Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Sønderborg Odense - Sønderborg. På basis af Målbeskrivelse april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Sønderborg Odense - Sønderborg. På basis af Målbeskrivelse april 2012"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Patologisk anatomi og cytologi Sønderborg Odense - Sønderborg På basis af Målbeskrivelse april Uddannelsesprogram juni 2013

2 Indhold 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse... 7 LOGBOG Kort beskrivelse af lærings metoder Obligatoriske kurser og forskningstræning Specialespecifikke kurser Generelle kurser Forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Nyttige kontakter Bilag KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN Uddannelsesprogram juni 2013

3 1. Indledning Specialet patologisk anatomi og cytologi er beskrevet i målbeskrivelsen, som findes på hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesprogrammer, som kan findes på under specialet. Specielle regionale forhold I videreuddannelsesregion Syd er der fire patologiafdelinger (Esbjerg, Odense, Sønderborg og Vejle). Alle afdelinger varetager hoveduddannelsesforløb, som alle omfatter ansættelse på to afdelinger. Ifølge specialeplanen kan de diagnostiske opgaver på afdelingerne inddeles i tre niveauer efter rekvirenternes specialiseringsgrad, hvor alle afdelinger har præparattyper på hovedfunktionsniveau og der til kommer regionsfunktionsniveau i Vejle og Odense samt højt specialiseret niveau i Odense. Uddannelsesprogrammerne og hoveduddannelsesforløbene tilrettelægges således, at den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling afstemmes med patologiafdelingens præparattyper. 2.1 Uddannelsens opbygning Hoveduddannelsens varighed er 4 år, og det overordnede indhold er beskrevet i målbeskrivelsen ( Dette uddannelsesprogram angiver hvordan uddannelsesforløbet konkret er tilrettelagt på de to patologiafdelinger i hhv. Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og Odense Universitetshospital. 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse Sønderborg (Patologisk Klinik, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg) Odense (Afdeling for klinisk patologi, Odense Universitetshospital) Sønderborg (Patologisk Klinik, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg) 1. år år 4. år 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de(t) ansættelsessted(er) lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. Ansættelsesstederne generelt (Sønderborg og Odense) Afdelingerne betjener hospitalsafdelinger og den primære sundhedstjeneste med patoanatomiske diagnoser og molekylærpatologiske undersøgelser baseret på undersøgelser af organer, væv og celler i forbindelse med screening, udredning, behandling, behandlingskontrol og obduktioner. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) I Sønderborg er der subspecialisering med varetagelse af gynækologi, gastrointestinalkanal inkl. lever og pancreas, hoved/hals, hud, bløddele, urologi, lunge og mamma. Afdelingens speciallæger dækker hver 2-4 af fagområderne. Sygehus Sønderjylland har hovedfokus på kolo/rektal-, mam- 3 Uddannelsesprogram juni 2013

4 ma- samt plastikkirurgisk kirurgi, imens de øvrige specialer dækker udredningsfunktion og benign kirurgi. Derud over udføres et bredt spektrum af molekylærpatologiske undersøgelsesmetoder inden for diagnostik og forskning. Sygehus Sønderjylland, Sønderborg varetager screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft inklusive dertil hørende HPV undersøgelse. Obduktioner udføres i det omfang de rekvireres af de kliniske afdelinger. I Odense er afdelingens drift organisatorisk opdelt i fagområder, kaldet ekspertområder: hæmatologi, gynækologi/obstetrik, gastrointestinalkanal inkl. lever og pancreas, hoved-hals, bløddele/nervesystem, hud, lunge/nyre/urologi/hjerte-kar og mamma. Afdelingens speciallæger er subspecialiserede og beskæftiget med 1-2 af fagområderne. På hvert fagområde er beskæftiget 2-4 speciallæger. Tillige udføres et bredt spektrum af molekylærpatologiske undersøgelsesmetoder inden for diagnostik og forskning. Obduktioner udføres i det omfang de rekvireres af de kliniske afdelinger. I begge afdelinger arbejder man på fagområderne i 2-4 måneders perioder, hvilket betyder at hoveduddannelseslægerne arbejder med alle fagområder, medens introduktionslægerne arbejder med udvalgte områder. Derved sikres at såvel introduktions- som hoveduddannelseslæger kan beskæftiges med kompetenceudviklende opgaver inden for rollen som medicinsk ekspert. De uddannelsesansvarlige overlæger tilrettelægger rotationen i fagområderne, og det er uddannelseslægens pligt at planlægge ferier og kurser i forhold til rotationen, så uddannelseslægen opnår tilstrækkelig tid i hvert enkelt fagområde. I tillæg forventes hoveduddannelseslæger at tilegne sig kompetencer inden for de øvrige lægeroller i løbet af uddannelsesstillingen (f.ex. tildelte administrative opgaver som uddannelseskoordinerende yngre læge, udvalgsarbejde, instruksudfærdigelse og endvidere som forsker, underviser og samarbejder). Lægelige opgaver som uddannelseslægen skal varetage: Den uddannelsessøgende deltager som minimum i følgende lægelige opgaver: Udskæring: Hyppighed og mængde aftales med det enkelte fagområde, men det forventes, den uddannelsessøgende læge kan arbejde selvstændigt efter en kort introduktion. Mikroskopi: Mængden af præparater til mikroskopi aftales med det enkelte fagområde, således at der tages hensyn til såvel den uddannelsessøgendes kompetenceniveau, kravet om udvikling af kompetenceniveau og afdelingens drift. Det forventes, at den uddannelsessøgende i løbet af hoveduddannelsen tilegner sig viden og kompetencer således at mikroskopiprocessen i tiltagende grad udføres selvstændigt, hvilket i særdeleshed gælder for fjerde år i hoveduddannelsesstillingen. Obduktioner: Der tilstræbes, at den uddannelsessøgende udfører omkring 25 obduktioner pr. år i Sønderborg og obduktioner i Odense. Obduktionerne udføres med tiltagende grad af selvstændighed, således man progredierer fra at udføre obduktioner med supervision til slutteligt i ansættelsen at fungere som supervisor for uddannelseslæger på lavere uddannelsestrin. Multidisciplinære konferencer: Deltagelse og opgaver ved de multidisciplinære konferencer aftales med det enkelte fagområde, men det forventes at den uddannelsessøgende i 1., 2. og 3. år i hoveduddannelsen kan præsentere egne præparater/patient cases med stigende kompleksitet i løbet af forløbet. På 4. år forventes 4 Uddannelsesprogram juni 2013

5 det, at den uddannelsessøgende kan forberede og afvikle hovedparten af patologens rolle i forbindelse med de multidiciplinære konferencer. Undervisning Konferencer: Inden for næsten alle fagområder i afdelingen afholdes konferencer med sygehusenes klinikere. Konferencerne afvikles i de DMCG-baserede multidisciplinære teams, og er handlingsrettede med udgangspunkt i aktuelle patientforløb. Hyppigheden varierer mellem fagområderne og varierer fra daglige til månedlige konferencer, men oftest er der tale om 1-2 ugentlige konferencer. Afdelingens speciallæger deltager sammen med den/de uddannelsessøgende læger på fagområdet i det omfang det skønnes formålstjenstligt i forhold til lægens uddannelsesprogram og plan. Den uddannelsessøgende læge vil få til opgave at præsentere eller referere patologisvar jfr. ovenstående. Den uddannelsessøgende læge opnår kompetencer som kommunikator, professionel og samarbejder. Formaliseret undervisning, Sønderborg: Der er daglige møder efter behov for afdelingens læger med diskussion af præparater fra arbejdsdagen, såvel vanskelige, pædagogiske og sjældne cases. En gang månedligt afholdes formaliseret undervisning om et emne inden for et af afdelingens subspecialer inklusive molekylær patologi. Tillige er der ugentlige forskningsundervisning, der afvikles efter behov. Formaliseret undervisning, Odense: Forsknings- og undervisningsmøder: Indhold: Mødet består dels af præparatpræsentation (15 min.) og dels præsentation af forskningsprojekt (30 min.). Præparatpræsentationen varetages af afdelingens reservelæger og består i præsentation af en sjælden, pædagogisk eller problematisk case fra dagligdagens præparater. Speciallæger kan ligeledes præsentere kortfattede cases, hvis tiden tillader det. Præsentation af forskningsprojekt varetages af afdelingens læger, forskerstuderende, bioanalytikere eller inviterede forskere. Tidspunkt: Hver onsdag kl undt. ferieperioder (fremgår af programmet). Sted: Konferencerummet på 3. sal. Deltagere: Alle læger, forskerstuderende og andre relevante nøglepersoner (ex. bioanalytiker undervisere). Mødeleder: Afdelingens forskningsprofessorer. Program: Programmet findes på afdelingens intranet og koordineres af forskningsprofessor og den uddannelseskoordinerende yngre læge. Faglige personale møder: Indhold: På mødet holdes foredrag af inviterede foredragsholdere, der almindeligvis rekrutteres blandt afdelingens personale eller andet personale på OUH og omhandler f.eks. implementering af nye metoder, resultater af forskningsprojekter eller patientrelaterede udviklingsprojekter. Tidspunkt: Hver tredje mandag i måneden undt. juli og august. Sted: Kursussalen (1. sal). Deltagere: Hele personalegruppen og forskerstuderende. Mødeleder: Møderne arrangeres af afdelingens uddannelsesudvalg og rollen som tovholder går på skift mellem udvalgsmedlemmerne. Program: Programmet findes i afdelingens aktivitetskalender på Infonet. 5 Uddannelsesprogram juni 2013

6 Staffmeetings: Indhold: Til møderne holdes foredrag om skiftende emner inden for OUH kræftbehandling med vekslende undervisere og ofte med multidisciplinær tilgang. Tidspunkt: Onsdag kl en gang månedligt undt. januar, juli og august. Sted: Auditorium 1+2, Kløvervænget 6, stuen. Deltagere: Hele personalegruppen og forskerstuderende Mødeleder: Arrangeres af gruppe med repræsentation fra flere specialer. Program: Annonceres pr. mail og findes tillige på afdelingens Infonet. Møderne afholdes en onsdag i semestermånederne kl efter rundsendt plan og med deltagelse af læger og andet personale, der beskæftiger sig med para- og kliniske aspekter af kræftbehandling. Anden undervisningsaktivitet: Som uddannelsessøgende læge i Odense kan man blive tilknyttet Syddansk Universitet som underviser. Undervisningsopgaverne koordineres af afdelingens kliniske professor. Undervisningen er dels gennemgang af obduktioner (gælder for alle obducenter) og dels formaliseret undervisning som holdtimer eller forelæsninger. Som underviser opnår den uddannelsessøgende læge kompetencer inden for lægerollen kommunikator, professionel og akademiker. Laboratoriekurser Molekylærpatologi: I løbet af ansættelsen i både Odense og Sønderborg afholdes laboratoriekursus i molekylærpatologi med introduktion til generelle molekylærpatologiske principper og anvendte undersøgelsesmetoder såvel teoretisk som praktisk med laboratorieøvelser. Den uddannelsessøgende involveres i organspecifikke molekylærpatologiske undersøgelser fra det diagnostiske arbejde eller i løbet af sidste år i hoveduddannelsen. Cytologi: Inden for gynækologisk cytologi afholdes kursus i grundlæggende cervixcytologi i løbet af første eller sidste ansættelse i Sønderborg. På tilsvarende vis tilstræbes cytologiundervisning inden for ikke-gynækologisk cytologi så som hoved-hals, luftveje, serøse væsker og urin, og som med fordel kan placeres i forbindelse med arbejde inden for disse fagområder. Kurser og kongresser Sønderborg: Foruden obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen kan den uddannelsessøgende deltage i kurser/kongresser i Danmark op til 10 arbejdsdage pr. år. Såfremt lægen præsenterer forskning kan der også være tale om deltagelse i udenlandske kongresser. Odense: Foruden obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen kan den uddannelsessøgende deltage i kurser/kongresser 10 arbejdsdage pr. år med udgifterne betalt af afdelingen. Efteruddannelsen tilrettelægges dog under hensyntagen til det individuelle uddannelsesprogram og plan samt afdelingens økonomiske råderum. Det forventes at lægen, ved deltagelse i kongresser bidrager med poster/fordrag så vidt muligt samt efterfølgende underviser i væsentlige informationer/nye resultater fra kurset/ kongressen. Som kursus/kongresdeltager opnår den uddannelsessøgende kompetencer som professionel og tillige som kommunikator og akademiker ved poster/foredrag. 6 Uddannelsesprogram juni 2013

7 Forskning Sønderborg: Forskningslektoren tilbyder mulighed for stor og små forskningsprojekter til alle uddannelsessøgende. Odense: Afdelingens forskningsledere er den kliniske professor bistået af forskningsprofessorerne. Det forventes, at alle uddannelsessøgende i afdelingen er forskningsaktive. Alle speciallæger, molekylærbiologer og forskeransatte kan fungere som vejledere i forskningsprojekter. Aftale om forskningsprojekter indgås mellem den uddannelsessøgende og speciallægen. Projektbeskrivelsen behandles i forskningsudvalget primært af hensyn til koordinering af involvering af afdelingens øvrige personale og laboratoriefaciliteter. Alle uddannelsessøgende læger i afdelingen kan få 5 forskningsdage pr. år udover forskningsdage til forskningstræningsprojekt. Med mindre man har opnået ph.d./dr. med. grad skal alle læger i hoveduddannelse udføre obligatorisk forskningstræning. Forskningstræningsprojektet kan startes i forbindelse med 1. ansættelse i Sønderborg, men skal som minimum være startet og delvist gennemført ved afslutningen af 3. år i Odense, for senest at være gennemført efter 3½ år i hoveduddannelsen. Fordelingen af arbejdsdage til den praktiske del af forskningstræningsprojektet planlægges med hovedvejleder under hensyntagen til den individuelle uddannelsesplan og efter accept fra speciallægerne på det ekspertområde, hvor lægen er beskæftiget. Som forsker kan den uddannelsessøgende opnå kompetencer inden for alle syv lægeroller (evt. undtagen sundhedsfremmer). 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Foruden at blive uddannet med diagnostisk kompetence på afdelingslægeniveau indenfor de almindeligste sygdomme skal den uddannelsessøgende tilegne sig fremgangsmåden i det diagnostiske arbejde, således at man som speciallæge i patologisk anatomi og cytologi til enhver tid kan tilegne sig nye emneområder ved at opsøge viden om patogenese og patofysiologi, at anvende internationale/nationale retningslinjer for håndtering og udredning, at diagnosticere efter anerkendte klassifikationer og at konsultere kolleger i tvivlsspørgsmål. Ved gennemførelse af hoveduddannelse i Patologisk Anatomi og Cytologi med ansættelse i Sønderborg-Odense-Sønderborg forløb skal kompetencemål, som er anført i målbeskrivelsen vurderes og godkendes jfr. nedenstående plan. Dersom der ikke kan foretages kompetencegodkendelse på det forventede tidspunkt, skal der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan det kan opnås og allerede på det tidspunkt tages stilling til en evt. forlængelse af stillingen. De nævnte læringsmetoder skal ses som forslag og andre metoder kan også bruges. Kompetencevurderingsmetoderne er obligatoriske. I logbogen findes anvisning på i hvilken delansættelse og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. 7 Uddannelsesprogram juni 2013

8 LOGBOG Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver MEDICINSK EKSPERT 1. Indhenter nødvendige Integrerer tidligere Superviseret dag- Struktureret samtale x informationer prædiagn- erhvervet patofysiolo- ligt arbejde ostisk og integrerer gisk og patogenetisk Kursusgodkendelse samlet viden i den viden i det diagnos- Specialespecifikke diagnostiske proces tiske arbejde kurser Indhenter og vurderer kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for patoanatomisk diagnostik og anvender dem i det diagnostiske arbejde 8 Uddannelsesprogram juni 2013

9 Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 2.1 Kan håndtere frysesnits- Udtage snit fra ikke- Superviseret dag- Struktureret observa- x procedure og afgive komplicerede og ud- ligt arbejde tion svar valgte komplicerede Specialespecifikke operationspræparater/ kurser Audit af beskrivelser biopsier til frysesnitsundersøgelse Mikroskopere frysesnit og afgive frysesnitssvar 2.2 Kan udskære og beskr- Udskære og udforme Superviseret dagligt Struktureret observa- x ive operationspræparater makroskopisk beskriv- arbejde tion inkl. at udtage væv til else på ikke-komplice- Specialespecifikke biobank rede og udvalgte kom- kurser Audit af beskrivelser plicerede operationspræparater iht. gældende rekommandationer Udtage væv til tumor-/ x biobank Kan håndtere sentinel x node 9 Uddannelsesprogram juni 2013

10 Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 3.1 Kan redegøre for, anven- Viden om cytologiske Superviseret dagligt Struktureret observa- x de og vurdere diagnos- teknikker arbejde tion tiske metoder og laboratorie teknik Viden om principper for Specialespecifikke Struktureret samtale x og anvendelse af im- kurser mun- og cytokemiske Kursusgodkendelse undersøgelser inkl. immunfluorescens Viden om principper for Specialespecifikke Struktureret samtale x og anvendelse af mole- kurser kylærpatologiske under- Kursusgodkendelse søgelser Vurdere egnethed og Superviseret dagligt Struktureret observa- x repræsentativitet af arbejde tion cytologisk og histologisk materiale 3.2 Kan redegøre for øvrige Kan anvende immun- Superviseret dagligt Struktureret obser- x metoder, der kan bi- histokemiske paneler arbejde vation drage til diagnosticering Viden om principper og Specialespecifikke Struktureret samtale x indikationer for anvend- kurser else for flowcytometri, Kursusgodkendelse elektronmikroskopi, cytogenetisk og molekylærbiologiske undersøgelser 10 Uddannelsesprogram juni 2013

11 Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 4 Kan selvstændigt: Skal kunne foretage Superviseret dagligt Struktureret samtale x patoanatomisk diagno- arbejde stik på: Audit af beskrivelser Ud fra alle prøvetyper Biopsier, curretage, Specialespecifikke Kursusgodkendelse i de forskellige organ- skrab, spånresektater, kurser systemer resektater, ektomier, cytologisk materiale samt koagelmateriale Diagnosticere de hyp- Inflammatoriske sygpigst forekommende domme og reaktive sygdomskategorier forandringer, kongenitte lidelser, vækstforstyrrelser, ikkeneoplastiske og neoplastiske forandringer I uddannelsen skal indgå diagnosticering på så bredt et udvalg af organsystemer som muligt. Sammensætningen af organtyper vil være afhængig af hvilke subspecialer, der indgår i hoveduddannelsesforløbet og hvilke organtyper, der således er tilgængelige. Den uddannelsessøgende skal have stiftet kendskab til samtlige organtyper, der findes repræsenteret på de afdelinger, der indgår i uddannelsesforløbet Bilag 1 skal anvendes 11 Uddannelsesprogram juni 2013

12 Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 5 Kan udfærdige entydige Udfærdige patologibe- Superviseret dagligt Struktureret samtale x svar svarelser, som opfylder arbejde Audit af beskrivelser gældende retningslinier, og som for klinikerne er entydige 6 Kan anvende retnings- I det daglige arbejde at Superviseret dagligt Struktureret samtale x linier for diagnosticering, anvende nationale og arbejde Audit af beskrivelser kodning og database- internationale retnings- Specialespecifikke registrering linier for: kurser 1. Udredning og diagnostik. 2. Klassifikation og stadie inddeling 3. SNOMED kodning 4. Databaseregistrering 7.1 Kan redegøre for princip- Redegøre for udførelsen Superviseret dagligt Struktureret observa- x per for eksvisceration af en eksvisceration arbejde tion Struktueret samtale 7.2 Kan udføre kompliceret Udøre en kompliceret Do. Do. x obduktion og udforme voksenobduktion inkl. obduktionsrapport diagnosticering og afgivelse af svar 7.3 Kan supervisere udførel- Vejlede og supervisere Undervisning af x sen af obduktion yngre kollegers arbejde andre med obduktion 12 Uddannelsesprogram juni 2013

13 KOMMUNIKATOR Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 8.1 Kan entydigt kommuni- Kommunikere med Superviseret dagligt Struktureret observa- x kere indenfor og udenfor kolleger, klinikere og arbejde tion egen afdeling øvrige samarbejdspart- Generelle kurser nere mundtligt og skrift- 360 graders feedback ligt mhp. at opnå den optimale patientbehand- Kursusgodkendelse ling 8.2 Kan afholde konferencer Fremlægge egne og Superviseret dagligt Struktureret observa- x andres præparater ved arbejde tion konferencer 8.3 Kan fungere som vej- Fungeresom daglig klin- Superviseret dagligt Struktureret observa- x leder isk vejleder eller hoved- arbejde tion vejleder for uddannelsessøgende på lavere niveau 13 Uddannelsesprogram juni 2013

14 SAMARBEJDER Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 9 Kan samarbejde inden- Etablere og udvikle Superviseret dagligt Struktureret observa- x for og udenfor afdelingen samarbejdsrelationer arbejde tion til gavn for det diagnostiske arbejde Generelle kurser 360 graders feedback Vejlede klinikere mhp. Kursusgodkendelse prøvetagning og opfølgning Kan give konstruktiv feedback LEDER/ADMINISTRATOR 10.1 Kan redegøre for sund- Kende til afdelingens Superviseret dagligt Struktureret samtale x hedsvæsenets organisa- organisation og tage arbejde tion og ressourcer medansvar for anvend- Deltage i afdelings- 360 graders feedback else af ressourcer i møder organisationen Kende til patologiens Generelle kurser Kursusgodkendelse relation til sundhedsvæsenets organisation, ressourcer og prioriteringer 10.2 Kan udføre administrative Tage del i kvalitetsudvik- Superviseret dagligt Struktureret samtale x opgaver ling og patientsikker- arbejde hedsarbejde Udføre en konkret ledelsesmæssig/administrativ opgave 14 Uddannelsesprogram juni 2013

15 SUNDHEDSFREMMER Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 11.1 Kan redegøre for sund- Redegøre for patolog- Superviseret dagligt Struktureret samtale x hedsvæsenets sund- ens rolle ved forebyg- arbejde hedsfremmende og fore- gende og sundhedsbyggende arbejde fremmende arbejde Have viden om arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser Have viden om pricipperne for screeningsundersøgelser 11.2 Kan anvende viden om Sikre at der i laboratoriet x laboratoriemæssige arbejdes i henhold til risici afdelingens sikkerhedsog hygiejneinstruks 15 Uddannelsesprogram juni 2013

16 AKADEMIKER Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 12 Kan tage aktivt del i kon- Opsøge og kritisk vurd- Superviseret dagligt Struktureret samtale x tinuerlig læring, undervis- ere forskningsresultater arbejde og/eller 360 graders ning og vejledning samt inden for eget speciale feedback udvikling of forskning Undervisning af Formulere en problem- andre Kursusgodkendelse x formulering for et forskningsprojekt i en aktuel praksis inde for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden Fortolke litteraturens x resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis Formidel resulatet af et x videnskabeligt projekt skriftligt og mundtligt Deltage i uddannelsen x af kolleger og andet personale 16 Uddannelsesprogram juni 2013

17 PROFESSIONEL Målnr. Kompetence Konkretisering Læringsmetoder Kompetence- Tidspunkt for forventet Dato Godkendelse ved og kom- af kompetence (valgt ud fra mulige vurderingsmetode kompetence godkendelse underskrift og stempel/ petence- i målbeskrivelsen) (som angivet i mål- Sønderborg OUH Sønderborg læseligt navn på mål. beskrivelsen) 1. år år 4. år underskriver 13.1 Kan redegøre for lovgiv- Redegøre for love og Superviseret dagligt Struktueret samtale x ning vedr. patologers andre forordninger, der arbejde arbejde gælder for patologers Specialespecifikke 360 graders feedback arbejde med obduktion- kurser er og øvrig diagnostik 13.2 Kan anvende medicinsk Anvende medicinsk x viden og færdigheder viden, færdigheder og professionelle holdninger i lægefaglig sammenhæng 13.3 Udviser samvittigheds- Udvise omhu og sam- x fuldhed vittighedsfuldhed i det daglige arbejde, herunder være bevidst om egne begrænsninger 13.4 Kan arbejde efter givne Følge rekommandation- x rekommandationer er inden for diagnosticering inkl. rapportering til eksisterende databaser 17 Uddannelsesprogram juni 2013

18 3.2 Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted De angivne læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder for hoveduddannelse med ansættelse Sønderborg-Odense-Sønderborg afviger ikke fra Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i Patologisk Anatomi og Cytologi. 3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning Specialespecifikke kurser Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen ( og organiseres via specialeselskabet. Se under Uddannelse/Speciallægeuddannelse. Generelle kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. SOL 1 og 3 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) udmøntes og planlægges lokalt af det regionale videreuddannelsessekretariat, og SOL 2 udmøntes og planlægges af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. SOL 1 skal gennemføres i første del af hoveduddannelsen og SOL 2 og 3 i sidste del af hoveduddannelsen. Der henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat og Sundhedsstyrelsen: ( og /Generelle%20kurser.aspx Forskningstræning Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse, og skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at uddannelseslægen selvstændigt skal kunne opsøge, vurdere og udvikle ny viden, og derved sikre at der opnås kompetencer inden for rollen som akademiker. Forskningstræningen har en varighed på samlet set 20 normale arbejdsdage, som er fordelt på kursusdage, selvstændigt arbejde med et mindre projekt samt vejledning og evaluering. Kursusdelen består af et obligatorisk grundkursus, som i Region Syddanmark varetages af Syddansk Universitet i samarbejde med Den lægelige videreuddannelse samt et specialespecifikt kursus, som arrangeres af Dansk Patologiselskab. Programmet for forskningstræning er: 1. år Obligatorisk grundkursus 3 dage 2. år Specialespecifikt kursus 4 dage 2. og 3. år, evt. 4. år Projektvejledning, evt. projektspecifikt 2 dage kursus Projekt 9 dage Individuel projektvejledning 1 dag Fremlæggelse og evaluering 1 dag Forskningstræningsmodulet skal være afsluttet senest ½ år før afslutning af speciallægeuddannelsen. 18 Uddannelsesprogram juni 2013

19 Læs mere på og Uddannelseslæger der har opnået en akademisk grad, kan søge om dispensation for forskningstræningsprojektet. 4. Uddannelsesvejledning Organisering Afdelingsledelsen har uddelegeret det formelle og organisatoriske ansvar for den lægelige videreuddannelse til den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO), som tilrettelægger den enkeltes læges uddannelsesplan i afdelingen. UAO har så vidt muligt taget de kurser der er tilgængelige for UAO i regionen, og det tilstræbes at alle hovedvejledere har vejlederkursus. Afdelingerne har en uddannelsesansvarlig overlæge, og i Odense tillige en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL). Uddannelsesplan Der udkommer løbende en fordelingsplan for de uddannelsessøgende læger således, at alle har en plan og at alle afdelingens læger er orienteret om, hvilket fagområde den enkelte læge er beskæftiget i aktuelt. Formålet med uddannelsesplanen er konkretisering af kompetenceopnåelsen. Uddannelsesvejledning UAO udpeger en hovedvejleder for den uddannelsessøgende som forestår introduktion til afdelingen, introduktionssamtale, justeringssamtaler og evalueringssamtale. UAO deltager ved behov i samtalerne, dersom enten hovedvejleder eller uddannelsessøgende ønsker det. Antallet af justeringssamtaler vurderes ad hoc. Dersom det vurderes at der er problemer med at opnå de forventede kompetencer som planlagt inddrages PUF- lektor i forløbet Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle fagområdets speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere og det tilstræbes at der gives direkte feedback på det daglige arbejde, mens mere generelle ting samles og hovedvejlederen inddrages, hvis der er et behov. Som hovedregel er det den speciallæge der er ansvarlig for fagområdet, der underskriver kompetencelisterne, men andre af fagområdets speciallæger, der har indblik i den uddannelsessøgendes kompetencer vil også kunne underskrive kompetencelisterne. Godkendelse af de generelle kompetencemål kan foretages af en af afdelingens overlæger, men det påhviler den UAO at sikre sig at de fortløbende kan underskrives, som det er planlagt i ovenstående. 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Alle ansættelsesforløb, som den uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres i det elektroniske web-baserede system Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket i anonymiseret form ligeledes sker på Alle læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal gemmes og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen. 19 Uddannelsesprogram juni 2013

20 Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer og adresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Sygehus Lillebælt, Vejle Rikke Kølby Christensen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Tina di Caterino Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Siegfried Loeschke Odense Universitetshospital Doris Schledermann Pædagogisk Udviklende Funktion: Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat: Dansk Patologiselskab Sundhedsstyrelsen Regionale sekretariater for lægelige videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: 20 Uddannelsesprogram juni 2013

21 Bilag KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger, den uddannelsessøgende skal erhverve sig i uddannelsen. Listen er tænkt som et arbejdsredskab, som kan sikre løbende dokumentation for gennemgåede uddannelseselementer og dermed hjælpe underskriveren af kompetence pkt. 4 i målbeskrivelsen. Det er hensigten, at de organsystemer, der findes i hoveduddannelsesforløbet, underskrives løbende under de enkelte organpunkter. Såfremt en prøvetype i et organsystem ikke forefindes på afdelingen, noteres dette i kompetencelisten som "ikke tilgængeligt", og der underskrives i rubrikken under organsystemet, når kompetencerne for de øvrige prøvetyper er opnået. 21 Uddannelsesprogram juni 2013

22 HUD Kompetencer Prøvetype Emne Viden Færdigheder Hudstansebiopsier Inflammatoriske hudlidelser Har kendskab til de 10 reaktionsmønstre (psoriasiform dermatitis, spongiøs dermatitis, interfasedermatitis, bulløs dermatitis, perivaskulær dermatitis uden epidermale forandringer, nodulær dermatitis, diffus dermatitis, pannikulitis, vaskulitis, granulomatøs inflammation) ved inflammatoriske hudlidelser, som er grundlaget for den diagnostiske algoritme. Kan genkende de vigtigste dermatoser indenfor hvert af de 10 reaktionsmønstre. Kan give differentialdiagnoser baserede på de primære observationer og den kliniske historie. Forandringer i det kollagene og elastiske væv og kutane aflejringer Har et detaljeret kendskab til histologien af huden og et arbejdskendskab til karakteristika ved de hyppigste forandringer i kollagen og elastisk væv. Kan genkende forandringer i kollagen og elastisk væv samt kutane aflejringer og kutane mucinoser og de almindelige diagnostiske forandringer, der er vigtige for diagnosen. Biopsier, curretagematerialer og resektater Cyster Præmaligne og maligne forandringer i keratinocyttumorer Melanocytære tumorer Har kendskab til histopatologiske karakteristika af de mest almindelige kutane cyster. Har kendskab til de kliniske og histopatologiske forandringer ved de mest almindelige præmaligne og maligne hudforandringer. Har detaljeret kendskab til ætiologien og patogenesen af epiteliale præmaligne og maligne forandringer i huden. Kender de histopatologiske forandringer ved melanocytære hudtumorer. Er opmærksom på de diagnostiske faldgruber. Har overordnet kendskab til histogenesen og de molekylære aspekter af melanocytære hudlæsioner. Kan genkende kutane cyster og de almindelige diagnostiske forandringer, der er vigtige for diagnosen. Kan udtage snit fra et hudresektat inkluderende dokumentation om resektionsrande. Kan udtage materiale fra et resektat til at stille diagnosen inklusiv dokumentation af resektionsrandenne. Kan diagnosticere forskellige former for benigne nævi og klassiske maligne melanomer og inddele dem i undertyper. 22 Uddannelsesprogram juni 2013

23 Adnekstumorer Kender de histologiske forandringer, der er af prognostisk signifikans ved melanomer. Har kendskab til histopatologien og de vigtigste kliniske forandringer ved de mest almindelige kutane adnekstumorer. Ved hvilke hud adnekstumorer, der kan ses sammen med andre viscerale cancere. Kan udtage materiale fra et resektat til at stille diagnosen og dokumentere resektionsrandene. Kan diagnosticere benigne og maligne adnekstumorer. Biopsier eller resektater Hudens kutane lymfomer Har kendskab til de histopatologiske og kliniske forandringer ved de hyppigste kutane lymfomer. Bløddelstumorer Neurale og neuroendokrine tumorer Har kendskab til de mest almindelige histopatologiske karakteristika ved de hyppigste bløddelstumorer i huden Har kendskab til histopatologiske karakteristika ved de mest almindelige kutane neurale og neuroendokrine tumorer. Kan diagnosticere de mest almindelige kutane lymfomer (mycosis fungoides, storcellet anaplastisk T- cellelymfom). Kan diagnosticere de mest almindelige tumorer, der udviser vaskulær, lymfatisk, muskel, fibrøs, fibrohistiocytær og histiocytær differentiering. Kan diagnosticere de almindeligste neurale og neuroendokrine tumorer. Kutane metastaser Kan diagnosticere metastaser i huden. Generelt Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for frysediagnostik og biobankmateriale udskæring og diagnostik klassifikation og stadieinddeling SNOMED kodning databaseregistrering Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder og evt. fluorescens. Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig diagnostik. Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. Holdning Kender risikofaktorer (f.eks. soleksposition). Erkender at inflammatorisk dermatopatologi er et komplekst område og søger ekspertbistand ved tvivl. Søger ekspertbistand ved de fleste tilfælde af kutane lymfomer. Forstår betydningen af den histopatologiske diagnose for behandlingen og agerer derefter. Kompetencelisterne skal anvendes og underskrives løbende i perioden år, således at minimum de med understregning markerede kompetencer vurderes og underskrives på OUH, mens de øvrige kompetencer vurderes og underskrives i Sønderborg. Listen skal således underskrives på såvel OUH som i Sønderborg. Sønderborg: Odense: 23 Uddannelsesprogram juni 2013

24 MAMMA Kompetencer Prøvetype Emne Viden Færdigheder Cytologi/biopsi: Inflammation Har viden om inflammation Kan skelne benigne fra maligne og årsager hertil. læsioner på FNA. Benign/hyperplastisk forandringer Har viden om de hyppigst forekommende benigne og maligne tumortyper. Kan diagnosticere og klassificere cancer og genkende de mest almindelige benigne forandringer på grovnålsbiopsi. Resektater og ektomier Benigne/ hyperplastiske forandringer Kender deres cytologiske og histologiske karakteristika og har kendskab til den molekylære baggrund. Har viden om benigne/hyperplastiske forandringer og den associerede relative risiko for udvikling af cancer. Kan udskære et resektat, herunder sætte den makroskopiske vurdering i relation til radiologiske fund. Kan histologisk diagnosticere normale fysiologiske og benigne/ hyperplastiske forandringer. Har viden om in situ forandringer og den associerede relative risiko for udvikling af cancer. Kan histologisk diagnosticere og klassificere in situ forandringer. Har detaljeret viden om ætiologi, patogenese og histopatologi af arvelig og sporadisk cancer og har kendskab til molekylære aspekter og effekter af præ-operativ behandling. Kan histologisk diagnosticere og gradere cancer. Sentinel lymfeknude og Aksilresektat Har viden om klassifikation af tumorudbredning i sentinel lymfeknude og øvrige lymfeknuder, kriterier for ekstranodal tumorvækst. Kan håndtere sentinel lymfeknude inkl. frysesnitsprocedure Kan udskære aksilresektat. Kan diagnosticere lymfeknudemetastaser inkl. enkeltcelleinfiltration. Generelt Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for frysediagnostik og biobankmateriale SNOMED kodning databaseregistrering Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder, inkl. in situ hybridisering. Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig diagnostik. Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. Forståelse af de kliniske konsekvenser ved en stillet diagnose, bl.a. i forbindelse med skelnen mellem in situ forandringer og invasivt karcinom. Holdning Samarbejder i multidisciplinære mammateams. Kompetencelisterne skal anvendes og underskrives løbende i perioden år, således at minimum de med understregning markerede kompetencer vurderes og underskrives på OUH, mens de øvrige kompetencer vurderes og underskrives i Sønderborg. Listen skal således underskrives på såvel OUH som i Sønderborg. 24 Uddannelsesprogram juni 2013

25 Sønderborg: Odense: 25 Uddannelsesprogram juni 2013

26 BLOD OG KNOGLEMARV Kompetencer Prøvetype Emne Viden Færdigheder Udstrygning af blod og knoglemarv Infektion og andre non-neoplastiske tillstande Har et detaljeret kendskab til cytologien af de forskellige cellelinjer i knoglemarven og af specielle infektioner lokaliseret i knoglemarven / blodet. Kan diagnosticere de mest almindelige knoglemarvsinfektioner og andre nonneoplastiske tilstande. Primære neoplasier Kende de cytologiske karakterisktika af maligne hæmatopoietiske celler inklusiv malignt lymfom. Kende (WHO) klassifikationen af maligne primære knoglemarvssygdomme. Kan diagnosticere akut leukæmi. Genkende andre maligne primære knoglemarvssygdomme uden nødvendigvis at kunne klassificere dem. Kan diagnosticere de hyppigste metastaser i knoglemarven. Sekundære neoplasier Har kendskab til de hyppigst forekommende sekundære tumortyper i knoglemarven og deres cytologiske udseende inkl. malignt lymfom. Kan diagnosticere almindeligt forekommende maligne lymfomer. 26 Uddannelsesprogram juni 2013

27 Koagelmateriale og knoglebiopsi Infektioner og andre non-neoplastiske tilstande Har kendskab til histologien af knoglemarv relateret til forskellige aldre og almindelige infektioner og andre non-neoplastiske tilstande lokaliseret i marven. Kan diagnosticere de mest almindelige infektioner og kan differentiere mellem reaktive og neoplastiske lymfoide infiltrater. Kende histologiske forskelle mellem reaktive og maligne lymfoide infiltrater. Primære neoplasier Kende WHO klassifikationen af neoplastiske primære knoglemarvssygdomme. Kende vigtige genetiske forandringer og deres betydning for prognosen. Kan differentiere mellem AML (akut myeloid leukæmi) og CMPN (kronisk myeloproliferativ neoplasi) Genkende andre maligne primære knoglemarvssygdomme uden nødvendigvis at kunne klassificere dem. Sekundære neoplasier Har detaljeret kendskab til de hyppigst forekommende sekundære tumorer i knoglemarven og deres morfologiske karakteristika inklusiv malignt lymfom (og kende deres vækstmønstre). Kan diagnosticere og klassificere hovedparten af metastaser Kan diagnosticere de mest almindelige maligne lymfomer i henhold til WHO klassifikation. Generelt Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for biobankmateriale klassifikation SNOMED kodning databaseregistrering Anvendelse af immunundersøgelser og evt. specialfarvninger og molekylærbiologiske metoder. Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig diagnostik. Vejledning af klinikere mht. prøvetagning. Holdning Konsultere en subspecialiseret hæmatopatolog ved de fleste tilfælde af neoplastiske hæmatologiske knoglemarvssygdomme. Kender betydningen af diagnostik på basis af morfologi inkl. immunundersøgelser, molekylærbiologiske metoder og cytogenetik. Kompetencelisterne skal anvendes og underskrives løbende i perioden år, således at alle kompetencer vurderes og underskrives på OUH. Odense: 27 Uddannelsesprogram juni 2013

28 LYMFOIDE ORGANER Kompetencer Prøvetype Emne Viden Færdigheder Lymfeknude, Finnålsaspirat Benign eller malign Har detaljeret kendskab til det cytologiske billede af en lymfeknude. Kan diagnosticere benign lymfadenopati. Kender de morfologiske karakteristika ved malignitet. Kan angive lymfomistanke. Lymfeknudebiopsi, resektat og milt Reaktive tilstande Kender begrænsningerne ved at diagnosticere på FNA fra lymfeknuder. Har et detaljeret kendskab til histofysiologien af et immunrespons og har kendskab til de (immun) histokemiske og molekylære markører, der karakteriserer forskellige modningstrin og aktivering af immunkompetente celler. Kende årsagerne til reaktive lymfadenopatier og non-neoplastiske former for splenomegali. Kan diagnosticere metastaser. Kan udskære en milt. Kan diagnosticere reaktive inkl. infektiøse tilstande i en lymfeknude og i milten. Primære neoplasier Har kendskab til de mest almindelige maligne lymfomer. Kan kende deres histologiske og immunhistologiske udseende og har kendskab til den molekylære baggrund. Kan diagnosticere og klassificere de hyppigste maligne lymfomer. Sekundære neoplasier Har kendskab til de hyppigst forekommende metastaser i lymfeknuder og deres morfologiske og immunhistokemiske karakteristika. Kan diagnosticere hovedparten af metastaser. Generelt Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for biobankmateriale udskæring og diagnostik klassifikation SNOMED kodning databaseregistrering Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. Har kendskab til de cytogenetiske teknikker der kan anvendes supplerende til at stille diagnosen. Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig diagnostik Vejledning af klinikere mht. prøvetagning. Holdning: Konsulterer en subspecialiseret hæmatopatolog ved de fleste maligne lymfomer. Forstår de kliniske konsekvenser af en stillet diagnose. Kompetencelisterne skal anvendes og underskrives løbende i perioden år, således at minimum de med understregning markerede kompetencer vurderes og underskrives på OUH, mens de øvrige kompetencer vurderes og underskrives i Sønderborg. Listen skal således underskrives på såvel OUH som i Sønderborg. Sønderborg: Odense: 28 Uddannelsesprogram juni 2013

29 KNOGLER, LED OG BLØDELE Kompetencer Prøvetype Emne Viden Færdigheder Biopsier Generelt Har overordnet kendskab til medfødte knogleforandringer. Har overordnet kendskab til histologien og lokalisationer af benigne og maligne knogletumorer. Kan diagnosticere de mest almindelige knogle- og bruskforandringer inklusiv aflejringssygdomme. Ledforandringer Har kendskab til inflammatoriske og degenerative ledfor-andringer. Kan diagnosticere de mest almindelige ledsygdomme. Resektater og ektomier er Kender de almindelige tumorer fra forskellige typer af bløddelsvæv. Har kendskab til den makroskopiske håndtering af resektater. Kan diagnosticere benigne og de mest almindelige maligne tumorer i bløddelsvæv. Kan udskære resektater. Har kendskab til betydningen af billeddiagnostik ved diagnosen af neoplastiske sygdomme. Har overordnet kendskab til stadieinddeling. Generelt Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for frysediagnostik og biobankmateriale udskæring og diagnostik klassifikation SNOMED kodning databaseregistrering Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig diagnostik. Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. Holdning Søger eksperthjælp hvis det er nødvendigt ved komplicerede resektater/amputationer. Konsulterer en specialist i de fleste tilfælde af malignitet. Deltager i og rådfører sig med multidisciplinære teams ved maligne knogletumorer. Kompetencelisterne skal anvendes og underskrives løbende i perioden år, således at alle kompetencer vurderes og underskrives på OUH. Odense: 29 Uddannelsesprogram juni 2013

30 HJERTE OG KAR Kompetencer Prøvetype Emne Viden Færdigheder Kar, biopsi og obduktion Arteriosklerose Inflammationer Tromber og embolier Kan redegøre for ateroskleotisk sygdom og komplikationer til denne. Kan diagnosticere de mest almindelige vaskulitter. Kan diagnosticere aterosklerotiske og trombo-emboliske tilstande og følger af disse, inkl. aneurismer. Aflejringssygdomme Kan diagnosticere amyloidose. Hjerte, obduktion Inflammationer Vækstforstyrrelser er Har kendskab til kardiomyopatier. Kan redegøre for klapsygdomme. Kan diagnosticere iskæmisk hjertesygdom inklusiv reperfusionsforandringer. Kan redegøre for inflammationer i endo- og myokardium. Kan redegøre for patofysiologien ved hjertekarsygdomme og interventioner som stent og by-pass operationer. Generelt Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for frysediagnostik og biobankmateriale udskæring og diagnostik SNOMED kodning databaseregistrering Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig diagnostik. Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. Kompetencelisterne skal anvendes og underskrives løbende i perioden år, således at minimum de med understregning markerede kompetencer vurderes og underskrives på OUH, mens de øvrige kompetencer vurderes og underskrives i Sønderborg. Listen skal således underskrives på såvel OUH som i Sønderborg. Sønderborg: Odense: 30 Uddannelsesprogram juni 2013

Uddannelsesprogram. Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Vejle Odense - Vejle. På basis af Målbeskrivelse april 2012

Uddannelsesprogram. Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Vejle Odense - Vejle. På basis af Målbeskrivelse april 2012 Uddannelsesprogram Syddanmark Patologisk anatomi og cytologi Vejle Odense - Vejle På basis af Målbeskrivelse april 2012 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3 2.2 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital og Patologisk Institut, Århus Sygehus Århus Universitetshospital

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig lektor,, Århus

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Benedicte Parm Ulhøi, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2008

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi Sundhedsstyrelsen Dansk Patologiselskab (DPAS) Marts 2012 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Esbjerg Odense - Esbjerg. På basis af Målbeskrivelse april 2012

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Esbjerg Odense - Esbjerg. På basis af Målbeskrivelse april 2012 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Patologisk anatomi og cytologi Esbjerg Odense - Esbjerg På basis af Målbeskrivelse april 2012 1 Juni 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2.1 Uddannelsens opbygning... 3

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder i specialet patologisk anatomi og cytologi

Kompetencevurderingsmetoder i specialet patologisk anatomi og cytologi Kompetencevurderingsmetoder i specialet patologisk anatomi og cytologi Marts 2015 Kompetencevurderingsmetoder i Patologi Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Generelt om kompetencevurdering side 3

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstillingen i Patologisk anatomi og cytologi. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram. Introduktionsstillingen i Patologisk anatomi og cytologi. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram Introduktionsstillingen i Patologisk anatomi og cytologi Sydvestjysk Sygehus Esbjerg På basis af målbeskrivelsen fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Klinik for Patologisk Anatomi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Klinik for Patologisk Anatomi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Patologisk Anatomi og Cytologi ved Klinik for Patologisk Anatomi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 2008 1 1. Indledning Patologisk Anatomi og Cytologi er et diagnostisk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest. Steen Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge November

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hillerød Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital og Patologisk Institut Sygehus Vendsyssel - Hjørring Astrid

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Ålborg Psykiatriske Sygehus Afdeling

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk-anatomisk Institut. Regionshospitalet Skive

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk-anatomisk Institut. Regionshospitalet Skive UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk-anatomisk Institut Regionshospitalet Skive Jens Chr. Møller, uddannelsesansvarlig overlæge, januar 2008 1. Indledning

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i. Patologisk anatomi og cytologi. Klinisk Patologi. Vejle Sygehus. På basis af målbeskrivelse marts 2012

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i. Patologisk anatomi og cytologi. Klinisk Patologi. Vejle Sygehus. På basis af målbeskrivelse marts 2012 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Patologisk anatomi og cytologi Klinisk Patologi Vejle Sygehus På basis af målbeskrivelse marts 2012 Vejle maj 2013 1 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002146 Afdelingsnavn Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn OUH Besøgsdato 18-09-2013 Temaer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Patologisk Anatomi og Cytologi ved Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg 2008 1. Indledning Patologisk Anatomi og Cytologi er et diagnostisk

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelse i. patologisk anatomi og cytologi

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelse i. patologisk anatomi og cytologi Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse i patologisk anatomi og cytologi Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital På basis af Målbeskrivelsen fra marts 2012 1 Indhold Marts 2016 1. Indledning...

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus/Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere