Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 360 endelig KOMMISSIONENS TREOGTYVENDE ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET OM FÆLLESSKABETS ANTIDUMPING-, ANTISUBSIDIE- OG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER (2004) {SEK(2005) 1038} DA DA

2 INDLEDNING Denne beretning for 2004 forelægges for Europa-Parlamentet i henhold til dettes beslutning af 16. december 1981 om Fællesskabets antidumpingaktiviteter og betænkningen fra Europa- Parlamentets Udvalg om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. Af administrative årsager er beretningen begrænset til 10 sider og fokuserer hovedsagelig på aktiviteter i Der kan imidlertid findes mere detaljerede oplysninger i det arbejdsdokument, som er bilagt denne beretning, og som kun foreligger på engelsk. Arbejdsdokumentet indeholder også de bilag, hvortil der henvises i beretningen. Beretningen følger samme generelle struktur som arbejdsdokumentet, og alle dens titler findes også i arbejdsdokumentet, således at det er nemt at finde mere detaljerede oplysninger. Denne beretning og hele arbejdsdokumentet er også tilgængelig for offentligheden på 1. OVERSIGT OVER LOVGIVNINGEN Antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesundersøgelser foretages på grundlag af Rådets grundforordninger. En oversigt over den eksisterende lovgivning kan findes i arbejdsdokumentet. De grundlæggende antidumping- og antisubsidietekster vil blive benævnt grundforordningerne Ændringer af Fællesskabets lovning i 2004 Erfaringerne i 2003, hvor to forslag fra Kommissionen om indførelse af endelige antidumpingforanstaltninger ikke fandt det nødvendige flertal i Rådet, har fremhævet en række problemer med beslutningsprocessen på området for handelsbeskyttelsesinstrumenter. For at løse disse problemer vedtog Rådet den 8. marts 2004 en forordning om ændring af ovennævnte grundforordninger. Sammen med ændringer af beslutningsprocessen indfører denne ændring af forordningen øget gennemsigtighed, effektivitet og forudsigelighed i brugen af handelsbeskyttelsesinstrumenterne. Efter de nye regler vil foranstaltninger blive anset for vedtaget, medmindre de afvises af et simpelt flertal af medlemsstater. Der indføres desuden obligatoriske frister for afslutning af fornyede undersøgelser og klarere regler for håndhævelse af handelsbeskyttelsesinstrumenter. Ved at indføre obligatoriske frister for afslutning af fornyede undersøgelser og ved generelt at gøre handelsbeskyttelsesinstrumenterne mere gennemsigtige er der taget hensyn til en række anmodninger fra Europa-Parlamentet i dettes beslutning PE DA 2 DA

3 1.2. Instrument til beskyttelse mod subsidier og illoyal priskonkurrence i forbindelse med luftfartsydelser Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i april 2004 en forordning, som handler om virkningerne af subsidier og illoyal priskonkurrence i forbindelse med luftfartsydelser fra tredjelande. Ifølge forordningen, som trådte i kraft den 20. maj 2004, kan der vedtages afhjælpende foranstaltninger, hvis subsidierede eller illoyalt prisansatte luftfartstjenesteydelser forvolder væsentlig skade for flyselskaber i Fællesskabet på visse ruter til og fra Fællesskabet. Europa-Parlamentet deltog aktivt i udformningen af forordningen, og de fleste af dettes ændringer med præcisering af teksten og dens gennemførelse på flere områder er taget til efterretning. 2. UDVIDELSEN Som for EU generelt affødte udvidelsen også mange aktiviteter vedrørende handelsinstrumenterne. Der blev fokuseret på at hjælpe de berørte forvaltninger til en problemfri integration i EU s arbejde og sikre, at erhvervsdrivende fuldt ud kunne indtage deres nye roller. Dette var særlig vigtigt, da alle igangværende undersøgelser og alle foranstaltninger, som de tiltrædende lande havde truffet før tiltrædelsen, udløb fra den 1. maj 2004, og Fællesskabets foranstaltninger automatisk blev gældende for EU25. I marts 2004 blev der på Kommissionens initiativ også indledt delvise interimsundersøgelser for at undersøge, om udstrækningen af handelsbeskyttelsesforanstaltningerne til brugerne og forbrugerne i EU10 ville medføre økonomiske problemer/chok. Som resultat af den undersøgelse, som udvidelses-taskforcen for handelsbeskyttelsesinstrumenter foretog, blev der indført særlige overgangsforanstaltninger i maj for fire produkter, der var omfattet af antidumpingforanstaltninger. Overgangsforanstaltningerne blev indført i form af pristilsagn og/eller kvantitative tilsagn og var begrænset til den traditionelle eksport til de nye medlemsstater i en begrænset periode. På grundlag af de positive erfaringer med handlingsplanen for udvidelse vil handelsbeskyttelsestjenesterne desuden begynde på en tilsvarende plan med sigte på den fremtidige udvidelse af EU i LANDSDÆKKENDE MARKEDSØKONOMISK STATUS Arbejdet med anmodninger om landsdækkende markedsøkonomisk status fortsatte i 2004 og omfatter nu endnu flere lande. I 2004 og først i 2005 blev der modtaget anmodninger fra Kasakhstan, Vietnam, Mongoliet og Armenien. Der blev også anmodet om yderligere oplysninger til vurdering af disse anmodninger. DA 3 DA

4 Begrebsmæssigt tager de landsdækkende kriterier for fastsættelse af, om et land kan anses for at være et land med fuld markedsøkonomi i forbindelse med antidumpingundersøgelser, udgangspunkt i de gældende kriterier for individuelle selskaber beliggende i lande, som befinder sig i en overgangsperiode mod markedsøkonomi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7. Der er blevet udført et betydeligt arbejde i den forbindelse i Navnlig blev der foretaget en vurdering af den anmodning, som blev modtaget fra Ukraine i 2002, og Kommissionen sendte de ukrainske myndigheder sine endelige afgørelser i maj. Konklusionen var, at der ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk status på det pågældende stadium, da visse kriterier ikke var opfyldt. Anmodningen fra Folkerepublikken Kina ( Kina ) blev modtaget i september Kommissionen foretog en omfattende analyse, som førte til en foreløbig og saglig vurdering, som de kinesiske myndigheder fik overdraget i juni I vurderingen angives visse mangler på fire områder, nemlig statslig indgriben, selskabsledelse, lov om ejerforhold og konkurs og den finansielle sektor. Spørgsmålet markedsøkonomisk status vil blive drøftet yderligere med Kina i de kommende måneder. 4. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER/BILATERALE KONTAKTER Inden for rammerne af hjælp til små og mellemstore virksomheder blev der oprettet en helpdesk for handelsbeskyttelsesanliggender for små og mellemstore virksomheder. Kommissionen organiserede eller deltog desuden i 11 informationsseminarer for erhvervsdrivende eller administrationer fra tredjelande. Endelig blev der afholdt en række ad-hoc-møder om handelsbeskyttelsesanliggender med handelsbeskyttelsestjenester i bestemte tredjelande. 5. OVERSIGT OVER ANTIDUMPING-, ANTISUBSIDIE- OG BESKYTTELSESUNDERSØGELSER OG -FORANSTALTNINGER 5.1. Generelt Ved udgangen af 2004 opretholdt Fællesskabet 137 antidumpingforanstaltninger (se bilag O) og 19 udligningsforanstaltninger (se bilag P). I 2004 var kun 0,3 % af den samlede import til Fællesskabet påvirket af antidumping- eller udligningsforanstaltninger. Nærmere oplysninger om anliggender i det følgende er opført i arbejdsdokumentet, der er bilagt denne beretning. Henvisning til arbejdsdokumentets bilag er angivet ved siden af titlerne Nye undersøgelser (se bilag A til E samt bilag N) Tabel 1 i arbejdsdokumentet giver statistiske oplysninger om de nye undersøgelser for årene , der er foretaget i henhold til grundforordningernes artikel 5 og 10. DA 4 DA

5 I 2004 blev der indledt 29 undersøgelser. I 6 tilfælde blev der indført midlertidig told, og et af disse tilfælde var en antisubsidieprocedure. Elleve sager blev afsluttet med indførelse af endelig told. I en af disse (sengelinned fra Pakistan) modtog Kommissionen et anonymt brev med trusler på livet, som var adresseret personligt til de tjenestemænd, som foretog kontrollen. Kontrolbesøgene måtte derfor afbrydes, og det var nødvendigt at træffe afgørelse på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger. Der blev gjort brug af alle efterprøvede oplysninger fra alle interesserede parter. To procedurer blev afsluttet uden indførelse af foranstaltninger. De vedrører polyethylenterephthalat (PET) fra Pakistan og koldtvalsede flade produkter af rustfrit stål fra USA. Yderligere 14 foranstaltninger fik lov til at udløbe automatisk efter deres gyldighedsperiode på 5 år. Endnu 16 foranstaltninger, som var i kraft for import af varer med oprindelse i et eller flere af de 10 tiltrædende lande, udløb automatisk den dag, udvidelsen fandt sted Fornyede undersøgelser Fornyede undersøgelser udgør fortsat en væsentlig del af arbejdet i tjenestegrenene for handelsbeskyttelsesinstrumenter. Disse fornyede undersøgelser udgjorde over 60 % af alle indledte undersøgelser. Tabel 2 i arbejdsdokumentet giver statistiske oplysninger for årene Fornyede undersøgelser i forbindelse med udløb (se bilag F) Ifølge artikel 11, stk. 2, og artikel 18 i grundforordningerne udløber foranstaltninger efter fem år, medmindre det som led i en fornyet udløbsundersøgelse fastslås, at de bør bibeholdes i deres oprindelige form. I 2004 blev der indledt 6 udløbsundersøgelser, og 7 blev afsluttet med bekræftelse af tolden. Det skal bemærkes, at undersøgelser, der er indledt efter den 20. marts 2004, nu er omfattet af en bestemt frist, dvs. at der skal træffes afgørelse inden for 12 måneder, men senest 15 måneder fra indledningsdatoen. Fire undersøgelser blev afsluttet og foranstaltningerne ophævet Interimsundersøgelser (se bilag G) Artikel 11, stk. 3, og artikel 19 i grundforordningerne indeholder bestemmelser om fornyet undersøgelse af foranstaltninger i deres gyldighedsperiode. Fornyede undersøgelser kan begrænses til aspekter i forbindelse med dumping, subsidiering eller skade. I 2004 blev der indledt 26 interimsundersøgelser. Ti af disse var såkaldte udvidelsesundersøgelser (se punkt 3). Seksten interimsundersøgelser blev afsluttet med bekræftelse eller ændring af tolden, og 2 undersøgelser blev afsluttet. DA 5 DA

6 Andre interimsundersøgelser (se bilag H) I 2004 blev der afsluttet en række andre undersøgelser, som ikke henhørte under artikel 11, stk. 3, eller artikel 19 i grundforordningerne, eller for hvilke der ikke blev offentliggjort nogen indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Nærmere bestemt vedrører de bl.a. genindførelse af tolden efter en afgørelse truffet af Retten i Første Instans, ændring af toldsatsen efter rapporter vedtaget af WTO s Tvistbilæggelsesorgan, godtagelse, frivillig tilbagetrækning eller misligholdelse af tilsagn, anmodninger vedrørende nye eksportører osv Undersøgelser af nye eksportører (se bilag I) Artikel 11, stk. 4, og artikel 20 i grundforordningerne indeholder bestemmelser om henholdsvis fornyede undersøgelser af nye eksportører og fremskyndede fornyede undersøgelser med henblik på at fastsætte en individuel dumpingmargen eller en individuel udligningstold. I 2004 blev der indledt 2 fornyede undersøgelser af nye eksportører og ingen fremskyndede fornyede undersøgelser. Fem undersøgelser blev afsluttet, heraf 3 fremskyndede fornyede undersøgelser. To undersøgelser blev afsluttet med bibeholdelse af det oprindelige toldniveau Overvæltningsundersøgelser (se bilag J) Muligheden for fornyede undersøgelser som følge af overvæltning, der vedrører tilfælde, hvor eksportørerne direkte eller indirekte bærer omkostningerne ved tolden og derved øger dumpingmargenen, uden at videresalgspriserne påvirkes tilstrækkeligt, er omhandlet i artikel 12 og artikel 19, stk. 3, i grundforordningerne. I 2004 blev en overvæltningsundersøgelse vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Kina afsluttet med en forhøjelse af tolden. Undersøgelsen vedrørende importen af lamper med oprindelse i Kina blev afsluttet uden forhøjelse af tolden Omgåelsesundersøgelser (se bilag K) Muligheden for, at undersøgelser kan genoptages, hvis der fremlægges bevis for, at foranstaltninger omgås, blev indført ved artikel 13 og artikel 23 i grundforordningerne. I 2004 blev der indledt 8 undersøgelser, og 8 undersøgelser blev afsluttet med udvidelse af tolden. Yderligere 3 undersøgelser blev afsluttet uden udvidelse af tolden Beskyttelsesundersøgelser (se bilag L) I 2004 var der kun to beskyttelsesforanstaltninger gældende en for satsumas (konserverede mandariner) og en for laks (midlertidige foranstaltninger). DA 6 DA

7 De beskyttelsesundersøgelser vedrørende stålprodukter, som tidligere var i gang for at forhindre, at EU-markedet blev oversvømmet med stålprodukter efter USA's beskyttelse af den amerikanske stålindustri, blev bogstavelig talt afsluttet dagen efter, at USA fjernede de amerikanske foranstaltninger. 6. HÅNDHÆVELSE AF ANTIDUMPING-/ANTISUBSIDIEFORANSTALTNINGER 6.1. Håndhævelse vedrørende ændringer i Fællesskabets antidumping- og antisubsidielovgivning i 2004 Som nævnt i punkt 1.1 blev grundforordningerne ændret for at give et sundere retsgrundlag for håndhævelse af bestemmelserne. Nærmere oplysninger om disse bestemmelser kan findes i arbejdsdokumentet, der er bilagt denne beretning Opfølgningsforanstaltninger Opfølgningen af gældende foranstaltninger fokuserede på fire hovedområder: 1) foregribelse af svig, 2) overvågning af handelsstrømme og markedsudvikling, 3) forbedring af effektiviteten med passende instrumenter og 4) reaktion på retsstridig praksis. Dette gav handelsbeskyttelsestjenestegrenene mulighed for at være mere proaktive på håndhævelsesområdet og ikke blot reaktive Overvågning af tilsagn (se bilag M og Q) Overvågning af tilsagn er en del af håndhævelsen, da tilsagn er en form for antidumping- eller udligningsforanstaltninger. De godtages af Kommissionen, hvis den finder det godtgjort, at de effektivt kan afhjælpe de skadelige virkninger af dumping eller subsidiering. I 2004 blev der taget særlig hensyn til udvidelsestilsagn, da ikke kun selskaber, som afgav tilsagn, men også deres traditionelle kunder i EU var genstand for strenge kontrolbesøg, som skulle sikre overensstemmelse. Primo 2004 var der godtaget gældende tilsagn fra 76 selskaber. I løbet af 2004 forekom der følgende ændringer: der blev indført endelig antidumpingtold for 7 selskaber efter tilbagetrækning af godtagelsen af deres tilsagn; tilsagnene fra 30 selskaber bortfaldt af andre årsager end tilbagetrækning; tilsagnene fra 7 selskaber blev suspenderet, indtil resultatet af en igangværende undersøgelse foreligger. Endvidere blev 15 tilbud om tilsagn godtaget. Derved er i alt 47 tilsagn gældende ved udgangen af TILBAGEBETALINGER (SE BILAG T) I henhold til artikel 11, stk. 8, og artikel 21, stk. 1, i grundforordningerne blev der indgivet 10 nye anmodninger om tilbagebetaling i Der blev truffet 3 afgørelser om afvisning af anmodninger, og 6 andre anmodninger blev trukket tilbage. En importør fik hele den betalte told tilbage og to andre kun en del af tolden. DA 7 DA

8 8. RETLIG BEHANDLING: AFGØRELSER TRUFFET AF DOMSTOLEN OG RETTEN I FØRSTE INSTANS I 2004 afsagde Retten i Første Instans en dom i forbindelse med antidumping eller subsidier. Sagen vedrørte elektroniske vægte med oprindelse i Kina. Dommen var særlig bemærkelsesværdig, da den bl.a. bekræftede, at bevisbyrden ligger hos en eksporterende producent, når denne ønsker at benytte sin ret til at opnå markedsøkonomisk status, og for at en forordning kan annulleres, skal en fejl, som institutionerne har begået i skadesvurderingen, også have indvirket på fastsættelsen af, om der er forvoldt skade, og således på indholdet af selve forordningen. Et sammendrag af dommen kan findes i arbejdsdokumentet. Ni nye sager blev indbragt i 2004, alle for Retten i Første Instans. En liste over antidumping-/antisubsidiesager ved Retten i Første Instans og Domstolen, som endnu ikke var afsluttet ved udgangen af 2004, kan findes i bilag S til arbejdsdokumentet. 9. AKTIVITETER INDEN FOR RAMMERNE AF VERDENSHANDELS-ORGANISATIONEN (WTO) 9.1. Tvistbilæggelse på antidumping-, antisubsidie- og beskyttelses-området WTO har fastsat en streng procedure for bilæggelse af tvister mellem WTOmedlemmer om anvendelsen af WTO-aftalerne. En tvistbilæggelsesprocedure blev afsluttet i 2004 og bekræftede i vid udstrækning Fællesskabets holdning. Proceduren vedrørte sagen om deformerbare rørfittings fra Brasilien. På Koreas anmodning blev der desuden nedsat et panel den 23. januar 2004 i sagen vedrørende DRAMs. Nærmere oplysninger kan findes i arbejdsdokumentet, der er bilagt denne beretning Andre wto-aktiviteter I 2004 har der været en mærkbar forandring i forhandlingerne inden for Dohaudviklingsagendaen om WTO s antidumping- og antisubsidieaftaler. Kommissionen er vedblevet med at spille en aktiv rolle i forhandlingsgruppen om regler. Hvad angår antidumping, kan situationen beskrives således: der er kommet en lang række forslag på bordet i den såkaldte emne-identifikationsfase inden den femte ministerkonference i Cancun, og mange af dem sigter mod en fuldstændig genforhandling af aftalerne. Efter regelgruppens genoptagelse af forhandlingerne i marts 2004 er drøftelserne nu nået til et mere indholdsmæssigt og teknisk stadium, hvor den efterfølgende løsningssøgende fase til gengæld vil blive forberedt. DA 8 DA

9 Hvad angår subsidier, vedblev drøftelserne også i 2004 med at fokusere på subsidiering i forbindelse med fiskeri. Mens det meste af tiden i 2004 gik med drøftelser mellem WTO-medlemmer om, hvordan forhandlingerne skulle føres i fremtiden, begyndte der at opstå konsensus omkring de forslag, som Fællesskabet forelagde som den gyldne middelvej. Samtidig fortsætter det normale arbejde i antidumping-, antisubsidie- og udligningsudvalgene. 10. KONKLUSION 2004 kan beskrives som et gennemsnitsår hvad angår arbejdsbyrde i forhold til antallet af indledte procedurer og indførte foranstaltninger. Det har været et begivenhedsrigt år på en række andre områder, f. eks. med hensyn til EU's udvidelse, beskyttelsesforanstaltninger for citrusfrugter og laks samt vedtagelsen af Kommissionens forslag om ændring af beslutningsprocessen og indførelsen af fristen i fornyede undersøgelser. Som i tidligere år viser denne årsberetning, at EF er en forsigtig bruger af handelsbeskyttelsesinstrumenter. Når de anvendes, er de genstand for det højeste niveau af disciplin og tilbageholdenhed, mens de samtidig yder en effektiv garanti imod uretfærdig handelspraksis. Ved brugen af handelsbeskyttelsesinstrumenter er der lagt vægt på gennemsigtighed, og denne høje standard er blevet øget yderligere ved ændringer i lovgivningen i Kommissionen er besluttet på at fortsætte denne politik fremover. DA 9 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.2.2015 COM(2015) 43 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Årsberetning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's antidumping-,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) 13377/17 ANTIDUMPING 15 COMER 110 WTO 244 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0873 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0873 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0873 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.1.2007 KOM(2006) 873 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2003 KOM(2003) 24 endelig 2002/0133 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2004 KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 704 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige udligningstold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 690 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Henimod en solid handelspolitik for EU for at skabe vækst

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets gennemførelsesforordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 02.08.2002 KOM(2002) 447 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.12.2004 KOM(2004) 779 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.07.2004 KOM(2004) 518 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2006 KOM(2005) 707 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 950/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt KOMMISSIONEN OR DE EUROPÆISKE ÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 43 endelig 2004/0242 (CNS) MEDDELELSE RA KOMMISSIONEN om ændring af Kommissionens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I

Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I P7_TA-PROV(2014)0082 Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I Europa-Parlamentets ændringer af 5. februar 2014 til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2011 KOM(2011) 390 endelig 2011/0171 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.7.2006 KOM(2006) 436 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2015 L 322/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2272 af 7. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.07.2001 KOM(2001) 367 endelig Forslag til 5c'(76)2525'1,1* RPLQGI UHOVHDIHQHQGHOLJDQWLGXPSLQJWROGRJHQGHOLJRSNU YQLQJDIGHQ PLGOHUWLGLJHWROGSnLPSRUWHQDINRPSDNWO\VVWRIU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere