Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009"

Transkript

1 Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen V/ Jesper Demming, Kjeld Bergenfelt og Søren Thorvaldsen Keller 9. Juni 2009

2 Personer 2

3 Lavere skat på arbejde og omlægning af skatten på afkast af opsparing 3

4 Lavere skat på arbejde 4

5 Lavere skat på arbejde Den gældende arkitektur i personbeskatningen (2009 beløb) AM-bidrag og indkomstskat Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag Bundfradrag kr. Topskat 15,0 pct. Bundfradrag kr. Personfradrag kr. Ligningsmæssige fradrag* og negativ nettokapitalindkomst Bundskat Arbejdsmarkedsbidrag Sundhedsbidrag Mellemskat Kommune- og kirkeskat 6,0 pct. 5,26 pct. 8,0 pct. 25,5 pct. 8,0 pct. Indkomst Maks. skatteprocent: ca. 63 * Inkl. beskæftigelsesfradrag på 4,24 pct., dog maks kr. 5

6 Lavere skat på arbejde Den foreslåede arkitektur efter indfasning af forårspakken AM-bidrag og indkomstskat Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag Bundfradrag kr. / 2011 Topskat 15,0 pct. Person- Ligningsfradramæssige kr. fradrag* og negativ nettokapitalindkomst over kr. ** Bundskat 11,76 pct. Kommune- og kirkeskat 25,5 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 pct. Indkomst Maks. skatteprocent: ca. 56 * Inkl. beskæftigelsesfradrag på 5,6 pct., dog maks kr. ** Negativ nettokapitalindkomst under kr. for ægtepar ( kr. for enlige) bevarer en fradragsværdi på 33,5 pct. (gns. kommune) 6

7 Lavere skat på arbejde 7

8 Lavere skat på afkast af opsparing Positiv nettokapitalindkomst Bundfradrag på kr. for medregning af positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget kr. for ægtepar Eksempelvis indtægter fra obligationer eller indestående i pengeinstitutter Konsekvens Mere gunstigt at spare op i frie midler Betyder for topskattebetalere, at skattesatsen for positiv nettokapitalindkomst under grænsen nedbringes fra ca. 59,7% til 37,3% Positiv nettokapitalindkomst over bundfradraget beskattes med op til ca. 52,2% Planlægning Øget investering i frie midler, så bundfradrag udnyttes 8

9 Lavere skat på afkast af opsparing aktieindkomst Nedsættelse af beskatningen af aktieindkomst For aktieindkomst under kr. nedsættes skatteprocenten fra 28% til 27% i 2012 Overskydende aktieindkomst beskattes med 42% mod nuværende 43% og 45% i 2010 Der er ikke skattemæssige fordele ved at vælge mellem at få aflønning i form af lønindkomst (56%) og aktieindkomst (42%) Overgangssaldo for personer, der blev påvirket af ændringen i 2007 i aktieskatten på 45%, afskaffes Konsekvens 100 kr. i løn medfører 44 kr. udbetalt 100 kr. i overskud i selskabet 25% selskabsskat = 75 kr. Overskud 75 kr. udloddes som udbytte (42% skat). Til udbetaling 43,50 kr. Planlægning Udskyd udlodning af udbytte over kr. 9

10 Lavere skatteværdi af rentefradrag Rentefradragsværdien reduceres fra 33,5% til 25,5% for renteudgifter over kr. (ægtefæller kr.) Gradvis nedsættelse af rentefradragsværdien på 1% pr. år fra 2012 til 2019 Konsekvens Lån 1,5 mio.kr., renten er 5% Øvrige renteudgifter på kr. Under de nuværende satser er fradragsværdien: ,335 = kr. pr. år Efter reduceringen er fradragsværdien: ,255 = kr. pr. år I 2019, hvor reformen er fuldt indfaset, er der en merudgift på pr. år eller 500 kr. pr. måned Planlægning Invester i aktiver, hvor afkastet er renteindtægter, så den reducerede fradragsværdi udnyttes 10

11 Lavere skatteværdi af ligningsmæssige fradrag 11

12 Personalegoder multimedieskat Multimedieskatten omfatter: Fri telefon (2010), fastnet el. mobil Arbejdsgiverbetalt internet/datatransmission (2010), (ISDN, ADSL m.v.) PC (2010, dog først 2013 hvis eksisterende hjemme-ordning), incl. tilbehør af alm. størrelse og standard (fleksibelt begreb) Har medarbejderen ét eller flere af ovenstående til rådighed for privat brug: Tillægges skattepligtig indkomst kr. De kr. reguleres årligt Egne udgifter kan ikke reducere beløbet Gælder også erhvervsdrivende Hver ægtefælle beskattes, hvis de har goder til rådighed Andre familiemedlemmer kan anvende de goder, som medarbejderen beskattes af, men kan ikke tildeles særskilte goder Særreglen ved adgang til arbejdsgivers netværk ophæves 12

13 Personalegoder multimedieskat Konsekvens De fleste beskattes Årlig skat kr./1.680 kr. Planlægning Alle goder eller ingen goder, afhænger af prisen PC-ordninger kan nu igen etableres via kontantlønsnedgang Sørg for at samle goderne hos den ene ægtefælle 13

14 Personalegoder multimedieskat Rådighedsbegreb Det er rådigheden til privat brug, der beskattes (ikke faktisk privat brug). Ved mobiltelefon medbragt til hjemmet er det muligt at fraskrive sig retten til privat brug, hvis arbejdsgiveren samtidig fører kontrol (PDA/små håndholdte computere anses for tlf.) Der er stærk formodning for privat rådighed/brug, hvis en PC medbringes til hjemmet ikke muligt at fraskrive sig retten Fastnet telefon og internet i hjemmet beskattes altid 14

15 Personalegoder multimedieskat Rådighedsbegreb En PC kan medbringes til hjemmet uden beskatning i forbindelse med tjenesterejser, hvis ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere på arbejdspladsen En PC kan medbringes til hjemmet i ny og næ uden beskatning, hvis Der er et arbejdsmæssigt behov, OG PC'en udelukkende må og faktisk anvendes erhvervsmæssigt, OG Der kun er et begrænset antal PC'ere til rådighed (hvad betyder det?) Praksis skal nærmere afklares ved bindende svar 15

16 Personalegoder fri bil 16

17 Pension Loft på kr. årligt (samlet) for fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrente fra 2010 både arbejdsgiver og private ordninger Skal også gælde for selvstændige erhvervsdrivende fra 2015 Omfatter ikke livsvarige livrenter Gælder samlet for pensionsordninger, der oprettes i og uden for ansættelsesforhold Loftet på kr. gælder også allerede indgåede ordninger Ophørspensioner berøres ikke Overgangsordninger for arbejdsgiver indbetalinger omfattet af en kollektiv overenskomst Ej muligt afgiftsfrit at overføre midler fra en livsvarig livrente til en ophørende livrente Gældende fra den 20. marts

18 Konsekvens Ratepension, aftale om årlig præmie på kr. i 12 år Bidrag År Indskyde på livrente 2. Fortsætte med at bidrage til ratepensionen, uden fradrag for 7 * kr. (= ingen skat ved udbetaling krone for krone) 3. For ordning aftalt inden ; nedsætte bidragene i 2010 eller senere til kr. uden fordeling af fradrag Kun efter aftale med udbyder af pensionsordning 18

19 Konsekvens Kapitalindskud foretaget 5 mio. Indskud Fradrag År I indkomstårene kan pensionsopspareren fortsat fratrække kr. hvert år Der kan ikke opnås yderligere fradrag for præmier/bidrag til ratepension m.v. før efter

20 Konsekvens Kapitalindskud foretaget efter den 22. april mio Indskud 4,5 mio. Fradrag År Pensionsopspareren kan vælge at overføre det overskydende ikkefradragsberettigede fradragsfordelingsbeløb, dvs. 4,5 mio. kr., til livsvarig livrente. Senest Pensionsopspareren vil kunne fradrage kr. om året i årene (livrente!). I 2010 kan der påbegyndes en supplerende ratepensionsordning efter kr. s reglen 2. At lade beløbet stå uden fradrag. Ingen skat ved udbetaling krone for krone 20

21 Pension Aldersgrænsen for hævning af kapitalpension hæves med 5 år Det betyder, at aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger bliver senest 15 år efter, at pensionsopspareren når efterlønsalderen mod i dag 10 år efter, at efterlønsalderen nås Ændringen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende Ophævelse af reglerne om fradragsfordeling (10 år) og efterbeskatning for ratepensionsordninger og ophørende livrenter Der kan indbetales op til kr. pr. år på en privat pensionsordning. Beløbsgrænsen på kr. gælder fortsat livsvarige livrenter Ophævelse af regel om, at udbetalinger fra rateordning først påbegyndes 5 år efter oprettelsen 1. januar 2010 Gælder ikke selvstændigt erhvervsdrivende Ophævelse af aldersgrænserne for oprettelse af ratepension Oprettes senest 15 år efter det år, hvor kontohaveren når efterlønsalderen 21

22 Pension Udligningsskat? Udligningsskat på høje pensionsudbetalinger fra 2010 og fremadrettet Formentlig ekstraskat på 6-8%? Gradvis nedsættelse af udligningsprocenten? Eliminerer den øgede værdi af eksisterende pensionsordninger (ved at marginalskatten reduceres) Gør det mindre attraktivt for højtlønnedes incitament til at opspare via pensionsordning (lav 15% PAL skat) 22

23 Pension, perspektiver kr s.-grænsen, hvad er konsekvensen af den?: Nødvendigt at etablere alternativ pensionsopsparing/sikring: Livrente Frie midler Betyder at ratepensionen ikke længere kan benyttes som bekvem pengetank Livrenten; er det den optimale afløser for ratepensionen? Skal sikre et eksistensgrundlag i hele pensionstilværelsen uanset hvor længe man lever Ydelsen ligger fast fra første til sidste dag, og der kan som udgangspunkt ikke disponeres over de opsparede midler i utide Kan ikke indrettes på det typiske scenarie; større forbrugsbehov i de tidlige pensionistår og lavere i de senere pensionistår (produktudvikling?) Udbetalingerne bortfalder ved den sikredes død Mulighed for at købe garantiperioder der sikrer ægtefælle/arvinger ved dødsfald Livrenten er virkelig god, hvis man lever længere end sin statistiske middellevealder 23

24 Pension, perspektiver Konklusion på livrenten: Livrentens karakter kræver, at der bør tages stilling til, om den er det oplagte alternativ til ratepensionen herunder om det er hensigtsmæssigt, at alle de midler, som hidtidigt er indbetalt på en ratepension, fremover skal indbetales på en livrente. Hvor efterlader det os? For nogle: kr s. grænsen stækker ratepensionen Afhængig af temperament; livrenten løser ikke nødvendigvis hele problemet Også opsparing i frie midler? Kan give den ønskede fleksibilitet 24

25 Pension, perspektiver Fremtidens udbetalingsmønster: En kvalificeret stillingtagen til en pensionsopsparings sammensætning kan resultere i, at fremtidens opsparing og udbetalingsmønster er 5- strenget: 1. Udbetaling fra livrente (livsvarig) 2. Udbetaling fra folkepension, ATP m.v. (livsvarig) 3. Udbetaling fra ratepension (udbetaling over år) 4. Udbetaling fra kapitalpension (sumudbetaling) 5. Forbrug af opsparing i frie midler DVS: Det har aldrig før været så komplekst og nuanceret at være pensionsopsparer - detaljeret kendskab til pensionsprodukter en forudsætning Store/vigtige beslutning skal tages her og nu og kan ikke som nu udskydes til lige før pensionering 25

26 Ratepension, hvad skal man gøre i 2009? 2009 er det sidste år, hvor der kan indbetales ubegrænset på en firmaordning, og spørgsmålet er, om det er fordelagtigt at øge indbetalingerne i 2009? Spørgsmål: Ville man fra 2010, hvis grænsen på kr ikke var blevet indført, indbetale mere end kr årligt på en ratepension, bør man gøre sig overvejelser om ekstraordinære indbetalinger i 2009 En række faktorer bør inddrages i overvejelsen, og stort set alle faktorer taler for at øge indbetalingen på ratepensionen. Den eneste faktor, der kan tale imod, er behovet for likviditet. 26

27 Ratepension, hvad skal man gøre i 2009? Relevante faktorer: Ratepensionen er fleksibel Likviditet Udligningsskatten Størrelsen af eksisterende pensionsdepot Løbende beskatning af afkast fra ratepension sammenlignet med løbende beskatning af andre former for afkast af opsparing 27

28 Ratepension, hvad skal man gøre i 2009? faktorer, (fortsat) Grænsen for topskat/mellemskat Skattestatus kan et eventuelt fradrag udnyttes fuldt ud? Ny ratepension i 2009? Indestående på SP-ordningen? Oprette privat ratepension nu? 28

29 Restskat - ændring af rentesatser Restskat ( forskudsskat ) kan ubegrænset indbetales før 1. juli Rentefri kredit på kr. afskaffes I stedet indføres daglige rentetilskrivninger Dag-til-dag renten + 2%, (ca. 5,4% p.a. primo 2009) = 0,015% pr. dag Betalingsdagen medregnes som en rentedag Procenttillæg for restskat (betalt efter 1. juli) og overskydende skat gøres årligt variabelt Restskat = dtd-renten + 4% Overskydende skat = dtd-renten -2% (mindst 0,5%) Virkning for restskat/overskydende skat for indkomståret 2009 og senere! Eksempel, restskat, kr.: Rentetillæg ved betaling 20. januar Rentetillæg ved betaling 30. juni Rentetillæg ved betaling 1. juli 120 kr kr kr.

30 AM-bidrag AM-bidrag Bliver fra 2011 (i alle henseender) en skat på linje med øvrige almindelige skatter Der skal fremover betales AM-bidrag af fx: Fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige til Danmark (f.eks. udenlandske bestyrelsesmedlemmer) Indkomst fra udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. Omfatter bl.a. overskud fra udlejningsejendom i udlandet Ikke-kontante løndele (personalegoder) udtømmende: Fri kost og logi Fri bil Multimedier Fri sommerbolig, fri lystbåd og fri helårsbolig for hovedaktionærer m.v. Optioner og warrants omfattet af LL 28 og 16 Indbetaling på udenlandske pensionsordninger Lempelse; fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer. 30

31 Kompensationsordning Skal sikre mod nedgang i rådighedsbeløbet som følge af den samlede virkning af ændringerne i rentefradragets skatteværdi, værdien af de ligningsmæssige fradrag og nedsættelserne af indkomstskatterne Ordningen løber fra Herefter tages stilling til, om ordningen skal fortsætte 31

32 Personer oversigt Nuværende situation Efter skattereformen Topskat 15% over kr. 15% over kr. Mellemskat 6% 0% Bundskat 5,26% 11,76% Sundhedsbidrag 8% 0% Skatteloft Ca. 59% Ca. 51,5% Beskæftigelsesfradrag 4,25% maks kr. 5,6% maks kr. Bundfradrag kapitalindkomst kr. (80.000) Grøn check kr. for voksne og 300 kr. pr. barn Befordringsfradrag til høj sats Gaver til almenvelgørenhed km km fra 2012 Bundfradrag på 500 kr. max fradrag kr. Intet bundfradrag. max fradrag kr

33 Personer oversigt Nuværende situation Efter skattereformen Rentefradragssats 33,5% 33,5% / 25,5% Ligningsmæssige fradrag 33,5% 25,5% Aktieordninger Skattefri Skattefri, dog afskaffes 15%-ordningen Medarbejderobligationsordninger Skattefri Skattepligtig Tlf., PC, ADSL kr./skattefri kr. Ratepension, ophørende livrente arbejdsgiver Fordeling af fradrag for indskud mv. på privattegnede ratepensionsordninger mv. Fradrag/bortseelsesret Fordeling af fradragsretten over en periode på 10 år Loft over fradrag/ bortseelsesret på kr. Ophævelse af reglen om fordeling af fradragsretten Udligningsskat 0?%. Gradvis nedsættelse Aktieindkomst 28, 43 og 45% 27-42% 33

34 Skattemæssige konsekvenser Beløb i kr. Person 1 Person 2 Person 3 Lønindkomst Renteudgifter Faglige kontingenter Besparelse af skatteudspillet pr. år Forudsætninger: * Københavns Kommune * Forslaget er fuldt indfaset * Der er ikke taget højde for øvrige indkomster * Ny grøn check er inkluderet * Enlig 34

35 Beregn selv konsekvenserne for dig Link til beregningsmodel 35

36 Opsummering Store besparelser for personer med høj indkomst og ingen renteudgifter Mere gunstigt at opspare i frie midler Overveje ekstra pensionsindbetalinger i år, alt efter størrelse og alder og udligningsskat Ikke altid en fordel at investere via pensionsordning alt efter om udligningsskatten fortsætter efter 2019 Gentænke hvor der spares op eventuelt omlægning herunder gæld Mindre fordelagtigt at lånefinansiere pensionsindskud Hvad sker der med pensionsaftalerne - overgangsordninger SP-ordning udbetales 36

37 Aktieoptioner 37

38 Ændret beskatning af aktieoptioner Indskrænkelse af anvendelsesområdet for ligningslovens 7H: I dag (retservherves før 1. januar 2010): Hvis favørelement på tildeling < 15%, så ubegrænset tildeling, ellers max værdi svarende til 10% af årsløn Beskatning som aktieavance når de underliggende aktier sælges Fremadrettet (retserhvervet 1. januar 2010 eller senere): Max 10% af årsløn uanset favørelement Beskatning som aktieavance når de underliggende aktier sælges Konsekvens af de ændrede regler Får konsekvenser for nogle allerede indgåede aftaler Usikkerhed omkring retserhvervelsestidspunktet Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

39 Beskatning af selskabers aktieinvesteringer 39

40 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

41 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Datterselskabsaktier / koncernselskabsaktier Gevinst og tab på datterselskabs-/koncernselskabsaktier er skattefri, uanset ejertid Udbytter af datterselskabs-/koncernselskabsaktier er skattefrie, uanset ejertid. For udenlandske udbytter er det en forudsætning, at det udbyttegivende selskab ikke har fradrag for udbytteudlodningen, medmindre udbyttet er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet Virkningstidspunkt: Aktieavancer: Indkomståret 2010 (sælger) Udbytter og tilskud: Udbytter og tilskud, der udloddes/ydes fra og med 1/ Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

42 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Porteføljeaktier Udbytter Udbytter medregnes fuldt ud til den skattepligtige indkomst (66%-reglen ophæves) Virkning for udbytter, der udloddes fra og med 1/ Gevinst og tab Gevinst og tab på porteføljeaktier er skattepligtigt (bortset fra egne aktier). Ikke længere skattefrit salg efter 3 års ejertid. Virkning fra indkomståret 2010 (sælger) Gevinst og tab vedrørende porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet ( børsnoterede ), opgøres efter lagerprincippet Valgfrit, om unoterede aktier skal opgøres efter lager- eller realisationsprincippet Samlet valg Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

43 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Eksempel personers aktieavance (porteføljeaktier) Hidtidige regler Nye regler Udbytte: Skat Efter skat Skat: 100 (45) A/S Skattefri avance Skat Til udbytte Udbytte: Skat Efter skat Skat: 75 (31,5)* 43,5 56,5 A/S Skattepligtig avance 100 Skat (25) Til udbytte 75 * Marginalskat på aktieindkomst reduceret til 42% (virkning 1/1 2010) 43

44 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Eksempel selskabers aktieavance (porteføljeaktier) Hidtidige regler 44 Nye regler S Udbytte: Skat Efter skat Skat: 100 (25) A/S Skattefri avance Skat Til udbytte S Udbytte: Skat Efter skat Skat: 75 (18,8) 56,2 43,8 A/S Skattepligtig avance 100 Skat (25) Til udbytte 75

45 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Eksempel personers udbytte (porteføljeaktier) Hidtidige regler A/S Nye regler Udbytte: Skat Efter skat Skat: 83,5 (37,6) 45,9 54,1 Udbytte: Skat Til udbytte 100,0 (16,5) 83,5 A/S Udbytte: Skat Efter skat Skat: 75 (31,5)* 43,5 56,5 Udbytte: Skat Til udbytte 100 (25) 75 * Marginalskat på aktieindkomst reduceret til 42% (virkning 1/1 2010) 45

46 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Eksempel selskabers udbytte (porteføljeaktier) Hidtidige regler S A/S 46 Nye regler Udbytte: Skat Efter skat Skat: 83,5 (20,9) 62,6 37,4 Udbytte: Skat Til udbytte 100,0 (16,5) 83,5 S A/S Udbytte: Skat Efter skat Skat: Udbytte: Skat Til udbytte 75 (18,8) 56,2 43,8 100 (25) 75

47 Skematisk illustration ved et selskabs porteføljeinvestering i aktier gennem hhv. et alm. selskab, en udloddende investeringsforening og et investeringsselskab efter skattereformen! Beskatning ved porteføljeinvestering gennem et dansk aktieselskab Beskatning i selskabet: 25 % Effektiv beskatning af selskabs investor: 43,8 % 47 Beskatning ved investering gennem en udloddende investeringsforening Beskatning ved investering ge nnem et investeringsselskab Beskatning i foreningen: 0 % Beskatning i investeringsselska b: 0 % (dog 15 % af aktieudbytter fra danske aktier) Effektiv beskatning af selskabsinvestor: 25 % Effektiv beskatning af selskabs investor: 25 % (henholdsvis 36,3 % af aktieudbytter på danske aktier) 2009 Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

48 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

49 Noterede porteføljeaktier Overgangsværdien, eksempel med gevinst: Anskaffet den : 500 Handelsværdien den : 750 Indgangsværdi = handelsværdien 750 Urealiseret (skattefri) fortjeneste = Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

50 Kurstabskontoen Eksempel: Selskabets samlede anskaffelsessummer på aktier er kr. værdien ved begyndelsen af 2010 er kr. Nettokurstab er derfor kr. Værdien ultimo 2010 af aktierne er kr. Efter overførsel fra nettotabskontoen, udgør kontoen kr. Ingen beskatning. Ultimo 2011 er værdien af aktierne kr. Der gives fradrag for et tab på kr., som modregnes i anden skattepligtig indkomst. Ultimo år 2012 er værdien af aktierne kr. Der sker beskatning af 5.000kr., idet de sidste kr. på kurstabskontoen anvendes Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

51 Kurstabskontoen værnsreglen Eksempel: Et selskab ejer to aktier A og B, begge ejet i mere end 3 år: Anskaffelsessum: Værdien : A B Samlet anskaffelsessum: 700 Samlet værdi : 500 Kurstabskontoen Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

52 Kurstabskontoen værnsreglen, eksempel fortsat Selskabet sælger aktien i B med en gevinst inden den Pga. ejertid (mindst 3 år) sælges aktien skattefrit. Kurstabskontoen beregnes herefter alene for A-aktien og udgør 400. Værnsregel: Regulering sker for alle salg på papirer med 3 års ejertid, solgt den 25. maj 2009 og indtil udløb af indkomståret Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

53 Overgangsregler - fortsat Antag, at aktien i A var ejet < 3 år og sælges umiddelbart op til 2010 til kurs 100: Aktietabssaldo vedr. aktie A ved indgangen til 2010: 400 Overgangsværdi for aktien i B (uændret): 400 Ændringer i forhold til at beholde aktierne i A: Kurstabskontoen på 200 mistes, MEN Der opnås en aktietabssaldo på 400! Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

54 Overgangsreglerne, som de umiddelbart fremstår efter vedtagelsen af L 201 Ejet under 3 år Gevinst Ejet over 3 år Gevinst Gevinst bliver skattefri som følge af indgangsværdi til handelsværdi Der er indsat en værnsregel, således at kurstabskontoen ikke forøges ved at sælge gevinst-aktier i perioden 25. maj (kalenderårsregnskab). Sælges aktierne ikke inden , indgår gevinsten på en eventuel kurstabskonto. Ejet under 3 år Tab Ejet over 3 år Tab Tab kan modregnes i efterfølgende års gevinster via den opståede aktietabssaldo, hvis der sælges før Ellers indgår tabet på kurstabskontoen. 54 Der er indsat en værnsregel, jf. ovenfor, således at kurstabskontoen ikke ændres, selvom aktier med mindst 3 års ejertid sælges ud inden Ellers indgår tabet på en eventuel kurstabskonto Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

55 Overgangsværdier (fortsat) For selskaber, der ikke har påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009, og som ikke ejer porteføljeaktier på dette tidspunkt, eller selskaber, der stiftes efter den 25. maj 2009, fastsættes indgangsværdierne til den skattemæssige anskaffelsessum. Hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, skal anskaffelsessummen nedsættes med tidligere modtagne skattefrie udbytter på aktierne. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

56 Indberetningsregler 56

57 Baggrund for forslaget om udvidet indberetningspligt Forslaget om ændringer af indberetningspligten er fremsat som en del af L 201 af 22. april 2009 (vedtaget 28 maj 2009) Af lovforslaget fremgår det, at det er SKAT s erfaring, at gevinst/tab på aktier og investeringsforeningsbeviser ikke selvangives. Årsager hertil kan være: Manglende kendskab til reglerne Tiltro til at SKAT har de fornødne oplysninger Bevidst snyd (opdagelsesrisiko) Formålet med ændringerne af indberetningsreglerne er, at SKAT skal kunne beregne gevinst/tab med henblik på fortryk på selvangivelsen) Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

58 Foreslåede ændringer af indberetningsreglerne (udvidelse af indberetningspligten) Depotfører Indberetningspligten ændres fra i dag kun at omfatte børsnoterede aktier til fremadrettet af omfatte alle deponerede aktier, dog således at der ikke skal indberettes kursværdi for så vidt angår aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (ændringen får ikke umiddelbart den store betydning for investeringsforeningsbeviser) Ændring af fristen for indberetning for både selskaber og depotfører, så der sker en harmoniseres med fristen for angivelse og indbetaling af udbytteskat Fristen for indberetning vil derfor fremadrettet være måneden efter udlodningen, hvilket efter SKAT s vurdering samtidig vil gøre det lettere at få korrigeret fejl inden dannelsen af skatteyderens årsopgørelse (tidspunkt herfor ikke fastsat) Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

59 Foreslåede ændring af indberetningsreglerne (udvidelse af indberetningspligten) (fortsat) Fondshandler/formidler: Udvidelse af indberetningspligten, så indberetning af køb omfattes (i dag foretages der alene indberetning af salg) Forslaget er begrundet i et ønske om at kunne foretage automatisk beregning af gevinst/tab med henblik på fortryk på selvangivelsen. Der fokuseres i første omgang på aktier (investeringsforeningsbeviser) optaget til handel på et reguleret marked Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

60 Skattemæssige konsekvenser af de udvidede indberetningsregler De udvidede indberetningsregler (indberetning af køb) har direkte betydning for den skattemæssige behandling af personinvestorer, da fradrag for tab gøres betinget af, at der er foretaget indberetning af køb Manglende indberetning af køb: Eventuelle tab ved afståelse af aktier og investeringsforeningsbeviser er ikke fradragsberettiget Indberetning af køb Fradrag for tab ved afståelse efter de nugældende regler for tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (de nugældende regler for børsnoterede aktier ændres til at omfatte aktier optaget til handel på et reguleret marked) Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

61 Skattemæssige konsekvenser af de udvidede indberetningsregler (fortsat) Virkning for tab konstateret 1. januar 2010 eller senere Tab på aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser optaget til handel på et reguleret marked kan modregnes i gevinster og udbytte på andre aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser optaget til handel på et reguleret marked Uudnyttede tab overføres til ægtefællen (tidligere frivilligt) Uudnyttede tab herefter fremføres til modregning i fremtidige gevinster Deloitte Touche Tohmatsu 2009 Deloitte

62 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgø r en separat og uafhæ ngig juridisk enhed. Vi henviser til for en udfø rlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 Grovboller og Generationsskifte Pensioner 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 hhp@hulgaardadvokater.dkdk Forårspakken - pensioner Forårspakken omlægning

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere