Halvårsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport. www.sparv.dk"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: Tlf.: Fax.:

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsesberetning... 4 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold... 4 Koncernregnskab... 6 Resultatopgørelsen... 6 Netto rente- og gebyrindtægter... 6 Kursreguleringer... 6 Udgifter til personale og administration... 6 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver... 6 Andre driftsudgifter... 6 Nedskrivninger på udlån mv...7 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder...7 Balancen og garantier...7 Udlån og garantier...7 Aktier og obligationer...7 Grunde og bygninger...7 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker...7 Indlån og anden gæld...7 Egenkapital...7 Generelt...7 Kunder og garanter...7 Usikkerhed ved indregning og måling...7 Solvens- og kapitalgrundlag... 8 Likviditet... 8 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter halvårets afslutning... 8 Forventninger til andet halvår Ledelsespåtegning...9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar juni Balance pr. 30. juni 2011, Aktiver Balance pr. 30. juni 2011, Passiver...12 Egenkapitalforklaring...13 Note 1 Anvendt regnskabspraksis...14 Note 2 Finansielle risici og politikker samt mål for styring af finansielle risici...15 Note 3 5 års hovedtal Note Sparekassens afdelinger

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet og mission Sparekassen Vendsyssel er en stærk lokalforankret garantsparekasse, som har sit primære virke i Vendsyssel og Han Herred. Sparekassen har til formål at tilbyde privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder en optimal løsning på deres samlede finansielle behov. Sparekassen tilbyder derfor også konkurrencedygtige løsninger og produkter inden for bolig, forsikring, pension og investering. Historie Sparekassen Vendsyssel blev dannet i 2001 som resultatet af en sammenlægning mellem Vrå Sparekasse og Jelstrup-Lyngby Sparekasse. Pr. 1/ blev Hellevad - Ørum Sparekasse lagt sammen med Sparekassen Vendsyssel. I 2006 var det først Brovst Sparekasse og senere Jerslev Sparekasse som blev en del af Sparekassen Vendsyssel. I 2008 blev Ulsted Sparekasse lagt sammen med Sparekassen Vendsyssel. I 2009 overtog sparekassen 4 afdelinger fra det daværende EBH Bank under afvikling. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Tilfredsstillende resultat Sparekassen Vendsyssel kan for første halvår 2011 fremlægge et resultat før skat på 54,3 mio. kr., der efter omstændighederne betegnes som et tilfredsstillende resultat. Resultatet er opnået i en periode, hvor der fortsat er uro i verdensøkonomien. Uroen i mellemøsten har medført stigende oliepriser og dermed større omkostninger for såvel private som erhvervslivet. I Danmark har vi oplevet flere krakkede banker med store omkostninger til følge for resten af banksektoren. Landbruget har været økonomisk presset de seneste år, men der er dog lys forude og begyndende indtjeningsforbedringer i store dele af branchen. Nedskrivninger på udlån mv. er på niveau med 2010 og dermed stadig markant over niveauet fra før finanskrisen. Resultatet af den primære drift, dvs. resultat før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt kursreguleringer og skat, udgør 121,8 mio. kr. Sammenlignet med første halvår 2010 er der en tilbagegang på 8,8 mio. kr. svarende til 6,8 %. Sparekassens resultat for første halvår 2011 kan specificeres i følgende hovedposter: Beløb i kr Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterialle og materielle aktiver Primær drift Kursreguleringer Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Andre driftsudgifter ekskl. Bankpakke I/ Indskydergarantifondtab Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før udgifter til Bankpakke I/Indskydergarantifondtab Udgift til statsgaranti jf. Bankpakke I/ Indskydergarantifondtab Hensættelse til tab på garanti vedr. Bankpakke I Resultat før skat Skat af halvårets resultat Halvårets resultat

5 Ledelsesberetning Sparekassens resultat af den primære drift er på det forventede niveau ifølge Årsrapporten Tilsynsdiamanten 2011 Store engagementer Tilbagegangen i den primære drift skyldes dels et mindre fald i nettorente- og gebyrindtægterne primært pga. en meget lav aktivitet på realkreditområdet, dels øgede omkostninger til personale og administration som følge af overenskomstmæssige lønreguleringer, stigende lønsumsafgifter samt nyansættelser af medarbejdere. De øvrige administrationsomkostninger falder marginalt. Likviditets overdækning Udlånsvækst Resultatet for første halvår 2011 er endvidere påvirket af store ekstraordinære indbetalinger til Indskydergarantifonden som følge af konkurserne i Amagerbanken samt Fjordbank Mors. Sparekassens andel af pengeinstitutsektorens samlede udgift hertil udgør i alt 18,8 mio. kr. Ejendomseksponering Stabil funding Grænseværdier Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Vendsyssel Den daværende Morsø Bank overtog i efteråret 2008 Sparekassen Spar Mors. I den forbindelse blev der, med Nykredit som arrangør, udstedt i alt 120 mio. kr. i kapitalbeviser for at styrke basiskapitalen i Morsø Bank. Sparekassen Vendsyssel købte for 7,5 mio. kr. af denne udstedelse. I december 2009 blev ordningen omstruktureret, hvorved en del af kapitalbeviserne blev konverteret til obligationer og aktier. I efteråret 2010 fusionerede Morsø Sparekasse og Morsø Bank og dannede Fjordbank Mors. Sparekassen Vendsyssels driftsresultat i første halvår 2011 er påvirket negativt jf. ovenstående. Tabet udgør 2,2 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. samt negative kursreguleringer på 4,4 mio. kr. på obligationer og 0,4 mio. kr. på aktier. Den likviditetsmæssige overdækning udgør 213,4 %. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har ved brev til pengeinstitutterne i juni 2010 oplyst om fem pejlemærker for risici, den såkaldte Tilsynsdiamant, som pengeinstitutterne fra ultimo 2012 bør ligge indenfor. Figuren viser de grænseværdier som Finanstilsynet har fastlagt samt Sparekassen Vendsyssels placering inden for de enkelte områder pr. 31/ og 30/ Figuren viser tydeligt Sparekassen Vendsyssels styrke, idet vi på alle områder har god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne. Sparekassens samlede egenkapital er i forhold til 30/ forøget med 90,3 mio. kr. til 1,45 mia. kr. Af den samlede egenkapital pr. 30/ udgør garantkapitalen 745,9 mio. kr. svarende til 51,5 %. Pr er garantkapitalen fordelt således: kr. % Sparekassen Vendsyssels Fond - Klokkerholm ,5 Sparekassen Vendsyssels Fond - Brovst ,4 Sparekassen Vendsyssels Fond - Jerslev ,4 Sparekassen Vendsyssels Fond - Ulsted ,0 Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S , , øvrige garanter med maksimalt tkr. 250 hver ,3 Samlet garantkapital 30/ ,0 5

6 Ledelsesberetning Tekster der knytter sig til siden Koncernregnskab I koncernen Sparekassen Vendsyssel indgår, udover moderselskabet Sparekassen Vendsyssel, det 100 % ejede datterselskab Ejendomsselskabet Vendsyssel ApS. I Årsrapporten 2010 er de associerede selskaber Amanah Kredit A/S og Spar Pantebrevsinvest A/S første gang pro rata konsolideret i koncernregnskabet med 25 %. Sammenligningstallene på koncernniveau i denne halvårsrapport pr. 30/ er således tilpasset denne ændring. Nettorenterne falder med 0,7 % som følge af et øget pres på rentemarginalen. Gebyr- og provisionsindtægterne falder med 1,4 % primært pga. lavere aktivitet på realkreditområdet. Kursreguleringer Sparekassen har i første halvår 2011 haft positive kursreguleringer på i alt 4,5 mio. kr., hvilket, i sammenligning med 21,0 mio. kr. i samme periode 2010, er en væsentlig tilbagegang. Det er primært obligationsbeholdningen, der er årsag til udviklingen. I første halvår 2010 var der positive kursreguleringer på 10,2 mio. kr. på obligationerne, hvorimod der i første halvår 2011 var negative kursreguleringer på obligationerne på 14,1 mio. kr. Aktierne bidrager positivt med 19,1 mio. kr. Af den samlede kursregulering på aktierne kan 20,9 mio. kr. henføres til beholdningen af anlægsaktier, hvoraf størstedelen af kursreguleringen har baggrund i fusionen mellem EgnsINVEST og Sparinvest. Kursreguleringer på valuta udgør -0,5 mio. kr. Sparekassens beholdning af obligationer, der værdiansættes til amortiseret kostpris, i alt 1,84 mia. kr., skal beholdes til udløb og er derfor ikke kursreguleret over driften i perioden. Ejendomsselskabet Vendsyssel ejer og driver en del af de ejendomme som sparekassen anvender som domicilejendomme. Herudover kommer en betydelig indtægt fra udlejning af en investeringsejendom til en uafhængig part. Amanah Kredit A/S og Spar Pantebrevsinvest A/S udøver ejendomsfinansiering. Der er ikke væsentlige transaktioner mellem sparekassen og de øvrige selskaber i koncernen udover husleje og renter på ind- og udlån. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægterne falder i første halvår samlet set med 1,2 % fra 252,0 mio. kr. i 2010 til 249,1 mio. kr. i Udgifter til personale og administration Sparekassens udgifter til personale og administration udgør i perioden 123,2 mio. kr. mod 117,5 mio. kr. i Stigningen på 4,8 % skyldes primært nyansættelser, stigende lønsumsafgifter, overenskomstmæssige lønreguleringer samt generelle prisstigninger. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Af- og nedskrivningerne på immaterielle og materielle aktiver i første halvår stiger fra 4,1 mio. kr. i 2010 til 4,4 mio. kr. i Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter på i alt 18,8 mio. kr. består udelukkende af de ekstraordinære betalinger til Indskydergarantifonden som følge af konkurserne i Amagerbanken og Fjordbank Mors på hhv. 11,7 mio. kr og 7,1 mio. kr. I første halvår 2010 udgjorde andre driftsudgifter i alt 15,9 mio. kr., hvilket var betalingen for deltagelse i Bankpakke I, hvorfor posterne ikke er direkte sammenlignelige. 6

7 Ledelsesberetning Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivningerne på udlån mv. udgør i første halvår 2011 i alt 55,1 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode i 2010 og svarer til det budgetterede for perioden. De samlede nedskrivninger i 2011 forventes at være på niveau med nedskrivningerne i Periodens nedskrivningsprocent er 0,6, og den akkumulerede nedskrivningsprocent er 3,7. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder I første halvår 2011 er der opnået et overskud på 2,0 mio. kr. på kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til de associerede selskaber. Balancen og garantier Udlån og garantier I første halvår 2011 er der sket en beskeden og kontrolleret udlånsvækst på i alt 97,1 mio. kr. til 6,39 mia. kr. De samlede garantier falder med 185,1 mio. kr. til 2,35 mia. kr. Det samlede niveau for udlån og garantier er på 8,7 mia. kr. og er derfor stort set uændret i forhold til ultimo Aktier og obligationer Den samlede beholdning af obligationer udgør 2,79 mia. kr., hvilket er en reduktion på 679 mio. kr. i forhold til ultimo Af den samlede obligationsbeholdning skal 1,84 mia. kr. måles til amortiseret kostpris, hvilket betyder, at udsving i beholdningens værdi ikke påvirker kursreguleringerne. Aktiebeholdningen er steget med 28,4 mio. kr. til 351,5 mio. kr., hvilket primært skyldes opkøb og kursreguleringer i forbindelse med fusionen mellem EgnsINVEST og Sparinvest. Kapitalandele i fællesejede selskaber, som DLR Kredit, PBS, SDC, Multidata Holding, PRAS, EgnsINVEST, Sparinvest, Garanti Invest, Letpension mv., udgør i alt 298,5 mio. kr af aktiebeholdningen. Grunde og bygninger Domicilejendommene, dvs. ejendomme hvorfra der drives pengeinstitutvirksomhed, udgør i alt 77,8 mio. kr., og øvrige ejendomme udgør 27,8 mio. kr. På koncernniveau er de tilsvarende tal 103,4 mio. kr. og 67,4 mio. kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker I forhold til ultimo 2010 er gælden til andre pengeinstitutter nedbragt med 97,2 mio. kr. til 395,9 mio. kr. Indlån og anden gæld Det samlede indlån inkl. puljer er i første halvår faldet med 58,8 mio. kr. til 6,41 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 0,9 %. Egenkapital I forhold til ultimo 2010 er den samlede egenkapital steget med 63,3 mio. til i alt 1,45 mia. kr. Garantkapitalen er steget med 16,8 mio. kr., og den frie egenkapital er steget med 46,5 mio. kr. Generelt Kunder og garanter Sparekassen har i første halvår 2011 haft en nettotilgang på 682 kunder. Det samlede antal kunder udgør pr. 30/ i alt Sparekassen har i første halvår 2011 fået netto 467 garanter og har nu i alt garanter. Halvårets resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold, udover dem som allerede er omtalt i ledelsesberetningen. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Sparekassen arbejder løbende med forbedring af metoder for indregning og måling heraf men vurderer, at usikkerheden er på et niveau der er af uvæsentlig betydning i forhold til halvårsrapporten. 7

8 Ledelsesberetning Solvens- og kapitalgrundlag Sparekassens solvensprocent udgør 18,3 og er således væsentligt højere end det individuelle solvensbehov, der pr. 30/ er beregnet til 10,9 %. Sparekassen skal have et kapitalgrundlag, der understøtter den aktuelle risikoprofil. Sparekassen har valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Markedsrisikoen opgøres efter standardmetoden. Det er sparekassens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Sparekassen arbejder dog med gradvist at indføre mere avancerede modeller i risikostyringen. Muligheden for at anvende mere avancerede metoder iht. til kapitaldækningsreglerne vil løbende blive vurderet. Iht. til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at sparekassen har en tilstrækkelig basiskapital. Basiskapitalen er den kapital der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle væsentlige risici. Sparekassens metode til beregning af den tilstrækkelige basiskapital tager udgangspunkt i en model udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter. Det er ledelsens vurdering, at sparekassens kapitalgrundlag er tilstrækkeligt til at dække de risici der påhviler sparekassens vægtede poster forventes muligheden for førtidsindfrielse delvist udnyttet pga. sparekassens gode likviditetsmæssige situation. Sparekassen foretager løbende stresstest af likviditeten, og det er sparekassens målsætning at opretholde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at kunne modstå et hårdt stress-scenarie, hvor en bredere del af sparekassens pris- og kreditfølsomme finansiering ikke kan refinansieres. Det er endvidere sparekassens overordnede mål, at kundernes indlån og sparekassens garantkapital skal kunne finansiere kundeudlånene. De samlede udlån og nedskrivninger herpå, i forhold til det samlede indlån, udgør 105,5 %. Såfremt garantkapitalen medregnes som indlån, er tallet 94,7 %, og målsætningen er således opfyldt pr. 30/ Betydningsfulde hændelser indtruffet efter halvårets afslutning Efter periodens afslutning er der ikke indtruffet hændelser, som har indflydelse på sparekassens resultat for halvåret, sparekassens aktiver og passiver samt den finansielle stilling pr. 30/ Forventninger til andet halvår 2011 Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet mio. kr. for hele regnskabsåret 2011, hvilket svarer til forventningerne iht. Årsrapporten Likviditet Det er sparekassens politik at have en likviditetsreserve på mindst 75 % mere end kravet i 152 stk. 1, nr. 2 i lov om finansiel virksomhed. Overdækningen i forhold til lovkravet udgør pr. 30/ i alt 213,4 %. I forbindelse med udløb af Bankpakke I pr. 30/ har sparekassen udstedt obligationer med 3 års løbetid for i alt 2,2 mia. kr. I andet halvår 8

9 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar 30. juni 2011 for koncernen og Sparekassen Vendsyssel. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og finder, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernen og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for første halvår Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i modervirksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som hhv. modervirksomheden eller koncernen kan påvirkes af. Vrå, den 23. august 2011 Direktionen: Vagn Hansen Bestyrelsen: Svend Westergaard Peter Have Arne Andersen (formand) (næstformand) Poul Dahlgaard Birte Dyrberg Poul D. Hansen Evald Haven Peter Larsen Mogens Nedergaard Dorte Folden Skole Helle S. Sørensen Hans Henrik Toft Sørensen (medarbejdervalgt) (medarbejdervalgt) Søren Vad Sørensen Regnar Bering (medarbejdervalgt) 9

10 Resultatopgørelse Tekster der knytter for sig perioden til siden1. januar juni 2011 Note Sparekassen Vendsyssel Koncernen Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Halvårets resultat før skat Skat Halvårets resultat

11 Balance pr. 30. juni Aktiver Note Sparekassen Vendsyssel Koncernen Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Heraf Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidige overtagne aktiver Andre aktiver Aktiver i alt

12 Balance pr. 30. juni Passiver Sparekassen Vendsyssel Koncernen Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amotiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital/andelskapital/garantkapital Akkumulerede værdiændringer Lovpligtige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt

13 Egenkapitalforklaring Sparekassen Vendsyssel Koncernen Egenkapital Garantkapital Garantkapital primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Garantkapital ultimo Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser primo Opskrivningshenlæggelser i alt Lovpligtige reserver Lovpligtig reserve primo Henlagt af årets resultat Andre reguleringer Lovpligtig reserver ultimo Overført overskud Overført overskud primo Overført af årets resultat Henlagt til reserver Andre reguleringer Overført overskud ultimo Egenkapital i alt

14 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til Årsrapporten

15 Note 2 - Finansielle risici og politikker samt mål for styringen af finansielle risici Finansielle risici og politikker samt mål for styringen af finansielle risici Risikostyring generelt En meget stor del af indtjeningen i et pengeinstitut oprinder fra risici, som instituttet bevidst har påtaget sig, såsom udlån til kunder, garantistillelse, køb af værdipapirer eller opførelse af en ejendom. De forskellige risici er alle påvirket af samfundsmæssige elementer, som kan være mere eller mindre forudsigelige. Derfor er det vigtigt at kunne identificere, analysere og styre de risici som påtages, så der ikke opstår uforudsete tab. Kreditrisikoen er risikoen for, at låntager ikke kan opfylde sine forpligtelser. Sparekassens udlån og garantistillelser er jævnt fordelt mellem privatkunder og mindre/mellemstore erhvervskunder inden for mange forskellige sektorer. Rammerne for sparekassens kreditrisiko fastsættes af bestyrelsen og udmøntes dels i en kreditinstruks til direktionen og dels i en generel kreditpolitik. Bevillingsrammer er uddelegeret af direktionen til relevante personer. Sparekassens Kreditafdeling er i dagligdagen ansvarlig for styring af sparekassens kreditpolitik og -risiko. Kreditafdelingen klargør bevillinger, som overstiger bevillingsbeføjelserne i afdelingsnettet, til den endelige bevillingsbehandling i direktionen og/eller bestyrelsen. Al kreditgivning beror på en tilbundsgående økonomisk indsigt hos kunden. I Sparekassen Vendsyssel anvender vi ikke Credit Score - modeller. Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel har derfor fastlagt overordnede risikopolitikker og -rammer til styring af de risici som sparekassen er eksponeret over for i egenskab af markedsdeltager. Rammerne er udstukket, således at sparekassen kan værne om soliditeten samtidig med, at der er plads til handlefrihed, og at sparekassen på samme tid kan være en attraktiv og pålidelig samarbejdspartner. Direktionen er sparekassens øverste, daglige ledelse og agerer inden for de specifikke rammer der udstikkes i direktionsinstruksen. Direktionen fastlægger operative politikker for og fører tilsyn med koncernens risikostyring. Direktionen rapporterer om koncernens risici til bestyrelsen, ligesom den godkender væsentlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder kreditbevillinger op til en specifik grænse. Risikotyper Sparekassen er eksponeret over for en række risici, som styres af forskellige dele af organisationen. De væsentligste risici er: Kreditrisici Markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Kreditrisici Kreditrisici på ikke finansielle modparter Det operationelle ansvar for styringen af sparekassens kreditrisiko på ikke finansielle modparter varetages af sparekassens Kreditafdeling. Krediteksponeringen overvåges i Kreditafdelingen og af direktionen. Sparekassen følger løbende alle signifikante udlån på individuel basis og øvrige udlån via opståede objektive indikationer for værdiforringelser, der kan give problemer med engagementet. Der rapporteres løbende herom til sparekassens ledelse. Kreditpolitik Der er udfærdiget en udførlig kreditpolitik. Kreditpolitikken er vedtaget af sparekassens bestyrelse. Kreditpolitikken skal sikre, at der sker en afbalancering mellem indtjening og risiko. Sparekassens primære kundegrupper er privat- og landbrugskunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder i de markedsområder, hvor sparekassen selv er repræsenteret ved en filial. For kunder, som geografisk er placeret uden for sparekassens primære område, forudsættes det, at disse har en anden tilknytning til sparekassen eller dennes medarbejdere. 15

16 Note 2 Opfølgning og styring Den centrale Kreditafdeling overvåger løbende udviklingen i engagementernes kreditbonitet. Der gennemføres en løbende og systematisk kontrol af hele sparekassens engagementsportefølje. Kreditafdelingen udarbejder en særskilt handlingsplan for engagementer, der udvikler sig negativt. Dette sker i samarbejde med den kundeansvarlige. Vurderingen af, om der er objektiv indikation for værdiforringelse på et udlån eller en garanti sker i Kreditafdelingen, som endvidere foretager beregning på størrelsen af en eventuel nedskrivning. Svage engagementer Individuelle nedskrivninger på kundeengagementer foretages, når det er sandsynligt ud fra objektive kriterier, at kunden ikke vil være i stand til helt eller delvist at tilbagebetale lån eller kreditter. I den interne risikostyring og rapportering arbejdes med en mere vidtgående definition af risiko end nedskrivningsbeløbene. For yderligere definition henvises til afsnittet Solvens reservation. udgør en mindre andel af den samlede balance. Udlånet er primært fordelt på et betydeligt antal kommanditselskaber, hvor der dels er lagt vægt på finansiering af et solidt og afkastgivende aktiv og dels på nogle formuende kommanditister, som i alle tilfælde hæfter for sparekassens udlån og garantiforpligtelser. I sparekassens kreditpolitik fremgår det, at der altid skal etableres de bedst opnåelige sikkerheder. Til investeringskreditter, dvs. udlånsfaciliteter bevilget til køb af værdipapirer, er der indbygget en serviceklausul vedr. Stop Loss. Denne serviceklausul forpligter sparekassen til at overvåge investeringsaftalen. Hvis aftalen, jf. den indgåede aftale, er i gult eller rødt lys, tages der kontakt til kunden for at indgå aftale om nedlukning af ordningen eller yderligere indbetaling af kapital til sikkerhed. Det skal dog understreges, at der kun i begrænset omfang er ydet investeringskreditter til sparekassens kunder. Opfølgning over for svage engagementer og overførsel af engagementer til retslig inkasso sker i Kreditafdelingen. Det vurderes i hver enkelt sag, om sagsbehandlingen af et nødlidende engagement skal ske i Kreditafdelingen eller overføres til en af de advokater der samarbejdes med på området. Sikkerheder i forbindelse med et nødlidende engagement forsøges realiseret så tidligt i forløbet som muligt for at sikre værdierne bedst muligt. Det er kun undtagelsesvist, at sparekassen indgår aftale om overtagelse af aktiver i forbindelse med nødlidende engagementer. Såfremt dette sker, forsøges disse aktiver videresolgt hurtigst muligt. Risikospredning Branchemæssig fordeling af sparekassens udlåns- og garantiportefølje fremgår af Note 10. Udlån og garantiforpligtigelser til landbrug, fiskeri og skovbrug udgør den største enkeltstående branche. Sparekassens primære markedsområde er kendetegnet ved, at specielt landbruget er et dominerende erhverv, hvorfor det også er naturligt, at sparekassens andel af udlån og garantiforpligtigelser til dette erhverv er væsentligt i den samlede balance. Sparekassen er i forbindelse med sit medejerskab af realkreditinstituttet DLR Kredit A/S yderligere eksponeret over for branchen. Sparekassens ejerandel af DLR Kredit A/S udgør pr. 30/ i alt 168,8 mio. kr. Udlån og garantiforpligtigelser til ejendomsadministration Store engagementer Engagementer, der er større end 10 % af sparekassens basiskapital og derved klassificeres som store engagementer, overvåges løbende. Summen af store engagementer udgør pr. 30/ i alt 14,4 % af basiskapitalen. Solvens reservation Nedskrivningsreglerne iht i bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter, hvoraf det fremgår, at der kun kan nedskrives, når der foreligger objektive indikationer for værdiforringelse, betyder, at ikke alle sparekassens kreditrisici afspejles i tab og nedskrivninger. Derfor foretager sparekassen en separat opgørelse over den interne risiko, 16

17 Note 2 som er beregnet ud fra det enkelte engagements størrelse, værdien af eventuelt stillede sikkerheder samt en forsigtigt vurderet fremtidig betalingsevne. Derudover laver sparekassen løbende en vurdering af øvrige svage engagementer, hvor der endnu ikke er objektive indikationer for værdiforringelse. Vurderingerne baseres på et forsigtighedsprincip. Den interne kreditrisiko på engagementer betegner vi merrisiko, der svarer til det beløb i opgørelsen af det individuelle solvensbehov, som reserveres til kreditrisiko. Pr. 30/ udgør merrisikoen 772 mio. kr. Dette beløb indeholder resultatet af en stresstest på sparekassens samlede udlån og garantier samt en kapitalreservation til kunder med finansielle problemer. Den samlede korrektivkonto udgør 343,3 mio. kr. pr. 30/ Der er således afsat i alt 1.115,2 mio. kr. til afdækning af sparekassens kreditrisici. Individuelle nedskrivninger Sparekassen har betydelige udlån og garantier til landbruget, som følge af erhvervsstrukturen i det markedsområde, hvori den opererer. Disse udgør i alt 1.645,2 mio. kr. svarende til 18,0 % af de samlede udlån og garantier. Samlet set vurderes porteføljen at være solid og præget af en tilfredsstillende spredning på produktionsgrene. I forbindelse med den årlige gennemgang af engagementer er der, iht. regnskabsreglerne, foretaget en vurdering af nedskrivningsbehovet for de engagementer, der udviser objektiv indikation for værdiforringelse. De samlede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier til landbruget udgør 67,3 mio. kr. svarende til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 4,1. Udover de foretagne nedskrivninger er der foretaget en solvensreservation på de engagementer, der udviser svaghedstegn. Kategoriseringen af svage engagementer sker efter samme kriterier, som dem der anvendes af Finanstilsynet. Selv om der er sket forbedringer af de nuværende afregningspriser inden for visse segmenter af landbruget, vil der fortsat være mange landmænd som har svært ved at få bedrifterne til at give overskud. I de senere år har det således været nødvendigt, at sparekassen finansierer driftsunderskud for en række landmænd. Dette må ligeledes forventes at være tilfældet i de kommende år. Det vil med stor sandsynlighed medføre, at det bliver nødvendigt fortsat at foretage væsentlige nedskrivninger på landbrugssegmentet i de kommende år. Lovgivningen tillader ikke, at der i regnskabet foretages hensættelser til fremtidige tab. I stedet har sparekassens ledelse besluttet at foretage en yderligere generel branchemæssig solvensreservation på udlån og garantier til landbruget på 31,3 mio. kr. De samlede solvensreservationer og nedskrivninger på udlån og garantier til landbruget udgør pr. 30/ i alt 256,2 mio. kr. svarende til 15,6 % af bruttoudlån og garantier til landbruget. Sparekassens individuelle solvensbehov kan opgøres til 10,9 % pr. 30/ I forhold til den faktiske solvens på 18,3% har sparekassen fortsat en solid solvensmæssig overdækning på 7,4 procentpoint i forhold til lovens krav. På private kunder er der foretaget individuelle nedskrivninger, hvis kunden har misligholdt engagementet. Der er indregnet en aktuel vurdering af værdien af de stillede sikkerheder i nedskrivningsberegningen. Gruppevise nedskrivninger De gruppevise nedskrivninger af udlånsporteføljer foretages, når objektive indikationer viser værdiforringelse af udlånsporteføljerne. Til beregning af disse gruppevise nedskrivninger anvendes en matematisk og statistisk model udarbejdet af brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter, der endvidere vedligeholder og udvikler modellen. Der opereres med 12 grupper i modellen; 1 gruppe for offentlige myndigheder, 1 gruppe for privatkunder og 10 (branche)grupper for erhvervskunder. Modellen er verificeret som valid af Finanstilsynet, og sparekassen har vurderet, at modellens estimater passer på egne forhold. Til beregning af de gruppevise nedskrivninger indgår en række objektive faktorer, som f.eks. tal for arbejdsløshed, udviklingen i boligpriser, renteudviklingen, tvangsauktioner, konkurser, brændstofpriser m.fl. Realiserede tab I 2011 har sparekassen konstateret tab på 15,6 mio. kr. Heraf var der nedskrevet eller hensat i alt 13,1 mio. kr. I beløbet er indregnet 0,2 mio. kr., som er Sparekassen Vendsyssels andel af den samlede efterregulering vedr. den endelige opgørelse af tabene opgjort iht. til Bankpakke I. 17

18 Note 2 Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af sparekassens aktiver og passiver ændrer sig, som følge af ændringer i markedsforhold. I sparekassens markedsrisiko indgår renterisiko, aktierisiko og valutarisiko. Bestyrelsen fastlægger de overordnede politiske rammer og principper for risikostyringen. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udviklingen i risici samt udnyttelsen af de tildelte risikorammer. Sparekassens grundlæggende politik vedrørende markedsrisiko er, at sparekassen aldrig vil påtage sig markedsrisici, der kan få indflydelse på sparekassens handlefrihed. Sparekassen Vendsyssel har for hver risikotype, inden for markedsrisikoen, fastsat konkrete rammer, og det indgår således ved risikovurderingen, at der skal være et fornuftigt og balanceret forhold mellem risici og afkast. til amortiseret kostpris, som ikke løbende påvirker posten Kursreguleringer. Sparekassens renterisiko vurderes løbende ud fra sparekassens forventninger til den konjunkturmæssige situation og de makroøkonomiske forhold. Med udgangspunkt i uroen på obligationsmarkederne har sparekassen valgt at afsikre en del af renterisikoen på obligationsbeholdningen via salg af futures med danske realkreditobligationer som underliggende aktiv. Den samlede renterisiko er herved reduceret med 14,9 mio. kr. Valutarisici Sparekassen påtager sig ikke større risici i valutamarkedet for egen regning. Sparekassens samlede valutaposition udgør 22,5 mio. kr. (netto) svarende til 1,43 % af kernekapitalen efter fradrag. Valutarisikoen fremkommer overvejende fra positioner i EUR. Aktierisici Sparekassen investerer en del af sine aktiver i aktier, som generelt er udsat for større risici end obligationer. Aktiebeholdningen omfatter børsnoterede aktier og investeringsbeviser med kursværdi på i alt 53,6 mio. kr. Derudover har sparekassen unoterede aktier primært i en række sektor-selskaber (strategiske samarbejdspartnere i pengeinstitutsektoren) med en kursværdi på 290,9 mio. kr. Disse unoterede aktier anses for at være uden for handelsbeholdningen. Likviditetsrisici Sparekassens samlede markedsrisiko styres på baggrund af instruks fra bestyrelsen til direktionen. Både direktionen og bestyrelsen modtager løbende rapportering om sparekassens markedsrisici. Renterisici Størstedelen af renterisikoen stammer fra obligationsbeholdningen, primært danske obligationer, og i mindre grad fra fastforrentede ind- og udlån. Sparekassens samlede renterisiko udgør 51,2 mio. kr. svarende til 3,3 % af kernekapitalen efter fradrag. Risikoen opgøres som tabet ved stigning i renteniveauet på 1 procentpoint. I opgørelsen af den samlede renterisiko på obligationer på 92,2 mio. kr. kan 83,4 mio. kr. henføres til beholdningen af obligationer Sparekassens finansiering sker via dels indlån, garantkapital fra kunder, sparekassens øvrige egenkapital og dels via interbankmarkedet. Det er sparekassens strategiske målsætning, at udlån til kunder skal kunne finansieres via kunders indlån, puljeindskud og garantkapital. Denne målsætning er opfyldt. Kapitalfremskaffelse på interbankmarkedet foretages via optagelse af traditionelle lån i andre kreditinstitutter, udstedelse af obligationer og via efterstillet kapital i såvel DKK som EUR. Sparekassens likvide beredskab bliver styret ved at opretholde tilstrækkelige likvider, likvide værdipapirer og tilstrækkelige kreditfaciliteter. Det likvide beredskab fastlægges med henblik på at sikre et stabilt og tilstrækkeligt likviditetsniveau, således sparekassen rettidigt kan honorere de betalingsforpligtelser som aktivitetsniveauet medfører. Det er bestyrelsens strategiske målsætning, at sparekassens likviditetsoverdækning skal være på mindst 75 % i forhold til 18

19 Note 2 kravet i 152 stk. i lov om finansiel virksomhed. Sparekassen har pr. 30/ en likviditetsoverdækning på 213,4 %. Likviditetsberedskabet udgør 3.513,3 mio. kr., og kravet iht. lovgivningen udgør 1.121,2 mio. kr. Funding med restløbetid op til 12 mdr. udgør 208,8 mio. kr. Dette beløb modsvares rigeligt af ovennævnte likviditetsberedskab. Direktionen og bestyrelsen modtager løbende rapportering om likviditetssituationen. Operationelle risici Sparekassen ønsker at begrænse de operationelle risici under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. De interne procedurer er baseret på skriftlige forretningsgange og beskrivelser. Der arbejdes løbende på at optimere processerne ligesom der foretages kontroller på tværs i organisationen. For at imødegå de operationelle risici vurderes de interne procedurer løbende af sparekassens ledelse, herunder vurderes, om der er andre risici, bl.a. i relation til IT-systemet, der kan få negative konsekvenser for sparekassen. Skandinavisk Data Center A/S (SDC) er sparekassens primære IT-leverandør. Sparekassens IT-beredskabsplan vurderes som minimum en gang årligt af bestyrelsen. Sparekassens Compliance funktion medvirker til at sikre, at sparekassen til enhver tid lever op til såvel eksterne som interne krav. 19

20 Note 3-5 års hovedtal - Resultatopgørelse Sparekassen Vendsyssel Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Heraf betaling til Det Private Beredskab Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Ordinært halvårsresultat før skat Skat Halvårets resultat Koncernen Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Heraf betaling til Det Private Beredskab Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Ordinært halvårsresultat før skat Skat Halvårets resultat Da koncernregnskab første gang blev udarbejdet ultimo 2008, er der ikke sammenligningstal 5 år tilbage. 20

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Intern revisions erklæringer Den uafhængige revisions erklæringer Resultatopgørelse for 2011

Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Intern revisions erklæringer Den uafhængige revisions erklæringer Resultatopgørelse for 2011 Årsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå Tel. + 45 82 22 90 00 Fax. + 45 82 22 95 94 CVR. nr. 64 80 68 15 Mail@sparv.dk www.sparv.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... side

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere