$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:"

Transkript

1 n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd:

2 fol Tarfa tarner Afrka <tp ovel horsonten p den anden sde af Gbraltarstrædet. Nar dsen en gang cl mellem letter o."'er vandet, skelnes cle l-rvde huse tydelgt på de morke bjerge, og det er s\'ært at tlo der er' 14 krn derover. Fon.n'ende nok er clet lge så s\'ært at acceptel'e, del kke er meget længere. Talfa er man så langt syclpå. rnan kan kornme r.rden at follade Eulopa. Nen Afl1ka fblnernmes staclg solr noget meget fernt. En gang mellem skyller bølgelne et \rrag op pd stranclen. Ttusnder af ulovlge ncl- vandrere har søgt at krydse fan'andet mellem X'larokko og Spanen patela, og kke alle når over. Vandet er clybt og fallgt. l-rvor Nlddelhavet og Atlanten tøl'ner sammen. Sammenstøclet rnellem de to kontnenter over fbr hnanclen kan folekomme lge sa bn rtalt. Afka er båcle noget meget næf og noger meget fjernt. Såclan l-rar det r'æret gennem hele hstoren. ht'ol e,u'opæerne og de andre som legel er gået galt af hnanclen. Tarfa havde clet krstne Europa fol 1300 ar sclen st første mode mecl en nv tmssel En tazza 710 r-ar der knap glet 80 al sden Xlul'ra- mecls clod. Profetens an'ngel havde allerede spredt det slanske mperum fra Knas grænse tl kenens spalsomme ressollrcer. Prof-eten onskede at forene arabelnej men han forstod, at uden nzzaer vlle befolknngen vokse ntere encl fødevale-produktonen. Det problem løste han med yl-racl, den hellge krg, som tlhængelne af hans nye relgon ga'n' sg tl at fbre rnod hednngene. X,luslmerne havcle kke lo-,' tl at slås ndbyrdes, så lge så snart naboerne val oml'enclt rnecl sr'ærclet, blev det nødvendgt med nye razzaer på jagt efter legtmt b1tte. På den måcle skabtes en','ældg klgsmaskne. og det bor'gerklgsramte Spanen var en moden frugt. 710 gk en rnar-rrsk krgel ved navn Tarf lancl fbr at sondere terrænet. Således blev Tarfa den første af talløse andah-rsske lokalteter, som rnodtog et nlt navn på arabsk. Tarf og hans mænd venclte tlbage rned et bytte, cler fk tændelne tl at løbe vancl på deres alabske herrer. Det folgende år senclte de f'eltherren Tarq over stræclet ved romernes Calpe, der r-ecl den lejlghed tog navneforanclrng tl Chabal-Tarq - Talqs klppe. Det navn genkenclel v sorr Gbraltar. Fern år senere var det hele ovet'stået, bortset fra et llle hjørne af Nordspanen, hvor de sdste klstne holdt stand efter clen kaldet slarn. typenr soln lormede del af de alabske nomadestamrlers l'n'sfolm. Fol Nluhamed 1å stalnmerne er.g krg mecl hnanden om ør- Atlanterhavskysten Nofdafrka. Sprnget over Gbraltarstræclet la lge for, hvs ekspansonen skulle fortsætte. den stllaton clurnmede nogle spanere sg slernt. da de lenvenclte sg pa clen anden scle af strrdet og bad om hjælp en borgerklg. Bagefter n'kkecle de rluslrlske hjælpetropper kke ud af gæster'ærelse. de over'tog snpelthen hele Llolgen. Eroblngen af Spanen var en razzra - et plynljngstogt af kendte Asterx-model. Allerede 718 gk en aclelsrl'rand vecl navn relayo gang med at organsere rnodstandskampen Asturen, men hans efterkomrnere 'ar 800 ål' at gøre skaden god gen. Et levende resume Det er en lang hstole - men en vgtg del er l'esumeret nclen for Tat'fas velbevarede mdclelalclermure. Her udspllecles flele aktel det hstolske clrama, mens byen på skft blev forsvaret af muslmer og krstne. hstolebøgerne ser det ofte ucl, som om Kus&fRKEMANN Forskrngsmæglere Spanen sden Op tl 65 % bonus på blforskrng Mange rabatmulgheder på bolgforskrng o Kombner dn sygeforskrng efter ønske, behov og økonom o 24 tmers assstance på dansk når skaden sker r Personlg servce og skadesbehandlng på skandnavsk. Besøg vores kontor eller rng - v er kke længere væk end et telefonopkald! Anna Trn Lsa Lndgren llna Vaåbongaard Pernllo Kaa6 KAAS & K RKEMANF, S. _. Centrn ldea, C'a. c* frljas km. 3,S. 2965{l MTJAS Tel / Fax Krk mann Torgny Madsen Kards T6rn lnge Ljungholm Aben mandag - fredag / n. net www. kaaskrkeman n. net lul 2006 sotkysren 29

3 Turstkontor Tarfa Paseo de la Alameda, s/n Tlf På Nettet Tarf a: www. aytotarf Su rf a. co m ng: turst ndleltcl ogsa få et vgtgt fngerpeg af mange bygnngsr-ærker'. Ved forste blk kan ngen afgore, om bypofen 'PLrerta de J rez" el fla clen muslmske eller clen krstne perode. Den er krsten, lnen clet er rnuslmernes karakterstske hesteskoblle, som ndratnmel adgangen tl Tarfas gamle bydel. Den slan-rske arktektur hal også sneget sg nd mange krker. som opførtes af cle dygtge og efterspr.rrgte muslmske hånclr'æt'kr,rltr-u'elle kere efter den krstne generobrng. Tarfa er den såkaldte mud6jar-stl let genkendelg Santago-klken, en gamn-rel sognekrke byens overste clel, sorn nu lgger halvt runer'. Den opfortes det 14. århundledes gotske stl, men unægtelg en rneget spansk gotk, hvor pår'rknngen af mr-rd6jar el tydelg. Adgangen tl den gømle bydel de gk fra det ene slag t1 det andet, men det er 'gtgt at huske, der val rgelg td tl at leve et nonnalt menneskelv løbet af mange r'åbenstlstande. Det er sværere at foregår ød "Puertø de ldrez". leve sg ncl, hvordan sameksstensen foregk clsse peroder, forcl san"rtdens jor-trnalster' - kronkorerne - kke kr,rnne se nll hedsr,ærden det. Pa clet pr.rnkt kan clen SHD'G tspnrnt s.r. Gbv$ulÆddD $ø,se$ Grundet krafg vækst vores nd- gående godsmængde fra Danmark, søger v lokale vognmænd øst og vest for Målaga. Bleme skal mnmum rumme m3 - gerne med tft. Henvendelse tl: East/West Shppng S.L. Easflfest Shpptng er et dansk base/'ef seskab med specale sfykgodscorfaneftranspofter fra Fjemø*en tl Skandnaven. eftertulgt af agsturksomhed fra A^2. East/West Shppng har de sdste ar udvcet vrksomhaden f7 ogsa at omfalte contanertranspofter fn Danmark og Fjernøsten tl ro solrvsrrru l,t zooe V tlbyder de bedste udlejnngsprser og servce på kysten Fat Panda 1,2 Dynamc 5d Fat Grande Punto 1,4 Dynamc 5d VW Polo Match 1,4 TD 5d Ford Focus TDC 5d (span) Tel (kl ) Spanlen. Lgesom stlarterne greb nd hnanden, må man folestlle sg, det el sket for mentalteterne. Det er tankel som næsten meldel sg selv Talfas arabske labyrnt af tlange blolagte g,del, der snor sg som hjernevndngerne en fremuredafet tankegang. Anclre steder er det s\'æl't at overse Tarfas moderne slæt, fold reklarneskltene hænger tæt over fodgængernes hovedet' med navne på restauranter, barer og dskoteker. Orn dagen er gaderne fyldt med kulturelle turster. rrlen om aftenen vender ktesr-rrfer'ne tlbage fra stranden og holder gang for- Ford Focus C-Max TDC Ford Mondeo Futura 2,0 TDC 5d Alle blerne er fuldt udstyret. Prserne nkluderer fr km., forskrng, 16% lva og 24 tmers vejassstance. MULGHED FOR LEVERNG OG AFHENTNNG MALAGA LUFTHAVN OG HJEMME HOS DEM SELV CNCAR RENT A CAR S.L Fuengrola (MÅLAGA) Tel Fax: Mobl E-mal: o

4 ?- r 'L # l, Tørføs gamle bydel er nkto nmdt. Kulturelle turster om døgnet døgen, surfere om natten. letnnsen tl langt r.rcl pa natten. (l clettc tlfrelcle el cer tele orn en tleclelg srrneksstcns. forcl cle to kultlrel har clelt clognet mellen sg.) Borgen \tecl fodcn af clen gamle br-: Havet, og r,rcl tl har-et en al Er-rlopas ælclstc. storste og beclst bo'arcclc borge. Pa marmorplaclen ovcr nclg:rr.rgen læser' rlan (hvs man kan arabsk) nclr.elscn lt r:: :::j :n! '-: r':!.:.--.:'. ':* '. r: ".;',!l'",-$ - uafhæn fanclt stecl pa sprng fbr at fl clel Anclahrsens Lrelorlte kllff'er. Abcl el-rahr"nhr.r, arbejclet pa flele lgnenclc fæstnnger st rge, Norclpa r-ar clet et sporgsr.nul orn at skre grænsernc rlocl cle krstne generoblere. men sr-clpa- Abcl ll-rahmrn fblte sg lgc sa trlet ll snc urr-rslnske tlosrler pll cler-r anccn scle al stlcclet. hlor cle stocl sagnomspunclne (og noget clverclrevne) rgclomrlc. Desuclcr-r lar clel store ncle spænclnger et llncl, l'ol cle klstne staclg var flertal. r.nens nuslrr-rerne \.ar clelt rnnclst tre gnlppcr': clen lle arabskc ovelklasse. clet store rnaurske tjenerskab. og clen enclnu vgtgere grllppe al omvenclte klstr.rc. Alrcl al-rahnrrn har,cle slam nok at t:enke pa. Hans rnltrerngenor gjorcle et t'emlagen- aprl 960, onenc arktckten bmgel' en ar-rclcn tclsregnng: lrurecen saf:r aret 3.19 cftel heclsclu'a. Pa sarume tclspunkt shrttcce clen fblste af AnclalLrser-rs : :.:. ::,::r.:::.. ::r: :;':'.'. 1..',l,:.. g ge Assuran dørcruppen forskrngsmæglere Jul 2005 * f}gres Sar*c**l*S for**kr*ng#art*er, c*så * ek*d*st*lfæt*e*l Helbredsforskrng: Det tager kun 1 /2 lt 2 tmer at gennemdrøfte Deres helbredsforskrng, så De ved hvad De er dækket for, men kke mndst hvad rro'r forskrngen kke dækker. Rng tl os og aftal td. Klar besked, så AG-gruppen. J\hr = lndbo- & husforskrng: Vort koncept - hvor v aflægger personlgt besøg, tager fotos og vurderer rskoforhodene på stedet - vser sg at være rgtgtl V har kke haft problemer skadesbehandlngen, ford alt er veldokumenteret, og særlge rsko og ejendele er ndskrevet polcerne. Denne fotoregstrerng er grats hos AC-gruppen. Autoforskrng: Det er snart td tl fornyelse. Betaler De markedspræmen? V fra vor sde ndhenter altd 3 tlbud, så v er skre på at De får den bedste dæknng tl den bedste prslll Prsbevdst, såac-gruppen. Comundad Forskrng: Er fællesomkostnngerne bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foreslå bestyrelsen at ndhente alternatvt tlbud. V præsenterer gerne dette på dansk/engelsk/spansk. V sparer præmekroner - endnu en rgtg god grund tl at benytte AC-gruppen. Nyhed!!!, Skal det gå stærkt med polceudstedelsen? V har vores bærbare computer med, trådløs nternet forbndelse, - og Deres polce kan udskrves på stedet 80 %, af tlfældene. Det er slut med mdlertdge køretlladelser og "venten ugevs på polcen" - endnu en ekstra servce fra AC-gruppen Telefon Fax prser. provnsen. Kontakt AG-Gruppen og hør mere om lan Wolfgang: den gode tryghed tl helt nye fordelagtge Peter S, Mørck: E-mal: en forskrng specelt tl os Målaga Henrk Andersen: 607 8' Aftal td for et besøg, hvor v gennemgår Deres forskrnger. Preben R, Martn Ø5T FOR MÅLAGA: Ole Tyllesen: Bran Hansen: )ul 2006 solkysren 3l

5 uå X' - *:- :1. "t &:3 tu** #e..r.s { 3 ',..,...,.,...',,*.,o!**.*., Så * ta rr& ll &:' lll * øs.r!*# frum *F.1l: æ *.*..,n q{t..1å å$' ;t{ t.:r5 r' {Frc! Det enorrne fæstnngsaærk tjente Fotos: Pøtrt havcle genelal Cop6ns enclnu glæcle af cle solcle mure orn b1-en og bolgcn. clel af\'stc flanskn'rænclenes stonnlob nncler belejrngen Desr.'æn'e el borgen hele aret lukket fbr restalrrerng. sl 1rnrl rna nojes rnecl at bcuncl'e clcn uclefl. Grænselv "r{ 9*,' Tung og traende domnerer Abcl ø-røhmdns gamle borg haanen og byen. Dct store bl,gnngsr'ærk er sa goclt og hensgtsmu:ssgt konstruclet, at cle ælclstc clele stacls or.el'ler.el uclen r.gtgc ær-rch'nger'. Senere generatoner hat' blot tltbjet n1-e 1'cler'lnlll'c og tll'ne, na1' clen mltære nclvklng gjolcle clet nodvenclgt. Talfas stntegskc bclggenhed gjolde clet tt nc.rclvenclgt. Allcrecle 1082 ncde cle fbrste krstne genet'oll'ele fl'en tl b1'en. lrvol Kastlcns krgelkonge Alfonso albejcle Talfa. Borgen r-al tjeneste som kaserne ncltl 1989, l.rr-or ltyer-rs galnson {'kkecle ucl efel 1029 ar pr sarlrle cle stecll Det el klart. at pa t'æstnngen r.r.rstet men sa sent clet tclspr-rnkt havcle sn rnltær'e betyclnng, sor11 r,rncler napoleonskrgene \l clro' sn lcst ucl ADVOKAT JØRGEN JUUL Møderet for Høesteret Skovgårdsve Telefon ' Veksø S.. Fox E-mol voretoger Deres urdske nteresser hemlondet TRÆFFES HVERT lryartal SPANEN :z solrvsrrn lur zooe vanclet og trr-rmf'erencle t'altte: "Dette cr enclen pr lanclet al-anchlr-rs. og jeg har bctraclt clen! Efter at ha\.e elobret Tolcclo fblte Alfbnso sg stancl tl clet hele. nen nu-rsllner'-

6 måtte aflevere magten tl den nye nvasonssryrke. Det har alclrg vælet Jrats at hente hjælp Nordafka. Først 200 år senere var tden moclen tl den krstne generobrng af Tarfa. som på det tclspr,rnkt \rar en gr'ænseby Spanens sclste muslmske kongedørnme, Granada. For at holcle skansen rnocl de krstne, bad on hjælp Nordafrka. En clel af den aftalte prs var l'ravneblren Talfa. og Granada også lyset af tcllgere erfarnger bulde det kke have overrasket granadakongen, at den tllende benrnern-stamme hurtgt vste en forurolgende nteresse fbl resten af hans land. Granada slog brat orn og allerede sg rned det krstne Kastlen, cler erobrede Det er sandt. at Andahrsens mr.rslmske l.rerrer også Lretalte en clyl prs, fbld cle lobet af belejrngen kaldte rnuslmerne Guzmån frem på brystr,:rlnet for at han kunne se sn llle søn. som de havcle taget t1 fange. Kommanclanten fk valget mellem Peclro Alonsos død eller Tarfas overgvelse. Sorl svar tl'ak Guzmån sn dolk og kastecle den ned tl belejrelne. som skar struben ovel på barnet. Bageftel lagde necle mr,rslrner. cle l.rovedet kastemasknen og sendte det over byrnuren, så larmancl kunne nyde synet pa nær holcl. manent byen, og så måtte granadakongen mnsanclten ucl en ny allance mecl benmern'erne om at elobre Tarfa fta de krst- len mecl clens paladsntrgel og ne. Helte og skurke svært at leve sg nd spansk mdclelalderpoltks skftende allancer'. Før'st og fremmest var cler altså ntet tl er kke blot en senere ltterær' opfndelse. På den anden scle var det også mddelalderyggesløse forræclere, som udgjorde en malersk rnodsætnng tl heltene. Hvorclan satte muslmel'ne sg besddelse al sonnen? Han blev taget tl fange af en krsten plns. der konsp- rerede om Kastlens trone og habede på ndrørnmet: dag er det frygtelgt spanen. Guzmln den solerecle by mod de genfole- Det er ganske vst: Arabske og krstne kronkører er enge om Gr-tzmåns gestus. Det var mcldelalcleren, og rdder-dealerne ne hentede folstærknnger hos trosfællerne på den anden sde af str'æclet, og fre år senere blev de krstne attel' trængt ucl af Sycl- gennem hele 1292 forsvarecle Tarfas krstne komr.nandant Alonso P&ez de Derefter val' tanken, at cle krstne skr,rlle ler.ere den tlbage tl Granacla, e1ler det val det mndste granaclakongens opfattelse. Abenbart ha,de de krstne en anden. De gk gang rned at ncl'ette sg per'- byen mbyens gølnson mere end 1000 år. 'to de Tursmo. epsode Tallas hstore. Den kendes også af ethvert spansk skolebaln. hncler for, palterne en o\rer[lang rottecle sg sarlmen pa Nærs af clet lelgose hoveclskel. Det har rran et andet eksempel pa clen næstmest belomte h1ælp af muslmerne. Gr-rzurån modtog tlnavnet "Den Gocle' og huskes som en af generobrngens store helte, men selv han har,de en fortd n'ruslrnsk krgstjeneste Nordafrka. dag ser v tngene på afstand, hvor clet lgner en kamp rneller.n krstne og muslmer'. Såclan var det Udsgt over Mddelhavet ql Sydspanske terrassebolger subtropsk klma På Costa Tropcal Sydspanen opf6rer Keops eksklusve fere- og helårs- bolger tæt på kultur- og ndkøbsbyen Almunecar. Belggende blot 80 km øst for Malagas lufthavn ad ny motorvel og helårlge flyforbndelser med lavprsselskaber er bolgen på den spanske mddelhavskyst kun få tmer væk. Området omkrng lvarna Del Este byder på bådplads og vandsport, flere strande, restauranter, beachbarer, golfbaner, sksport Serra Nevada og Europas bedste klma. o Nøglefærdge bolger opføres som vllaelendomme å første lne tl Mddelhavet. Sydvestvendte terrasser mod marna og hav 6 luksusbolger, o. Pejs, hvdevarer, ar-con, pergola, spabad og BBQ. Swmmngpool m. poolhus og botansk haveanlæg o Elevator tl hver bolg. Prvat kældergarage med depotrum. Forventet færdggørelse Prser fra 396.OOO Euro. Skræddersyet besgtgelsesrejse tl specalprs nkl fly, hotel og bl. Keops skrer 100% bankgarant for alle ndbetalnger. Fase 1 udsolgt. Kun 30% af fase 2 tlbage - reserver nu! + :. r '. ET EEDT FUNDAMENT Marna Del Este. E La Herradura. Almuff6car (Øst for Målaga). Tel.: Mobl lul 2006 sotkysren 33 l

7 store træk, men for samtden var blledet nrcget lnere korlpltelct. Lavblus-krgen Karlpen orn Talfa var kke slut rred Guzrnåns offer'. De krstne t.al to årl'rundle- der orn at tvnge lesten af kongerget Granada knæ. og r.ur-rslrnelne gjorcle flere for'søg pa at vencle klgslykken. Det r.ar kke nent at fncle folk. clel var' parat tl at sl: sg ned en gr'ænseb1' som Talfa. selv oln man lokkede for cler.n necl skattelrtagelse på mange ndtægter. henrn- der frbyttel på har.et og razza fjenclelancl. Bdlagene lra clsse statsl'egulerecle aktvtetel r.ar uunclvær'lge fbr egnens okonom. På clen anden sde var clet samme tlf2rldet hos de rnr-rslmske naboer. så folmodentlg el ndtægter og uclgftel get nogenl-rncle lge op. Denne opslclelsesklg r.ar lge så r.gtg som cle lgtge slag, hvs en af parterne vlle hæ.,-de sn ret tl lancler. Det gjalclt on at skaffe nybyggere fol enlr-er prs. og 1JJ4 gk Alfbnso X et skrclt r.dele. Han tlbocl amnest tl fanger og f'edlose. cler tog op- hold 'arfa mnmurn et ar og en clag. \'lan kan samnenlgne rlecl clen moclerne sarnfundstjeneste som træcler stedet fbr f'ængselsstraf. Et ophold Talfa har clog r'æret nok sa barsk som arltejclet mecl at rve vsne blade samn.ren Kongens Have. Efter Granaclas fald 1492 skulle man nåske rlene, Talfas nclbyggele kunne Der er møsser af plads på strøndene. Men der fndes også srnå enklazter med sol-og-strønd tursme. Fotos: Patronato de Tursmo clen engelskc besrttelse af Gbraltal 1704 bler- Tarfa attcl' gr".enseland, og en vgtg brk det strategske spl orn kontrollen ned nclsejlngen tl *l.-r'w lcldell-ravet. Den gan-rle araberborg fk alcl'g lejlghecl tl at falcle runer. Den lgger sout cn massv skl.gge pa clen l1.se kyst - bygget tl krg, kke tl palaclslv og h,rksns som plvlgere- å '!4 de slægtnnge længere ncle lanclet. å"sø:** '--tfc Den hvde strand r'*-;..*.g:: Atlanterhavsstranclene our Tarfa er ltorgens store modsætnng. De ltrecle. hvcle sanclflaclel tltalel s)rnet megct rnere encl Xlclclellavets gr'å og stenede kyst. Pa lange stra:knn- u\ ger e st andene n?esten affolkede. bortset fra kte-surf'erne. der kommel kørcnclc fla helc Eulopa mecl rnatelalet pa bagagebærcren. Ucle på bolgelne follyster de sg necl blæsten, nclen denne aflevercl sne klo- tl lange rækkel af vnchnoller. cler er skr-rdt op pa bakkcrne længele nde landet. Den er.ge blæst el glr,rnden tl, at Tarfa \\'att-tmer åncle lettet op, lnen clet val pa ngen macle tlfælclet. Spanen gh.sanrne år nd stor'magtstden efter opdagelsen af sor-efen tl An.relka. men landet r.al ucle af stancl tl at skle sn egen kyst rnocl mrurske og tylk :+ solrvsm.r l,r zooe ske plater. l.rvs vgtgste b1'tte rrar mennesker - r.nennesker-arer tl Norclah'kas enol'- alclrg er blevet s:erlg populær hos baclegæsterne. r\len folk, som el' trætte af overfylclte stlancle og proltcrel prvatvets fled hojt. bor ogsa tage badeltukselne med tl Talfa. For selr.folgelg er clet mulgr - og clet er en frsk af\.ekslng f'a Nlclclelhar-ets rnc slar-ernarked. cvlserecle klrla. Denne trussel var kke chevet helt over, da nye tjenclcr vstc sg holsonten. Efter pod.

8 Deto llle Rom pa sffanden den r-rdskbnngshavn for nclustlplodukter som saltet fsk og garllm. der gjorde byens navn 'f\ omelne korn folst. Deres t(l:',.?!:t "T::;: :';ff: ger clet kke ojnene. at det moclelne Spanen fblst og femmest står' gæld tl lornelnes Hspana. N,len nogle få stcdel overlevecle romernes bebyggelser'. fbrd de blev opgvet og folladt af efterfblgelne. En af clsse byer lgger uclen for Tarfa. Baelo Clauda var aldrg en af de storste og vgtgste. rnen den hele rndclelhavsomt'ådet. Men den hstore lader v h'le et ojeblk. belc.rmt Tlpsk Skont Baelo Claucla kke er stor. el den et helt typsk eksempel på de byer, ronerne opforte overalt deles enorme rge rned forbllede Rom for oje. Alle romerbyens uunclr,ærlge clet store elementel er tl stecle. B1-ens centl'un el Fot'um, l"rvor de vg- tgste offentlge bygnnger er placelet rundt om et hovedtol pa 45 gange 33 meter. Her modtes ndbyggerne fbr at drofte alt det vgtge tlr-ær'elsen: poltk. el velbevaret, og sel' lægmanden behør'er kun en smule hjælp for at leve sg nd sorn fol to årtusnder sden lvet. pas- Spanens vugge lgger omblæst, men smukt på Bolonastranden selede hen over hovedgadens stadg ntakte brolægnng. Udflugten er også ulejlghe- den r'ærd pga. Baelo Clar-rdas flone belggenhed ned tl vandet på den jomfruelge Bolona5trrncl. oldtdsskr[tcl læser, Baelo Clauda var havneby rned fast forbndelse tl Tngs. det nuværende Tanger. Desuden var Den forblæste belggenhed ud tl Bolonø-strønden er en del øf Bøelo Claudas fortryllelse. Jul 2006 solkysten 3s

9 admnstraton, relgon, retspleje og handel. Uden wvl også kvn- drede satte Baelo Claudas for- der. et jordskælr', tr-ten ret beset forcl hele romen'get var på vej ncl forfaldsperoden. De sdste ndbyggere pa stedet l-rolclt ud tl fald nd, godt hjulpet på r'ej af Ud tl Forum lgger Captolum, det tredelte tempel tl lomerguderne Jupter, Nlnerva og Juno. Ved sclen af de "offcelle" gr-rders det s1'vende århunclt'ede, 'ren det er trst at tænke på, l-rvordan bolg lgger ternplet tl egypternes ss, der en overgang de har sogt at blev dyrket mange lande. Hendes tlstedeværelse på hovecltorvet er en påmndelse om oldtdens relgøse tolerance, del gk tabt cla monotesmen kom på mode, og delmed den totaltære tankegang, der så nemt følger af deen om en enkelt gud og en mellem restetne bygnngsr,ærker, sorn cle kke længele evnecle at l'eparere. Europa gk ncl mddelalderen. laelo Clauda ble'n, begravet sanclet og glemt. Glent sam- men med tre avancerede akvædukter, den længste af dem på otte km, som skrede ndbyg- enkelt sandhed. Symbolsk placeret over for - gerne en kornfort og levestandald, eulopæerne var mere end og neden for - Captolum lgger Baslka, retsbygnngen hvor kejser Trajan (statuen er en kop af orgnalen Cdz' bymuseum) 1000 år om at nå op på gen. Fskendustren drager omsorg for den jorclske Bolger, badstr-rer og butkker er der mnclst tlbage af. N'lan lnå studere gmnclplanen og rekonstruere murene fantasen. Om retfærdghed. Helc byen er konstrueret ovelensstemmelse med en forud lagt plan, som moderne byplan- læggere (kke mndst dem på Costa del Sol!) kunne lære meget af. Landmålere med moderne redskaber er kun stand tl at påvse en alvgelse på nogle få 1æ prægtge td kan man desuden hjælpe lantasen på vej et 2000 kvm. stof musellm, der er under opførsel tl glæde fbr Baelo Clar"rdas arlge besøgennogen Støtuen øf kejser Trajan præsderer retsbygnngen Baslka. cm. byens hovedakser. de. På arealet ned mod stranden Naturlgvs kunne beboerne Baelo Clauda kke undvære et lggel de store nclustrer, som llle teater. Som det ofte er tlfældet romernes runer, har den val byens eksstensberettgelse. Her genkendes de store kar, hvor fsken (sær tun) 1å saltla- solde teaterbygnng bedst mod- ge, nden den pakkedes forseglede amforarer og afskbedes stået tdens tand. Tak tl stolbyelne, hvs nclbyggere skulle have dækket protenbe- tl Claudus Udgravnnger vser, byen blev grundlagt det andet århr.rndrede før vor tdsregnng, dvs. kort efter romernes erobrng af Den hovet med langtdsholdbare va- berske Halvø. Men ftrndet af to mønter med ndskrften "Balo" bevser eksstensen af en endnu æ1dre by af fønksk-bersk op- ne, der ndførte den såkaldte al- rndelse. Hele kysten var fer. Det ndustrelle tr-rnfsker blev allerede sat system af fønker- madlaba - en stol' fskeplads, del er ndhegnet af et labyrntsk bundgarn. Når fskene er gået fælden, er det blot et spørgsmål en blandngskultur af de fodængst forsvundne fønkere og ndfødte folkeslag, men hvor Balo end har lgget. byggede romerne hvert fald deres Baelo et ander dem. Den dag dag kan man vsse steder pa Cådz-kysten studere ahnadraba-fskeret, hver gang tunen passerer Gbraltar- sted. strædet. Senere tlføjede byen Clauda tl st navn taknemlghed mod Lokal specaltet om at trække nettet sammen om kejseren, som Robert Graves gjorde populær med romanen om Jeg, Claudus. Under hans Den såkaldte garum var en lokal specaltet, en aft HP-sauce af fønksk oprndelse. dag er den svær at fnde på supermarkedets hylder, så tl glæde fol gourmeter brnger v opskrften: Man tagel ndvolde og blod al regerng fk byens ndbyggere romersk statsborgerskab, og det var af enorm vgtghed oldtden. Noget retnng af at b)4te passet fra Ærka ud med et fra EU. starten af det tredje århun 36 sotkysten Jul 2006 Teøtrets rester er de bedst beoøtede, fsk som tun, lruræne, maklel og stør. N'lndre hele fsk kan tlsættes. Råvarerne lægges tl ud-

10 Ankomst Fra Tarf a kører du ca. 15 km. retnng mod Cådz. Her vses der af tl Baelo Clauda. Åbnngstder Om sommeren åbnes trsdag-lørdag k Søndag 1O-14. Mandag lul<ket. Crats adgang for EU-borgere. Tp o august venter man at gentage succesen fra fjor med aftenåbnng, når temperaturen er faldet tl et behagelgt nveau, og runerne lgger badet effektv kunstbelysnng. Rundvsnngen foregår med gude og nkluderer et audvsuelt show teatret. På telefon nformeres om tder, prser og tlmeldng. *å'''' '? /l t',,11'1'1f t.rltl.r3r',l 'l t l( l : luurr(lcr'. 'f l slut tl nretl rjn. eclclc. olc og lurnnng. 'l'l:lrtnr-tg:stolfelnr hurclc clcsuclcr-r tl lrrnrrl rrt slolc cllrf- solcn r to. trr l'. r- -,4 -rr1 - * rl,f, *-. snrxgcs so\sc1r d* tcn. clcl unne rru'c rel strtr'l. '' rtlrr'lcr ct prst ll 1lc cc. g:u'ltt.t.t cst. sllc l), r( \'ll \l'tt,.,l. Jl,l L \lr'.1( ' lt '1. cllc sogtes clen btclste lrultct t l O soh nronte r ltte lcn. og 1r'rs rll 5tcn - lrllnclt sllllre e( ql\tononre ltcrorttr.nt:lsc nocl cle r-r solr llr tr c1ug. GlLtttrn r:u' rfrlgc lltgcnre og:l gocl nrocl flrslc frlrllrncllnger. lolgltnr-rgcr'. rlrr L'srr og clt:cntcl. Yallrkr.$;*-*"-"å Ptt scltte kysten lgger tttt nte. l re stcrne a.f de gantle.fskendustrer, lxttl. & *"ryu.. '.b* H! ::" g1 Bestl flyblletter på døgnet rundt - året rundt V hjælper også gerne med hoteller og ferelejlgheder på t!3/r<'ftol\te FEJSEFT solkysten. Rng på jull 2006 SOLKYSTEN 37

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

-\\ \ j{i. i;; \"-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49..

-\\ \ j{i. i;; \-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49.. 3 -\\ \ j{ ;; t" \ \ \L t \"-,---- j t L : lj t!, \,* æ s* b JFÆ & * Ærå m; æ' -'--F **X' -:-*f&å t'-j -*': *,t, år '-'!*a:-or E;*' 49,ds ;, " å lpujulra hrrngel pa l,clcrsclen af Serlå t \er,acla solr

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Farver, signalfarver og splash s

Farver, signalfarver og splash s Rs Rejser Oplæg PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE CYAN - 0 MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - 0 BLACK - CYAN

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Her bor du midt i golfparadis

Her bor du midt i golfparadis Her bor du midt i golfparadis 20 km fra lufthavnen og det historiske Malaga på den spanske solkyst i fredelige og naturskønne omgivelser. Kun 248.000 euro M. Goldschmidt Holding A/S Fra lejlighedens tagterasse

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson V har kke b*g for 70.000 jøder 4l Af Vlltjdlmur Arn Vlhjdlmsson $a nl lll:,:," Gåvor ":#^';'l'll" nortttng9 ' netr '" *1 ""' \. 1938 lød beskeden tl en ung østrgsk flygtnng fra en nazst dansk poltunform,

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere