kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet"

Transkript

1 kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

2 Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning... 5 Boligindretning... 8 Dør og vinduesåbnere og -lukkere... 8 Fjernelse og udligning af dørtrin... 9 Gelændere, støttegreb og støttebøjler Højdejusterbare borde og håndvaske Løfteplatforme Personløfter stationær monteret Ramper faste Toiletstøtter væg og/eller gulvmonteret Støttehåndtag Trappelifte Vandarmaturer... 26

3 Generel information og boligændringer Boligændringsområdet beskæftiger sig med 116 i lov om social service. Lovgivningen tager afsæt i 5 grundlæggende principper: Solidaritetsprincippet Sektoransvarlighedsprincippet Subsidiaritetsprincippet Kompensationsprincippet Proportionalitetsprincippet Solidaritetsprincippet som beskriver, at alle har ansvar for den enkelte og den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie. Samfundet tilbyder hjælp og støtte, hvis der opstår behov herfor. Det betyder blandt andet, at særlig boligindretning ikke er afhængig af indkomst, men bevilges efter grad af funktionsnedsættelse. Sektoransvarlighedsprincippet beskriver, at alle områder har pligt til, at sikre alle mennesker adgang til den ydelse, de tilbyder. Ovenstående forstærkes af subsidiaritetsprincippet, der angiver, at lov om social service altid anvendes, som sidste mulighed. Kompensationsprincippet beskriver retten til at blive kompenseret for følgerne af en funktionsnedsættelse, hverken mere eller mindre, mens proportionalitetsprincippet foreskriver, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel. Ovenstående principper danner grundlaget i lovgivningen og skaber baggrund som myndighedsudøvelsen på boligændringsområdet skal læne sig op af. Lovgivningen retter sig mod alle aldersgrupper og tager udgangspunkt i funktionsnedsættelser og ikke i diagnoser. Formål Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner vis særlig boligindretning der tages udgangspunkt i den enkeltes aktiviteter og dagligdag. Ydelserne skal medvirke til, at borgere får mulighed for at føre en så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig omfang gøre dem uafhængig af andres hjælp. Sundhed og trivsel skal bevares og der skal gives mulighed for at man kan klare den almindelige daglige livsførelse Udgangspunktet er, at personen og dennes familie lever et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Kvalitetsstandarderne har til formål at skabe en standard for myndighedsudøvelsen på området. Disse skal sikre borgerne, at lovgivningen overholdes og sagsbehandlingen ensartes i hele Guldborgsund Kommune. 3

4 Personkreds Personkredsen omfatter både børn og voksne med varigt nedsat fysiske eller psykisk funktioner. De nedsatte funktioner skal være en følge af et medfødt eller senere opstået handicap, en sygdom eller ulykke, som medfører, at et en boligændring er nødvendig. Der skal være tale om en varige nedsatte funktioner, hvis konsekvenser har en indgribende karakter i den daglige tilværelse. Normalt skal de nedsatte funktioner være en belastning resten af livet. Tildelingen Tildelingen er afhængig af, at kommunen har foretaget en samlet vurdering af behovene samt anlagt en konkret individuel helhedsvurdering. Kommunen afgør i den enkelte sag, hvilket hjælpemiddel boligændring, der er bedst og billigst egnet. Kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og vejleding om de muligheder personen har for at få hjælp til det, der søges om. Som udgangspunkt er tildeling af boligændring uden udgifter for borgerne. Indgåede kontrakter på området Der er ikke indgået kontrakter for levering af boligændringer. Frit valg af boligændringer: Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg af leverandør for alle boligændringer. Det betyder i praksis, at borger kan vælge en anden leverandør/håndværker end den, som kommunen ønsker at bruge eller har indgået leverandøraftale med. Kommunen kan dog kun refundere et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet boligændringen til. Borger kan også mod egen merbetaling vælge et dyrere hjælpemiddel/boligændring, hvis det stadig kompensere for funktionsnedsættelsen. Retten til frit valg ændrer ikke på reglen om, at kommunen skal yde støtte til det bedst egnede og billigste boligændring. Maj

5 Generel kvalitetsstandard for boligindretning Ydelsestype Boligindretning Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Støtte til boligindretning Støtte til boligskift Hvem kan modtage ydelsen Borgere med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgere, hvis bolig er fundet uhensigtsmæssig i forhold til deres nedsatte funktionsevne og hvor boligindretning er nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. I særlige tilfælde og når kommunen ikke kan anvise en anden, egnet bolig, kan kommunen yde støtte til dækning af udgifter, til anskaffelse af anden bolig. Formålet med ydelsen At gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren At gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres bistand At børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at blive i hjemmet At lette andre betydeligt i arbejdet med borgeren Tildelingskriterier Når det gør boligen mere egnet som opholdssted og når indretningen er nødvendig. Kvalitetsmål Mindre boligændringer sagsbehandles indenfor 4 uger Komplekse sager fra uger op til 15 måneder Leverandør Vekslende, afhængig af de enkelte ydelsestyper. Der er ikke indgået leverandøraftaler på området Frit leverandørvalg Ja til støtte til boligindretning 5

6 Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og For boligændringer, der medfører værdiforøgelse gælder at: Såfremt borgeren ejer boligen, gives støtten som et rente-og afdragsfrit lån, svarende til den offentlige ejendomsværdiforøgelse. Såfremt borgeren ejer boligen og der foretages boligskift, ydes støtten som et rente-og afdragsfrit lån, svarende til forskellen imellem den offentlige ejendomsværdi i den nuværende bolig og den nye bolig Som sikkerhed for lånet oprettes og tinglyses pantebrev i ejendommen Kommunen afholder udgiften til oprettelse af pantebrev Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte Driftsudgifter, reparation og udskiftning påhviler borgeren, der har søgt Hjælp til boligindretning gives efter behov, uden hensyn til ansøgers indkomstforhold, formue og økonomiske forhold Ved frit leverandørvalg og valg af dyrere materialer og løsninger, kan der forekomme egenbetaling. Særlige forhold Der ydes ikke reetablering i ejerbolig. Der ydes ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse og modernisering Aftale om reetablering i lejebolig kan i særlige tilfælde indgås inden udførelse af boligændringer. Boligændringer udføres efter standarder og generelle krav i bygningsreglementet samt Ribe Amts kompendium Egnet byggeri for alle Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 6

7 Boligændringer Ydelsestype Dør og vinduesåbnere og -lukkere Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Vinduesåbnere og lukkere, manuelle Vinduesåbnere og lukkere, elektriske Døråbnere, elektriske Hvem kan modtage ydelsen Borgere, som har væsentlig nedsat kraft, balance og bevægelighed og som mentalt er i stand til at tage vare på egne behov. Formålet med ydelsen At borgeren selvstændigt kan åbne/lukke vindue og/eller dør i egen bolig. Tildelingskriterier Borgere som ikke ved egen hjælp kan åbne og lukke et vindue eller en dør i egen bolig. Der kan kun etableres døråbnere og -lukkere samt vinduesåbnere og -lukkere, såfremt der ikke findes andre muligheder. Der skal være et dokumenteret behov for udluftning, af helbredsmæssige grunde. Ved døråbner/lukker skal der være et dagligt behov for at færdes ind og ud af boligen I vurderingen skal behovet for personhjælp og husstandens samlede ressourcer indgå. Kvalitetsmål At borgeren selvstændigt kan åbne og lukke vindue og/eller en dør i sin bolig. Leverandør Privat leverandør Frit leverandørvalg Ja Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Ydes som eje Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. 7

8 Særlige forhold Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 8

9 Boligændringer Ydelsestype Fjernelse af og udligning af dørtrin Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1,112 og 116 med gældende Arbejdsmiljøloven 15 stk.1 Hvad indgår i ydelsen Fjernelse og udligning af dørtrin Kiler og dørtrinsudlignere Hvem kan modtage ydelsen Borgere der ikke har styrke til og som ikke sikkert kan komme over niveauforskelle og dørtrin med ganghjælpemiddel eller kørestol. Formålet med ydelsen At borgeren kan forcere niveauforskel og/eller dørtrin sikkert med ganghjælpemiddel eller kørestol. At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Tildelingskriterier Borgere der ikke kan forcere niveauforskelle og dørtrin med ganghjælpemiddel eller kørestol. Når borgeren er afhængig af at køre rundt med hjælpemidler i egen bolig, selvstændigt eller med hjælp af sundhedspersonale Kvalitetsmål At borgeren eller sundhedspersonalet kan manøvrere ganghjælpemiddel, bækkenstol, badestol og/eller kørestol i de nødvendige og dagligt benyttede rum. At borgeren kan komme rundt i egen bolig Leverandør Guldborgsund kommune Privat leverandør Frit leverandørvalg Ja Nej, hvis hjælpemidlet udlevers efter arbejdsmiljøloven Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Kiler og dørtrinsudlignere ydes som udlån Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven, ydes udelukkende som udlån 9

10 Særlige forhold Der udlignes/fjernes kun dørtrin til nødvendige rum. Der fjernes ikke dørtrin til vådrum. Anden løsning søges etableret. Kan i særlige tilfælde bevilges fjernet af hensyn til egen hjælper. Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven. 10

11 Boligændringer Ydelsestype Gelændere og støttegreb til at gå langs med og støttebøjler. Visitationskompetence Myndighed - Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Gelændere og støttegreb, inden- og udendørs. Hvem kan modtage ydelsen Borgere der har nedsat kraft i benene og/ eller nedsat balance. Formålet med ydelsen At borgeren kan færdes forsvarligt på trapper og ved niveauforskelle. Tildelingskriterier borgere, der ikke er i stand til at gå på trapper uden støtte af gelænder. borgere, der p.g.a funktionsnedsættelse har behov for gelænder i begge sider. Kvalitetsmål At borgeren kan færdes forsvarligt på trapper og ved niveauforskelle. Leverandør Guldborgsund Kommune Frit leverandørvalg Ja Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Særlige forhold Ydes som eje. Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. Der kan udelukkende bevilges gelænder til etager, hvor personen har væsentlige behov for at komme dagligt. Borgeren skal selv sørge for gelænder/støttegreb i den ene side af en trappe I udlejningsboliger, indhentes samtykke fra udlejer, ejendomsselskab eller bestyrelse om opsætning. 11

12 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 12

13 Boligændringer Ydelsestype Højdejusterbare borde og håndvaske Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Højdejusterbart bord og køkkenelementer Højdejusterbar håndvask Hvem kan modtage ydelsen Kørestolsbrugere, som ikke kan anvende eksisterende køkken Kørestolsbrugere, som ikke kan anvende eksisterende håndvask Formålet med ydelsen At borgeren bliver selvhjulpen omkring køkkenopgaver At borgeren bliver selvhjulpen ved håndvask Tildelingskriterier Borgeren varetager selvstændigt dagligt og i væsentlig omfang køkkenopgaver Det er en forudsætning at borger bliver selvhjulpen Husstandens samlede ressourcer samt det samlede behov for personlig støtte indgår i vurderingen Kvalitetsmål At borgeren er selvhjulpen omkring køkkenopgaver At borgeren er selvhjulpen ved håndvask Leverandør Privat leverandør Frit leverandørvalg Ja Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Særlige forhold Ydes som eje Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Genbrug af eksisterende køkkenelementer vurderes i det enkelte tilfælde Der ydes ikke reetablering i ejerbolig 13

14 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 14

15 Boligændringer Ydelsestype Løfteplatforme Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1, og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Løfteplatforme Hvem kan modtage ydelsen Kørestolsbrugere, som på grund af niveauforskelle ikke kan komme ind og ud af boligen eller til nødvendige rum i hjemmet. Formålet med ydelsen At borgeren kan færdes i eller ved boligen, på trods af niveauforskelle. Tildelingskriterier Borgere, der flere gange ugentlig har behov for at komme på flere etager eller komme ind og ud af boligen Kvalitetsmål At kørestolsbrugere kan komme ind og ud af boligen eller til nødvendige rum selvom der er niveauforskelle. Leverandør Privat leverandør Frit leverandørvalg Ja Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Ydes til eje Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. Service og reparation er egen udgift. Der kan laves aftale med kommunen om tilbagelevering Særlige forhold Såfremt boligen kan indrettes således, at alle nødvendige funktioner, kan foretages på en etage, bevilges der ikke løfteplatform. 15

16 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 16

17 Boligændring Ydelsestype Personløfter stationær monteret Visitationskompetence Myndighed - Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i ydelsen Stationær personløfter Hvem kan modtage ydelsen Borgere, som ikke har ståfunktion og/eller ikke kan samarbejde om forflytning Formålet med ydelsen At borgeren kan forflyttes At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold Tildelingskriterier Borgere, som ikke kan forflytte sig selvstændigt Borgere, som har ophævet ståfunktion og/eller ikke kan samarbejde om forflytning Forflytning med en mobil personløfter er ikke muligt Kvalitetsmål At borgeren forflyttes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Leverandør Skinnerne sættes op af privat leverandør. Hejsene lejes af Zealand Care Frit leverandørvalg Ja Nej, hvis hjælpemidlet ydes efter arbejdsmiljøloven Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Ydes som udlån. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold 17

18 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 18

19 Genbrugshjælpemidler/boligændringer Ydelsestype Ramper Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1, 112 og 116 med gældende. Arbejdsmiljøloven 15,stk 1 Hvad indgår i ydelsen Ramper, faste Ramper, løse Hvem kan modtage ydelsen Personer, som ikke kan komme over niveauforskelle Formålet med ydelsen At borgeren kan komme over niveauforskelle med eller uden hjælp. At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Tildelingskriterier 112 Løse ramper: Når der er behov for at medtage ramper for at kunne komme ind hos andre, flere gange ugentlig I situationer, hvor der ikke kan etableres fast rampe Hvor personen har kort levetid tilbage 116 Faste ramper: Ved behov for at komme over en niveauforskel i boligen flere gange ugentlig Der bevilges ikke ramper, såfremt der er en anden anvendelig adgang. Kvalitetsmål At borgeren kan komme ind og ud af egen og andres bolig. At borgeren kan komme rundt i egen bolig Leverandør Guldborgsund Kommune Frit leverandørvalg Ja Nej, hvis ydelsen gives efter Arbejdsmiljøloven 19

20 Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Ydes som lån Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. Hjælpemidler udleveret efter Arbejdsmiljøloven, ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Borgeren og/eller hjælper skal kunne komme over rampen og /eller kiler med kørestol på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Rampen skal kunne opfylde gængse målkrav Der ydes rampe ved èn adgangsvej til boligen Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. Der kan ikke klages over hjælpemidler der er udleveret til sundhedspersonalet efter Arbejdsmiljøloven. 20

21 Boligændringer Ydelsestype Toiletstøtter - væg og/eller gulvmonteret Visitationskompetence Myndighed - Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Toiletstøtter Hvem kan modtage ydelsen Borgere med nedsat kraft i benene og/eller nedsat balance. Formålet med ydelsen At borgeren kan rejse sig fra og sætte sig på toilettet At borgeren kan forflytte sig til og fra toilettet. Tildelingskriterier Kvalitetsmål Borgere som bliver helt eller delvis selvhjulpne ved forflytning til og fra toilet. Situationer, hvor et toiletsæde med armlæn ikke kan anvendes. At borgeren selvstændigt, eller med hjælp kan foretage forflytning til og fra toilet. Leverandør Zealand Care Frit leverandørvalg Ja Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Særlige forhold Ydes til eje. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Der ydes ikke reetablering i ejerboliger Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 21

22 Boligændringer Ydelsestype Støttehåndtag Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende. Arbejdsmiljøloven 15 stk.1 Hvad indgår i ydelsen Håndgreb v. indgang Håndgreb i boligen Hvem kan modtage ydelsen Borgere med nedsat kraft i benene og/eller dårlig balance. Formålet med ydelsen At borgeren kan klare niveauforskelle til og i egen bolig. At borgeren kan klare dagligdags aktiviteter i boligen. At lette sundhedspersonalets arbejdsmiljø. Tildelingskriterier Borgere, som ikke kan klare mindre niveauforskelle uden støtte Borgere, som ikke kan udføre daglige aktiviteter uden støtte Borgere, som er ude af stand til at rejse og sætte sig uden støtte Kvalitetsmål At borgeren kan færdes forsvarligt ind og ud af egen bolig samt rundt i egen bolig. At borgeren bliver selvhjulpen i forhold til at klare daglige aktiviteter. Sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Leverandør Guldborgsund Kommune Frit leverandørvalg Ja Nej, hvis hjælpemidlet udleveres i efter Arbejdsmiljøloven 22

23 Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Ydes som eje. Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. Hjælpemidler udleveret efter Arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Der ydes greb til en egnet indgangsdør. I boligen ydes greb efter en konkret og individuel vurdering. Der etableres ikke greb, hvor behovet for støtte kan afhjælpes på anden måde Der ydes ikke reetablering ved ejerbolig Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonale efter Arbejdsmiljøloven. 23

24 Boligændringer Ydelsestype Trappelifte Visitationskompetence Myndighed Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Trappelifte med stolesæder og montering af skinner Hvem kan modtage ydelsen Borgere, som p.g.a nedsat mobilitet ikke selvstændigt kan gå på trapper på forsvarlig vis. Formålet med ydelsen At borgeren selvstændigt kan færdes selvstændigt i egen bolig på flere etager. Tildelingskriterier Borgere, der har et dagligt behov for at komme i badeværelse og/eller soveværelse beliggende på flere etager. Kvalitetsmål At borgeren kan komme på nødvendige etager i boligen på forsvarlig vis Leverandør Privat leverandør Frit leverandørvalg Ja Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Ydes til eje Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Lovpligtig service og reparationer er egenbetaling. Udgiften kan søges dækket af servicelovens 41 og 100, såfremt man er omfattet af personkredsen. Særlige forhold Såfremt boligen kan indrettes således, at alle nødvendige funktioner kan varetages på samme etage, bevilges ikke trappelift. Det skal vurderes om trappeliften er en egnet løsning på sigt. Det skal fremgå af bevillingen hvis der er truffet aftale om tilbagelevering til kommunen. Der ydes ikke reetablering i ejerbolig 24

25 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 25

26 Boligændringer Ydelsestype Vandarmaturer Visitationskompetence Myndighed - Social og Arbejdsmarked Lovgrundlag Lov om social service 1 og 116 med gældende Hvad indgår i ydelsen Specielt armatur, herunder termostatstyret blandingsbatteri. Hvem kan modtage ydelsen Borgere, som har en væsentlig nedsat funktion i arme og hænder. Formålet med ydelsen At borgeren selvstændigt kan betjene vandhanen i køkken og/eller badeværelse. Tildelingskriterier Borgere, som ikke kan betjene eksisterende vandhaner på badeværelse og/eller i køkken og hvor dette ikke skyldes vandhanens slidtage eller tilkalkning. Borgere som ikke kan afhjælpes af vandhaneåbnere og lukkere. Borgere, som har nedsat følesans, og som selvstændigt kan tage bad. Kvalitetsmål At borgeren selvstændigt kan betjene vandhaner i køkken og/eller på badeværelset. Leverandør Opsætning af armatur varetages af privat leverandør. Frit leverandørvalg Ja Hvad koster ydelsen Jf. gældende lov og Særlige forhold Ydes til eje Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Der kan bevilges 1 armatur til køkken og 2 armaturer til bad (Håndvask og bruser). 26

27 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 27

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Mindre boligindretninger Serviceloven 116

Kvalitetsstandarder for Mindre boligindretninger Serviceloven 116 Kvalitetsstandarder for Mindre boligindretninger Serviceloven 116 Greb, gelændere og dørtrin Ramper Lifte, trappekørere Fjernelse af badekar Dør- og vindues åbnere/lukkere Toiletter med skylle- og tørrefunktion

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116.

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Thisted Kommune Side 1 af 5 Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Hvem kan komme i betragtning? 1. Personer med en varig nedsat funktionsevne,

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

inkontinens servicedeklaration

inkontinens servicedeklaration inkontinens servicedeklaration 1 2 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere