Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:"

Transkript

1 Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark Holding A/S forpligtelser efter opkøb af Tele2 4. februar 2007 Sagsfremstilling Den 9. maj 2007 offentliggjorde Telenor Danmark Holding A/S (herefter TDH) i en pressemeddelelse, at selskabet havde købt selskabet Tele2 A/S (herefter Tele2) 2. Konkurrencestyrelsen har den 5. juli 2007 godkendt TDH s køb af Tele2. Ved lovændringen i 2006 præciseredes i teleloven, at koncernforbundne selskaber behandles som samlede juridiske og økonomiske enheder med mindre ganske særlige forhold taler imod dette, jf. telelovens 84d, stk. 2, 3. pkt. Princippet medfører, at TDH og herunder Tele2 skal behandles som én enhed, med mindre ganske særlige forhold taler imod dette. TDH var forud for opkøbet af Tele2 i medfør af markedsafgørelsen af 24. januar 2006 udpeget som havende stærk markedsposition på engrosmarkedet for terminering af trafik i mobilnet (marked 16), og TDH var som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51 pålagt en række forpligtelser til bl.a. at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik og at opfylde krav om priskontrol. Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Anders Lønvig Telefon Telefax E-post har i brev af 15. oktober 2007 til henholdsvis TDH og Tele2 fremført, at styrelsen er af den opfattelse, at Tele2 på engrosmarkedet for terminering af trafik i mobilnet efter TDH s overtagelse af selskabet er omfattet af TDH s forpligtelser i markedsafgørelsen af 24. januar IT- og Telestyrelsen anmodede samtidig om TDH s og Tele2 s eventuelle bemærkninger hertil. 1 Jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. 2 har noteret sig, at Tele2 A/S nu er registreret i Erhvervs og Selskabsstyrelsen under navnet DMT2 A/S.

2 Parternes anbringender TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Bestemmelsen i telelovens 84 d, stk. 2, 3 pkt., der indførtes ved lov nr af 20. december 2006, ikke kan finde anvendelse på markedsafgørelser, der er truffet forud for ændringslovens ikrafttræden. Ændringsloven kan således ikke gives tilbagevirkende kraft. Der ikke selv hvis det antages, at ændringsloven gælder består en ret for styrelsen til at inddrage Tele2, der er en selvstændigt reguleret enhed, under en tidligere markedsafgørelse, som var rettet mod en anden kreds af adressater (Telenor Danmark Holding A/S og daværende datterselskaber). Dette må i alle fald gælde, når der foreligger en selvstændig afgørelse over for den pågældende juridiske enhed, som ønskes inddraget, når der i øvrigt ikke er sket direkte inddragelse af den pågældende enheds aktiviteter i koncernen. Der i øvrigt i forhold til Tele2 eksisterer særlige forhold, som begrunder en undtagelse, hvis ændringsloven finder anvendelse, grundet Tele2 s fortsatte uafhængighed af TDH, som forventes at vare et stykke ind i 2008 p.g.a. kompleksiteten med at udskille Tele2 fra Tele2 AB.. Tele2 har i selskabets svar blandt andet anført, at: Det er korrekt, at TDH ved købsaftale af 9. maj 2007 har overtaget samtlige aktier i Tele2. Konkurrencestyrelsen godkendte herefter den 5. juli 2007 overtagelsen, hvorefter købet af aktier endeligt gennemførtes pr. 12. juli Ændringsloven angiver ikke at have tilbagevirkende kraft i forhold til markedsafgørelser truffet forud for ikrafttrædelsesdatoen. En sådan tilbagevirkende kraft vil normalt også kræve særlig lovhjemmel. ITST kan således først benytte den nye regel i telelovens 84d for markedsafgørelser truffet efter ændringslovens ikrafttræden 21. december Udgangspunktet i forhold til denne situation må derfor være, at tidligere markedsafgørelser alene har rettet sig (og alene kunne rettes) mod de enheder, som indgik i koncernen på tidspunktet for afgørelsen. Tele2 var ikke på tidspunktet for afgørelsen på marked 16 over for TDH i januar 2006 en del af TDH-koncernen. Tele2 kan således ikke være omfattet af afgørelsen, uanset at selskabet efterfølgende er købt af TDH. Tele2 har opretholdt en stor grad af autonomi i forhold til TDH. Der er således tale om, at selskabet fortsat udbyder og markedsfører produkter i eget brand ( Tele2 ). Tele2 udbyder fortsat de samme mobilprodukter, som før overtagelsen af selskabet. Også i relation til teknisk platform er der tale om, at Tele2 er uafhængig af de øvrige selskaber i TDH-koncernen. Dette er naturligvis med den modifikation, at Tele2 anvender Sonofons radionetværk, hvilket dog har været tilfældet både før og efter købet af selskabet. Udover centralerne, er hovedparten af Tele2 s øvrige netelementer og nødvendige platforme 2

3 for at drive et mobilnet placeret i Sverige og er ikke kontrolleret af TDHkoncernen men derimod af Tele2 AB (den tidligere ejer af Tele2). I forhold til den ledelsesmæssige situation har Tele2 tillige en udbredt grad af uafhængighed i forhold til de øvrige dele af koncernen. Den 27. september 2007 udpegedes Allan Koch til administrerende direktør og der blev i den forbindelse foretaget en række andre ændringer i ledelsen, hvorfor, der fra dette tidspunkt har været et vist sammenfald mellem ledelsen af Tele2 og ledelsen i TDH-koncernen. Dette ledelsesmæssige sammenfald betyder imidlertid ikke, at disse ledelsespersoner har fri adgang til at træffe beslutninger vedrørende driften af Tele2. Den tekniske platform, som Tele2 p.t. kun har ringe indflydelse på, giver i praksis ikke mulighed for at ændre og udvikle nye mobilprodukter og således agere på baggrund af eventuelle beslutninger fra TDH s ledelse eller efter påvirkning fra søsterselskaber under samme koncern. I og med at Tele2 har opretholdt en autonomi i forhold til brand, netværk og i vidt omfang ledelse, bør Tele2 holdes ude fra den markedsafgørelse, som oprindeligt blev truffet overfor TDH. Dette gør sig så meget desto mere gældende, idet der er tale om en situation, hvor der i forvejen er truffet afgørelse mod Tele2 (som følge af Tele2 s status som MVNO). Endvidere bør en ændring af ejerskabet ikke i sig selv medføre en ændring af status under telereguleringen, idet dette over for den pågældende juridiske person må anses for konkurrenceforvridende. Afgørelsesgrundlaget A. Lovgrundlag Det fremgår af telelovens 76, stk. 1, at: Stk. 1. kan behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og reglerne udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage. Det fremgår af telelovens 76, stk. 3, at: Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 nævnte bestemmelser. Det fremgår af telelovens 84d, stk. 2, at: Stk. 2. En virksomhed anses for at have en stærk markedsposition, hvis den enten alene eller i fællesskab med andre indtager, hvad der svarer til en dominerende stilling. Det vil sige en økonomisk styrkeposition, der giver den magt til i betragtelig grad at kunne handle uafhængigt af konkurrenter, kunder og forbrugere. Koncerner anses som samlede økonomiske og juridiske enheder, medmindre særlige forhold taler imod dette. 3

4 B. Markedsafgørelse Det i denne sammenhæng relevante marked er fastlagt i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i SONOFON s mobilnet (Marked 16). traf den 24. januar 2006 afgørelse på markedet i henhold til telelovens 51, og Teleklagenævnet stadfæstede s afgørelse i afgørelse af 31. januar 2007 vedrørende klager fra Telenor Danmark Holding A/S og Tele2 A/S over s afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i Telenor Danmark Holding A/S mobilnet (Marked 16). TDH er i medfør af telelovens 84d udpeget som havende en stærk markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDH er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51a blandt andet pålagt nedenstående forpligtelser på engrosmarkedet: Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 1, jf. 51 a, at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik. Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 5, jf. 51 f, at opfylde krav om priskontrol. Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 2, jf. 51 b. Forpligtelse til i medfør af telelovens 51 c at offentliggøre standardtilbud. Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 3 og 6, jf. 51 d at give gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik samt at give gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter. s vurdering er af den opfattelse, at de allerede trufne markedsafgørelser på marked 16, som blev stadfæstet af Teleklagenævnet 31. januar 2007, skal fortolkes i lyset af den til enhver tid gældende lovgivning. På denne baggrund finder styrelsen, at telelovens 84d, stk. 2, 3. pkt. også finder anvendelse for så vidt angår markedsafgørelser truffet forud for ændringslovens ikrafttræden. Herudover må markedsafgørelsen fortolkes i lyset af de konkurrenceretlige principper, jf. nedenfor. Styrelsen skal i øvrigt i relation til afgørelsen overfor TDH af 24. januar 2006, som blev stadfæstet af Teleklagenævnet den 31. januar 2007 bemærke, at TDH er rette adressat og således pligtsubjekt for afgørelsen af 24. januar skal principielt bemærke, at forpligtelser pålagt i IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser skal fortolkes i henhold til de konkurrenceretlige principper som fastlagt ved EF-domstolens praksis. EFdomstolen har i sag 15/74, Centrafarm, fastslået, at aftaleforhold mellem moderog datterselskaber ikke er omfattet af EF-traktatens art. 81, hvis datterselskabet 4

5 ikke har en i forhold til moderselskabet selvstændig vilje. Dette antages at måtte fortolkes således, at såfremt moderselskabet har mulighed for at udøve en effektiv kontrol med datterselskabet, så besidder datterselskabet ikke en sådan selvstændig vilje. Princippet i sag 15/74 udelukker således, at moderselskabet indgår en aftale med sit datterselskab, der er omfattet af art. 81. Heraf kan udledes det princip, at en koncern i konkurrenceretlig henseende skal betragtes som en samlet økonomisk og juridisk enhed, med mindre særlige forhold taler imod dette. Ydermere skal styrelsen præcisere, at eftersom der er tale om en ex ante regulering, hvor forpligtelserne finder anvendelse på fremtidige forhold, vil en given afgørelse rette sig mod koncernen, og dermed de selskaber som koncernen til enhver tid udøver bestemmende indflydelse over, med mindre særlige forhold taler imod dette. Herved bliver også eventuelle nyoprettede eller opkøbte selskaber omfattet af de forpligtelser som koncernen som helhed er pålagt. I modsat fald ville et selskab kunne omgå en given regulering ved at stifte nye selskaber, hvori aktiviteten kunne overflyttes. finder ikke, at der i relation til de forpligtelser koncernen er pålagt, er forskel på at oprette et nyt selskab, der efterfølgende indkøber nyt udstyr til udøvelse af en aktivitet omfattet af markedsafgørelsen og at opkøbe et selskab, der allerede besidder udstyr hertil. I modsat fald ville det være muligt at omgå en forpligtelse ved at tilkøbe skuffeselskaber. I forhold til Telenors bemærkning om, at der foreligger en selvstændig afgørelse over for Tele2, som er den enhed, der ønskes inddraget, finder IT- og Telestyrelsen ikke, at det i den konkrete sag kan tillægges betydning, at der tidligere har været en afgørelse i kraft over for Tele2, eftersom denne afgørelse blev hjemvist af Teleklagenævnet. Hjemvisningen må antages at gælde ex tunc, og således må det pågældende selskab (Tele2) antages ikke at have været reguleret af en markedsafgørelse. skal vedr. TDH s bemærkninger til kompleksiteten ved at udskille Tele2 fra Tele2 AB bemærke, at styrelsen lægger til grund, at TDH har 100 pct. ejerskab af Tele2. Styrelsen skal hertil henvise til, at TDH den 22. maj 2007 fremsendte en mail, hvor selskabet bekræfter købet af Tele2. Tele2 har tilmed oplyst, at TDH ved købsaftale af 9. maj 2007 har overtaget samtlige aktier i Tele2. I forhold til Tele2 s bemærkninger vedr. forskelle i den tekniske platform skal bemærke, at eventuelle forskelle i den tekniske platform som henholdsvis Tele2 og andre selskaber i Telenor koncernen måtte have, ikke betyder, at Tele2 kan agere selvstændigt i forbindelse med f.eks. fastsættelse af priser på mobilterminering. På baggrund af de fremkomne kommentarer fra TDH og Tele2 finder IT- og Telestyrelsen ikke, at der er forhold, der indebærer, at styrelsen skal ændre konklusionen i styrelsens brev af 15. oktober 2007 til henholdsvis Tele2 og TDH. 5

6 Nedenstående afgørelse er begrundet i, at: De allerede trufne markedsafgørelser på marked 16, som blev stadfæstet af Teleklagenævnet 31. januar 2007, skal fortolkes i lyset af den til enhver tid gældende lovgivning. Dette medfører, at telelovens 84d, stk. 2, 3. pkt. også finder anvendelse for så vidt angår markedsafgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i SONOFON s mobilnet (Marked 16), og fører til, at markedsafgørelsen også omfatter Tele2 s net. Tele2 er 100 pct. ejet af TDH. Tele2 udbyder produktet mobilterminering. Der ikke er fremført særlige forhold, der kan begrunde, at TDH ikke skal anses som en samlet økonomisk og juridisk enhed efter opkøbet af Tele2. ser således blandt andet begrundet i personsammenfaldet i ledelsen, at TDH er i stand til at udøve en effektiv kontrol med sit datterselskab Tele2. skal endvidere bemærke, at styrelsen ikke finder, at hverken TDH eller Tele2 har fremført forhold, der medfører, at styrelsen må ændre denne opfattelse. s markedsafgørelser er ex ante regulering, der finder anvendelse på, hvordan en virksomhed fremadrettet vælger at udøve sine aktiviteter. Hvis styrelsens markedsafgørelser kun var rettet mod moderselskabet, og dettes daværende datterselskaber, vil dette ikke være en effektiv gennemførsel af teledirektiverne i dansk ret. Høring af udkast til afgørelse I forbindelse med udkast til nærværende afgørelse er TDH den 10. december 2007 fremkommet med følgende supplerende bemærkninger: 1. Anvendelse af koncernreglen i telelovens 84 d, stk. 2, med tilbagevirkende kraft Styrelsen har i sit udkast til afgørelse anført, at Styrelsen er af den opfattelse, "at de allerede trufne markedsafgørelser på Marked 16, som blev stadfæstet af Teleklagenævnet 31. januar 2007, skal fortolkes i lyset af den til enhver tid gældende lovgivning". TDH skal i den forbindelse bemærke, at bestemmelsen i telelovens 84 d, stk. 2, blev indføjet ved lov nr af 20. december Denne ændringslov angiver at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. ændringslovens 3 (det vil sige 21. december 2006). Medmindre en lov indeholder særlige bestemmelser om ikrafttrædelse, antages det generelt, at en ny lov kun finder anvendelse på kendsgerninger, der ligger efter det tidspunkt, hvor loven er vedtaget, stadfæstet og offentliggjort. Styrelsens markedsafgørelser på Marked 16 blev truffet 24. januar 2006 (forud for ændringslovens ikrafttræden), og ændringsloven kan derfor ikke finde anvendelse på disse markedsafgørelser. 6

7 Som det fremgår af bemærkningerne til ændringsloven, var ændringen foranlediget af Teleklagenævnets afgørelse af 8. maj 2006, hvor det blev tilkendegivet, at Styrelsens afgørelser skal rettes til de selskaber, der rent faktisk i praksis agerer på de pågældende markeder, og som derfor er ansvarlig for at efterleve Styrelsens afgørelser. TDH kan på dette grundlag ikke tilslutte sig Styrelsens bemærkninger om, at Styrelsens afgørelse på Marked 16 skal fortolkes i lyset af den til enhver tid gældende lovgivning. Dette gør sig så meget desto mere gældende, når Styrelsen ønsker at inddrage juridiske personer, der ikke oprindeligt var omfattet af markedsafgørelsen. 2. Opdatering af markedsafgørelser Den afgørelse, som Styrelsen påtænker at træffe, er ifølge udkastet en afgørelse med hjemmel i telelovens 76. Af den selvsamme ændringslov, hvor koncernreglen blev indføjet i telelovens 84 d, stk. 2, fremgår det, at der indsættes følgende bestemmelse i telelovens 51, stk. 10: "Stk. 10. kan i forbindelse med ændringer i regulatoriske forhold af betydning for forpligtelserne træffe nye afgørelser, der opdaterer forpligtelserne på et marked i overensstemmelse med de relevante ændringer." Af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår blandt andet følgende: "Formålet med bestemmelsen er blandt andet at sikre, at IT- og Telestyrelsen kan træffe opdaterende markedsafgørelser. Behovet for at træffe en opdaterende markedsafgørelse efter 51 kan for eksempel være til stede i tilfælde, hvor den lovmæssige regulering af forpligtelser ændres, således at disse forpligtelser kan pålægges ud fra ændrede kriterier eller med et andet indhold, end det efter lovgrundlaget var muligt på det tidspunkt, hvor på baggrund af en markedsanalyse traf en markedsafgørelse." Som et eksempel på en opdatering nævnes opdatering af afgørelser i forhold til præcisering om, at intern kabling er omfattet af samhusningsforpligtelserne, jf. den ved samme ændringslov vedtagne bestemmelse i 40, stk. 2, nr. 3. Forudsætningen for, at Styrelsen kan foretage en opdatering af markedsafgørelsen, er ifølge forarbejderne, at det datamateriale, som Styrelsen har baseret sin tidligere afgørelse på, "ikke siden indsamlingen af disse data er ændret i så væsentlig grad, at det ikke fortsat er berettiget, at de pågældende data lægges til grund for afgørelsen". 7

8 TDH har meget vanskeligt ved se, at denne sag ikke netop vedrører en situation, "hvor den lovmæssige regulering af forpligtelser ændres, således at disse forpligtelser pålægges ud fra ændrede kriterier ". Hvis Styrelsen ønsker at inddrage Tele2 under markedsafgørelsen på Marked 16, opfordres Styrelsen derfor til at foretage en opdatering af denne markedsafgørelse efter de herfor gældende regler. 3. Formålsfortolkning Som det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i 84 d, stk. 2, i ændringsloven, var hensigten med forslaget dels at "imødegå risikoen for, at koncerner strukturerer sig ud af forpligtelser efter samtrafiklovens regler om stærk markedsposition m.v. ved f.eks. at udskille koncernens aktiviteter på et marked i flere datterselskaber, som således hver især kan unddrage sig udpegning som udbyder ", og dels at "imødegå risikoen for, at udbydere, som Styrelsen efter 84 d udpeger som at have en stærk markedsposition på et marked i perioden efter udpegningen, men inden Styrelsen træffer en markedsafgørelse, efter 51 helt eller delvist udskiller koncernens aktiviteter på et marked i andre datterselskaber end de, der har indgået i Styrelsens markedsanalyser og udpegning af udbyder med stærk markedsposition". Erhvervelsen af Tele2 har intet med de risici at gøre, som er opregnet i bemærkningerne til bestemmelsen, og der må derfor af den grund kræves en særlig hjemmel eller et særligt grundlag (i form af en ny eller opdateret markedsafgørelse) i forhold til at inddrage Tele2 under en afgørelse, hvor Tele2 uomtvisteligt ikke er indgået som en del af grundlaget for denne. 4. Særlige forhold Det fastholdes, at Tele2 fortsat drives på en sådan måde og har en sådan autonomi, at der består "særlige forhold", der begrunder en undtagelse, hvis ændringsloven uanset det ovenstående finder anvendelse. Der henvises til det, som tidligere er anført herom. Vedr. spørgsmålet om anvendelse af koncernreglen i telelovens 84d, stk. 2 skal henvise til styrelsens allerede fremførte begrundelser ovenfor. Dog skal styrelsen vedr. TDH s bemærkning om, at styrelsen ønsker at inddrage juridiske personer, der ikke oprindeligt var omfattet af markedsafgørelsen bemærke, at styrelsens afgørelser finder anvendelse på en bestemt aktivitet, som er terminering af trafik i individuelle mobilnet. Vedr. spørgsmålet om s valg af hjemmel skal styrelsen bemærke, at der ikke er tale om en opdatering af en markedsafgørelse. Det er styrelsens opfattelse, at afgørelsen er et påbud om at overholde allerede eksisterende forpligtelser i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i SONOFON s mobilnet (Marked 16). Telelovens 76 hjemler således, at IT- og 8

9 Telestyrelsen af egen drift kan behandle sager om overholdelse af forpligtelser udstedt i henhold til telelovens afsnit IV. Vedr. spørgsmålet om formålsfortolkning skal styrelsen henvise til, at nærværende afgørelse er et påbud om at overholde allerede eksisterende forpligtelser i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i SONOFON s mobilnet (Marked 16). Vedr. spørgsmålet om særlige forhold skal bemærke, at der ikke er fremført særlige forhold, der kan begrunde, at TDH ikke skal anses som en samlet økonomisk og juridisk enhed efter opkøbet af Tele2. Samlet set finder således ikke, at TDH s bemærkninger giver anledning til ændringer af styrelsens vurdering, og styrelsen skal på den baggrund henholde sig til de ovenfor anførte begrundelser. ooo0ooo På baggrund af ovenstående træffer hermed i medfør af telelovens 76, stk. 1 og 3, samt i medfør af styrelsens afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i Sonofon s mobilnet (Marked 16) følgende: Afgørelse påbyder hermed i medfør af telelovens 76, stk. 1, jf. stk. 3, Telenor Danmark Holding A/S, herunder Tele2 (DMT2 A/S) at overholde de forpligtelser, som koncernen er pålagt i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i Sonofon s mobilnet (marked 16). skal herunder indskærpe, at Tele2 (DMT2 A/S) er en del af den samlede koncern, og at selskabet således er underlagt de forpligtelser pålagt i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S. Klagevejledning s afgørelse kan i medfør af telelovens 101, stk. 1, nr. 6, jf. 101, stk. 4, påklages til Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at har truffet nærværende afgørelse. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 9

10 Med venlig hilsen Anders Lønvig Fuldmægtig 10

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. IT- og Telestyrelsens tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. IT- og Telestyrelsens tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 28. januar 2005 s tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination I medfør af 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 skal TDC A/S som udbyder med stræk markedsposition

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS Teleklagenævnet Elektro-Let ApS Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup Bredgade 43 DK-1260 København K fif 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Elektro-Let ApS vedrørende klage over et

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere