5 Mål og strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Mål og strategi 2010-1"

Transkript

1 Mål og strategi

2 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores pligt til at behandle sagerne objektivt og søge at få sandheden frem en af de vigtigste garanter for de sigtedes og tiltaltes retssikkerhed. Omverdenen skal have tillid til, at vi løser disse opgaver med en høj faglig kvalitet, og at vi er med til at sikre en hurtig og retfærdig retsforfølgning. Derfor har vi i de senere år arbejdet målrettet for at udvikle og modernisere anklagemyndigheden. Vi besluttede med Anklagemyndighedens Udviklingsplan at skabe en moderne og effektiv organisation med en klar profil og med klare mål og vi er nået langt. Efter en stor indsats fra medarbejdere og ledere er vi nu på vej mod en langt mere moderne organisation, og med denne strategi vil vi frem mod 2015 fortsætte udviklingen. Mens udviklingsplanen fokuserede på intern modernisering af anklagemyndigheden, vil vi med denne strategi i højere grad rette blikket mod omverdenen og fokusere på vores evne til at opfylde de forventninger, som det omgivende samfund borgere, samarbejdsparter, medier og politikere har til os. Forventningerne er mange. Ligesom andre offentlige myndigheder bliver vi løbende mødt med krav om bedre kvalitet og effektivitet. Det er krav, som vi gerne lever op til, for anklagemyndigheden har altid bygget på en kvalitetskultur, som indebærer, at vi bestræber os på at behandle straffesagerne med høj kvalitet og på en hurtig og effektiv måde. Vi vil med denne strategi fortsat have fokus på at blive mere effektive og behandle sagerne hurtigere for det er nu engang sådan, at hurtig retfærdighed i langt de fleste tilfælde er god retfærdighed. Men effektiviteten må ikke gå ud over kvaliteten af vores arbejde. Samtidig med at vi bliver mere effektive, vil vi derfor hele tiden have fokus på at opretholde og øge det faglige niveau og kvaliteten i vores sager. Kvalitet og effektivitet er imidlertid ikke nok. Når en straffesag behandles ved retten, står anklagemyndigheden i høj grad for kontakten til de involverede. Det er vigtigt, at ofre for forbrydelser og vidner føler sig sikre og oplever en ordentlig og respektfuld behandling i mødet med retssystemet. Derfor vil vi forbedre vores service over for forurettede og vidner og sikre os, at vores egen opfattelse af god kvalitet stemmer overens med borgernes forventninger. Der er stor offentlig interesse for straffesagerne. Efterforskningen, behandlingen ved retten og de udmålte straffe følges nøje af pressen, og vi oplever i disse år et øget politisk fokus på vores sagsområde. Det er væsentligt, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til at give offentligheden et objektivt og nuanceret billede af straffesagerne og straffesystemet, og vi vil styrke vores indsats på dette område. Vores muligheder for at håndtere disse mange udfordringer afhænger af en fælles indsats i hele anklagemyndigheden, og de afhænger også af, at vi løbende udvikler og styrker vores samarbejde med ikke mindst politiet. I år har vi for første gang lavet en overordnet strategi sammen med politiet. Anklagemyndighedens allervigtigste indsats i 2010 er derfor at udføre vores del af opgaverne i denne strategi, f.eks. at understøtte politiets arbejde og sikre en hurtig og effektiv retsforfølgning på de kriminalitetsområder, der er særligt højt prioriteret i strategien. Som det fremgår af strategien, er der imidlertid herudover behov for, at anklagemyndigheden i en delstrategi kigger frem i tiden og fastlægger, hvilke særligt anklagerorienterede indsatsområder der er behov for at styrke i de kommende år. Det er det, vi gør i den strategi, der nu foreligger. Strategien er resultatet af et omfattende arbejde, der blev påbegyndt allerede i foråret 2009, og som bl.a. er blevet understøttet af spørgerunder og afholdelse af et strategiseminar i Kolding i efteråret Her deltog anklagemyndighedens samlede ledelse, ligesom vi havde stor glæde af indsatsen fra andre personalegrupper, ikke mindst repræsentanterne for politiet, der bidrog på sædvanlig konstruktiv og fremadrettet måde. Hele den indsats, som en stor del af den samlede organisation på denne måde har ydet og som er nøje afspejlet i den foreliggende strategi vil jeg gerne på ny have lov til at takke for. Der vil løbende blive orienteret om status for gennemførelsen af initiativerne i denne strategi på AnklagerNet. Her vil man kunne følge fremdriften af de enkelte projekter. Alle initiativer vil naturligvis blive forberedt og gennemført under tæt inddragelse af de forskellige relevante aktører, herunder Rigspoliti, statsadvokaturer og politikredse. Med venlig hilsen Jørgen Steen Sørensen Rigsadvokat

3 VIGTIGSTE INDSATSER I Vi vil fokusere på vores arbejdsprocesser og på samarbejdet i straffesagskæden ved målrettet brug af LEAN-metoder, udvikling af sammenhængende IT-systemer og styrket videndeling. Vi vil fokusere på vores kontakt med borgere og medier, vores sprogpolitik og vores tilgang til forurettede og vidner. Vi vil give vores medarbejdere moderne arbejdsredskaber, styrke ledelsen og fokusere på oplæringen af nye anklagere.

4 2015 For mig er en attraktiv juridisk arbejdsplads et sted, hvor den enkelte kan få lov til at udfolde sig med selvstændige arbejdsopgaver. Det handler ganske enkelt om at have frihed under ansvar. Lederne skal i de kommende år derfor være bedre til at være opmærksomme på, hvor stort et ansvar den enkelte medarbejder kan rumme undervejs i sin udvikling. Anklager Frederik Kaarre Larsen 4

5 52015 TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER Omverdenens forventninger til offentlige myndigheder øges løbende, og det gælder også for anklagemyndigheden. Borgere og medier forventer bedre service og større åbenhed om straffesagerne. Ligesom den øvrige offentlige sektor bliver vi stillet over for krav om højere effektivitet og kvalitet. Samtidig konkurrerer vi mere end nogensinde med andre offentlige og private virksomheder om de dygtigste medarbejdere. For at håndtere disse udfordringer vil vi fortsætte den modernisering af anklagemyndigheden, vi har sat i gang. Vi er godt på vej, og vi vil målrettet gennemføre nye initiativer for at indfri de forventninger, som omverdenen har til os. Derfor udpeger vi i denne strategi tre overordnede målsætninger ( pejlemærker ), som sætter retningen frem mod 2015: Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser, samtidig med at vi bliver mere effektive. Vi vil være en åben og serviceminded myndighed. Vi vil styrke vores position som en af Danmarks mest attraktive juridiske arbejdspladser. FORBEDRET KVALITET OG EFFEKTIVITET Et velfungerende straffesystem er et helt centralt element i et retssamfund. For borgerne er en straffesag noget af det mest indgribende, man kan blive involveret i. Det gælder, uanset om det er som sigtet eller tiltalt, som offer for en forbrydelse eller som vidne. Straffesager er med andre ord nogle af de vigtigste sager, offentlige myndigheder behandler. Derfor er det af særlig stor betydning, at vi sammen med vores nære samarbejdspartnere i politiet, ved domstolene og i kriminalforsorgen behandler sagerne med høj kvalitet og på en hurtig og effektiv måde. Vi vil arbejde på at styrke kvaliteten og effektiviteten, både af vores eget arbejde og af den ydelse, som den samlede straffesagskæde politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg leverer. Målet er, at omverdenen oplever en højere kvalitet i vores ydelse, og at medarbejderne får lettere ved at levere arbejde af høj kvalitet, samtidig med at vores effektivitet forbedres. ÅBEN OG SERVICEMINDED MYNDIGHED Ordentlig og respektfuld behandling af de involverede borgere og åbenhed om straffesagsbehandlingen styrker borgernes og samfundets tillid til retssystemet og forståelsen for udfaldet af straffesagerne og anklagemyndighedens rolle. For offeret for en forbrydelse er det vigtigste ofte at få en ordentlig behandling i retten og at få besked om sagens gang i et klart og letforståeligt sprog. Også for vidnerne kan en straffesag virke skræmmende, og anklagemyndighedens indsats kan have væsentlig betydning for, om et vidne ønsker at afgive forklaring. Derfor er det særligt vigtigt, at vi arbejder målrettet for at forbedre den service, vi yder til borgerne særligt forurettede og vidner. Det er også vigtigt, at vi af vores øvrige omverden bliver oplevet som en åben og tilgængelig myndighed. Tavshedspligt og hensynet til de involverede sætter grænser for, hvad vi kan sige, men inden for disse grænser vil vi i de kommende år arbejde målrettet for at forbedre vores kommunikation med omverdenen. Målet er, at forurettede og vidner oplever en bedre service, og at omverdenen oplever en mere åben anklagemyndighed. ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MED KOMPETENTE MEDARBEJDERE Vores muligheder for at levere gode resultater af høj kvalitet afhænger af medarbejderne. Kun ved at rekruttere, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere kan vi bevæge anklagemyndigheden i den retning, vi ønsker. Konkurrencen om gode medarbejdere er hård. Vi vil arbejde for at blive en endnu bedre arbejdsplads, således at vi til stadighed kan rekruttere blandt de dygtigste jurister. Og vi har en klar forventning om, at vores medarbejdere løbende udvikler sig og bliver endnu dygtigere. Undersøgelser viser, at anklagemyndigheden allerede i dag er en meget attraktiv arbejdsplads for kommende jurister. Målet er, at anklagemyndigheden styrker denne position og bliver en af de allermest attraktive juridiske arbejdspladser i Danmark.

6 Fokusområder For at nå vores pejlemærker vil vi frem mod 2015 koncentrere vores indsats på fire særligt vigtige områder. Der er tale om områder, som vi allerede i dag arbejder med, og hvor vi har iværksat en række initiativer. Vi vil videreføre og færdiggøre, hvad vi allerede har sat i gang og øge indsatsen gennem nye initiativer. Fire fokusområder: Ledelse IT Arbejdsmetoder Kommunikation 2015 LEDELSE Dygtige driftsledere tilrettelægger arbejdet, så sagerne bliver behandlet hurtigt og effektivt. Fagligt stærke ledere sikrer en høj kvalitet og en god service over for omverdenen. Inspirerende ledere, der lærer fra sig, er en af de vigtigste faktorer i rekruttering, fastholdelse og udvikling af kompetente medarbejdere. Vi vil udvikle bedre ledelsesværktøjer og styrke vores ledere inden for: Strategisk ledelse Driftsledelse Personaleledelse IT Moderne IT-løsninger understøtter effektive processer og gør det lettere at yde god service af høj kvalitet. Samtidig er tidssvarende IT helt nødvendigt på en moderne og attraktiv arbejdsplads. Vi vil udvikle tværgående IT-systemer, som understøtter et effektivt samarbejde med politiet, domstolene og kriminalforsorgen. Samtidig vil vi arbejde på at udstyre alle anklagere med tidssvarende personlige IT-redskaber og udvide adgangen til opdateret faglig viden. 6

7 ARBEJDSMETODER Veltilrettelagte arbejdsprocesser sikrer, at medarbejderne kan bruge tiden på det rigtige. Kvaliteten og effektiviteten af vores arbejde afhænger af, at vi bruger kræfterne på det vigtige. En velfungerende arbejdsplads er samtidig et attraktivt sted at arbejde. Vi vil i samarbejde med politiet og domstolene bruge LEAN til fortsatte forbedringer af vores arbejdsmetoder, lære af hinanden gennem udbredelse af bedste praksis, fastlægge kvalitetsstandarder og organisere os sådan, at både store og små sager bliver behandlet med den rigtige kvalitet. KOMMUNIKATION Bevidst og målrettet kommunikation fra anklagere om straffesager og de regler og retsprincipper, der regulerer dem, er med til at nuancere billedet af straffesystemet, synliggøre anklagemyndighedens rolle og give forståelse for vores opgaver. Omverdenens oplevelse af os og vores service er i høj grad afhængig af det, vi siger og skriver. Anklagemyndighedens profil i offentligheden er samtidig af betydning for vores evne til at kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Vi vil give let forståelig information om straffesagsprocessen og klar besked om vores afgørelser. Vi vil styrke vores kommunikation over for offentligheden og understøtte dette med en samlet pressepolitik Der er meget fokus på, at vi når det hele. Det skal vi selvfølgelig blive ved med at have, men vi bør i de kommende år også have fokus på, hvordan vi til stadighed leverer en høj kvalitet af vores ydelser. Det handler i bund og grund om faglig stolthed. Anklager Ebbe Arentoft

8 INDSATSER 2010 Ledelse LEDELSESEVALUERING Et fælles fundament for god ledelse i politiet og anklagemyndigheden er afgørende for, hvordan vi arbejder og udvikler os. Vi vil bruge systematisk ledelsesevaluering til at styrke udøvelse af god ledelse i politiet og anklagemyndigheden og som et fast element i udviklingen af den enkelte leder. Som forberedelse til selve ledelsesevalueringen gennemfører Rigsadvokaten og Rigspolitiet i 1. halvår 2010 en proces, der sikrer lokal forankring og udmøntning af arbejdet med god ledelse i politiet og anklagemyndigheden. I 2. halvår 2010 gennemføres en fælles ledelsesevaluering af alle ledere i politiet og anklagemyndigheden LEDERUDVIKLING Anklagemyndighedens ledere har i den nye organisation brug for kompetencer og ledelsesværktøjer inden for driftsledelse, strategisk ledelse og personaleledelse. Målrettet og systematisk udvikling af professionel ledelse skal ruste vores nuværende og kommende ledere til ledelsesopgaven. Alle embeder arbejder i 2010 målrettet og systematisk med udvikling af kommende og nuværende ledere. Rigsadvokaten udarbejder i 2010 et samlet koncept for uddannelse og udvikling, der understøtter udviklingen af nuværende og kommende ledere i anklagemyndigheden. Arbejdet koordineres med politiets tiltag på området. Udvikling af nye kurser og udviklingsaktiviteter for ledere påbegyndes i Som den første nye udviklingsaktivitet udbydes et kursus i driftsledelse i SYSTEMUNDERSTØTTET DRIFTSLEDELSE Relevante oplysninger om sagsproduktionen og overskuelige målepunkter er afgørende for, at den enkelte leder i det daglige kan foretage en effektiv målstyring og lede driften af sin enhed. I 2010 udvikler Rigsadvokaten i samarbejde med Rigspolitiet et nyt ledelsesinformationssystem, der giver let adgang til relevante oplysninger om sagsproduktion mv. 8

9 92010 Det er bare sådan med straffesager, at de ikke bliver bedre af at ligge i en bunke. Så det er vigtigt, at man får behandlet sagen færdig i første omgang og sendt videre. For hvis den først er lagt på hylden, så kommer der alt for mange folk ind over, og det kan borgerne ikke være tjent med. Der må gerne sættes fokus på videreuddannelse inden for specialområder. Og man skal se på den måde, vi måler vores effektivitet, så vi ikke kun fokuserer på antal sager, men også på kvalitetskontrol og effektiviteten. Anklager Louise Nielsen

10 2010 Jeg vil prioritere arbejdsprocessen som det vigtigste fokusområde. Dernæst IT, for der er noget IT, der ikke følger med, når der kommer ny lovgivning. Jeg laver jo meget kontorarbejde og burde have mere hjælp til papirarbejdet. Så kunne jeg bruge min viden til at oplære andre og dermed gøre sagsbehandlingen mere effektiv. Politianklager Niels Christian Poulsen 10

11 IT TVÆRGÅENDE IT-PROJEKTER Elektronisk oversendelse af sager mellem aktørerne i straffesagskæden letter og effektiviserer arbejdsgange og sikrer en hurtigere behandling af sagerne. Vi vil blive bedre til at kommunikere digitalt med domstole og kriminalforsorg. I første omgang gennemføres digitaliseringen på bødesagsområdet, som rummer mange og relativt ukomplicerede sager. Rigsadvokaten gennemfører i 2010 i samarbejde med domstolene og Rigspolitiet et projekt om fuld digitalisering af bødesager. Sideløbende hermed gennemføres der et tværgående LEANprojekt, som sikrer, at digitaliseringen af bødesagerne baseres på hensigtsmæssige sagsgange i politi, anklagemyndighed og ved domstolene. I samarbejde med Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Rigspolitiet undersøger Rigsadvokaten i 2010 muligheden for at etablere en elektronisk sær akt til afløsning for de nuværende papirbaserede mapper med straffedomme mv. StraffesagskædeN EFFEKTIVE ARBEJDSREDSKABER Velfungerende IT kan lette det daglige arbejde for næsten alle i anklagemyndigheden, hvad enten det drejer sig om en tilfredsstillende adgang til internettet og relevante vidensbaser, kalendersystemer eller bærbare computere. For anklagere vil adgang til interne og eksterne vidensbaser via en bærbar computer betyde, at al relevant viden er tilgængelig, når der er brug for det. I 2010 forbedres adgangen til internettet fra den enkeltes arbejdsplads. I 2010 undersøger Rigsadvokaten muligheden for, at alle anklagere kan få IT-redskaber til personlig effektivitet med online kalender og bærbar computer med opkobling til internettet og interne systemer. En elektronisk dagbog med oplysninger om alle retsmøder i byretterne tages i brug i Der etableres en supportenhed i rigsadvokaturen. POlitiEt anklagemyndigheden domstolene kriminalforsorgen

12 2010 Arbejdsmetoder LEAN SOM ARBEJDSFORM Det LEAN-projekt, som anklagemyndigheden har gennemført de seneste år, har betydet væsentlige fremskridt i vores måde at lede og styre driften af sagerne på. I de fleste embeder i anklagemyndigheden er der gennemført omfattende LEAN-projekter med meget synlige resultater til følge både på sagsproduktionen og på medarbejdernes tilfredshed og kvaliteten af den samlede sagsbehandling. LEAN-projektet videreføres og udvides, således at LEAN bliver en indarbejdet arbejdsform i straffesagsbehandlingen i hele politiet og anklagemyndigheden. Embederne i anklagemyndigheden fortsætter i 2010 implementeringen af LEAN med inddragelse af erfaringer fra andre embeder om bedste praksis. Rigsadvokaten etablerer i 2010 en central LEAN-enhed, der følger op på, faciliterer og i et vist omfang udfører LEAN-projekter ved embederne. Enheden opsamler viden om succesfulde gennemførte LEAN-projekter i anklagemyndigheden og andre effektiviseringstiltag og stiller denne viden om bedste praksis og konkrete værktøjer til gennemførelse heraf til rådighed for embederne. LEAN-enheden tager initiativ til, at der iværksættes tværgående LEAN-projekter med vores nærmeste samarbejdsparter, f.eks. domstolene. SPECIALISERING En af grundtankerne bag politireformen var, at de nye store politikredse skulle muliggøre en specialisering af anklagemyndigheden. Politikredsene har etableret specialadvokaturer på de særlige kriminalitetsområder i politikredsene, og samarbejdet i landsdækkende fagudvalg sikrer videndeling på tværs. Den nye ordning har nu virket i nogle år, og der er grund til at evaluere den og eventuelt foretage justeringer. Embederne i anklagemyndigheden indhenter i løbet af 2010 erfaringer fra andre politikredse og vurderer, om organiseringen af anklagemyndigheden bedst muligt understøtter en effektiv og kvalitetsbevidst behandling af alle straffesager. Der etableres en karrierevej for særligt fagligt dygtige medarbejdere, der ved at uddanne og dygtiggøre sig inden for anklagerfaget og specialområder får mulighed for at avancere til specialiststillinger. Der indledes i 2010 forhandlinger med Foreningen af Offentlige Anklagere om en attraktiv aflønning for specialanklagere. ØGET DELING AF VIDEN Nem adgang til relevant faglig viden er et helt afgørende arbejdsredskab for anklageren. Derfor udvider og styrker vi vores samlinger af opdateret viden på AnklagerNet, så mere viden bliver lettere at finde. Anklagemyndighedens Vidensbase udbygges med fem nye retsområder i Der etableres i 2010 en søgemaskine på AnklagerNet med integrerede søgninger i både interne og eksterne vidensbaser. Der etableres i 2010 et fælles elektronisk bibliotekssystem for hele anklagemyndigheden. Dette vil gøre det muligt for alle medarbejdere i anklagemyndigheden at søge i og få tilsendt materiale fra Rigsadvokatens bibliotek. 12

13 KVALITETSUDVIKLING Anklagemyndigheden skal fortsat være kendetegnet ved en kvalitetskultur, hvor medarbejderne arbejder målrettet for at levere produkter af høj faglig kvalitet. Vi vil fremover inddrage samarbejdsparter og eventuelt borgerne i vurderingen af, hvad der er god kvalitet og god service, for på den måde at udvikle vores kvalitet. I 2010 forbereder Rigsadvokaten et samlet projekt om kvalitetsudvikling i anklagemyndigheden. Omfang og indhold af projektet fastlægges, og det overvejes, hvilke elementer der bør indgå i projektet, f.eks. dommerevalueringer, peer review, brugerundersøgelser, fastlæggelse af kvalitetsstandarder mv. I forhold til borgerne skal der sættes fokus på gennemsigtighed og tryghed. I mange tilfælde forstår borgerne ikke, hvad vi går og laver eller hvem de snakker med. De forstår måske ikke, hvorfor vi træffer de afgørelser, som vi gør, og at anklagemyndigheden er med til at værne om trygheden. Anklager Henrik Holten NYE ANKLAGERE Håndværket som anklager tilegnes i høj grad ved at stå i lære hos erfarne kollegaer, og det er vigtigt, at der tages hånd om de nye medarbejdere, så de får en god start på deres karriere i anklagemyndigheden og hurtigt tilegner sig de nødvendige færdigheder. En god modtagelse og oplæring er et væsentligt element i at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og et parameter for en attraktiv arbejdsplads. I 2. halvår 2010 moderniseres grunduddannelsen for nye anklagere. Embederne udarbejder i 2010 en plan for modtagelsen af nye medarbejdere og struktureret oplæring i anklagergerningen og sikrer, at planen lever op til kravene i den nye grunduddannelse.

14 ANKLAGEMYNDIGHEDEN I MEDIERNE Der er en stor offentlig interesse for straffesager, og det er derfor vigtigt, at anklagere bidrager til, at det billede, der bliver tegnet af vores sager i medierne, er sagligt og forståeligt både af hensyn til de borgere, der er involveret i sagerne, og af hensyn til offentlighedens tillid til, at sagerne behandles objektivt og med høj faglig kvalitet. Alle embeder arbejder i 2010 aktivt og systematisk med at formidle anklagemyndighedens indsats og resultater til offentligheden. Rigsadvokaten udarbejder i 2010 i samarbejde med embederne en samlet pressepolitik for hele anklagemyndigheden. Arbejdet koordineres med politiets tiltag på området Kommunikation FORURETTEDE OG VIDNER MV. Det kan være meget belastende at være involveret i en straffesag, hvad enten det er som offer for en forbrydelse eller som vidne. Borgerne har krav på en ordentlig og respektfuld behandling i mødet med anklagemyndigheden og på at få klar og letforståelig besked om straffeprocessen og sagens afgørelse. Der er generelt et stort fokus på dette område, og en arbejdsgruppe under Justitsministeriet vil i 2010 overveje behov og muligheder for en styrket indsats over for ofre for forbrydelser. Embederne i anklagemyndigheden sætter i 2010 fokus på at forbedre mundtlig og skriftlig kommunikation med forurettede og vidner. I 2010 tager Rigsadvokaten fat på en sproglig modernisering af vores samling af anklagemyndighedens brevskabeloner, brochurer og andre publikationer. Rigsadvokaten forbereder i 2010 et særligt modul på anklagemyndighedens hjemmeside med vejledning og information om straffeprocessen til forurettede og vidner. I lyset af anbefalingerne fra arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser overvejer Rigsadvokaten i 2. halvår 2010 anklagemyndighedens samlede indsats over for forurettede og vidner mv. Vi har store forventninger til den elektroniske dagbog så vi kan beramme sager fra computeren og ikke som nu, hvor vi sidder med en stor sort kalenderdagbog. Effektivitet handler om, at man behandler sagerne med præcision. Man bliver effektiv ved at have et godt arbejdsmiljø, en god ledelse og gode kollegaer. Gruppeleder Birthe Petterson 14

15 NY HJEMMESIDE FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN En hjemmeside er enhver moderne myndigheds ansigt udadtil. Det er via hjemmesider, at borgere eller andre interesserede søger information om myndigheden, det er her myndigheden kan stille sin viden til rådighed for offentligheden og formidle sine resultater, og det er bl.a. her, at myndighedens profil tegnes. Den nuværende hjemmeside er ikke tidssvarende og skal forbedres markant. I 2010 indleder Rigsadvokaten et arbejde med at udvikle en ny hjemmeside for anklagemyndigheden Vi skal være mere opmærksomme på, at den enkelte borger oplever hver eneste forbrydelse som en stor og alvorlig begivenhed. Derfor skal vi være bedre til undervejs at give informationer om, hvordan det går med sagen i et sprog, som er til at forstå. Også når det ikke ender med en dom. I det hele taget skal vi være mere parate til at fortælle offentligheden, hvad anklagemyndigheden laver i det daglige. Chefanklager Anne Erlandsen

16 Vi skal have klart fokus på hurtig og effektiv behandling af voldssager og anden personfarlig kriminalitet, hvor ofrene har været udsat for en enorm krænkelse. Jo hurtigere vi kommer i gang - desto større reel chance har vidnerne for at huske, hvad der egentligt skete. Derfor gælder det om, at vi så tidligt som muligt sikrer os et dækkende billede. Det er afgørende, at sagen ikke bliver sendt frem og tilbage, men bliver behandlet korrekt og effektivt i alle led. Politiadvokat Anders Dorph 16

17 Særlige indsatser Ud over de særlige fokusområder, som er beskrevet ovenfor, har anklagemyndigheden løbende fokus på en række emner, der særligt afspejler kriminalitetsudviklingen, vores egen driftssituation og omverdenens forventninger til behandling af specifikke sagsområder. Højt prioriterede kriminalitetsområder Der stilles krav om en særlig hurtig afklaring af sager om vold, voldtægt og våben. Anklagemyndigheden har på det seneste gennem øget brug af mål- og resultatstyring og en målrettet indsats opnået en tilfredsstillende sagsbehandlingstid ikke mindst i voldssagerne. Det ønsker vi at fastholde samtidig med, at vi udbreder dette fokus til også at omhandle sager om voldtægt og våben samt organiseret og økonomisk kriminalitet. Anklagemyndigheden arbejder i 2010 målrettet for at behandle flere sager om vold, voldtægt og våben inden for 30 dage. Anklagemyndigheden opprioriterer i 2010 sager om organiseret og økonomisk kriminalitet. Effektivitet handler om, at den enkelte sagsbehandler er bevidst om sine egne kompetencer og sin egen rolle, og at man derfor behandler sagen til bunds, inden man videregiver sagen til andre. Man burde afsætte flere ressourcer til supervision af nystartede anklagere. De skal have lejlighed til at komme med de erfarne i retten og overvære deres sager. Anklager Malene Lynggaard Højere effektivitet Efter det forventede produktionstab som følge af arbejdet med politireformen i 2007 har anklagemyndigheden i 2008 og 2009 øget antallet af behandlede sager. Vi er imidlertid endnu ikke alle steder kommet helt op på det niveau, som vi havde inden reformen. Derfor fastholdes målsætningen om, at politikredsene øger antallet af behandlede sager. Anklagemyndigheden rejser i 2010 mindst lige så mange tiltaler som i Sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale nedbringes.

18 SÅDAN MÅLER VI I denne strategi har vi opstillet tre overordnede pejlemærker. Vi tror på, at de fokusområder og konkrete indsatser, som vi har formuleret, vil føre til, at anklagemyndigheden vil bevæge sig i den ønskede retning. Men vi har behov for løbende at få at vide, om initiativerne virker, eller om der er behov for at justere indsatsen. Derfor vil vi fremover måle direkte på, hvor meget vi flytter os i forhold til vores pejlemærker. Vi opstiller en række indikatorer, der tilsammen vil vise, om strategien virker. Indikatorer Vi vil løbende følge den samlede udvikling af indikatorerne gennem målinger. Alle indikatorer ligger ikke fast endnu, men vil blive udviklet, i takt med at projekterne i denne strategi gennemføres Pejlemærke: Indikatorer: Pejlemærke: Indikatorer: Pejlemærke: Indikatorer: Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser, samtidig med at vi bliver mere effektive. Effektivitet, sagsproduktion, sagsbehandlingstid, domfældelsesprocent og statsadvokaternes tilsyn med politikredsene. Yderligere indikatorer vil eventuelt blive fastlagt som led i projektet om kvalitetsudvikling. Vi vil være en åben og serviceminded myndighed. Indikatorerne vil blive fastlagt som led i projekterne i denne strategi. Vi vil styrke vores position som en af Danmarks mest attraktive juridiske arbejdspladser. Medarbejdertilfredshed, ledelsesevaluering, medarbejderomsætning og rekrutteringsundersøgelse. Der skal sættes fokus på legalitet og uddannelse. Der skal ske en kvalitetssikring og optimering af det arbejde, der leveres, så man opnår endnu større faglig stolthed. Og nu hvor der måles så meget, så er det også vigtigt, at kvalitet ses som et parameter. Politianklager Rolf Elvang Clausen 18

19 SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG STRATEGI I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG STRATEGI I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED Flerårsaftale/udmøntningsplan for politiet og anklagemyndigheden Overordnet strategisk plan for politiets og anklagemyndighedens arbejde 2010 National strategiplan for politiets operative indsats 2010 Direktørkontrakt for rigspolitichefen Resultatlønskontrakter politidirektører Administrative fokusområder Anklagemyndighedens strategiplan Direktørkontrakt for rigsadvokaten Resultatlønskontrakter statsadvokater

20 redaktør: mikkel thastum Design og produktion: Karen Christensen Design Fotos: THOMAS TOLSTRUP og Miklas Njor tryk: prinfoholbæk-hedehusene-køge Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K 20

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Mål og strategi 2012-2015

Mål og strategi 2012-2015 Mål og strategi 2012-2015 2012-2015 2 Mål og strategi 2012-2015 Fokus på kvalitet Anklagemyndigheden har i de senere år gennemlevet den største modernisering i vores knap 100-årige historie. Vi har etableret

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGERFAGLIG STOLTHED Anklagemyndigheden har og skal have en stærk kvalitetskultur. Anklagemyndigheden arbejder hver eneste dag med straffesager, der kan have vidtrækkende

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2008

Anklagemyndighedens mål 2008 08 Mål Anklagemyndighedens mål 2008 Det er vigtigt, at anklagemyndighedens medarbejdere kender organisationens væsentligste indsatsområder. Derfor fremlægger vi i ANKLAGEMYNDIGHEDENS MÅL 2008 for første

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for administrative medarbejdere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for administrative medarbejdere Februar 2016 Anklagemyndighedens karrierepolitik for administrative medarbejdere Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK Stat,

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Om udviklingssamtalen og kompetencerne

Om udviklingssamtalen og kompetencerne ft ansvarlighed udviklingsfokus Xxxxxx 1 eksibilitet robusthed prioriterin robusthed prioriteringsevne fa integritet faglighed handlekraft ne faglighed handlekraft ansva samarbejdsevne ansvarlighed ft

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

INDHOLD. Forord: Udviklingen stiller krav 3

INDHOLD. Forord: Udviklingen stiller krav 3 Resultater10 INDHOLD Forord: Udviklingen stiller krav 3 UDVIKLINGSMÅL Anklagemyndighedens strategi 4 SAGSPRODUKTION Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2010 6 Stigende antal straffelovssager

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Fremtidens anklagemyndighed

Fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed Udviklingsplan 2007-2009 Kvalitet Effektivitet Legalitet fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed - en arbejdsplads vi kan være stolte over I denne pjece vil

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om straffesagskæden (beretning nr. 9/2013) 3. maj 2017 RN 1105/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere