Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive"

Transkript

1 Fremtidens forbrugerprodukter Intelligente - kommunikerende - interaktive Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport 2, 1998

2 Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport Fremtidens forbrugerprodukter Copyright? Instituttet for Fremtidsforskning 1998 Rapporten er alene til brug for Instituttet for Fremtidsforsknings medlemsvirksomheder. Eftertryk forbudt.

3 1 Forord Denne rapport handler om fremtidens forbrugerprodukter. Nøgleordene er interaktivitet, kommunikation og intelligens. En samlet betegnelse er smarte produkter. Selvom der er sat fokus på fysiske produkter i rapporten, så understreges det samtidigt, at det er løsninger på behov, som er det interessante og dermed samspil og interaktion imellem bruger, produkt og virksomhed. Produktet består i reglen af flere dimensioner en ting, en servicefunktion og information både til hjernen og til hjertet. Det næste tiår vil især computerteknologien bidrage med nye produkter; herefter vil bioteknologien give en række nye forbrugerprodukter, bl.a. i relation til sundhed i hjemmet. På området materiale- og energiteknologi sker der løbende effektivitetsforbedringer, og der er udsigt til radikale gennembrud på længere sigt - måske år ude i fremtiden. I afsnittet Basisteknologier er en oversigt over status og perspektiver på områderne. En teknologikalender giver bud på, hvornår teknologierne forventes at resultere i nye produkter; denne præsenteres i en række bokse igennem rapporten. Det interessante er, hvordan producenter og forbrugere vil udnytte de teknologiske muligheder. I Megatrends for fremtidens forbrug peges på den tidsknappe, den lærende og den legende forbruger. I Forbrugerprodukter i hverdagen ses på forbrugerprodukter til hjemmet og til den mobile forbruger. På en række områder er hjemmet hidtil blevet tømt for funktioner, mens gør-det-selv øges på andre områder. Den nye teknologi gør det muligt at lægge en række funktioner tilbage i det mangedimensionelle hjem. Sidst i rapporten peges på nogle konsekvenser for Udvikling, markedsføring og produktion af nye produkter og det afsluttes med et bud på en Værktøjskasse fra fremtidsforskningen. Rapportens afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Det gælder også produkt-boksene og teknologikalenderen. Rapporten er udarbejdet af: Anders Bjerre Niels Bøttger-Rasmussen og Søren Jensen med bidrag fra Maria-Therese Hoppe, Niels Birkemose, Lene Granzau Andersen og Troels Theill Eriksen. Instituttet for Fremtidsforskning, København, maj 1998 Fremtidens forbrugerprodukter

4 2 Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

5 3 Indholsdsfortegnelse Forord... 1 Sammenfatning og konklusioner Fremtidens produkter Produkter med indbygget intelligens og kommunikation Fremtidens produkter er fler-dimensionelle Megatrends for fremtidens forbrugerprodukter Fremtidens forbrugerkrav Den tidsknappe forbruger Den interaktive forbruger den lærende forbruger Den mobile forbruger Den pladskrævende forbruger Usynlige produkter immaterialisering Multi-funktionelle produkter Etiske og æstetiske produkter Fra enkeltstående til kommunikerende produkter Umættelige forbrugerbehov Technology push og demand pull Økonomiske drivkræfter Fremstilling og distribution prisen på inputs The winner takes all Forbrugere og samfund bærer en større andel af omkostningerne Atomer, Gener & Bits - Basisteknologier Basisteknologier Technology push og demand pull Computerteknologi Sensorer Kunstig Intelligens Robotteknologi Kobling i netværk Virtual reality (VR) kontra Augmented reality (AR) Bioteknologi Fødevarer og lægemidler fra dyr og planter Bio-chips Materiale- og energiteknologi Fremtidens forbrugerprodukter

6 Materialeteknologi Energiteknologien Fremtidens produkter i hverdagen Udstyr til hjemmet Tendenser mht. hjemmets rolle Hjemmets nye funktioner Det intelligente hus Udstyr til den mobile forbruger Personlige produkter Bærbare produkter Automobiler Legetøj eller automobilservice? Biler på det globale B2S-marked Intelligente biler Barrierer og drivkræfter for digital teknologi til forbrugermarkedet Barrierer Drivkræfter for intelligente produkter Fremtidens produktudvikling, markedsføring og produktion Fremtidens dialog-kommunikation med forbrugeren Værdikæden vender - forbrugeren bliver første led i værdikæden Forbrugeren som sin egen designer Produktudvikling til fremtiden - nogle elementer til en værktøjskasse Produkt-generatorer Bilag A: Teknologikalender A.1 Teknologikalender Energi og Transport A.2 Teknologikalender Informationsteknologi: Computer-hardware og -software72 A.3 Teknologikalender - Kommunikation, netværk, informationsservices og underholdning A.4 Teknologikalender - Produktionsmetoder, automatisering og robotteknologi 74 A.5 Teknologikalender - Sundhedsområdet Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

7 5 Sammenfatning og konklusioner I nærværende rapport ses på forbrugerprodukter til hjemmet, til personlig og mobil forbrug. Mange flere produkter skal i fremtiden kommunikere, åbne op for interaktivitet med brugeren og indeholde eller have adgang til intelligens. Det betyder, at mange af fremtidens produkter vil være koblet op på netværk internt i huset og/eller på Internettet fremfor at være standalone produkter. C Forbrugernes tid bliver en af de væsentligste konkurrenceparametre i fremtiden. I takt med øget velstand bliver tid en afgørende mangel. Det er interessant fra to vinkler. Dels et stærkt voksende udbud af oplevelsesprodukter og legetøjsprodukter i bred forstand, dels hjemmeservice-produkter af typen Vi sælger dig tid til det, du ønsker at gøre. Vi klarer de kedelige ting i huset. C I relation til fokus i denne rapport har vi, udover den tidknappe forbruger, fremhævet den interaktive & lærende forbruger, den mobile forbruger, den pladskrævende forbruger, den politiske forbruger og den legende forbruger. Det fører bl.a. til forbrugerønsker om usynlige produkter og multifunktionelle produkter, i hvert fald når det drejer sig om produkter uden særlig symbolværdi for brugeren. C I relation til opfattelsen af et produkt som en flerdimensional pakke, der kan bestå af en ting, en tingsydelse, en personlig serviceydelse og information til hjerne og til hjerte, er det interessant at se på den langsigtede udvikling i prisen på input. Menneskelig arbejdskraft stiger i pris, information falder kraftigt i pris. Materialer bliver på kortere sigt relativt dyrere på grund af øgede omkostninger ved at håndtere materialer i en livscyklus, mens meget tyder på, at både materiale- og energipriserne vil vise en langsigtet faldende tendens. C Især computerteknologien - herunder den hastige udvikling inden for området; sensorer og koblingen med mikrochips - vil være drivkraften bag nye forbrugerprodukter i det kommende tiår. Nye spændende produkter vil opstå via krydsbefrugtninger mellem computerteknologi, bioteknologi og materialeteknologi, f.eks. intelligente materialer. C En af rapportens hovedteser er, at den funktionstømning af hjemmet, som karakteriserede industrisamfundet, er på vej til at blive vendt. Ny teknologi medfører, at langt større og mere produktion kan foregå med hjemmet som base. Ikke bare underholdning, men også uddannelse, sundhed, pleje og mere telearbejde. Forbrugerens rolle som prosument styrkes. Fremtidens mangedimensionelle hjem skal muliggøre disse funktioner. Fremtidens intelligente produkter, særligt det intelligente hus, skal først og Fremtidens forbrugerprodukter

8 6 fremmest hjælpe forbrugeren med hjemmeservice-funktionen. Et område, som der ikke hidtil har været økonomiske incitamenter til at automatisere. Produkter til den mobile forbruger er ikke mindst bilen. Der ventes en kraftigere segmentering udfra om det er legetøjet og kæledyret, eller om det er bilservice, som efterspørges. Mere intelligente biler bidrager først og fremmest til større trafiksikkerhed, mindre energiforbrug og forurening, samt mindre trængsel på vejene. Fremtidens bil er således eksemplarisk for produkter til Business to Society-markedet. Med hensyn til fremtidens udvikling, markedsføring og produktion peges i rapporten på, at der og det i højere grad - med fordel vil kunne anlægges en legetøjssynsvinkel på fremtidens produkter til voksne. En af de største barrierer for introduktion af nye produkter er at lære forbrugerne at bruge produkterne. I takt med at fremtidens produkter bliver interaktive, kan der ligge store perspektiver i leg og lær princippet, som hele edutainment-området benytter sig af. En ekstragevinst er, at det giver mulighed for at fange børnene - net-generationen og fremtidens forbrugere. Handicapområdet og sportsverdenen er to områder, hvor der stilles særlige krav til produkternes ydeevne. I fremtiden vil den almindelige forbruger stille samme høje krav til produkterne. Er det kun hørehæmmede, som har brug for kun at høre det, de selv ønsker? Der vil være et voksende marked for anti-aging- produkter og for functional food. Fremtidens intelligente og kommunikerende produkter er en gave til de virksomheder, som ønsker at udbygge dialog-kommunikationen med deres slutbrugere. Det kan være fordi, man er på et marked, hvor afstanden til slutbrugen er stor, f.eks. medicinalvirksomheder, hvor købsbeslutningerne træffes af alle mulige andre end patienten. Alle enkeltprodukter kan have deres virtuelle repræsentation på nettet med al information om produktlivscyklus som råvareinput, produktionsmetode, servicering, bortskaffelse m.v. Værdikæden er på vej til at blive vendt om. Udsagnet Forbrugeren er kongen, får først fuld valør, når værdikæden tager udgangspunkt i den enkelte forbruger. Ikke alene fordi automatisering og automatisk genbestilling kan føres helt frem til forbrugerens olietank og køleskab, men især fordi forbrugeren får mulighed for at deltage langt mere aktivt i udvælgelses- og designfasen. Forbrugen kan vælge fra The Ultimate Takeout Menu og serviceydelser, som sætter forbrugeren i stand til at sammensætte sit produkt helt individuelt. Det vil i høj grad præge udviklingen. Rapporten afsluttes med en lille værktøjskasse fra fremtidsforskningen, som forhåbentlig kan inspirere til mere idéudvikling og mulighedsafprøvning i de tidlige faser Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

9 7 af udviklingsprojekter. Det er ofte i denne fase, at man lægger sig fast på et koncept, en produktplatform og en omkostningsstruktur, som binder i resten af produkternes levetid. Til trods herfor er idéfasen den del af produktudviklingen, der ofres færrest ressourcer på. Fremtidens forbrugerprodukter

10 8 1 Fremtidens produkter Nye produkter er dels nye versioner af de produkter, som vi kender dag, dels helt nye produkter, som ændrer vores hverdag eller vores opfattelse af, hvad et produkt kan bidrage med. Øget videnproduktivitet og væksten i forskning og produktudvikling er med til at øge den hastighed, hvormed nye produkter kommer på markedet. Hovedparten af midlerne til produktudvikling anvendes til at udvikle nye versioner af allerede kendte produkter, med et bedre forhold mellem pris og kvalitet (eller i det mindste salgbarhed). Nye produkter kan være håndgribelige produkter, f.eks. en plæneklipperrobot, men det kan også være serviceprodukter - f.eks. hjemmeservice eller Flexlån eller rene informationsprodukter som nye videospil. Nye forbrugerprodukter kan være produkter, der er udviklet til B2B-markedet, men som tilpasses B2C-markedet, f.eks. produkter til hjemmearbejdspladsen. De mest interessante vil være kombinationsprodukter, som forener flere af disse elementer på én gang. 1.1 Produkter med indbygget intelligens og kommunikation Mange af fremtidens forbrugerprodukter skal være intelligente og skal kunne kommunikere med omverdenen. Dvs. at de både skal kunne kommunikere med brugerne direkte og over afstand, og at de skal kunne kommunikere med hinanden ved opkobling på elektroniske netværk. Produkterne skal også kunne kommunikere indirekte ved, at man som forbruger af et specielt produkt kobler sig på en god historie og på det (positive) billede, som omverdenen har af produktet og/eller den virksomhed, som står bag. Produkter vurderes ikke alene ud fra, om de løser et konkret behov, men i ligeså høj grad på, om de sender de rigtige signaler, og endelig om de er fremstillet på bæredygtig vis. Disse vurderingskriterier understøtter hinanden. Historien om, at produktet bidrager til en bedre verden, skal kunne underbygges med faktainformation. I fremtiden vil alle produkter have deres egne home-pages, hvor forbrugere og andre med interesse for produktet kan gå ind og hente al relevant information om produktet. Når virksomhederne ikke kun har slutbrugeren som kunde, men hele samfundet, er det ikke Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

11 9 længere nok at løse forbrugerproblemer, hvis man samtidig skaber nye problemer andre steder i samfundet, som eksempelvis gennem forurening eller uansvarlig brug af materielle eller menneskelige ressourcer. Det digitale samfund og medieudviklingen understøtter en udvikling i retning af helhedssyn og sammenhæng. Medierne kan hurtigt lave et godt produkt om til en dårlig historie, hvis der ikke er sammenhæng i tingene. Via de nye digitale muligheder kan virksomhederne stå i konstant og direkte forbindelse med både deres kunder og deres produkter via netværk. Produktet er ikke solgt, fordi det fysiske produkt er ude af fabriksporten og har skiftet ejer. Det skal serviceres, garanteres og ofte også recycles. Kunderne er virksomhedens vigtigste aktiv og skal plejes, også efter salget er gennemført. En række fysiske produkter erstattes af informationsprodukter, fordi behov dermed kan løses bedre og/eller billigere. Man taler om en udvikling fra atomer til bits, hvor penge, film og bøger er eksempler fra nutiden. Bankers og ejendomsmægleres tjenesteydelser, som hovedsagelig består i formidling af faktainformation, kan i vidt omfang leveres via Internettet. For alle disse områder gælder, at informationen er kernen i produktet, og derfor kan det også klares via nettet. Flere og flere produkter, hvor det fysiske produkt er væsentligt for brugeren, vil kunne formidles digitalt og fremstilles fysisk af brugeren i hjemmet. Er det tilfældet, er det produktformlen, den genetiske kode, som sælges. Det gælder billeder, film, bøger og aviser, men i fremtiden måske også en række andre produkter. I et langsigtet perspektiv vil flere produkter kunne formidles på denne måde. Selvom produktet ikke kan erstattes fuldt ud af information bliver produkternes informationsindhold og deres evne til at kommunikere de rigtige budskaber en stadigt vigtigere del af den samlede produktpakke. Mange produkter bliver mere komplekse og kræver viden for at kunne bruges optimalt. Digitaliseringen øger mulighederne for at tilføre yderligere informationsværdi til produktet. Digitalisering giver også muligheder for re-engineering af produktet og for at lade producent eller forbruger overtage dele af fremstillingsprocessen, som det tidligere var nødvendig at få mellemhandlere til at klare. 1.2 Fremtidens produkter er fler-dimensionelle Det bliver mere og mere oplagt, at færre og færre virksomheder er i produktbranchen, men derimod i service- og informationsbranchen. Om mange produkter gælder, at det er ikke selv produktet, som er det interessante, men dét som produktet kan gøre for os. I tråd hermed udtrykker flere og flere virksomheder i deres mission statements, at dét, man tilbyder, er Fremtidens forbrugerprodukter

12 10 løsninger på problemer og opfyldelse af behov og drømme. Dét, der tilbydes, er en servicepakke, hvoraf selve det fysiske produkt kun er en del. I nogle tilfælde kun en sekundær del eller et biprodukt. Tre forhold gør, at det er interessant at se på sit produktprogram ud fra denne synsvinkel. Målet med virksomheders aktivitet er behovsdækning og problemløsning ikke produktion og salg af enkeltstående produkter Kunden er ikke enten forbruger eller forretningsvirksomhed eller det offentlige, men ofte en kombination af alle tre på én gang. Det er bl.a. kendetegnende for udviklingen fra B2C og B2B-markeder mod B2S-markeder, jvf. også Instituttets medlemsrapport 4, Fremtidens B2S-markeder, Den hastige teknologiske udvikling gør, at der hele tiden opstår nye måder at dække de samme behov på. Produktet kan skifte form fra en personlig serviceydelse til et fysisk produkt eller et digitalt produkt. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at se på sit produkt som en sammensat pakke, der kan bestå af flere elementer. Elementer, som retter sig mod både funktionsbehov og mod sanser. Mod fornuft og følelse, mod krop, hjerne og hjerte. Ting Tingsydelser Personlig service Information til hjernen Information til hjertet Er det selve tingen, som forbrugeren er interesseret i, eller er det reelt kun det, som tingen kan gøre for forbrugeren, der er interessant dvs. tingsydelsen? Når det gælder bilen, kan det være kærligheden til selve bilen, der får omsorg som et spædbarn. For mange andre er det selve transportydelsen, som er interessant, mens tingen som sådan (bilen) i realiteten er en plage, fordi den skal vedligeholdes og sikres. Medicinalvirksomheder sælger ikke piller, men løsninger på sundhedsproblemer. Medicinalvirksomheder har på en og samme tid både patienten, lægerne og sygeplejerskerne i sundhedsvæsenet og samfundet, som kunder. Man er både på Business to Consumer- og Business to Business-markederne, dvs. reelt på Business to Society-markedet. Rent fysisk sælger man et kemisk stof med en dokumenteret virkning. Men denne virkning afhænger helt af, at brugeren anvender produktet rigtigt, dvs. at vidensindholdet i produktpakken formidles rigtigt. Pillen er ofte kun en del af en samlet indsats overfor en given sygdom f.eks. diabetes eller astma. Lægemiddelvirksomheder har bevæget sig fra at tilbyde piller til at kunne tilbyde flere og flere ydelser til brugere, behandlere og samfund. Målet for nogle er, at kunne tilbyde en samlet pakke til en fast pris for forebyggelse og behandling af en given sygdom. Vi vil se en tilsvarende udvikling inden for en række andre områder, f.eks. automobilservice. Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

13 11 2 Megatrends for fremtidens forbrugerprodukter Tid er den eneste virkeligt knappe ressource En række sociale og teknologiske drivkræfter er afgørende for hvilke nye produkter, som udvikles og slår igennem på markedet. IFF har i en række rapporter behandlet de sociale drivkræfter, og i det afsluttende kapital i denne rapport er der angivet en liste over såkaldte produktgeneratorer, som er megatrends specielt udvalgt med henblik på at generere idéer til produktudvikling. I dette kapitel tegnes et billede af de sociale og økonomiske drivkræfter. I næste kapitel opridses megatrends inden for de 3 basisteknologier: Computerteknologi, bioteknologi og energi- og materialeteknologi, og der præsenteres et bud på, hvornår udviklingen er nået så langt, at nye konkrete produkter vil kunne produceres og markedsføres. For så vidt angår forbrugeren fokuserer kapitlet på: * Den tidsknappe forbruger * Den pladskrævende forbruger * Den lærende forbruger * Det multifunktionelle forbrug * Den mobile forbruger * Den etiske og æstetiske forbruger 2.1 Fremtidens forbrugerkrav Fremtidens forbruger kan beskrives på mange måder ved hjælp af livsstil-segmentering mv. I det følgende diskuteres en række generelle tendenser, som i varierende grad vil kendetegne de fleste forbrugere og deres krav til forbrugerprodukter i fremtiden Den tidsknappe forbruger Forbrugerens væsentligste indsats i behovsløsninger er tidsforbrug. Men forbrugerens opfattelse af tidsforbrug afhænger helt af, om tiden er brugt på en sjov, udviklende, spændende og meningsfuld måde eller om det er surt slid og kedeligt arbejde. Nye produkter skal gøre livet lettere, mere behageligt, sjovere, mere spændende. Forbrugernes tid bliver det mest kostbare input i behovsløsningen i fremtiden. Forbrugerens tid kan blive virksomhedens mest værdifulde aktiv eller det kan blive løkken om halsen afhængigt af, om virksomheder forstår at involvere forbrugeren på en legende, underholdende måde eller Fremtidens forbrugerprodukter

14 12 omvendt trækker store veksler på forbrugernes tålmodighed. Der bruges ikke mindst i hjemmet masser af tid på ting, der er bøvlede og opgaver, som er trælse og kedelige. Vi sælger dig tid til det du ønsker at gøre - vi klarer de kedelige ting i huset, kunne være budskabet fra den virksomhed, som satser på at sælge intelligente løsninger til hjemmet. I plæneklipperrobotten fra Husqvarna, Solar Mower, bestemmer en tilfældighedsgenerator klipperetningen. Græsplænen omkranses af en induktiv ledning, som robotten kan registrere. Robotten vender, når den registrerer grænsen af plænen. Robotten er i stand til at holde græsset nede men kan ikke klippe i højt græs. Græsplænerne skal helst være regulære flader og der skal være sol til solcellerne. Hastigheden er lav, og mekanisk kollisionssikring er derfor tilstrækkelig. Prisen er over kroner Den interaktive forbruger den lærende forbruger Ikke alene forbrugerens tid, men også forbrugerens aktive interesse, idéer, opmærksomhed og netværk er værdifulde for virksomheden - for at sikre kundeloyalitet, for at inddrage kunderne som ambassadører for produktet og for at få input til produktudviklingen. Internettet vil være en væsentlig platform herfor i fremtiden. Uanset en øget brugervenlighed forventes vi at lære og bruge stadigt mere komplekse produkter. Mere brugervenlige produkter er ikke nødvendigvis mere idiotsikre produkter. Ofte er det bedre at give brugeren mulighed for at håndtere problemer, fremfor at forsøge at eliminere problemer. F.eks. via interaktivitet i form af displays og enkle menuer. Fremtidens printer/kopimaskine guider brugeren gennem en problemløsning via højtaler eller miniskærm med ikoner, som man kan trykke direkte på. Maskinen er måske ikke særligt intelligent, men den kommunikerer tilstrækkeligt til at hjælpe effektivt med problemløsningen. Selvom der er gjort alt for at gøre et komplekst produkt brugervenligt, skal der måske indlæres nye vaner og adfærd for at få optimalt udbytte af det. Det gælder f.eks. en lang række produkter til sundhedsområdet, men også på meget lystbetonede felter: Når man køber nyt udstyr til sport eller hobby ønsker man også at lære nye og bedre måder at gøre tingene på. Selvrealisering og personlig udvikling bliver vigtigere som en del af forbruget, og dermed også læring. Joysticks og musens afløser kan blive en lille fingertut, som kan registrere små bevægelser i pegefingeren, og som både kan anvendes foran TV og ved computeren. Et eksisterende produkt, fra The Other 90% Technologies Inc., MindDrive, kan ligefrem registrere elektriske signaler i pegefingeren og oversætte dem til PCen. Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

15 Den mobile forbruger Krav om mobilitet strider mod behovet for bekvemmelighed, men er nødvendig, så længe arbejde, uddannelse, varer og oplevelser ikke kommer til os. Mobilitet for sjov er en anden sag - til oplevelser, for at udfordre vore sanser og vor krop. Biler til oplevelser - ja tak! Privatbiler for at lette mobiliteten i hverdagen? - ikke nødvendigvis, hvis de giver flere gener end fordele. En effektiv bilservice-ydelse dækker måske transportbehovet bedre. Behovet for komplekse mobiltelefoner og bærbare computere vil vokse, indtil computere og telefoner bliver så billige, at de vil være alle steder, hvor vi normalt færdes. Men på sigt afløses de af helt enkle og meget små mobiltelefoner, som blot giver kontakt til vores elektroniske sekretær der klarer resten. Digitale briller. Briller med indbygget TV-monitor er allerede på markedet. Albacomp RT fra Ungarn benytter en LCD (liquid crystal display) som personlig monitor, der monteres på en brille, så f.eks. kirurger, piloter, politifolk, sikkerhedsvagter og mange andre vil kunne få adgang til data eller overvågning, mens de arbejder. Lægen, der arbejder med kikkertoperation, kan f.eks. hele tiden overvåge udviklingen via kameraet inde i patientens krop. Salget af produktet er begrænset til B2B markedet, men i fremtiden kan forventes lignende briller til private brugere til brug i toget, i hængekøjen, eller når bilejeren skal guides igennem en gør-det-selv opgave med bilen i garagen Den pladskrævende forbruger Plads og gode beliggenheder bliver relativt dyrere i fremtiden. Der bliver knaphed på boliger med de rigtige beliggenheder i byerne eller naturen. Med øget velstand bliver konkurrence om disse knappe goder større og priserne vil stige. Det stadigt stigende pladskrav i vort hjem og vore kontorer skyldes tildels kravet om flere rum og flere m 2 til at udfolde os på, til vores forskellige aktiviteter. Men også kravet om at finde plads til de stadigt flere forbrugsgoder, vi omgiver os med. Fjernsyn, stereo og computer i de fleste rum. Opvaskemaskine, vaskesøjle, mikroovn og legetøj. Og emballage fra produkterne? Usynlige produkter immaterialisering Mange elektroniske eller mekaniske produkter skal fylde mindre, være lette, ideelt gennemsigtige og kunne bortskaffes let midlertidigt eller permanent. Produkterne skal indgå som en del af boligens eller husets intelligente infrastruktur, men har ofte ikke selvstændig værdi. Fremtidens forbrugerprodukter

16 14 Der skal være mere plads til de ting, der gerne må fylde og stå fremme. Ting, som signalerer de værdier, man selv lægger vægt på. Fe ting, som bare skal være der og fungere, skal derfor fylde mindre og mindre. I nogle tilfælde kan bits erstatte atomer f.eks. telefonbøger, leksika og avisdynger. Leksika har dog høj signalværdi i den aktuelle kultur og bevares måske længe endnu, men mange andre papir-bårne produkter kan forsvinde sporløst. Storskærme og mini-skærme. Mange af dagens TV og computerskærme vil blive erstattet / suppleret med dels mere flade og større skærme til at hænge på væggen, dels af små skærme helt ned til armbåndsur eller brille-størrelse. Det sker i takt med, at de nuværende store katodestrålerør erstattes af LCD (liquid crystal displays). Dårlig lyskvalitet har hidtil været problemet. Løsningen på det problem er at knytte mikro-transistorer, som bliver mindre og mindre, til hvert punkt på skærmen. Der næres også store forhåbninger til en ny teknologi, såkaldte plasmaskærme. I princippet er der tale om at opbygge en skærm bestående af tusindvis af små neonrør. Store computerskærme til at hænge på væggen vil kunne fungere som videoskærme, TV-skærm, computerskærm og nyheds- og opslagstavle (bulletin boards & white boards). De vil også kunne bruges til telekonferencer, hvad enten det er som simpel billedtelefon i hjemmet eller til store telekonferencer i virksomheder. De vil kunne være en del af tapetet og pynte op med billeder af kunst eller fri natur, når de ikke anvendes interaktivt. I hjemmet vil storskærmen skulle kunne opdeles i mindre skærme, så det er muligt simultant at følge med flere steder samtidig. Er der flere i stuen, som ser en spændende film med indlagte product placements, som et af familiemedlemmerne ønsker at udforske nærmere via et link til internet, så vil man vælge mellem 3 muligheder. Web-adressen kan gemmes til efter filmen, men filmen kan også ses forskudt ved hjælp af video-recorderen eller, som den sidste mulighed, man skal kunne se to ting på samme tid via en storskærm, eller ved hjælp af flere små skærme. Miniature-skærme vil komme i et utal af variationer. Til armbåndsuret, den elektroniske pung og nøgleringen, til fotoalbummet, til briller og til bagsiden af sæderne i flyet. På et tidspunkt vil de blive lige så billige som papir Multi-funktionelle produkter Multifunktionelle produkter, produkter som kan mere end én ting, vil være efterspurgte både aht. pladsbehovet og aht. ønsket om mobilitet. Printeren, som også er scanner, fotokopimaskine og fax. Den elektroniske pung eller schweizerkniv. Fremtidens videoskærme i hjemmet, som kan bruges til alt, der har med billeder at gøre og som der kan skrives eller peges på. Det er et ekstra plus når intelligens og/eller interface kan indbygges i nogle af de ting, som vi holder af at omgive os med. Det intelligente smykke. Litografiet på væggen, som ændres til en TV-skærm med et fingerknips. Parkerfyldepennen med indbygget tekst- og grafikbehandling og på længere sigt intelligent tøj. Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

17 15 Den elektroniske schweizerkniv er personlig kommunikator, fjernbetjening og elektronisk pung, men med en mængde elektroniske faciliteter indbygget: Bærbar PC Trådløs kommunikation af lyd, billede og data Mobiltelefon Fjernbetjening til intelligente enheder Smart-card enhed Miniskærm, som der også kan skrives på Den elektroniske pung kan naturligvis håndtere digitale penge, via home-banking eller ved infrarød overførsel til forretningens kasse. Ved lufthavnsterminalen vil den elektroniske pung forbinde brugeren til lufthavnens terminal og bekræfte, at der er købt billet. Biometriske sikkerhedsforanstaltninger så som voice recognition eller fingeraftryk vil kunne sikre, at forbrydere ikke vil kunne benytte den elektroniske pung Etiske og æstetiske produkter Kravene til den æstetiske dimension øges. De apparater, som ikke kan gemmes af vejen, skal være designet, så de fryder øjet og matcher den individuelle forbrugers smag. Via Internettet vil forbrugeren kunne få langt større mulighed for at vælge en stil, form og farve, men det reducerer ikke kravet til udbydernes grundlæggende designarbejde, snarere tværtimod. Produktplatformen skal gennemtænkes, så en standardiseret infrastruktur og standardmoduler kan kombineres med variation. Den etiske dimension vil bl.a. sige, at forbrugerprodukterne er fremstillet på en miljømæssigt bæredygtig og socialt ansvarlig måde, at de belaster miljøet mindst muligt ved brug, og at de kan bortskaffes med minimal påvirkning af miljøet. Der henvises her til IFFs medlemsrapport 1/1998: Politisk Kapital. Den etiske dimension kan kommunikeres via reklame eller sammen med selve produktet. Et link til produktets hjemmeside, f.eks. via stregkode, eller indbygget mikro-chip med alle relevante oplysninger, vil være oplagt Fra enkeltstående til kommunikerende produkter Når virksomhedernes muligheder for at kommunikere interaktivt med slutbrugerne øges, vil opmærksomheden om den virksomhed, som markedsfører produkterne, øges. Når stomipatienter bliver bevidste om, at det f.eks. er Coloplast, som fremstiller deres produkter, bliver det vigtigt med Coloplasts profil på de områder, som betyder noget for forbrugeren. Kommunikationen med slutbrugeren via produkterne vil være særligt interessant på de områder, hvor forbrugeren ikke selv er beslutningstageren, eller hvor markedet er for specielt til at det kan nås via massemedierne. Det gælder ikke mindst produkter inden for sundhedsområdet. Fremtidens forbrugerprodukter

18 16 Forbrugeren vil i mindre udstrækning købe enkeltstående produkter, men produkter, som indgår i en sammenhæng i et setup, i et koncept, i en stil, eller er knyttet sammen i et net. Udbyderen af produkter skal have en klar opfattelse af denne sammenhæng og i nogle tilfælde endog kunne tilbyde et samlet koncept eller et samlet produktsortiment. Det handler om integration, både når vi taler om følelser og når vi taler om funktion. På arbejdspladsen skal vore forskellige arbejdsredskaber computer, telefon, fax, kopimaskine og printer kunne tale sammen. Indbyrdes kommunikation mellem hidtil adskilte maskiner giver mulighed for automatisering. Et effektivt kommunikationsnetværk og fælles standarder er en forudsætning herfor. På virksomheder integreres funktionsområder som produktion, salg og økonomi. På samme måde lægges der i hjemmet stigende vægt på sammenhæng, når det gælder opfyldelsen af de forskellige behov i hjemmet og sammenhæng imellem fritid, arbejde og læring. Set-top bokse, som i øjeblikket er på vej ind på markedet, er ligesom faxen - kun en overgangsløsning. Set-top-boksen kobles til eksisterende TV for at få Internet ind på skærmen. Så snart TV- og radiostationer går over til at sende digitalt, og når det digitale fjernsyn har vundet udbredelse, vil set-top boksen igen blive udfaset. I fremtiden vil man i hjemmet have en række skærme, som vil kunne fungere som internt og eksternt fjernsyn, som spillemaskine, billed-telefon, eller Internet-surfer. Det vil afhænge af, hvilke form for betjening, der er tilkoblet - tastatur, fjernbetjening, voice command, pegepind el.lign. og hvilke software-programmer, som der er adgang til fra skærmen. 2.2 Umættelige forbrugerbehov Forbrugerprodukter skal i forskelligt omfang dække et spektrum af basale behov lige fra overlevelse til leg. De kriterier, som forbrugerne bedømmer og udvælger produkter efter, er i konstant bevægelse. Maslows behovspyramide er et værktøj til forstå, hvordan behov ændrer sig og udvides i takt med øget velstand. Behovskriterierne, som afgør valget, flytter sig op i hierarkiet efterhånden som de mere grundlæggende behov er dækket. Forskellige produktkategorier befinder sig på forskellige stadier. På områder som fødevarer, tøj og hjem er de basale behov for længst dækket og interessen samler sig om at dække de højere behovskategorier. På sundhedsområdet er der til gengæld lang vej, inden de mest basale behov er dækket - i det mindste når vi definerer vore behov som det forventet opnåelige, dvs. bioteknologiens potentielle landvindinger i relation til sygdom og aldring. Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

19 17 Det 21. århundrede bliver bioteknologiens århundrede. I løbet af de næste 20 år vil vi få stærkt stigende muligheder for selv at påvirke vort helbred og vor levealder. Der vil ske en eksplosion i teknologi og viden på sundhedsområdet, som vil give ikke alene de professionelle, men også den enkelte (for)bruger en lang række værktøjer til at helbrede og forebygge sygdom og overvåge og fremme sundhed i eget hjem. Overlevelse Bekvemmelighed Kontrol Oplevelser Mening De basale behov for fødevarer og husly er dækket, hvorimod der på sundhedsområdet er en række udækkede basale behov Undgå eller minimere uønsket fysisk og psykisk anstrengelse, besvær, smerte Behovet for at kunne kontrollere de fysiske omgivelser, sig selv, og måske også andre. Magtdimensionen Master of the Universe. Kontrol omfatter frihed fra, men også frihed til: Behovet for sikkerhed og tryghed er frihed fra risici og trusler imod liv, velfærd og ejendom men også minimering af usikkerhed ved forandring. Frihed til omfatter behovet for mobilitet, fleksibilitet og valgfrihed Behovet for sanseoplevelser og følelsesoplevelser gennem nydelse og leg, eventyr, spænding, udfordring, overraskelser, succes mv. Behovet for at se en mening omfatter bl.a. følgende: Udvikling og vækst. Sammenhæng i værdigrundlaget. Samhørighed og fællesskab imellem mennesker, herunder kærlighed og omsorg. Identitet, det at man gør en forskel og betyder noget, er unik eller har status. Nye produkter med gennemslagskraft opstår, når ny teknologi muliggør, at menneskelige behov kan dækkes på en ny måde, der opfylder flere, evt. modstridende behov på en gang. Gennem en kombination af technology push og demand pull. Her kommer økonomien ind i billedet. Én ting er de teknologiske muligheder. Noget andet er, om det er økonomisk fordelagtigt. 2.3 Technology push og demand pull Teknologiske innovationer er ingen garanti for gennembrud på markedet. Det tager tid inden markedet er i stand til at udnytte nyskabelser. Når nye produkter opnår gennemslagskraft er det relevante ofte socio-teknologiske innovationer. Helt nye produkter slår først igennem, når forbrugerne er parate til at ændre adfærd. Det handler ofte om indstilling til forandring og om evne og vilje til at lære nyt, individuelt og Fremtidens forbrugerprodukter

20 18 kollektivt. Tiden skal være moden - der skal nye generationer af forbrugere til, før der rigtig sker noget. Nye banebrydende produkter slår ofte først igennem når en række kræfter i markedet trækker i samme retning. Det tog mange år før møder og samarbejdsmodeller blev så udviklede, at man på kontorer kunne se behovet for en dyr fotokopieringsmaskine, når man nu havde carbon-papir. Kopieringsmaskiner måtte derfor sniges ind via en finansiel nyskabelse betaling pr. kopi fremfor ved en éngangsinvestering. Der leveres en serviceydelse ikke et produkt. Fra chips, solceller, superledere og brændselsceller opfindes til de har nået et udviklingstrin, hvor de for alvor får betydning for vore dagligprodukter, ligger hårdt arbejde. For de nævnte teknologier øges effektiviteten konstant. Det er et spørgsmål om ydelse/pris - hvornår teknologien har nået et stade, så den med fordel kan indbygges i mange nye produkter. Hertil kommer, at de investeringer, der allerede er foretaget i den gamle teknologi, først skal tjenes hjem eller være så nedslidt, at en udskiftning kan betale sig. Det gælder computerchipproducenter, som har investeret mange milliarder i én teknologi, men det gælder også biler og huse og samfundets infrastruktur i form af vejanlæg, telefonsystemer og jernbaner. Ny og mere effektiv teknologi smarte trafiksystemer eller mobiltelefoni erstatter ofte først eksisterende teknologi, hvis enten fordelene er overvældende eller den eksisterende infrastruktur er nedslidt og under alle omstændigheder skal fornys. På nogle områder kan der ske en gradvis overgang til ny teknologi f.eks. mobiltelefoni, men nye trafiksystemer vil ofte være et spørgsmål om enten-eller og meget store infrastrukturinvesteringer. 2.4 Økonomiske drivkræfter Den måske væsentligste drivkraft bag nye produkters succes på længere sigt er økonomien. Derfor er det helt afgørende at sikre sig, at produkterne er i samklang med de langsigtede trends i de relative omkostninger ved at fremstille produkter. Især to ting er interessante: Kraftig forskydning af de relative priser på input i produktionen. Menneskelig arbejdskraft stiger i pris, information falder kraftigt i pris. Materialer bliver på kortere sigt relativt dyrere på grund af øgede omkostninger ved at håndtere materialerne i en livscyklus, mens meget tyder på, at energi- og materialepriserne vil være faldende på langt sigt Omkostningsstrukturen forskydes i retning af basisomkostninger til produktudvikling, markedsføring og investeringer i politisk kapital, mens den fysiske produktion billiggøres. Og flere og flere af de direkte og indirekte omkostninger ligger i forbrugerleddet. Instituttet for Fremtidsforskning: Medlemsrapport 2, 1998

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at Eleven kan undersøge enkle

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 ! " # # $! #! " %#! & & %$ ' $ ( )! $ # " " %! ( * # + KAN MAN FORBEREDE SIG PÅ FREMTIDEN? Er det muligt at finde ud af, hvad kunderne vil

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

DIGITALE DRIFTSMODELLER

DIGITALE DRIFTSMODELLER ØNSKET OM SUNDHED Sundhed kommer stadig til at fylde mere. Vi går længere og længere for det sunde liv og med smart teknologi bliver det både nemmere og mere målbart. CHARLOTTE DIGITALE DRIFTSMODELLER

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Velkommen til e-skills Week

Velkommen til e-skills Week Velkommen til e-skills Week Chefkonsulent John Sarborg Pedersen, DI ITEK European Commission Enterprise and Industry The e-skills Week is an initiative of the European Commission IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere