Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven"

Transkript

1 Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven Uanmeldt helhedstilsyn Februar 2016

2 INDHOLD 1. Vurdering samlede anbefalinger 3 2. Oplysninger om Plejecenter Lundehaven 4 3. grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Værdigrundlag Sundhedsfaglig dokumentation Hverdagens praksis Velfærdsteknologi og træningsfaciliteter Personlig pleje Praktisk hjælp Mad og måltider Rehabilitering Omgangsform og sprogbrug Aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser Organisatoriske rammer og tværfagligt samarbejde Bemanding og personalesituation Medarbejderkompetencer og udvikling formål og metode Formål Metode Vurderingsskala tilrettelæggelse Præsentation af BDO 16

3 2 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.

4 3 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN 1. VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING Det overordnede indtryk af Plejecenter Lundehaven er, at der er tale om et plejecenter med Gode og tilfredsstillende forhold Tilsynet vurderer, at Plejecenter Lundehaven omsætter Ballerup Kommunes og egne værdier på en måde, som bidrager til, at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet. Det er tilsynets, at den sundhedsfaglige dokumentation kun har sporadiske mangler, som let vil kunne afhjælpes. Beboerne giver udtryk for at få den nødvendige hjælp til personlig pleje. Det er tilsynets, at beboerne modtager en professionel og individuelt tilrettelagt pleje og omsorg med respekt for den enkeltes værdighed og ønsker. Beboerne udtrykker tilfredshed med rengøringsstandarden på Lundehaven og i deres boliger. Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende, og at hygiejnen i forhold til hjælpemidler og boliger er tilfredsstillende. Tilsynet konstaterer, at beboernes tilfredshed med madens kvalitet generelt er øget siden sidste tilsyn. Det er tilsynets, at medarbejderne er meget opmærksomme på at skabe trivsel og hygge omkring måltiderne på plejecentret. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Lundehaven har fokus på at aktivere og understøtte beboernes rehabiliterende potentiale i dagligdagen. Tilsynet vurderer, at kommunikationen er præget af venlighed og respekt, og at medarbejderne er bevidste om egen rolle og ansvar i den forbindelse. Det er tilsynets, ar der er et bredt og afvekslende tilbud om aktiviteter på plejecentret, godt understøttet af de frivilliges indsats. Tilbuddet inkluderer de svage beboere, og aktiviteterne fordeles jævnt over dag- og eftermiddag/aften. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med Lundehavens aktivitetstilbud. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de fornødne kompetencer, og at der er stort fokus på at udvikle medarbejdernes faglighed svarende til centrets målgrupper. BDO s er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at plejecentret igangsætter initiativer, der skal sikre individuel, konkret og handlevejledende dokumentation af beboernes aktuelle behov for pleje og omsorg. 2. Tilsynet anbefaler, at plejecentret underviser og vejleder medarbejderne i korrekt udarbejdelse og ajourføring af indsatsområder.

5 4 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN 2. OPLYSNINGER OM PLEJECEN- TER LUNDEHAVEN Adresse Skovlunde Torv 8, 2740 Skovlunde Leder Plejecenterleder Charlotte Harbou (sygemeldt på tilsynsdagen) Antal boliger Lundehaven rummer 48 plejeboliger og 19 almene ældreboliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 11. februar 2016, kl deltagerkreds Tilsynet blev indledt med interview af centrets to afdelingssygeplejersker og centrets kliniske udviklingssygeplejerske. Der blev udvalgt 3 beboere, hvoraf to bor på plejecentret, og en bor i ældrebolig på terrænet. Alle gav deres accept til, at tilsynsførende måtte gennemgå deres personlige data. Tilsynet interviewer tre beboere og tre medarbejdere. Desuden foretog tilsynet rundgang på plejecentret, hvor de kontaktede medarbejdere og beboere, som de mødte på deres vej på fællesarealer og i beboernes boliger. Indholdet af interviewene fremgår af nedenstående. Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til afdelingssygeplejersker og centrets udviklingssygeplejerske. Tilsynsførende Manager Kirsten Marquardsen, Sygeplejerske, MHM

6 5 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN 3. DATAGRUNDLAG 3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN Sygeplejerskerne oplyser, at Lundehavens centerleder tillige varetager ledelsen af Plejecenter Rosenhaven. Udviklingssygeplejersken fortæller, at hun har opgaver på begge centre, idet de mangler en udviklingssygeplejeske på Rosenhaven. Det oplyses endvidere, at der siden sidste års tilsyn er arbejdet med tilsynets anbefalinger i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation og madens kvalitet. I forhold til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne har der været et øget fokus på, at man som kontaktperson har et særligt ansvar for at udarbejde og ajourføre beboerens døgnrytmeplan. Afdelingssygeplejerskerne og den kliniske udviklingssygeplejerske har sammen udarbejdet en fast struktur for evaluering af indsatsområder og følger og evaluerer arbejdet løbende sammen med øvrige medarbejdere. Ved forrige års tilsyn blev der fra beboernes side udtrykt utilfredshed med maden fra Ballerup Storkøkken. Afdelingssygeplejerskerne oplyser i den forbindelse, at der er foregået en intens dialog med køkkenet og med kommunens diætist i bestræbelsen på at forbedre den brugeroplevede kvalitet af maden. Medarbejderne har brugt mange ressourcer og energi på at give storkøkkenet tilbagemeldinger på beboernes kritik af/ønsker til maden. Det er ledelsens indtryk, at det er blevet bedre, idet færre beboere har klaget. På storkøkkenets initiativ er der igangsat en proces i forhold til, at der på plejecentrene i kommunen udnævnes ernæringsnøglepersoner, som har et særligt fokus på beboernes måltider. Det oplyses, at der foretages ernæringsscreening af alle beboere ved indflytning. Endvidere får tilsynet oplyst, at plejecentret har arbejdet målrettet med implementering af FMK. Implementeringen er forløbet planmæssigt, men har krævet en del personaleressourcer. Yderligere har plejecentret arbejdet med indsatskataloget. I den forbindelse er der blandt andet igangsat et arbejde med udarbejdelse af helhedsbeskrivelser og fokusering på en strategi for, hvornår der skal foreligge udarbejdelse af indsatsområder. Tilsynet har ingen bemærkninger. 3.2 VÆRDIGRUNDLAG Adspurgt om centrets værdigrundlag oplyser sygeplejerskerne, at de bærende principper i alt samvær, omsorg og pleje bygger på medinddragelse og respekt for den individuelle beboer. Ansvar, omsorg, respekt, tillid og anerkendelse er plejecentrets nøgleord. Værdierne omsættes i praksis ved at gøre det sammen med eller for beboeren, som betyder noget for den enkeltes oplevelse af livskvalitet. Ledelse og medarbejdere lægger vægt på at skabe et godt internt og tværfagligt samarbejde samt en høj trivsel for alle, herunder er der lagt stor vægt på at medinddrage beboerne og deres pårørende i hverdagslivet på centret.

7 6 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Sygeplejerskerne oplyser, at de arbejder bevidst på at udvikle kvalitet og faglighed med udgangspunkt i den nyeste viden og udvikling, der er på området. Tilsynet har interviewet tre beboere. De udtrykker alle meget stor tilfredshed med alle forhold på plejecentret, hvor de føler sig trygge og godt behandlet på alle måder. Den ene beboer har boet på plejecentret i nogle år og har stor glæde i hverdagen, selv om det nogle dage piner hende, at hun husker dårligt. Hun oplever, at medarbejderne er meget gode til at lytte, hvis der er noget, hun har brug for at tale om. Den borger, som bor i ældrebolig, har stor glæde af at komme på plejecentret, og føler sig privilegeret ved selv at kunne transportere sig i el-kørestol mellem sit hjem og centret, hvor har hygger sig med de øvrige beboere. Medarbejderne betegnes som dygtige, søde og hjælpsomme og gode at tale med. Medarbejderne oplyser, at værdierne i samvær og pleje for beboerne udmøntes i en respektfuld adfærd og den måde, man møder beboerne på. Medarbejder finder det vigtigt at kende til beboernes tidligere liv og vaner, så man i dialogen med beboeren kan tage udgangspunkt i det, der er kendt og betydningsfuldt for beboeren. Endvidere påpeger medarbejderne, at de forsøger at skabe aktivitet, hygge og fællesskab i hverdagen, så beboerne ikke føler sig isolerede. En medarbejder påpeger, at respekt for en beboer også kan vise sig ved at forstå og acceptere, hvis en beboer fravælger fællesskabet. Alle beboere har en kontaktperson, som fx har ansvar for kontakt til egen læge og sygehus. Kontaktpersonens opgave er at følge de aftaler, som er lavet under indflytningssamtalen for derved at sikre, at beboernes ønsker og vaner kommer til udtryk i den daglige pleje. Tilsynet observerer flere hyggelige situationer mellem beboere og medarbejdere, fx i forbindelse med formiddagskaffe og aktiviteter. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Lundehaven omsætter Ballerup Kommunes og egne værdier på en måde, som bidrager til, at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet. 3.3 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION Tilsynet oplyses om, at helhedsbeskrivelserne endnu ikke er udfærdiget hos alle beboere, men der er udarbejdet en plan for arbejdet, så man når i mål inden for den afsatte frist i april. Tilsynet gennemgår og orienterer sig i dokumentation vedrørende tre beboere. Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder generelt en beskrivelse af opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos beboeren. Døgnrytmeplanen indeholder generelt beskrivelse af plejen og omsorgen for beboerne for dag, aften og nat. Tilsynet kan dog konstatere, at der hos to beboere er mangler i forhold til dokumentationen. Hos en beboer afspejler døgnrytmeplanen ikke beboerens aktuelle situation og bør ajourføres. Det fremgår, at beboeren har blærekateter, hvilket ikke er korrekt. Hos denne beboer er døgnrytmeplanen heller ikke fyldestgørende udfyldt i forhold til beboerens behov for hjælp om aftenen, hvor beboeren tilbydes nedre toilette og bleskift på grund af inkontinens. Hos samme beboer mangler der en helhedsbeskrivelse. I forhold til en anden beboer fremgår det af helhedsbeskrivelsen, at der er store udfordringer i forhold til at få lov til at hjælpe pågældende med nedre hygiejne.

8 7 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Dette kunne med fordel suppleres med en handlingsvejledende beskrivelse af adfærd og handlemuligheder i den forbindelse. Alternativt kunne dokumentationen udbygges med en socialpædagogisk handleplan. Der er udfyldt et såkaldt prikkeskema (funktions). Tilsynet bemærker, at dokumentationen indeholder beskrivelser af beboernes individuelle behov, særlige hensyn og vaner og ønsker, fx i forhold til psykisk pleje og omsorg, smertebehandling og væske/ernæring. Dokumentationen er udformet i et professionelt og fagligt sprog, og medarbejderne kan redegøre for beboernes sundhedsmæssige problemstillinger og beskrive handlinger ved ændringer i beboernes tilstand og funktionsniveau. Medarbejderne har fokus på, at ændringer i beboernes tilstand bliver dokumenteret og drøftet på de daglige møder. Det er tilsynets, at den sundhedsfaglige dokumentation har få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. 3.4 HVERDAGENS PRAKSIS Velfærdsteknologi og træningsfaciliteter Plejecentret Lundehaven er et forholdsvist nyt plejecenter, som har fokus på nye teknologiske hjælpemidler. Plejecentrets kontorer er udstyret med touch skærme, og der er loftlifte i alle boliger. De interviewede beboere oplever, at de råder over de hjælpemidler, de har brug for i dagligdagen. Beboerne finder de eksisterende rammer for træning tilfredsstillende og mener desuden, at der er gode muligheder for selv at træne på fællesarealerne og udenfor, når vejret tillader det. En beboer nævner, at han er meget glad for at deltage i motion på hold en gang om ugen, som varetages af træningsterapeuten. Medarbejderne er bekendte med, hvilke hjælpemidler og teknologiske løsninger, der er mulighed for at anvende i plejen. Medarbejderne oplever et velfungerende samarbejde med Hjælpemiddelcentralen. Medarbejderne oplyser, at der er fokus på at anvende ny teknologi/hjælpemidler i det omfang, det er tilgængeligt. Der er fokus på det fysiske arbejdsmiljø for at forebygge nedslidning, og terapeuterne på hjælpemiddel- og træningsområdet er gode at sparre med i forhold til at finde individuelle løsninger i aktuelle plejesituationer. Ved henvendelse om akut behov for et hjælpemiddel, bliver dette hurtigt leveret. I Lundehavens café er der for nylig opstillet skriveborde med to bærbare computere, en stationær PC og en DUKA PC. Derudover er der også en printer, som frit kan benyttes. Tilsynet har ingen bemærkninger Personlig pleje Tilsynet observerer, at alle beboere er velsoignerede og pæne i tøjet. De beboere, tilsynet taler med, udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten af plejen og omsorgen og oplever, at medarbejderne generelt tager hensyn til deres vaner og ønsker.

9 8 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Den ene af de interviewede beboere har svært ved at forholde sig til spørgsmålene vedrørende egne ressourcer i forbindelse med plejen. En anden beboer fortæller tilsynet, at hun er forholdsvis selvhjulpen i hverdagen, men er meget glad og tryg ved hjælpen til bad og hårvask, da hun let bliver svimmel. Medarbejderne kan via eksempler redegøre for den individuelle beboers behov for fysisk og psykisk pleje. Medarbejderne er generelt kompetente og kan med faglig overbevisning gøre rede for beboernes behov for understøttende pleje og redergøre for, hvordan beboernes egne ressourcer inddrages i plejen og i hverdagens gøremål. Respekten for den enkelte beboer og en høj grad af ligeværdighed mellem beboerne og medarbejderne nævnes flere gange i samtalen med medarbejderne. En medarbejder beskriver, hvorledes hun anvender guidning, spejling og motivation som redskaber i arbejdet med en dement beboer, som er helt overbevist om, at hun er selvhjulpen, men som i høj grad har brug for hjælp. En medarbejder beskriver, at det kan være en udfordring at finde den rette balance mellem at medinddrage beboerens ressourcer og yde støtte præcis der, hvor det er nødvendigt og målrettet efter beboerens behov og ønsker. I særlig grad hos de svageste og mest demente beboere. Her nævnes den motiverende samtale og en anerkendende tilgang som vigtige og brugbare værktøjer. En anden medarbejder beskriver, at hun oplever, at der er stor indbyrdes støtte mellem medarbejderne, når det gælder komplekse beboere med helt særlige behov. Det er medarbejders oplevelse, at der bliver taget hensyn, hvis man som medarbejder fx har svært ved at tackle en beboer og dennes problemstillinger. Medarbejderne sparrer med hinanden for at kunne give den bedste og mest optimale pleje til beboeren. Medarbejderne udtrykker stor tryghed ved at have sygeplejerskernes ekspertise inden for rækkevidde i dagligdagen. Beboerne giver udtryk for at få den nødvendige hjælp til personlig pleje. Det er tilsynets, at beboerne modtager en professionel og individuelt tilrettelagt pleje og omsorg med respekt for den enkeltes værdighed og ønsker Praktisk hjælp Tilsynet observerer, at de tilsete boliger fremtræder i en ren og pæn hygiejnisk tilstand. Ligeledes er beboernes hjælpemidler rengjorte. Tilsynet får oplyst, at det er et fast rengøringspersonale, der varetager rengøringen af beboernes boliger hver fjortende dag. Alle tre beboere giver udtryk for tilfredshed med hjælpen til rengøring og den praktiske hjælp og støtte. En beboer fortæller, at hun selv hjælper til med at støve af og lægge tøj sammen, og selv passer sine blomster. Den beboer, som bor i ældrebolig, beskriver, hvorledes han flere gange ugentligt selv kan lave lidt morgenmad i sit køkken og efterfølgende får hjælp til at rydde op og feje/vaske gulvet, idet han sidder i kørestol. Beboeren sætter stor pris på selv at kunne varetage en del af sin forplejning. Beboerne giver udtryk for at få den hjælp, de har behov for, og det er deres oplevelse, at hjælpen generelt tager udgangspunkt i deres ønsker og vaner. Beboerne udtrykker tilfredshed med rengøringsstandarden på Lundehaven og i deres boliger.

10 9 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende, og at hygiejnen i forhold til hjælpemidler og boliger er tilfredsstillende Mad og måltider Maden bliver leveret fra Ballerup Kommunes Storkøkken. I plejecentrets afdelinger anretter og serverer medarbejderne det varme måltid for beboerne, og beboerne har mulighed for selv at forsyne sig fra anrettede fade. Medarbejderne sidder generelt med under måltidet og indtager deres medbragte mad. Tilsynet taler med flere beboere, som fortæller, at de synes, at maden er blevet meget bedre over tid og erklærer sig godt tilfredse med maden på Lundehaven. Beboerne er bevidste om, at der tidligere har været klaget over madens kvalitet og oplever, at deres kritik er blevet taget til efterretning. En af de beboere, som erkender, at han har været meget kritisk, fortæller, at han stadig kan blive skuffet over den varme mad, men at kvaliteten dog generelt er øget betragteligt i det forgangne år. På tilsynsdagen betegner han måltidet som himmelsk, idet det er to af hans livretter, der blev serveret. Han roser især tilberedningen af fisk og supper. En beboer fortæller tilsynet, at hun synes, at maden er temmelig kedelig, og at hun godt kan finde på at gå i byen og købe noget lækkert. Hun er meget lykkelig over at være i stand til selv at gå ned i byen og handle. Medarbejderne fortæller, at de fleste beboere indtager deres måltider i spisestuen, hvilket medarbejderne understøtter. Medarbejderne finder det vigtigt at motivere beboerne til at være med i det sociale samvær med de øvrige beboere, og medarbejderne oplever, at flere beboere har glæde af det, når de først sidder ved bordet. Det er endvidere en fælles opfattelse, at fællesspisning fremmer appetitten hos nogle beboere. En medarbejder fortæller, at hun altid forsøger at medinddrage beboerne i de praktiske opgaver omkring måltiderne, fx borddækning. Medarbejderne er altid til stede under måltidet, og spiser i begrænset omfang egen medbragt mad. Tilsynet oplever medarbejderne som meget bevidste om deres rolle og ansvar for at skabe dialog og hyggelig stemning ved måltiderne. Der er fokus på, at beboerne får den mad, de ønsker, og om kosten svarer til beboerens behov for ernæring, for eksempel i forhold til om beboeren har behov for en særlig kost til at tage på eller tabe sig. Tilsynet konstaterer, at beboernes tilfredshed med madens kvalitet generelt er øget siden sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er meget opmærksomme på at skabe trivsel og hygge omkring måltiderne på plejecentret Rehabilitering Tilsynet observerer en beboer, der lægger tøj sammen, og en beboer der dækker bord sammen med en medarbejder. Rundt i plejecentrets forskelige afsnit er der ophængt plancher i forhold til træning af benmuskler og arme. Der løber et gelænder langs væggen i et afsnit, og her ses det, at der er fastgjort træningselastikker, som er let tilgængelige for beboerne, som har lært at bruge disse. Det giver beboerne en god mulighed for at fortsætte træning og øvelser, de er blevet præsenteret for, under træningen med fysioterapeuterne. På afdelingerne hænger opslagstavler med informationer til beboerne eksempelvis om aktiviteter og underholdning for dagen. Af samtalen med sygeplejerskerne fremgår det, at det opleves, at medarbejderne har øget deres fokus på at identificere og understøtte beboernes ressourcer og arbejde

11 10 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN rehabiliterende i hverdagen. En del beboere er dog så demente eller skadede, at det kan være svært for medarbejderne at få beboerne motiveret til at deltage med egne ressourcer. Den ene af de interviewede beboere oplyser, at hun gør alt, hvad hun selv kan, både praktisk og i forhold til personlig hygiejne. Den anden beboer har meget svært ved at forholde sig til spørgsmål vedrørende egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan beboernes ressourcer inddrages i dagligdagens gøremål med henblik på vedligeholdelse af deres funktionsniveau. Medarbejderne fortæller, at de er blevet mere opmærksomme på at tænke i ressourcer før begrænsninger og på ikke i misforstået omsorg at forkæle beboerne for meget, men snarere motivere beboerne til at gøre mest muligt selv. En medarbejder fortæller, at det kan være svært at aflære sine gamle vaner og tidligere tiders kultur, som handlede om at gøre alt for beboerne. Medarbejderne fortæller, at de synes, at de er gode til at tale sammen om, hvordan den individuelle beboer bedst kan motiveres/støttes til at vedligeholde deres funktionsniveau. Her er det ifølge medarbejderne en stor fordel at kende til beboerens tidligere liv og vaner. Tilsynet vurderer, at Plejecenter Lundehaven har fokus på at aktivere og understøtte beboernes rehabiliterende potentiale i dagligdagen Omgangsform og sprogbrug Tilsynet observerer generelt respektfuld, venlig og anerkendende kommunikation mellem beboere og medarbejdere. De beboere, tilsynet taler med i forbindelse med rundgang på plejecentret, giver udtryk for, at der er en fin omgangstone blandt og med medarbejderne. En beboer fortæller, at hun nyder det sociale samvær med nogle af de øvrige beboere i huset. Beboeren taler meget med sine bofæller og medarbejderne og kan også godt finde på at banke på hos en af bofællerne, når hun har lyst til at få en snak. Beboerne oplever, at stemningen generelt er god på plejecentret. Medarbejderne fortæller samstemmende, at det er en vigtig del af deres dagligdag at bidrage til at skabe en god stemning og at sørge for, at der er liv og hygge omkring beboerne. En medarbejder har erfaring for, at humor og sang kan løfte stemningen hos nogle beboerne, men samtidig kan man være nødt til at målrette sin kommunikation til den enkelte beboer, da de er meget forskellige og opfatter og reagerer meget forskelligt. Alle interviewede medarbejdere giver udtryk for, at der reageres prompte, hvis man overhører en uhensigtsmæssig omgangstone/praksis. Tilsynet vurderer, at kommunikationen er præget af venlighed og respekt, og at medarbejderne er bevidste om egen rolle og ansvar i den forbindelse Aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser Tilsynet observerer dagen igennem, at der foregår mange forskellige små aktiviteter på fællesarealerne og i cafe og i afdelingernes opholdsstuer. Der er livlig kommunikation mellem beboere og medarbejdere, og en del af beboerne har besøg af venner eller pårørende den pågældende formiddag. Tilsynet overhører en hyggelig samtale mellem en aktivitetsmedarbejder og en beboer. Medarbejderen fortæller, hvilken aktivitet der foregår samme dag, og opfordrer beboeren til at deltage. Det er tydeligt, at det glæder beboeren at blive personligt opfordret til at deltage.

12 11 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Medarbejderne fortæller, at der udarbejdes aktivitetsplan for aktiviteter på Lundehaven, som ophænges rundt omkring i huset og i cafeen, således at både beboere og udefrakommende kan se, hvad der foregår på plejecentret. Der er faste tilbagevendende aktiviteter som fx gymnastik, filmklub, dans, sang og banko i cafeen, og derudover arrangeres der løbende aktiviteter både af plejecentret og de frivillige. Centret har i år fået bevilget en rickshawcykel. Tilsynet erfarer at der er indrettet en sansehave, hvor der er plantet ca forskellige blomsterløg, der gør, at haven ændrer sig efter årstiden. Det oplyses, at caféen er åben for Lundehavens beboere, deres familie, venner, personale, brugere af Træning og Aktivitet og for kommunens pensionister. Lundehavens Venner består af en gruppe frivillige, der på forskellig måde bidrager i hverdagen, hvor de hjælper med stort og småt. Flere beboere har besøgsvenner. Som noget relativt nyt har Lundehaven åbnet Roses skønhedsklinik, hvor Lundehavens beboere kan komme og blive forkælet, fx med ansigtspleje, massage eller neglepleje. Centret har etableret et aktivitetsteam på 5 medarbejdere på baggrund af bevillinger fra ældrepuljen, som skal skabe aktiviteter primært i cafeerne på kommunens plejecentre. Aktiviteterne er både for beboere på plejecentrene og for hjemmeboende ældre borgere. De beboere, tilsynet taler med, er yderst tilfredse med bredden og hyppigheden af planlagte aktiviteter. En beboer fremhæver det som positivt, at der også foregår aktiviteter om eftermiddagen og aftenen. Dette bekræfter medarbejder, som fortæller, at eftermiddagen ofte bruges til 1-1 samvær med beboere, som ikke ønsker/ikke kan deltage i større arrangementer. Medarbejderne oplever, at der er mange muligheder for aktiviteter, fordi man altid griber de muligheder, dagen og beboernes tilstand byder på. Medarbejderne fremhæver i den forbindelse aktivitetsmedarbejderne og de frivilliges indsats og involveringsgrad og hjælp i forhold hertil. Medarbejderne beskriver, at beboerne sikres indflydelse på eget liv samt information og tilbud om beboerforhold gennem opslag på opslagstavler og beboeravis. Medarbejderne udviser under interview et stort kendskab til beboernes ønsker og vaner i forbindelse med aktiviteter. Det er tilsynets, ar der er et bredt og afvekslende tilbud om aktiviteter på plejecentret godt understøttet af de frivilliges indsats. Tilbuddet inkluderer de svage beboere, og aktiviteterne fordeles jævnt over dag- og eftermiddag/aften. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med Lundehavens aktivitetstilbud. 3.5 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMAR- BEJDE Bemanding og personalesituation Afdelingssygeplejerskerne oplyser, at social- og sundhedsassistenter og sygeplejerskerne udgør ca. halvdelen af personalegruppen. Prioriteringen af ovenstående faggrupper har været bevidst for at imødekomme de stigende behov hos plejecentrets meget komplekse målgrupper. Plejecentret har prioriteret at have sygeplejersker ansat gennem hele døgnet. Plejecentret har desuden en pædagog ansat til at stå for aktiviteter i Aktivitten, som er et værksted til aktivitet med beboerne.

13 12 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Sygefraværet er relativt lavt, og personalegennemstrømningen ligger på forventet niveau. Der er faste vagtlag, og om morgenen er der rapport for alle med videregivelse af de vigtigste informationer om beboerne. Desuden afholder de to afdelinger møde kl. 11 dagligt, hvor der er en systematisk beboergennemgang ud fra principperne fra triagering. Plejecentrets leder afholder faste møder med de to afdelingssygeplejersker og udviklingssygeplejersken, og afdelingslederne afholder møder med hver deres personale en gang om måneden. Der afholdes endvidere to årlige stormøder for at sikre et forum, hvor beboere, pårørende, seniorråd, politikere, medarbejdere og ledelse har mulighed for dialog. Medarbejderne oplever, at de er rigtig gode til at hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne, når der er sygdom og ferie/fravær blandt medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at der er et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejerskerne, fysioterapeut og træningsassistent. Både det interne og eksterne samarbejde på Plejecenter Lundehaven betegnes som velfungerende. Tilsynet har ingen bemærkninger Medarbejderkompetencer og udvikling Sygeplejerskerne oplyser, at der tilbydes kurser efter ønske og behov. Der er aktuelt ved at blive planlagt en strategidag vedrørende rehabilitering, idet kommunen netop har lanceret en ambitiøs rehabiliteringsstrategi. Udvalgte medarbejdere har allerede deltaget i centralt organiseret undervisning om emnet. Beboerne oplyser, at medarbejderne virker meget dygtige. En beboer, som har haft sin gang på centret i flere år, inden han selv flyttede ind, synes, at medarbejderne er meget kompetente og udfører et flot stykke arbejde. Medarbejderne beskriver, at de har stor glæde af stedets specialistteam inden for fx demens og dokumentation. Endvidere oplyses det, at udviklingssygeplejersken tilrettelægger og står for undervisning og yder de forskellige faggrupper sparring i teams. Aktuelt planlægges der undervisning i triagering på centret. Af andre planlagte udviklingsområder nævner sygeplejerskerne ernæring og demens. Medarbejderne oplever, at det giver en meget stor tryghed og fremmer fagligheden, at centrets kliniske udviklingssygeplejerske er massivt til stede og kender beboerne og deres sundhedsmæssige problemstillinger. Sygeplejerskerne bruges meget i den daglige sparring og i forbindelse med den daglige beboergennemgang efter, at morgenplejen er tilendebragt. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de fornødne kompetencer, og at der er stort fokus på at udvikle medarbejdernes faglighed svarende til centrets målgrupper.

14 13 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN 4. TILSYNETS FORMÅL OG ME- TODE 4.1 FORMÅL I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 151 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med kommunen ikke i BDO s tilsyn. 4.2 METODE BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

15 14 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 VURDERINGSSKALA BDO arbejder ud fra nedenstående sskala ved helhedstilsyn. Samlet Særdeles tilfredsstillende Gode og tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Samlet Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne afhjælpes. Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen gode og tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det gode og tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.

16 15 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygeplejeog/eller socialfaglig baggrund.

17 16 FEBRUAR 2016 UANMELDT HELHEDSTILSYN, PLEJECENTER LUNDEHAVEN 5. PRÆSENTATION AF BDO BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.:

18 KONTAKT HELEN HILARIO JØNSSON Director og leder af BDO Tilsyn m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby Taarbæk Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt udviklingspunkter,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Mosbølparken

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Mosbølparken Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Mosbølparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle vilkår

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsae Kommune Plejehjemmet Hareskovbo Uanmeldt tilsyn måned 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling... 5 3

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Rosenvænget

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Rosenvænget Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Rosenvænget Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle vilkår

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Sct. Jørgensbjerg

Tilsynsrapport Roskilde Kommune. Ældreområdet Plejecenter Sct. Jørgensbjerg Tilsynsrapport Roskilde Kommune Ældreområdet Plejecenter Sct. Jørgensbjerg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Løkken

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Løkken Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen Hjemmeplejen Løkken Anmeldt tilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Filskov Friplejehjem

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Filskov Friplejehjem Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Filskov Friplejehjem Uanmeldt tilsyn September 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1

Læs mere

Lolland Kommune Uanmeldt helhedstilsyn, Plejecenter Knud Lavard Centret November Ringsted Kommune. Plejecenter Knud Lavard Centret

Lolland Kommune Uanmeldt helhedstilsyn, Plejecenter Knud Lavard Centret November Ringsted Kommune. Plejecenter Knud Lavard Centret INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Social- og sundhed Plejecenter Knud Lavard Centret Uanmeldt helhedstilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Fynsgades Plejecenter

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Fynsgades Plejecenter Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Fynsgades Plejecenter Uanmeldt tilsyn August 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Lundgården

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Lundgården Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen Ældrecenter Lundgården Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Hjørring Midtby

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Hjørring Midtby Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen Hjemmeplejen Hjørring Midtby Anmeldt tilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Ældreområdet Solgården

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Ældreområdet Solgården Tilsynsrapport Tønder Kommune Ældreområdet Solgården Uanmeldt tilsyn September 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 3.1 Aktuelle vilkår

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere