Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013"

Transkript

1 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab Bilagtilselvangivelsen Side

3 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskaberne 1 2 Ledelsesberetning Oplysninger og legaterne Årsregnskab Legat nr. I Legat nr. II Legat nr. III Legat nr. IV Legat nr. V Legat nr. VI Legat nr. VII Legat nr. VIII Legat nr. IX Legat nr. X Regnskabspraksis Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Justitsråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Axel H. Pedersens Legat af 1970 Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat Danske Lovs Mindelegat Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskaberne for 2013 for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond. Årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Efter vores opfattelse giver årsregnskaberne et retvisende billede af legaternes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af legaternes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december København, den 30. april 2014 Bestyrelse % Hanne Jacobsen formand Budtz Morten Elbrønd 3odil Hedeager Ravn

6 Den uafhængige revisors påtegning på Til bestyrelsen i Selvstændige legater under bestyrelse af Understøttelsesfond Vi har revideret årsregnskaberne for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond for regnskabsåret januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisiorlovgivnmg. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for legaternes udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af legaternes interne kontrol. En revision omfatter endvidere af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskaberne. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af legaternes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af legaternes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Hellerup, den 30. april 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erik Stener Jørgensen /statsautoriseret revisor

7 Oplysninger og legaterne Legaterne Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Kronprinsessegade København K Telefon: Telefax: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Advokat Hanne Bruun Jacobsen, formand Advokat Michael Budtz Advokat Morten Elbrønd Advokat Anne Birgitte Gammeljord Advokat Bodil Hedeager Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde afholdes 30. april 2014 pwc

8 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Depotgebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling, anvendt i året Udbetalte understøttelser Overført til næste år

9 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Balance 31. december Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank AIS, konto Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. Dispositionskonto Uafviklet handel Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

10 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Steffen Morild Birgitte E. Bendtz Obligationer Kreditforeningsobligationer Kursværdi ,5 % BRFkredit % Nykredit % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.s.sa % Realkredit Danmark 27.s.s.oa Bevægelser i obligationsbeholdningen december 2013 Nom. Kursværdi Beholdning januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året 0 Beholdning 31. december

11 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst, obligationer Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling, anvendt i året Understøttelser Overført næste år pwc

12 Balance 31. december Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto til aktiver kapitalen Aktiver tilhørende driften Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf Dispositionskonto handler Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

13 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Lea L. Lok Gormsen Carsten Inger Manner-Jacobsen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer ,5 % BRFkredit % % Nykredit % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22s.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 27s.oa % Realkredit Danmark 23s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2013 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

14 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Resultatopgørelse Aktieudbytte Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Forvaltningsafgift Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling, anvendt i året Understøttelser Overført til næste år

15 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Aktier Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Tilgodehavende udbytteskat Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Uafviklet handel Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

16 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Specifikationer Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi ,5 % BRFkredit % BRFkredit 111.e.oa % Nykredit % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22s.s % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 23d.s % Realkredit Danmark 27s.s.oa % Realkredit Danmark 23s.sa % Realkredit Danmark 43d.oa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen januar december 2013 Beholdning 1 januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Aktier Stk. Skattemæssig indgangsværdi Kursværdi Danske Bank Sydbank Udbetalte understøttelser Journal nr Søren Hempel 1134 Steffen Morild 1142 Bjarne Vigensø 1158 Claus Maare 1176 Birgitte E. Bendtz 2004 Jesper Gormsen 2015 Inger Manner-Jacobsen 2016 Sofie E. Bendtz 2017 Mathilde E. Bendtz

17 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Resultatopgørelse Udbytte af aktier Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Forvaltningsafgift Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Henlagt til legatets formue i henhold til fundatsens 4 Understøttelser Hensættelse til senere uddeling, anvendt i året Overført til næste år

18 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Balance 31. december Aktiver Aktier Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Tilgodehavende udbytteskat Overført til aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo januar å Kursregulering af aktier Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Overført fra resultatopgørelsen, jf. fundatsens Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Uafviklet handler Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

19 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Holger Bengaard Poul Sørensen Obligationer Nom. Kursværdi ,5 % BRFkredit % % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark % Nykredit % 03.d % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark 27.s.s.oa % Realkredit Danmark 23.s.sa Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2013 Beholdning januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Nom Kursværdi Aktier Stk. Skattemæssig indgangsværdi (1/1 2010) Kursværdi 690 Carlsberg, A Bevægelser i aktiebeholdningen 1. januar- 31. december Beholdning januar Solgt i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

20 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Understøttelser Hensat til senere uddeling, anvendt i året Tilskud til Advokatsamfundet Overført næste år

21 Balance 31. december Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto handel Hensættelse til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Skyldigt Advokatsamfundet Gældsforpligtelse Passiver

22 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Søren Hempel Holger Bengaard Jesper Gormsen Poul Sørensen Lea Louise Lok Gormsen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi ,5 % BRFkredit % e.oa % Nykredit % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark 23.s.sa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 27.s.s.oa % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.s.sa % Realkredit Danmark 23.s.sa % Realkredit Danmark 43.d.oa Bevægelser i obligationsbeholdningen januar december 2013 Beholdning 1. januar i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Nom Kursværdi

23 Legat nr. VI Axel H. Pedersens Legat af 1970 Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Aktiver vedrørende rentenyder Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Danske Bank A/S, konto Aktiver vedrørende rentenyder II Aktiver (Renten af legatets aktiver (I) tilfalder vedtægtsbestemt rentenyder på livstid) Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført 1 Fondskapital Saldo januar Årets afkast Skattepligtig kursgevinst Understøttelser Dispositionskonto vedrørende rentenyder Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

24 Legat nr. VI Axel H. Pedersens Legat af 1970 Specifikationer Årets afkast Renteindtægter, obligationer og likvider Depotgebyrer Vedtægtsbestemt rentenyder Udbetalte Journal nr Else Skov Hansen 1158 Claus Maare Obligationer Rentenyder Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi ,5 % BRFkredit % Realkredit Danmark 23.sa % Nykredit A % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 23s.sa Bevægelser i obligationsbeholdningen januar december 2013 Nom. Kursværdi Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

25 Legat nr. VI Axel H. Pedersens Legat af 1970 Specifikationer Rentenyder II Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi ,5 % BRFkredit % Realkredit Danmark 23.sa % Nykredit % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 23s.sa Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2013 Beholdning januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Nom

26 Legat nr. VII Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Udbetalte understøttelser Overført til næste år

27 Legat nr. VII Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften A / Aktiver IV Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Uafviklet handel Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

28 Legat nr. VII Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Ane G. Bentsen Søren Hempel Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 23.s.sa Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2013 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Nom Kursværdi

29 Legat nr. VIII Danske Lovs Mindelegat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til fondskapital Det årlige afkast tillægges fondskapitalen indtil den april jf. tidligere overretssagfører P. Stampes skrivelse til Sagførerrådet af juni

30 Legat nr. VIII Danske Lovs Mindelegat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Aktiver Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Overført fra resultatopgørelsen Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

31 Legat nr. VIII Danske Lovs Mindelegat Specifikationer Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Danske Kredit annuitetslån % 0.3.d. 2002/ % Nykredit 3.a % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23s.sa Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2013 Beholdning 1. januar i året 0 0 Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Nom. 27

32 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling, anvendt i året Understøttelser Overført til næste år

33 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto handel Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

34 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Specifikationer Understøttelser Journal nr Lea L- Lok Gormsen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kurs Kursværdi ,5 % BRFkredit % Nykredit % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22.S.S % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 27s.s.oa % Realkredit Danmark 23.s.sa Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2013 Beholdning januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Nom Kursværdi

35 Resultatopgørelse Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Renter af obligationer Renter af indestående i bank 251 Skattepligtig kursgevinst Indtægter Depotgebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling Uddelinger

36 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Balance 31. december Aktiver Obligationer Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Ild Aktiver tilhørende driften A A Passiver Saldo januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto handel Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

37 Specifikationer Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Udbetalte understøttelser Journal nr Birgitte E. Bendtz Holger Bengaard Inger Manner-Jacobsen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kurs Kursværdi 3,5 % BRFkredit % Nykredit % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 27s.s.oa % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.s.sa % BRFkredit % Realkredit Danmark 43.d.oa Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december Beholdning januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Nom. 33

38 Regnskabspraksis Årsregnskaberne for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond for 2013 er aflagt efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Renter Årets renteindtægter er medtaget i resultatopgørelsen efter forfaldsprincip. Skat Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 25 %. Der afsættes ikke udskudt skat i regnskaberne. Balancen Obligationer Obligationsbeholdningen er optaget til kursværdi på balancetidspunktet og årets kursregulering er foretaget over fondskapitalen. Skattepligtige kursgevinster overføres til resultatopgørelsen. Aktier Aktiebeholdningen er optaget til kursværdi på balancetidspunktet og årets kursregulering er foretaget over fondskapitalen. 34

39 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Bilag til selvangivelsen

40 Indholdsfortegnelse Side Erklæringer Ledelsens erklæring Den uafhængige revisors erklæring 2 Oplysninger og legaterne 3 Bilag til selvangivelsen Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat 4 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat 6 Legat nr. IV Justitsråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat 7 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns 8 Legat Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat 9 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens 10 Mindelegat

41 Ledelsens erklæring Legaternes bestyrelse har godkendt opgørelsen af de skattepligtige indkomster for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond for regnskabsåret januar december 2013 med tilhørende specifikationer. Det kan bekræftes, at der ikke os bekendt foreligger yderligere oplysninger af betydning for opgørelserne af de skattepligtige indkomster, udover de i opgørelserne anførte forhold. København, den 30. april 2014 Bestyrelse Morten Bodil Hedeager Ravn

42 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen i Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Vi har opstillet de skattemæssige opgørelser for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond for indkomståret 2013 på grundlag af fondens årsregnskab for 2013 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. De skattemæssige opgørelser omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med oplysninger. 4410, Opgaver om opstilling af finansielle Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at og præsentere de skattemæssige opgørelser efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. De skattemæssige opgørelser samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af de skattemæssige opgørelser, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille de skattemæssige opgørelser. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller om, hvorvidt de skattemæssige opgørelser er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. De skattemæssige opgørelser er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende dansk skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. De skattemæssige opgørelser er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond og SKAT. Hellerup, den 30. april 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Erik Stener statsautoriseret revisor fcjornbæk statsautoriseret revisor

43 Oplysninger og legaterne Legaterne Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Kronprinsessegade København K Telefon: Telefax: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Skattekommune Fonde og foreninger Øst Østbanegade København 0 Revisor Statsautoriseret Revisionspartnerseiskab Strandvejen Hellerup

44 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2013 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling, anvendt i året Bundfradrag Anvendt fradrag 0 Skattepligtig indkomst 0 0 Skat at betale

45 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2013 ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling, anvendt i året Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale

46 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2013 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af Hensat til senere uddeling, anvendt i året Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale

47 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2013 ifølge regnskab Bundfradrag 0 Årets uddelinger (understøttelser) (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling, anvendt i året Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale pwc

48 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2013 ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Tilskud til Advokatsamfundet Hensat til senere uddeling, anvendt i året Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale

49 Legat nr. IX Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2013 ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (udbetalte understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling Bundfradrag 0 Anvendt fradrag 0 Skattepligtig indkomst 0 0 Skat at betale

50 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2013 ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling, anvendt i året Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 10

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015 1 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskaberne

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-34 Bilag til selvangivelsen 2012 1-10 Side Selvstændige legater

Læs mere

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013 CVR-nr. 53 35 46 10 den - selvejende institution Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

"Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab 2$314. I CVR-nr. 36 08 63 43

Sagførergården - selvejende institution Årsregnskab 2$314. I CVR-nr. 36 08 63 43 "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab 2$314 I CVR-nr. 36 08 63 43 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Selvstwndige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understottelsesfond Arsregnskab 2014

Selvstwndige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understottelsesfond Arsregnskab 2014 Selvstwndige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understottelsesfond Arsregnskab Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhamgige revisors pategning pa arsregnskaberne

Læs mere

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2013

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2013 CVR-nr. 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-8 Bilag til selvangivelsen 2013 1-4 Side 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat af

Læs mere

Birthe Daells Fond Arsregnskab m.v.

Birthe Daells Fond Arsregnskab m.v. Birthe Daells Fond Arsregnskab m.v. Indholdsfortegnelse Arsregnskab 2013 Bilag til selvangivelsen 2013 Birthe Daells Fond Arsregnskab Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning Den revisors

Læs mere

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Legatoplysninger Årsregnskab

Læs mere

CVR-nr "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab m.v. 2012

CVR-nr Sagførergården - selvejende institution Årsregnskab m.v. 2012 CVR-nr. 53 35 46 10 "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Side Årsregnskab 2012 1-9 Revisionsprotokollat for 2012 145-148 Bilag til selvangivelsen 2012 1-5

Læs mere

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2012

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2012 CVR-nr. 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-8 Bilag til selvangivelsen 2012 1-4 Side CVR-nr. 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat

Læs mere

CVR-nr. 11 67 25 07. Birthe Daells Fond Årsregnskab m.v. 2012

CVR-nr. 11 67 25 07. Birthe Daells Fond Årsregnskab m.v. 2012 CVR-nr. 11 67 25 07 Birthe Daells Fond Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-9 Bilag til selvangivelsen 2012 1-6 Side CVR-nr. 11 67 25 07 Birthe Daells Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagforer H. Toftkilds Legat afi926 Arsregnskab 2014

Sagforer H. Toftkilds Legat afi926 Arsregnskab 2014 1 Sagforer H. Toftkilds Legat afi926 Arsregnskab 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning Den uafhwngige revisors pategning pa arsregnskabet 2 Ledelsesberetning Legatoplysninger 3

Læs mere

Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2014

Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2014 1 Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2014 I Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Fonds oplysninger 3 Årsregnskab

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Fondsoplysninger Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

"Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab CVR-nr

Sagførergården - selvejende institution Årsregnskab CVR-nr "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab 2015 1 CVR-nr. 36 08 63 43 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 3 Årsregnskab

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gaia Foundation. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 26 19 45 39

Gaia Foundation. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 26 19 45 39 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern Telefon 96 8010 00 Telefax 96 8010 01 Gaia Foundation CVR-nr. 26 19 45 39 Årsrapport for 2006 PricewaterhouseCoopers

Læs mere

AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014

AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 Adresse Kampmannsgade

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Forvaltningsdepot nr. 3020838612 CVR-nr. 11 60 45 87 Indholdsfortegnelse Oplysninger

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Holger og Carla Tornøe s Fond Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2013-31. december 2013. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2013-31. december 2013. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2013-31. december 2013 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2012-31. december 2012. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2012-31. december 2012. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2012-31. december 2012 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon Telefax www.deloitte.dk 36 10 20 30 36 10 20 40 Holger og Carla Tornøe s Fond

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Birthe Daells Fond Arsregnskab 2015

Birthe Daells Fond Arsregnskab 2015 1 Birthe Daells Fond Arsregnskab 2015 1 Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning Den uafhxngige revisors pategning pa arsregnskabet Ledelsesberetning Fondsoplysninger Arsregnskab Resultatopgorelse

Læs mere

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010 fjcewifrhousf(ajpers ri Pi-cewa terholisecoopel"s Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern www.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 9680 io ol Gaia Foundation CVR-nr.

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab Holger og Carla Tornøe s Fond

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab Holger og Carla Tornøe s Fond Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10 CVR-nr. 87 10 89 10 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde, d. 09.03.15 Laurits Toft Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. Årsregnskab 2015

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. Årsregnskab 2015 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V Årsregnskab 2015 29. marts 2016 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 28 66 50 08. Ejendomsinvesteringsselskabet. Bymidte A/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2013

CVR-nr. 28 66 50 08. Ejendomsinvesteringsselskabet. Bymidte A/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2013 CVR-nr. 28 66 50 08 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension. CVR-nr. 27 70 08 10

Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension. CVR-nr. 27 70 08 10 Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB CVR-nr. 27 70 08 10 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 3 Oplysninger om foreningen 3 Regnskabspraksis 4 Generelt

Læs mere

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Bent Lauritzen Dirigent Side

Læs mere

K/S Danskib 22. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014. CVR-nr. 18 21 30 01

K/S Danskib 22. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014. CVR-nr. 18 21 30 01 K/S Danskib 22 CVR-nr. 18 21 30 01 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Soransk Samfunds Understøttelses Fond

Soransk Samfunds Understøttelses Fond Soransk Samfunds Understøttelses Fond CVR nr: 11 60 95 70 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 0432 206 830 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet og

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 53 28 98 19. Årsregnskab 2015

DANSK BRYGMESTER FORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 53 28 98 19. Årsregnskab 2015 DANSK BRYGMESTER FORENING Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

K/S Hamlet. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret CVR-nr

K/S Hamlet. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret CVR-nr K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 15 19 29 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN. Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V. Forenings reg.nr. 2750

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN. Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V. Forenings reg.nr. 2750 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V Forenings reg.nr. 2750 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Gaia Foundation. pmcewtfrhousf(mpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2008

Gaia Foundation. pmcewtfrhousf(mpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2008 pmcewtfrhousf(mpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern ww.pwc.dk Telefon 96 801000 Telefax 96 801001 Gaia Foundation CVR-nr. 26 19 45

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76

Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76 Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. juni 2014. Carsten Hornstrup Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88 Årsrapport 2015 Nordea Bank-fonden CVR-nr.: 11 70 34 88 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generelle oplysninger 4 Ledelsesberetning 6 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8

Læs mere

Anders Lassen Fonden CVR-nr

Anders Lassen Fonden CVR-nr CVR-nr. 19 16 89 48 Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

2 4. MAR 20U. Esbjerg Kommune SKANNINGEN EK I FF

2 4. MAR 20U. Esbjerg Kommune SKANNINGEN EK I FF 243214 14 11U187 cvr.nr. 53 55 22 18 v/jens Peter Juhl Midtfenner 11, 676 Ribe Telefon: 75 42 22 14 Mail: midtfenner(a),stofanet.dk Esbjerg Kommune SKANNINGEN 2 4. MAR 2U 23. marts 214 Esbjerg Kommune

Læs mere

Soransk Samfunds Legat for Gammelsoranere og Deres efterladte

Soransk Samfunds Legat for Gammelsoranere og Deres efterladte Soransk Samfunds Legat for Gammelsoranere og Deres efterladte CVR nr: 32 41 05 45 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1007 650 821 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND CVR-nr. 28 89 38 25 Arsrapport 33 B DK - 1256 K0BENHAVN K TLF.: +45 77 40 16 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk Indholdsfortegnelse Side Fondsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Holger og Carla Tornøe s Fond

Indholdsfortegnelse. Holger og Carla Tornøe s Fond Årsregnskab 2010 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for 2010

Læs mere

K/S Vesterhavet. Skattemæssige opgørelser for. CVR-nr Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.

K/S Vesterhavet. Skattemæssige opgørelser for. CVR-nr Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark. K/S Vesterhavet CVR-nr. 14 63 19 92 Skattemæssige opgørelser for 2016 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2009

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

:09 OU187PM129. Årsregnskab Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat. CVR nr stednr

:09 OU187PM129. Årsregnskab Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat. CVR nr stednr Årsregnskab 2013 CVR nr. 32 00 10 33 stednr. 942037 04-06-2014 10 09OU187PM129 W^^ Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret I. januar -

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41. Arsregnskab for 2013

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41. Arsregnskab for 2013 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Arsregnskab for 2013 Arsregnskabets Ledelsespategning Bestyrelse og har dags dato aflagt arsregnskabet for regnskabsaret

Læs mere

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 25 91 26 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/6 2014 Mikael Lunøe Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2008/2009 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 30/9 2009 dirigent Banegårdspladsen 6 1 DK-6000 Kolding Vendersgade 26 1 DK-7000

Læs mere

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december 2013)

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december 2013) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Køng Borgerforening CVR-nr. 69 67 52 12 Specifikationer for regnskabsåret 2013 samt opgørelse af skattepligtig indkomst Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000,

Læs mere

pwc Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2014

pwc Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2014 pwc Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 2

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77

Læs mere

Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej Klampenborg

Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej Klampenborg Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej 4 2930 Klampenborg CVR-nr. 17 64 06 82 Årsrapport for 2015 22. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegninger: Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere