2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING"

Transkript

1 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING Indhold: Side: 2.0 Oversigt over kontoplanen Side Oversigt over standardkonti Side Generelle regler for kontering på standardkonti Side 9 Side 1

2 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG KONTERINGSREGLER 2.0 OVERSIGT OVER KONTOPLANEN Hovedstrukturen i den kommunale kontoplan er skitseret i oversigten på side 7. Kontoplanen er opbygget ud fra et kontonummersystem, hvor det samlede kontonummer består af 10 cifre. 1. ciffer - hovedområde Kontonummerets første ciffer opdeler kontoplanen i 10 hovedområder. Heraf vedrører hovedområde 1-8 den egentlige drifts- og anlægsvirksomhed, mens hovedområde 9 vedrører de finansielle poster. Hovedområde 0 vedrører eksterne områder, herunder Hjemmestyret: 0 Eksterne områder 1 Administration 2 Teknisk område 3 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet 4 Socialområdet 5 Undervisning og kultur 6 Forsyningsvirksomhed 7 Anlægsområdet 8 Indtægter og renter 9 Finansielle konti Hovedområderne er altid autoriserede. 2. ciffer - hovedafsnit Hovedafsnittet fremgår af 2. ciffer. Hovedafsnittene består af et nærmere angivet interval af hovedkonti vedrørende kommunale aktiviteter, der henhører under det samme overordnede formål, f.eks. hovedområde "5, Undervisning og kultur": 0 Daginstitutionsområdet for børn og unge Side 2

3 1 Skolevæsenet 2 STI-skoler 3 Fritidsvirksomhed 5 Biblioteksvæsen 6 Museer 9 Forskellige kulturelle og oplysende virksomheder Hovedafsnit er altid autoriserede. 1. og 2. ciffer - hovedområdet/hovedafsnit I budget- og regnskabssystemet vil 1. og 2. ciffer som hovedregel optræde som cifferpar, eksempelvis 55, Biblioteksvæsen, og være omtalt som hovedafsnit. 3. og 4. ciffer - hovedkonto Hovedkontiene indeholder en specifikation af de forskellige kommunale aktiviteter indenfor samme formål. Gennem en opdeling i hovedkonti specificeres de kommunale aktiviteter, det kunne eksempelvis være hovedafsnittet " 51, Skolevæsenet": 51 Skolevæsenet Den kommunale skole Kollegier og skolehjem Uddannelsestilskud Hovedkontiene er altid autoriserede Afsnit 3 indeholder en oversigt over de tilladte hovedkonti. 5. og 6 ciffer omkostningssted Ved hjælp af kontonummerets 5. og 6. ciffer kan der foretages en opsplitning på omkostningssteder, dvs. på de enkelte bygder og institutioner. Eksempelvis kan cifrene 01 til 49 angive byens institutioner, anvendes til den første bygds institutioner, Side 3

4 55-59 angiver anden bygds institutioner, tredje bygds institutioner angives ved 60 til 64 osv. Eksempel for børnehave i bygd 3: BØRNEHAVER: Hovedområde: 5 Hovedafsnit: 50 Hovedkonto: Omkostningssted: Det skal bemærkes, at det samme ciffer-par på omkostningssted kan betyde forskellige ting forskellige steder i kontoplanen. F.eks. kan 45 betyde en børnehave indenfor hovedkonto 50-03, men projekt X indenfor hovedkonto For at sikre mulighed for en éntydig opdeling mellem byen og de enkelte bygder er der i Informatiksystemet indlagt en mulighed for til de enkelte konti at registrere en stedkode som en kontoegenskab: Eksempler: 1. Fælles 2. Byen 3. "bygd A" 4. "bygd B" 5. "bygd C" I informatiksystemet defineres kontoegenskaberne i billede 352 side 2, og de enkelte konti defineres i billede 350 side og 8. ciffer - standardkonto Ved hjælp af kontonummerets 7. og 8. ciffer specificeres kommunens ressourceforbrug på standardkonti, dvs. løn, varekøb, tjenesteydelser, anskaffelser o.s.v. En hovedbegrundelse for inddeling i standardkonti er, at de centrale myndigheder har behov for at kunne opgøre det ressourceforbrug, som kommunernes aktiviteter giver Side 4

5 anledning til. Inddelingen i standardkonti tjener samtidig forskellige formål i den enkelte kommunes budget og regnskab. Standardkontiene er altid autoriserede og fremgår af oversigten i afsnit 2.1 med efterfølgende beskrivelse af konteringsregler i afsnit 2.2. Ved oprettelse og vedligeholdelse af den enkelte kommunes kontoplan er det nødvendigt at vurdere det aktuelle behov blandt de autoriserede standardkonti, men altid under iagttagelse af de gældende konteringsregler i afsnit og 10. ciffer - specifikationskonto Cifrene 01 til 99 på kontonummerets 9. og 10. ciffer anvendes til en yderligere specifikation på de områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt af styringsmæssige grunde. Specifikationskontiene er delvist autoriserede. Anvendelsen af specifikationskonti er som hovedregel frivillig, men indenfor enkelte områder har det været nødvendigt at autorisere kontiene. De autoriserede konti fremgår af afsnit 3. Et eksempel på autoriserede specifikationskonti er registrering af løn og overarbejde til henholdsvis månedslønnede og timelønnede. I eksemplet skal lønnen i børnehaven i bygd 3 specificeres BØRNEHAVER: Hovedområde: 5 Hovedafsnit: 50 Hovedkonto: Omkostningssted: Standardkonto: Specifikationskonto: Månedsløn Timeløn Overarbejde: Månedsløn Timeløn Side 5

6 For en uddybning af specifikationskontiene henvises til afsnit 2.2. Generelle regler for kontering på standardkonti. Person-/registrantbogføring I den autoriserede kontoplan i afsnit 3 er der ved et antal hovedkonti angivet et P/R, som betyder, at der skal foretages person-/registrantbogføring. Formålet med person-/registrantbogføringen er - inden for den enkelte konto/hovedkonto - at kunne opgøre udgifter og indtægter (hovedområde 1-8) samt restancer og gæld (hovedområde 9), fordelt på enkeltpersoner og/eller virksomheder (arbejdsgivere). Person- og registrantbogføringen foregår i Informatiksystemet ved, at der for den enkelte konto i billede 350 angives registranttypen. Der skal desuden via billede 353 defineres en art, som har pågældende konto som samlekonto. Når børn entydigt kan henføres til en forældres cpr.nr. skal forældrenes cpr.nr. anvendes. I Det Grønlandske Erhvervsregister tildeles alle virksomheder (juridiske enheder) et entydigt GER-nummer. Det Grønlandske Erhvervsregister bliver grundstammen for offentlig virksomhedsregistrering i Grønland, på samme måde som Det Centrale Personregister (CPR) er det for personoplysninger. Det kræves derfor, at kommunerne så vidt muligt anvender GER-nummer ved registrantdata. Side 6

7 Kontonummerets opbygning: ciffer: Hovedområde autoriseret 2. ciffer: Hovedafsnit autoriseret 3-4. ciffer: Hovedkonto autoriseret 5-6. ciffer: Omkostningssted ikke autoriseret 7-8. ciffer: Standardkonto autoriseret ciffer: Specifikationskonto Side 7

8 2.1 OVERSIGT OVER STANDARDKONTI Udgifter 01 Lønninger 05 Personaleomkostninger 06 Vacantboliger 10 Kontorholdsudgifter 12 Fremmede tjenesteydelser 13 IT 15 Varekøb 16 Forplejningsudgifter 20 Anskaffelser af materiel og inventar 21 Driftsmidler m.v. 22 Reparation og vedligeholdelse 25 Husleje m.v. 30 Skattepligtige sociale ydelser 31 Ikke skattepligtige sociale ydelser 35 Tilskud til foreninger og private virksomheder 42 Betalinger til Selvstyret, kommunerne og andre offentlige myndigheder 46 Renteudgifter og kurstab 48 Afskrivning på udestående fordringer 50 Anlægsudgifter Indtægter 70 Takstbetalinger 71 Lejeindtægter 79 Øvrige indtægter 82 Betalinger fra Selvstyret, kommunerne og andre offentlige myndigheder 86 Renteindtægter og kursgevinst Finansudgifter og -indtægter 9x Finansforskydninger Ovennævnte standardkonti er tværgående for hele kontoplanen, således at f.eks. standardkonto 22, reparation og vedligeholdelse, har det samme indhold overalt i kontoplanen. Mens indholdet af disse standardkonti er fælles på alle kontoområder, kan standardkontienes tekst variere således, at kontiene bliver mest muligt oplysende over for dem, der skal læse budgetter og regnskaber. Side 8

9 2.2 GENERELLE REGLER FOR KONTERING PÅ STANDARDKONTI I det omfang, der i kommunens udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en specifikation, der omfatter flere standardkonti, skal der som hovedregel foretages registrering på hver af disse. Nedenfor er anført de generelle regler for konteringen på de enkelte standardkonti: 01. Lønninger På kontoen registreres: Egentlig løn. Borgmesterpension. Overtidsbetaling og betaling for mistede fridage. Funktionsvederlag. Tillæg, hvilket er generelle tillæg, særlige tillæg, rådighedstillæg, stedtillæg, repræsentationstillæg, personlige pensionsgivende tillæg, personlige ikkepensionsgivende tillæg. Feriegodtgørelse. Jubilæumsgratialer. ATP-bidrag. Engangsvederlag til personale for hvem der ikke gælder en højeste tjenestetid. Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmester og viceborgmestre. Mødediæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Honorarer m.v. til personer for udførelse af hverv, der ikke honoreres som løn. Arbejdsmarkedsbidrag. Pension. 05. Personaleomkostninger På kontoen registreres personaleomkostninger. Til- og fratrædelsesrejser, herunder feriefrirejser, befordringsudgifter ved orlov og rejseforsikringer. Side 9

10 Tjenesterejser, herunder udgifter til leje med fører, af f.eks. helikopter, slæde eller båd i forbindelse med tjenesterejser. Kursusudgifter incl. rejse- og opholdsudgifter. Øvrige personaleomkostninger, som er godtgørelser for boligtelefon, arbejdstøj, kitler, uniformer og andre materialer, udrustningshjælp m.v. Vacantboliger registreres under standardkonto 06. Leje til andre formål registreres under standardkonto 12 Fremmede tjenesteydelser. 06. Vacantudgifter På kontoen registreres samtlige udgifter der er forbundet med vacantindkvartering. Husleje, telefon, el. vand og varme, møbler og andet inventar installeret i forbindelse med vacantindkvartering. Opbevaring af container under vacantindkvarteringen. Udgifter til hotel og vacantgodtgørelse. Transport af container under til og fratrædelse, samt omkostninger forbundet med flytning registreres under standardkonto 05, personaleomkostninger. 10. Køb af varer På kontoen registreres udgifter til kontorets drift. Almindelige kontorholdsudgifter som f.eks. papir, skrivemateriale, kontorrekvisitter, blanketter, trykkeudgifter, fotokopieringsudgifter, kuverter, porto, tidsskrifter, bøger til kontorbrug, avisabonnement m.m. Telefon, telefax og internet. Annoncering. Leje af bokse Leveringsomkostninger som fragt og told medregnes. Side 10

11 12. Fremmede tjenesteydelser På kontoen registreres udgifter til fremmede tjenesteydelser. Forsikring, hvilket er bygnings-, bygherre- og boligforsikringer, forsikringer for løsøre, forsikringer for bil, båd, kaution, frostskade eller glas m.v. Advokat- og revisionsbistand, arkitekt- og ingeniørhonorar, og anden konsulentbistand incl. rejse- og opholdsudgifter. Øvrige fremmede tjenesteydelser, så som vask, renovation, skorstensfejning, vagtværn, kontingenter, udskrivning af valglister, transport for f.eks. ældre, handicappede og materialer til/fra valgstedet. Leasing af kopimaskiner og inventar Leveringsomkostninger som fragt og told m.v. medregnes. Ved leje i forbindelse med tjenesterejser anvendes standardkonto IT På kontoen registreres udgifter til IT. Udgifter til fælles driftssystemer udgiftsføres på konto 13. Indkøb der har mere karakter af tilbehør bogføres på de respektive driftskonti, ligesom skole-it bogføres på folkeskolen. Leveringsomkostninger som fragt og told medregnes ved køb af udstyr. Side 11

12 15. Varekøb På kontoen bogføres alle udgifter til varekøb, hvilket er småanskaffelser (enheder) med en kortere levetid og et mindre anskaffelsesbeløb pr. enhed. En tommelfingerregel kan være anskaffelser med en levetid på under 1 år eller udgift under kr. pr. enhed, jfr. standardkonto 20. Køb af materialer, hvilket f.eks. er rengøringsmidler og -rekvisitter, håndklæder, sengelinned o.lign., varekøb til kantiner, sygeplejeartikler, sæbe, dækketøj, giftstoffer til skadedyrsbekæmpelse, desinficerende midler, varekøb til kommunal entreprenørvirksomhed m.v., service- og køkkenudstyr, spande, sække, mindre indbo til gæstehuse. Bøger og andre materialer til undervisningsbrug og biblioteker. Leveringsomkostninger som fragt og told m.v. medregnes. 16. Forplejningsudgifter På kontoen bogføres alle forplejningsudgifter på sociale institutioner, nærings- og nydelsesmidler, underholdning og udflugter m.v. 20. Erhvervelse af materiel m.v. På kontoen registreres udgifter til erhvervelse af varige goder (enheder), hvilket er enheder med en lang levetid og en større økonomisk størrelse. En tommelfingerregel kan være goder med en levetid på over et år og en værdi på over kr. På konto registreres udgifter til: Erhvervelse af transportmateriel, som motorkøretøjer og maskiner til snerydning. Erhvervelse af maskiner, inventar og andet materiel, som f.eks. støvsugere, boremaskiner m.v., stativer, instrumenter, kæder, wirer, ankre, vaskeinstallationer, materiel til brandslukning såsom pumper, slanger m.v., aggregater, komfurer, indbo såsom møbler, lamper og gardiner samt reservedele. Edb-udstyr registreres på standardkonto 11. Side 12

13 Leveringsomkostninger som fragt og told medregnes. 21. Energi og vand På denne konto registreres udgifter til driftsmidler. Olie, benzin og andet brændstof. El. Øvrige udgifter, herunder vand. For at kunne følge op på udviklingen i kommunernes udgifter til el, vand og varme skal følgende opdeling på specifikationskonti følges. xx-xx-xx-21-1x: Vand xx-xx-xx-21-2x El xx-xx-xx-21-3x Varme fra Nukissiorfiit xx-xx-xx-21-4x Varme fra øvrige leverandører og olie til egen varmecentral xx-xx-xx-21-5x Øvrige driftsmidler 22. Reparation og vedligeholdelse På kontoen registreres udgifter til reparation og vedligeholdelse udført af fremmede håndværkere. Reparation og vedligeholdelse af inventar, maskiner, edb-anlæg, kontormaskiner, motorkøretøjer, teknisk materiel, instrumenter, køkkenudstyr m.v. Vedligeholdelse (indvendig og udvendig) af bygninger og disses tekniske anlæg, vejanlæg m.v., herunder lejede bygninger og anlæg. Materialer til egen vedligeholdelse (udskiftning af elpærer, reparationer foretaget af egen vicevært/pedel) Indeholder regningen materiel og reservedele, skal disse ligeledes registreres på kontoen. 25. Husleje m.v. Side 13

14 På kontoen føres udgifter til leje og leasing såsom leje af lokaler, opbevaring på fremmed lager, leje af kølerum o.lign. 30. Skattepligtige overførsler til personer Denne konto benyttes i samtlige tilfælde, hvor der ydes skattepligtige sociale tilskud (pension, dagpenge, arbejdsmarkedsydelse m.v.) til enkeltpersoner, og hvor beløbet skal personbogføres. 31. Ikke skattepligtige overførsler til personer Denne konto anvendes i samtlige tilfælde, hvor der ydes ikke skattepligtige sociale tilskud m.v. til enkeltpersoner, og hvor udgiften skal personbogføres. 35. Tilskud til foreninger og private virksomheder Denne konto benyttes ved tilskud og overførsler til foreninger og private virksomheder, formål og lignende, herunder kontingent til De grønlandske kommuners Landsforening, jf. konto xx Betalinger til Selvstyret, Kommunerne og andre offentlige myndigheder Herunder registreres bl.a.: Betaling for børns ophold på døgninstitutioner. Voksnes anbringelse på sundhedsvæsnets plejeafdelinger. Bidrag til skatteudligning. Betaling for pleje- og institutionsophold i danske kommuner. 46 Renteudgifter og kurstab Kontoen benyttes udelukkende i forbindelse med registrering af renteudgifter under hovedkonto Som renteudgifter betragtes også gebyrer, administrationsbidrag, bidrag til reservefonds og depotafgifter m.v. til pengeinstitutter og kreditforeninger. Side 14

15 48. Afskrivninger på udestående fordringer Denne konto benyttes udelukkende i forbindelse med kontering af afskrivninger på de relevante afskrivningskonti. Kreditering på statuskontiene foretages på standardkonto Anlægsudgifter Kontoen benyttes kun i forbindelse med anlægsudgifter, afholdt under hovedområde 7, Anlægsområdet. Konto 50 må derfor ikke oprettes under andre områder f.eks. kommunalbestyrelse. 70 Takstbetalinger Gælder takstbetalinger der generelt er fastsat af kommunalbestyrelsen eller Selvstyret. På kontoen registreres bl.a. Pensionisters egenbetaling (f.eks. plejehjem) Betaling for hjemmehjælp Forældrebetaling for daginstitutioner for børn og unge Underholdsbidrag Renovationsafgifter Skorstensfejning Miljøafgifter 71 Lejeindtægter På kontoen registreres bl.a.: Lejeindtægter for udlejede boliger og andre lokaler. Lejeindtægter for udlejning af materiel, maskiner og transportmidler f.eks. fra den kommunale entreprenørvirksomhed. Side 15

16 Overnatningsgebyrer i gæstehuse og fangsthytter. 79 Øvrige indtægter På kontoen registreres bl.a.: Honorar/administrationsgebyr for bistand ydet af teknisk forvaltning. Indtægter fra den kommunale entreprenør virksomhed og det tekniske område for arbejde udført for offentlige institutioner og private. Betaling fra private og offentlige institutioner for almindelig renholdelse. Indtægter fra servicehuse, vaskerier m.m. Salg af varme. Beboere og ansattes betaling for kost i institutioner. Bøder og gebyrer (f.eks. manglende flytteændring). Salg af brugt materiel og inventar m.v. Kassedifferencer (uanset om det er en indtægt eller udgift). Salg af fast ejendom. 82 Betalinger fra myndigheder På kontoen registreres betalinger fra Selvstyret, Kommunerne og andre offentlige myndigheder bl.a. vedr.: Generelle tilskud Refusioner Tilskud til anlægsudgifter 86 Renteindtægter og kursgevinst Kontoen bruges udelukkende ved kontering af renteindtægter under hovedkonto På kontoen bogføres bl.a. kapitalbidrag fra INI. 9x Finansforskydninger Side 16

17 På disse konti bogføres bevægelser i status, hvilket vil sige kommunens aktiver og passiver. Desuden benyttes denne standardkonto ved kontering af skatter, kurstab og kursgevinster samt årets driftsresultat. Side 17

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave 20.04.2015 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere