$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:"

Transkript

1 n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd:

2 fol Tarfa tarner Afrka <tp ovel horsonten p den anden sde af Gbraltarstrædet. Nar dsen en gang cl mellem letter o."'er vandet, skelnes cle l-rvde huse tydelgt på de morke bjerge, og det er s\'ært at tlo der er' 14 krn derover. Fon.n'ende nok er clet lge så s\'ært at acceptel'e, del kke er meget længere. Talfa er man så langt syclpå. rnan kan kornme r.rden at follade Eulopa. Nen Afl1ka fblnernmes staclg solr noget meget fernt. En gang mellem skyller bølgelne et \rrag op pd stranclen. Ttusnder af ulovlge ncl- vandrere har søgt at krydse fan'andet mellem X'larokko og Spanen patela, og kke alle når over. Vandet er clybt og fallgt. l-rvor Nlddelhavet og Atlanten tøl'ner sammen. Sammenstøclet rnellem de to kontnenter over fbr hnanclen kan folekomme lge sa bn rtalt. Afka er båcle noget meget næf og noger meget fjernt. Såclan l-rar det r'æret gennem hele hstoren. ht'ol e,u'opæerne og de andre som legel er gået galt af hnanclen. Tarfa havde clet krstne Europa fol 1300 ar sclen st første mode mecl en nv tmssel En tazza 710 r-ar der knap glet 80 al sden Xlul'ra- mecls clod. Profetens an'ngel havde allerede spredt det slanske mperum fra Knas grænse tl kenens spalsomme ressollrcer. Prof-eten onskede at forene arabelnej men han forstod, at uden nzzaer vlle befolknngen vokse ntere encl fødevale-produktonen. Det problem løste han med yl-racl, den hellge krg, som tlhængelne af hans nye relgon ga'n' sg tl at fbre rnod hednngene. X,luslmerne havcle kke lo-,' tl at slås ndbyrdes, så lge så snart naboerne val oml'enclt rnecl sr'ærclet, blev det nødvendgt med nye razzaer på jagt efter legtmt b1tte. På den måcle skabtes en','ældg klgsmaskne. og det bor'gerklgsramte Spanen var en moden frugt. 710 gk en rnar-rrsk krgel ved navn Tarf lancl fbr at sondere terrænet. Således blev Tarfa den første af talløse andah-rsske lokalteter, som rnodtog et nlt navn på arabsk. Tarf og hans mænd venclte tlbage rned et bytte, cler fk tændelne tl at løbe vancl på deres alabske herrer. Det folgende år senclte de f'eltherren Tarq over stræclet ved romernes Calpe, der r-ecl den lejlghed tog navneforanclrng tl Chabal-Tarq - Talqs klppe. Det navn genkenclel v sorr Gbraltar. Fern år senere var det hele ovet'stået, bortset fra et llle hjørne af Nordspanen, hvor de sdste klstne holdt stand efter clen kaldet slarn. typenr soln lormede del af de alabske nomadestamrlers l'n'sfolm. Fol Nluhamed 1å stalnmerne er.g krg mecl hnanden om ør- Atlanterhavskysten Nofdafrka. Sprnget over Gbraltarstræclet la lge for, hvs ekspansonen skulle fortsætte. den stllaton clurnmede nogle spanere sg slernt. da de lenvenclte sg pa clen anden scle af strrdet og bad om hjælp en borgerklg. Bagefter n'kkecle de rluslrlske hjælpetropper kke ud af gæster'ærelse. de over'tog snpelthen hele Llolgen. Eroblngen af Spanen var en razzra - et plynljngstogt af kendte Asterx-model. Allerede 718 gk en aclelsrl'rand vecl navn relayo gang med at organsere rnodstandskampen Asturen, men hans efterkomrnere 'ar 800 ål' at gøre skaden god gen. Et levende resume Det er en lang hstole - men en vgtg del er l'esumeret nclen for Tat'fas velbevarede mdclelalclermure. Her udspllecles flele aktel det hstolske clrama, mens byen på skft blev forsvaret af muslmer og krstne. hstolebøgerne ser det ofte ucl, som om Kus&fRKEMANN Forskrngsmæglere Spanen sden Op tl 65 % bonus på blforskrng Mange rabatmulgheder på bolgforskrng o Kombner dn sygeforskrng efter ønske, behov og økonom o 24 tmers assstance på dansk når skaden sker r Personlg servce og skadesbehandlng på skandnavsk. Besøg vores kontor eller rng - v er kke længere væk end et telefonopkald! Anna Trn Lsa Lndgren llna Vaåbongaard Pernllo Kaa6 KAAS & K RKEMANF, S. _. Centrn ldea, C'a. c* frljas km. 3,S. 2965{l MTJAS Tel / Fax Krk mann Torgny Madsen Kards T6rn lnge Ljungholm Aben mandag - fredag / n. net www. kaaskrkeman n. net lul 2006 sotkysren 29

3 Turstkontor Tarfa Paseo de la Alameda, s/n Tlf På Nettet Tarf a: www. aytotarf Su rf a. co m ng: turst ndleltcl ogsa få et vgtgt fngerpeg af mange bygnngsr-ærker'. Ved forste blk kan ngen afgore, om bypofen 'PLrerta de J rez" el fla clen muslmske eller clen krstne perode. Den er krsten, lnen clet er rnuslmernes karakterstske hesteskoblle, som ndratnmel adgangen tl Tarfas gamle bydel. Den slan-rske arktektur hal også sneget sg nd mange krker. som opførtes af cle dygtge og efterspr.rrgte muslmske hånclr'æt'kr,rltr-u'elle kere efter den krstne generobrng. Tarfa er den såkaldte mud6jar-stl let genkendelg Santago-klken, en gamn-rel sognekrke byens overste clel, sorn nu lgger halvt runer'. Den opfortes det 14. århundledes gotske stl, men unægtelg en rneget spansk gotk, hvor pår'rknngen af mr-rd6jar el tydelg. Adgangen tl den gømle bydel de gk fra det ene slag t1 det andet, men det er 'gtgt at huske, der val rgelg td tl at leve et nonnalt menneskelv løbet af mange r'åbenstlstande. Det er sværere at foregår ød "Puertø de ldrez". leve sg ncl, hvordan sameksstensen foregk clsse peroder, forcl san"rtdens jor-trnalster' - kronkorerne - kke kr,rnne se nll hedsr,ærden det. Pa clet pr.rnkt kan clen SHD'G tspnrnt s.r. Gbv$ulÆddD $ø,se$ Grundet krafg vækst vores nd- gående godsmængde fra Danmark, søger v lokale vognmænd øst og vest for Målaga. Bleme skal mnmum rumme m3 - gerne med tft. Henvendelse tl: East/West Shppng S.L. Easflfest Shpptng er et dansk base/'ef seskab med specale sfykgodscorfaneftranspofter fra Fjemø*en tl Skandnaven. eftertulgt af agsturksomhed fra A^2. East/West Shppng har de sdste ar udvcet vrksomhaden f7 ogsa at omfalte contanertranspofter fn Danmark og Fjernøsten tl ro solrvsrrru l,t zooe V tlbyder de bedste udlejnngsprser og servce på kysten Fat Panda 1,2 Dynamc 5d Fat Grande Punto 1,4 Dynamc 5d VW Polo Match 1,4 TD 5d Ford Focus TDC 5d (span) Tel (kl ) Spanlen. Lgesom stlarterne greb nd hnanden, må man folestlle sg, det el sket for mentalteterne. Det er tankel som næsten meldel sg selv Talfas arabske labyrnt af tlange blolagte g,del, der snor sg som hjernevndngerne en fremuredafet tankegang. Anclre steder er det s\'æl't at overse Tarfas moderne slæt, fold reklarneskltene hænger tæt over fodgængernes hovedet' med navne på restauranter, barer og dskoteker. Orn dagen er gaderne fyldt med kulturelle turster. rrlen om aftenen vender ktesr-rrfer'ne tlbage fra stranden og holder gang for- Ford Focus C-Max TDC Ford Mondeo Futura 2,0 TDC 5d Alle blerne er fuldt udstyret. Prserne nkluderer fr km., forskrng, 16% lva og 24 tmers vejassstance. MULGHED FOR LEVERNG OG AFHENTNNG MALAGA LUFTHAVN OG HJEMME HOS DEM SELV CNCAR RENT A CAR S.L Fuengrola (MÅLAGA) Tel Fax: Mobl E-mal: o

4 ?- r 'L # l, Tørføs gamle bydel er nkto nmdt. Kulturelle turster om døgnet døgen, surfere om natten. letnnsen tl langt r.rcl pa natten. (l clettc tlfrelcle el cer tele orn en tleclelg srrneksstcns. forcl cle to kultlrel har clelt clognet mellen sg.) Borgen \tecl fodcn af clen gamle br-: Havet, og r,rcl tl har-et en al Er-rlopas ælclstc. storste og beclst bo'arcclc borge. Pa marmorplaclen ovcr nclg:rr.rgen læser' rlan (hvs man kan arabsk) nclr.elscn lt r:: :::j :n! '-: r':!.:.--.:'. ':* '. r: ".;',!l'",-$ - uafhæn fanclt stecl pa sprng fbr at fl clel Anclahrsens Lrelorlte kllff'er. Abcl el-rahr"nhr.r, arbejclet pa flele lgnenclc fæstnnger st rge, Norclpa r-ar clet et sporgsr.nul orn at skre grænsernc rlocl cle krstne generoblere. men sr-clpa- Abcl ll-rahmrn fblte sg lgc sa trlet ll snc urr-rslnske tlosrler pll cler-r anccn scle al stlcclet. hlor cle stocl sagnomspunclne (og noget clverclrevne) rgclomrlc. Desuclcr-r lar clel store ncle spænclnger et llncl, l'ol cle klstne staclg var flertal. r.nens nuslrr-rerne \.ar clelt rnnclst tre gnlppcr': clen lle arabskc ovelklasse. clet store rnaurske tjenerskab. og clen enclnu vgtgere grllppe al omvenclte klstr.rc. Alrcl al-rahnrrn har,cle slam nok at t:enke pa. Hans rnltrerngenor gjorcle et t'emlagen- aprl 960, onenc arktckten bmgel' en ar-rclcn tclsregnng: lrurecen saf:r aret 3.19 cftel heclsclu'a. Pa sarume tclspunkt shrttcce clen fblste af AnclalLrser-rs : :.:. ::,::r.:::.. ::r: :;':'.'. 1..',l,:.. g ge Assuran dørcruppen forskrngsmæglere Jul 2005 * f}gres Sar*c**l*S for**kr*ng#art*er, c*så * ek*d*st*lfæt*e*l Helbredsforskrng: Det tager kun 1 /2 lt 2 tmer at gennemdrøfte Deres helbredsforskrng, så De ved hvad De er dækket for, men kke mndst hvad rro'r forskrngen kke dækker. Rng tl os og aftal td. Klar besked, så AG-gruppen. J\hr = lndbo- & husforskrng: Vort koncept - hvor v aflægger personlgt besøg, tager fotos og vurderer rskoforhodene på stedet - vser sg at være rgtgtl V har kke haft problemer skadesbehandlngen, ford alt er veldokumenteret, og særlge rsko og ejendele er ndskrevet polcerne. Denne fotoregstrerng er grats hos AC-gruppen. Autoforskrng: Det er snart td tl fornyelse. Betaler De markedspræmen? V fra vor sde ndhenter altd 3 tlbud, så v er skre på at De får den bedste dæknng tl den bedste prslll Prsbevdst, såac-gruppen. Comundad Forskrng: Er fællesomkostnngerne bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foreslå bestyrelsen at ndhente alternatvt tlbud. V præsenterer gerne dette på dansk/engelsk/spansk. V sparer præmekroner - endnu en rgtg god grund tl at benytte AC-gruppen. Nyhed!!!, Skal det gå stærkt med polceudstedelsen? V har vores bærbare computer med, trådløs nternet forbndelse, - og Deres polce kan udskrves på stedet 80 %, af tlfældene. Det er slut med mdlertdge køretlladelser og "venten ugevs på polcen" - endnu en ekstra servce fra AC-gruppen Telefon Fax prser. provnsen. Kontakt AG-Gruppen og hør mere om lan Wolfgang: den gode tryghed tl helt nye fordelagtge Peter S, Mørck: E-mal: en forskrng specelt tl os Målaga Henrk Andersen: 607 8' Aftal td for et besøg, hvor v gennemgår Deres forskrnger. Preben R, Martn Ø5T FOR MÅLAGA: Ole Tyllesen: Bran Hansen: )ul 2006 solkysren 3l

5 uå X' - *:- :1. "t &:3 tu** #e..r.s { 3 ',..,...,.,...',,*.,o!**.*., Så * ta rr& ll &:' lll * øs.r!*# frum *F.1l: æ *.*..,n q{t..1å å$' ;t{ t.:r5 r' {Frc! Det enorrne fæstnngsaærk tjente Fotos: Pøtrt havcle genelal Cop6ns enclnu glæcle af cle solcle mure orn b1-en og bolgcn. clel af\'stc flanskn'rænclenes stonnlob nncler belejrngen Desr.'æn'e el borgen hele aret lukket fbr restalrrerng. sl 1rnrl rna nojes rnecl at bcuncl'e clcn uclefl. Grænselv "r{ 9*,' Tung og traende domnerer Abcl ø-røhmdns gamle borg haanen og byen. Dct store bl,gnngsr'ærk er sa goclt og hensgtsmu:ssgt konstruclet, at cle ælclstc clele stacls or.el'ler.el uclen r.gtgc ær-rch'nger'. Senere generatoner hat' blot tltbjet n1-e 1'cler'lnlll'c og tll'ne, na1' clen mltære nclvklng gjolcle clet nodvenclgt. Talfas stntegskc bclggenhed gjolde clet tt nc.rclvenclgt. Allcrecle 1082 ncde cle fbrste krstne genet'oll'ele fl'en tl b1'en. lrvol Kastlcns krgelkonge Alfonso albejcle Talfa. Borgen r-al tjeneste som kaserne ncltl 1989, l.rr-or ltyer-rs galnson {'kkecle ucl efel 1029 ar pr sarlrle cle stecll Det el klart. at pa t'æstnngen r.r.rstet men sa sent clet tclspr-rnkt havcle sn rnltær'e betyclnng, sor11 r,rncler napoleonskrgene \l clro' sn lcst ucl ADVOKAT JØRGEN JUUL Møderet for Høesteret Skovgårdsve Telefon ' Veksø S.. Fox E-mol voretoger Deres urdske nteresser hemlondet TRÆFFES HVERT lryartal SPANEN :z solrvsrrn lur zooe vanclet og trr-rmf'erencle t'altte: "Dette cr enclen pr lanclet al-anchlr-rs. og jeg har bctraclt clen! Efter at ha\.e elobret Tolcclo fblte Alfbnso sg stancl tl clet hele. nen nu-rsllner'-

6 måtte aflevere magten tl den nye nvasonssryrke. Det har alclrg vælet Jrats at hente hjælp Nordafka. Først 200 år senere var tden moclen tl den krstne generobrng af Tarfa. som på det tclspr,rnkt \rar en gr'ænseby Spanens sclste muslmske kongedørnme, Granada. For at holcle skansen rnocl de krstne, bad on hjælp Nordafrka. En clel af den aftalte prs var l'ravneblren Talfa. og Granada også lyset af tcllgere erfarnger bulde det kke have overrasket granadakongen, at den tllende benrnern-stamme hurtgt vste en forurolgende nteresse fbl resten af hans land. Granada slog brat orn og allerede sg rned det krstne Kastlen, cler erobrede Det er sandt. at Andahrsens mr.rslmske l.rerrer også Lretalte en clyl prs, fbld cle lobet af belejrngen kaldte rnuslmerne Guzmån frem på brystr,:rlnet for at han kunne se sn llle søn. som de havcle taget t1 fange. Kommanclanten fk valget mellem Peclro Alonsos død eller Tarfas overgvelse. Sorl svar tl'ak Guzmån sn dolk og kastecle den ned tl belejrelne. som skar struben ovel på barnet. Bageftel lagde necle mr,rslrner. cle l.rovedet kastemasknen og sendte det over byrnuren, så larmancl kunne nyde synet pa nær holcl. manent byen, og så måtte granadakongen mnsanclten ucl en ny allance mecl benmern'erne om at elobre Tarfa fta de krst- len mecl clens paladsntrgel og ne. Helte og skurke svært at leve sg nd spansk mdclelalderpoltks skftende allancer'. Før'st og fremmest var cler altså ntet tl er kke blot en senere ltterær' opfndelse. På den anden scle var det også mddelalderyggesløse forræclere, som udgjorde en malersk rnodsætnng tl heltene. Hvorclan satte muslmel'ne sg besddelse al sonnen? Han blev taget tl fange af en krsten plns. der konsp- rerede om Kastlens trone og habede på ndrørnmet: dag er det frygtelgt spanen. Guzmln den solerecle by mod de genfole- Det er ganske vst: Arabske og krstne kronkører er enge om Gr-tzmåns gestus. Det var mcldelalcleren, og rdder-dealerne ne hentede folstærknnger hos trosfællerne på den anden sde af str'æclet, og fre år senere blev de krstne attel' trængt ucl af Sycl- gennem hele 1292 forsvarecle Tarfas krstne komr.nandant Alonso P&ez de Derefter val' tanken, at cle krstne skr,rlle ler.ere den tlbage tl Granacla, e1ler det val det mndste granaclakongens opfattelse. Abenbart ha,de de krstne en anden. De gk gang rned at ncl'ette sg per'- byen mbyens gølnson mere end 1000 år. 'to de Tursmo. epsode Tallas hstore. Den kendes også af ethvert spansk skolebaln. hncler for, palterne en o\rer[lang rottecle sg sarlmen pa Nærs af clet lelgose hoveclskel. Det har rran et andet eksempel pa clen næstmest belomte h1ælp af muslmerne. Gr-rzurån modtog tlnavnet "Den Gocle' og huskes som en af generobrngens store helte, men selv han har,de en fortd n'ruslrnsk krgstjeneste Nordafrka. dag ser v tngene på afstand, hvor clet lgner en kamp rneller.n krstne og muslmer'. Såclan var det Udsgt over Mddelhavet ql Sydspanske terrassebolger subtropsk klma På Costa Tropcal Sydspanen opf6rer Keops eksklusve fere- og helårs- bolger tæt på kultur- og ndkøbsbyen Almunecar. Belggende blot 80 km øst for Malagas lufthavn ad ny motorvel og helårlge flyforbndelser med lavprsselskaber er bolgen på den spanske mddelhavskyst kun få tmer væk. Området omkrng lvarna Del Este byder på bådplads og vandsport, flere strande, restauranter, beachbarer, golfbaner, sksport Serra Nevada og Europas bedste klma. o Nøglefærdge bolger opføres som vllaelendomme å første lne tl Mddelhavet. Sydvestvendte terrasser mod marna og hav 6 luksusbolger, o. Pejs, hvdevarer, ar-con, pergola, spabad og BBQ. Swmmngpool m. poolhus og botansk haveanlæg o Elevator tl hver bolg. Prvat kældergarage med depotrum. Forventet færdggørelse Prser fra 396.OOO Euro. Skræddersyet besgtgelsesrejse tl specalprs nkl fly, hotel og bl. Keops skrer 100% bankgarant for alle ndbetalnger. Fase 1 udsolgt. Kun 30% af fase 2 tlbage - reserver nu! + :. r '. ET EEDT FUNDAMENT Marna Del Este. E La Herradura. Almuff6car (Øst for Målaga). Tel.: Mobl lul 2006 sotkysren 33 l

7 store træk, men for samtden var blledet nrcget lnere korlpltelct. Lavblus-krgen Karlpen orn Talfa var kke slut rred Guzrnåns offer'. De krstne t.al to årl'rundle- der orn at tvnge lesten af kongerget Granada knæ. og r.ur-rslrnelne gjorcle flere for'søg pa at vencle klgslykken. Det r.ar kke nent at fncle folk. clel var' parat tl at sl: sg ned en gr'ænseb1' som Talfa. selv oln man lokkede for cler.n necl skattelrtagelse på mange ndtægter. henrn- der frbyttel på har.et og razza fjenclelancl. Bdlagene lra clsse statsl'egulerecle aktvtetel r.ar uunclvær'lge fbr egnens okonom. På clen anden sde var clet samme tlf2rldet hos de rnr-rslmske naboer. så folmodentlg el ndtægter og uclgftel get nogenl-rncle lge op. Denne opslclelsesklg r.ar lge så r.gtg som cle lgtge slag, hvs en af parterne vlle hæ.,-de sn ret tl lancler. Det gjalclt on at skaffe nybyggere fol enlr-er prs. og 1JJ4 gk Alfbnso X et skrclt r.dele. Han tlbocl amnest tl fanger og f'edlose. cler tog op- hold 'arfa mnmurn et ar og en clag. \'lan kan samnenlgne rlecl clen moclerne sarnfundstjeneste som træcler stedet fbr f'ængselsstraf. Et ophold Talfa har clog r'æret nok sa barsk som arltejclet mecl at rve vsne blade samn.ren Kongens Have. Efter Granaclas fald 1492 skulle man nåske rlene, Talfas nclbyggele kunne Der er møsser af plads på strøndene. Men der fndes også srnå enklazter med sol-og-strønd tursme. Fotos: Patronato de Tursmo clen engelskc besrttelse af Gbraltal 1704 bler- Tarfa attcl' gr".enseland, og en vgtg brk det strategske spl orn kontrollen ned nclsejlngen tl *l.-r'w lcldell-ravet. Den gan-rle araberborg fk alcl'g lejlghecl tl at falcle runer. Den lgger sout cn massv skl.gge pa clen l1.se kyst - bygget tl krg, kke tl palaclslv og h,rksns som plvlgere- å '!4 de slægtnnge længere ncle lanclet. å"sø:** '--tfc Den hvde strand r'*-;..*.g:: Atlanterhavsstranclene our Tarfa er ltorgens store modsætnng. De ltrecle. hvcle sanclflaclel tltalel s)rnet megct rnere encl Xlclclellavets gr'å og stenede kyst. Pa lange stra:knn- u\ ger e st andene n?esten affolkede. bortset fra kte-surf'erne. der kommel kørcnclc fla helc Eulopa mecl rnatelalet pa bagagebærcren. Ucle på bolgelne follyster de sg necl blæsten, nclen denne aflevercl sne klo- tl lange rækkel af vnchnoller. cler er skr-rdt op pa bakkcrne længele nde landet. Den er.ge blæst el glr,rnden tl, at Tarfa \\'att-tmer åncle lettet op, lnen clet val pa ngen macle tlfælclet. Spanen gh.sanrne år nd stor'magtstden efter opdagelsen af sor-efen tl An.relka. men landet r.al ucle af stancl tl at skle sn egen kyst rnocl mrurske og tylk :+ solrvsm.r l,r zooe ske plater. l.rvs vgtgste b1'tte rrar mennesker - r.nennesker-arer tl Norclah'kas enol'- alclrg er blevet s:erlg populær hos baclegæsterne. r\len folk, som el' trætte af overfylclte stlancle og proltcrel prvatvets fled hojt. bor ogsa tage badeltukselne med tl Talfa. For selr.folgelg er clet mulgr - og clet er en frsk af\.ekslng f'a Nlclclelhar-ets rnc slar-ernarked. cvlserecle klrla. Denne trussel var kke chevet helt over, da nye tjenclcr vstc sg holsonten. Efter pod.

8 Deto llle Rom pa sffanden den r-rdskbnngshavn for nclustlplodukter som saltet fsk og garllm. der gjorde byens navn 'f\ omelne korn folst. Deres t(l:',.?!:t "T::;: :';ff: ger clet kke ojnene. at det moclelne Spanen fblst og femmest står' gæld tl lornelnes Hspana. N,len nogle få stcdel overlevecle romernes bebyggelser'. fbrd de blev opgvet og folladt af efterfblgelne. En af clsse byer lgger uclen for Tarfa. Baelo Clauda var aldrg en af de storste og vgtgste. rnen den hele rndclelhavsomt'ådet. Men den hstore lader v h'le et ojeblk. belc.rmt Tlpsk Skont Baelo Claucla kke er stor. el den et helt typsk eksempel på de byer, ronerne opforte overalt deles enorme rge rned forbllede Rom for oje. Alle romerbyens uunclr,ærlge clet store elementel er tl stecle. B1-ens centl'un el Fot'um, l"rvor de vg- tgste offentlge bygnnger er placelet rundt om et hovedtol pa 45 gange 33 meter. Her modtes ndbyggerne fbr at drofte alt det vgtge tlr-ær'elsen: poltk. el velbevaret, og sel' lægmanden behør'er kun en smule hjælp for at leve sg nd sorn fol to årtusnder sden lvet. pas- Spanens vugge lgger omblæst, men smukt på Bolonastranden selede hen over hovedgadens stadg ntakte brolægnng. Udflugten er også ulejlghe- den r'ærd pga. Baelo Clar-rdas flone belggenhed ned tl vandet på den jomfruelge Bolona5trrncl. oldtdsskr[tcl læser, Baelo Clauda var havneby rned fast forbndelse tl Tngs. det nuværende Tanger. Desuden var Den forblæste belggenhed ud tl Bolonø-strønden er en del øf Bøelo Claudas fortryllelse. Jul 2006 solkysten 3s

9 admnstraton, relgon, retspleje og handel. Uden wvl også kvn- drede satte Baelo Claudas for- der. et jordskælr', tr-ten ret beset forcl hele romen'get var på vej ncl forfaldsperoden. De sdste ndbyggere pa stedet l-rolclt ud tl fald nd, godt hjulpet på r'ej af Ud tl Forum lgger Captolum, det tredelte tempel tl lomerguderne Jupter, Nlnerva og Juno. Ved sclen af de "offcelle" gr-rders det s1'vende århunclt'ede, 'ren det er trst at tænke på, l-rvordan bolg lgger ternplet tl egypternes ss, der en overgang de har sogt at blev dyrket mange lande. Hendes tlstedeværelse på hovecltorvet er en påmndelse om oldtdens relgøse tolerance, del gk tabt cla monotesmen kom på mode, og delmed den totaltære tankegang, der så nemt følger af deen om en enkelt gud og en mellem restetne bygnngsr,ærker, sorn cle kke længele evnecle at l'eparere. Europa gk ncl mddelalderen. laelo Clauda ble'n, begravet sanclet og glemt. Glent sam- men med tre avancerede akvædukter, den længste af dem på otte km, som skrede ndbyg- enkelt sandhed. Symbolsk placeret over for - gerne en kornfort og levestandald, eulopæerne var mere end og neden for - Captolum lgger Baslka, retsbygnngen hvor kejser Trajan (statuen er en kop af orgnalen Cdz' bymuseum) 1000 år om at nå op på gen. Fskendustren drager omsorg for den jorclske Bolger, badstr-rer og butkker er der mnclst tlbage af. N'lan lnå studere gmnclplanen og rekonstruere murene fantasen. Om retfærdghed. Helc byen er konstrueret ovelensstemmelse med en forud lagt plan, som moderne byplan- læggere (kke mndst dem på Costa del Sol!) kunne lære meget af. Landmålere med moderne redskaber er kun stand tl at påvse en alvgelse på nogle få 1æ prægtge td kan man desuden hjælpe lantasen på vej et 2000 kvm. stof musellm, der er under opførsel tl glæde fbr Baelo Clar"rdas arlge besøgennogen Støtuen øf kejser Trajan præsderer retsbygnngen Baslka. cm. byens hovedakser. de. På arealet ned mod stranden Naturlgvs kunne beboerne Baelo Clauda kke undvære et lggel de store nclustrer, som llle teater. Som det ofte er tlfældet romernes runer, har den val byens eksstensberettgelse. Her genkendes de store kar, hvor fsken (sær tun) 1å saltla- solde teaterbygnng bedst mod- ge, nden den pakkedes forseglede amforarer og afskbedes stået tdens tand. Tak tl stolbyelne, hvs nclbyggere skulle have dækket protenbe- tl Claudus Udgravnnger vser, byen blev grundlagt det andet århr.rndrede før vor tdsregnng, dvs. kort efter romernes erobrng af Den hovet med langtdsholdbare va- berske Halvø. Men ftrndet af to mønter med ndskrften "Balo" bevser eksstensen af en endnu æ1dre by af fønksk-bersk op- ne, der ndførte den såkaldte al- rndelse. Hele kysten var fer. Det ndustrelle tr-rnfsker blev allerede sat system af fønker- madlaba - en stol' fskeplads, del er ndhegnet af et labyrntsk bundgarn. Når fskene er gået fælden, er det blot et spørgsmål en blandngskultur af de fodængst forsvundne fønkere og ndfødte folkeslag, men hvor Balo end har lgget. byggede romerne hvert fald deres Baelo et ander dem. Den dag dag kan man vsse steder pa Cådz-kysten studere ahnadraba-fskeret, hver gang tunen passerer Gbraltar- sted. strædet. Senere tlføjede byen Clauda tl st navn taknemlghed mod Lokal specaltet om at trække nettet sammen om kejseren, som Robert Graves gjorde populær med romanen om Jeg, Claudus. Under hans Den såkaldte garum var en lokal specaltet, en aft HP-sauce af fønksk oprndelse. dag er den svær at fnde på supermarkedets hylder, så tl glæde fol gourmeter brnger v opskrften: Man tagel ndvolde og blod al regerng fk byens ndbyggere romersk statsborgerskab, og det var af enorm vgtghed oldtden. Noget retnng af at b)4te passet fra Ærka ud med et fra EU. starten af det tredje århun 36 sotkysten Jul 2006 Teøtrets rester er de bedst beoøtede, fsk som tun, lruræne, maklel og stør. N'lndre hele fsk kan tlsættes. Råvarerne lægges tl ud-

10 Ankomst Fra Tarf a kører du ca. 15 km. retnng mod Cådz. Her vses der af tl Baelo Clauda. Åbnngstder Om sommeren åbnes trsdag-lørdag k Søndag 1O-14. Mandag lul<ket. Crats adgang for EU-borgere. Tp o august venter man at gentage succesen fra fjor med aftenåbnng, når temperaturen er faldet tl et behagelgt nveau, og runerne lgger badet effektv kunstbelysnng. Rundvsnngen foregår med gude og nkluderer et audvsuelt show teatret. På telefon nformeres om tder, prser og tlmeldng. *å'''' '? /l t',,11'1'1f t.rltl.r3r',l 'l t l( l : luurr(lcr'. 'f l slut tl nretl rjn. eclclc. olc og lurnnng. 'l'l:lrtnr-tg:stolfelnr hurclc clcsuclcr-r tl lrrnrrl rrt slolc cllrf- solcn r to. trr l'. r- -,4 -rr1 - * rl,f, *-. snrxgcs so\sc1r d* tcn. clcl unne rru'c rel strtr'l. '' rtlrr'lcr ct prst ll 1lc cc. g:u'ltt.t.t cst. sllc l), r( \'ll \l'tt,.,l. Jl,l L \lr'.1( ' lt '1. cllc sogtes clen btclste lrultct t l O soh nronte r ltte lcn. og 1r'rs rll 5tcn - lrllnclt sllllre e( ql\tononre ltcrorttr.nt:lsc nocl cle r-r solr llr tr c1ug. GlLtttrn r:u' rfrlgc lltgcnre og:l gocl nrocl flrslc frlrllrncllnger. lolgltnr-rgcr'. rlrr L'srr og clt:cntcl. Yallrkr.$;*-*"-"å Ptt scltte kysten lgger tttt nte. l re stcrne a.f de gantle.fskendustrer, lxttl. & *"ryu.. '.b* H! ::" g1 Bestl flyblletter på døgnet rundt - året rundt V hjælper også gerne med hoteller og ferelejlgheder på t!3/r<'ftol\te FEJSEFT solkysten. Rng på jull 2006 SOLKYSTEN 37

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser.

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

-\\ \ j{i. i;; \"-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49..

-\\ \ j{i. i;; \-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49.. 3 -\\ \ j{ ;; t" \ \ \L t \"-,---- j t L : lj t!, \,* æ s* b JFÆ & * Ærå m; æ' -'--F **X' -:-*f&å t'-j -*': *,t, år '-'!*a:-or E;*' 49,ds ;, " å lpujulra hrrngel pa l,clcrsclen af Serlå t \er,acla solr

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

M 4^æa. f den forbindelse vil jeg som ombassodør for Hondigolf-Bornholm udtrykke mit håb om ot du. ''Jes Høgh

M 4^æa. f den forbindelse vil jeg som ombassodør for Hondigolf-Bornholm udtrykke mit håb om ot du. ''Jes Høgh Hondgolf - Bornholm 201 3 Kere golfspller! Det er nu td tl ot planlæ.gge golf spllet 2Ot3. f den forbndelse vl jeg som ombassodør for Hondgolf-Bornholm udtrykke mt håb om ot du kommer tl 4. udgove of Hondgolf-Bornholm

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

:-: a-1 o6 =;:: 4*.; 8ør.:',.,' g*t. *6tF. l a

:-: a-1 o6 =;:: 4*.; 8ør.:',.,' g*t. *6tF. l a ^ \J :: C) a1 o6 Fr rc re =;:: \ Å 4* ; 8ør:,, g*t t, * *6tF l a " TRÆNNG t)r1::r, kke kar c;e rnåske på grund a c: ctal1g1t knæ eler kroppe;r,= :,:,,[1 På bare en hal\ r t= :::^, r Salttens andre skarer

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere