Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003"

Transkript

1 Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts Indledning Skadebegreberne skal forenkles og udbygges, hvorved de bringes i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af, hvad der er en ulykke som følge af arbejdet, og hvad der er en erhvervssygdom. Sigtet er et mere retfærdigt og gennemskueligt system, der vil føre til anerkendelse af flere arbejdsskader. Målet er at forenkle administrationen af arbejdsskadesager, således at sagsbehandlingstiden i konkrete skadesager nedbringes. Retsstillingen for de personer, der berøres af arbejdsskader må ikke forringes ved forenklingen. De nye skadebegreber skal understøtte den forebyggende indsats, der foregår på virksomhederne i samarbejde med Arbejdstilsynet. Et væsentligt element i Arbejdsskadereformen er udvidelsen af skadebegreberne. Denne udvidelse indebærer et finansieringsbehov for de merudgifter, der følger heraf. Ligeledes indebærer en række af arbejdsskadereformens øvrige elementer behov for finansiering. Merudgifterne ved arbejdsskadereformen, herunder især de nye skadebegreber, finansieres delvist ved omlægninger inden for arbejdsskadeområdet. 2. Skadebegreberne Skadebegreberne forenkles, således at de nuværende 4 skadebegreber reduceres til 2. Ulykkesbegrebet affattes således: En personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Herved udvides ulykkesbegrebet svarende til den i gangværende udvikling på det forsikringsretlige område. Udvidelsen er administrativ enkel, idet den ikke i alle tilfælde kræver en lægelig vurdering. Udvidelsen indebærer desuden, at skader ikke længere kan afvises, fordi de er forventelige eller sædvanlige i tilskadekomnes arbejde. Det nye ulykkesbegreb omfatter de nuværende skadebegreber pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger, jf. bilag 1. Kravet for at optage nye sygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme ændres til medicinsk dokumentation, jf. bilag 2. Det indebærer, at der skal foreligge en dokumenteret sammenhæng mellem påvirkning og lidelse. Dokumentationen skal være underbygget ved undersøgelser, jf. bilag 3, gennemført af anerkendte medicin

2 ske sagkyndige på et antal tilfælde, der giver grundlag for sammenhæng mellem påvirkning og lidelse. Erhvervssygdomsudvalget indleder med at se på sygdomme i bevægeapparatet, herunder i løbet af det første år social- og sundhedsområdet samt rengøringsområdet. Udvalget skal være opmærksom på, at mænd og kvinders forskellige fysionomi indebærer, at de belastninger, der medfører erhvervssygdomme, kan være forskellige. Arbejdsskadestyrelsen udsender en ny bekendtgørelse om erhvervssygdomme. Bekendtgørelsen skal kun indeholde oplysninger om påvirkninger og sygdomme. De nærmere betingelser for anerkendelse af erhvervssygdomme udsendes i en vejledning. Det betyder, at der er mulighed for at foretage et skøn ved vurderingen af, om en sygdom opfylder betingelserne for anerkendelse. Endvidere kan vejledningen løbende justeres i overensstemmelse med ændrede krav til for eksempel belastning. Erhvervssygdomsudvalget afgiver en årlig redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om udviklingen på erhvervssygdomsområdet, herunder om udviklingen i retspraksis. De nye skadebegreber vil reducere behovet for samtidig at gøre krav gældende efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 3. Finansiering af Arbejdsskadereformen Merudgifterne ved arbejdsskadereformen delvist finansieres ved at afskaffe det gældende afløsningsbeløb, der giver kompensation til tilskadekomne (tab af erhvervsevne) og efterladte (tab af forsørger) frem til det fyldte 69. år, uanset den faktiske tilbagetrækningsalder på arbejdsmarkedet er lavere. Øvrige merudgifter finansieres ved at forhøje arbejdsgivernes betaling af præmie og bidrag til forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 4. Sagsbehandlingstiden i skadesager Sagsbehandlingstiden i konkrete skadesager skal nedbringes. Dette gennemføres ved justeringer i lovgrundlaget, herunder indførelse af en samlet afgørelse om anerkendelse og erstatning, ved opstramninger af lovens frister, og ved at tilføre yderligere resurser til Arbejdsskadestyrelsen. 5. Udvidelse af den sikrede personkreds Udvide den sikrede personkreds med selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller som en frivillig ordning.

3 Nuværende regler om obligatorisk sikring af visse selvstændige fiskere og af visse medarbejdende ægtefæller ophæves. 6. Udvidet adgang til at betale for udgifter til sygebehandling m.v. Udvide adgangen til at betale udgifter til sygebehandling m.v. svarende til reglerne i erstatningsansvarsloven. 7. Indførelse af en særlig godtgørelse ved dødsfald Indføre en særlig godtgørelse ved dødsfald svarende til erstatningsansvarsloven. 8. Ikrafttrædelse for Arbejdsskadereformen Arbejdsskadereformen træder i kraft den 1. januar Dog træder det nye erhvervssygdomsbegreb først i kraft den 1. januar Arbejdsskadereformen kun finder anvendelse på nye skader efter reformens ikrafttræden. Det vil sige ulykker, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2005 eller senere. Sager, der er afvist efter lovgivningen før 1. januar 2004, ikke kan genoptages på baggrund af arbejdsskadereformen. Det gælder ligeledes sager om erhvervssygdomme afvist før 1. januar Udmøntning af aftalen Forligspartierne (V, K, S, DF, SF, RV og KrF) er enige om at stemme for den lovgivning, der følger af aftalen. Enhedslisten vil senere meddele, om partiet kan tilslutte sig aftalen.

4 Bilag 1 - Det nye ulykkesbegreb Forholdet til forudbestående lidelse Forudbestående lidelser får ikke betydning for spørgsmålet om anerkendelse af skaden efter det nye ulykkesbegreb. Der kan som hidtil anerkendes en forværring af en forudbestående lidelse. Spørgsmålet om forudbestående lidelse indgår først, når der skal fastsættes erstatning og godtgørelse, hvor der tages hensyn til følgerne af den skade, der ikke skyldes arbejdet. Forholdet til skadebegreberne "kortvarig skadelig påvirkning" og "pludselige løfteskader" Det nye ulykkesbegreb indebærer, at de skader, der i dag anerkendes som "kortvarige skadelige påvirkninger" og "pludselige løfteskader", fremover vil blive anerkendt som ulykker. "Kortvarige skadelige påvirkninger" vil blive anerkendt som følge af, at det nye ulykkesbegreb omfatter påvirkninger, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Det indebærer, at det nuværende tidsmæssige "hul" mellem ulykker og kortvarige skadelige påvirkninger dermed er lukket. "Pludselige løfteskader" vil ligeledes være omfattet af det nye ulykkesbegreb. Hertil kommer, at der ved det nye ulykkesbegreb - i forhold til pludselige løfteskader - ikke som i dag indgår en vurdering af det forudgående løftearbejde. Samtidig løser det nye ulykkesbegreb de øvrige kritikpunkter, der har været med hensyn til de pludselige løfteskader, hvor der også stilles krav om "varig skade." Hertil kommer, at behandlingen af sager om pludselige løfteskader forenkles, idet sagerne fremover ikke skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget for at kunne anerkendes. Til slut bemærkes, at det nye ulykkesbegreb for alle sager er administrativt enkelt, idet det giver mulighed for at anerkende ulykker, når der er en "hændelse," uden omfattende lægelige undersøgelser.

5 Bilag 2 - Om udmøntning af medicinsk dokumentation 1. Lovformuleringen 10. Ved erhvervssygdomme forstås i denne lov 1) sygdomme, som efter medicinsk dokumentation (gældende formulering: medicinsk og teknisk erfaring) er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, hvorunder dette foregår, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter i en fortegnelse, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter. Det kan herved bestemmes, at sygdomme kun anses for omfattet, når de er forårsaget af arbejde i bestemte arbejdsområder eller andre særlige vilkår er opfyldt. 2) Stk. 2. Stk Lovbemærkningerne Følgende forhold vil blive fremhævet i lovbemærkningerne. Formuleringen medicinsk dokumentation udvider den nuværende formulering medicinsk og teknisk erfaring. Ved medicinsk og teknisk erfaring forstås normalt fuldt videnskabeligt bevist. Det vil sige at der foreligger en række statistiske arbejder med angivelse af sandsynligheds grænser, samt ofte kontrollerede randomiserede dobbeltblindede, prospektive undersøgelser (d.v.s. fremadrettede undersøgelser med tilfældigt udvalgte personer, hvor hverken undersøger eller den undersøgte ved, om de er kontrolgruppe eller undersøgt gruppe). Der findes kun ganske få af disse fuldt videnskabeligt beviste undersøgelser på erhvervssygdomsområdet. Ved at anvende formuleringen medicinsk dokumentation åbnes mulighed for at supplere de tilfælde, hvor der ikke eksisterer fuldt videnskabeligt bevis, med den viden, der rent faktisk findes eller skaffes på området. Ved medicinsk dokumentation forstås, at der er: 1. En biologisk naturlig og logisk forklaring på sygdommen. 2. En påvirkning, der må have en karakter og et omfang, der gør sygdommen sandsynlig. 3. En sammenhæng mellem påvirkning og sygdom, eksempelvis at øget påvirkning giver øget sværhedsgrad af sygdommen. 4. Undersøgelser om udbredelser i befolkningen, der bekræfter en sammenhæng.

6 5. Overbevisende rapportering af tilfælde, der er konstateret ved lægeundersøgelse. 6. En betydelig overhyppighed af sygdommen blandt personer, der er udsat for denne påvirkning i forhold til personer, der ikke er udsat. Ad 1. En biologisk naturlig og logisk forklaring på sygdommen vil sige, at det udfra en lægelig viden kan forklares, at en sygdom kan opstå efter en given påvirkning. Som eksempel kan nævnes, at det er medicinsk forklarligt, at man kan få en tennisalbue ved at foretage drejninger af underarmen mod en modstand. Det er betydelig vanskeligere at føre det egentlige videnskabelige bevis for den biologiske årsag til sygdommen. Ad 2. En påvirkning, der må have en karakter og et omfang, der gør sygdommen sandsynlig betyder, at der skal være en logisk sammenhæng mellem, hvor syg man kan blive, og hvilken sygdom, der kan være tale om i forbindelse med en given påvirkning. Som eksempel kan nævnes, at man ved belastning af en arm kan få smerter i armen, men at man ikke samtidig kan få blindtarmsbetændelse udfra den givne belastning. Ad 3. En sammenhæng mellem påvirkning og sygdom, eksempelvis at øget påvirkning giver øget sværhedsgrad af sygdommen vil sige, at jo større påvirkninger, jo sværere og flere symptomer vil man få. Som eksempel kan nævnes, at tobaksrygning kan medfører lungekræft. Ved øget rygning øges risiko for lungekræft, og jo mere man ryger, jo mere øges risikoen for lungekræft. Ad 4. Undersøgelser om udbredelser i befolkningen, der bekræfter en sammenhæng, vil sige, at det kendes fra det virkelige liv, at personer, der er udsat for denne påvirkning, også får sygdommen. Netop de arbejdsmedicinske klinikker laver denne type undersøgelser. Ad 5. Overbevisende rapportering af tilfælde, der er konstateret ved lægeundersøgelse, vil sige, at læger, som undersøger patienter med denne eksposition, også finder, at de har denne sygdom. Som eksempel kan nævnes, at læger, som undersøger patienter, som klager over ryg smerter efter hårdt rygbelastende arbejde, også finder, at der er smerter og nedsat bevæ gelighed i ryggen. Ad 6. En betydelig overhyppighed af sygdommen blandt personer, der er udsat for denne på virkning i forhold til personer, der ikke er udsat.

7 Mange sygdomme er udbredt i befolkningen, uanset erhverv. Det er velkendt, at alle kan få ondt i ryggen, og at mange har det hyppigt. Vi ved fra flere undersøgelser, at store dele af befolkningen har ondt, flere gange om året, uanset arbejdet (fx fra Lønmodtagerundersøgelsen fra AMI ). Derfor skal der hos dem, hvor årsagen er formodet arbejdsbetinget, være en betydelig overhyppighed end i den normale befolkning. 3. Implementeringen af det nye begreb. Ændringerne på erhvervssygdomsområdet sker på baggrund af ovennævnte lovændring. Der er således et helt nyt grundlag for at tage sygdomme på fortegnelsen. Der skal alene udarbejdes èn bekendtgørelse om erhvervssygdomme på baggrund af lovændringen. Bekendtgørelsen vil kun indeholde påvirkninger og sygdomme, men ikke alle de mange betingelser for anerkendelse, der i dag er indeholdt i erhvervssygdomsfortegnelsen. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen vil blive suppleret af en uddybende vejledning, der nærmere redegør for eksempelvis kravene til belastningernes styrke og varighed. Herved sikres større fleksibilitet end i dag ved anvendelsen af erhvervssygdomsbegrebet. Arbejdsskadestyrelsen skal forhandle med Erhvervssygdomsudvalget om, hvilke sygdomme, der opfylder betingelserne for at komme på fortegnelsen. Erhvervssygdomsudvalget har en rådgivende funktion i denne forbindelse. Det er Arbejdsskadestyrelsens ansvar, at den nye fortegnelse udarbejdes i overensstemmelse med det nye lovgrundlag. Når en sygdom er kommet på fortegnelsen, er det Arbejdsskadestyrelsen, der tager stilling til, om de anmeldte sygdomme af denne type kan anerkendes efter fortegnelsen og den supplerende vejledning.

8 Bilag 3 - Fremskaffelse af viden og ny forskning, der kan belyse om lidelser kan optages på erhvervssygdomsfortegnelsen Kilder til medicinsk dokumentation igangsætning af ny forskning Både den nuværende lovgivning og forslagene om ændrede dokumentationskrav stiller krav til viden om mulige sammenhænge mellem årsagsfaktorer i arbejde og sygdomme. Denne viden kan både være af arbejdsmedicinsk art og anden medicinsk viden (f.eks. generel viden om, hvad der forårsager kræft). En væsentlig kilde er undersøgelsesresultater, der publiceres i tidsskrifter og forskningspublikationer. En del af denne viden kender styrelsen. Mere almindeligt er dog målrettet litteratursøgning om sygdomme og arbejde. Den viden, der er ønskes, må nødvendigvis søges såvel nationalt som internationalt. En anden mulighed er, at Arbejdsskadestyrelsen tager initiativ til iværksætte forskningsprojekter der nødvendigvis skal gennemføres i etablerede forskningsmiljøer. I forhold til fremskaffelsen af medicinsk dokumentation vil der være en række relevante forskningsmiljøer, hvor der er eller kan etableres samarbejde hvad angår problemstillinger, der er relevante for Arbejdsskadestyrelsens forvaltningsområde. Der er bl.a. de arbejdsmedicinske klinikker, Arbejdsmiljøinstituttet, medicinske forskningscentre på og uden for universiteterne, Institut for Folkesundhed, de medicinske selskaber m.v. Finansiering i forbindelse med fremskaffelsen af medicinsk dokumentation Arbejdsskadestyrelsen gennemfører ikke selv (videnskabelige) undersøgelser o.l. eller producerer anden medicinsk dokumentation, men er henvist til at anvende eksisterende viden ved at følge med i dansk og international forskning m.v., der har betydning for Arbejdsskadestyrelsens forretningsområde. Arbejdsskadestyrelsen kan opfordre forskningsinstitutioner til at gennemføre undersøgelser i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens vidensbehov. Gennem de senere år har Arbejdsskadestyrelsen dog været økonomisk og fagligt involveret i uddannelsen af ph.d er gennemførelse af undersøgelser på arbejdsmedicinske klinikker, som er finansieret gennem fondsbevillinger. Gennem satspuljemidler finansieres et projekt, som Socialforskningsinstituttet gennemfører for Arbejdsskadestyrelsen. Etableringen af en arbejdsmiljøforskningsfond i Beslutningen om at etablere en Arbejdsmiljøforskningsfond for perioden vil føre til en stabilisering af finansieringen af arbejdsmiljø/arbejdsskadeforskningen. Det vil medføre en mere langsigtet og stabil planlægning og koordinering, og dermed også en bedre kvalitet i forskningen. Arbejdsmiljøforskningen har i løbet af de sidste fem år især fået udvidet sit økonomisk grundlag igennem midler fra satspuljerne.

9 Det blev fastslået ved det udvalgsarbejde, som anbefalede en konsolidering af forskningen i 2001, at forskningen stadig skal have et betydeligt element af undersøgelse af mulige årsager til arbejdsbetingede sygdomme. Arbejdsmiljøforskningsfonden har fået bevilget 82 millioner kr. for perioden De fordeler sig med 42 millioner kr. i 2003, 13 millioner kr. i 2004, 14 millioner kr. i 2005 og 14 millioner kr. i Fonden forbereder uddeling af økonomiske midler senere i dette år, i første udbud rettet mod forskning og udvikling med det formål at mindske arbejdsbetinget sygefravær og udstødning. Fondens strategiske udvalg vil derefter iværksætte et prioriteringsarbejde, der skal udpege vigtige emner med henblik på de kommende år. Arbejdsskadestyrelsen må derfor indgive ønsker og forslag til Arbejdsmiljøforskningsfonden for at styrelsens forskningsbehov kan tilgodeses. Efter aftale med Arbejdsmiljørådet administrerer Arbejdsmiljøforskningsfonden Rådets forskningsbevilling og uddeler i den anledning yderligere 10 millioner kr. årligt. Arbejdsskadestyrelsens rolle ved igangsættelse af forskning og etablering af medicinsk dokumentation. For at fremskaffe den nødvendige medicinske dokumentation og igangsætte relevante forskningsaktiviteter vil det være naturligt, at Arbejdsskadestyrelsen påtager sig opgaven med at indgive ønsker og forslag til fonde m.v. Forslag og ideer kan udvikles og drøftes med Erhvervssygdomsudvalget som rådgivende udvalg. Men styrelsen har til opgave at fremme ønskerne. Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøinstituttet. Tilsynet tager udgangspunkt i danske og internationale resultater i sin løbende virksomhed. Anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme kan anvendes som indicier, der begrunder initiativer for at iværksætte årsagssøgende forskning. De arbejdsmedicinske klinikker ved sygehusvæsenet har ikke forskningsbevilling fra ejerne, men nogle klinikker har eksternt finansieret forskning, ofte med betydelig fluktuation gennem årene. Dette vil formentlig blive mere stabilt for de største klinikker efter etablering af Arbejdsmiljøforskningsfonden Både i Arbejdstilsynet og i Arbejdsskadestyrelsen anvendes anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme som en blandt flere indicier, der begrunder initiativer for at iværksætte årsagsøgende forskning. Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) ventes i 2003 at modtage finanslovsbevillinger på 59,9 millioner kr. og samlet at udføre forskningsvirksomhed for 45,7 millioner kr. Forskningen vil jf. instituttets strategi i de nærmeste år bl.a. omfatte: årsagerne til stress, udbrændthed, sygdom samt arbejdsfravær og førtidigt arbejdsophør

10 risikofaktorer for udvikling af bevægeapparatbesvær inden for ensidigt gentaget arbejde og tunge løft samt betydningen heraf for arbejdsfravær og førtidigt arbejdsophør identifikation af biologisk relevante forureninger i arbejdsmiljøet og deres betydning for udvikling af indeklimagener, hud- og luftvejsirritation, allergi og kræft samt arbejdsfravær og førtidigt arbejdsophør identifikation af nye kemiske/fysiske risikofaktorer især inden for fx jern- og metalvareindustri, træ- og møbelindustri, sundhedssektor samt nærings- og nydelsesmiddelindustri samspillet mellem forskellige ulykkesrisici og betydning heraf for forekomsten af arbejdsulykker risikoprofilen - for udvikling af hjertekarsygdom - for jobgrupper med kombination af forskellige risikofaktorer i arbejdsmiljøet AMI følger arbejdsmiljøets tilstand og udvikling med den Nationale ArbejdsmiljøKohorte (NAK) og ErhvervsHospitaliseringsRegistret (EHR) med henblik på afdækning af udbredelsen og udviklingen i arbejdsbetinget sygdom.

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1.1 Brok som arbejdsskade 1.2 Anmeldelse 1.3 Frister for sagsbehandlingen og samtykke til at indhente oplysninger 2. BROKTYPER

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Vejledning om erstatning ved dødsfald

Vejledning om erstatning ved dødsfald Vejledning om erstatning ved dødsfald 7. marts 2005 1. Indledning om dødsfald som følge af arbejdsskader 2. Arbejdsskadereformen 2.1. Frister og En samlet afgørelse 2.2. Det nye ulykkesbegreb 2.3. Erhvervssygdomsfortegnelsen

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 146 Offentligt (01)

N O T A T. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 146 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 146 Offentligt (01) N O T A T Undersøgelse af ordningerne i Canada, Australien og Californien til håndtering af sager om brandfolk og kræft sammenlignet

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om stress og depression som erhvervssygdom Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Nr en arbejdsskadesag

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker Vejledning om anerkendelse af ulykker Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 4 Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6... 4 Bevisvurdering... 4 Årsagssammenhæng...

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status og perspektivoplæg for arbejdsskadeområdet

Status og perspektivoplæg for arbejdsskadeområdet Status og perspektivoplæg for arbejdsskadeområdet Indhold Indledning...................................................................... 3 Resumé......................................................................

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader Vejledning om arbejdsbetingede tandskader 4. november 2003 1. Indledning Efter lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade kan en tandskade anerkendes enten som

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Udarbejdet den 17. januar 2007 Af Pauli Andersen, Partner, virksomhedsmægler ProConsult Virksomhedsmæglere Hovedgaden 26-28 DK-2970 Hørsholm Denmark Telephone:

Læs mere

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008 Arbejde og skuldersygdomme Klinisk diagnose Afklemningslidelse i skulderen Ca. 2%-5% har langvarige skuldersmerter og tegn til afklemningslidelse i skulderen Lokaliseret til skulderrunding Smerter ved

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

13 konkrete forslag til en bedre ferielov

13 konkrete forslag til en bedre ferielov 13 konkrete forslag til en bedre ferielov 2 13 konkrete forslag til en bedre ferielov Indhold: Samtidighedsferie 4 Ingen bunden ferieperiode 5 Mulighed for at yde særligt ferietillæg i form af løntillæg

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 211 Offentligt T A L E 22. maj 2016 Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes

Læs mere

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er:

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er: Revideret tidsplan Forudsætninger for puljen Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet i perioden fra 2011 til 2014 har Tilsyn i fået til opgave at varetage punktet 1.4.4. Forebyggelse af uventede

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

30. juni 2011. Redegørelse om forløbet efter Grindstedredegørelsens offentliggørelse oktober 2008

30. juni 2011. Redegørelse om forløbet efter Grindstedredegørelsens offentliggørelse oktober 2008 30. juni 2011 Redegørelse om forløbet efter Grindstedredegørelsens offentliggørelse oktober 2008 Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsen Indhold 1. Baggrund for redegørelsen 2. Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer

Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer Elsa Bach Arbejdsmiljøinstituttet AM2005 1. marts 2005, Hotel Nyborg Strand Agenda Formål med overvågningen Indehold nu Baggrund for

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til 2013/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 2013-0009422 Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme Sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere

Vejledning om erhvervssygdomme Sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere Arbejdsskadestyrelsen December 2004, 1. udgave Vejledning om erhvervssygdomme Sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere Indholdsfortegnelse Generel vejledning om erhvervssygdomssager...4 1. Indledning...4

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren.

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. En artikel fra KRITISK DEBAT Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. Skrevet af: Janne Hansen Offentliggjort: 15. juni 2010 På trods af 35 år med en arbejdsmiljølov har vi stadig ondt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter UDKAST 11. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

D O M. Retten i Esbjerg har den 13. februar 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2012).

D O M. Retten i Esbjerg har den 13. februar 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2012). D O M afsagt den 10. juli 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Nadine Mogensen (kst.)) i ankesag V.L. B 0581 14 og kæresag V.L. B 0502 14 A (advokat Gitte

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d.

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d. Temadag, SL - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger Vordingborg d. 26/2-2016 Hvem er vi? Arbejdsmedicinsk Afsnit, Nykøbing Falster Sygehus

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen April 2007, 5. udgave Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse DEL 1 (VEJLEDNING)...5 Generelle betingelser...5 1. Indledning...5 1.1. Lovgrundlag...

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan?

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan? Aktuelle udfordringer for ARBEJDSMEDICINEN Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2007 Jens Peter Bonde ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: At forebygge arbejdsrelaterede

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 3 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT ZJJ/JAIC Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere