HBM/3/6/ juni 2003 J.nr ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003."

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni HBM/3/6/ juni 2003 J.nr ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Lise Hansen Carsten B. Jensen Tina Lambrecht Marianne Stannum Vibeke Laumann Lena Olsen Katrine Lyders Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Elisabeth Haase, sekretariatsleder Helge Andersen (under punkt 3.2, 4.1 og 4.5) Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.2, ) Annelene Jalving (under punkt ) Annette Wandel (under punkt 4.2 og 4.3) Nina Holten (under punkt 4.3) Niels Erik Jensen (under punkt 4.6) Anne Guldager (under punkt 4.7) Jonna Søgaard Harup (under punkt 4.7) Vibeke Pilmark (under punkt 4.7 og 4.8) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent. Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Godkendt referat fra HBM/24/4/2003 blev underskrevet med følgende korrektioner: Side 6 punkt 4.5, linie 13: efter den HB-udpegede er tilføjet: (Lena Olsen). Side 9 punkt 4.9, 2. afsnit: ordet debat er ændret til emner og de to sidste linier er ændret til: var ikke særlig debatskabende. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariatet for perioden Orienteringen blev taget til efterretning.

2 Ad dagsordenens punkt 3: Sager til orientering. HBM/3/6/ J.nr HB-arbejdsgruppe HB arbejdsgruppe vedr. beskæftigelsessituationen. Der var vedlagt referat fra møde i HB arbejdsgruppe vedr. beskæftigelsessituationen den 12. maj HB er enige med beskæftigelsesarbejdsgruppen i, at deres opgaver er følgende: Nøje følge og indkredse udviklingen i fysioterapeuters arbejdsløshedstal, hvor tallene fra FTF-A er at opfatte som minimums tal. Herunder vurdering af arbejdsløshedstallene i forhold til, at de studerende nu dimitterer i april og november måned. Også forsøge at udrede hvem og hvor mange, der søger over i andre fag. Først primo 2005 vil der være effekt - i form af forsinket udbud af fysioterapeuter - i forbindelse med forlængelse af grunduddannelsen. Ifølge tal fra FTF-A var ledighedsprocenten februar ,21 mod 5,44 februar 2002 Fortsætte samarbejdet med Arbejdsformidlingens internationale afdeling EURES og afholdelse af rekrutteringsmøder vedr. arbejde i udlandet. Ligeledes øge synliggørelse af foreningens arbejde for godkendelse af den danske uddannelse i udlandet. Et arbejde der foregår i samarbejde mellem internationalt udvalg og Fagligt Forum. Møde herom afholdes sept Øget brug af hjemmesidens job-del, der udover stillingsannoncer i Fysioterapeuten samt links til diverse job-portaler også kan omfatte råd og vejledning om kvalificeret jobansøgning, anden hjælp til at ledige medlemmer kommer ind på arbejdsmarkedet og forskellige tilbud til ledige medlemmer. Varetagelse af fysioterapeuters beskæftigelsesmuligheder og udvikling af nye arbejdsområder er en højt prioriteret og tværgående opgave i foreningen. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 134 Ansatte i private virksomheder Ansatte i private virksomheder. HB blev ved Brian Errebo-Jensen orienteret om de forhandlinger som i øjeblikket foregår mellem Falck Danmark A/S og Ribe Amt om ændring af Varde Sygehus til et rehabiliteringscenter for neurologiske og ortopædkirurgiske patienter. Etablering af konstruktionen - hvor Ribe Amt er driftsherre, mens udførelsen overlades til en privat virksomhed - er udskudt til Sengetallet er halveret til ca. 35 og forventes yderligere reduceret efter 2 år. I forhandlingsfasen er der opstået mange problemer i krydsfeltet mellem nuværende udgifter til den kvalificerede varetagelse af behandlingsopgaver og traditionelle markedsmekanismer. (Falcks overtagelse af genoptræningscentret på Varde Sygehus er omtalt i Fysioterapeuten nr. 7/2003). Fra centralt hold følges forhandlingerne også nøje. Nuværende ansatte vil ved Falcks overtagelse af driften bevare deres overenskomstmæssige rettigheder. Andre vilkår kan blive gældende for nyansatte. I regi af Sundhedskartellet drøftes muligheder for at indgå en landsdækkende overenskomst med Falck dækkende samme funktioner som på Rehab Varde. I nedsat arbejdsgruppe skal sammenlignelige aftaler på området afdækkes inkl. diverse individuelle aftaler for f.eks. ledere.

3 HBM/3/6/ Den 16. juni 2003 afholdes igen forhandlingsmøde med Falck Danmark A/S. HB konstaterede, at udviklingen tenderer mod flere private driftsherrer på det offentlige sundhedsområde. En udvikling der ikke kan modgås, men hvor Danske Fysioterapeuter må sikre, at medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår er i orden og rammerne for at yde kvalificeret behandling er til stede. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til diskussion/beslutning. 4.1 J.nr CO II CO II overenskomstforhandlinger Centre for videregående uddannelser (CVU). Til HBs endelige godkendelse var vedlagt resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem Undervisningsministeriet og CO II / Sundhedskartellet om en organisationsaftale for lærere ved CVU-erne og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser og dermed lærere ved fysioterapeutuddannelsen samt cirkulære om tillæg til adjunkter og lektorer mv. omfattet af organisationsaftalen. Der var desuden vedlagt notat med gennemgang af organisationsaftalen og cirkulæreteksten samt Undervisningsministeriets orienteringsskrivelse om den kommende stillingsstruktur og bekendtgørelse om lektorbedømmelse. På HBM/22/8/2002/4.12 godkendte HB, at der indgås en aftale for fysioterapeuter ved CVU-erne på vilkår som er lig det endelige forhandlingsresultat. Den mellemliggende periode har været brugt til ministerielle drøftelser mellem Undervisningsministeriet og Finansministeriet/Personalestyrelsen, om hvilket ministerium som havde den afgørende myndighed til at afslutte forhandlingerne. Eneste væsentlige ændring er, at afspændingspædagogerne i det forgangne år er blevet godkendt som en MVU-uddannelse, og herefter er indarbejdet i stillingsstrukturen og organisationsaftalen. HB udtrykte ikke begejstring for det opnåede forhandlingsresultat. Basisløntrin 1 pr er på kr. årligt: og basisløntrin 8 på kr Basisløntrinnene er 1- årige. Derudover ydes til adjunkter et tillæg på kr i årligt grundbeløb. Tillæg til lektorer aftales lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på kr i årligt grundbeløb. Eventuelt funktionstillæg til lektorer aftales lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et funktionstillæg på kr årligt ved opfyldelse af visse forudsætninger. Derudover er der ikke som tidligere aftalt detaljer omkring konfrontationstid, forberedelsestid mv. men alene at den ansatte skal sikres den fornødne tid til at udgøre arbejdet. Samtidig er forhandlingsresultatet udtryk for, at Danske Fysioterapeuter nu har opnået en aftale / overenskomst for akademisk uddannede fysioterapeuter med en lønindplacering på AC- niveau. Denne er dog ikke i forhold til nuværende løn- og ansættelsesvilkår særlig attråværdig. Det syntes at være et take it or leave it i forhold til at overgå til en stillingsstruktur med forskningstilknytning, udviklingsarbejde og videnscenterfunktion. Danske Fysioterapeuter vil søge at ruste tillidsrepræsentanter for fysioterapilærerne til at indgå lønaftaler for nyansatte lærere, der som minimum svarer til nuværende

4 HBM/3/6/ niveau. Informationsmøde for tillidsrepræsentanterne er under forberedelse. Derudover har Sundhedskartellets repræsentanter i CVU-bestyrelserne ansvar for, at tillægsstrukturen for hhv. adjunkter og lektorer udmøntes ensartet blandt de forskellige akademiske faggrupper tilknyttet CVU-erne. Et mere langsigtet mål må være et lønsystem opbygget af færre delelementer. Hovedbestyrelsen godkendte med nævnte bemærkninger det endelige forhandlingsresultat for lærere ved CVU-er under forudsætning af godkendelse i alle berørte organisationer tilsluttet Sundhedskartellet. 4.2 J.nr Sundhedsmin. Strukturkommissionen sektoranalyser. I relation til Strukturkommissionens arbejde drøftede HB den af Indenrigs- og sundhedsministeriet udarbejdede sektoranalyse på sundhedsområdet og Socialministeriets sektoranalyse. Sektoranalyserne er arbejdspapirer, der ikke har selvstændig status, men alene indgår som baggrundsmateriale for kommissionens arbejde. Til yderligere inspiration for drøftelsen var vedlagt Sundhedskartellets notat til Hovedorganisationernes Fællesudvalg vedrørende Strukturkommissionen om Sundhed og sygehuse, der har været til høring i DF og kommenterer sektoranalysen på sundhedsområdet. DFs kommentarer til sektoranalysen fra Socialministeriet, afgivet til Sundhedskartellet, var ligeledes vedlagt. Kommunikationsvejen er følgende: Kommentarer fra Sundhedskartellets organisationer bearbejdes af Sundhedskartellet forinden videresendelse til den af LO, FTF og AC nedsatte Alternative Strukturkommission, der udarbejder fællesskrivelse til regeringens Strukturkommission. Notatet om Sundhed og sygehuse omhandler muligheder for at skabe de bedste betingelser og rammer for høj kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenets ydelser, herunder sammenhængende patientforløb, helhed i sundhedstilbuddene og fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der anbefales bl.a. etablering af sundhedscentre med udgangspunkt i og indsatsområder i forhold til det lokale behov for sundhedsydelser. DFs kommentarer er medtaget, så genoptræning, fysisk aktivitet mv. er inddraget i rimeligt omfang. Danske Fysioterapeuter vil i flest mulige sammenhænge give forslag til hvordan fysioterapeuter kan medvirke til høj kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenets ydelser. Her skal også huskes indsatsen i forhold til børn, unge og handicappede i en debat, der ofte koncentrerer sig om de ældre. Ligeledes øget indsats for implementering i praksis af de mange projekter, der dokumenterer effekten af fysisk aktivitet. Aspekter som vil blive inddraget, når Johnny Kuhr i august måned holder møde med Eigil Rasmussen, formand for KLs Sundhedsudvalg. HB ønsker på et tidspunkt at genoptage sin drøftelse angående fysioterapeuters organisering i sygehusvæsenet hvordan mere konkret være forankrede decentralt og samtidig være knyttet til en central fysioterapi. Ligeledes mere konkret drøfte ændret og mere fleksibel opgavevaretagelse samtidig med bibeholdelse af de fysioterapeutiske kerneydelser. Er sidst drøftet i forbindelse med godkendelse af

5 HBM/3/6/ rapporten om udvikling af det fysioterapeutiske arbejdsfelt. Den igangværende debat om sundhedsvæsenet følges løbende med opmærksomhed på hvornår Danske Fysioterapeuter skal involvere sig. 4.3 J.nr Sundhedsmin. Sundhedscentre. HB fortsatte sin drøftelse angående sundhedscentre i forlængelse af HBM/13/5/2003/4.7. Som aftalt har DF kommenteret udkast til Sundhedskartellets pjece: Sundhedscentre nye veje til mere sundhed for pengene. Kommentarerne var vedlagt tillige med tilrettede udgave af pjecen. Denne bliver vedlagt Sundhedskartellets kommentarer til sektoranalyserne, som drøftet under punkt 4.2. Derudover udgives pjecen til brug i de enkelte organisationer. Pjecen om sundhedscentre beskriver en mangfoldighed af opgaver og funktioner, der kan varetages i et lokalt sundhedscenter, og søger på den måde også at tilgodese de involverede faggrupper. Et aspekt er ikke omtalt, og det er niveau for og områder med delvis egenbetaling af sundhedsydelser. En debat som må komme på et tidspunkt. HBs drøftelse koncentrerede sig om konsekvenser for fysioterapeuter ansat på sygehuse, kommunalt ansatte fysioterapeuter og praktiserende fysioterapeuter, når flere og flere opgaver varetages i primærsektoren. Skal praksissektoren, praktiserende læger mv. integreres i sundhedscentrene, skal de kommunalt ansatte fysioterapeuter og andre faggrupper, der for nuværende yder kommunalt betalte ydelser integreres eller både og. Det er væsentligt, at myndigheds- og finansieringsansvar så vidt muligt følges ad, og i de tilfælde hvor det ikke er muligt, skal der udarbejdes klare aftaler for opgavefordeling og finansiering heraf. Hovedbestyrelsen støtter konceptet med oprettelse af lokale tværfaglige sundhedscentre som del af udviklingen med færre og større sygehuse, accelererede patientforløb på sygehuse mv. Det medfører, at en række nye og mere komplicerede behandlings-, pleje- og rehabiliteringsopgaver skal varetages lokalt og tæt på borgerne. I den fortsatte debat i bl.a. Sundhedskartellet om organisering af sundhedscentre vil DF inddrage eventuelle konkurrence parametre i forhold til praksissektoren. 4.4 J.nr Praksisudvalg Image- og udviklingsprojekt, offentlige område. I forlængelse af HBM/13/5/2003/4.3 havde HB en indledende og afdækkende drøftelse af muligheder for, at et Image- og udviklingsprojekt kan iværksættes inden for det øvrige offentlige område eller andre tiltag for at fysioterapi bringes i fokus og kvalitetsudvikles. Et spørgsmål som tidligere har været nævnt i HB og også er fremført at Fraktionen af overfysioterapeuter m.fl. Debatten blev relateret til behov i forhold til patienterne, arbejdsstederne, andre faggrupper og samarbejdsparter. Ligeledes DFs rolle hvad angår f.eks. patienttilfredshedsundersøgelser på sygehuse, hvor patienttilfredshedsundersøgelsen på Klinikker for Fysioterapi sagtens kan overføres til sygehusenes fysioterapier. Et element kan også være at styrke det monofaglige i det daglige tværfaglige

6 HBM/3/6/ samarbejde. En såkaldt styrkelse af de indre linier. Der forventes at være en vis grad af overførelsesværdi fra Image- og udviklingsprojektet på praksisområdet. Derudover er DF ved at igangsætte en landsdækkende kampagne for at styrke og udvikle læring og fagudvikling for den enkelte fysioterapeut på arbejdspladsen. Sideløbende hermed foregå opbygning af netværk for kommunalt ansatte fysioterapeuter. Dette blev nævnt for at skabe besindighed inden vedtagelse af et nyt og stort projekt samt behov for at formålet klarlægges. Det blev også nævnt, at et evt. projekt eller undersøgelse ikke nødvendigvis behøver at være landsdækkende, og at Forskningsfonden tildeler midler til kvalitetsudvikling af fysioterapipraksis. Hovedbestyrelsen besluttede, at der rettes henvendelse til Fraktionen af Overfysioterapeuter og Ledende fysioterapeuter samt til Tillidsrepræsentantrådet med forespørgsel om deres konkrete bud på behov for og formål med, at Danske Fysioterapeuter eventuelt iværksætter et image- og udviklingsprojekt for det øvrige offentlige område inspireret af lignende inden for Klinikker for Fysioterapi. Dette ihukommende forventede overførelsesværdi fra igangværende projekt og andre initiativer fra DF for at stimulere den faglige udvikling. Emnet drøftes på ny i HB i efteråret 2003, når der foreligger svar fra overfysioterapeut fraktionen og fra TR-rådet. 4.5 J.nr Færøerne Praksisplanlægning, Færøerne. HB skulle tage stilling til beslutning i kredsbestyrelsen i Færø-kredsen om ændret procedure vedr. praksisregulering. Vedtagne procedure er ved brev af sendt til DFs orientering (var vedlagt) tillige med fortroligt stemplet bilag i sagen, der omhandler de praktiserendes kontaktpersons beskrivelse af debatten og beslutningsprocessen. Denne kan dateres tilbage til 2000 og er sidst behandlet på HBM/20/3/2002/4.9. Et flertal i kredsbestyrelsen har besluttet, at ansøgninger om at starte privat praksis fremover vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Vedrørende lokaler vil man stadig følge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 589 af 14. december Ydermere stilles følgende faglige krav. - Ansøgeren skal have min. 2 års fysioterapeutisk arbejdserfaring - Ansøgeren skal have deltaget i min. 80 t. praksisrelevant efteruddannelse Proceduren blev sammenholdt med 10, stk. 1 i Sygesikringsoverenskomst på Færøerne: Fysioterapeuter, der er medlemmer i FF, kan optages i overenskomsten. Når fysioterapitilbuddet i et område i forvejen er passende, kan tiltrædelse dog blive nægtet. Dette afgør bestyrelsen FF i samråd med de berørte fysioterapeuter. Dette skal sammenholdes med, at man på Færøerne har drøftet fri nedsættelsesret for praktiserende fysioterapeuter. HB kommenterede kravene, som i øvrigt kan besluttes af andre lokale samarbejdsudvalg under Sygesikringsoverenskomsten. De er objektive og burde være let administrerbare. HB ønskede ikke at tage stilling til kontaktpersonens beskrivelse af beslutningsprocessen. Hovedbestyrelsen tog Færø-kredsens beslutning om procedure vedr. praksisregulering til efterretning. En procedure som kredsbestyrelsen nøje skal

7 HBM/3/6/ følge ved behandling om ansøgninger om ydernummer - ihukommende overenskomstens bestemmelser om samråd med de berørte praktiserende fysioterapeuter. Færø-kredsen bedes evaluere proceduren i maj 2005 og udarbejde statistik med en opgørelse over ansøgninger om ydernumre og deres afgørelse for den 2-årige periode med forelæggelse for HB. 4.6 J.nr. 643 Eksklusion Eksklusion grundet kontingentrestance. På mødet blev uddelt fortroligt stemplet notat med indstilling om eksklusion af et antal medlemmer i kontingentrestance. Jf. DFs love 5, stk. 4 kan HB ekskludere medlemmer, der er i restance ud over 3 måneder. Rykkerproceduren er opstrammet, så der ved 2. rykker - mod tidligere 3. rykker gøres opmærksom på DFs love 5, stk. 4. Hensigten er at undgå et for det enkelte medlem stort skyldigt kontingentbeløb, samtidig med bestræbelser for at bibeholde medlemmerne bl.a. ved indgåelse af afdragsordninger. Hovedbestyrelsen besluttede, at medlemmer nævnt på det fortroligt stemplede notat ekskluderes, hvis skyldigt kontingent ikke er betalt senest den 10. juli Kredskontorer, fraktioner, fagfora og faggrupper, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt indlejere og klinikejeren vil samtidigt blive oplyst om eksklusionen. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen. 4.7 J.nr. 71 Fagbladet. Fagbladet. HB drøftede resultatet af de to undersøgelser, som Scharling Research har lavet af fagbladet Fysioterapeuten: Kvantitativ læseranalyse, der bygger på 307 telefoninterview, hvor fysioterapeuter er blevet spurgt om deres mening om fagbladets indhold og udseende Kvalitativ læseranalyse, der bygger på 10 dybdegående interviews samt et fokusgruppeinterview med 10 læsere. I vedlagt notat var resultatet af undersøgelserne opsummeret tillige med den del der omhandler hjemmesiden. Derudover var den nuværende redaktionelle linie beskrevet hvad angår strategiske mål, redaktionel linie, indhold, etiske principper samt kompetence og ansvar. I løbet af året vil der komme tre såkaldte page-traffic undersøgelser, hvor et panel på 160 læsere vil blive spurgt, hvilke artikler de helt konkret har læst i tre numre af fagbladet, samt hvad deres bedømmelse af artiklerne er. På baggrund af undersøgelsernes resultater, der uddybende er beskrevet i Fysioterapeuten nr. 10/2003, udtrykte HB stor anerkendelse til fagbladets redaktion. Over 90 procent af medlemmerne læser eller kigger i mindst 5 ud af 6 fagblade. 81 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse med fagbladet. Blandt de studerende er tilfredsheden endnu større (94 procent), men mindre hos de praktiserende (72 procent). For mange af medlemmerne er fagbladet det mest håndgribelige udbytte af deres medlemskab, og de identificerer bladet med foreningen. Mest interesse er der for faglige artikler med en blanding af praktik og teori. Artikler der kan omsættes til den daglige praksis. Mindst interesse er der for

8 HBM/3/6/ politisk og organisatorisk stof om Danske Fysioterapeuter, for eksempel fra repræsentantskabs- og hovedbestyrelsesmøder, TR-møder og aktiviteter i kredsene. Sammenlignet med andre faggrupper er interessen for formandens leder overraskende. Over 70 procent finder lederen interessant, måske fordi den kobler det faglige og det fagpolitiske. En kobling der f.eks. også er foretaget i fagblad nr. 5/2003, hvor faglige artikler om træning af ældre og hjemmetræning af apopleksipatienter er suppleret med fagpolitiske kommentarer til kommunernes og amternes forpligtigelse i forhold til genoptræning. HB fandt, at fagbladets faglige og journalistiske artikler på eksemplarisk vis illustrativt hænger sammen billedmæssigt og grafisk. Indholdet har faglig tyngde, men også lethed og selvdistance, hvilket afspejler fysioterapeuters selvopfattelse. Hovedbestyrelsen udtrykte enighed i beskrevne redaktionelle linie for fagbladet. Fagbladet Fysioterapeuten har tre pejlepunkter i den redaktionelle prioritering: Primært medlemmer og Danske Fysioterapeuter, sekundært samfundet. Medlemmerne: Fagbladet Fysioterapeuten tager udgangspunkt i medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser. Fagbladet skal bringe ny faglig viden af teoretisk og praksis karakter med henblik på at understøtte deres faglige kompetenceudvikling samt beskæftige sig med medlemmernes løn- og arbejdsforhold med henblik på at forbedre deres position og forøge deres værdi på arbejdsmarkedet Medlemmerne skal opleve Fysioterapeuten som et troværdigt, relevant, aktuelt, åbent, debatskabende, læseværdigt og brugbart fagblad, der afspejler deres faglige og fagpolitiske interesser. Medlemmerne skal være synlige i fagbladet, som formidler deres holdninger og erfaringer. Enhver artikel vurderes ud fra dens relevans og anvendelighed for medlemmerne. Danske Fysioterapeuter: Fagbladet Fysioterapeuten er Danske Fysioterapeuters ansigt udadtil, først og fremmest over for medlemmerne. Fagbladet formidler foreningens politik gennem artikler, kommentarer samt note-, kalender- og servicestof Fagbladet Fysioterapeuten skal sikre, at Danske Fysioterapeuters overordnede politik og aktuelle politiske holdninger og mål bliver kommunikeret primært til medlemmerne, sekundært til politikere, embedsfolk, fagfolk, medier m.fl. Samfundet: Fagbladet Fysioterapeuten deltager aktivt i den samfundspolitiske debat om de emner og politiske initiativer, der har relevans for og indflydelse på medlemmernes faglige og arbejdsmæssige vilkår. Om end læserundersøgelser er mest anvendelige, når de foretages løbende, ønskede HB ikke at fastlægge hvornår eller hvor ofte, fornyet læserundersøgelse af fagbladet bør iværksættes. I lighed med midtvejsevaluering af udvalgenes arbejde vil HB årligt evaluere fagbladet.

9 HBM/3/6/ J.nr Red.panel Fysioterapeutens redaktionspanel. Ifølge kommissoriet for redaktionspanelet skal 4 pladser i redaktionspanelet enten nybesættes eller genbesættes. Opslag herom har været bragt i fagblad nr. 5/2003 med ansøgningsfrist den 14. april Der var modtaget en ansøgning fra afdelingsfysioterapeut Jørgen Jalving på området lungefysioterapi. Notat med indstilling om udpegning af medlemmer til panelet og forlængelse af udpegningsperioden fra 2 til 4 år var vedlagt. Redaktionspanelet mødes 1 til 2 gange årligt. De enkelte medlemmer af panelet fungerer som sektionsbedømmere, ideudviklere og sparring for såvel videnskabelig redaktør som faglig redaktør. Hver især har de opbygget deres eget faglige netværk. Hovedbestyrelsen foretog følgende udpegning til redaktionspanelet for fagbladet: Jørgen Jalving, der afløser Lene Løchte på området lungefysioterapi Janne Mørch genudpeges til området ortopædi Birte Carstensen genudpeges til området manuelle behandlinger Sine Secher Marcussen genudpeges til det neurologiske område. Det blev samtidig godkendt, at medlemmer af redaktionspanelet vælges for en fireårig periode i stedet for tidligere to år. 4.9 J.nr. 42 HB Næstformand. HB drøftede motivering af valg til næstformand inkl. udmelding af funktioner for samme. Der var henvist til uddybende forelæggelse af emnet på RM 2002, pkt. 4 a forslag 3 samt Fysioterapeuten nr. 8/2003, side 29 angående spørgsmål og svar på TR-landsmødet om valg af næstformand. I henhold til DFs love 19, stk. 6 skal anmeldelse af næstformandskandidater ske senest 1.december i hvert andet ulige år bilagt 25 stillere af og blandt ordinære medlemmer. Såfremt der ikke inden nævnte dato er anmeldt kandidater til næstformandsposten, skal hovedbestyrelsen sørge for, at der opstilles mindst 1 kandidat til posten som næstformand. Hovedbestyrelsen besluttede, at der i førstkommende fagblad efter sommerferien bringes en nærmere beskrivelse af følgende: Faktuelle oplysninger om deadline for anmeldelse som kandidat til næstformandsposten mv. samt oplysninger om honorar og dækning af diverse udgifter i forbindelse med hvervet Motivering af hvervet i form af bevægegrunde for fremsættelse af forslag om valgt fuldtids næstformand på repræsentantskabsmøderne. En spændende post som alle der forholder sig fagligt og fagpolitisk til faget kan stille op til Formandens forventninger til en fuldtids næstformand i form af øgede muligheder for politisk sparring - det at være en politisk duo -, men hvor formanden lig andre foreninger tegner foreningen udadtil i betydende sammenhænge, herunder overenskomstforhandlinger på væsentlige områder. Hensigten er et konstruktivt samarbejdende formandskab med styrkelse af det daglige politiske arbejde og DFs politiske profil.

10 HBM/3/6/ J.nr PKA Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, ændring i pensionsvilkår og vedtægter. Der var vedlagt henvendelse fra PKA af 20. maj 2003 om HBs godkendelse af de ændringer i pensionsvilkår og vedtægter, som blev enstemmigt vedtaget på generalforsamling i Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter den 15. maj Ændringerne omhandler: Delvis selvbetaling af bidrag ved nedgang i arbejdstid, så medlemmer ved brev bliver kontaktet ved en blivende nedgang i pensionsbidraget, dvs. efter 3 måneders nedgang, når nedgangen i pensionsbidraget er på mere ned 300,- kr. pr. måned. Grænsen på de 300 kr. svarer til den tidligere grænse på en nedgang i arbejdstid på 5 timer pr. uge Ændring af valgperioden for valg af delegerede fra 2 til 4 år Indførelse af særlige bonushensættelser, så pensionskassens reserver består af de pensionsmæssige hensættelser, herunder kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser, egenkapital og eventuelt andre reserver Ændring af fristen for afholdelse af generalforsamling og emner til dagsordenen til hhv. udgangen af april måned og til 1. februar. Hovedbestyrelsen godkendte de på generalforsamlingen i Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter vedtagne ændringer i pensionsvilkår og vedtægter og gav bemyndigelse til pensionskassens bestyrelse til at foretage ændringer, der evt. måtte blive krævet af Finanstilsynet og / eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen J.nr. 42 HB HBs julemiddag med sekretariatet den 28. november Som aftalt på HBM/13/5/2003/E.3 skulle HB aftale deltagelse i planlægning af julemiddag med sekretariatet. Fra sekretariatet deltager Jonna Søgaard Harup. Det blev aftalt, at Solvejg Pedersen og Marianne Stannum deltager i planlægning af julemiddag med sekretariatet J.nr Fagforum for Idrætsfys. Vedtægter for DFs Fagforum for Idrætsfysioterapi. På generalforsamling foråret 2003 i Fagforum for Idrætsfysioterapi er vedtaget ændring af vedtægternes 8. Ændringen betyder en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Hovedbestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter for DFs Fagforum for Idrætsfysioterapi. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Monofaglig master, Syddansk Universitet (Johnny Kuhr). Der blev redegjort for arbejde for etablering af monofaglig master i hhv. fysioterapi og ergoterapi ved Syddansk Universitet. Behov, grundlag og interesse for en monofaglig master i fysioterapi er afdækket og indikerer oprettelsen. Nu

11 HBM/3/6/ resterer forhandlinger om DFs evt. medfinansiering af center for fysioterapeutisk forskning, der skal indledende forhandles på møde den 24. juni HB gav bemyndigelse til, at Johnny Kuhr deltager i nævnte møde med henblik på sondering af betingelser og muligheder for oprettelse af en monofaglig master i fysioterapi på Syddansk Universitet eller på andre universiteter. På HBM/21/8/2003 foretages en mere principiel drøftelse og konkret stillingtagen til DFs medvirken og evt. medfinansiering af center for fysioterapeutisk forskning. E.2 Konference om slidgigt Led i et bedre Liv (Johnny Kuhr). Konferencen afholdes den 23. september 2003 i Experimentarium, Hellerup og er arrangeret af Gigtforeningen. Omhandler bl.a. erfaringer fra Ribe Amt om motion på recept og samfundsøkonomisk vurdering af behandling og træning af slidgigt. Samme dag afholder DF årskonference for kontaktpersoner og SU-medlemmer, hvor Johnny Kuhr deltager. I konferencen om slidgigt bør der være repræsentation fra hovedbestyrelsen og gerne to medlemmer. Besked om mulighed for deltagelse gives til sekretariatet senest den 25. juni E.3 Kursusoplevelse (Tina Lambrecht). Tina Lambrecht havde deltaget i en af DFs temadage om KTOs rammeaftaler som kredsbestyrelsesmedlem og ikke som angivet på navneskiltet, som HB-medlem. Det havde givet anledning til lidt signalforvirring og pudsige episoder. HB var enige i, at den primære funktion i et arrangement er udslagsgivende for nævnelse på navneskiltet, om end man aldrig som HB- medlem kan optræde inkognito. E.4 Grønlandske Fysioterapeuter (Johnny Kuhr). Johnny Kuhr fortalte om sit besøg i Grønland. Herunder møde med formand og næstformand i Grønlandske Fysioterapeuter og deltagelse i deres generalforsamling. På HBM/21/8/2003 forelægges udkast til ændrede vedtægter for Grønlandske Fysioterapeuter til HBs godkendelse. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. Punktet veg til fordel for at komme ud i det varme sommervejr. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003.

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. HBM/17-18/9/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Carsten B.

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA HBM/16/4/2002 1 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 kl.8.30-15.00. Kost og Kræft, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg. Vi starter med at byde velkommen til Lars Kristensen DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003.

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Solvejg

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. juni 2003 j.nr. 426.80 AJ Referat af møde i Etisk Udvalg den 19. juni 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen,

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/12/1/2006 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2006. 19. januar 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure (under punkt 3.5, punkt 5 og 6) Erik Døssing Frank Kure Vibeke Laumann

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA HBM/6/10/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2004. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Solvejg Pedersen Lise Hansen Marianne

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen HBM/16/3/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2004. 7. april 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2008 blev afholdt således: Tid: Fredag den 7. og lørdag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 J.nr. 1.60.10.01 Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 Tilstede: Mandana Zarrehparvar, Bodil Rahbek, Morten Bergholt, Bente Friis, Ulla Søgaard Thomsen, Fred Jacobsen og Per Sørensen

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat af HBM 1/2016 den 16. januar på Gammeltorv

Referat af HBM 1/2016 den 16. januar på Gammeltorv TIL STEDE Nina Monrad Boel Trine Christensen, sekretariatet (pkt. 1-10+12+13) Fatima Madsen Ole Ankjær Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet AFBUD Martin

Læs mere

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Referat 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Kl. 09.00 10.15: Bestyrelsen deltager i åbningen af Skills i Bella Centret. Der er reserveret pladser til bestyrelsen. Umiddelbart

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 26. august 2003 j.nr. 426.80 AJ Vedr.: Referat af møde i Etisk Udvalg den 13. august 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo-

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1.

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere