Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015

2 Indhold 1. Baggrund Formål Involverede borgere og medarbejdere Pilotprojektets overordnede forløb Præsentation af besøgspakker Evaluering af målsætninger Borgerne Øget rum til faglighed Fokus på effekt ved samarbejde og inddragelse af borgernes ressourcer i opgaveløsningen Øget medarbejder-kontinuitet Bedre arbejdsmiljø Planlægningen effektiviseres Evaluering af øvrige erfaringer Orientering af samarbejdspartnere Pakkernes størrelse Undervisning Omvisitering af borgerne Anbefalinger

3 1. Baggrund Kerneopgaven med levering af hjemmehjælp er at give rehabiliterende hjælp til borgere, som har potentiale til at blive helt eller delvist selvhjulpne og give kompenserende hjælp til de borgere, som ikke har potentiale til at blive selvhjulpne. Der er i dag ca hjemmehjælpsmodtagere i Frederiksberg Kommune. Der visiteres i dag minutter til hver enkelt hjemmehjælpsydelse som borgerne har behov for. Dette er uhensigtsmæssigt for borgerne, idet de ikke altid på dagen vil få den nødvendige tid til at løse deres konkrete behov. Mange kommuner herunder Københavns Kommune og Gentofte Kommune er overgået til at levere hjemmehjælp til borgerne efter et besøgspakkekoncept, som giver mere tillid til at borgere og hjemmehjælpere selv kan tilrettelægge hjælpen indenfor besøgspakkernes rammer og tid ift. borgernes aktuelle behov. Besøgspakker har i disse kommuner vist sig at medføre større fleksibilitet og kvalitet i hjælpen til borgere med særligt opståede behov. Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune har i forbindelse med projektmidler fra ældremilliardpuljen 2014 og 2015 besluttet, at iværksætte et pilotprojekt på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, om udvikling og afprøvning af besøgspakker i den kommunale hjemmepleje. Det vurderes, at ca. 50 % af alle kommunens ca hjemmehjælpsmodtagere (særligt de hjemmehjælpsmodtagere der får personlig støtte) særligt vil have gavn af besøgspakker i stedet for enkeltydelser som anvendes i dag. Pilotprojektet omfatter ca. 10 % af alle hjemmehjælpsmodtagere, som får henholdsvis praktisk støtte, personlig støtte eller både og. Pilotprojektet skal primært afdække om det i samarbejde mellem hjemmehjælper og borger er muligt at prioritere opgaverne og gøre hjælpen mere fleksibel på dagen, således at hjælpen bedre tilgodeser borgernes aktuelle behov samt at hjælpen udnyttes så effektivt som muligt. Det skal samtidigt afdækkes, om besøgspakker i højere grad medfører større fleksibilitet og kvalitet i hjælpen til borgerne og frigør tid til hurtigere og bedre at løse kerneopgaven med hjemmehjælp. Besøgspakkekonceptet vil også være i god tråd med den rehabiliterende tilgang og større borgerinvolvering, samt give mulighed for at overgå fra tidsstyring til effektstyring således at hjælpen kan målrettes de borgere som ikke på nogen måde kan blive helt eller delvis selvhjulpne. Forvaltningen vil løbende måle effekten af den leverede hjælp til borgerne indtil det konstateres, at de ikke kan blive yderligere selvhjulpne. 2. Formål Evalueringen vil belyse i hvilken grad projektet har indfriet de overordnede mål, der har ligget til grund for arbejdet med besøgspakker. I afsnit 4 fremgår en række fokusområder, som arbejdsgruppen har formuleret som værende centrale i projektet. I hvilken grad disse er indfriet, vil være kernen i rapporten, for heraf at synliggøre hvilke områder, der særligt skal arbejdes videre med i forbindelse med den evt. kommende udbredelse til den øvrige del af hjemmeplejen. Rapportens resultater er tilvejebragt på baggrund af fokusgruppeinterviews med henholdsvis borgere, medarbejdere fra Visitationsenheden, teamledere og planlæggere fra hjemmeplejen, samt hjemmehjælpere. Der har deltaget op til fire informanter i hvert interview. Resultaterne fra interviewene er ikke efterfølgende blevet valideret ved brug af anden data. Det er derfor vigtigt at understrege, at evalueringen bygger på et mindre empirisk grundlag, hvorfor resultater og anbefalinger skal læses med forbehold for dette. 3

4 3. Involverede borgere og medarbejdere Afprøvningen af besøgspakker har været gennemført i en afgrænset målgruppe af borgere og personale. Ledelsen i Sundheds- og omsorgsområdet besluttede, at pilotprojektet skulle iværksættes i område Finsensvej (gruppe 13) i samarbejde med Visitationsenheden. Gruppe 13 tæller 40 hjemmehjælpere og 350 borgere (marts 2015). 4. Pilotprojektets overordnede forløb I den indledende fase af projektet har det primære fokus været at udvikle og tilpasse besøgspakkerne som koncept til Frederiksberg Kommune. Herefter er konceptet blevet indført i gruppe 13 i tæt samarbejde mellem Visitationsenheden og hjemmeplejen. Udvalgte medarbejdere i Visitationsenheden og gruppe 13 plus aftenvagten har modtaget undervisning i besøgspakkerne. Projektstyregruppen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af områdeleder og to teamledere fra hjemmeplejen, en teamleder og en visitator fra Visitationsenheden, samt to medarbejdere fra Staben Teknologi og Arbejdsgange. I arbejdsgruppen blev der udarbejdet formål, retningslinjer og kriterier for besøgspakkerne. Af nedenstående fremgår en række fokusområder, som arbejdsgruppen har formuleret, at indførelsen af besøgspakker forventes at bidrage til: At der i hjemmeplejen skabes øget fokus på kerneopgaven med at give rehabiliterende hjælp til borgere som har potentiale til at blive helt eller delvist selvhjulpne og kompenserende hjælp til borgere der ikke har rehabiliterings potentiale. At der bedre kan følges op på målet for borgerens handleplan og opnå det ønskede resultat og effekt af hjemmehjælpsindsatsen At der skabes øget rum til faglighed, så borgerne modtager støtte, omsorg og pleje, der fleksibelt kan tilpasses borgernes behov og ønsker. At der skabes øget tillid til at borgere og hjemmehjælpere i samarbejde vurderer, hvordan hjælpen skal udmøntes på dagen ift. borgerens konkrete behov. At borgerene oplever en større tilfredshed med besøgspakkekonceptet end (enkelt) ydelsestildelings konceptet At der skabes øget fokus på samarbejde med borgeren ved inddragelse af borgernes ressourcer i tilrettelæggelsen og udførelsen af aktiviteten. At borgeren oplever større medarbejder-kontinuitet ved besøgene. At hjemmehjælperne i hjemmeplejen sikres et attraktivt arbejdsmiljø, hvor de får øget indflydelse på eget arbejde og øget mulighed for at anvende deres faglighed, og derved sikrer opfyldelse af kerneopgaven med rehabiliterende hjælp. At planlægningen af det daglige arbejde forenkles. Ovenstående har dannet grundlag for de gennemførte fokusgruppeinterviews. I de følgende afsnit vil der være fokus på, om informanterne oplever, at fokusområderne er lykkedes at indfri. 4

5 5. Præsentation af besøgspakker Visitator vil i mødet med borgeren udarbejde en funktionsvurdering og vurdere borgeren ud fra tre kategorier, hvorvidt borgeren har behov for let-, moderat- eller omfattende støtte med hver sin besøgspakke. Besøgspakkernes tyngde og indhold er forskellige og omfatter de besøg, som borgerne typisk modtager i løbet af dagen, dvs.: Morgenbesøg, som f.eks. kan indeholde hjælp til personlig hygiejne, at komme i tøjet og anretning og servering af morgenmad Middagsbesøg, som f.eks. kan omfatte anretning og servering af frokost og hjælp til personlig hygiejne Tidligt aftensbesøg, som f.eks. kan omfatte anretning og servering af aftensmad og hjælp til personlig hygiejne Sent aftenbesøg, som f.eks. kan omfatte personlig hygiejne, hjælp til afklædning og at komme i seng Støtte til rengøring, som f.eks. kan omfatte hjælp til rengøring af gulve og øvrige rengøringsopgaver Som supplement til besøgspakkerne kan borgerne tildeles udvalgte enkeltydelser. Det gælder f.eks. hjælp til medicinindtagelse og bad. At der fortsat er enkeltydelser skyldes blandt andet, at der er borgere der ikke har brug for en hel besøgspakke, men alene har behov for hjælp til bad og medicinindtagelse. Enkeltydelser omfatter ligeledes ydelser under ældremilliarden og sundhedslovsydelser. Besøgspakker vil have den fordel, at visitator ved opfølgning af den visiterede hjælp bedre kan vurdere, om det er muligt at yde rehabiliterende hjælp, før der ydes kompenserende hjælp. Dette fordi besøgspakkerne giver den fornødne tid i mødet mellem hjemmehjælper og borger til at tilgodese det rehabiliterende sigte. I forbindelse med opfølgningen af hjælpen, vil visitator i samarbejde med borgeren kunne være mere fokuseret på effekten af den rehabiliterende hjemmehjælp i stedet for at der ved tildelingen af enkeltydelser fokuseres på, om hjemmehjælperen er der i hele den visiterede tid. Besøgspakker vil påvirke mødet mellem hjemmehjælper og borger således, at hjemmehjælperne foretager en faglig vurdering af hvilke opgaver, der skal løses hos den enkelte borger, og aftaler dette i samarbejde med borgeren inden for den tildelte tidsramme af besøgspakkerne og målet for indsatsen. Dette betyder, at borgerne fremover ikke vil få oplyst et eksakt minuttal i den visiterede ydelse, men alene hvad ydelsen omfatter. Borgerne vil dog altid, hvis det ønskes, kunne bede om en oversigt over den visiterede hjælp samt den tid der er afsat for hjælpen. Hjemmehjælperne skal aktivt vurdere og tage hensyn til borgerens behov på dagen. Hjælpens form og indhold beskrives af hjemmehjælperne i borgernes døgn- og ugeplan, således at både faste hjælpere og afløsere ved, hvad borgeren skal have støtte og hjælp til, og hvordan denne skal udføres. Det vil altid være hjemmeplejens ansvar, at tilrettelægge og sikre at borgeren får den nødvendige hjælp ud fra en faglig vurdering og kommunens kvalitetsstandard. 5

6 6. Evaluering af målsætninger Erfaringerne på tværs af fokusgrupperne er, at der generelt har været et godt samarbejde mellem Visitationsenheden og hjemmeplejen. Alle er positivt indstillet overfor en fremtid med besøgspakker, omend der er visse udfordringer i brugen heraf. 6.1 Borgerne Borgerne har taget godt imod besøgspakkerne. De oplever generelt en større tilfredshed med besøgspakkekonceptet end med end det nuværende (enkelt) ydelsestildelingskoncept. Borgerne oplever generelt, at besøgspakkerne giver dem en mere fleksibel hjemmehjælp, som tilgodeser deres behov på dagen. Borgerne har ikke kunne mærke forskel på kvaliteten af den leverede hjælp, men oplever i højere grad at få tid til den nødvendige hjælp, som de aktuelt har behov for i forhold til den visiterede ydelse. Der er sket en tydeliggørelse af hvilken opgave der på dagen skal udføres. Flere borgere oplever, at der i dag er mere fokus på udførelsen af opgaverne, mens der tidligere var meget stor fokus på, om hjemmehjælperne var hos borgeren i hele den visiterede tid. Alle de interviewede borgere er generelt positive overfor en eventuel fremtidig indførelse af besøgspakker i stedet for de nuværende enkeltydelser. 6.2 Øget rum til faglighed Alle informanter vurderer, at besøgspakkerne skaber øget rum til faglighed. De finder, at det nu er legitimt og positivt at kunne agere ud fra borgerens pludseligt opståede behov. Den øgede tillid til at tilrettelægge hjælpen i samarbejde med borgerne opleves som en anerkendelse af deres faglighed og dømmekraft. Den oplevelse er i god overensstemmelse med dagsordnen om at styrke tilliden mellem borger og hjemmehjælper i stedet for minutstyring. Informanterne fra hjemmeplejen oplever, at brugen af besøgspakker delvist medfører øget fleksibilitet. Besøgspakkerne til praktisk hjælp fungerer rigtig godt. Der er et passende antal pakker, og pakkernes indhold er nemt for hjemmehjælperne at forstå og omsætte i praksis. Derimod oplever hjemmehjælperne, leder og planlæggere, at pakkerne indenfor den personlige pleje i mindre grad fungerer hensigtsmæssig. Det bemærkes, at de tre eksisterende pakker er for lille et antal, da borgernes specifikke behov ofte ikke passer til besøgspakkerne. Derfor suppleres med op til flere enkeltydelser. Brugen af enkeltydelser medfører, at ønsket om at kunne udføre arbejdsopgaverne i et fleksibelt samarbejde med borgeren mindskes. Dette forklares med, at enkeltydelser er meget definerende for opgaven, hvorved hjemmehjælpernes mulige fleksibilitet og faglige skøn mindskes. I det fremtidige koncept vil der blive arbejdet med flere besøgspakker og færre enkeltydelser. Besøgspakkerne indenfor personlige pleje er ligeledes begrænset af, at det er svært at bytte ydelser, da opgaverne beskrives som basale behov. Informanterne fra hjemmeplejen oplever, at det i højere grad lykkes at skabe øget rum for faglighed, når borgerne har omfattende støtte. Fleksibiliteten opleves derfor at afhænge af besøgspakkernes størrelse. Medarbejdernes faglighed kommer derfor også i mindre grad i spil, hvis borgerne har små besøgspakker. Rummet for øget faglighed og fleksibilitet afhænger endvidere af, at det er de samme borgere, hjemmehjælperne kommer hos. Indgående kendskab til borgerne er afgørende, hvis fleksibiliteten skal opnås, når borgernes behov skal analyseres. Ligeledes bemærkes det, at fleksibiliteten hos hjemmehjælperne ofte er begrænset af at være indenfor samme dag. Det skyldes, at hjemmehjælperne reelt ikke kan vide, om de har tiden til at udføre en opgave 6

7 en anden dag. Derfor opleves det, at det i praksis kun er muligt at rykke rundt på opgaverne indenfor samme arbejdsdag. 6.3 Fokus på effekt ved samarbejde og inddragelse af borgernes ressourcer i opgaveløsningen Kernen i at opnå den maksimale effekt af hjemmehjælpstildelingen er, at der udarbejdes handleplaner, som der kan måles effekt ud fra. Hjemmeplejen oplever, at besøgspakkekonceptet medvirker til, at der bedre kan følges op på målet for borgernes handleplan og opnå det ønskede resultat og effekt af hjemmehjælpsindsatsen. Informanterne fra Visitationsenheden vurderer, at besøgspakkerne forstærker muligheden for det rehabiliterende arbejde ved at tage afsæt i borgernes ressourcer og muligheder, og i højere grad at sætte fokus på effekt i handleplanerne. Dette tilgodeser den ønskede effekt af hjemmehjælpstildelingen, og giver mulighed for en effektivisering af hjemmehjælpsydelsen som følge af den øgede rehabilitering. Hjemmehjælperne vurderer ligeledes, at besøgspakkerne er gode for samarbejdet med borgeren ift. ønsket om at inddrage dem i opgaveløsningen, og derved medvirke til at yde hjemmehjælp med et rehabiliterende sigte. At hjemmehjælperne kan prioritere opgaverne i et samarbejde med borgeren og ud fra borgerens behov, forstærker muligheden for at inddrage borgerne i udførelsen. Både visitatorerne og hjemmehjælperne finder, at besøgspakker er et væsentligt bedre redskab end den nuværende minuttildeling i enkeltydelser til at sætte fokus på effekt af hjemmehjælpsydelsen 6.4 Øget medarbejder-kontinuitet Borgerne oplever ikke, at besøgspakkerne har ændret fasthjælper-princippet. Hjemmeplejens ledelse oplyser, at grundlaget for at evaluere fasthjælper-princippet endnu er for spinkelt, men at der opleves en positiv forventning fra både borgere og hjælpere til at besøgspakker fremover vil give en øget medarbejderkontinuitet. Denne kontinuitet skal ske ved en ændret praksis ift. arbejdstilrettelæggelse. 6.5 Bedre arbejdsmiljø Hjemmehjælperne oplever, at besøgspakkerne i overvejende grad er positivt for arbejdsmiljøet. Opgavevaretagelsen er mere fleksibel, hvilket er givende for arbejdsmiljøet. Hjemmehjælperne synes, at det er positivt, at det nu er legitimt at vurdere, om det kan være mere hensigtsmæssigt for borgeren at udskyde en aktivitet til en anden dag. Der er hjemmehjælpere der oplever, at det er mindre stressende at gå på arbejde efter indførelsen af besøgspakkerne. 6.6 Planlægningen effektiviseres Planlæggerne oplever, at besøgspakkerne kommer mere til sin ret i dagvagten end i aftenvagten. Fleksibiliteten i opgaveudførelsen er om aftenen begrænset af, at der leveres basale ydelser, hvorfor der ikke er det store rum for at prioritere opgaver for hjemmehjælperen. Planlæggerne i dagvagten oplever, at brugen af besøgspakker indenfor praktisk hjælp er med til at effektivisere deres arbejde på grund af den øgede fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Planlægningen i forbindelse med personlig pleje opleves uændret efter indførelsen af besøgspakker. Aftenvagten oplever ikke nogen markant ændring efter overgangen til besøgspakker. 7

8 7. Evaluering af øvrige erfaringer Ovenstående afsnit tog udgangspunkt i arbejdsgruppens formulerede målsætninger. Følgende afsnit vil gennemgå informanternes øvrige erfaringer fra projektet. 7.1 Orientering af samarbejdspartnere Der er fælles opfattelse af, at orienteringen af samarbejdspartnere indledningsvis i projektet var mangelfuld. Hjemmeplejen modtog mange opkald fra samarbejdspartnere som konsekvens heraf. Særligt fik de henvendelser fra hjemmesygeplejen, Sundhedscentret, Sårklinikken og private hjemmehjælpsleverandører. Informanterne vurderer, at det ikke er nødvendigt at orientere kommunens leverandører i vaskeriordningen, indkøbsordningen og madserviceordningen, da besøgspakkerne ikke ændrer på deres arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at der fremadrettet er fokus på, at vikarer i hjemmeplejen skal modtage undervisning i besøgspakker. 7.2 Pakkernes størrelse Alle informanter er enige om, at besøgspakkerne indenfor praktisk hjælp er gode, mens der ift. pakkerne til personlig pleje opleves en udfordring. Hjemmeplejen forklarer, at den primære årsag til disse udfordringer er brugen af enkeltydelser. Formålet med besøgspakkerne er, at de skal betragtes som en ramme, indenfor hvilken leverandøren i samarbejde med borgeren udmønter de overordnede mål i delmål, og tilrettelægger de individuelle indsatser i samarbejde med borgeren. Informanterne oplever, at samarbejdet, og særligt ønsket om en fleksibel opgaveløsning, reduceres, når besøgspakkerne suppleres med enkeltydelser. Informanterne fra hjemmeplejen mener, at antallet af besøgspakker indenfor personlig pleje bør udvides og enkeltydelserne reduceres. I så fald vil det være nemmere at få borgerne til at passe ind i en pakke. Hvis der udvides til fire besøgspakker, vil det stemme overens med de nuværende niveauer, som man opererer med indenfor funktionsvurderingen. 7.3 Undervisning Alle informanter oplever, at kvaliteten af undervisningen har været god. Indledningsvis stod Visitationsenheden for undervisningen af hjemmeplejen. Det stod dog hurtigt klart, at det ikke var hensigtsmæssigt, at det alene var Visitationsenheden, der underviste hjemmeplejen, hvorfor teamlederen blev involveret i undervisningsforløbet. Der er bred enighed om, at dette har været godt for ejerskabet blandt hjemmeplejens medarbejdere. Undervisningen i hjemmeplejen var ikke indledningsvis differentieret ift. dag- og aftenvagten, hvilket der siden blev ændret på. Informanterne oplever, at dette gav en bedre dynamik i undervisningen, da det nu var muligt at bruge konkrete eksempler i undervisningen med udgangspunkt i henholdsvis dag- og aftenvagten. Hjemmehjælperne oplever, at deres undervisning foregik med for mange deltagere. Op mod 40 medarbejdere fra gruppe 13 modtog undervisning samtidig. Dette er uhensigtsmæssigt, da det medfører, at ikke alle kan komme til orde. Visitationsenheden vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis hjemmeplejen indledningsvis undervises i understøttelse af borgerens mulighed for selvstændigt at udføre almindelige daglige opgaver (ADL). Erfa- 8

9 ringen viser, at hvis besøgspakkerne præsenteres indledningsvis, tager dette for megen fokus fra ADLdelen. Undervisningen kan derfor med fordel opdeles i to undervisningsgange én om ADL og én om besøgspakker. Der er fælles oplevelse af, at den kommende undervisning af hjemmehjælpere skal foregå i regi af egne ledere i tæt samarbejde med Visitationsenheden. 7.4 Omvisitering af borgerne Teamleder og planlæggere forklarer, at opstarten af projektet kunne have været planlagt anderledes. Der manglede information og gennemskuelighed ift. projektets omfang. Herunder blev aftenvagten først præsenteret for projektet få uger inden, det skulle implementeres. Informanterne fra Visitationsenheden oplever, at det er lidt enklere at visitere borgere til besøgspakker frem for enkeltydelser. Visitatorerne oplyser, at det var en stor opgave at omvisitere borgerne. Indledningsvis blev geo-grupperne ikke tilrettet, hvilket gav statistiske fejl, da borgerne derfor modtog både 2 er og 4 er ydelser. Det kan være svært at få overblik over borgerne, hvis de har mange visiterede ydelser. Det er afgørende for Visitationsenheden, at funktionsvurderingerne er opdaterede. Den opdaterede funktionsvurdering er ligeledes afgørende for hjemmeplejen. Besøgspakkerne defineres ud fra funktionsvurderingen, og døgnrytmeplanen udarbejdes ud fra funktionsvurderingen. Visitatorerne mener, at omvisiteringen i den kommende tid skal foretages af medarbejdere, der er fritaget fra andre opgaver. Gerne to medarbejdere, så det er muligt at sparre med hinanden undervejs. Teamleder i hjemmeplejen oplyser, at det er vigtigt, at der er god tid til at rette 2 er ydelser til 4 er ydelser i KMD Care. Der har ikke været tilstrækkelig tid til dette i projektperioden. En presset stopdato for 2 er ydelserne er uhensigtsmæssig og i værste fald resulterer det i, at borgere bliver glemt, hvis omregistreringen ikke nås rettidigt. 9

10 8. Anbefalinger Anbefalinger bygger på informanternes erfaringer. Anbefalingerne kan anvendes i det videre arbejde med at tilpasse besøgspakkerne til Frederiksberg Kommune. Implementering På baggrund af de gode erfaringer og tilbagemeldinger fra borgere og hjemmehjælpere anbefales det, at Frederiksberg Kommune implementerer besøgspakker som ydelseskoncept for hjemmehjælp for alle borgere i kommunen. Det anbefales, at opstarten sker den 1. november 2015 således at der bliver overensstemmelse med overgangen til to nye private hjemmehjælpsleverandører i overensstemmelse med kommunens udbud. Undervisning Det anbefales, at undervisningen planlægges således, at der tages højde for at dagvagten og aftenvagten i hjemmeplejen har forskellige arbejdstider. Det anbefales, at undervisningsforløbet strækker sig over længere tid. Således kan personalemøder anvendes. Undervisningen skal afsluttes med en opsamlingsgang, hvor de sidste detaljer kan komme på plads. Vikarer i hjemmeplejen skal fremover modtage undervisning i besøgspakker. Omvisitering Det anbefales, at omvisiteringen i forbindelse med den kommende udrulning holdes på få hænder i Visitationsenheden. Medarbejderne skal fritages fra andre opgaver. Der skal udarbejdes en arbejdsgang for omvisiteringen. Funktionsvurderinger Det anbefales, at tiden nøje planlægges, således at alle funktionsvurderinger rettidigt opdateres. Afslutning af 2 er ydelser Det anbefales, at hjemmeplejen selv skal afslutte 2 er ydelserne i KMD Care for at sikre at ingen borgere går tabt i systemet, når der omregistreres til 4 er ydelser. Besøgspakkernes størrelse Det anbefales, at nuværende besøgspakker i praktisk hjælp udvides med flere af de nuværende enkeltydelser. Besøgspakker i personlig pleje vil blive udvidet til fire større besøgspakker med flere af de nuværende enkeltydelser. De flere besøgspakker vurderes at være en fordel for både borgerne, Visitationsenheden, teamledere, planlæggere og hjemmehjælperne. Enkeltydelser Som ovenfor anført anbefales det, at antallet af disse reduceres til fordel for større besøgspakker. Arbejdsgruppen Det anbefales, at struktur og mødehyppighed i arbejdsgruppen fortsætter uændret, indtil konceptet er fuldt implementeret. 10

11 Orientering af samarbejdspartnere Det anbefales, at der kommer øget fokus på, at alle samarbejdspartnere orienteres om besøgspakkerne. Der er blandt andet behov for, at få afdækket med hospitalet, i hvilket omfang der er behov for information om borgernes aktuelle hjemmehjælps status. 11

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Hanne Bartholdy

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis 10. maj 2011 Workshop 2 Hverdagsrehabilitering i praksis Midlertidig indsats Kører i hele kommunen Dækker alle ydelser Ca. 45-50 borgere i gang Hverdagsrehabilitering Fast gruppe fra 1. februar 2010 12

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Workshop 3 Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Velkomst og præsentation Teamet består af: 14 hjemmetrænere 1 sygeplejerske 3 terapeuter 3 visitatorer 1 planlægger 1 leder

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Bilag 17. Fortsat omlægning af indsatsen samt energioptimeringer.

Bilag 17. Fortsat omlægning af indsatsen samt energioptimeringer. Bilag 17 Emne: Redegørelse for Sundhed og Omsorgs finansiering af innovationspulje og buffer fra budget 2013 og frem. Til: Byrådet Den 16/05 2012 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Sundhed

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Gå sammen med en du ikke kender Drøft spørgsmålet og kom med ideer til indsatser, som kan styrke ernæringsindsatsen i det tværsektorielle samarbejde.

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2015 været fokuseret yderligere på udvikling af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Internt notat Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013 Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Tidligere forelæggelser Socialudvalget fik senest forelagt årsberetning over tilsynsvirksomheden

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNEL. Indledning SIDE 4. Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6. Rehabilitering eller hje SIDE 13. Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2

INDHOLDSFORTEGNEL. Indledning SIDE 4. Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6. Rehabilitering eller hje SIDE 13. Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2 HÅNDBOG Rehabilitering eller hje SIDE 13 INDHOLDSFORTEGNEL Indledning SIDE 4 Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6 Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2 SE Forløb SIDE 30 Organisering og implementering SIDE 36

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere