$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:"

Transkript

1 n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd:

2 fol Tarfa tarner Afrka <tp ovel horsonten p den anden sde af Gbraltarstrædet. Nar dsen en gang cl mellem letter o."'er vandet, skelnes cle l-rvde huse tydelgt på de morke bjerge, og det er s\'ært at tlo der er' 14 krn derover. Fon.n'ende nok er clet lge så s\'ært at acceptel'e, del kke er meget længere. Talfa er man så langt syclpå. rnan kan kornme r.rden at follade Eulopa. Nen Afl1ka fblnernmes staclg solr noget meget fernt. En gang mellem skyller bølgelne et \rrag op pd stranclen. Ttusnder af ulovlge ncl- vandrere har søgt at krydse fan'andet mellem X'larokko og Spanen patela, og kke alle når over. Vandet er clybt og fallgt. l-rvor Nlddelhavet og Atlanten tøl'ner sammen. Sammenstøclet rnellem de to kontnenter over fbr hnanclen kan folekomme lge sa bn rtalt. Afka er båcle noget meget næf og noger meget fjernt. Såclan l-rar det r'æret gennem hele hstoren. ht'ol e,u'opæerne og de andre som legel er gået galt af hnanclen. Tarfa havde clet krstne Europa fol 1300 ar sclen st første mode mecl en nv tmssel En tazza 710 r-ar der knap glet 80 al sden Xlul'ra- mecls clod. Profetens an'ngel havde allerede spredt det slanske mperum fra Knas grænse tl kenens spalsomme ressollrcer. Prof-eten onskede at forene arabelnej men han forstod, at uden nzzaer vlle befolknngen vokse ntere encl fødevale-produktonen. Det problem løste han med yl-racl, den hellge krg, som tlhængelne af hans nye relgon ga'n' sg tl at fbre rnod hednngene. X,luslmerne havcle kke lo-,' tl at slås ndbyrdes, så lge så snart naboerne val oml'enclt rnecl sr'ærclet, blev det nødvendgt med nye razzaer på jagt efter legtmt b1tte. På den måcle skabtes en','ældg klgsmaskne. og det bor'gerklgsramte Spanen var en moden frugt. 710 gk en rnar-rrsk krgel ved navn Tarf lancl fbr at sondere terrænet. Således blev Tarfa den første af talløse andah-rsske lokalteter, som rnodtog et nlt navn på arabsk. Tarf og hans mænd venclte tlbage rned et bytte, cler fk tændelne tl at løbe vancl på deres alabske herrer. Det folgende år senclte de f'eltherren Tarq over stræclet ved romernes Calpe, der r-ecl den lejlghed tog navneforanclrng tl Chabal-Tarq - Talqs klppe. Det navn genkenclel v sorr Gbraltar. Fern år senere var det hele ovet'stået, bortset fra et llle hjørne af Nordspanen, hvor de sdste klstne holdt stand efter clen kaldet slarn. typenr soln lormede del af de alabske nomadestamrlers l'n'sfolm. Fol Nluhamed 1å stalnmerne er.g krg mecl hnanden om ør- Atlanterhavskysten Nofdafrka. Sprnget over Gbraltarstræclet la lge for, hvs ekspansonen skulle fortsætte. den stllaton clurnmede nogle spanere sg slernt. da de lenvenclte sg pa clen anden scle af strrdet og bad om hjælp en borgerklg. Bagefter n'kkecle de rluslrlske hjælpetropper kke ud af gæster'ærelse. de over'tog snpelthen hele Llolgen. Eroblngen af Spanen var en razzra - et plynljngstogt af kendte Asterx-model. Allerede 718 gk en aclelsrl'rand vecl navn relayo gang med at organsere rnodstandskampen Asturen, men hans efterkomrnere 'ar 800 ål' at gøre skaden god gen. Et levende resume Det er en lang hstole - men en vgtg del er l'esumeret nclen for Tat'fas velbevarede mdclelalclermure. Her udspllecles flele aktel det hstolske clrama, mens byen på skft blev forsvaret af muslmer og krstne. hstolebøgerne ser det ofte ucl, som om Kus&fRKEMANN Forskrngsmæglere Spanen sden Op tl 65 % bonus på blforskrng Mange rabatmulgheder på bolgforskrng o Kombner dn sygeforskrng efter ønske, behov og økonom o 24 tmers assstance på dansk når skaden sker r Personlg servce og skadesbehandlng på skandnavsk. Besøg vores kontor eller rng - v er kke længere væk end et telefonopkald! Anna Trn Lsa Lndgren llna Vaåbongaard Pernllo Kaa6 KAAS & K RKEMANF, S. _. Centrn ldea, C'a. c* frljas km. 3,S. 2965{l MTJAS Tel / Fax Krk mann Torgny Madsen Kards T6rn lnge Ljungholm Aben mandag - fredag / n. net www. kaaskrkeman n. net lul 2006 sotkysren 29

3 Turstkontor Tarfa Paseo de la Alameda, s/n Tlf På Nettet Tarf a: www. aytotarf Su rf a. co m ng: turst ndleltcl ogsa få et vgtgt fngerpeg af mange bygnngsr-ærker'. Ved forste blk kan ngen afgore, om bypofen 'PLrerta de J rez" el fla clen muslmske eller clen krstne perode. Den er krsten, lnen clet er rnuslmernes karakterstske hesteskoblle, som ndratnmel adgangen tl Tarfas gamle bydel. Den slan-rske arktektur hal også sneget sg nd mange krker. som opførtes af cle dygtge og efterspr.rrgte muslmske hånclr'æt'kr,rltr-u'elle kere efter den krstne generobrng. Tarfa er den såkaldte mud6jar-stl let genkendelg Santago-klken, en gamn-rel sognekrke byens overste clel, sorn nu lgger halvt runer'. Den opfortes det 14. århundledes gotske stl, men unægtelg en rneget spansk gotk, hvor pår'rknngen af mr-rd6jar el tydelg. Adgangen tl den gømle bydel de gk fra det ene slag t1 det andet, men det er 'gtgt at huske, der val rgelg td tl at leve et nonnalt menneskelv løbet af mange r'åbenstlstande. Det er sværere at foregår ød "Puertø de ldrez". leve sg ncl, hvordan sameksstensen foregk clsse peroder, forcl san"rtdens jor-trnalster' - kronkorerne - kke kr,rnne se nll hedsr,ærden det. Pa clet pr.rnkt kan clen SHD'G tspnrnt s.r. Gbv$ulÆddD $ø,se$ Grundet krafg vækst vores nd- gående godsmængde fra Danmark, søger v lokale vognmænd øst og vest for Målaga. Bleme skal mnmum rumme m3 - gerne med tft. Henvendelse tl: East/West Shppng S.L. Easflfest Shpptng er et dansk base/'ef seskab med specale sfykgodscorfaneftranspofter fra Fjemø*en tl Skandnaven. eftertulgt af agsturksomhed fra A^2. East/West Shppng har de sdste ar udvcet vrksomhaden f7 ogsa at omfalte contanertranspofter fn Danmark og Fjernøsten tl ro solrvsrrru l,t zooe V tlbyder de bedste udlejnngsprser og servce på kysten Fat Panda 1,2 Dynamc 5d Fat Grande Punto 1,4 Dynamc 5d VW Polo Match 1,4 TD 5d Ford Focus TDC 5d (span) Tel (kl ) Spanlen. Lgesom stlarterne greb nd hnanden, må man folestlle sg, det el sket for mentalteterne. Det er tankel som næsten meldel sg selv Talfas arabske labyrnt af tlange blolagte g,del, der snor sg som hjernevndngerne en fremuredafet tankegang. Anclre steder er det s\'æl't at overse Tarfas moderne slæt, fold reklarneskltene hænger tæt over fodgængernes hovedet' med navne på restauranter, barer og dskoteker. Orn dagen er gaderne fyldt med kulturelle turster. rrlen om aftenen vender ktesr-rrfer'ne tlbage fra stranden og holder gang for- Ford Focus C-Max TDC Ford Mondeo Futura 2,0 TDC 5d Alle blerne er fuldt udstyret. Prserne nkluderer fr km., forskrng, 16% lva og 24 tmers vejassstance. MULGHED FOR LEVERNG OG AFHENTNNG MALAGA LUFTHAVN OG HJEMME HOS DEM SELV CNCAR RENT A CAR S.L Fuengrola (MÅLAGA) Tel Fax: Mobl E-mal: o

4 ?- r 'L # l, Tørføs gamle bydel er nkto nmdt. Kulturelle turster om døgnet døgen, surfere om natten. letnnsen tl langt r.rcl pa natten. (l clettc tlfrelcle el cer tele orn en tleclelg srrneksstcns. forcl cle to kultlrel har clelt clognet mellen sg.) Borgen \tecl fodcn af clen gamle br-: Havet, og r,rcl tl har-et en al Er-rlopas ælclstc. storste og beclst bo'arcclc borge. Pa marmorplaclen ovcr nclg:rr.rgen læser' rlan (hvs man kan arabsk) nclr.elscn lt r:: :::j :n! '-: r':!.:.--.:'. ':* '. r: ".;',!l'",-$ - uafhæn fanclt stecl pa sprng fbr at fl clel Anclahrsens Lrelorlte kllff'er. Abcl el-rahr"nhr.r, arbejclet pa flele lgnenclc fæstnnger st rge, Norclpa r-ar clet et sporgsr.nul orn at skre grænsernc rlocl cle krstne generoblere. men sr-clpa- Abcl ll-rahmrn fblte sg lgc sa trlet ll snc urr-rslnske tlosrler pll cler-r anccn scle al stlcclet. hlor cle stocl sagnomspunclne (og noget clverclrevne) rgclomrlc. Desuclcr-r lar clel store ncle spænclnger et llncl, l'ol cle klstne staclg var flertal. r.nens nuslrr-rerne \.ar clelt rnnclst tre gnlppcr': clen lle arabskc ovelklasse. clet store rnaurske tjenerskab. og clen enclnu vgtgere grllppe al omvenclte klstr.rc. Alrcl al-rahnrrn har,cle slam nok at t:enke pa. Hans rnltrerngenor gjorcle et t'emlagen- aprl 960, onenc arktckten bmgel' en ar-rclcn tclsregnng: lrurecen saf:r aret 3.19 cftel heclsclu'a. Pa sarume tclspunkt shrttcce clen fblste af AnclalLrser-rs : :.:. ::,::r.:::.. ::r: :;':'.'. 1..',l,:.. g ge Assuran dørcruppen forskrngsmæglere Jul 2005 * f}gres Sar*c**l*S for**kr*ng#art*er, c*så * ek*d*st*lfæt*e*l Helbredsforskrng: Det tager kun 1 /2 lt 2 tmer at gennemdrøfte Deres helbredsforskrng, så De ved hvad De er dækket for, men kke mndst hvad rro'r forskrngen kke dækker. Rng tl os og aftal td. Klar besked, så AG-gruppen. J\hr = lndbo- & husforskrng: Vort koncept - hvor v aflægger personlgt besøg, tager fotos og vurderer rskoforhodene på stedet - vser sg at være rgtgtl V har kke haft problemer skadesbehandlngen, ford alt er veldokumenteret, og særlge rsko og ejendele er ndskrevet polcerne. Denne fotoregstrerng er grats hos AC-gruppen. Autoforskrng: Det er snart td tl fornyelse. Betaler De markedspræmen? V fra vor sde ndhenter altd 3 tlbud, så v er skre på at De får den bedste dæknng tl den bedste prslll Prsbevdst, såac-gruppen. Comundad Forskrng: Er fællesomkostnngerne bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foreslå bestyrelsen at ndhente alternatvt tlbud. V præsenterer gerne dette på dansk/engelsk/spansk. V sparer præmekroner - endnu en rgtg god grund tl at benytte AC-gruppen. Nyhed!!!, Skal det gå stærkt med polceudstedelsen? V har vores bærbare computer med, trådløs nternet forbndelse, - og Deres polce kan udskrves på stedet 80 %, af tlfældene. Det er slut med mdlertdge køretlladelser og "venten ugevs på polcen" - endnu en ekstra servce fra AC-gruppen Telefon Fax prser. provnsen. Kontakt AG-Gruppen og hør mere om lan Wolfgang: den gode tryghed tl helt nye fordelagtge Peter S, Mørck: E-mal: en forskrng specelt tl os Målaga Henrk Andersen: 607 8' Aftal td for et besøg, hvor v gennemgår Deres forskrnger. Preben R, Martn Ø5T FOR MÅLAGA: Ole Tyllesen: Bran Hansen: )ul 2006 solkysren 3l

5 uå X' - *:- :1. "t &:3 tu** #e..r.s { 3 ',..,...,.,...',,*.,o!**.*., Så * ta rr& ll &:' lll * øs.r!*# frum *F.1l: æ *.*..,n q{t..1å å$' ;t{ t.:r5 r' {Frc! Det enorrne fæstnngsaærk tjente Fotos: Pøtrt havcle genelal Cop6ns enclnu glæcle af cle solcle mure orn b1-en og bolgcn. clel af\'stc flanskn'rænclenes stonnlob nncler belejrngen Desr.'æn'e el borgen hele aret lukket fbr restalrrerng. sl 1rnrl rna nojes rnecl at bcuncl'e clcn uclefl. Grænselv "r{ 9*,' Tung og traende domnerer Abcl ø-røhmdns gamle borg haanen og byen. Dct store bl,gnngsr'ærk er sa goclt og hensgtsmu:ssgt konstruclet, at cle ælclstc clele stacls or.el'ler.el uclen r.gtgc ær-rch'nger'. Senere generatoner hat' blot tltbjet n1-e 1'cler'lnlll'c og tll'ne, na1' clen mltære nclvklng gjolcle clet nodvenclgt. Talfas stntegskc bclggenhed gjolde clet tt nc.rclvenclgt. Allcrecle 1082 ncde cle fbrste krstne genet'oll'ele fl'en tl b1'en. lrvol Kastlcns krgelkonge Alfonso albejcle Talfa. Borgen r-al tjeneste som kaserne ncltl 1989, l.rr-or ltyer-rs galnson {'kkecle ucl efel 1029 ar pr sarlrle cle stecll Det el klart. at pa t'æstnngen r.r.rstet men sa sent clet tclspr-rnkt havcle sn rnltær'e betyclnng, sor11 r,rncler napoleonskrgene \l clro' sn lcst ucl ADVOKAT JØRGEN JUUL Møderet for Høesteret Skovgårdsve Telefon ' Veksø S.. Fox E-mol voretoger Deres urdske nteresser hemlondet TRÆFFES HVERT lryartal SPANEN :z solrvsrrn lur zooe vanclet og trr-rmf'erencle t'altte: "Dette cr enclen pr lanclet al-anchlr-rs. og jeg har bctraclt clen! Efter at ha\.e elobret Tolcclo fblte Alfbnso sg stancl tl clet hele. nen nu-rsllner'-

6 måtte aflevere magten tl den nye nvasonssryrke. Det har alclrg vælet Jrats at hente hjælp Nordafka. Først 200 år senere var tden moclen tl den krstne generobrng af Tarfa. som på det tclspr,rnkt \rar en gr'ænseby Spanens sclste muslmske kongedørnme, Granada. For at holcle skansen rnocl de krstne, bad on hjælp Nordafrka. En clel af den aftalte prs var l'ravneblren Talfa. og Granada også lyset af tcllgere erfarnger bulde det kke have overrasket granadakongen, at den tllende benrnern-stamme hurtgt vste en forurolgende nteresse fbl resten af hans land. Granada slog brat orn og allerede sg rned det krstne Kastlen, cler erobrede Det er sandt. at Andahrsens mr.rslmske l.rerrer også Lretalte en clyl prs, fbld cle lobet af belejrngen kaldte rnuslmerne Guzmån frem på brystr,:rlnet for at han kunne se sn llle søn. som de havcle taget t1 fange. Kommanclanten fk valget mellem Peclro Alonsos død eller Tarfas overgvelse. Sorl svar tl'ak Guzmån sn dolk og kastecle den ned tl belejrelne. som skar struben ovel på barnet. Bageftel lagde necle mr,rslrner. cle l.rovedet kastemasknen og sendte det over byrnuren, så larmancl kunne nyde synet pa nær holcl. manent byen, og så måtte granadakongen mnsanclten ucl en ny allance mecl benmern'erne om at elobre Tarfa fta de krst- len mecl clens paladsntrgel og ne. Helte og skurke svært at leve sg nd spansk mdclelalderpoltks skftende allancer'. Før'st og fremmest var cler altså ntet tl er kke blot en senere ltterær' opfndelse. På den anden scle var det også mddelalderyggesløse forræclere, som udgjorde en malersk rnodsætnng tl heltene. Hvorclan satte muslmel'ne sg besddelse al sonnen? Han blev taget tl fange af en krsten plns. der konsp- rerede om Kastlens trone og habede på ndrørnmet: dag er det frygtelgt spanen. Guzmln den solerecle by mod de genfole- Det er ganske vst: Arabske og krstne kronkører er enge om Gr-tzmåns gestus. Det var mcldelalcleren, og rdder-dealerne ne hentede folstærknnger hos trosfællerne på den anden sde af str'æclet, og fre år senere blev de krstne attel' trængt ucl af Sycl- gennem hele 1292 forsvarecle Tarfas krstne komr.nandant Alonso P&ez de Derefter val' tanken, at cle krstne skr,rlle ler.ere den tlbage tl Granacla, e1ler det val det mndste granaclakongens opfattelse. Abenbart ha,de de krstne en anden. De gk gang rned at ncl'ette sg per'- byen mbyens gølnson mere end 1000 år. 'to de Tursmo. epsode Tallas hstore. Den kendes også af ethvert spansk skolebaln. hncler for, palterne en o\rer[lang rottecle sg sarlmen pa Nærs af clet lelgose hoveclskel. Det har rran et andet eksempel pa clen næstmest belomte h1ælp af muslmerne. Gr-rzurån modtog tlnavnet "Den Gocle' og huskes som en af generobrngens store helte, men selv han har,de en fortd n'ruslrnsk krgstjeneste Nordafrka. dag ser v tngene på afstand, hvor clet lgner en kamp rneller.n krstne og muslmer'. Såclan var det Udsgt over Mddelhavet ql Sydspanske terrassebolger subtropsk klma På Costa Tropcal Sydspanen opf6rer Keops eksklusve fere- og helårs- bolger tæt på kultur- og ndkøbsbyen Almunecar. Belggende blot 80 km øst for Malagas lufthavn ad ny motorvel og helårlge flyforbndelser med lavprsselskaber er bolgen på den spanske mddelhavskyst kun få tmer væk. Området omkrng lvarna Del Este byder på bådplads og vandsport, flere strande, restauranter, beachbarer, golfbaner, sksport Serra Nevada og Europas bedste klma. o Nøglefærdge bolger opføres som vllaelendomme å første lne tl Mddelhavet. Sydvestvendte terrasser mod marna og hav 6 luksusbolger, o. Pejs, hvdevarer, ar-con, pergola, spabad og BBQ. Swmmngpool m. poolhus og botansk haveanlæg o Elevator tl hver bolg. Prvat kældergarage med depotrum. Forventet færdggørelse Prser fra 396.OOO Euro. Skræddersyet besgtgelsesrejse tl specalprs nkl fly, hotel og bl. Keops skrer 100% bankgarant for alle ndbetalnger. Fase 1 udsolgt. Kun 30% af fase 2 tlbage - reserver nu! + :. r '. ET EEDT FUNDAMENT Marna Del Este. E La Herradura. Almuff6car (Øst for Målaga). Tel.: Mobl lul 2006 sotkysren 33 l

7 store træk, men for samtden var blledet nrcget lnere korlpltelct. Lavblus-krgen Karlpen orn Talfa var kke slut rred Guzrnåns offer'. De krstne t.al to årl'rundle- der orn at tvnge lesten af kongerget Granada knæ. og r.ur-rslrnelne gjorcle flere for'søg pa at vencle klgslykken. Det r.ar kke nent at fncle folk. clel var' parat tl at sl: sg ned en gr'ænseb1' som Talfa. selv oln man lokkede for cler.n necl skattelrtagelse på mange ndtægter. henrn- der frbyttel på har.et og razza fjenclelancl. Bdlagene lra clsse statsl'egulerecle aktvtetel r.ar uunclvær'lge fbr egnens okonom. På clen anden sde var clet samme tlf2rldet hos de rnr-rslmske naboer. så folmodentlg el ndtægter og uclgftel get nogenl-rncle lge op. Denne opslclelsesklg r.ar lge så r.gtg som cle lgtge slag, hvs en af parterne vlle hæ.,-de sn ret tl lancler. Det gjalclt on at skaffe nybyggere fol enlr-er prs. og 1JJ4 gk Alfbnso X et skrclt r.dele. Han tlbocl amnest tl fanger og f'edlose. cler tog op- hold 'arfa mnmurn et ar og en clag. \'lan kan samnenlgne rlecl clen moclerne sarnfundstjeneste som træcler stedet fbr f'ængselsstraf. Et ophold Talfa har clog r'æret nok sa barsk som arltejclet mecl at rve vsne blade samn.ren Kongens Have. Efter Granaclas fald 1492 skulle man nåske rlene, Talfas nclbyggele kunne Der er møsser af plads på strøndene. Men der fndes også srnå enklazter med sol-og-strønd tursme. Fotos: Patronato de Tursmo clen engelskc besrttelse af Gbraltal 1704 bler- Tarfa attcl' gr".enseland, og en vgtg brk det strategske spl orn kontrollen ned nclsejlngen tl *l.-r'w lcldell-ravet. Den gan-rle araberborg fk alcl'g lejlghecl tl at falcle runer. Den lgger sout cn massv skl.gge pa clen l1.se kyst - bygget tl krg, kke tl palaclslv og h,rksns som plvlgere- å '!4 de slægtnnge længere ncle lanclet. å"sø:** '--tfc Den hvde strand r'*-;..*.g:: Atlanterhavsstranclene our Tarfa er ltorgens store modsætnng. De ltrecle. hvcle sanclflaclel tltalel s)rnet megct rnere encl Xlclclellavets gr'å og stenede kyst. Pa lange stra:knn- u\ ger e st andene n?esten affolkede. bortset fra kte-surf'erne. der kommel kørcnclc fla helc Eulopa mecl rnatelalet pa bagagebærcren. Ucle på bolgelne follyster de sg necl blæsten, nclen denne aflevercl sne klo- tl lange rækkel af vnchnoller. cler er skr-rdt op pa bakkcrne længele nde landet. Den er.ge blæst el glr,rnden tl, at Tarfa \\'att-tmer åncle lettet op, lnen clet val pa ngen macle tlfælclet. Spanen gh.sanrne år nd stor'magtstden efter opdagelsen af sor-efen tl An.relka. men landet r.al ucle af stancl tl at skle sn egen kyst rnocl mrurske og tylk :+ solrvsm.r l,r zooe ske plater. l.rvs vgtgste b1'tte rrar mennesker - r.nennesker-arer tl Norclah'kas enol'- alclrg er blevet s:erlg populær hos baclegæsterne. r\len folk, som el' trætte af overfylclte stlancle og proltcrel prvatvets fled hojt. bor ogsa tage badeltukselne med tl Talfa. For selr.folgelg er clet mulgr - og clet er en frsk af\.ekslng f'a Nlclclelhar-ets rnc slar-ernarked. cvlserecle klrla. Denne trussel var kke chevet helt over, da nye tjenclcr vstc sg holsonten. Efter pod.

8 Deto llle Rom pa sffanden den r-rdskbnngshavn for nclustlplodukter som saltet fsk og garllm. der gjorde byens navn 'f\ omelne korn folst. Deres t(l:',.?!:t "T::;: :';ff: ger clet kke ojnene. at det moclelne Spanen fblst og femmest står' gæld tl lornelnes Hspana. N,len nogle få stcdel overlevecle romernes bebyggelser'. fbrd de blev opgvet og folladt af efterfblgelne. En af clsse byer lgger uclen for Tarfa. Baelo Clauda var aldrg en af de storste og vgtgste. rnen den hele rndclelhavsomt'ådet. Men den hstore lader v h'le et ojeblk. belc.rmt Tlpsk Skont Baelo Claucla kke er stor. el den et helt typsk eksempel på de byer, ronerne opforte overalt deles enorme rge rned forbllede Rom for oje. Alle romerbyens uunclr,ærlge clet store elementel er tl stecle. B1-ens centl'un el Fot'um, l"rvor de vg- tgste offentlge bygnnger er placelet rundt om et hovedtol pa 45 gange 33 meter. Her modtes ndbyggerne fbr at drofte alt det vgtge tlr-ær'elsen: poltk. el velbevaret, og sel' lægmanden behør'er kun en smule hjælp for at leve sg nd sorn fol to årtusnder sden lvet. pas- Spanens vugge lgger omblæst, men smukt på Bolonastranden selede hen over hovedgadens stadg ntakte brolægnng. Udflugten er også ulejlghe- den r'ærd pga. Baelo Clar-rdas flone belggenhed ned tl vandet på den jomfruelge Bolona5trrncl. oldtdsskr[tcl læser, Baelo Clauda var havneby rned fast forbndelse tl Tngs. det nuværende Tanger. Desuden var Den forblæste belggenhed ud tl Bolonø-strønden er en del øf Bøelo Claudas fortryllelse. Jul 2006 solkysten 3s

9 admnstraton, relgon, retspleje og handel. Uden wvl også kvn- drede satte Baelo Claudas for- der. et jordskælr', tr-ten ret beset forcl hele romen'get var på vej ncl forfaldsperoden. De sdste ndbyggere pa stedet l-rolclt ud tl fald nd, godt hjulpet på r'ej af Ud tl Forum lgger Captolum, det tredelte tempel tl lomerguderne Jupter, Nlnerva og Juno. Ved sclen af de "offcelle" gr-rders det s1'vende århunclt'ede, 'ren det er trst at tænke på, l-rvordan bolg lgger ternplet tl egypternes ss, der en overgang de har sogt at blev dyrket mange lande. Hendes tlstedeværelse på hovecltorvet er en påmndelse om oldtdens relgøse tolerance, del gk tabt cla monotesmen kom på mode, og delmed den totaltære tankegang, der så nemt følger af deen om en enkelt gud og en mellem restetne bygnngsr,ærker, sorn cle kke længele evnecle at l'eparere. Europa gk ncl mddelalderen. laelo Clauda ble'n, begravet sanclet og glemt. Glent sam- men med tre avancerede akvædukter, den længste af dem på otte km, som skrede ndbyg- enkelt sandhed. Symbolsk placeret over for - gerne en kornfort og levestandald, eulopæerne var mere end og neden for - Captolum lgger Baslka, retsbygnngen hvor kejser Trajan (statuen er en kop af orgnalen Cdz' bymuseum) 1000 år om at nå op på gen. Fskendustren drager omsorg for den jorclske Bolger, badstr-rer og butkker er der mnclst tlbage af. N'lan lnå studere gmnclplanen og rekonstruere murene fantasen. Om retfærdghed. Helc byen er konstrueret ovelensstemmelse med en forud lagt plan, som moderne byplan- læggere (kke mndst dem på Costa del Sol!) kunne lære meget af. Landmålere med moderne redskaber er kun stand tl at påvse en alvgelse på nogle få 1æ prægtge td kan man desuden hjælpe lantasen på vej et 2000 kvm. stof musellm, der er under opførsel tl glæde fbr Baelo Clar"rdas arlge besøgennogen Støtuen øf kejser Trajan præsderer retsbygnngen Baslka. cm. byens hovedakser. de. På arealet ned mod stranden Naturlgvs kunne beboerne Baelo Clauda kke undvære et lggel de store nclustrer, som llle teater. Som det ofte er tlfældet romernes runer, har den val byens eksstensberettgelse. Her genkendes de store kar, hvor fsken (sær tun) 1å saltla- solde teaterbygnng bedst mod- ge, nden den pakkedes forseglede amforarer og afskbedes stået tdens tand. Tak tl stolbyelne, hvs nclbyggere skulle have dækket protenbe- tl Claudus Udgravnnger vser, byen blev grundlagt det andet århr.rndrede før vor tdsregnng, dvs. kort efter romernes erobrng af Den hovet med langtdsholdbare va- berske Halvø. Men ftrndet af to mønter med ndskrften "Balo" bevser eksstensen af en endnu æ1dre by af fønksk-bersk op- ne, der ndførte den såkaldte al- rndelse. Hele kysten var fer. Det ndustrelle tr-rnfsker blev allerede sat system af fønker- madlaba - en stol' fskeplads, del er ndhegnet af et labyrntsk bundgarn. Når fskene er gået fælden, er det blot et spørgsmål en blandngskultur af de fodængst forsvundne fønkere og ndfødte folkeslag, men hvor Balo end har lgget. byggede romerne hvert fald deres Baelo et ander dem. Den dag dag kan man vsse steder pa Cådz-kysten studere ahnadraba-fskeret, hver gang tunen passerer Gbraltar- sted. strædet. Senere tlføjede byen Clauda tl st navn taknemlghed mod Lokal specaltet om at trække nettet sammen om kejseren, som Robert Graves gjorde populær med romanen om Jeg, Claudus. Under hans Den såkaldte garum var en lokal specaltet, en aft HP-sauce af fønksk oprndelse. dag er den svær at fnde på supermarkedets hylder, så tl glæde fol gourmeter brnger v opskrften: Man tagel ndvolde og blod al regerng fk byens ndbyggere romersk statsborgerskab, og det var af enorm vgtghed oldtden. Noget retnng af at b)4te passet fra Ærka ud med et fra EU. starten af det tredje århun 36 sotkysten Jul 2006 Teøtrets rester er de bedst beoøtede, fsk som tun, lruræne, maklel og stør. N'lndre hele fsk kan tlsættes. Råvarerne lægges tl ud-

10 Ankomst Fra Tarf a kører du ca. 15 km. retnng mod Cådz. Her vses der af tl Baelo Clauda. Åbnngstder Om sommeren åbnes trsdag-lørdag k Søndag 1O-14. Mandag lul<ket. Crats adgang for EU-borgere. Tp o august venter man at gentage succesen fra fjor med aftenåbnng, når temperaturen er faldet tl et behagelgt nveau, og runerne lgger badet effektv kunstbelysnng. Rundvsnngen foregår med gude og nkluderer et audvsuelt show teatret. På telefon nformeres om tder, prser og tlmeldng. *å'''' '? /l t',,11'1'1f t.rltl.r3r',l 'l t l( l : luurr(lcr'. 'f l slut tl nretl rjn. eclclc. olc og lurnnng. 'l'l:lrtnr-tg:stolfelnr hurclc clcsuclcr-r tl lrrnrrl rrt slolc cllrf- solcn r to. trr l'. r- -,4 -rr1 - * rl,f, *-. snrxgcs so\sc1r d* tcn. clcl unne rru'c rel strtr'l. '' rtlrr'lcr ct prst ll 1lc cc. g:u'ltt.t.t cst. sllc l), r( \'ll \l'tt,.,l. Jl,l L \lr'.1( ' lt '1. cllc sogtes clen btclste lrultct t l O soh nronte r ltte lcn. og 1r'rs rll 5tcn - lrllnclt sllllre e( ql\tononre ltcrorttr.nt:lsc nocl cle r-r solr llr tr c1ug. GlLtttrn r:u' rfrlgc lltgcnre og:l gocl nrocl flrslc frlrllrncllnger. lolgltnr-rgcr'. rlrr L'srr og clt:cntcl. Yallrkr.$;*-*"-"å Ptt scltte kysten lgger tttt nte. l re stcrne a.f de gantle.fskendustrer, lxttl. & *"ryu.. '.b* H! ::" g1 Bestl flyblletter på døgnet rundt - året rundt V hjælper også gerne med hoteller og ferelejlgheder på t!3/r<'ftol\te FEJSEFT solkysten. Rng på jull 2006 SOLKYSTEN 37

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

FORÅRSFRISKE FARVER MÁLAGAS NY MALERIMUSEUM PÅ TUNFISKERI MED ANDALUSIENS SIDSTE FØNIKERE BARONESSEN ÅBNER DØRENE TIL

FORÅRSFRISKE FARVER MÁLAGAS NY MALERIMUSEUM PÅ TUNFISKERI MED ANDALUSIENS SIDSTE FØNIKERE BARONESSEN ÅBNER DØRENE TIL April 2011 Magasinet for skandinaver i Spanien BARONESSEN ÅBNER DØRENE TIL MÁLAGAS NY MALERIMUSEUM DANSKERE PÅ VALG TIL BYRÅDET: DERFOR STILLER VI OP PÅ TUNFISKERI MED ANDALUSIENS SIDSTE FØNIKERE FORÅRSFRISKE

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September 1982. Dansk Fffiohistorisk Selskab Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher (1815-1887), der

Læs mere

Fokus på boligen. Nu kommer vi også på Costa Blanca. Selvangivelsen: Det bliver billigere. Zapatero skifter økonomiminister

Fokus på boligen. Nu kommer vi også på Costa Blanca. Selvangivelsen: Det bliver billigere. Zapatero skifter økonomiminister Nu kommer vi også på Costa Blanca Maj 2009 Magasinet for skandinaver i Spanien Fokus på boligen Selvangivelsen: Det bliver billigere Zapatero skifter økonomiminister Vi prøvekører den nye Porsche Seniorlandsbyen

Læs mere

Kjeldsen kæmper for en plads ved Volvo World Match Play

Kjeldsen kæmper for en plads ved Volvo World Match Play Oktober 2009 Magasinet for skandinaver i Spanien Kim Larsen: Fotos fra koncerten Penge & Investering 12 sider om månedens tema Kjeldsen kæmper for en plads ved Volvo World Match Play Inde i bladet Sol

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere