Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen"

Transkript

1 Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling og nævnte at bestyrelsen som noget nyt havde valgt i år at afholde generalforsamlingen i starten af september i stedet for i slutningen af september. Den ordinære generalforsamling behandlede følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4.a Aflæggelse af regnskab for 2002/03. 4.b. Fremlæggelse af budget for 2003/2004 og fastsættelse af kontingent og gebyr ved for sen indbetaling. 5.a. Aflæggelse af varmeregnskab for Fløngvænget for 2002/03. 5.b. Fremlæggelse af budget for 2003/04 og fastsættelse af varmebidrag samt gebyr ved for sen betaling. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisorer. 8. Valg af revisorsuppleant. 9. Rettidigt indkomne forslag. 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Svend Jørgen Sønberg, F45 som dirigent vel vidende, at der kunne være interessekonflikt, da Svend Jørgen også havde revideret regnskaberne. Der var dog ingen indvendinger fra forsamlingen. Svend Jørgen konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. 29 husstande var repræsenteret, heraf 3 ved fuldmagt. Ad 2. Valg af stemmetællere. Torben Henriksen, F49 og Mogens West, F55 blev valgt til stemmetællere. Ad 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Erik Larssen, F29 aflagde bestyrelsens beretning: Foreningsåret 2002/03 blev som så mange andre et forholdsvis roligt år præget af renovering af varmecentral, vandskader og forsikringsproblemer i Fløngvænget. Alle emner som jeg vil uddybe nærmere senere i beretningen. Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder, og der er afholdt en række mindre udvalgsmøder hvor vi bl.a. har arbejdet med følgende: Vejene. Den nedsunkne vejbrønd ved legepladsen ud for F51 er blevet udbedret. Ellers er vejene i god stand og bliver fortsat fejet efterår og forår. Så har vi i bestyrelsen endnu engang besluttet at alle regnvandsbrønde i efteråret vil blive renset. Side 1 af 6

2 Så blev der på sidste generalforsamling talt om gener ved knallertkørsel, og retablering af bommene ved stien mellem Bavneåsen og Fløngvænget. Thomas har talt med de unge i Fløngvænget som udtaler, at de og deres venner ikke kører hurtigt på stier og stikveje. Vedrørende bommene har kommunen ikke givet os andet end et det mundtlige afslag, som vi også havde sidst. Og på baggrund af kommunens nuværende økonomiske situation skal vi nok ikke forvente yderligere. Så er jeg igen kraftigt blevet opfordret til at henstille til, at der ikke må langtidsparkeres på vendepladserne, at der ikke må parkeres lastbiler på stam- og stikvejene, og at alle af hensyn til børnene skal køre l-a-n-g-s-om-t i området. Prøv at forestille jer hvor hurtigt det utilgivelige uheld kan ske. Lidt frisk fart ned af stikvejen, et lille barn løber fra hoveddøren ud mod vejen skjult af parkerede biler i carport og på vejen, og så ud foran dig og uheldet er uundgåeligt. Er det så vigtigt at komme 15 sekunder før hjem? Varmecentral. I september sidste år besluttede vi at investere kr i en renovering af central-varmeanlægget i Fløngvænget. Renoveringen blev foretaget i uge 42 & 43, hvilket betød 2 uger uden varme, men dog med varmt vand. Vi kan ikke påstå, at vejret var med os, det blev koldt og blæsende. For at holde varmen krøb alle tæt sammen om de få varmekilder (i form af el radiatorer og gasovne) vi havde til rådighed. Og mon ikke vi var en del, der kiggede misundeligt til naboer og genboer der havde brændeovn. Nå, men det er alt sammen glemt nu det nye anlæg kører godt, og det tyder på at de budgetterede driftsbesparelser også kommer hjem, men det vil Kurt H. komme meget mere ind på under regnskabet senere. Vi har dog haft 3 stop på anlægget i vinter som vi og Nyholm ikke kunne forklare. Men en erfaren servicetekniker fra Viessmann tjekkede systemet og gik en tur rundt i kælderen, tog en føler ud af udblæsningsrøret fra kælderen rengjorde den og anlægget har kørt uden stop siden. Udblæsningen har været der alle årene, og er vist det eneste som ikke blev skiftet. I den er monteret en lille føler, som af sikkerhedsmæssige årsager skal afbryde anlægget hvis udblæsningen stopper. Den var så tilgroet af støv at den kun periodevis kunne føle om anlægget kørte. Vor leverandør har endnu ikke løst støj problemet, som er lige så overraskende for dem som for os. Viessmann har involveret producenten for at finde en acceptabel løsning på problemet. Den nye varmecentral var knapt indkørt før de første brud på vore fællesrør viste sig. Pudsigt nok ikke på centralvarmerørene men på brugsvandet, både i 1.ste og 2.den række, 4 brud i alt inden for 2 uger. Konsekvensen heraf blev, at vor rørskadedækning, på trods af en aftale om en dialog om fremtidig præmie eller selvrisiko, blev opsagt af Codan med 14 dages varsel. Efter en travl tid med mange møder med assurandører, lykkedes det at forhandle en aftale igennem med HF Forsikring. Resultatet blev en dyrere præmie, selvrisiko og ingen dækning for råd. Nogle mente, og med fuld ret, at resultatet ikke var tilfredsstillende, og væsentligt ringere end Codan aftalen. Og vi kan i bestyrelsen kun give dem ret, men det er som at vælge mellem pest og kolera. Hvad var alternativet? Vi sad på en tikkende vand bombe, havde kun to uger til at finde et nyt forsikringsselskab, og endte op med kun ét tilbud ud af de mange vi havde inviteret til at give tilbud. I bestyrelsen havde vi prioriteret hurtigst muligt af få minimeret risikoen for vore medlemmer, for så efterfølgende at komme videre herfra, hvis der senere skulle vise sig mulighed for et bedre tilbud. Vi er klar over, at alle ikke har været enige i vor prioritering og det opnåede resultat, men vi tillader os alligevel at være tilfredse hermed og også lidt stolte af at det lykkedes. Vi lovede på informationsmødet i varmecentralen at fremkomme med en mere langsigtet plan, og har fremsat forslag herom til behandling senere i aften. Fællesarealet. Legepladsen fik på oprydningsdagen i juni nyt græs på fodboldbanen og nye net på målene og de nye redskaber blev malet. Næste oprydningsdag er fastsat til 27. september og alle der har lyst er velkommen. Det er en god lejlighed til at træffe de øvrige beboere og få en god og hyggelig snak. Side 2 af 6

3 Brevdue manden ved Møllebakken har været hos mig og klaget over støj og gener i forbindelse med basket spil på legepladsen. Det var i de lyse varme aftener han havde følt sig generet, så jeg bringer hermed spørgsmålet videre, er det et problem? Så lad os høre herom. Container. Containerordningen fungerer stadig upåklageligt. Og vi har i bestyrelsen diskuteret Bavneåsen 1-23 s bidrag for brug af ordningen. Det blev bragt op på sidste generalforsamling, og vi har besluttet at fastholde bidraget på kr uændret (svarer til kr. 215 pr. husstand). Årsagen er at vi har taget både investering i container, vedligeholdelse og risikoen ved at ordningen kan stoppes øjeblikkeligt. Foreningsarrangementer i året. Vi har i foreningen afholdt de traditionelle arrangementer. Vort fastelavns arrangementet var som sædvanligt en stor succes med utroligt mange deltagere. Et populært arrangement, hvor børnene også har en god dag, og vi voksne alle kommer ud af vores vinterhi til en god nabosnak. Så har vi i bestyrelsen afholdt den sædvanlige bestyrelsesmiddag med ledsagere, der for øvrigt er bestyrelsens eneste form for honorar for bestyrelsesarbejdet. Begge arrangementer er også sat på budgettet i det kommende år. Diverse. Så har foreningen anskaffet sig en 8 mtr. aluminiumsstige som kan lånes af alle, nøgle kan afhentes hos mig (Erik F29). Og husk så også at vi også har en trailer som kan lejes for kr. 50,- pr. døgn. Dette kan aftales med Jens B51. Det var bestyrelsens beretning for foreningsåret 02/03. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad 4a Aflæggelse af regnskab for 2002/03. Jens Iversen, B51 gennemgik det udsendte regnskab for 2002/03. Erik Bilsteen, B43 foreslog, at kontingentet blev samlet opkrævet 1 gang om året. Jens I. svarede, at kontingentet tidligere havde været højere og af hensyn til medlemmernes likviditet, havde bestyrelsen valgt en kvartalsvis opkrævning. Udgiften til PBS for at foretage en opkrævning var ca kr. Erik L. oplyste, at bestyrelsen ville tage forslaget til efterretning og evt. benytte sig af det. Det kunne ikke blive effektueret i indeværende regnskabsår, da 1. rate af kontingentet var opkrævet 7. august Regnskabet for 2002/03 blev derefter enstemmigt godkendt. Ad 4b. Fremlæggelse af budget for 2003/2004 og fastsættelse af kontingent og gebyr ved for sen indbetaling. Jens Iversen, B51 gennemgik det udsendte fællesbudget for 2003/04. Budgetforslaget indebar, at kontingentet for 2003/04 blev fastsat til 600 kr. opkrævet i 2 rater 300 kr. den 7. august 2003 og 300 kr. den 7. februar Herudover ville der blive opkrævet budgetteret afgift til kabel TV den 7. november 2003 og 7. maj Gebyr ved for sen indbetaling uændret 25 kr. Mogens West, F55 ville gerne høre, hvorfor foreningen stadig havde ansvarsforsikring placeret hos Codan. Erik L svarede, at forsikringen var ved at blive flyttet til et andet alternativ. Budgettet for 2003/04 blev derefter enstemmigt vedtaget. Ad 5a. Aflæggelse af varmeregnskab for Fløngvænget for 2002/03. Kurt Haase, F27 gennemgik det udsendte varmeregnskab for 2002/03. Side 3 af 6

4 I indeværende regnskabsperiode blev det nye anlæg taget i brug, og Kurt H. nævnte, at det var svært præcist at sige, hvad besparelsen havde været, hvis beboerne i Fløngvænget havde haft det nye fyr i hele regnskabsåret, men et bud kunne være ca ,- kr. Prisen på fyret ifølge det givne tilbud var blevet overholdt. Kurt H. oplyste, at bestyrelsen senere fremsatte forslag om, at påbegynde en opsparing til renovering af rør og udgifter i forbindelse med skader. Bestyrelsen forslog derfor en ekstra henlæggelse af overskuddet på kr øremærket til rør problemstillingen. Varmeregnskabet for 2002/03 blev derefter enstemmigt godkendt af brugerne. Ad 5b. Fremlæggelse af budget for 2003/04 og fastsættelse af varmebidrag samt gebyr ved for sen betaling. Kurt Haase, F27 gennemgik budgettet for 2003/04. Budgetforslaget indebar, at varmebidraget blev fastsat til kr. pr. måned. Betalingsdatoen var uændret den 5. i måneden. Gebyr ved for sen indbetaling uændret 25 kr. Budgettet for 2003/04 blev enstemmigt vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlem Jens Iversen, B51, Kurt Haase, F27 og Kurt Petersen, F31 var på valg og alle stillede gerne op til genvalg. Svend Jørgen oplyste, at bestyrelsen var i undertal, da der var mulighed for 8 medlemmer i bestyrelsen. Der var derfor en ledig plads til en interesseret kandidat. Da ingen nye kandidater til bestyrelsen meldte sig blev ovennævnte bestyrelsesmedlemmer genvalgt med akklamation. Ad 7. Valg af revisorer. Peter Petersen, B31 og Svend Jørgen Sønberg, F45 blev genvalgt med akklamation. Ad 8. Valg af revisorsuppleant. Erik Bilsteen, B43 blev genvalgt med akklamation. Ad 9. Rettidigt indkomne forslag. Erik L. oplyste, at der udover bestyrelsens forslag var rettidigt indkommet 1 forslag. Det indkomne forslag var fra Lis Johannesen og Leif Jensen, B49. Det drejede sig om vedligeholdelse af det grønne fælles areal ved Bavneåsen 49, som efterhånden var noget tilgroet. Erik L. havde besigtiget arealet, og havde lovet at det ville blive ordnet. Lis og Leif trak herefter forslaget tilbage. Erik L. opfordrede ved samme lejlighed medlemmerne til ikke at vente med at henvende sig til bestyrelsen, hvis der var ting, som de var utilfredse med. Erik L. gennemgik derefter bestyrelsens forslag vedrørende rørskader på fællesrør i Fløngvænget. Efter de sidste skader blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med en løsning på længere sigt. Bestyrelsen havde fundet et andet forsikringsselskab i stedet for Codan nemlig HF Forsikring, men hvor længe vil de dække? Skulle bestyrelsen komme med et forslag, hvor rørene blev renoveret i alle husene af en omgang? Bestyrelsen havde valgt en anden løsning, som beskrevet i forslaget. Der forelå allerede en generalforsamlingsbeslutning på, at vi skulle have en kollektiv boligforsikring. Bestyrelsen havde været i tvivl om forslaget skulle til afstemning, men havde valgt, at det skulle det, og med kvalificeret flertal på 19 stemmer. Side 4 af 6

5 Mogens West, F55 spurgte til hensættelsen på kr. i varmeregnskabet 2002/03, havde vi ikke lige besluttet denne hensættelse under behandling af varmeregnskabet? Erik L. svarede, at det var korrekt, og det punkt i forslaget godt kunne slettes. Jette Jensen, F11 ville gerne have oplyst om alle rør i de enkelte husstande nu er dækket af forsikringen. Erik L. svarede, at vi er forsikret for alle rørskader, men at der er en selvrisiko i forbindelse med enhver rørskade på kr. Foreningen betaler denne selvrisiko ved skader på såvel fælles rør som på ejendommens egne rør. Følgende forslag blev derefter sat til afstemning: Bestyrelsens løsningsforslag vedrørende rørskader på fællesrør i Fløngvænget: I fortsættelse af tidligere beslutning på generalforsamling, bemyndiges bestyrelsen til at fortsætte tegning af en kollektiv bygningsforsikring for alle medlemmer i Fløngvænget for herunder at sikre, at foreningens fælles forsyningsrør er forsikrede, så vidt dette er muligt. Der er p.t. indgået aftale med HF Forsikring, med en selvrisiko på kr for alle rørskader. Foreningen betaler denne selvrisiko, ved skader på såvel fælles rør som ejendommens egne rør, primært via nedennævnte løbende henlæggelse eller ved kollektiv opkrævning hos medlemmerne. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftale med det selskab der ud fra risiko, dækning og præmie vurderes at være det mest fordelagtige for medlemmerne. Der hensættes i regnskabsåret 02/03 i varmeregnskabet, et beløb på kr til dækning af omkostninger i forbindelse med fremtidige brud på rørene. Bestyrelsen afsætter, i varmeregnskabets fremtidige budgetter, et passende beløb til dækning af rørskader og opsparing indtil risikoen er minimeret. Ved enhver skade / brud på de fælles rør, udskiftes min. alle 3 rør til brugsvand med PEX rør, samtidig med at der etableres en lem i stuegulvet på ca. 70 x 70 cm. ud for hovedhanerne i entreen. Hvis bestyrelsen i samarbejde med forsikringsselskabets faglige rådgiver finder det hensigtsmæssigt, udskiftes rørene i husene på begge sider af det skaderamte hus. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med kvalificeret flertal. I alt 20 stemmer for forslaget og ingen imod. Ad 10. Eventuelt. Birgit Larsen, B61 havde forespurgt om etablering af en snerydningsordning i Bavneåsen ulige numre. Birgit foreslog at foreningen fik kommunen til at rydde sne på vejen eller betalte en mand for at gøre det eller beboerne mødtes efter arbejdstid, når der var faldet meget sne og fik ryddet vejene. Birgit nævnte, at Bavneåsen lige numre deltog i en ordning og fik ryddet sne med et godt resultat. De undgik på den måde, at skulle fedte rundt i sne og sjap. Erik L. oplyste, at bestyrelsen havde indhentet tilbud om snerydning hos kommunen. Snerydning indgik alene i en pakkeløsning, som også omfattede lettere vej renoveringsopgaver. Prisen for pakken var 762 kr. pr. husstand om året. Bestyrelsen havde tidligere undersøgt, om det var nok, at kun enderækkehusene mod stamvejen deltog i ordningen. Det var det ikke. Det krævede således at alle husstande og også naboforeningerne deltog i ordningen. Side 5 af 6

6 Efter en debat ville Erik L. gerne have en forhåndstilkendegivelse, om der var opbakning til forslaget, som indebar mere end en fordobling af medlemmernes kontingent. 6 var for deltagelse i en ordning, mens 10 medlemmer var direkte imod forslaget. Da der ikke var en markant overvægt for forslaget, forslog formanden Erik L., at bestyrelsen kontakter de tilstødende grundejerforeninger, om de er interesseret i at deltage i den kommunale ordning, da det er en forudsætning, at de også er med på at deltage i ordningen. Der var udbredt enighed om dette. Erik Bilsteen, B43 gjorde opmærksom på, at der var flere kantsten i Bavneåsen, som var ved at smuldre. Det blev noteret af bestyrelsen. Jette Jensen, F11 foreslog, at bestyrelsen undersøgte muligheden for at få etableret et billigt telefoni / bredbånds netværk i foreningen, da der som bekendt sker en masse inden for tele området. Der var enighed om, at bestyrelsen skulle arbejde videre med den gode ide. Erik L. havde fået oplyst fra et medlem, at vores nye driftige Rema1000 købmand gik med planer om renovering af parkeringsarealet ved Fløng Centret. Erik L. var derfor gået op til købmand Hans Jørgen Poulsen og havde spurgt ham om, hvad der forelå om renoveringsplanerne. Hans Jørgen havde oplyst, at det kun var på ide planet, og han havde sat en arkitekt i gang med at lave nogle forslag. Han havde gjort opmærksom på, at naboerne i Fløngvænget ikke måtte blive generet. Hans Jørgen havde lovet, at holde foreningen informeret og ikke sætte arbejdet i gang før foreningen var blevet hørt. Kurt Haase, F27 oplyste, at varmeregnskabet for Fløngvænget var klar med forbehold, og beboerne kunne efter mødet få oplyst deres forbrug og evt. efter/tilbagebetaling. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Erik Larssen takkede dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen og afsluttede generalforsamlingen med tak for til de fremmødte medlemmer og på forhåbentlig gensyn på oprydningsdagen. Svend Jørgen Sønberg Dirigent Erik Larssen Formand Side 6 af 6

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800

Læs mere