Folkeskoles inddragelse af elevs mobiltelefon ud over skoletiden. 20. februar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009 20-3. Folkeskoles inddragelse af elevs mobiltelefon ud over skoletiden. 20. februar 2009"

Transkript

1 Folkeskoles inddragelse af elevs mobiltelefon ud over skoletiden En folkeskoleelev blev i en undervisningstime ringet op af sin mor. Skolen tog mobiltelefonen fra eleven og beholdt den til næste dag. Det klagede drengens far over. Ombudsmanden udtalte sig generelt om rækkevidden af 52 i den dagældende folkeskolelov. Bestemmelsen bemyndigede undervisningsministeren til at fastsætte regler om fremme af god orden i skolerne. Ombudsmanden udtalte at der var hjemmel til at fastsætte regler om elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden, herunder at inddrage elevernes mobiltelefoner i skoletiden. Men 52 kunne ikke udstrækkes i tidsmæssig henseende til at iværksætte foranstaltninger over for eleverne der greb ind i deres fritid, altså rakte ud over skolens tilbud samme dag. Ombudsmanden mente i den konkrete sag at det var kritisabelt at skolen havde beholdt elevens mobiltelefon længere end til det tidspunkt hvor eleven havde fri den dag telefonen blev inddraget. 20. februar 2009 Forvaltningsret Ombudsmanden udtalte også at skolens hidtidige politik om inddragelse af elevers mobiltelefoner generelt betragtet savnede hjemmel og i øvrigt også var i strid med proportionalitetsprincippet. Skolen ændrede under ombudsmandens behandling af sagen retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner, og ombudsmanden udtalte at de ændrede retningslinjer ikke gav ham anledning til bemærkninger. (J.nr ). Åbjergskolen tilbageholdt i 2006 midlertidigt A s søns mobiltelefon fordi drengens mor ringede til ham i en undervisningstime. Så vidt jeg forstår det, ringede A til skolen samme dag for at lave en aftale om afhentning af telefonen, men skolens sekretær kunne tilsyneladende ikke finde telefonen. A kunne derfor ikke hente den hverken på skolens kontor eller hos pedellen. Sønnens mor fik om aftenen oplyst af klasselæreren hvor mobiltelefonen befandt sig. Næste dag fik sønnens mor mobiltelefonen udleveret på skolens kontor. Hun måtte tage tidligere fra arbejde og køre i taxa fra Frederikssund Station for at nå at hente telefonen inden skolens kontor lukkede kl

2 A klagede den 2. maj 2006 til Frederikssund Kommune over Åbjergskolens procedurer i forbindelse med tilbageholdelse af mobiltelefoner i skoletiden. Han anførte at skolen efter hans opfattelse ikke havde hjemmel til at tilbageholde en mobiltelefon efter undervisningens ophør eller til at forlange at en forælder personligt skulle hente en tilbageholdt mobiltelefon. Han mente at det var en krænkelse af privatlivets fred. Frederikssund Kommune traf afgørelse i sagen den 22. august Kommunen skrev bl.a. følgende: Skoleleder ( ) har oplyst, at skolens politik gennem mange år har været og er at man gerne må medbringe mobiltelefoner på skolen, men at de skal være slukkede i undervisningstiden. Er de ikke det, og anvendes de den ene eller den anden vej, inddrages telefonen og afleveres på skolens kontor, hvor den kan afhentes af en forælder. Hvis det ikke er muligt at afhente telefonen indenfor kontorets åbningstid, kan der træffes aftale med en pedel om afhentning på et andet tidspunkt. (Skolelederen) oplyser videre, at det er en politik som skolen har haft gennem mange år, og at den er vedtaget af bestyrelsen. Det fremgår af folkeskolelovens 44, stk. 4, at det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte ordensregler for skolen, og hvis skolebestyrelsen ikke gør det, er det skolelederen der træffer alle konkrete afgørelser jf. folkeskolelovens 45, stk. 2. Sagen er blevet vurderet af Kommunernes Landsforenings juridiske kontor som bemærker, at de på denne baggrund har vanskeligt ved at se, at fremgangsmåden ikke har været lovlig. A rettede herefter henvendelse til Undervisningsministeriet som i en af 4. september 2006 bl.a. skrev: Hvis der i skolens ordensreglement er bestemt, at mobiltelefoner skal være slukket i timerne, samt at læreren kan konfiskere telefonen, hvis den ringer i timen, så er det i overensstemmelse med såvel ordensreglementet som bekendtgørelsen. Det bliver dog betænkeligt når læreren beholder elevens telefon efter skoledagens slutning og pålægger forældrene at skulle afhente den. 2/17

3 Frederikssund Kommune udtalte præciserende den 8. juni 2007 at mobiltelefoner der er blevet tilbageholdt af Åbjergskolen, vil kunne hentes af forældrene på skolens kontor umiddelbart efter tilbageholdelsen. Det er således ikke skolens politik at tilbageholde telefonen efter undervisningstidens ophør. Hvis forældrene er forhindrede i at hente telefonen inden for skolens normale åbningstid, kan de kontakte skolens pedeller som vil udlevere den. A klagede herefter til mig, og jeg bad Frederikssund Kommune om at udtale sig om det hjemmelsspørgsmål der er rejst i sagen, herunder særligt hjemmelen til at tilbageholde skoleelevers mobiltelefoner ud over undervisningstiden og pålægget om at forældrene ikke eleverne selv skal hente tilbageholdte mobiltelefoner. Jeg bad også kommunen om at oplyse hvordan skolen sikrer sig at tilbageholdelsen ikke strækker sig ud over undervisningstidens ophør hvis elevens forældre har almindeligt fuldtidsarbejde og ikke kan hente telefonen før normal arbejdstids ophør. Jeg bad endvidere Frederikssund Kommune oplyse hvornår skolens normale åbningstid ophører, og under hvilke omstændigheder og på hvilke tidspunkter forældrene kan få telefonerne udleveret af skolens pedeller uden for skolens normale åbningstid. Frederikssund Kommune har i den anledning udtalt følgende: Det fremgår af folkeskolelovens 44, stk. 4, at det er skolebestyrelsen der fastsætter skolens ordensregler. Det følger nærmere af folkeskolelovens 45, stk. 1 og stk. 2, at skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen, og at skolens leder træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. Det fremgår yderligere af bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen, at skolebestyrelsen fastsætter ordensregler for skolen og tillige kan fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne, jf. 3, stk. 2. Som det fremgår af sagen, har Åbjergskolens skolebestyrelse fastsat sådanne ordensregler, som vedlægges som bilag til sagen. Det følger af ordensreglerne, at mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. Som det er oplyst af Åbjergskolens leder ( ) er skolens holdning, at mobiltelefoner er kommet for at blive. Muligheden for at forbyde dem fuldstændigt i skoletiden er til stede, og adskillige andre skoler har forbudt mobiltelefoner i skoletiden. 3/17

4 Skolebestyrelsen på Åbjergskolen har besluttet ikke at forbyde anvendelsen af mobiltelefoner, men har fastsat rammerne for anvendelsen. Skolen gør brug af mobiltelefoner i undervisningen ud fra et pædagogisk sigte. Eleverne bruger mobiltelefoner som fotoapparater, som regnemaskiner, til netværk m.m. Denne anvendelse skal altid ske i samarbejde med den enkelte lærer. Ordensreglerne er ligeledes nødvendige, idet der er nogle elever, der ikke kan administrere ordningen vedr. anvendelse af mobiltelefoner, hvilket medfører uro og forstyrrer undervisningen. Ordningen omkring anvendelse af mobiltelefoner er indgået i samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og skolebestyrelse med forældrerepræsentanter. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden medmindre der er aftalt noget andet med læreren i forbindelse med undervisningssituationen. Såfremt eleven ikke overholder denne aftale, inddrager læreren telefonen, og afleverer den omgående til skolens kontor. Mobiltelefonen kan herefter afhentes af forældrene til eleven, der har fået inddraget sin mobiltelefon. Telefonen kan afhentes i kontorets åbningstid dagligt mellem kl til kl , eller efter aftale med én af skolens pedeller mellem kl og kl Formålet med at anmode forældrene om at afhente mobiltelefonen, er ønsket om en dialog med forældrene om elevens fremtidige brug af mobiltelefonen i undervisningstiden. Der er udelukkende tale om et pædagogisk formål med henblik på at opnå en forståelse hos eleven, så mobiltelefoner i fremtiden anvendes konstruktivt i undervisningen og ikke som et forstyrrende element. Frederikssund Kommune kan yderligere oplyse, at forældrene blot skal orientere skolens pedeller og aftale et afhentningstidspunkt, som foroven oplyst er fra kl til kl Frederikssund Kommune er af den opfattelse, at der er hjemmel i folkeskoleloven og i bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen til at udstede denne ordensregel. 4/17

5 Frederikssund Kommune er ligeledes af den opfattelse, at det almindelige proportionalitetsprincip er overholdt i denne sag. Kommunen vurderer ikke, at ordningen er mere vidtgående, og at det pædagogiske formål samt det forhold, at mobiltelefoner ikke skal forstyrre undervisningen og dermed læringen, kunne opnås med et mindre vidtgående middel. Jeg sendte A en kopi af Frederikssund Kommunes udtalelse og bad om hans eventuelle bemærkninger. A gjorde i sit svar bl.a. gældende at tilbageholdelsen af mobiltelefonen er ulovlig, kræver dommerkendelse og er i strid med reglerne om brev- og telefonhemmelighed. Frederikssund Kommune havde ingen bemærkninger til det. Den 8. september 2008 afgav jeg en foreløbig redegørelse hvor jeg gav udtryk for min foreløbige retsopfattelse. Jeg bad Frederikssund Kommune, Undervisningsministeriet og A om at udtale sig inden jeg afgav min endelige redegørelse i sagen. A har ikke fremsat bemærkninger til min foreløbige redegørelse. Frederikssund Kommune udtalte den 2. oktober 2008 følgende i anledning af min foreløbige redegørelse: Frederikssund Kommune tager den foreløbige udtalelse til efterretning, og tager initiativ til i samarbejde med Åbjergskolen og dens skolebestyrelse at bringe skolens praksis i overensstemmelse med de anbefalinger som der redegøres for i sagen. Undervisningsministeriet har oplyst over for kommunen at ministeriet har sendt en ny bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen i høring. Det vil følge direkte af den nye bekendtgørelses 9, at skolens leder kan tage en privat genstand i bevaring i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler. Genstanden kan efter skolelederens nærmere bestemmelse afhentes af eleven eller af forældrene senest ved skoletidens ophør samme dag eller, hvis væsentlige praktiske grunde taler herfor, på et andet tidspunkt. Frederikssund Kommune er tilfreds med denne præcisering i bekendtgørelsen. 5/17

6 Undervisningsministeriet udtalte den 18. december 2008 følgende i anledning af min foreløbige redegørelse: Regler fastsat i medfør af folkeskolelovens 52, 1. pkt., skal efter Undervisningsministeriets opfattelse tjene til at fremme god orden, når eleverne bruger skolens tilbud. Der kan efter Undervisningsministeriets opfattelse fastsættes bestemmelser om foranstaltninger, der rækker ud over, hvad der almindeligvis betegnes som skoletiden. Endvidere vil der efter ministeriets opfattelse i et vist, begrundet omfang være mulighed for at anvende disciplinære foranstaltninger i anledning af elevadfærd udvist uden for skolen. Skolens tilbud omfatter efter Undervisningsministeriets opfattelse hele skolens virksomhed, herunder - den skemalagte undervisning, - frikvarterer og pauser i øvrigt, - eftersidninger, - ekskursioner og lejrskole i forbindelse med undervisningen, jf. folkeskolelovens 16, stk. 5, - undervisning i elevernes fritid, jf. folkeskolelovens 3, stk. 3, - skolefritidsordningen, jf. folkeskolelovens 3, stk. 4, og - skolerejser, jf. folkeskolelovens 16, stk. 6. Begrebet skolens tilbud er bredere end begrebet skoletid, der efter ministeriets opfattelse alene omfatter den skemalagte undervisning samt de arrangementer m.v., som skolen forestår i forbindelse hermed, f.eks. ekskursioner og lejrskole, samt frikvarterer og pauser i øvrigt og eftersidninger. Med hensyn til tilbageholdelse af en elevs private genstande, f.eks. en mobiltelefon, vil en sådan tilbageholdelse efter Undervisningsministeriets opfattelse kunne opretholdes ikke kun i selve skoletiden, men i hele det tidsrum, hvor eleven anvender skolens tilbud, dvs. også skolens øvrige virksomhed, herunder skolefritidsordningen, fritidsundervisning og skolerejser. En tilbageholdelse af en elevs private genstand kan alene opretholdes over for eleven selv. Genstanden vil på eventuel anfordring skulle udleveres til en af elevens forældre på et tidligere tidspunkt. Med hjemmel i folkeskolelovens 52, 1. pkt., er der fastsat nærmere regler om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen i bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar /17

7 3 i bekendtgørelsen har følgende ordlyd: 3. Bekendtgørelsen fastsætter de øvre rammer for foranstaltninger, der kan iværksættes over for elever, der overtræder skolens ordensregler. Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler for skolen og kan tillige fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne. Stk. 3. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder, jf. dog 8, stk. 2 og 3. Det er Undervisningsministeriets opfattelse, at de i bekendtgørelsen anførte reaktionsmuligheder vil kunne anvendes ikke blot i anledning af en elevs opførsel i forbindelse med benyttelsen af skolens tilbud, men tillige i anledning af anden elevadfærd, der, selvom den er udvist uden for skolen, kan have en direkte indflydelse på god orden i skolen, herunder på respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Der kan endvidere fastsættes ordensregler, der omhandler elevernes adfærd uden for skolen, for så vidt adfærden kan have umiddelbar betydning for god orden i skolen. Efter Undervisningsministeriets opfattelse afskærer det forhold, at der ikke er fastsat ordensregler for en skole, ikke skolelederen fra at iværksætte foranstaltninger over for en elev, der har tilsidesat almindelige normer for god opførsel. Det tilføjes, at skolelederen ved iværksættelse af foranstaltninger over for en elev, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3, skal iagttage det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Ved vurderingen af, om en reaktion står i et rimeligt forhold til en forseelse, kan det have betydning, at der er tale om handlinger, der er foretaget af en elev, når denne ikke bruger skolens tilbud. Det bemærkes, at ovennævnte vil blive præciseret i en ny bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Åbjergskolen har, siden jeg afgav min foreløbige redegørelse, ændret sine retningslinjer for brugen af mobiltelefoner på skolen. Skolens ændrede retningslinjer af 7. januar 2009 ligger på skolens hjemmeside ( Retningslinjerne har følgende ordlyd: 7/17

8 Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner på Åbjergskolen. Eleverne er velkommen til at medbringe mobiltelefoner på skolen. Telefonerne skal være slukket i undervisningstiden, hvis der ikke er lavet en anden aftale med den enkelte lærer, for den enkelte lektion. Anvender eleven mobiltelefonen i strid med denne aftale, inddrager læreren telefonen, og afleverer den på skolens kontor. Eleven kan derefter afhente telefonen, når skoledagen er forbi. Kan eleven gentagne gange ikke følge disse regler, tager skolens ledelse kontakt til forældrene, for sammen med dem, og eleven, at finde en løsning. Den 20. februar 2009 afgav jeg min endelige redegørelse i sagen. Heri skrev jeg: Ombudsmandens udtalelse Jeg udtaler mig i denne sag om grænserne for de foranstaltninger en folkeskole kan iværksætte over for en elev der i skoletiden har overtrådt skolens ordensregler. Min udtalelse omhandler ikke de tilfælde hvor en elev har udvist uacceptabel eller uhensigtsmæssig adfærd under elevens deltagelse i skolens øvrige tilbud, f.eks. i skolefritidsordningen. Min udtalelse angår heller ikke de tilfælde hvor eleven udviser uacceptabel eller uhensigtsmæssig adfærd i sin fritid. Retsgrundlaget 52 i folkeskoleloven (nu lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007) har følgende ordlyd: 52. Undervisningsministeren kan fastsætte almindelige regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne, herunder regler om overflytning af elever til andre skoler i kommunen og regler om overflytning af elever i 10. klasse til andre uddannelsesforanstaltninger. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden. Folkeskolelovens 52 indeholder en bemyndigelse til at fastsætte regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne. Bestemmelsen skal efter min opfattelse ses i sammenhæng med opfyldelsen af folkeskolens formål, som bl.a. er at give eleverne kundskaber og færdigheder der forbereder dem 8/17

9 til videre uddannelse. Ved såvel en sproglig fortolkning af 52 som en fortolkning af bestemmelsens formål mener jeg at det er naturligt at forstå bestemmelsen sådan at bemyndigelsen ikke kan udstrækkes længere end til at fastsætte regler om ordensforanstaltninger i skolen. Bestemmelsen giver således efter min opfattelse kun hjemmel til at fastsætte regler om foranstaltninger til fremme af god orden når eleverne bruger skolens tilbud. Det fremgår hverken af bestemmelsens ordlyd, af formålet med bestemmelsen eller af forarbejderne til bestemmelsen at der over for den enkelte elev kan fastsættes regler om individuelle foranstaltninger der i tidsmæssig henseende griber ind i elevernes fritid. Undervisningsministeriet har i sin udtalelse til mig angivet skolens tilbud til at omfatte hele skolens virksomhed, f.eks. den skemalagte undervisning, frikvarterer og pauser i øvrigt, eftersidninger, ekskursioner og lejrskole i forbindelse med undervisningen, undervisning i elevernes fritid, skolefritidsordningen og skolerejser. Ministeriet oplyser at begrebet skoletid er snævrere end begrebet skolens tilbud. Skoletid omfatter efter ministeriets opfattelse den skemalagte undervisning og de arrangementer mv. som skolen forestår i forbindelse hermed, f.eks. ekskursioner og lejrskole, frikvarterer og pauser i øvrigt samt eftersidninger. Ministeriets forståelse af begreberne skolens tilbud og skoletid kan ikke give mig grundlag for kritik. Jeg henviser i øvrigt til mine bemærkninger fra s. 3 nederst til s. 4 nederst i denne redegørelse om hvornår skoletiden og skolens tilbud begynder og ophører for den enkelte elev. Undervisningsministeriet har med hjemmel i 52 i folkeskoleloven udstedt bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Bekendtgørelsens indhold ligger efter min vurdering inden for rammerne af bemyndigelsen i 52. Bekendtgørelsen fastsætter de ydre grænser for de foranstaltninger der kan iværksættes over for elever der overtræder skolens ordensregler. I bekendtgørelsens 5 opregnes de foranstaltninger der for visse klassetrin og på visse nærmere angivne betingelser kan tages i anvendelse. Det drejer sig om eftersidning i op til en time, udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge, varig overflytning til en parallelklasse, overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen og udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin. 9/17

10 Ministeriet har desuden i tilknytning til bekendtgørelsen udsendt en vejledning om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen (vejledning nr. 14 af 12. januar 1995). Det fremgår af vejledningen at adgangen til at fastsætte ordensregler omfatter hele skolens virksomhed, herunder skolefritidsordningen og fritidsundervisningen. Vejledningen henviser her til folkeskolelovens 3, stk. 3, hvoraf det fremgår at folkeskolen kan tilbyde eleverne undervisning i deres fritid. Det må vurderes konkret og individuelt i forhold til den enkelte elev fra dag til dag hvornår skoletiden ophører, og hvornår skolens (øvrige) tilbud begynder og ophører. For så vidt angår skoletiden, er det afgørende om der er skemalagte aktiviteter eller andre aktiviteter (der falder ind under begrebet skoletid) som skolen har besluttet eleven skal deltage i. Normalt vil skoletiden slutte når den skemalagte undervisning er slut. Skoletiden kan eventuelt slutte tidligere for elever der får lov at gå hjem i en eller flere skemalagte timer fordi læreren er fraværende, og der ikke er en vikar. Omvendt kan skoletiden forlænges i op til en time (jf. bekendtgørelsens 5, nr. 1) hvis eleven får en eftersidning. I en række tilfælde vil skoletiden for den enkelte elev blive efterfulgt af et andet skoletilbud, f.eks. en skolefritidsordning, fritidsundervisning eller lignende, der tidsmæssigt ligger i umiddelbar forlængelse af skoletiden. I disse tilfælde vil iværksatte ordensforanstaltninger over for eleven samme dag kunne udstrækkes til det tidspunkt hvor skoletilbuddet ophører for eleven den pågældende dag, forudsat at det er relevant og proportionalt. Hvis eleven har lov til at lade være med at deltage i skoletilbuddet og eventuelt efter aftale med forældrene kan gå hjem, kan iværksatte ordensforanstaltninger ikke tidsmæssigt udstrækkes længere end til det tidspunkt hvor eleven vælger at gå hjem. Skolen kan med andre ord ikke kræve foranstaltningen opretholdt over for eleven indtil skoletilbuddet den pågældende dag slutter. Hvis skoletiden tidsmæssigt ikke umiddelbart efterfølges af et andet skoletilbud den dag hvor skolen har iværksat ordensforanstaltninger over for eleven, vil de iværksatte ordensforanstaltninger højst kunne udstrækkes til det tidspunkt hvor skoletiden ophører for eleven den pågældende dag. Undervisningsministeriet har i sin udtalelse til mig tilkendegivet at der efter ministeriets opfattelse kan fastsættes bestemmelser om foranstaltninger der rækker ud over hvad der almindeligvis betegnes som skoletiden. Jeg er, som det fremgår, enig med ministeriet i dette. Der er dog tre forudsætninger for at jeg kan være enig med ministeriet. For det første at foranstaltningen som eleven faktisk deltager i, ikke tillige rækker ud over skolens tilbud den pågældende dag. For det andet at skolens tilbud i tidsmæssig henseende umiddelbart 10/17

11 efterfølger skoletiden den pågældende dag. Og for det tredje at foranstaltningen i det konkrete tilfælde er relevant og proportional. Nogle af skolens aktiviteter som hører under begrebet skoletid, foregår uden for skolens område og strækker sig tidsmæssigt over flere dage. I disse tilfælde vil iværksatte ordensforanstaltninger over for en elev kunne udstrækkes til det tidspunkt hvor aktiviteten ophører stadig forudsat at det er relevant og proportionalt. Hvis der således f.eks. under et lejrskoleophold er iværksat ordensforanstaltninger over for en elev, vil ordensforanstaltningerne efter omstændighederne kunne udstrækkes til det tidspunkt hvor lejrskolen slutter. Det fremgår af 44, stk. 4, i folkeskoleloven at skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler. 44, stk. 4, bestemmer alene hvem der har kompetencen til at fastsætte ordensregler. 44, stk. 4, er ikke som folkeskolelovens 52 en hjemmelsbestemmelse, og 44, stk. 4, giver ikke skolebestyrelsen beføjelse til at fastsætte ordensregler der ligger uden for rammerne af bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Frederikssund Kommune har sendt mig et print fra Åbjergskolens hjemmeside ( hvor der tidligere stod følgende om brugen af mobiltelefoner: Der må ikke anvendes mobiltelefoner i undervisningstiden. Sker dette alligevel, inddrages telefonen, og den kan så afhentes på skolens kontor, men kun af ejermandens forældre. Åbjergskolens retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner er, som det fremgår ovenfor, siden blevet ændret. Hjemmelsspørgsmålet Jeg mener klart at der er hjemmel i folkeskoleloven og i bekendtgørelsen om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen til at skolerne kan fastsætte regler om elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden. Skolerne kan således efter min opfattelse lovligt fastsætte ordensregler der f.eks. går ud på at eleverne ikke må medbringe mobiltelefoner i skolen, eller at eleverne skal aflevere deres mobiltelefon på skolens kontor hver morgen og hente den igen ved skoletids ophør, eller når skolens tilbud samme dag ophører forudsat at skolens øvrige tilbud ligger i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af skoletiden. Der kan også lovligt fastsættes ordensregler gående ud på at mobiltelefonerne skal være slukkede eller sat på funktionen lydløs i undervisningstiden og i frikvartererne. 11/17

12 Der er efter min opfattelse også hjemmel i folkeskoleloven og i bekendtgørelsen til at skolen uden dommerkendelse kan inddrage (midlertidigt tilbageholde) en elevs mobiltelefon i skoletiden hvis eleven ikke overholder de regler skolen har opstillet for brugen af mobiltelefoner. Det er min vurdering at hensynet til opfyldelsen af folkeskolens formål berettiger skolen til at iværksætte foranstaltninger der forhindrer forstyrrelse af undervisningen for den enkelte elev eller en gruppe af elever. Inddragelse af en mobiltelefon der har forstyrret undervisningen, er et velegnet middel til at opfylde dette formål. Jeg forudsætter naturligvis at skolen, mens mobiltelefonen er inddraget, ikke skaffer sig eller søger at skaffe sig adgang til de personlige oplysninger som ligger i telefonen. Jeg mener imidlertid ikke at skolen lovligt kan lade en midlertidig tilbageholdelse af en elevs mobiltelefon strække sig ud over det tidspunkt hvor eleven har fået fri. Folkeskolelovens 52 indeholder som nævnt efter min opfattelse en bemyndigelse til at fastsætte regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne. Bemyndigelsen giver kun hjemmel til at fastsætte regler om ordensforanstaltninger når eleverne bruger skolens tilbud. Der kan ikke over for den enkelte elev fastsættes regler om individuelle foranstaltninger der i tidsmæssig henseende griber ind i elevens fritid. Uden en udtrykkelig hjemmel hertil i loven mener jeg derfor ikke at inddragelsen af en elevs mobiltelefon kan forlænges til også at omfatte elevens fritid. Inddragelse af mobiltelefonen i elevens fritid har ikke det direkte formål umiddelbart at hindre forstyrrelse af undervisningen sådan som inddragelse i skoletiden har. Anstaltsforholdet Der er efter min opfattelse heller ikke hjemmel i det såkaldte anstaltsforhold til midlertidigt at tilbageholde elevers mobiltelefoner i deres fritid. Fra gammel tid har det været anerkendt at ledelsen af en offentlig anstalt (offentlig institution), f.eks. et sygehus eller en skole, uden udtrykkelig lovhjemmel kan udstede generelle regler til regulering af retsforholdet mellem institutionen og dens brugere. Synspunktet er at når institutionens eksistens er forudsat i lovgivningen, og der på statens finanslov eller i et kommunalt budget er en driftsbevilling til institutionen, må der i denne forudsætning ligge en tilstrækkelig hjemmel til at fastsætte de regler der er nødvendige for at få institutionen til at fungere i overensstemmelse med dens formål. Jeg henviser til Bent Christensen, Forvaltningsret, Opgaver, Hjemmel, Organisation (1997), s. 262 og 266 f, Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 118 og 213 ff, og Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 308 f. 12/17

13 Anstaltsforholdet kan imidlertid ikke udgøre en hjemmel til fastsættelse af ordensregler i folkeskolen. Det skyldes at der er en bemyndigelse til at fastsætte ordensregler i folkeskolelovens 52. Når Folketinget har reguleret et område ved lov, ophæves muligheden for på ulovbestemt grundlag at fastsætte regler (udstede en såkaldt anstaltsanordning) på det område som hjemlen dækker. Der er således ikke plads til en anstaltsanordning ved siden af de regler som udstedes med hjemmel i loven. Proportionalitetsprincippet Der gælder et princip i forvaltningsretten om at forvaltningen ved valget mellem flere muligheder er forpligtet til at anvende mindre indgribende foranstaltninger, hvis disse er tilstrækkelige, før der sættes ind med mere indgribende foranstaltninger. Derudover skal et anvendt middel stå i rimeligt forhold til målet. Proportionalitetsprincippet omfatter dels et krav om at en forvaltningsmyndigheds beslutning står i et acceptabelt forhold til det mål der forfølges med beslutningen (forholdsmæssighedskravet), dels et krav om at en beslutning er nødvendig til varetagelse af interesserne bag den (nødvendighedskravet). Princippet er bl.a. nærmere beskrevet af Bent Christensen, Forvaltningsret, Opgaver, Hjemmel, Organisation (1997), s. 201 ff, Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 262 ff, Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 372 ff, og Karsten Revsbech, Aktuel Dansk Forvaltningsret karakteristiske træk og udviklingstendenser (2008), s. 82 ff. Proportionalitetsprincippet gælder generelt og på alle områder af offentlig myndighedsudøvelse. Princippet er ikke fastslået i nogen lov; det er et såkaldt ulovbestemt princip. Men det gælder generelt med lovskraft og ved siden af eventuelle særligt fastsatte regler, på samme måde som hvis det fremgik af en lov. Proportionalitetsprincippet har derfor betydning også for skolernes fastsættelse af ordensregler og for skolernes konkrete valg af reaktioner over for eleverne. Det gælder uanset at det ikke udtrykkeligt fremgår af loven eller bekendtgørelsen at skolerne ved fastsættelse af ordensregler og i valget af reaktion for overtrædelse af ordensreglerne ikke må gå videre end formålet nødvendiggør. Åbjergskolens hidtidige ordensregler 13/17

14 Frederikssund Kommune har oplyst at en midlertidigt tilbageholdt mobiltelefon vil kunne hentes af forældrene på Åbjergskolens kontor umiddelbart efter tilbageholdelsen. Det er således ikke skolens politik at tilbageholde telefonen efter undervisningstidens ophør. Hvis forældrene er forhindrede i at hente telefonen inden for skolens normale åbningstid (hverdage mellem kl og kl ), kan de kontakte skolens pedeller (mellem kl og kl ) som vil udlevere den. Skolen beder forældrene om at hente mobiltelefonen fordi den ønsker en dialog med forældrene om elevens fremtidige brug af mobiltelefonen i undervisningstiden. Der er ifølge kommunen udelukkende tale om et pædagogisk formål, nemlig at opnå en forståelse hos eleven så mobiltelefoner i fremtiden anvendes konstruktivt i undervisningen og ikke som et forstyrrende element. Jeg noterer mig Frederikssund Kommunes oplysning om at det ikke er Åbjergskolens politik at tilbageholde elevernes mobiltelefoner efter undervisningstidens ophør. Men kravet om at en af forældrene skal hente telefonen, vil ikke desto mindre ofte reelt føre til at det sker. Jeg har lagt til grund at inddragelsen af (A) s søns mobiltelefon skete på en almindelig skoledag. Jeg er ikke klar over præcis hvornår (A) s søns skoletid ophørte den pågældende dag. Jeg er heller ikke klar over om skoletiden den pågældende dag blev efterfulgt af et andet skoletilbud som (A) s søn deltog i. Dette har imidlertid ingen betydning i den konkrete sag. Tilbageholdelsen af (A) s søns mobiltelefon strakte sig nemlig til næste dag kl. 14. Skolen kunne ikke finde mobiltelefonen da (A) ringede for at aftale tid til at hente den. Derfor kunne telefonen først blive udleveret næste dag. Der er ikke hjemmel i folkeskoleloven til at opretholde en midlertidig tilbageholdelse af en elevs mobiltelefon når eleven har fri. Derfor er det min opfattelse at det er kritisabelt at Åbjergskolens midlertidige tilbageholdelse af (A) s søns mobiltelefon varede længere end til det tidspunkt hvor drengen havde fri. Det forekommer mig i øvrigt indlysende at det generelt er et praktisk problem for en række udearbejdende forældre at nå at hente en midlertidigt tilbageholdt mobiltelefon samme dag i skolens kontortid. Forældrene kan ikke på grund af skolens ønske om en dialog med netop dem i forbindelse med at mobiltelefonen udleveres overlade afhentningen til andre. Kommunens oplysning om at skolens pedeller kan kontaktes mellem kl og kl med henblik på afhentning af inddragne mobiltelefoner, understøtter min antagelse om at ordningen generelt må give anledning til praktiske problemer for forældrene. Hertil kommer at afhentningsperioden mellem kl og kl både dækker et tidsrum før skoletid og et (længere) tidsrum efter skoletids ophør. 14/17

15 Eftersom der ikke er hjemmel i folkeskoleloven til at tilbageholde elevers mobiltelefoner i elevernes fritid, er Åbjergskolen forpligtet til på almindelige skoledage at udlevere en inddraget mobiltelefon samme dag den er inddraget, senest ved skoletidens ophør eller når eleven ophører med at bruge skolens tilbud, forudsat at tilbuddet er begyndt i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Hvis skolen har etableret en ordning hvor dette i mange tilfælde ikke kan lade sig gøre fordi skolen ikke vil aflevere mobiltelefonen til eleven selv handler skolen i disse tilfælde ulovligt. Det er min opfattelse at Åbjergskolens hidtidige politik i praksis fører til at skolen ofte kommer til at tilbageholde elevers mobiltelefoner, også når eleverne har fri. Det er der ikke hjemmel til i folkeskoleloven. Ordningen om at forældrene kan hente mobiltelefonen hos pedellerne, forekommer desuden ikke formålstjenlig i betragtning af kommunens betoning af ønsket om en dialog med forældrene om elevens fremtidige brug af mobiltelefon i undervisningstiden. Jeg har svært ved at forestille mig at tanken har været at lade skolens pedeller gå i dialog med forældrene om elevens brug af mobiltelefon i skoletiden. Det er mere nærliggende at lade lærerne eller skolens ledelse varetage denne opgave. Jeg lægger i denne forbindelse, ud fra kommunens oplysninger, til grund at Åbjergskolens praksis vedrørende inddragelse af mobiltelefoner alene har et pædagogisk formål, nemlig at bibringe eleven en øget forståelse, og ikke også indeholder et element af straf. Derfor er ordningen om forældrenes afhentning af telefonen hos skolens pedeller efter min opfattelse også i strid med proportionalitetsprincippet. Ordningen er således ikke alene disproportional, dvs. mere indgribende end formålet nødvendiggør. Den er også generelt set uegnet til at opnå formålet. Skolens ønske om en dialog med forældre som ikke har mulighed for at hente telefonen i skolens kontortid samme dag, ville f.eks. kunne tilgodeses ved at skolen telefonisk kontakter forældrene og drøfter sagen med dem eller indkalder forældrene til et møde om sagen. Det behøver ikke at være samme dag som mobiltelefonen er inddraget. Af disse grunde er det min opfattelse at Åbjergskolens hidtidige politik på området generelt betragtet savner hjemmel og i øvrigt også er i strid med proportionalitetsprincippet. I min foreløbige redegørelse af 8. september 2008 skrev jeg at jeg var indstillet på at henstille til Frederikssund Kommune at tage initiativ til i samarbejde med Åbjergskolen at bringe skolens praksis om midlertidig tilbageholdelse af elevernes mobiltelefoner i overensstemmelse med folkeskoleloven. Herved sikrer skolen sig i hvert enkelt tilfælde at tilbageholdelsen ikke rækker ud over skoletiden, og at skolens praksis ikke strider imod proportionalitetsprincippet. 15/17

16 Frederikssund Kommune har i udtalelsen af 2. oktober 2008 meddelt mig at kommunen har taget min foreløbige udtalelse til efterretning. Kommunen har desuden meddelt mig at den tager initiativ til, i samarbejde med Åbjergskolen og dens skolebestyrelse, at bringe skolens praksis i overensstemmelse med mine anbefalinger. Åbjergskolen har nu ændret sine retningslinjer for brugen af mobiltelefoner på skolen. Skolens ændrede retningslinjer af 7. januar 2009 ligger på skolens hjemmeside ( Retningslinjerne har følgende ordlyd: Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner på Åbjergskolen. Eleverne er velkommen til at medbringe mobiltelefoner på skolen. Telefonerne skal være slukket i undervisningstiden, hvis der ikke er lavet en anden aftale med den enkelte lærer, for den enkelte lektion. Anvender eleven mobiltelefonen i strid med denne aftale, inddrager læreren telefonen, og afleverer den på skolens kontor. Eleven kan derefter afhente telefonen, når skoledagen er forbi. Kan eleven gentagne gange ikke følge disse regler, tager skolens ledelse kontakt til forældrene, for sammen med dem, og eleven, at finde en løsning. Åbjergskolens ændrede retningslinjer kan ikke give mig anledning til bemærkninger. Som det fremgår indledningsvis, har jeg forståelse for behovet hos kommunerne og skolerne for at regulere skoleelevers brug af mobiltelefoner i skoletiden. Der er imidlertid ikke mulighed for at se bort fra de forvaltningsretlige krav om hjemmel. Hvis der på skoleområdet er et generelt ønske om og behov for midlertidigt at kunne inddrage skoleelevers mobiltelefoner også i elevernes fritid, kræver det at der skabes lovhjemmel til det. At stille forslag om at skabe en sådan lovhjemmel falder imidlertid uden for ombudsmandens virksomhed da ombudsmanden ikke beskæftiger sig med lovgivningsspørgsmål. Det som Frederikssund Kommune i udtalelsen af 2. oktober 2008 til mig har oplyst om indholdet af 9 i et udkast til en ny bekendtgørelse, har givet mig grundlag for at rejse en særskilt sag af egen drift over for Undervisningsministeriet i henhold til 17, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. 16/17

17 17/17

Hf-elev bortvist fra uddannelsesforløb og tilhørende kostafdeling som følge af adfærd i fritiden

Hf-elev bortvist fra uddannelsesforløb og tilhørende kostafdeling som følge af adfærd i fritiden 2013-24 Hf-elev bortvist fra uddannelsesforløb og tilhørende kostafdeling som følge af adfærd i fritiden En hf-elev klagede over, at han var blevet bortvist fra sit uddannelsesforløb samt fra den kostafdeling,

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

Når børn og unge chikanerer elektronisk

Når børn og unge chikanerer elektronisk Når børn og unge chikanerer elektronisk Når børn og unge chikanerer elektronisk De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier åbner

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

2012-9. Afmelding fra grundforløb på teknisk skole

2012-9. Afmelding fra grundforløb på teknisk skole 2012-9 Afmelding fra grundforløb på teknisk skole En teknisk skole havde udelukket en elev fra undervisningen på grundforløbet til uddannelsen som web-integrator, fordi elevens faglige kvalifikationer

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Af kontorchef Rie Thoustrup Sørensen og chefkonsulent Ditte Marie Nørgård, Civilstyrelsen

Af kontorchef Rie Thoustrup Sørensen og chefkonsulent Ditte Marie Nørgård, Civilstyrelsen Af kontorchef Rie Thoustrup Sørensen og chefkonsulent Ditte Marie Nørgård, Civilstyrelsen Fondsmyndighedens reaktionsmuligheder efter fondsloven, når samarbejdet i en bestyrelse knirker 5 eksempler Civilstyrelsen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0104 Klageren: XX 7323 Give Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører: Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder Dagsorden Dato 15. september 2009 Tid 18-21 Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder 2 Elever Der er valgt nyt formandskab for elevrådet. Formand: Madalina Visan fra 9A. Næstformand: Malene

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

2014-11. 14. marts 2014

2014-11. 14. marts 2014 2014-11 Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere