2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING"

Transkript

1 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING Indhold: Side: 2.0 Oversigt over kontoplanen Side Oversigt over standardkonti Side Generelle regler for kontering på standardkonti Side 9 Side 1

2 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG KONTERINGSREGLER 2.0 OVERSIGT OVER KONTOPLANEN Hovedstrukturen i den kommunale kontoplan er skitseret i oversigten på side 7. Kontoplanen er opbygget ud fra et kontonummersystem, hvor det samlede kontonummer består af 10 cifre. 1. ciffer - hovedområde Kontonummerets første ciffer opdeler kontoplanen i 10 hovedområder. Heraf vedrører hovedområde 1-8 den egentlige drifts- og anlægsvirksomhed, mens hovedområde 9 vedrører de finansielle poster. Hovedområde 0 vedrører eksterne områder, herunder Hjemmestyret: 0 Eksterne områder 1 Administration 2 Teknisk område 3 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet 4 Socialområdet 5 Undervisning og kultur 6 Forsyningsvirksomhed 7 Anlægsområdet 8 Indtægter og renter 9 Finansielle konti Hovedområderne er altid autoriserede. 2. ciffer - hovedafsnit Hovedafsnittet fremgår af 2. ciffer. Hovedafsnittene består af et nærmere angivet interval af hovedkonti vedrørende kommunale aktiviteter, der henhører under det samme overordnede formål, f.eks. hovedområde "5, Undervisning og kultur": 0 Daginstitutionsområdet for børn og unge Side 2

3 1 Skolevæsenet 2 STI-skoler 3 Fritidsvirksomhed 5 Biblioteksvæsen 6 Museer 9 Forskellige kulturelle og oplysende virksomheder Hovedafsnit er altid autoriserede. 1. og 2. ciffer - hovedområdet/hovedafsnit I budget- og regnskabssystemet vil 1. og 2. ciffer som hovedregel optræde som cifferpar, eksempelvis 55, Biblioteksvæsen, og være omtalt som hovedafsnit. 3. og 4. ciffer - hovedkonto Hovedkontiene indeholder en specifikation af de forskellige kommunale aktiviteter indenfor samme formål. Gennem en opdeling i hovedkonti specificeres de kommunale aktiviteter, det kunne eksempelvis være hovedafsnittet " 51, Skolevæsenet": 51 Skolevæsenet Den kommunale skole Kollegier og skolehjem Uddannelsestilskud Hovedkontiene er altid autoriserede Afsnit 3 indeholder en oversigt over de tilladte hovedkonti. 5. og 6 ciffer omkostningssted Ved hjælp af kontonummerets 5. og 6. ciffer kan der foretages en opsplitning på omkostningssteder, dvs. på de enkelte bygder og institutioner. Eksempelvis kan cifrene 01 til 49 angive byens institutioner, anvendes til den første bygds institutioner, Side 3

4 55-59 angiver anden bygds institutioner, tredje bygds institutioner angives ved 60 til 64 osv. Eksempel for børnehave i bygd 3: BØRNEHAVER: Hovedområde: 5 Hovedafsnit: 50 Hovedkonto: Omkostningssted: Det skal bemærkes, at det samme ciffer-par på omkostningssted kan betyde forskellige ting forskellige steder i kontoplanen. F.eks. kan 45 betyde en børnehave indenfor hovedkonto 50-03, men projekt X indenfor hovedkonto For at sikre mulighed for en éntydig opdeling mellem byen og de enkelte bygder er der i Informatiksystemet indlagt en mulighed for til de enkelte konti at registrere en stedkode som en kontoegenskab: Eksempler: 1. Fælles 2. Byen 3. "bygd A" 4. "bygd B" 5. "bygd C" I informatiksystemet defineres kontoegenskaberne i billede 352 side 2, og de enkelte konti defineres i billede 350 side og 8. ciffer - standardkonto Ved hjælp af kontonummerets 7. og 8. ciffer specificeres kommunens ressourceforbrug på standardkonti, dvs. løn, varekøb, tjenesteydelser, anskaffelser o.s.v. En hovedbegrundelse for inddeling i standardkonti er, at de centrale myndigheder har behov for at kunne opgøre det ressourceforbrug, som kommunernes aktiviteter giver Side 4

5 anledning til. Inddelingen i standardkonti tjener samtidig forskellige formål i den enkelte kommunes budget og regnskab. Standardkontiene er altid autoriserede og fremgår af oversigten i afsnit 2.1 med efterfølgende beskrivelse af konteringsregler i afsnit 2.2. Ved oprettelse og vedligeholdelse af den enkelte kommunes kontoplan er det nødvendigt at vurdere det aktuelle behov blandt de autoriserede standardkonti, men altid under iagttagelse af de gældende konteringsregler i afsnit og 10. ciffer - specifikationskonto Cifrene 01 til 99 på kontonummerets 9. og 10. ciffer anvendes til en yderligere specifikation på de områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt af styringsmæssige grunde. Specifikationskontiene er delvist autoriserede. Anvendelsen af specifikationskonti er som hovedregel frivillig, men indenfor enkelte områder har det været nødvendigt at autorisere kontiene. De autoriserede konti fremgår af afsnit 3. Et eksempel på autoriserede specifikationskonti er registrering af løn og overarbejde til henholdsvis månedslønnede og timelønnede. I eksemplet skal lønnen i børnehaven i bygd 3 specificeres BØRNEHAVER: Hovedområde: 5 Hovedafsnit: 50 Hovedkonto: Omkostningssted: Standardkonto: Specifikationskonto: Månedsløn Timeløn Overarbejde: Månedsløn Timeløn Side 5

6 For en uddybning af specifikationskontiene henvises til afsnit 2.2. Generelle regler for kontering på standardkonti. Person-/registrantbogføring I den autoriserede kontoplan i afsnit 3 er der ved et antal hovedkonti angivet et P/R, som betyder, at der skal foretages person-/registrantbogføring. Formålet med person-/registrantbogføringen er - inden for den enkelte konto/hovedkonto - at kunne opgøre udgifter og indtægter (hovedområde 1-8) samt restancer og gæld (hovedområde 9), fordelt på enkeltpersoner og/eller virksomheder (arbejdsgivere). Person- og registrantbogføringen foregår i Informatiksystemet ved, at der for den enkelte konto i billede 350 angives registranttypen. Der skal desuden via billede 353 defineres en art, som har pågældende konto som samlekonto. Når børn entydigt kan henføres til en forældres cpr.nr. skal forældrenes cpr.nr. anvendes. I Det Grønlandske Erhvervsregister tildeles alle virksomheder (juridiske enheder) et entydigt GER-nummer. Det Grønlandske Erhvervsregister bliver grundstammen for offentlig virksomhedsregistrering i Grønland, på samme måde som Det Centrale Personregister (CPR) er det for personoplysninger. Det kræves derfor, at kommunerne så vidt muligt anvender GER-nummer ved registrantdata. Side 6

7 Kontonummerets opbygning: ciffer: Hovedområde autoriseret 2. ciffer: Hovedafsnit autoriseret 3-4. ciffer: Hovedkonto autoriseret 5-6. ciffer: Omkostningssted ikke autoriseret 7-8. ciffer: Standardkonto autoriseret ciffer: Specifikationskonto Side 7

8 2.1 OVERSIGT OVER STANDARDKONTI Udgifter 01 Lønninger 05 Personaleomkostninger 06 Vacantboliger 10 Kontorholdsudgifter 12 Fremmede tjenesteydelser 13 IT 15 Varekøb 16 Forplejningsudgifter 20 Anskaffelser af materiel og inventar 21 Driftsmidler m.v. 22 Reparation og vedligeholdelse 25 Husleje m.v. 30 Skattepligtige sociale ydelser 31 Ikke skattepligtige sociale ydelser 35 Tilskud til foreninger og private virksomheder 42 Betalinger til Selvstyret, kommunerne og andre offentlige myndigheder 46 Renteudgifter og kurstab 48 Afskrivning på udestående fordringer 50 Anlægsudgifter Indtægter 70 Takstbetalinger 71 Lejeindtægter 79 Øvrige indtægter 82 Betalinger fra Selvstyret, kommunerne og andre offentlige myndigheder 86 Renteindtægter og kursgevinst Finansudgifter og -indtægter 9x Finansforskydninger Ovennævnte standardkonti er tværgående for hele kontoplanen, således at f.eks. standardkonto 22, reparation og vedligeholdelse, har det samme indhold overalt i kontoplanen. Mens indholdet af disse standardkonti er fælles på alle kontoområder, kan standardkontienes tekst variere således, at kontiene bliver mest muligt oplysende over for dem, der skal læse budgetter og regnskaber. Side 8

9 2.2 GENERELLE REGLER FOR KONTERING PÅ STANDARDKONTI I det omfang, der i kommunens udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en specifikation, der omfatter flere standardkonti, skal der som hovedregel foretages registrering på hver af disse. Nedenfor er anført de generelle regler for konteringen på de enkelte standardkonti: 01. Lønninger På kontoen registreres: Egentlig løn. Borgmesterpension. Overtidsbetaling og betaling for mistede fridage. Funktionsvederlag. Tillæg, hvilket er generelle tillæg, særlige tillæg, rådighedstillæg, stedtillæg, repræsentationstillæg, personlige pensionsgivende tillæg, personlige ikkepensionsgivende tillæg. Feriegodtgørelse. Jubilæumsgratialer. ATP-bidrag. Engangsvederlag til personale for hvem der ikke gælder en højeste tjenestetid. Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmester og viceborgmestre. Mødediæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Honorarer m.v. til personer for udførelse af hverv, der ikke honoreres som løn. Arbejdsmarkedsbidrag. Pension. 05. Personaleomkostninger På kontoen registreres personaleomkostninger. Til- og fratrædelsesrejser, herunder feriefrirejser, befordringsudgifter ved orlov og rejseforsikringer. Side 9

10 Tjenesterejser, herunder udgifter til leje med fører, af f.eks. helikopter, slæde eller båd i forbindelse med tjenesterejser. Kursusudgifter incl. rejse- og opholdsudgifter. Øvrige personaleomkostninger, som er godtgørelser for boligtelefon, arbejdstøj, kitler, uniformer og andre materialer, udrustningshjælp m.v. Vacantboliger registreres under standardkonto 06. Leje til andre formål registreres under standardkonto 12 Fremmede tjenesteydelser. 06. Vacantudgifter På kontoen registreres samtlige udgifter der er forbundet med vacantindkvartering. Husleje, telefon, el. vand og varme, møbler og andet inventar installeret i forbindelse med vacantindkvartering. Opbevaring af container under vacantindkvarteringen. Udgifter til hotel og vacantgodtgørelse. Transport af container under til og fratrædelse, samt omkostninger forbundet med flytning registreres under standardkonto 05, personaleomkostninger. 10. Køb af varer På kontoen registreres udgifter til kontorets drift. Almindelige kontorholdsudgifter som f.eks. papir, skrivemateriale, kontorrekvisitter, blanketter, trykkeudgifter, fotokopieringsudgifter, kuverter, porto, tidsskrifter, bøger til kontorbrug, avisabonnement m.m. Telefon, telefax og internet. Annoncering. Leje af bokse Leveringsomkostninger som fragt og told medregnes. Side 10

11 12. Fremmede tjenesteydelser På kontoen registreres udgifter til fremmede tjenesteydelser. Forsikring, hvilket er bygnings-, bygherre- og boligforsikringer, forsikringer for løsøre, forsikringer for bil, båd, kaution, frostskade eller glas m.v. Advokat- og revisionsbistand, arkitekt- og ingeniørhonorar, og anden konsulentbistand incl. rejse- og opholdsudgifter. Øvrige fremmede tjenesteydelser, så som vask, renovation, skorstensfejning, vagtværn, kontingenter, udskrivning af valglister, transport for f.eks. ældre, handicappede og materialer til/fra valgstedet. Leasing af kopimaskiner og inventar Leveringsomkostninger som fragt og told m.v. medregnes. Ved leje i forbindelse med tjenesterejser anvendes standardkonto IT På kontoen registreres udgifter til IT. Udgifter til fælles driftssystemer udgiftsføres på konto 13. Indkøb der har mere karakter af tilbehør bogføres på de respektive driftskonti, ligesom skole-it bogføres på folkeskolen. Leveringsomkostninger som fragt og told medregnes ved køb af udstyr. Side 11

12 15. Varekøb På kontoen bogføres alle udgifter til varekøb, hvilket er småanskaffelser (enheder) med en kortere levetid og et mindre anskaffelsesbeløb pr. enhed. En tommelfingerregel kan være anskaffelser med en levetid på under 1 år eller udgift under kr. pr. enhed, jfr. standardkonto 20. Køb af materialer, hvilket f.eks. er rengøringsmidler og -rekvisitter, håndklæder, sengelinned o.lign., varekøb til kantiner, sygeplejeartikler, sæbe, dækketøj, giftstoffer til skadedyrsbekæmpelse, desinficerende midler, varekøb til kommunal entreprenørvirksomhed m.v., service- og køkkenudstyr, spande, sække, mindre indbo til gæstehuse. Bøger og andre materialer til undervisningsbrug og biblioteker. Leveringsomkostninger som fragt og told m.v. medregnes. 16. Forplejningsudgifter På kontoen bogføres alle forplejningsudgifter på sociale institutioner, nærings- og nydelsesmidler, underholdning og udflugter m.v. 20. Erhvervelse af materiel m.v. På kontoen registreres udgifter til erhvervelse af varige goder (enheder), hvilket er enheder med en lang levetid og en større økonomisk størrelse. En tommelfingerregel kan være goder med en levetid på over et år og en værdi på over kr. På konto registreres udgifter til: Erhvervelse af transportmateriel, som motorkøretøjer og maskiner til snerydning. Erhvervelse af maskiner, inventar og andet materiel, som f.eks. støvsugere, boremaskiner m.v., stativer, instrumenter, kæder, wirer, ankre, vaskeinstallationer, materiel til brandslukning såsom pumper, slanger m.v., aggregater, komfurer, indbo såsom møbler, lamper og gardiner samt reservedele. Edb-udstyr registreres på standardkonto 11. Side 12

13 Leveringsomkostninger som fragt og told medregnes. 21. Energi og vand På denne konto registreres udgifter til driftsmidler. Olie, benzin og andet brændstof. El. Øvrige udgifter, herunder vand. For at kunne følge op på udviklingen i kommunernes udgifter til el, vand og varme skal følgende opdeling på specifikationskonti følges. xx-xx-xx-21-1x: Vand xx-xx-xx-21-2x El xx-xx-xx-21-3x Varme fra Nukissiorfiit xx-xx-xx-21-4x Varme fra øvrige leverandører og olie til egen varmecentral xx-xx-xx-21-5x Øvrige driftsmidler 22. Reparation og vedligeholdelse På kontoen registreres udgifter til reparation og vedligeholdelse udført af fremmede håndværkere. Reparation og vedligeholdelse af inventar, maskiner, edb-anlæg, kontormaskiner, motorkøretøjer, teknisk materiel, instrumenter, køkkenudstyr m.v. Vedligeholdelse (indvendig og udvendig) af bygninger og disses tekniske anlæg, vejanlæg m.v., herunder lejede bygninger og anlæg. Materialer til egen vedligeholdelse (udskiftning af elpærer, reparationer foretaget af egen vicevært/pedel) Indeholder regningen materiel og reservedele, skal disse ligeledes registreres på kontoen. 25. Husleje m.v. Side 13

14 På kontoen føres udgifter til leje og leasing såsom leje af lokaler, opbevaring på fremmed lager, leje af kølerum o.lign. 30. Skattepligtige overførsler til personer Denne konto benyttes i samtlige tilfælde, hvor der ydes skattepligtige sociale tilskud (pension, dagpenge, arbejdsmarkedsydelse m.v.) til enkeltpersoner, og hvor beløbet skal personbogføres. 31. Ikke skattepligtige overførsler til personer Denne konto anvendes i samtlige tilfælde, hvor der ydes ikke skattepligtige sociale tilskud m.v. til enkeltpersoner, og hvor udgiften skal personbogføres. 35. Tilskud til foreninger og private virksomheder Denne konto benyttes ved tilskud og overførsler til foreninger og private virksomheder, formål og lignende, herunder kontingent til De grønlandske kommuners Landsforening, jf. konto xx Betalinger til Selvstyret, Kommunerne og andre offentlige myndigheder Herunder registreres bl.a.: Betaling for børns ophold på døgninstitutioner. Voksnes anbringelse på sundhedsvæsnets plejeafdelinger. Bidrag til skatteudligning. Betaling for pleje- og institutionsophold i danske kommuner. 46 Renteudgifter og kurstab Kontoen benyttes udelukkende i forbindelse med registrering af renteudgifter under hovedkonto Som renteudgifter betragtes også gebyrer, administrationsbidrag, bidrag til reservefonds og depotafgifter m.v. til pengeinstitutter og kreditforeninger. Side 14

15 48. Afskrivninger på udestående fordringer Denne konto benyttes udelukkende i forbindelse med kontering af afskrivninger på de relevante afskrivningskonti. Kreditering på statuskontiene foretages på standardkonto Anlægsudgifter Kontoen benyttes kun i forbindelse med anlægsudgifter, afholdt under hovedområde 7, Anlægsområdet. Konto 50 må derfor ikke oprettes under andre områder f.eks. kommunalbestyrelse. 70 Takstbetalinger Gælder takstbetalinger der generelt er fastsat af kommunalbestyrelsen eller Selvstyret. På kontoen registreres bl.a. Pensionisters egenbetaling (f.eks. plejehjem) Betaling for hjemmehjælp Forældrebetaling for daginstitutioner for børn og unge Underholdsbidrag Renovationsafgifter Skorstensfejning Miljøafgifter 71 Lejeindtægter På kontoen registreres bl.a.: Lejeindtægter for udlejede boliger og andre lokaler. Lejeindtægter for udlejning af materiel, maskiner og transportmidler f.eks. fra den kommunale entreprenørvirksomhed. Side 15

16 Overnatningsgebyrer i gæstehuse og fangsthytter. 79 Øvrige indtægter På kontoen registreres bl.a.: Honorar/administrationsgebyr for bistand ydet af teknisk forvaltning. Indtægter fra den kommunale entreprenør virksomhed og det tekniske område for arbejde udført for offentlige institutioner og private. Betaling fra private og offentlige institutioner for almindelig renholdelse. Indtægter fra servicehuse, vaskerier m.m. Salg af varme. Beboere og ansattes betaling for kost i institutioner. Bøder og gebyrer (f.eks. manglende flytteændring). Salg af brugt materiel og inventar m.v. Kassedifferencer (uanset om det er en indtægt eller udgift). Salg af fast ejendom. 82 Betalinger fra myndigheder På kontoen registreres betalinger fra Selvstyret, Kommunerne og andre offentlige myndigheder bl.a. vedr.: Generelle tilskud Refusioner Tilskud til anlægsudgifter 86 Renteindtægter og kursgevinst Kontoen bruges udelukkende ved kontering af renteindtægter under hovedkonto På kontoen bogføres bl.a. kapitalbidrag fra INI. 9x Finansforskydninger Side 16

17 På disse konti bogføres bevægelser i status, hvilket vil sige kommunens aktiver og passiver. Desuden benyttes denne standardkonto ved kontering af skatter, kurstab og kursgevinster samt årets driftsresultat. Side 17

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5. Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012 5 FORM OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning 5.0-1 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.1-1 5.2 Formkrav

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

DEL I KONTOPLAN OG KONTERINGSREGLER

DEL I KONTOPLAN OG KONTERINGSREGLER DEL I KONTOPLAN OG KONTERINGSREGLER. Budget- og regnskabssystem for regioner 2 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning BLAABJERG BIOGAS A.M.B.A CVR nr. 15 47 63 97 Specifikationer til årsrapporten for 2014 (24. regnskabsår) Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere