Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: der redigeres af Castberggård.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård."

Transkript

1 Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor den mindste ændring i en af de enkelte dele medfører en forringelse af hørelsen. Et høreproblem kan således have mange forskellige årsager og udarte sig på mange måder. Det mest udbredte høreproblem er det såkaldte aldersbetingede høretab. Et høretab kan også skyldes otosklerose, Ménières sygdom, en støjskade, en fødselsskade, arvelige el. genetiske forhold, mellemørebetændelse, ørevoks, forskellige former for medicin og meget andet. Tinnitus (støj, hyletoner eller brummen i øret) er i dag et udbredt fænomen. Hyletoner i øret behøver ikke betyde nedsat hørelse, men omvendt er tinnitus ofte tegn på, at nogle af det indre øres sanseceller er beskadiget og dermed tegn på en hørenedsættelse i specifikke frekvensområder. Uanset om der er tale om tinnitus, høretab eller f.eks. lydoverfølsomhed vil resultatet være, at der opstår problemer med at høre - enten generelt eller i specifikke situationer (f.eks. med meget baggrundsstøj). Problemer med at høre kræver ofte ekstra energi og kan således resultere i træthed, stress og/eller søvnbesvær. Da hørelsen er af stor betydning for kommunikation og samvær med andre mennesker, er det derfor vigtigt at tage et høreproblem alvorligt og gøre noget ved det. Høretab Et høretab måles bl.a. ved (via hovedtelefoner) at sende forskellige toner i forskellige frekvensområder til hvert øre. Ved at variere niveauet af tonerne, kan hørespecialisten fastslå grænsen mellem

2 de frekvenser og den lydstyrke, man hører - og dem, man ikke hører. En sådan grænse kaldes for høretærsklen. Hvis der uanset styrke overhovedet ingen reaktion er på de forskellige lyde, vil man tale om døvhed. Der skelnes mellem et let, et middelsvært og et svært (kraftigt, stort) høretab, alt efter hvor meget hørelsen er nedsat. Disse betegnelser er dog kun en overordnet gruppering, idet høretabet ofte er forskelligt i de forskellige frekvenser (toneområder). F.eks. er et aldersbetinget høretab ofte størst i diskanten (de lyse toner), mens et arveligt høretab f.eks. kan være størst i mellemtonen (taleområdet). På samme måde kan en støjskade være et høretab i et helt specifikt frekvensområde, således at hørelsen er normal indenfor alle de andre toneområder. Der er derfor meget forskelligt, hvordan et høretab opleves fra menneske til menneske. Nogle oplever, at alt for så vidt er højt nok men man kan bare ikke skelne, hvad der bliver sagt. Andre føler blot, at alt er for svagt, mens andre igen har problemer med helt bestemte lyde, toneområder eller stemmetyper. Høreundersøgelser En undersøgelse af øret og hørelsen (audiometri) består somregel af flere forskellige prøver. Anamnese Dette ord dækker den del af undersøgelsen, der omhandler samtale med den professionelle, dvs. hvordan man selv opfatter sin høreevne, symptomer, fysiske gener eller andet, der ligger til grund for at få foretaget en undersøgelse. Otoskop i Med et otoskop kan øregangen, trommehinden og til dels mellemøret undersøges visuelt. Ved otoskopi kan det konstateres, om trommehinden er sprængt, om der er væske i mellemøret eller tegn på mellemørebetændelse. Impedansmåling Denne prøve registrerer trommehindens bevægelse som følge af trykforandringer inde i øregangen. Prøven er med til at bestemme

3 typen af hørenedsættelse, og det er den prøve, der vælges til at diagnosticere mellemørebetændelser. Impedansmålinger kan også bruges til at registrere den akustiske refleks, der opstår, når man udsættes for visse kraftige lyde. Denne refleks fremkalder en stramning af trommehinden og er en naturlig beskyttelse mod kraftige lyde. Hvis refleksen ikke udløses eller kun udløses ved ekstremt kraftige lyde, kan det være tegn på, at visse hørestrukturer er påvirket. Rentoneaudiometri Prøven udføres i to trin, kaldet ben- og luftledning, og foregår i et lydisoleret rum. Ved denne såkaldte 'almindelige høreprøve' sendes forskellige toner i forskellige frekvenser med skiftende lydstyrke gennem hovedtelefoner til hvert øre (luftledning). For hver enkelt tone markeres der, enten med et 'ja', en håndsoprækning eller et tryk på en knap, om man har hørt tonen. Resultatet krydses undervejs ind i et audiogram, der således kan vise den aktuelle høretærskel, dvs. hvor meget og i hvilke frekvenser hørelsen evt. er nedsat. Herefter foretages prøven på samme måde med en 'benleder', som placeres på knoglen bag øret. Tonerne overføres på denne måde som vibrationer gennem kraniet (benledning). Ved at sammenligne de to prøver, kan det konstateres, om et evt. høretab skyldes den ydre del af øret (et konduktivt høretab) eller det indre øre (et sensorineuralt høretab). Taleaudiometri For at teste evnen til at skelne ord fra hinanden, afspilles et bånd med nøje tilrettelagte, enkeltstående ord. For hvert ord skal dette gentages. Det 'friske' øre vil kunne gentage korrekt, mens et høretab vil have misforståelser (f.eks. 'jord' i stedet for 'bord').ofte afspilles ordene også med støj i baggrunden for derved at teste skelneevnen i støjende omgivelser. Scanning og Hjernestammeaudiometri Er der resultater af ovenstående prøver, som giver mistanke om f.eks. Acusticus Neurinom (godartede svulster på hørenerven), vil der anbefales en scanning af hjernen, samt en hjernestammeaudiometri. Ved sidstnævnte måles med elektroder de hjernebølger, der opstår som følge af stimulering med lyd. Begge prøver udføres, uden at man medvirker aktivt.

4 Da evnen til at høre hovedsagelig foregår reflektorisk, vil disse forskellige prøver tilsammen danne et realistisk billede af den pågældende persons hørelse. Dog kan visse sygdomme, samt indtagelse af medicin, alkohol el. lign. påvirke resultatet. Børn og høretab For de fleste forældre opleves dét at få et døvt eller hørehæmmet barn som en stor sorg. Forældrene vil i begyndelsen ofte plage sig selv med spørgsmål som: Hvordan skal vi forholde os? Kan vores barn få et normalt liv? Hvad med kammerater? Hvordan vil det gå i skolen? Hvad kan vores barn blive som voksen? Det er aldrig problemfrit at være anderledes - men hvis et høretab bliver opdaget og tacklet fornuftigt lige fra starten, er der alle muligheder for at barnet kan få et normalt og godt liv. Hvert år fødes ca. 2 ud af 1000 med et så stort høretab, at det kan påvirke den sproglige udvikling. Derfor er det vigtigt at opdage et høretab så tidligt som muligt. Læg mærke til, hvordan barnet reagerer på lyde og vær opmærksom på barnets sproglige udvikling. Høretab hos børn kan opstå under fødslen eller være arveligt betinget. Derudover er mellemørebetændelse ansvarlig for mange midlertidige hørenedsættelser hos børn og unge. Hos nogle børn kan en mellemørebetændelse give et permanent høretab. Hvordan barnets udvikling vil forme sig, er meget afhængigt af

5 høretabets størrelse. Nogle børn mangler hørelse på begge ører, mens andre kan mangle hørelse kun på det ene øre. En del børn har mindre høretab, som umiddelbart ikke hæmmer barnets udvikling og derfor ofte ikke opdages før senere i livet. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at en tale-hørepædagog følger barnets udvikling og yder den nødvendige specialpædagogiske bistand. Vær opmærksom på, at et høretab ikke er ensbetydende med mangel på intelligens. Omvendt kan et høretab, der ikke bliver afhjulpet, få alvorlige konsekvenser for både, indlæring, udvikling og barnets psyke som helhed. Cochlear Implant Cochlear implant (CI) er betegnelsen for en operation, der kan hjælpe døve til at opfatte lyd. For det døvfødte barns vedkommende er det vigtigt med så tidlig operation som muligt for at kunne udvikle et verbalt sprog. For den døvblevne voksne eller større barn er tidlig operation lige så vigtig for at kunne bevare sproget. CI giver ikke normal hørelse. Men hvis patienten findes velegnet til operation med fungerende hørenerve og mulighed for kirurgisk adgang til den, er det muligt at give lydoplevelser til personer, der ikke kan bruge høreapparat. CI blev i begyndelsen overvejende indopereret på voksne, men har i de senere år gennemgået en rivende udvikling og udføres i dag med overvejende gode resultater, også på børn.

6 Cochlear Implant-operationer på børn bliver i dag foretaget to steder i landet: På Århus Universitetshospital og på Amtssygehuset i Gentofte. CI er et radikalt indgreb, og det er derfor vigtigt at søge information og sætte sig ind i fordele og ulemper. CI er således ikke en løsning for mennesker med høretab, der kan afhjælpes med høreapparater. Efter operationen er det nødvendigt med intensiv sprogtræning. For at få flere informationer om CI kan du henvende dig til dit lokale amts høreklinik eller foreningen DeCIbel (Familieforeningen for Cochlear implanterede børn): DeCIbel v/niels Henrik Sørensen Dyrelunden Skævinge tlf (efter 18) Sådan fungerer CI Cochlear Implant (CI) er en lydforstærker, som er opereret ind i øret og stimulerer hørenervens ender direkte. Som ved et almindeligt høreapparat modtager CI lydbølger via en udvendig mikrofon. Den sender elektriske signaler til et forstærker- og signalbehandlingssystem i en taleprocessor, hvor signalerne bliver kodet med henblik på taleforståelse. Hele dette apparatur befinder sig udenpå brugeren ligesom et almindeligt høreapparat. Fra taleprocessoren, der med sin antenne er placeret bag øret og fastholdes magnetisk, sendes signalerne trådløst nogle få mm. til en modtager, som er indopereret i knoglen under huden. Denne signalmodtager er forbundet med elektroder, som fra modtagerens plads i knoglen bag øret er ført gennem mellemøret og via det runde vindue ind i det indre øres nederste spiralkanal. Elektroderne er isolerede, så strømmen fra de enkelte elektroder - uden at påvirke hverken kranium, mellemøre eller de defekte sanseceller i det indre øre - når ind og stimulerer de perifere ender af hørenerven, som er modtagelig for den pågældende tone.

7 Tinnitus Tinnitus er betegnelsen for oplevelse af støj, hyletoner eller susen i ørerne og er et fænomen, som ikke kan høres af andre end personen selv. Tinnitus kan have utallige årsager, såsom forskellige sygdomme, ørelidelser, høretab, medicin, unormalt blodtryk, støj, stress, psykisk ubalance m.m. De fleste mennesker, både børn og voksne, oplever af og til at have støj i ørerne efter en lang dag i skolen/på arbejdet, efter en fest eller en koncert med høj musik. Dette er som regel forsvundet dagen efter og er ikke tinnitus - men det er ikke desto mindre tegn på, at hørelsen er blevet belastet. Hvis hørelsen igen og igen udsættes for belastning, kan støjen i ørerne pludselig blive permanent (eller ofte tilbagevendende) og man vil herefter betegne det som tinnitus. I de senere år har det vist sig, at kraftig lyd/støj af forskellige art er en af hovedårsagerne til det voksende antal tinnitus-ramte. Tinnitus behøver ikke at være ensbetydende med et høretab, men omvendt er tinnitus ofte tegn på, at nogle af det indre øres sanseceller er blevet overbelastet eller beskadiget. Er sansecellerne ødelagte, kan de ikke repareres eller gendannes. Støj eller hyletoner i ørerne kan således være tegn på en støjskade, hvor der er hørenedsættelse i helt specifikke frekvensområder - måske ikke i en grad, der vil betegnes som et egentligt høretab, men som alligevel giver problemer med at høre, hvis der f.eks. er meget baggrundsstøj. Tinnitus har en tendens til at 'vokse', hvis man fokuserer på den, er anspændt eller f.eks. er angst for årsagen. Selvom tinnitus som sådan ikke kan helbredes, findes der i dag bl.a. forskellige psykologiske metoder, som kan hjælpe den ramte, så støjen i ørerne ikke mere forstyrrer eller opfattes som belastende. Nogle mennesker har også erfaring med, at visse former for vitaminer eller kosttilskud kan have en positiv virkning. Andre har lettere ved at falde i søvn, hvis de udsættes for en svag støj fra stereoanlægget eller fra en lydpude.

8 Hvis støjen i ørerne er opstået efter langvarigt støjende arbejde (f.eks. som smed, maskinarbejder, musiker eller børnehavepædagog) vil nogle opleve, at tinnitus'en aftager eller forsvinder, hvis man ophører med arbejdet. Men for mange er det et problem, der desværre er kommet for at blive. Da tinnitus i nogle tilfælde kan være tegn på andre sygdomme, er det en god ide at opsøge en ørelæge, hvis man pludselig oplever vedvarende støj eller hyletoner i ørerne. Høre- og støjskader En høre- eller støjskade er i princippet det samme som et høretab, forstået på den måde, at der er dele af hørelsen som er nedsat. Ved høreskader som f.eks. ved skud eller en eksplosion, vil skaden indtræffe som følge af det voldsomme lydtryk, der er udløst. Afhængig af hvordan og med hvilken afstand man fysisk har været til stede, kan det ene eller begge ører være beskadiget. En høreskade kan også være betegnelsen for en fødselsskade (f.eks. mangel på ilt under fødslen). Disse typer høreskader vil oftest afstedkomme, at man fra skadetidspunktet og resten af livet vil have et uændret høretab - med mindre f.eks. et aldersbetinget høretab sætter ind. Støjskader vil generelt vise sig som et høretab i helt specifikke frekvensområder, der typisk vil relatere til den støj, man har været udsat for. Har man f.eks. stået i mange år ved den samme maskine, vil høretabet ofte kunne relateres til maskinens 'funktionsfrekvenser'. Selvom en støjskade måske kun berører et snævert frekvensområde, kan den have store konsekvenser, f.eks. hvis høretabet befinder sig i netop den del af diskanten, der giver taleforståelighed. I en del tilfælde kan det være meget vanskeligt at skelne mellem et aldersbetinget høretab og en støjskade. Da mange typer arbejdsstøj ikke kun befinder sig i et specifikt frekvensområde men berører hele diskanten, vil disse høretab 'ligne' hinanden. Da dele af hørelsen ved en støjskade ofte er normal, var det før i tiden

9 ikke altid en hjælp med et høreapparat. I dag er det dog muligt at tilpasse et høreapparat helt individuelt og kan derfor i stor udstrækning afhjælpe selv meget specifikke høre- og støjskader. Otosklerose Otosklerose er et konduktivt høretab, der intet har med sygdommen sclerose at gøre. Ved otosklerose er stigbøjlen i mellemøretvokset fast i det ovale vindue. I mange tilfælde kan otosklerose afhjælpes med operation, hvor man enten 'renser' stigbøjlen eller udskifter den med en ny, kunstig knogle. I mange tilfælde vil operationen derefter give en stort set normal hørelse. Dog har otosklerose en tendens til at vende tilbage efter en vis årrække. For nogle lykkes det at operere igen med et gavnligt resultat, mens det for andre vurderes, at yderligere operationer ikke vil hjælpe. Således vil mange otosklerose-patienter med årene få et permanent høretab, der dog oftest kan afhjælpes med høreapparater med godt resultat. Enhver operation indebærer altid en risiko - og da øret er et lille og kompliceret organ med mange funktioner, kan operationen resultere i f.eks. tinnitus, svimmelhed eller lydoverfølsomhed. Der er dog sket en stor udvikling på dette område, og i dag udføres disse operationer som regel med et vellykket resultat. Lydoverfølsomhed Hvis lyd (især kraftige eller skarpe lyde) generelt opleves som en plage eller måske decideret smerte, taler man om lydoverfølsomhed. I det moderne samfunds støjende verden, er denne overfølsomhed et voksende problem. Med alderen bliver de fleste mennesker mere følsomme overfor lyd. Dette synes især at gælde mennesker med nedsat hørelse. Sagt på

10 en anden måde: Det område, hvor du kan høre og finder lyd behagelig er indsnævret. Svage lyde høres ikke, mens kraftige lyde generer. Lydoverfølsomhed kan også optræde hos yngre mennesker og børn. Lydoverfølsomhed kan være meget generende og kan i lighed med tinnitus give koncentrationsbesvær, træthed, stress og/eller søvnbesvær. Nogen egentlig behandling findes ikke, men mange kan med psykologisk hjælp lære at leve med følsomheden. Samtidig er det selvfølgelig en hjælp, hvis du undgår støjende miljøer og informerer dine omgivelser om problemet. Er du høreapparatbruger og lydoverfølsom, skal du have et apparat, der kan indstilles, så kraftige lyde bliver dæmpet. Ménières syge Ménières syge er en øresygdom, der i sig selv ufarlig, men ofte er meget ubehagelig. Ménière giver svimmelhedsanfald og er ledsaget af kraftig øresusen og høreproblemer. Sygdommen kan angribe det ene eller begge ører og giver samtidig et stigende høretab. Den nedsatte hørelse kan dog variere og er derfor ikke altid lige nem at afhjælpe med høreapparater. Svimmelheden er altid meget voldsom og opleves for mange Ménièrepatienter som det største problem, da det ofte udarter sig på samme måde som søsyge med ubehag og kvalme. Man kender ikke årsagen til Ménière og sygdommen kan ikke helbredes. Der findes dog i dag forskellige former for medicin, som kan afhjælpe svimmelheden. En del ménièrepatienter oplever, at sygdommen 'brænder ud' med årene - at anfaldene mindskes og bliver mere sjældne. Mange lærer at leve med sygdommen og finder frem til en god livskvalitet ved hjælp at medicin, høreapparater og/eller psykologisk hjælp. Nogle ménièrepatienter har desuden gode erfaringer med kostændring af forskellig art.

11 Svimmelhed Svimmelhed kan have mange årsager, såsom væskemangel, for lav blodprocent, forkert blodtryk, influenza, piskesmæld og meget andet. Men da balanceorganet er placeret i det indre øre, kan pludselig svimmelhed i kortere eller længere perioder være et tegn på unormale tilstande i øret. Både det indre øre og balanceorganets tre buegange er væskefyldte. Disse væsker er adskilt af tynde hinder. Balanceorganet fungerer som et slags hydraulisk system, der sørger for, at vi kan orientere os og holde balancen. Sker der forandringer, der påvirker sansecellerne i organet eller påvirker disse væsker, vil dette komplekse system ikke fungere efter hensigten. Svimmelhed kan derfor også være tegn på f.eks. godartet positionssvimmelhed, Ménières syge, en fistel (hul ind til en af det indre øres væsker) eller en virus på balancenerven. Aldersbetinget hørenedsættelse Aldersbetinget hørenedsættelse er et fænomen, som hyppigt indtræder, når man kommer op i årene. Hørenedsættelsen viser sig på to måder: For det første opfatter man al lyd svagere, for det andet får man ofte sværere ved at skille ordene ad. Skelneproblemerne skyldes, at også hårcellerne i det indre øre bliver slidt. Ud over at alle lyde bliver svagere, bliver lyden for de flestes vedkommende altså også forvrænget. Har man arbejdet et langt liv mellem støjende maskiner, er et høretab ofte en kombination af en støjskade og et aldersbetinget høretab.

12 Ældre med høretab risikerer at isolere sig, fordi det er svært at høre, når der er flere sammen og der er baggrundsstøj. Det er krævende og trættende at følge med, så det er "nemmere" at blive hjemme, uanset om der er tale om en familiefest eller kortspil. Fordi høretabet er usynligt, forstår omgivelserne ikke altid, hvorfor man isolerer sig. Derfor er det vigtigt, at man selv gør opmærksom på, at man har svært ved at høre. Der er forholdsregler, man kan tage som ældre. Høretabet i sig selv, kan man ikke gøre noget ved - men med et høreapparat kan man genvinde meget af hørelsen. Problemerne med at skelne ordene forsvinder dog ikke altid, og under alle omstændigheder tager det tid at vænne sig til at bruge høreapparaterne. Det er en stor fordel, hvis høreapparatbrugeren selv gør opmærksom på sit høretab. Hvis andre tager hensyn og husker at bruge de Ni Gode Råd, glider kommunikationen meget lettere. 9 gode råd Her er en liste på 9 gode råd om, hvordan du bedst kan tale med en person med høreproblemer:

13 1: Sørg for at se på hinanden, når I taler sammen 2: Stå et sted, hvor du har lys på ansigtet. Ellers er det meget svært at mundaflæse. 3: Sørg for, at den, der hører dårligt er med i samtaler med flere andre, og giv korte forklaringer på, hvad der bliver talt om. 4: Tal aldrig mens du sidder bagved en avis eller med munden skjult.

14 5: Tal direkte - ikke henkastet, og sørg for at I har øjenkontakt. 6: Tal tydeligt og ikke for hurtigt. Gentag, hvis det er nødvendigt, men brug andre ord. 7: Tal med normal stemmestyrke. Lad være med at råbe - især, hvis den, der hører dårligt, bruger høreapparat.

15 8: Hvis du ler af noget sammen med en person med nedsat hørelse, så fortæl, hvad du griner af. 9: Undgå unødvendig støj når I taler sammen. Familie og venner Høreproblemer er desværre fulgt af en række fordomme og myter, som af og til spænder ben for en god livskvalitet med godt samvær og god kommunikation. Det tager ofte tid at erkende og lære at leve med et høreproblem. Derfor har det stor betydning, at både familie, venner og kolleger har forståelse og viden om problemerne og respekterer de processer og den tid, der skal til for at lære at acceptere de nye livsvilkår. Hvis du har et høreproblem, er det derfor meget vigtigt, at du forsøger at være åben om det. Hvis ikke andre mennesker kender til dit problem, er det svært at være forstående og hjælpsom - og der kan nemt opstå misforståelser, som kan være med til, at andre får et fejlagtigt indtryk af dig. Tag imod de mange muligheder der er i dag med høreapparater og tekniske hjælpemidler. Tag ansvar for det, du gerne vil høre og bed folk om at gentage, hvis du ikke hører - også anden og tredje gang, selvom det er besværligt.

16 Hvis du har en ven eller et familiemedlem, der har et høreproblem - og måske oven i købet står midt i en erkendelsesproces - er det en god ide, at du sætter dig ind i, hvad det handler om. Det hjælper ikke at lægge pres på et menneske, hvorimod kærlig omtanke og viden kan være det, der er med til at give frugtbare resultater. Søg information og tal med vedkommende om, hvad han/hun eventuelt har brug for. Og vær opmærksom på, at gentagelser, misforståelser og støjende omgivelser trætter - ligesom overdreven medfølelse, fratagelse af ansvar eller overbeskyttelse kun gør situationen værre.

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar høreforeningen Høreforeningen - dit talerør menière spørgsmål & svar FAGLIGHED FÆLLESSKAB menière / spørgsmål & svar InDHoLD 1 Hvad er Menières sygdom? s. 4 Hvad er årsagen til menière? s. 4 3 Hvad er

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG N O G E T P Å H J E R T E FORBRUG MAD SUNDHED JOAN ØRTING KRISER ER GULD OG LYKKEN LÅ PÅ LANGELAND SÅDAN HAR DU ALDRIG FÅET RODFRUGT UNDSKYLD, MEN ER DU HØFLIG NOK? MUSIK I ØRERNE GIVER UNGE HØRETAB FEBRUAR

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar 1 Hvad er tinnitus? s. 4 2 Hvordan opleves tinnitus? s. 4 3 Hvordan reagerer man, når man rammes af tinnitus? s. 5 4 Hvor almindelig er tinnitus,

Læs mere

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000)

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000) Hvad er tinnitus? Ordet tinnitus kommer af latin og er fagudtrykket for øresusen eller ringen for ørerne. Tinnitus er ofte et symptom på, at der er sket en eller anden skadelig påvirkning af øret eller

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Indhold Forord.........................1 Hvad er tinnitus?................2 Høreskader

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 330 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1 6 Dårlig hørelse? sider Sådan får du hjælp Gode råd Test din hørelse Hørelse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Hallo! Det er farligt

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Indhold: Epidemiologi. ---------------------------------------- Anatomi og fysiologi. Hvad sker

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Redegøre for forskellen på tværbølger og længdebølger samt vide, hvilken type bølger, lyd er Redegøre for amplitude, frekvens og bølgelængde og hvilken betydning disse begreber

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige 1 Spørgeskemaer vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Navn Alder Adresse Telefon Mobiltelefon E-mailadresse Dato Stilling Studerende Pensionist Sygefravær Har du en av følgende sygdomme? Ja Nej Hjerte-/karsygdom

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Arbejdstekst nr. 42 AUDIOLOGI. Arbejdstekst til brug i grunduddannelsen af personale, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed

Arbejdstekst nr. 42 AUDIOLOGI. Arbejdstekst til brug i grunduddannelsen af personale, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed N O R D I S K U D D A N N E L S E S C E N T E R F O R D Ø V B L I N D E P E R S O N A L E Arbejdstekst nr. 42 AUDIOLOGI Arbejdstekst til brug i grunduddannelsen af personale, som arbejder med personer

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere