F2010. FællesGruppeliv Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv:"

Transkript

1 F2010 FællesGruppeliv 2016 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det er en betingelse, at de pågældende kan give tilfredsstillende helbredsoplysninger. Forsikringsdækningen skal være ens for alle. FG opkræver præmien én gang årligt hos arbejdsgiveren. Hvordan etableres FællesGruppeliv: FG skal have følgende oplysninger: Begæring i udfyldt og underskrevet stand - se side 7. Liste over samtlige medarbejdere. Helbredserklæring fra hver enkelt medarbejder - se side Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv: FællesGruppeliv skal som udgangspunkt indeholde en dødsfaldsdækning. Der er muligt at supplere forsikringen med en dækning ved visse kritiske sygdomme, børnedækning, børnerente og invalidesum. Dødsfaldsdækning Dødsfaldssummen udbetales ved et gruppemedlems død i forsikringstiden. Summen kan maksimalt være kr. svarende til 10 moduler á kr. Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fratræder sin stilling, dog senest ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fylder 70 år. Summen udbetales til medarbejderens nærmeste pårørende, hvis ikke andet er aftalt mellem medarbejderen og FG. Se mere under afsnittet Udbetaling af forsikringssum. Børnedækning Børnesummen udbetales ved et gruppemedlems død i forsikringstiden. Summen gælder for hvert af gruppemedlemmets efterladte biologiske børn eller adoptivbørn under 21 år. Ligestillet hermed er en ægtefælles/samlevers biologiske børn eller adoptivbørn. Summen for hvert barn kan maksimalt være kr. svarende til 10 moduler á kr. Børnesummen kan kun oprettes i tilknytning til en dødsfaldsdækning. Det er en betingelse for dækning af samlevers biologiske børn eller adoptivbørn, at samleveren lever sammen med gruppemedlemmet på fælles bopæl og 1) venter, har eller har haft et barn sammen med gruppemedlemmet eller 2) har levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

2 Børnerente Det kan også aftales, at hvert barn modtager et årligt beløb på kr. svarende til 2 moduler á kr. indtil barnet fylder 21 år. Børnerenten kan kun oprettes i tilknytning til en dødsfaldsdækning. Invalidedækning Invalidesummen udbetales, hvis et gruppemedlem varigt får nedsat sin erhvervsevne med mindst 2/3 som følge af sygdom eller ulykkestilfælde i forsikringstiden. Summen kan maksimalt være kr. svarende til 10 moduler á kr., og summen må ikke overstige forsikringssummen ved død. En udbetalt invalidesum fratrækkes i en eventuel dødsfaldssum. Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fratræder sin stilling, dog senest ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fylder 70 år. Visse kritiske sygdomme Summen ved kritisk sygdom udbetales, hvis et gruppemedlem får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom i forsikringstiden. Summen kan maksimalt være kr. svarende til 10 moduler á kr. En udbetalt sum ved kritisk sygdom fratrækkes i en eventuel dødsfaldssum, hvis dødsfald sker mindre end 3 måneder efter, at diagnosen for kritisk sygdom er stillet. Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fratræder sin stilling, dog senest ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fylder 70 år. Diagnoser, som er omfattet af forsikringen, fremgår af de særlige betingelser for visse kritiske sygdomme. Her er undtagelserne også beskrevet. Efter udbetaling af en sum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen, jfr. 3 b i forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme. Dækning ved visse kritiske sygdomme til børn Summen ved kritisk sygdom til børn under 18 år udbetales, hvis et gruppemedlems biologiske børn eller adoptivbørn, eller gruppemedlemmets ægtefælles/samlevers biologiske børn eller adoptivbørn, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom i forsikringstiden. Summen kan maksimalt være kr. svarende til 2 moduler á kr. Dækningen ved visse kritiske sygdomme til børn kan kun oprettes i tilknytning til en dækning ved visse kritiske sygdomme hos en voksen. Summen udbetales til forældrene. Det er en betingelse for dækning af ægtefælles/samlevers biologiske børn eller adoptivbørn, at ægtefællen/samleveren og barnet lever sammen med forsikrede på fælles bopæl på diagnosetidspunktet for barnets kritiske sygdom og har gjort det i mindst 6 måneder forud for diagnosetidspunktet. Diagnoser, som er omfattet af forsikringen, fremgår af de særlige betingelser for visse kritiske sygdomme til børn. Her er undtagelserne også beskrevet. Efter udbetaling af en sum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen, jfr. 3 b i forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme.

3 Præmiefri dækning FG betaler præmien i indtil 3 år - jfr. forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring 12 - ved mindst 2/3 nedsættelse af erhvervsevnen med de summer, der var gældende ved erhvervsevnetabet. Pristalsregulering Forsikringssummerne pristalsreguleres - jfr. forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring 17. Skatteregler Reglerne om fradragsret og beskatning af gruppelivsforsikringer fremgår af Pensionsbeskatningsloven. En arbejdsgiver, der betaler gruppelivsforsikringen for sine medarbejdere, har fradragsret for indbetalingerne, uanset hvilken beskatningsform der er valgt. Indbetalingerne er en fradragsberettiget driftsudgift. Beskatningsformer (valg af beskatningsform skal være ens for alle medarbejdere): Livsforsikring uden fradragsret: Arbejdsgiver lægger gruppelivspræmien til medarbejderens lønindkomst inden beregning af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Medarbejderen har ingen fradragsret. Udbetaling til den/de begunstigede sker som et skattefrit engangsbeløb. Rateforsikring i pensionsøjemed: Arbejdsgiver ser bort fra indbetalingen ved medarbejderens lønopgørelse. Udbetaling til den/de begunstigede, som sker ratevis over 10 år, er som udgangspunkt personlig indkomst. Den/de begunstigede kan konvertere udbetalingerne til et engangsbeløb mod en afgift til staten på 40 %. Indbetalingerne medregnes i det beløb, som maksimalt kan indbetales til rateforsikring i pensionsøjemed. Se mere på Pensionsordning med løbende udbetalinger kun børnerente: Arbejdsgiver ser bort fra indbetalingen ved medarbejderens lønopgørelse. De løbende udbetalinger er personlig indkomst for modtageren.

4 Arbejdsmarkedsbidrag FG skal fratrække arbejdsmarkedsbidrag for præmier med fradragsret, som indbetales under Pensionsordning med løbende udbetalinger. Det betyder, at forsikringssummerne reduceres tilsvarende. Reduktionen på dødsfaldsdækningen bliver i 2016 på 1,67 %. Undtaget er indbetalinger, som overføres til FG fra et pengeinstitut i henhold til Pensionsbeskatningslovens 41. Her sker der ingen reduktion i forsikringssummerne. Indberetning FG indberetter præmier, der vedrører Pensionsordning med løbende udbetalinger. Udbetaling Forsikringssummen ved død udbetales til medarbejderens nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i den angivne rækkefølge: 1. Ægtefælle, dog ikke hvis separation foreligger ved dødsfaldet. 2. En samlever. Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og a) vente, have eller have haft et barn sammen med forsikrede, eller b) have levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Livsarvinger. 4. Arvinger ifølge testamente. 5. Arvinger ifølge loven. Ønsker medarbejderen, at forsikringssummen ved død skal udbetales til andre end nærmeste pårørende, er der mulighed for at indsætte særligt begunstigede. Det sker ved, at medarbejderen logger sig på Mit Gruppeliv ( via NemID eller ved skriftlig henvendelse til FG. Ved Rateforsikring i pensionsøjemed, skal man være opmærksom på, at der er begrænsninger i mulighederne for indsættelse af begunstigelse. Forsikringssummen ved invaliditet og kritisk sygdom udbetales til medarbejderen. Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle/samlever, udbetales til ægtefællen/samleveren. I andre tilfælde tilfalder forsikringssummen det pågældende barn. Børnerenten udbetales til barnet. Summen ved kritisk sygdom for børn under 18 år udbetales til medarbejderen. Hvis medarbejderen er afgået ved døden på udbetalingsdatoen, udbetales summen til den længstlevende forælder under forudsætning af, at den længstlevende forælder er værge for barnet. Subsidiært udbetales summen til barnet. Er begge forældre gruppemedlemmer og er begge forældre afgået ved døden på udbetalingsdatoen, udbetales summerne til barnet.

5 Boafgift For forsikringssummer udgør boafgiften: 1. Ægtefæller betaler aldrig boafgift. 2. Der skal betales 15 % af forsikringssummen i boafgift, når summen tilfalder: a) livsarvinger og stedbørn samt disses afkom, b) forældre, c) afdødes barns eller stedbarns ægtefælle, uanset om barnet lever eller er afgået ved døden, d) samlever, der har/har haft eller venter barn med den forsikrede, og personer, der har haft fælles bopæl med forsikrede i de sidste 2 år før dødsfaldet, e) frasepareret eller fraskilt ægtefælle, f) plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. 3. Tilfalder summen andre end de ovenfor nævnte, betales en boafgift på 36,25 % af summen. Dog er visse godkendte institutioner fritaget for boafgift. Ikrafttrædelse og ophør Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato. Fremtidige medarbejdere forsikres straks fra ansættelsen - under forudsætning af, at helbredsbetingelserne er opfyldt. Oplysning om nye medarbejdere sendes til FG sammen med en helbredserklæring, gerne via FGnet eller mail. Forsikringsdækningerne ophører senest ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år eller fratræder sin stilling. Opsigelse Såvel gruppeledelsen som FG kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Rådighedsforhold Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning. Forsikring ved fratrædelse fortsættelsesforsikring Hvis et gruppemedlem udtræder af gruppelivsaftalen før forsikringens udløb, er der mulighed for at oprette en fortsættelsesforsikring i FG til individuel præmie. Fortsættelsesforsikringen kan oprettes med de forsikringsdækninger, forsikringssummer og den udløbsalder, som er fastsat i gruppelivsaftalen undtagen dækning ved kritisk sygdom til børn, børnerente, invaliderente og ægtefælledækning. Gruppemedlemmet har mulighed for at fravælge forsikringsdækninger, samt at nedsætte forsikringssummer og udløbsalder. Der skal ikke gives helbredsoplysninger. Lovgivning Lov om forsikringsvirksomhed samt dansk rets almindelige regler gælder, med mindre andet er bestemt i aftalen med tilhørende forsikringsbetingelser.

6 Klager Hvis en medarbejder vil klage over FG, skal medarbejderen i første omgang kontakte den medarbejder eller afdeling i FG, som har behandlet sagen. Hvis medarbejderen fortsat mener, vi har truffet en forkert afgørelse, kan den pågældende kontakte FGs klageansvarlige på mail eller ved brev til FG, direktionen, Krumtappen 4, 1. sal, Postboks 442, 2500 Valby. Hvis medarbejderen ikke er tilfreds med den klageansvarliges afgørelse, kan den pågældende klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Yderligere oplysninger Ønsker I yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte os: Forenede Gruppeliv Krumtappen 4, 1. Postboks Valby Tlf Fax Hjemmeside:

7 Begæring - udfyldes af virksomheden Virksomhedens navn: Adresse: Telefon nr.: Postnr.: By: Cvr. nr.: Ønsker aftale om gruppelivsforsikring for samtlige virksomhedens medarbejdere på vilkår fastsat for FællesGruppeliv i FG. Modul i Antal Præmie i Præmie 2016 moduler 2016 i alt Dødsfaldsdækning kr. max. 10 á 195 kr. Børnedækning kr. max. 10 á 21 kr. Invalidedækning kr. max. 10 á 168 kr. Visse kritiske sygdomme kr. max. 10 á 263 kr. Visse kritiske sygdomme for børn kr. max. 2 á 42 kr. Børnerente kr. max. 2 á 273 kr. Årlig præmie i alt pr. medarbejder Valg af beskatningsformer: Livsforsikring uden fradragsret (kan vælges på dødsfaldsdækning, børnedækning, visse kritiske sygdomme og invalidedækning) Rateforsikring i pensionsøjemed (kan vælges på dødsfaldsdækning, børnedækning og invalidedækning) Sæt x Pensionsordning med løbende udbetalinger (børnerente) Forsikringen ønskes i kraft den / 2016 Virksomhedens underskrift

8 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG. Er du i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Du er dog selv ansvarlig for oplysningerne. Lægens evt. honorar betales ikke af FG. Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit cpr.nr. Fornavn og efternavn Stilling Cpr.nr. Adresse Postnr. By Har du inden for de sidste 3 år konsulteret, været undersøgt/behandlet af læge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog/psykiater, fået foretaget laboratorieundersøgelse, fået udskrevet receptpligtig medicin eller været indlagt på sygehus, ambulatorium e.l.? Nej Ja Er du under revalidering eller indstillet til/ansat i fleksjob? Hvor? For hvad? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Nej Ja Er du indstillet til eller får du pension, eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? Nej Ja Har du nogensinde været syg eller sygemeldt i mere end 1 måned? Nej Ja Hvilken lidelse? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Ja Nej Hvis nej: Hvorfor ikke? Er du fuldstændig rask? Er du fuldt arbejdsdygtig? Hvem er din læge? (anfør navn og adresse) Jeg erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at jeg ikke har fortiet noget. Jeg er klar over, at urigtige eller manglende oplysninger, som kan være af betydning for Forenede Gruppelivs vurdering af den forsikringsmæssige risiko, kan medføre at forsikringen ikke dækker, hvis jeg får behov for at rejse krav om udbetaling fra selskabet. Jeg er indforstået med at andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Jeg er bekendt med, at Forenede Gruppeliv forbeholder sig ret til at opbevare de anførte oplysninger også i tilfælde af afslag på ansøgning om forsikring den / underskrift

9 Kundevejledning Hvorfor skal jeg give oplysninger om mit helbred? Du skal besvare en række spørgsmål om dit helbred så Forenede Gruppeliv kan vurdere om dine helbredsforhold udgør en forøget forsikringsrisiko på optagelsestidspunktet. Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål nøjagtigt, ellers risikerer du i værste fald at stå uden dækning, hvis skaden sker. Hvorfor skal jeg give samtykke? Forenede Gruppeliv overtager med tegningen af forsikringen en økonomisk risiko. Forenede Gruppeliv har behov for at kende denne risiko, så vilkårene for forsikringen kan fastsættes. Forenede Gruppeliv kan ofte ikke nøjes med de oplysninger, som forsikringstageren selv er i besiddelse af og kan huske. Forenede Gruppeliv har derfor behov for at få samtykke til, at indhente oplysninger fra f.eks. indlæggelser, behandlinger mv. Forenede Gruppeliv indhenter kun de oplysninger der er nødvendige for at kunne vurdere sagen, og behandles i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Hvilke oplysninger skal jeg give? Når du vil oprette en gruppelivsforsikring, skal du udfylde en helbredserklæring og eventuelt supplerende skemaer. Når du udfylder helbredserklæringen og de andre spørgeskemaer, er det meget vigtigt: At du besvarer alle spørgsmål At du giver oplysning om nuværende sygdomme At du giver oplysning om tidligere sygdomme At du giver oplysning om varigt eller midlertidigt forbrug af medicin At du giver oplysning om undersøgelser og behandlinger hos autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. Hvis du er i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Lægens evt. honorar betales ikke af Forenede Gruppeliv. Du skal dog ikke oplyse om resultatet af gentests, dvs. undersøgelser der kan belyse dine arveanlæg og deraf følgende risiko for fremtidige sygdomme. Ansvaret for at skemaet udfyldes korrekt er dit og dit alene. Du skal være særlig opmærksom på ryglidelser og psykiske lidelser og på alkoholmisbrug. Nogle er tilbøjelige til at bagatellisere problemer med ryggen eller fortie brug af piller. Andre har svært ved at fortælle om f.eks. psykiske lidelser og kønssygdomme, men du kan trygt give følsomme oplysninger. Kun de personer, der skal behandle din sag, ser dine oplysninger, og de har alle tavshedspligt ifølge loven. Hvis du ønsker det, kan du skrive de følsomme oplysninger i et brev og lægge det i en lukket kuvert, stilet til Forenede Gruppelivs læge. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til Forenede Gruppeliv. Hvad sker der med mine helbredsoplysninger? Dine helbredsoplysninger bliver behandlet fortroligt og opbevares under sikre forhold. Så længe du har forsikringen beholder Forenede Gruppeliv dine helbredsoplysninger. Når din forsikring ophører slettes dine helbredsoplysninger efter reglerne i Persondataloven. Hvis skaden sker? Hvis der sker en skade og der ansøges om, udbetaling fra forsikringen, kan Forenede Gruppeliv indhente oplysninger om dine helbredsforhold. Helbredsoplysningerne indhentes med din eller dine efterladtes tilladelse fra autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. Helbredsoplysningerne sammenholdes med de svar, du gav, da du oprettede din gruppelivsforsikring. Hvis du gav urigtige helbredsoplysninger, da du oprettede gruppelivsforsikringen, kan din erstatning i værste fald bortfalde. FG maj 2014

10 FP Samtykke til indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger tegning eller ændring af gruppelivsforsikring Cpr.nr.: Navn: Aftalenr: Jeg giver hermed samtykke til, at Forenede Gruppeliv må indhente, anvende og videregive de oplysninger om mig, som Forenede Gruppeliv finder nødvendige for at kunne vurdere min aktuelle sag om tegning/ændring af forsikring de, som Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger fra, kan videregive de oplysninger, som Forenede Gruppeliv har anmodet om. Hvem kan der indhentes oplysninger fra/videregives oplysninger til? Sygehuse, læger og andre autoriserede sundhedspersoner Offentlige myndigheder, fx kommuner og Arbejdsskadestyrelsen Forsikringsselskaber, pensionskasser og Videncenter for Helbred & Forsikring Hvilke oplysninger kan udveksles? Helbredsoplysninger, herunder sygdomsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet, Oplysninger om sociale, økonomiske og andre forhold Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor Forenede Gruppeliv har taget stilling til min sag. Samtykket omfatter ikke oplysninger om genetiske test, der alene belyser risikoen for at udvikle sygdom på et senere tidspunkt. Tidsbegrænsning, underretning mv. Samtykket gælder for et år. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke. Jeg får besked hver gang Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger. Jeg bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives, og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra. den (underskrift) Sendes sammen med helbredserklæringen til: Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby Samtykkeerklæringen er aftalt mellem Lægeforeningen og Forsikring og Pension

11 Særlig begunstigelseserklæring Forsikredes navn Cpr.nr. Adresse Postnr./by Telefon nr. adresse Gruppelivsaftale nr. og navn Har du ikke gruppelivsaftale nr., og er forsikringen tegnet via arbejdsgiver, kontakt da evt. lønkontoret. Jeg ønsker, at forsikringssummen i tilfælde af min død i forsikringstiden udbetales til: Anfør navn og cpr.nr., adresse samt evt. slægtskab Skal flere begunstiges, angives fordeling mellem disse, f.eks. til lige deling eller procentfordeling. Vær opmærksom på de særlige regler, der gælder, hvis præmien til gruppelivsforsikringen er fradragsberettiget, se afsnittet Fradragsberettiget forsikring på næste side. den / 20 Underskrift Erklæringen indsendes i udfyldt stand til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby. Vi bekræfter modtagelsen skriftligt.

12 Arveforholdene ved Gruppelivsforsikring Hvem tilfalder forsikringssummen? Gruppelivsaftalen indeholder bestemmelse om, at forsikredes nærmeste pårørende er indsat som begunstigede. Begrebet nærmeste pårørende blev pr. 1. januar 2008 ændret til også at omfatte en samlever. Har du tegnet forsikringen før 1. januar 2008 er en samlever ikke en del af nærmeste pårørende, medmindre det særligt er aftalt for den enkelte gruppelivsaftale. Kontakt FG, hvis du er i tvivl. Nærmeste pårørende Nærmeste pårørende er i den angivne rækkefølge: 1. Ægtefælle, dog ikke hvis separation foreligger ved dødsfaldet. 2. En samlever. (Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og a) vente, have eller have haft et barn sammen med forsikrede eller b) have levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet). 3. Livsarvinger. 4. Arvinger ifølge testamente. 5. Arvinger ifølge loven. Særlig begunstiget IKKE fradragsberettiget forsikring (skattekode 5) Ønsker forsikrede, at summen ved død skal tilfalde andre end nærmeste pårørende, sker dette ved skriftlig meddelelse til FG. Fradragsberettiget forsikring (ratepension, skattekode 2) Ønsker forsikrede, at summen ved død skal tilfalde andre end nærmeste pårørende, kan følgende begunstiges: Ægtefælle, fraskilt ægtefælle eller livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger. Endelig kan en samlever eller dennes livsarvinger begunstiges (med en samlever forstås en navngiven person, der har fælles bopæl med forsikrede. Der er således ikke krav om et egentligt samlivsforhold). I alle tilfælde gælder, at begunstigelseserklæringen skal indeholde den begunstigedes navn, cpr.nr. og adresse. Hvis forsikringen kommer til udbetaling til ægtefælle/samlever eller til livsarvinger under 24 år, kan udbetalingen ske i rater over 10 år, udbetalingen beskattes som personlig indkomst. Ved udbetaling til andre udbetales beløbet som et engangsbeløb, og der skal betales en engangsafgift på 40 %. Tilsvarende mulighed gælder også for de førstnævnte. I nogle tilfælde skal der også betales boafgift. Boafgift For forsikringssummer udgør boafgiften: 1. Ægtefæller betaler aldrig boafgift. 2. Der skal betales 15 % af forsikringssummen i boafgift, når summen tilfalder: a) livsarvinger og stedbørn samt disses afkom, b) forældre, c) afdødes barns eller stedbarns ægtefælle, uanset om barnet lever eller er afgået ved døden, d) samlever, der har/har haft eller venter barn med den forsikrede, og personer, der har haft fælles bopæl med forsikrede i de sidste 2 år før dødsfaldet, e) frasepareret eller fraskilt ægtefælle, f) plejebørn, der har haft bopæl i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, i den plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. 3. Tilfalder summen andre end de ovenfor nævnte, betales en boafgift på 36,25 % af summen. Dog er visse godkendte institutioner fritaget for boafgift. Forenede Gruppeliv Krumtappen 4 Postboks Valby Tlf CVR-nr Forenede Gruppeliv ejes af: Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension A/S, cvr-nr Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, cvr-nr Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S, cvr-nr Sampension KP Livsforsikrings a/s, cvr- nr SEB Pensionsforsikring A/S, cvr-nr Skandia Link Livsforsikring A/S, cvr-nr

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20 Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

Begæring Optagelse i FADL gruppeforsikring 2015

Begæring Optagelse i FADL gruppeforsikring 2015 Begæring Optagelse i FADL gruppeforsikring 2015 Jeg ønsker herved optagelse i gruppeforsikringsordningen på de betingelser, der er aftalt mellem Foreningen af Danske Lægestuderende og Codan Forsikring

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit CPR-nr.

Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit CPR-nr. Forsikringen etableres uden fradragsret privat (skattekode 5) Valg af dækning: Normal dækning 520.956 kr. Etableres før 55. år Udvidet dækning 1.041.912 kr. Etableres før 50. år Gruppelivsaftale nr. 98591

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Gruppeliv og kritisk sygdom forsikring HELBREDSERKLÆRING

Gruppeliv og kritisk sygdom forsikring HELBREDSERKLÆRING Gruppeliv og kritisk sygdom forsikring Navn HELBREDSERKLÆRING Stilling CPR-nr. Adresse Postnr. By Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Kundevejledning. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til SISA eller FG.

Kundevejledning. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til SISA eller FG. Kundevejledning Hvorfor skal jeg give oplysninger om mit helbred? Du skal besvare en række spørgsmål om dit helbred så SISA og Forenede Gruppeliv (FG) kan vurdere om dine helbredsforhold udgør en forøget

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016

Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016 Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016 Forsikringskonsulent Kirsten Flindt Telefon 36 90 89 14 Mail: kirsten@cs.dk Forsikringsorientering for CS medlemmer nr. 1 årgang 2016 Vi har placeret vores

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Hvor mange timer om ugen? Hvilken dato er du raskmeldt? Fra hvornår? Fra hvornår?

Hvor mange timer om ugen? Hvilken dato er du raskmeldt? Fra hvornår? Fra hvornår? Topdanmark Livsforsikring Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 Cvr-nr.: 19625087 2750 Ballerup Att. Liv Skadebehandling Telefon: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 Mail: skadesteam@topdanmark.dk Erklæring

Læs mere

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side SKADEANMELDELSE Personskade/tandskade Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer: FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by: Mail: TILSKADEKOMNE Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by:

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Helbredserklæring til børn

Helbredserklæring til børn Helbredserklæring til børn Nytegning Ændring Navn CPR-nr. Personoplysninger - barn Inden du udfylder erklæringen, bør du læse dette. Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål og delspørgsmål

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Inden du søger om udbetaling Inden du begynder at udfylde ansøgningen, vil det være en fordel for dig, hvis du har følgende oplysninger

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Inden du søger om udbetaling Inden du begynder at udfylde ansøgningen, vil det være en fordel for dig, hvis du har følgende oplysninger

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Ændring af Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 28 Freelancer Ændres pr. / - 28 Direkte telefon

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2009:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2009: Ændring af Gruppeordning Mediernes Pension Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af DJ Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 29 Freelancer Ændres pr. / - 29 Direkte telefon

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 5-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 1 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 1 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 1-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Tlf.: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 E-mail: sik-skadesteam@topdanmark.dk Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Kort helbredserklæring

Kort helbredserklæring Kort helbredserklæring Blanketten sendes til: Skandia Postboks 830 7007 Fredericia Telefon +45 7012 1213 Personlige oplysninger Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Telefon: E-mail: Stilling: Information

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV 2012 for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme

Vejledning ved ansøgning om udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme Vejledning ved ansøgning om udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Dit tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr.

Læs mere

GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE

GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE Bagside Forside Vigtigt! Læs vejledning på bagsiden, inden du udfylder helbredserklæringen. Hvad udgør dækningen? Ansøgning om optagelse i Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning nr. 85062. Du skal selv

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Udstationeringsforsikring - begæring

Udstationeringsforsikring - begæring Udstationeringsforsikring - begæring Side 1/6 Kundenr. Virksomhedens navn CVR-nr. Adresse Postnr. By Kontaktperson Telefon Forsikredes fulde adresse i udlandet Adresse Postnr. By Telefon i udlandet Ikrafttrædelse

Læs mere

INFORMATION OG TILMELDING 2010

INFORMATION OG TILMELDING 2010 INFORMATION OG TILMELDING 2010 GRUPPELIV - for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangsudbetaling

Læs mere