deres eget dokument. Korrektioner af rapporter Efter endt rettelse sendes eventuelle rettelser tilbage til de studerende, der så igen har en uge til at indføre rettelserne og gensende et rettet dokument. Herefter er det blot at tjekke om de krævede ændringer er blevet indført. Indtil videre har læreren sendt korrektioner retur i formatet.pdf. Dette af to grunde: 1. Sikkerhed for at mine rettelser står præcis, som de er tænkte. Der kan ikke opstå problemer med forskellige versioner af programmer, der rykker rundt på teksten. 2. Der har været en tendens til at de studerende ikke har forståelse for retteværktøjet, men alligevel har forsøgt at korrigere rapporterne direkte i det dokument læreren har sendt til dem. 26 Anslået timeforbrug Godkendelse Når rapporten er godkendt, modtager de studerende en mail, hvor godkendelsesdato er påtegnet og rapporten er vedhæftet. I fald der mangler dokumentation for en rapport, er det denne mail, den studerende skal kunne fremvise. Ydermere fører læreren selv elektronisk kartotek over de afleverede rapporter, hvorved læreren hurtigt kan få et overblik over hvem, der mangler at aflevere hvad.

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS 1 www.imodus.dk oktober, 2012 Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS Projekttitel: IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse.

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Projektplan for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Pilotprojekttitel: Bedre

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2011 i VIA,, der falder inden for en af følgende kategorier (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012): Projekter

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Elevdesign af software som læringsredskab.

Elevdesign af software som læringsredskab. Elevdesign af software som læringsredskab. Elever som producenter af spil og apps for at øge elevaktiveringen og vidensdelingen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e- læringsform fra

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

DIGITALISERING AF EVALUERING

DIGITALISERING AF EVALUERING DIGITALISERING AF EVALUERING Intern uddannelsesdag om educational-it Aarhus Universitet, 8. oktober 2015 DIGITALISERING AF UNDERVISNING PÅ BSS 1. Implementering af Blackboard i 2013 1. 1.200 undervisere,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig. v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT

Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig. v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT 1 Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT 2 Livslang læring Læring med livet som indsats? Nye vilkår for kompetenceudvikling

Læs mere

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere