Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006 k l i f æ l l e sh u se t 1. V al g af d i ri g e n t Dagsorden 2. B e re t n i n g f ra b e st y re l se n o m f o re n i n g e n s v i rk so mh e d i d e t f o rl ø b n e å r. 3. F o re l æ g g e l se af d e t re v i d e re d e re g n sk ab t i l g o d k e n d e l se. 4. F o rsl ag f ra b e st y re l se n, j f. v e d l ag t e b e mæ rk n i n g e r t i l d e e n k e l t e f o rsl ag : a) G rø n p l an. b ) Kl i n k e r e l l e r b e t o n st e n v e d d e f o rt sat t e st i re n o v e ri n g e r c ) Re p arat i o n o g u sk i f t n i n g af t ag re n d e r o g n e d l ø b i n d mo d n ab o e n s h av e. d ) Re g u l e ri n g af b e st an d e n af sk ad e r o g rå g e r i n d e n f o r Å t o f t e n s o mrå d e. e ) V e j l e d e n d e p ri o ri t e ri n g af st ø rre an l æ g sarb e j d e r mv. i d e n k o mme n d e 5 -å rs p e ri o d e. f ) Ko n t i n g e n t e t f ast sæ t t e s u æ n d re t t i l k r. p r. må n e d p r. h u s. g ) D e t sæ rl i g e k l i n k e b i d rag f ast sæ t t e s u æ n d re t t i l k r. p r. må n e d p r. h u s. 5. F o rsl ag f ra me d l e mme rn e. D e r e r i k k e mo d t ag e t f o rsl ag. 6. V al g af me d l e mme r t i l b e st y re l se n : J an F an g e l C h ri st i an se n e r p å v al g o g e r v i l l i g t i l g e n v al g. B e st y re l se n f o re sl å r e n d v i d e re v al g af J ac o b M o rt e n se n so m t i d l i g e re e r i n d t rå d t i b e st y re l se n p å d e n l e d i g e p l ad s e f t e r P re b e n S t o k k e n d al. 7. V al g af re v i so r. B e st y re l se n f o re sl å s g e n v al g af st at sau t o ri se re t re v i so r H e n ri k S at t ru p. 8. E v e n t u e l t. V e d h v e r af st e mn i n g k an d e r af g i v e s é n st e mme p r. h u s. D e r k an st e mme s me d sk ri f t l i g f u l d mag t t i l e t an d e t me d l e m. M e d l e mme r, d e r e r i re st an c e t i l f o re n i n g e n, k an i k k e st e mme me d mi n d re d e r f o ri n d e n e r i n d g å e t af t al e me d b e st y re l se n o m af v i k l i n g af re st an c e n. E n d v i d e re v e d l æ g g e s d e t g o d k e n d t e o g re v i d e re d e re g n sk ab f o r 2005 / 06 f o r g ru n d e j e rf o re n i n g e n o g v arme re g n sk ab e t, samt t i l o ri e n t e ri n g o g k o mme n t e ri n g d e af b e st y re l se n u d arb e j d e d e v arme - o g g ru n d e j e rf o re n i n g sb u d g e t t e r f o r 2006 / 07. B est y rel sen

2 G Æ Æ Æ Æ Bemærk n i n g er t i l p k t. 4 p å d a g s o rd en en : F o rs l a g f ra b es t y rel s en Ad 4 a): Forslag til grøn plan S u p p l em ent t i l f orsl ag t i l grø n p l an p å b aggru nd af b eb oerm ø de den 4. sep t em b er rø n g ru p p e v i l t ak k e b e b o e rn e f o r d e n p o si t i v e mo d t ag e l se af f o rsl ag t i l p l an f o r Å t o f t e n s g rø n n e o mrå d e r. V i h ar mo d t ag e t man g e t i l b ag e me l d i n g e r, h v o raf e n d e l e r i n d arb e j d e t i d e t t e su p p l e me n t t i l f o rsl ag e t. D e t d re j e r so m d e me re p ri n c i p i e l l e f o rsl ag, so m e r e g n e d e t i l at i n d g å i e n o v e ro rd n e t p l an. M e re d e t al j e re d e f o rsl ag o g i d e e r v i l G rø n G ru p p e me d t ag e i d e t v i d e re arb e j d e. Følgende ændringer indarbejdes i det foreliggende forslag til Åtoftens grønne områder: S i 4 i i t O v e n e d e p n c i p p e f o Å t o f t e n b e p l t n i n g o g g n n e o d e T v e d v g t t y p e t e h e n n t i l d d e i k k e b e i g e k l i n k e o g k l o e p u n k t e t : B e p l t n i n g e d t i d e n g e n n e b e n d e l ø i n g e k u n d g å : D e t i l b e e n l ø b e n d e f o y e l b e p l t n i n g e n l e d e g e t g e n n e b e n d e l ø i n g e k u n d g å de af sn ro rd ri r r s an rø mrå r ilføjes: al af ræ r ag s sy, at rø r må sk ad r ak r. ndres: an r, so m me mg ri sn r an s erstattes af r st ræ s rn se af an, så s at me mg ri sn r an s. S i de 5 i af sn i t Ran d o mrå d e rn e ndres: D e r sk al f re mo v e r v æ re t re h ø j d e r p å h æ k k e n e : 1,5 m ( o v e r asf al t e n ) o mk ri n g p ark e ri n g sp l ad se r, g rø n n e o mrå d e r o g l an g s v e j e. 1,8 m l an g s Kal v e h av e n o g 2,5 m l an g s b ø rn e h av e rn e. V e d v e j u d - mu n d i n g e r k an h æ k k e n e k l i p p e s l av e re af h e n sy n t i l t raf i k si k k e rh e d e n. S i 7 i i t G n æ n i i t t e t S t h æ k k e n e D e t f o å e t y k k e h æ k k e n p v e b e æ h v o f t e l ø i n g e n v u e o d e t b e t e g n e f v e B e v o l d e n t n i n g e n : D e b u d d e o g l o k 1 1 t i l : D e h o l d e e n l i n i e l l e v o l d b e p l t n i n g o g g de af sn rø sv re ndres: af sn amme r. tilføjes: re sl s, at st af st amme rø - sk re s, re r sn rd re s. mrå s re mo r an sæ r sk ry s.b ændres r s st ram me m - an ræ sare al. T ilføjes e f t e r b e sk ri v e l se af ramp e n : T re k an t so mrå d e t v e d b l o k 1 0 o g t rap p e n. H af b u sk e t af f j e l d ri b s me d i n d p l an t e d e d ro n n i n g e b u sk e o g k i rse b æ rk o rn e l l e r. e r b e st å r b e p l an t n i n g e n S i de 1 0 S t i l h e d e n s T o rv S lettes: rø n n e n i h æ k k e n f j e rn e s S i de 1 2 M i l j ø t o rv e t ndres: af sn i t t e t P å d e n i n d re d e l af t o rv e t... n e mme re at h o l d e ændres t i l : P å d e n i n d re d e l af t o rv e t o ml æ g g e s o g i n d sk ræ n k e s b e l æ g n i n g e n t i l t o b re d e st i e r. Re st e n b e p l an t e s me d b ø g e p u r. S t i e rn e s f o rl ø b o g mu l i g h e d f o r at sk ab e o p h o l d sru m mi d t p å p l ad se n o v e rv e j e s. S i de 1 7 P l an me d af mæ rk n i n g af are al f o r st o re t ræ e r. D e r mark eres f o r mu l i g h e d f o r st o re t ræ e r p å g ræ sare al e t l an g s b an e v o l d e n. B esty relsen indstiller, at p lanen v edtages med disse ændringer.

3 D Ad 4 b ): K link e r e lle r b e tonste n K l i nk er el l er b et onst en - f ordel e og u l em p er. T e g l k l i n k e rn e p å d e c a m 2 st ræ d e r o g p l ad se r i Å t o f t e n e r e t u h y re v i g t i g t ark i t e k t o n i sk e l e me n t i d e n n e k v al i t e t sb e b y g g e l se - o mt al t i D an sk B y p l an g u i d e o g i e n D an sk A rk i t e k t u rg u i d e. Kl i n k e rn e e r i v i rk e l i g h e d e n f e j l p ro d u k t i o n e r f ra N i v å g å rd s g aml e ri n g o v n, af mu rst e n, d e r v ar b l e v e t l i d t f o r h å rd t b ræ n d t e. D e t e r d e rf o r d e h ar d e t k arak t e ri st i sk e v arme f arv e sp i l me d g u l e o g ro sa n u an c e r. S å d an n e k l i n k e r p ro d u c e re s d e sv æ rre i k k e me re. P å e n t i d l i g e re g e n e ral f o rsaml i n g e r d e t d e rf o r v e d t ag e t i st e d e t at b ru g e d e n h å rd t b ræ n d t e t y sk p ro d u - c e re d e g u l e k l i n k e E l b a o g se n e st d e n b e t y d e l i g t me re rø d f l amme d e O d e n se k l i n k e f ra F y n st e g l. e t v ar o p ri n d e l i g p l an e n, at d i sse k l i n k e r, d e r må l e r 21 5 x 1 05 x 5 0mm, sk u l l e b e n y t t e s i b l an d i n g me d i n t ak t e g aml e k l i n k e r v e d u d sk i f t n i n g o g o ml æ g n i n g af b e l æ g n i n g e rn e. D e n n e l ø sn i n g v i st e si g i mi d - l e rt i d h u rt i g t at v æ re f o r b e sv æ rl i g, d e l s p.g.a. f o r st o re v ari at i o n e r i st ø rre l se n af d e g aml e k l i n k e r o g d e l s f o rd i e n l an g t st ø rre d e l af d e g aml e k l i n k e r h ar v i st si g u b ru g e l i g e p.g.a. f ro st sk ad e r p å u n d e rsi d e n. D e o e d e b g t 1 % n y e k l i n k e v e d d e h i d t i d i g e t o t e o æ g n i n g e b e l æ g n i n g e e p å e n d e l d e o g p l rf r r r ru 00 r al ml r af rn st ræ r ad se r. I n t ak t e g aml e k l i n k e r o g e n k e l t e n y e k l i n k e r e r b ru g t t i l p l e t v i s u d sk i f t n i n g af ø d e l ag t e k l i n k e r p å st ræ - d e rn e i d e n g aml e d e l af b e b y g g e l se n. D e r e r k l i n k e rn e g e n n e mg å e n d e i b e d re st an d e n d i d e n n y e re d e l, h v o r b e l æ g n i n g e rn e e r u d f ø rt me d mi n d re h å rd t b ræ n d t e o g n o g e t st ø rre k l i n k e r i n o rmal t mu rst e n sf o r- mat. T o t al o ml æ g n i n g me d n y e k l i n k e r h ar v æ re t e n d y r, me n o g så l an g t i d sh o l d b ar l ø sn i n g. A l t e rn at i v e t e r at b e n y t t e b e t o n st e n, d e r e r n o g e t b i l l i g e re. P å f ø l g e n d e si d e e r i sk e maf o rm o p re g n e t f o rd e l e o g u l e mp e r v e d d e t o l ø sn i n g e r.

4 D D O K l i nk er som E l b a B et onst en F ordel e e n ark i t e k t o n i sk e v æ rd i o g sæ rp ræ g f o r b e b y g g e l se n b e v are s b e d st mu l i g t e n h å rd t b ræ n d t e k l i n k e e r l an g t i d sh o l d b ar, i k k e v an d su g e n d e o g f ro st si k k e r u n d e r al l e f o rh o l d, se l v u d l ag t v an d re t p å e k si st e re n d e g ru s u n d e rl ag me d l u n k e r. T å l e r sal t n i n g. E r f arv e b e st an d i g Kan b ru g e s t i l p l e t v i se u d sk i f t n i n g e r af g aml e k l i n k e r F ordel e B e t o n st e n l æ g g e s me d f u g e r v e d h j æ l p af i n d st ø b t e små k n ast e r p å si d e rn e, d e r si k re r e n f ast f u g e b re d d e. F u g e rn e me d f u g e san d si k re r e n me re st ab i l b e l æ g n i n g e n d v e d k n asf u g e r B e t o n st e n h ar n o rmal t e n ru o v e rf l ad e p.g.a. i n d h o l d e t af san d o g g ru s. B e t o n st e n e r b i l l i g e re i i n d k ø b o g u d l æ g n i n g e n d k l i n k e r, S e n e st e t i l b u d sp ri s k r./ m 2 i n k l. mo ms Kl i n k e rn e e r l an g t i d sh o l d b are o g v u rd e re s d e rf o r me re ø k o n o mi sk e p å l an g t si g t U l em p er U l em p er U d l æ g g e s n o rmal t me d k n asf u g e så o v e rf l ad e n l an g s k an t e rn e l o k al t k an sk æ mme s af af sk al n i n g e r g ru n d e t l o k al e st o re k o n t ak t t ry k. D e t re d u c e re r d o g i k k e h o l d b arh e d e n af k l i n k e n. v e rf l ad e n e r mi n d re ru e n d p å b e t o n st e n Kl i n k e rn e e r d y re re i i n d k ø b o g u d l æ g n i n g e n d b e t o n st e n. S e n e st e t i l b u d sp ri s k r./ m 2 i n k l. mo ms. V al g af b e t o n b e l æ g n i n g v i l si g n al e re d å rl i g e re k v al i t e t, g i v e e t ro d e t i n d t ry k o g d e rme d f o rri n g e h e rl i g h e d sv æ rd i e n af b e b y g g e l se n. B e t o n st e n sb e l æ g n i n g e r e r d e l v i s v an d su g e n d e o g sk al u d f ø re s me d e f f e k t i v b o rt l e d n i n g af o v e rf l ad e v an d. D e t k ræ v e r st ø rre re g u l e ri n g e r af g ru s u n d e rl ag o g e k st ra b rø n d e t i l af l ø b - e t f o rd y re n d e e l e me n t i f o rh o l d t i l k l i n k e b e l æ g n i n g. Kan sk ad e s v e d sal t n i n g E r i k k e f arv e b e st an d i g e b l i v e r g rå Kan i k k e b ru g e s t i l p l e t v i se u d sk i f t n i n g e r af g aml e k l i n k e r g ru n d e t an d e t f o rmat. V u rd e re s mi n d re l an g t i d sh o l d b are e n d d e h å rd t b ræ n d t e k l i n k e r P å g ru n d l ag af o v e n st å e n d e v u rd e re r k l i n k e g ru p p e n, u n d e r h e n sy n t ag e n t i l d e n l an g si g t e d e ø k o n o mi o g h o l d b arh e d, æ st e t i k, h e rl i g h e d sv æ rd i o g n ø d v e n d i g h e d e n af f o rt sat t e p l e t re p arat i o n e r, at b e l æ g n i n g me d k l i n k e r ab so l u t må an b e f al e s so m me st f o rd e l ag t i g. Kl i n k e g ru p p e n 1 7. se p t e mb e r 2006, L i se S ass C l e mme se n H an s L u n d P re b e n B asse

5 D D Ad 4 c ): R e paration og u dsk if tning af tagre nde r og ne dløb ind m od nab oe ns h av e S p ø rg små l e t o m, h v e m so m i g i v e t f al d sk al b e t al e f o r u d sk i f t n i n g af så d an n e t ag re n d e r o g n e d l ø b e r ak t u al i se re t af h e n v e n d e l se r t i l b e st y re l se n f ra n o g l e b e b o e re. D e r e r i d ag i n g e n re g l e r so m re g u l e re r d e t t e sp ø rg små l. D e k l arat i o n e n i n d e h o l d e r al e n e r re g l e r o m v e d l i g e h o l d e l se. D e k l arat i o n e n s p k t. 4 T A G RE N D E R O G N E D L Ø B l y d e r så l e d e s: S t k. 1. V e d l i g e h o l d e l se af t ag re n d e r o g n e d l ø b, d e r l i g g e r p å n ab o e j e n d o mme, sk al v e d l i g e h o l d e s af d e n e j e r, d e r h ar d e p å g æ l d e n d e t ag re n d e r o g n e d l ø b p å si t mat r. n r. S t k. 2. T ag re n d e r o g n e d l ø b, d e r v e n d e r mo d f æ l l e sare al e r, st ræ d e r o g v e j e m.v. sk al v e d l i g e h o l d e s af d e n e j e r, p å h v i s h u s t ag re n d e rn e o g n e d l ø b e n e e r o p sat. S t k. 3. E f t e r v e d t ag e l se p å e n g e n e ral f o rsaml i n g i g ru n d e j e rf o re n i n g e n sk al d e t d o g k u n n e af t al e s, at v e d l i g e h o l d e l se af al l e t ag re n d e r o g n e d l ø b sk al f o re st å s af g ru n d e j e rf o re n i n g e n. D e t e r så l e d e s k l art h v e m so m h ar p l i g t t i l at v e d l i g e h o l d e t ag re n d e r o g n e d l ø b i n d mo d n ab o e n s h av e. e k l arat i o n e n t ag e r i mi d l e rt i d i k k e st i l l i n g t i l h v e m so m i g i v e t f al d sk al sø rg e f o r o g b e t al e f o r re p arat i o n o g u d sk i f t n i n g af så d an n e t ag re n d e r o g n e d l ø b. F o rv al t n i n g e n i Karl e b o Ko mmu n e h ar i mi d l e rt i d i b re v af d e n 20. j u n i 2006 t i l t o b e b o e re i Å t o f t e n o g so m v e d l æ g g e s so m b i l ag t i l b e mæ rk n i n g e rn e t i l k e n d e g i v e t f ø l g e n d e : D a det drejer sig om at sik re ejendommens tilstand, v il det efter v ores op fattelse v ære ejeren af den p ågældende ejendom, som sk al afh olde u dgifterne til u dsk iftning af by gningsdele u anset at adgangen sk al sk e fra nabogru nden. D er bør selv følgelig indgås en aftale om tidsp u nk tet for u dførelse af rep arationen. e r e r h e r al e n e t al e o m e t g o d t rå d f ra f o rv al t n i n g e n t i l o s o m h v o rd an d e n sy n e s p ro b l e me t me st ri me l i g t k an l ø se s. B e st y re l se n e r e n i g i d e n n e o p f at t e l se, so m o g så g i v e r d e n me st l i g e l i g e f o rd e l i n g af an t al me t e r t ag re n d e p å d e e n k e l t e h u se o g d e rme d o g så af u d g i f t e rn e t i l e n e v t. u d sk i f t n i n g af h u se t s t ag re n d e r o g n e d l ø b. B e st y re l se n sk al d e rf o r f o re sl å, at g e n e ral f o rsaml i n g e n v e d t ag e r f ø l g e n d e h e n st i l l i n g e n c o d e x f o r g o d n ab o ad f æ rd - t i l al l e h u se j e re : U dgifter til rep aration og u dsk iftning af tagrender og nedløb der ligger p å naboejendomme bør som h ov edregel afh oldes af den h u sejer, p å h v is h u s tagrenderne og nedløbene er op sat. U dsk iftning bør sk e med tagrender i mindst samme k v alitet og samme farv e som dem der erstattes. D er bør indgås aftale om tidsp u nk t mv. for rep aration eller u dsk iftning. H u sejerne bør efter nærmere aftale giv e naboen rimelig mu ligh ed for at insp ic ere sin tagrende og sit nedløb p å deres gru nd. Ad 4 d): Fortsat re gu le ring af b e stande n af sk ade r og rå ge r. E f t e r an mo d n i n g f ra b e st y re l se n h ar C arst e n E n e v o l d, n r , i d e t se n e st e å rs t i d f o re t ag e t e n v i s re - g u l e ri n g af b e st an d e n af sk ad e r o g rå g e r i n d e n f o r Å t o f t e n s o mrå d e i d e t o mf an g d e u d g j o rd e e t p re s p å b e st an d e n af små f u g l e. D e t e r h an v i l l i g t i l at f o rt sæ t t e me d, h v i s d e r e r o p b ak n i n g t i l d e t b l an d t b e b o - e rn e.

6 Ad 4 e ): V e j le de nde priorite ring af større anlæ gsarb e j de r m de n k om m e nde 5 -å rs pe riode v. i U n d e r f o ru d sæ t n i n g af u æ n d re t k o n t i n g e n t o g k l i n k e b i d rag i h e l e p e ri o d e n o g me d e n f re msk ri v n i n g af u d g i f t e rn e t i l d e i d ag k e n d t e o p g av e r se r g ru n d e j e rf o re n i n g e n s ø k o n o mi f re m t i l 201 0/ 1 1 u d so m d e t f re mg å r af n e d e n st å e n d e o v e rsi g t. S o m d e t se s, f o rv e n t e r v i al t an d e t l i g e h v e rt å r at f å e t p æ n t d ri f t s- o v e rsk u d so m h e n l æ g g e s t i l k l i n k e f o n d e n o g t i l g ru n d e j e rf o re n i n g sk ap i t al e n. G ru ndej erf oreni ngsregnsk ab / 0 6, b u dget / 0 7 sam t b u dget ov ersl ag / / 1 1 R egnsk ab B u dget B u dget ov ersl ag / / / / / / 1 1 k r k r I n d t æ g t e r i al t U d g i f t e r i al t ( sk ø n ) ) ) O v ersk u d ) ) H e h e n l æ g g e t i l : i n k e f o n d e n E g e n k i t e n I h ) L e n g g i f t e n b o f d e p 3 j u n i raf s Kl ap al alt enlagt asi af rt al r r G ru n d e j e rf o re n i n g sk ap i t al e n : P T i l f ø U ri mo rt ltimo Kl i n k e f o n d e n : P T i l f ø F o g U ri mo rt rb ru ltimo U d v i k l i n g e n i k link efonden v i se r, at v i i si d st e h al v d e l af 2007 v i l h av e c a k r. t i l rå d i g h e d t i l k l i n k e arb e j d e r o g i si d st e h al v d e l af 2009 c a k r. t i l d e t t e f o rmå l. U d v i k l i n g e n i gru ndejerforeningsk ap italen v i se r, at v i o v e r h e l e p e ri o d e n f o rv e n t e r at k u n n e ak k u mu l e re e n saml e t o p sp ari n g p å c a k r. h v o raf h o v e d p art e n e l l e r c a k r. i d e t o si d st e å r i p e - ri o d e n. D e n n e o p sp ari n g k an b ru g e s t i l så v i d t mu l i g t at f i n an si e re e n ræ k k e af d e o p g av e r so m v i l me l d e si g i d e n k o mme n d e 5 -å rs p e ri o d e.

7 B e st y re l se n v u rd e re r, at f ø l g e n d e st ø rre u d g i f t sk ræ v e n d e an l æ g sarb e j d e r mv. v i l b l i v e n ø d v e n d i g e e l l e r k an b l i v e ak t u e l l e i n d e n f o r d e k o mme n d e å r. I d e t o mf an g u d g i f t e rn e h e rt i l i k k e h e l t e l l e r d e l v i st k an af h o l d e s o v e r d e å rl i g e d ri f t sb u d g e t t e r b ø r d e så v i d t mu l i g t k u n n e f i n an si e re s v e d t ræ k p å g ru n d e j e r- f o re n i n g sk ap i t al e n o g / e l l e r k o n t i n g e n t f o rh ø j e l se o g / e l l e r l å n e o p t ag e l se. B e st y re l se n ø n sk e r e n v e j l e d e n d e p ri o ri t e ri n g af d i sse arb e j d e r ( b o rt se t f ra n r. 1 ) : 1. F æ l l esh u set. A k u st i k l o f t e r o g n y b e l y sn i n g sarmat u r i f æ l l e sh u se t. F o rv e n t e s g e n n e mf ø rt i n d e n u d g an g e n af se p t e mb e r P å b u d g e t t e t f o r 2006 / 07 e r af sat k r. t i l d e t t e f o rmå l. 2. L egep l adsen. S t æ rk t t i l t ræ n g t re n o v e ri n g o g f o rn y e l se af l e g e re d sk ab e rn e p å l e g e p l ad se n p å g rø n - n i n g e n. B e st y re l se n o p f o rd re r i n t e re sse re d e b e b o e re t i l at d an n e e n n y g rø n n i n g e g ru p p e t i l i l ø b e t af v i n t e re n at o v e rv e j e o g st i l l e f o rsl ag o m æ n d ri n g e r af l e g e p l ad se n i f o rå re t P å b u d g e t t e t f o r 2006 / 07 e r af sat k r. t i l d e t t e f o rmå l. 3. V arm ev ek sl erh u set. T o mu re re h ar u af h æ n g i g af h i n an d e n b e g g e rå d e t o s t i l sn are st at u d sk i f t e t ag e t p å v arme v e k sl e rh u se t me d e t h e l t n y t t ag o g i d e n f o rb i n d e l se l æ g g e n y t u n d e rt ag o g e v t. f o rn y t ag re n d e rn e. P ri se n k e n d e s i k k e, me n d e t v i l f o rme n t l i g k o st e i st ø rre l se so rd e n e n k r., h v o r- af h al v d e l e n f o ru d sæ t t e s af h o l d t o v e r v arme re g n sk ab e t o g h al v d e l e n o v e r g ru n d e j e rf o re n i n g sre g n - sk ab e t. 4. A sf al t eri ng. A sf al t e ri n g af v e j e n i n d f ra Å v e j o g h e l e d e n mi d t e rst e P -p l ad s, o p st ri b n i n g af P -b å se samt f art d æ mp e n d e b u mp. V i l k o st e i st ø rre l se so rd e n e n k r. af h æ n g i g af, h v o r me g e t v i v i l h av e l av e t. I f o rb i n d e l se h e rme d u d sk i f t n i n g af b e rb e ri sb u sk e n e i b e d e n e f o ran b l o k 1 8 o g 1 9 me d b ø g samt f o rl æ n g e l se af b e d e t h e n t i l g rø n n i n g e n f o ran n r B. 5. H j m U d v i k l i n g n y h j e d e d n y g i k o g ø f u n k t i o n i t e t P n k e n d e i k k e em esi de. af mme si me raf st rre al. ri se s. 6. G rø nne p l an. G e n n e mf ø re e n st o r d e l af f o rsl ag e n e i d e n n y g rø n n e p l an me d e k st e rn b i st an d så D an i e l f å r me st mu l i g t i d t i l d e n l ø b e n d e v e d l i g e h o l d e l se af v o re g rø n n e o mrå d e r. 7. F i b erk ab l er. V o re s f æ l l e san t e n n e k an k u n b ru g e s t i l e n v e j sk o mmu n i k at i o n o g k an i n d t i l v i d e re al e n e mo d t ag e T V - o g rad i o si g n al e r. F re m f o r at sat se p å o p g rad e ri n g af d e n n e an t e n n e k u n n e v i o v e rv e j e i st e d e t at n e d l æ g g e f i b e rk ab l e r t i l al l e h u se i Å t o f t e n n å r/ h v i s d e r k o mme r f i b e rk ab l e r t i l N i v å. F i b e rk ab l e r g i v e r ad g an g t i l h ø j h ast i g h e d si n t e rn e t, d i g i t al -T V, I P -t e l e f o n i, v i d e o o n d e man d o g me d t i d e n si k k e rt me g e t me re so m v i d e o t e l e f o n i, af l æ sn i n g af e l - o g v arme må l e re o sv. V i h ar f å e t t i l b u d f ra N E S A o g f ra I P P C, so m e r e t f i rma d e r l e v e re r o p t i sk e f i b e rn e t v æ rk sl ø sn i n g e r t i l b l.a. g ru n d e j e rf o re n i n g e r. T i l b u d d e n e e r i k k e u mi d d e l b art g e n n e msk u e l i g e, me n N E S A e t ab l e re r f i b e rn e t f o r k r. p r. b o l i g ( c a k r. f o r 1 28 h u se ) o g sk al h av e k r. f o r g rav e arb e j - d e f ra c o re f i b e r t i l Å t o f t e n. D a b e st y re l se n i k k e h ar me g e n f o rst an d p å d e t, v i l v i o p f o rd re b e b o e re so m e r i n t e re sse re d e o g so m g e rn e h ar v i d e n o m d e t t i l at v u rd e re d e mo d t ag n e t i l b u d o g f ø l g e u d v i k l i n g e n p å o mrå d e t o g rå d g i v e o s an d re o m, h v ad v i i g i v e t f al d me st f o rd e l ag t i g t k an sat se p å o g h v o rn å r. 8. K l i nk er. B ru g e f l e re p e n g e p å re n o v e ri n g af k l i n k e st i e r o g t o rv e e n d k l i n k e f o n d e n k an d æ k k e. 9. A ndet. T i l f ø j se l v!!!

8 U d o v e r d e h e r n æ v n t e arb e j d e r, k an v i i d e k o mme n d e å r me g e t v e l ri si k e re at sk u l l e af h o l d e u d g i f t e r p å f ø l g e n d e o mrå d e r: 1. A f f al d. F o ran l e d i g e t af Karl e b o k o mmu n e t ag e r v o g n man d A n k e r i k k e l æ n g e re v o re s st o rsk ral d ( b ran d b art af f al d ) me d n å r d e t i n d e h o l d e r al mi n d e l i g t h u sh o l d n i n g saf f al d ( so m i k k e h e n h ø re r u n d e r st o rsk ral d, o g so m e f t e r v o re re g l e r h e l l e r i k k e må l æ g g e s d e r). B l i v e r d e r f o rt sat l ag t h u sh o l d n i n g s- af f al d i b o k se n t i l b ran d b art af f al d må v i se l v b e t al e f o r t ø mn i n g af b o k se n. S k e r n o g e t t i l sv are n d e f o r p ap af f al d ( so m h e l l e r i k k e h e n h ø re r u n d e r st o rsk ral d ) må v i e n t e n se l v b e t al e f o r t ø mn i n g af b o k se n e l l e r p å re g n e u d g i f t e r t i l e n æ n d re t h å n d t e ri n g af v o re s p ap af f al d. 2. R egnv andsaf l ø b. V o re re g n v an d saf l ø b e r f o re n i n g e n s an sv ar. D e e r n u å r g aml e. E n k e l t e af d e m h av d e i au g u st me g e t sv æ rt v e d at k l are d e k raf t i g e re g n b y g e r. Re n o v e ri n g af e n d e l af l ø b k an d e rf o r me g e t v e l b l i v e n ø d v e n d i g i n d e n f o r d e k o mme n d e å r. P ri se n k e n d e s i k k e, me n d e t e r f o rme n t l i g t e mme l i g b e k o st e l i g t. 3. N y v å l V o n u v æ n d e v l e b l e v o p i p e o d e n o g v l e d e e t p å g e d d e b l e v o p D d e h e n l e v e t i d p å 1 5 å v i n o k u d i f t e d e d n y e l e i n d e n f o d e k o n d e å D e n y e l e p å e d e t k f j e l æ v i i k k e b e h ø v e l æ l e e i h v e e n k e l t h u O g e d e b i l l i g e e n d f ø V i k f o n t l i g f å u d i f t e t l e l e d n y e f o c 3 k i g i v e t f d h o l d e o v e v g n e t e arm em ere. re s re arme må re sat ri -9 ar al re ar r aml a sat. a ar 0-1 r, må sk m me må re r mme r. må re mark an rn af se s så - r af se må rn rt s. så r re r. an rme sk al må re me r a r., so m al sk al af s r arme re sk ab.

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbeti: 8 år Antal vognløb / busser: 30 Primære linjer/ruter: Esbjerg bybusser: 1,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg Nr. 01 2016 TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen 03 05 06 11 12 3F til Vestkystløbet

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en 5 2 1 0 0 K ø b enh a vn Ø Telefon 3 5 4 7 6 8 3 0 Telefa x 3 5 4 7 7 0 4 0 w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 9 B 6 9 6 68 A F NANS ER NGSF ORSL

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

F - - F WEATHER DEFENCE. Installationsvejledning

F - - F WEATHER DEFENCE. Installationsvejledning F - - F WEAHER DEFENCE Installationsvejledning WEAHER DEFENCE INSALLAIONS VEJLEDNINGER WEAHER DEFENCE 3 1. INLEDNING n a a r f nc 9 5 mm r d kl c l l br m ndb k l lad l d nd br l b af b r c n. 2. SINIA

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner AARHUS UNIVERSITET Læringsmiljøer i daginstitutioner Disa dva nta ge d e a rly e nvironments a re powe rful pre dictors of a dult fa ilure...a child who falls behind may never catch up (Heckmann) Børn

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering:

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering: AH D9 D9 fri fri D1 DØGN JC D1 D9 D1 D9 fri fri D1 D1 D1 Ferie fri fri KF D1 D1 D1 D1 D1 fri fri Ferie Ferie Ferie Ferie 730 fri fri AH fri Kursus Kursus D1 fri fri D1 D1 fri fri fri JC D1 D1 D1 fri fri

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato Diktat 1 Jeg har været i et land med mange b e e. Jeg har nemlig været i r e. Vi mødte en dreng som havde meget t l. Han for op og ned ad s å n e r. Nærmest som en hest der er løbet l ø. Men til si kom

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

CERESBYEN P-PLADS CERESBYEN P-PLADS

CERESBYEN P-PLADS CERESBYEN P-PLADS RSY -S RSY -S. U RSY -S QUTY R et moderne underjordiske parkeringsanlæg med mere end p-pladser under eresyen drives af virksomheden Q-ark. Virksomhedens motto er Quality in parking. erfor tilbyder de altid

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM Side 1 af 6 Debat oplæg 8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM,QGKROG,QGOHGQLQJ (MHQGRPPHQVSURGXNWLRQ 2PJLYHOVHUQH 6DJHQVYLGHUHIRUO E Skovsmindevej 18. Dette debatoplæg er Århus Am ts oplæg til en offentlig

Læs mere

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser Sydtrafik,. udbud Pakke 7A, Fredericia bybusser - dieselbusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 7. juni 00 Kontraktløbetid: år Antal vognløb / busser: Primære linjer:,,,, 5, 6, 7,

Læs mere

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Penge, real, fondsmæglere og investeringsforvaltningsselskaber ('store') HS Første indberetning Ultimo januar (gælder ikke penge gr. 4, fondsmæglere og

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Brugte landbrugsdæk. Priser excl. miljøgebyr og moms.

Brugte landbrugsdæk. Priser excl. miljøgebyr og moms. 2 34927 DÆK 18/7x8 BRUGT BERGOUGNAN MASSIV 40% 500 1 6980 DÆK 18/7x 8 BRUGT WATTS CARGO MASSIV 50% 600 2 34929 DÆK 21/8x9 BRUGT WATTS MASSIV 30% 600 2 60241 DÆK 650x10 BRUGT WATTS MASSIV TRUCK 20% 500

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-10.

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-10. TKØ K-10 Rettelse nr. 1 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKØ. Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-10. Gyldig fra 13.06.2010 udsendes følgende nye rettelsesblade: 1-181 Gyldig fra 13.06.2010

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune?

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 Oktober 2014 Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Byggesagsgebyret er reelt en skat på erhvervsudvikling

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Den 14. november 2013 Nikoline Holm Kjærgaard Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 københavn V Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Hermed fremsendes den afsluttende

Læs mere

OPGAVEBOG. En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling

OPGAVEBOG. En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling OPGAVEBOG En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling I æsken finder I: Flyers, 30 stk. Plakater, 2 stk. Bordsko, 2 stk. Sprællemand,

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere