Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 FORMALIA SAMLET TILSYNSRESULTAT BEGRUNDELSE FOR TILSYNSRESULTATET TILSYNETS OVERORDNEDE ANBEFALINGER DATAGRUNDLAG STIKPRØVER DET SKRIFTLIGE GRUNDLAG PERSONLIG PLEJE ADL PSYKISK PLEJE OG OMSORG PRAKTISK HJÆLP HVERDAG PÅ PLEJEHJEMMET OBSERVATIONER PÅ FÆLLESAREALER INTERVIEW MED LEDER, MEDARBEJDERE OG EVENTUELLE PÅRØRENDE TILSYNETS FORMÅL, METODE OG INDHOLD YDERLIGERE OPLYSNINGER

4 1 FORMALIA Plejehjemmets navn og adresse Plejehjemmet Bøgehøjgård, Holmegårdsvej 50 A, 3100 Hornbæk Leder Bodil Bækgård Antal boliger 35 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 4. november 2015, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 4 beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt og modtager forskellig pakketildeling. Desuden er beboerne fordelt på plejehjemmets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 4 medarbejdere heraf: 1 social- og sundhedsassistent 2 social- og sundhedshjælpere 1 sygeplejerske Tilsynet har foretaget interview med plejehjemmets ledere og har interviewet 1 pårørende i forbindelse med tilsynet. Endelig har tilsynet foretaget observationer på plejehjemmets fællesarealer. Tilsynsførende Nethe Britt Jorck, sygeplejerske, MPP, consultant 4

5 2 SAMLET TILSYNSRESULTAT BDO har på vegne af Helsingør Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Bøgehøjgård. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf vurderer BDO, at tilsynet på Plejehjemmet Bøgehøjgård giver anledning til følgende samlede vurdering: Samlet vurdering Ingen bemærkninger Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Bemærkninger Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til i vid udstrækning at leve op til såvel lovgivningens krav, som kommunens kvalitetsstandarder mv., men at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Betydelige mangler Dette betyder, at betydelige dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgsog sundhedsfaglige standarder. Kritisable forhold Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet I nedenstående skema angives begrundelsen for tilsynsresultatet. For det første beskrives de styrker, som tilsynet vurderer, der er til stede på plejehjemmet i relation til de aftalte målepunkter. For det andet præciseres det på indikatorniveau, hvor der er fundet årsag til bemærkninger, eventuelle mangler eller kritisable forhold, som samlet set ligger til grund for tilsynsresultatet. Styrker Med udgangspunkt i tilsynets målepunkter vurderes det, at plejehjemmet har følgende styrker: Beboerne udtrykte generelt tilfredshed med kvaliteten af medarbejdernes indsats, beboernes behov for at blive individuelt behandlet, herunder afvikling af måltiderne, og desuden stor tilfredshed med maden. Beboerne ved desuden, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage. Tilsynet oplever, at medarbejderne har en omsorgsfuld måde at arbejde på i forhold til den enkelte beboer og udviser respekt og etik i alle de observerede situationer. Medarbejderne har et 5

6 godt kendskab til beboernes behov for pleje og omsorg og kan redegøre for en individuel og faglig indsats. Medarbejderne kan desuden redegøre for, hvordan beboernes ressourcer inddrages i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp, og der vises eksempler på hensigtsmæssig planlægning af plejen, som tilgodeser beboernes individuelle behov. Medarbejderne oplever generelt, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne vedrørende 83 og 86. Medarbejderne oplever gode forhold for beboere med særlige behov. Medarbejderne fremstår generelt fagligt kompetente. Medarbejderne oplever, at de har relevante kompetencer i forhold til at varetage beboernes behov og er glade for den løbende undervisning og uddannelsesmuligheder. Medarbejderne oplever, at oplæringen er god, og at der er mulighed for efteruddannelse/kompetenceudvikling. Brugen af triage i hverdagen har været fagligt værdifuldt, og medarbejderne understøttes i at tage vare på beboere. Medarbejderne oplever et velfungerende internt samarbejde og en god kommunikation med beboerne og pårørende. Plejehjemmet udmærker sig ved at have et velfungerende netværk af samarbejdspartnere i lokalområdet, som medvirker til en bred vifte af aktiviteter for beboere og pårørende. Standarden af rengøringen på fællesarealer og boliger er tilfredsstillende, og de fysiske rammer er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen. Plejehjemmet har indført et nyt omsorgssystem (KMD-care) i Implementeringen er understøttet af undervisning, vejledning og oplæring. Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår generelt tilfredsstillende. Der er generelt vurderet sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand. De positive erfaringer med KMD-care og de tiltag, der er i gang på de prioriterede indsatsområder, er et godt grundlag for at arbejde videre med de forbedringspunkter, som tilsynet fandt. Bemærkninger På baggrund af tilsynet vurderes det, at følgende målepunkter giver anledning til bemærkninger: Mål 1- Dokumentation Tilsynet bemærker, at 2 ud af 4 funktionsvurderinger mangler ajourføring i forhold til beboerens aktuelle situation. Mål 2 Dokumentation Tilsynet bemærker, at der i 3 ud af 4 døgnrytmeplaner mangler beskrivelse af den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen, samt at handleplaner ikke er entydige og opdaterede. Tilsynet bemærker, at 2 ud af 4 udprintede døgnrytmeplaner ikke er opdateret, samt vejledning for en beboers sårpleje ikke svarer ikke til den seneste beslutning fra hospital 8 dage tidligere. Mål 3 Dokumentation Tilsynet bemærker, at der i 2 ud af 4 døgnrytmeplaner mangler beskrivelse af, hvorledes beboernes fysiske og mentale ressourcer inddrages og vedligeholdes i almindelig daglig levevis Mål 5 - Dokumentation Tilsynet bemærker, at i 2 ud af 4 døgnrytmeplaner er oplysninger om de individuelle behov i forbindelse med rengøring af boligerne ikke beskrevet. 6

7 Mål 6 Dokumentation Betydelige mangler Tilsynet bemærker, der er mangler hos 3 ud af 4 beboere i beskrivelsen af beboerens hverdag i døgnrytmeplanen. Beskrivelserne afspejler ikke beboernes livshistorie, ønsker og vaner og er ikke handleanvisende. Tilsynet har ikke konstateret betydelige mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Kritisable forhold Tilsynet har ikke konstateret kritisable forhold i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejehjemmets fremadrettede udvikling: Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Bøgehøjgård styrker den skriftlige formidling, om hvilken afregningspakke beboerne er tildelt samt sikrer, at funktionsvurderinger altid er ajourførte. 2. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Bøgehøjgård underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelse af handlevejledende døgnrytmeplaner, således at alle væsentlige oplysninger er ajourførte. 3. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Bøgehøjgård forbedrer arbejdsgangene i forhold til dokumentation af ændringer i beboerens situation. Væsentlige oplysninger såsom Tryksårstruet formidles ved Triage og den store oversigt. Disse oplysninger kan ikke alle genfindes i beboerens journal. 4. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Bøgehøjgård forbedrer arbejdsgangen i forhold til at sikre, at eventuelt udprintet journalmateriale er det senest udarbejdede. 5. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Bøgehøjgård underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplanerne, således at disse indeholder beskrivelser af beboernes behov for praktisk støtte, der ligger ud over almindelig rengøring. 7

8 3 DATAGRUNDLAG På de følgende sider fremgår resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle kommentarer til hvert mål. 3.1 Stikprøver Det skriftlige grundlag Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1: Der foreligger en skriftlig afgørelse i forhold til beboerens behov for hjælp til pleje og omsorg. Ja Delvist Nej Kommentarer Dokumentation Tilsynet bemærker, at medarbejderne for 2 ud af 4 beboere skal fremfinde de skriftlige afgørelser til borgerne i det tidligere omsorgssystem. Visitators afgørelser om afregningspakke kan korrekt fremfindes i KMD-care for alle 4 beboere. For en beboer, som er tildelt A4, er angivet tre forskellige pakker. Det angives i døgnrytmeplanen, at hun har plejepakke B6. Denne pakke eksisterer ikke. Der er oprettet funktionsvurderinger i KMD-care for 3 ud af 4 beboere. Tilsynet bemærker, at i to af funktionsvurderingerne mangler ajourføring i forhold til beboerens aktuelle situation. For en anden beboer er angivet i funktionsvurderingen, at hun har sår. Dette er ikke længere korrekt. Observation Det vurderes, at der samlet set er sammenhæng mellem visitators afgørelse og beboerens tilstand. Beboer Tilsynet bemærker, at beboerne alle udtaler sig positivt om plejehjemmet, og at de ikke behov for at klage over noget. Beboerne regner med, at medarbejderne vil hjælpe dem, hvis de får behov for at klage. 1 beboer kan ikke medvirke til interview. 8

9 3.1.2 Personlig pleje Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2: Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Ja Delvist Nej Kommentarer Dokumentation Tilsynet bemærker positivt, at der for alle beboere er oprettet døgnrytmeplaner i det nye omsorgssystem. Det ses i døgnrytmeplaner, at felterne i skabelonerne indeholder hjælpe-overskrifter, som skal understøtte, at medarbejderne få det væsentlige nedskrevet. Tilsynet bemærker, at kun 1 ud af 4 beboere har en individuel og handleanvisende døgnrytmeplan, som afspejler beboernes livshistorie, ønsker og vaner. Det bemærkes generelt, at der er mangler i dokumentationen for, at beboere ikke får bad to gange ugentligt. Medarbejderne oplyser, at det er faste aftaler med beboere, at de kun ønsker bad en gang ugentligt. For en beboer er der ikke udfyldt døgnrytmeplan for aften og nat. For samme beboer er angivet at hun har kateter, hvilket hun ikke har. For en anden beboer er ikke angivet, at hendes hæl aktuelt skal tilses hyppigt, da den er tryksårstruet. For en tredje beboer er 2 handleplaner for kateterpleje og -skift, hvilket medfører uklarhed for medarbejdere, der skal varetage plejen. Væsentlige oplysninger såsom Tryksårstruet formidles ved Triage og den store oversigt. Disse oplysninger kan ikke alle genfindes i beboerens journal. Døgnrytmeplaner for alle beboere og plan for sårpleje til en beboer er printet ud. Det sker for at informere medarbejdere, som ikke har adgang til KMDcare (typisk vikarer) eller til hjælp for medarbejdere, som skal foretage sårpleje hos en beboer. I 2 ud af 4 udprintede planer er disse ikke de nyeste. Et eksempel er, at den udprintede vejledning for beboers sårpleje ikke svarer til den seneste beslutning fra hospital 8 dage tidligere. Dette indebærer, at medarbejderne ikke kan være sikre på, om udprintet materiale er ajourført. Observation Beboerne fremstår generelt velplejede. Beboer Beboerne udtrykker tilfredshed med hjælpen til personlig pleje og omsorg. En beboer oplyser, at hun er glad for at medarbejderne altid er så søde og hjælper hende med det, hun har behov for. 9

10 En anden beboer fortæller, at hun har været ualmindelig heldig at komme på Bøgehøjgård. Hun får den hjælp, hun har brug for. En tredje beboer fortæller, at hun er meget glad for den hjælp, hun får. Hun fortæller dog, at hun godt kunne tænke sig, at aftenvagten kiggede lidt mere ind til hende og forhørte sig, om hun havde brug for hjælp. 1 beboer kan ikke medvirke ved interview. Medarbejder Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne kan beskrive individuelt og fyldestgørende, hvorledes hjælpen til personlig pleje skal udføres. Medarbejderne kender beboerne godt og udviser indsigt og forståelse for beboerens behov for pleje. En medarbejder beskriver, at det er vigtigt at være forberedt på, at beboer nemt bliver vredladen. Hun beskriver, hvorledes hun skal agere for at forebygge konflikt. En anden medarbejder beskriver, hvorledes hun guider beboeren gennem bad og hjælper hende med selv at kunne gøre så meget som muligt. Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne har fokus på små vigtige detaljer i plejen, således at beboernes vaner og ønsker imødekommes. Flere medarbejdere redegør for, hvorledes guidning og motivation anvendes som vigtige arbejdsredskaber i hverdagen. Medarbejder I forhold til magtanvendelse bemærker tilsynet positivt, at medarbejderne har kendskab til reglerne for magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. De har ikke alle erfaring med indberetning, men kender arbejdsgange for at få hjælp til at gøre det korrekt, hvis det bliver aktuelt. En medarbejder fortæller om, hvorledes det sikres, at en beboer, som ikke vil i bad eller skifte tøj, bliver passet i forhold til at undgå magtanvendelse og samtidig sikre tilstrækkelig personlig pleje. Medarbejderne fortæller også om, hvorledes de skal reagere ved vold og trusler. Det beskrevne er i overensstemmelse med det vedtagne. 10

11 3.1.3 ADL Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder. Mål 3: Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer, og hvordan de inddrages og anvendes i hverdagen Ja Delvist Nej Kommentarer Dokumentation Tilsynet bemærker, at beboernes ressourcer generelt er beskrevet, men i 2 ud af 4 døgnrytmeplaner er der mangler i forhold til beboerens fysiske og mentale ressourcer. Tilsynet bemærker, at der i de 2 ud af 4 døgnrytmeplaner mangler beskrivelse af, hvorledes beboerens fysiske og mentale ressourcer inddrages og vedligeholdes i andre forhold end i bad og madsituationer, eksempelvis om beboeren selv vander planter, om hun kan hjælpe med køkkenfunktioner, dække bord eller andet. En anden mangel er, at der generelt ikke kan fremfindes handleplaner for rehabilitering. Tilsynet bemærker, at oplysninger om beboers mentale behov i nogle tilfælde mangler og i andre tilfælde ikke er handleanvisende beskrevet. Medarbejderne har en indgående viden om de beboere de plejer, men viden formidles ikke systematisk videre i den skriftlige dokumentation. Beboer Beboere fortæller generelt, at deres egne ressourcer anvendes og medinddrages i hverdagen. Flere beboere fortæller, at de er meget tilfredse med træningstilbuddet på plejehjemmet og sætter stor pris på medarbejdernes støtte i hverdagen. En beboer fortæller, at hun oplever, at hun selv gør, hvad hun evner i hverdagen. En anden beboer fortæller, at hun er glad for gymnastik, og at medarbejderne går meget med hende. Beboeren får tilbudt mange aktiviteter og vælger selv, hvad hun vil. Hun oplever stor støtte fra medarbejderne. 1 beboer kan ikke medvirke ved interview. Medarbejder De faste kontaktpersoner kan fagligt gøre rede for beboernes ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i hverdagen. En medarbejder fortæller, at det er vigtigt at tale med beboerne om, at de ikke bliver afhængige af medarbejderne, men at de selv bliver ved med at gøre så meget som muligt. Medarbejder kan give flere eksempler fra hverdagen med beboerne. En anden medarbejder fortæller om en beboer, at det er væsentligt at prioritere almindelig dialog 11

12 med flere gange i løbet af dagen. En tredje medarbejder fortæller, at beboer understøttes i at køre i kørestol til nærmeste lille købmand for at købe ind. Medarbejderne har fokus på, at beboernes ressourcer anvendes i forhold til madsituationen og den personlige pleje, men der gives få eksempler på, hvorledes beboerne involveres i dagligdags aktiviteter. For en enkelt beboer fortælles, at hun klarer alt selv i forhold til lettere rengøring og at lægge tøj på plads Psykisk pleje og omsorg Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder. Mål 4: Der foreligger en beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg Ja Delvist Nej Kommentarer Dokumentation Tilsynet bemærker, at dokumentationen generelt er dækkende i forhold til beboerens behov og hensyntagen til den psykiske pleje og omsorg. Ved interview af medarbejdere og ved at tale med beboerne får tilsynet oplysninger om beboerens psykiske tilstand, som er af værdi at få dokumenteret. Observation Der fremgår generelt oplysninger om angst, sorg, ensomhed eller anden relevant viden om beboerne. Beboer Alle interviewede beboere oplyser, at de føler sig trygge og sikre på plejehjemmet. En beboer fortæller spontant, at det har været trygt at være kommet på plejehjem. Medarbejder Tilsynet oplever positivt, at medarbejderne har indsigt i den enkelte beboers behov og kender til væsentlige forhold af betydning for den psykiske pleje og omsorg. En medarbejder fortæller om, hvorledes hun bedst varetager plejen for en beboer, som grundet sin lidelse er vredladen og råber. 12

13 3.1.5 Praktisk hjælp Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til 83. Mål 5: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen Ja Delvist Nej Kommentarer Dokumentation Tilsynet bemærker, at 2 ud af 4 beboeres døgnrytmeplaner indeholder oplysninger om de individuelle behov i forbindelse med rengøring af boligerne, herunder lettere rengøring, pasning af blomster, tømning af skraldeposer og andet. Tilsynet vurderer, at det er relevant at bekrive i døgnrytmeplanerne for også at kunne udføre en individuel pleje vedrørende den praktiske hjælp. Observation Tilsynet vurderer, at alle besøgte boliger fremstår rengjorte. Tilsynet bemærker, at alle sete hjælpemidler fremstår rene. Beboer Beboerne er tilfredse med hjælpen til rengøringen. 1 beboer kan ikke medvirke ved interview. Medarbejder Medarbejderne kan fagligt beskrive beboernes behov for støtte til praktiske opgaver, og hvad der gøres for at sikre, at boligen fremstår ren og ryddelig Hverdag på plejehjemmet. Sammenhæng mellem rammer, tilbud og beboernes trivsel Mål 6: Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag og oplever at blive respekteret Ja Delvist Nej Kommentarer Dokumentation Døgnrytmeplanerne skal indeholde beskrivelse af, hvorledes hverdagen er planlagt. Der er delvise mangler, idet kun 1 ud af 4 beboere har en individuel og handleanvisende døgnrytmeplan, som afspejler beboernes livshistorie, ønsker og vaner. Beboer Alle interviewede beboerne udtrykker, at de føler sig godt tilpasse på plejehjemmet. Beboer Tilsynet bemærker positivt, at beboerne oplever, at kommunikationen foregår respektfuld. Beboer Beboerne udtrykker stor tilfredshed med madens kvalitet og oplever, at maden serveres i hyggelige rammer, og at de selv kan bestemme, om de vil spise i egen bolig eller i fællesarealet. 13

14 En beboer fortæller, at maden er velsmagende og varm, og at det er hyggeligt at spise sammen med andre. En anden beboer fortæller, at maden er fantastisk. 1 beboer kan ikke medvirke ved interview. Medarbejder Medarbejderne kan redegøre for beboernes ønsker og vaner og de særlige hensyn, der skal tages i hverdagen. De fleste beboere spiser i en stor fælles spisestue, andre vil gerne spise i små nicher, og enkelte foretrækker at spise i egen bolig. 3.2 Observationer på fællesarealer Målepunkter Miljø og aktiviteter Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? Omgangsform Er kommunikationen/ dialogen respektfuld? Bliver beboerne behandlet værdigt? Tilsynets vurderinger Plejehjemmets dagcenter tilbyder mange forskellige aktiviteter. Under tilsynet er der konstant beboere, som går sammen med medarbejdere og terapeuter på gangene. I de små nicher sidder beboere, som nyder hinandens selskab. I andre nicher sidder beboere sammen med en medarbejder. Der er også beboere, som kigger på fjernsyn i fjernsynsstuen. Tilsynet bemærker positivt det månedlige nyhedsbrev, som indeholder billeder om kommende måneds aktiviteter, krydsordskonkurrence, månedens menu og meget andet. Af nyhedsbrevet fremgår mange aktiviteter i ugens løb, og beboere og pårørende fortæller om disse aktiviteter. På tilsynsdagen er der ikke særlige aktiviteter, da aktivitets-medarbejder ikke er på arbejde. Aktivitetsmedarbejderen arbejder 4 ud af 5 hverdage på plejehjemmet. Beboere og enkelte medarbejdere spiser sammen, og der er fællesskab omkring måltiderne, som for de fleste beboere foregår ved større borde i et stort caferum. Enkelte beboere spiser sammen i de små nicher og hygger sig. Andre beboere spiser i deres boliger. En del medarbejdere spiser for sig selv i egne spiserum og deltager ikke i at hygge sammen med beboerne i cafeområdet. Tilsynet bemærker, at der tales i en respektuld og anerkendende tone til beboerne. Tilsynet observerer værdig behandling af beboerne. 14

15 Fysiske rammer og boligforhold Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er de fysiske rammer indrettet hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen? Tilsynet bemærker, at rengøringsstandarden generelt er tilfredsstillende. Medarbejderne kan gøre rede for, hvilke rengøringsopgaver, de varetager, og hvilke rengøringspersonalet varetager. Tilsynet bemærker positivt, at de fysiske rammer generelt er hensigtsmæssige. Der er generel god plads til kørestolsbrugere på gangarealer og i fællesstue, men der observeres en del rullevogne, stativer og hjælpemidler på gangarealerne, som fylder halvdelen af nogle af gangene. De fysiske rammer giver mulighed for mindre miljøer og små nicher, hvor beboeren søger sammen. 3.3 Interview med leder, medarbejdere og eventuelle pårørende Interview med leder Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende kommentarer Er der foretaget relevant opfølgning på anbefalinger fra sidste tilsyn? Oplever leder, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne vedr. 83 og 86? Indledende interview med leder og 2 mellemledere: Der har været fulgt systematisk op på anbefalingerne fra Tilsynet bemærker positivt, at de viste handleplaner underbygges af, at lederne beskriver tiltag, der er gennemført på plejehjemmet. Dokumentation: Forbedringer er indført, og der er fokus på fastholdelse i hverdagen. Nogle af anbefalingerne er understøttet af det nye dokumentationssystem (KMD-care), som blev indført i marts Tilsynet bemærker efter gennemsyn af journaler og interview af medarbejdere, at implementeringen er godt i gang, men at der stadig er forbedringspunkter. Disse er beskrevet under de relevante emner i rapporten. Måltidspolitik er udarbejdet, og plejehjemmet har arbejdet med forbedringer af rammerne for måltiderne. Tilsynet bemærker efter iagttagelse af måltidet ved frokosttid, at der er sket forbedring fra sidste tilsyn, således at plejehjemmet samlet set lever op til kravene. Ledelsen oplever, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne vedr. 83 og 86. Der sikres kompetenceudvikling og faglig støtte til medarbejderne for at leve op til målene. 15

16 Har der været indberetninger i forhold til magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten? Er der iværksat indsatser i forhold til håndtering af evt. trusler eller vold i hverdagen og hvordan arbejdes der med konflikthåndtering? Er der et godt internt samarbejde/en god dialog? Er der et godt eksternt samarbejde, f med pårørende? Er der sammenhæng mellem kompetencer og beboernes behov? Magtanvendelse og indberetninger har haft høj prioritet. Der er uddannet 2 nøglepersoner, og der er løbende supervision. Ledelsen fortæller, at medarbejderne kender de forskellige typer af magtanvendelse og er meget bevidste om procedurer og arbejdsgange. Håndtering af vold og trusler håndteres ved, at der følges op umiddelbart efter. Der berettes om, hvorledes plejehjemmet anvender aktuelle læringseksempler i kompetenceudviklingen for medarbejderne. Leder oplyser, at det interne samarbejde løbende understøttes af møder på tværs og morgenmøder, hvor også tværgående nøglepersoner deltager. Her drøftes faglige emner såvel som magtanvendelse, hygiejne og rammer for måltider. Det interne samarbejde understøttes ved at medarbejderen ind imellem også passer beboerne i de andre fløje, hvilket ledelsen oplever, understøtter læring og videndeling. Triage-indsatsen har også understøttet samarbejdet internt. Ledelsen oplever et velfungerende samarbejde med eksterne parter og med pårørende. Plejehjemmet har et velfungerende netværk, som understøtter aktiviteter for beboerne og et godt pårørende samarbejde. Der er en venneforening som afholder arrangement 1 gang månedligt. Det eksterne samarbejde har en høj prioritet, idet det gør en positiv forskel for beboerne. Der er beboermøde 2 gange årligt. Derudover arbejder plejehjemmet sammen med de andre plejehjem, når nyt skal implementeres, og der foregår videndeling på tværs. Ledelsen vurderer, at der er opnået god sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og beboernes behov. Ledelsen har styrket de sygeplejefaglige kompetencer ved at ansætte en sygeplejerske mere, således at der nu er 2 sygeplejersker mandag til fredag. Plejehjemmet har også egne fysio- og ergoterapeuter. 16

17 Er der mulighed for kompetenceudvikling? Ledelsen beskriver kompetenceudviklingen for medarbejderne. Der er målrettede aktiviteter både på plejehjemmet og kurser uden for plejehjemmet. Der er bl.a. fokus på magtanvendelse, sårpleje, triage, og diabetes. Patientsikkerhedsprojektet I Sikre Hænder har givet inspiration til at arbejde med sår. Der er 15 medarbejdere fra plejehjemmet, som skal deltage i kommende demenskursus. Interview med medarbejdere Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende kommentarer Oplever medarbejderne, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne vedr. 83 og 86? Oplever medarbejderne at der er gode forhold for beboergrupper med særlige behov? Har personalet relevante kompetencer i forhold til grupper med særlige behov? Foregår der en relevant oplæring af nye medarbejdere? Er der relevante muligheder for efteruddannelse/ kompetenceudvikling? Tilsynet bemærker under interview med medarbejderne, at de ikke kender så meget til kvalitetsstandarderne. Medarbejderne oplever, at beboerne får en god behandling, og i beskrivelserne af dette fremgår overensstemmelse med kvalitetsstandarderne. Medarbejderne oplever, at forholdene og samarbejdet med beboere med særlige behov er gode. De kender alle beboerne på plejehjemmet og er kontaktperson for enkelte Tilsynet bemærker positivt, at medarbejdernes viden om demens og andre lidelser gør dem i stand til at varetage beboernes behov. Medarbejdere fortæller om kommende deltagelse i efteruddannelse om demens. Triage - arbejdsgangene understøtter kompetenceudviklingen. Tilsynet bemærker, at medarbejderne fortæller om, hvorledes introduktion tilrettelægges og gennemføres for nye medarbejdere. Til komplekse beboere anvendes altid sidemandsoplæring, således at beboer og medarbejder lærer hinanden at kende. Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne samstemmende fortæller om mulighederne for kompetenceudvikling. En kommende forflytningsvejleder fortæller om kursus, hun skal deltage i. Der er endvidere diabetesundervisning og andre tilbud, som medarbejderne fortæller om. 17

18 Er der et godt internt samarbejde? Er der en god dialog/ kommunikation med beboerne? Tilsynet bemærker positivt, at alle medarbejdere beskriver et godt internt samarbejde, hvor man hjælper hinanden på tværs. Medarbejderne sikrer, at de komplekse beboere passes af de medarbejdere, der kender dem bedst. Triage-arbejdsgangene understøtter det interne samarbejde og videndeling. Tilsynet observerer en god dialog med beboerne. Interview med Pårørende Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende bemærkninger Oplever de pårørende sig medinddraget? Trives beboeren generelt? Er der relevant og tilstrækkelig mulighed for aktiviteter? Er de pårørende generelt tilfredse med hverdagen på plejehjemmet? Er de pårørende generelt tilfredse med kommunikationen med personalet? Tilsynet taler med pårørende til en af beboerne. Den pårørende oplever sig meget medinddraget og oplever, at hun støttes i at gøre det bedste for beboer. Pårørende fortæller, at beboer er meget glad for at bo på plejehjemmet. Det er mere hjem end institution. Pårørende oplever, at der er gode aktiviteter, beboer kan deltage i. Hun er glad for, at medarbejderne er gode til at hjælpe beboer med at komme med til gymnastik og at gå med hende. Pårørende er meget tilfreds. Hun oplever, at beboer er lykkelig over at blive passet godt på og føler sig tryg. Den pårørende udtrykker stor tilfredshed med medarbejderne. De er nemme at få fat på og søde til at hjælpe. Hun oplever, det er godt med faste medarbejdere. 18

19 4 TILSYNETS FORMÅL, METODE OG INDHOLD BDO fører på vegne af Helsingør Kommune tilsyn på kommunes plejehjem. Formålet med disse uanmeldte til er at: Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete afgørelse, og de indsatser, der leveres til den enkelte beboer. Kontrollere, om arbejdet på det enkelte plejecenter udføres fagligt forsvarligt i forhold til beboere, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtte kvalitetsudvikling i de indsatser, der leveres til beboerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. Forebygge at mindre problemer udvikler sig til noget alvorligt ved at give handlingsorienterede anbefalinger og bemærkninger. Skabe grundlag for læring og refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, afhængig af plejehjemmes størrelse. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig baggrund. Tilsynet indeholder tre overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema. Element Beskrivelse Stikprøver 10% af beboerne (minimum fem) udvælges til deltagelse Systematisk og dybtgående afdækning af sammenhæng mellem visitation, dokumentation af behov og praksis Metoderne er gennemgang af dokumentation, observation af beboers almene tilstand, interview med beboer og medarbejder Fokus på faglighed i dokumentation og medarbejdernes udtalelser Fokus på beboerens egne oplevelser Observationer på fællesarealer Interview med leder, medarbejdere og pårørende (Interview med medarbejdere afholdes i praksis i forbindelse med stikprøverne) Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer Fokus på dialogen mellem beboere og medarbejdere og leder Fokus på værdighed og trivsel Fokus på kultur og socialt miljø Observation og kontrol af fysiske rammer og boligforhold Interview med leder eller dennes stedfortræder Fokus på oplæring og kompetenceudvikling Fokus på internt og eksternt samarbejde Fokus på forhold for særlige grupper Fokus på oplevelse af hjælpen efter 83 og 86 Interview med medarbejdere Fokus på oplæring og kompetenceudvikling Fokus på internt samarbejde Fokus på forhold for særlige grupper Fokus på oplevelse af hjælpen efter 83 og 86 Interview med eventuelle pårørende Fokus på trivsel og aktiviteter Fokus på tilfredshed 19

20 5 YDERLIGERE OPLYSNINGER Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Leder af BDO Tilsyn HELEN HILARIO JØNSSON BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.:

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn september 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed

Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Humlehaven WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere