BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4."

Transkript

1 BALANCED SCORECARD Afleveringsfrist: 26. Maj 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. Semester Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Sider: 15 Benedicte Nyholm Meyer Johannes Wisby Andersen Martin Lytken Mikkel Strange Lauest Morten Vestergaard-Madsen Dato

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EXECUTIVE SUMMARY INDLEDNING PROBLEMFORMULERING BALANCED SCORECARD DET FINANSIELLE PERSPEKTIV KUNDEPERSPEKTIVET PROCESPERSPEKTIVET LÆRING- OG VÆKSTPERSPEKTIVET STRATEGIKORTET CASE: LÆKKERT DESIGN A/S PRAKTISK ANVENDELSE AF BALANCED SCORECARD IT-UNDERSTØTTELSE KRITIK AF BSC KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATUR...15 Side 2 af 15

3 1.0 EXECUTIVE SUMMARY Balanced Scorecard, bruges af virksomhederne som et styringsværktøj. Det er udviklet af Kaplan og Norton, og fokuserer på at skabe en forbindelse mellem virksomhedens overordnede strategier og virksomhedens daglige drift. Balanced Scorecard skiller sig ud fra de traditionelle økonomiske styringsværktøjer, ved at tage tre ikkefinansielle perspektiver med i overvejelserne: kundeperspektivet, procesperspektiv og lærings- og vækstperspektivet. Opgaven beskriver de i alt fire perspektiver og hvordan virksomhederne kan bruge dem til at opfylde overordnede strateger for virksomheden. Efterfølgende bliver Balanced Scorecard brugt på en fiktiv virksomhed i et case eksempel. Afslutningsvis bliver der gjort en perspektivering til nogle af de andre styringsværktøjer virksomhederne kan benytte sig af, herunder ABC-analyse. 2.0 INDLEDNING Jf. Atkinson (2007) er økonomistyring en vigtig del af enhver organisation. Det er nødvendigt at vide, hvordan budgettet skal lægges og hvilke strategiske værktøjer man skal benytte sig af for at nå organisationens mål og strategi. Grundlæggende beskæftiger økonomistyring sig med fire typer opgaver: Registrering Rapportering Planlægning Kontrol Det er til disse opgaver, at økonomistyring benytter sig af en række værktøjer, så som Activity Based Costing (ABC), target costing og Balanced Scorecard (BSC). Ved hjælp af de resultater som økonomistyringen tilvejebringer om virksomhedens aktiviteter og beslutninger, skabes omdrejningspunktet for virksomhedens planlægnings- og kontrolopgaver. Med andre ord - økonomistyringen er med til at danne grundlag for virksomhedens opfyldelse af sine mål og binder de forskellige aspekter i virksomheden sammen så som strategi, udvikling, kontrol, implementering osv. I denne opgave har vi valgt at lægge fokus på BSC, og de muligheder en organisation har for at benytte sig at dette redskab, samt hvordan det kan benyttes i praksis ved hjælp af et tænkt eksempel. 2.1 PROBLEMFORMULERING På baggrund af ovenstående er vi kommet frem til følgende problemformulering: Redegør for Balanced Scorecard. Hvorledes kan Balanced Scorecard bruges til at implementere en strategi i en virksomhed? Side 3 af 15

4 3.0 BALANCED SCORECARD I 1992 udgav Kaplan og Norton bogen The balanced Scorecard measures that drive performance, som var det første eksempel på brug af BSC, som et præstationsmålingssystem med fokus på fire underliggende perspektiver (Atkinson et al., 2007). Iflg. Bukh (2010) har BSC udviklet sig fra blot at være et supplement til de traditionelle budgetter til et mere brugbart værktøj, som virksomheder anvender som hjælp til at fokusere på strategi, strategiimplementering samt strategisk ledelse. BSC tager i overordnede træk udgangspunkt i virksomhedens vision, mission og strategi, hvorefter der arbejdes videre ned i årsagsvirkningskæden til de kritiske succesfaktorer (KSF), som omhandler; det finansielle perspektiv, kundeperspektivet, procesperspektivet og lærings- og vækstperspektivet (Bukh & Christensen, 2010, s. 3). Til hver af de KSF er virksomheden har sat sig for, er der tilknyttet kritiske performance indikatorer (KPI), som har til formål at måle om virksomheden opfylder deres KSF ere. Atkinson forklarer hvordan BSC bruges til at måle virksomhedens præstation på de fire perspektiver nævnt ovenfor. BSC giver virksomheder en mulighed for at holde styr på den finansielle del, mens der samtidig holdes øje med det ikke finansielle; forhold til kunder, medarbejderforhold og de interne processer. Hvor økonomiske forhold først gøres op når der laves regnskab, bliver der i BSC løbende gjort op, hvordan de ikke-finansielle forhold har det. Det betyder at hvis man kan se, at de ikke-finansielle forhold halter, kan man nå at korrigere de forhold, hvor tingene ikke foregår optimalt og dermed sikre at det ikke går ud over de økonomiske forhold. Dette skyldes den sammenhæng der er imellem de fire perspektiver. Vi vil i det nedenstående lave en redegørelse for de fire perspektiver i BSC. De bliver præsenteret i den rækkefølge, som man i virksomheden vil planlægge BSC ud fra. 3.1 DET FINANSIELLE PERSPEKTIV Målet med det finansielle perspektiv er at belyse virksomhedens strategi, når denne har til hensigt at optimere bundlinjen. Et af formålene med denne strategi er, at virksomheden alt andet lige ønsker at skabe et større afkast til virksomhedens ejere. Dette kan gøres på to måder enten ved at øge omsætningen eller at reducere omkostningerne. Virksomhedens omsætningsvækst sker ved at udvikle virksomhedens forretningsområder, hvilket bl.a. kan ske ved at lancere nye produkter, at gøre sig synlig på nye markeder og ved at erhverve sig nye kunder. Ydermere kan omsætningsvæksten ske ved at udbygge virksomhedens relationer til eksisterende kunder, hvilket kunne ske ved et krydssalg af flere produkter til kunderne. Når virksomheden har for øje at reducere omkostningerne, skal den koncentrere sig om at optimere og styre virksomhedens omkostninger, samt at udnytte aktiverne på bedste vis. Dette kan bl.a. gøres ved at reducere omkostningerne og ved at ændre omkostningsstrukturen. Virksomheden kan derudover forbedre udnyttelsesgraden af kapaciteten samt foretage investeringer ved flaskehalse, hvilket medvirker til en forøge produktiviteten. Nedenstående figur illustrerer, hvordan underpunkterne på produktivitetsstrategien og indtjeningsstrategien har indflydelse på virksomhedens værdi (Bukh & Christensen, 2010). Side 4 af 15

5 Figur 1: Det finansielle perspektiv Forbedre aktionærværdi Produktivitetsstrategi Indtjeningsvækststrategi Forbedre aktivudnyttelsen Forbedre omkostningsstrukturen Forøge kundeværdien Opbygge forretningen (Bukh & Christensen, 2010, s. 15) 3.2 KUNDEPERSPEKTIVET Kundeperspektivet er til for at beskrive virksomhedens måde, hvorpå den vil tiltrække kunder og differentiere sig fra konkurrerende virksomheder. Det er vigtigt at kundeperspektivet afstemmes med virksomheden overordnede strategi og mål. Dette gøres for at sikre at der er en ensartethed igennem strategien i virksomheden. Hvis man har succes i kundeperspektivet, kan det opfylde målene i det finansielle perspektiv, eks. en stigning i salg og profit (Atkinson et al., 2007, s ). Der er forskellige former for værdileveringsstrategier alt afhængigt af, hvilken overordnet strategi man har i virksomheden: Vil man være den billigste på markedet? Vil man være den førende på markedet? Eller vil man være en virksomhed der kan tilbyde kunderne komplette løsninger? Tabel 1: Kundeperspektivet Laveste totalomkostninger Produktførerskab Komplette kundeløsninger Lock-in Tilbyde de rigtige produkter og services på det rigtige tidspunkt til en lav pris Billigste leverandør Høj kvalitet Tilgængelighed Passende produktudvalg Produkter og services, der forbedrer eksisterende præstationsgrænser Produkter med høje præstationer, fx hastigheder, funktionalitet, størrelse, vægt, præcision m.m. Kvalitet i samlede løsninger Først på markedet Tilbyde den bedste samlede løsning til kunderne Antal produkter/services pr. kunde Kundefastholdelse Penetrere nye produkt segmenter Kunderentabilitet over hele kundeforholdet Store switching-costs for kunderne Skab værdi for komplementær-leverandører Tilbyde et bredt udvalg og let adgang til køb af produkter (Oversat fra Atkinson et al., 2007.) Skabe og tilbyde en udbredt standard Skabe innovation på en anerkendt standard Skabe og tilbyde en stor kundeportefølje Tilbyde en let anvendelig standard Side 5 af 15

6 Værdileveringsstrategien går ud på at levere den bedst mulige sammensætning af forskellige tiltag, så som pris, kvalitet og udvalg, der gør kunderne mest tilfredse. Hvis vi ser på tabel 1 kan virksomheden vælge forskellige værdileveringsstrategier og de underpunkter som udgør strategien. Hvis fx en virksomhed tager udgangspunkt i produktførerskab som værdileveringsstrategi, så er det nødvendigt at producere produkter af høj kvalitet med høje præstationer. Inden for denne værdileveringsstrategi er det derfor vigtigt at være først på markedet og penetrere nye produktsegmenter. Man kan altså ikke både vælge at være først på markedet og innovativ samtidig med, at man er den billigste leverandør på et fuldt konkurrencemarked (Atkinson et al., 2007, s ). 3.3 PROCESPERSPEKTIVET Procesperspektivet er det tredje led i kæden. Dette perspektiv fokuserer på, hvordan virksomheden kan levere værdi til kunderne og samtidig forbedre omsætningen og/eller produktiviteten for at nå de finansielle mål. Inden for procesperspektivet findes der fire grupper af processer: Produktionsprocesser Kundestyringsprocesser Innovationsprocesser Lovgivnings- og sociale processer Hver af disse grupper har forskellig strategifokus og tidshorisont. Tabel 2: Procesperspektivet Proces Produktionsprocesser Kundestyringsprocesser Innovationsprocesser Lovgivnings- og sociale processer Aktiviteter Strategi Inputtransformationoutput Udvikle forhold til leverandører Supply chain management Driftsmæssig effektivitet og kvalitet Kapacitetsstyring Distribution til kunder Laveste totalomkostninger Styring af kunderelationer Udvælge, tiltrække og fastholde kunder Kundeservice Udvikling og løsninger Komplette kundeløsninger Styre R&D portefølje Identificere nye muligheder og idégenerering Produktudvikling Introducere nye produkter Udvælge nye projekter Produktførerskab Påvirke lovgivningsprocesser Samfundsinvesteringer Sundhed Sikkerhed Miljø Trivsel og andre sociale aspekter Være en god samfundsborger Tid -12 mdr mdr mdr. Meget lang sigt (Oversat fra Atkinson et al., 2007, s. 414) I tabellen ovenfor ses det, hvorledes de forskellige procesgrupper fokuserer på forskellige strategier. Side 6 af 15

7 Hvis virksomhedens strategi retter sig mod at have de laveste totalomkostninger, vil det være relevant at fokusere på produktionsprocesserne. Her vil optimeringer af processerne være rettet mod at sænke produktionsomkostningerne, lagerne og leveringstiden. Man opnår hurtigt en effekt ved at optimere produktionsprocesserne set i forhold til de andre procesgrupper. Næste procesgruppe er kundestyringsprocesser. Her fokuseres på kunderelationen, samt hvordan denne kan optimeres og forbedres. Dette tager længere tid end ændringer i produktionen, da fx fastholdelse af kunder ikke er noget der sker fra dag til dag, men er en løbende proces der skal vedligeholdes. En sektor, der har arbejdet målrettet mod at tilbyde kunderne en komplet løsning, er banksektoren. Kunderne bliver ikke blot tilbudt en almindelig indlånskonto, men også mulighed for bl.a. forsikringer, netbank og lån. 3.4 LÆRING- OG VÆKSTPERSPEKTIVET Det fjerde perspektiv i BSC sætter medarbejderne i fokus. Man koncentrerer sig om medarbejdernes læring og udvikling, så de har de nødvendige kompetencer for at opfylde virksomhedens strategi. Ledelsens opgave er at finde ud af, hvilke medarbejdere, der har behov for ekstra uddannelse med henblik på opbygning eller vedligeholdelse af kompetencer. Dette er en nødvendighed, da medarbejderne er nødt til at besidde de fornødne kompetencer så virksomhedens overordnede strategi, vision og mission kan realiseres. De tre hovedområder inden for læring- og vækstperspektivet er: Human resources Informationsteknologi Organisationskultur og tilpasning Human resources ligger vægt på, at medarbejderne har de rette kompetencer og know-how til at løse deres primære arbejdsopgaver. De rette kompetencer skal tildeles de rette medarbejdere. Informationsteknologi bygger på, at virksomheden har de rette IT-systemer og at medarbejderne kan håndtere og anvende disse. Hvis medarbejderne kan anvende IT-systemer på korrekt vis, sikrer man, at der ikke sker begrænsninger i informationsflowet fra ledelse til medarbejder. Det sikrer også, at medarbejderne er klar over, hvad ledelsens overordnede vision, mission og strategi er. Organisationskultur og tilpasning kan opdeles i tre underpunkter. Kultur og arbejdsklima skal give medarbejderne en forståelse af virksomheds vision og strategi samt de kulturelle værdier, som bidrager til strategiens udførelse. Måltilpasning sørger for at medarbejdernes mål stemmer overens med virksomhedens samlede strategi. Vidensdeling er nødvendigt for at virksomheden og medarbejderne arbejder i samme retning, samt at de deler viden og erfaring. (Atkinson et al., 2007, s ) Side 7 af 15

8 3.5 STRATEGIKORTET For at forstå, hvordan man vil opnå målsætningen for en strategi, er det vigtigt at have fastlagt, hvilke tiltag virksomheden skal anvende samt hvordan man måler disse tiltag. For forståelsens skyld anvendes de engelske termer objectives, measures og targets. Disse termer defineres som følgende: Objective er det mål, som virksomheden gerne vil opnå ved at implementere en ny strategi. Measures er de tiltag, der skal til for at opnå virksomhedens objective. Targets er en målsætning for de measures, som er blevet fastsat. (Sandalgaard, 2011) De fire perspektiver danner tilsammen strategikortet også kaldet Balanced Scorecard. BSC viser sammenhængen mellem virksomheden vision og strategi og de konkrete tiltag, som kan hjælpe med at kortlægge denne strategi. Lærings- og procesperspektivet kan anskues som inputtet dvs. området, hvor virksomheden kan lave konkrete ændringer i deres drift. Ændringerne påvirker outputtet, som måles i kundeperspektivet og det finansielle perspektiv, der begge beskriver virksomhedens målsætning. Strategikortet udarbejdes oppe fra og ned, i følgende rækkefølge: Figur 2: Strategikortet Finansielt perspektiv Kundeperspektivet Kundeperspektivet Afkast fra investeringer Kunde loyalitet Levering til tiden Proces perspektivet Proces kvalitet Gennemløbstid Læring- og vækstperspektivet Kompetenceudvikling (Sandalgaard, 2011) En virksomheds strategi kan måles i det finansielle perspektiv og vil typisk være at forbedre afkastet. For at opnå enten større omsætning eller mindre omkostninger skal virksomheden se på kundeperspektivet, som er det næste led i kæden. Her kan de begynde at klarlægge, hvordan man leverer en højere værdi til kunderne, så de også udgør en større værdi for virksomheden. Når dette er fastlagt, vil man i procesperspektivet kunne se på hvilke processer, der skal forbedres for at skabe en kundeværdiforøgelse. De nye processer kan stille højere krav til medarbejdernes kompetencer, så det er muligt at implementere de nye processer. Side 8 af 15

9 Når man har kortlagt virksomhedens strategi kan man begynde at indføre de nye tiltag i virksomheden. Når dette skal gøres vil kausaliteten være nede fra og op, hvilket betyder, at man må starte på medarbejderniveau og arbejde sig op igennem strategikortet for at kunne realisere virksomhedens overordnede vision. For at gøre strategien målbar, er man nødt til at anvende KSF er samt KPI er. KSF erne viser strategiens objectives altså hvad virksomheden vil opnå med de nye tiltag. Til hver KSF hører nogle KPI er. Disse KPI er er strategiens measures, som er konkrete målepunkter der skal til for at opfylde en KSF. For hver KPI fastsætter man en kritisk værdi, sit target, som indikerer om virksomheden har opnået det fastsatte mål (Bukh & Christensen, 2010). For at vise anvendelse af BSC i praksis, vil vi benytte teorien på en opdigtet case i det efterfølgende afsnit. 4.0 CASE: LÆKKERT DESIGN A/S Den fiktive virksomhed Lækkert Design producerer HiFi og TV. Det er en dansk virksomhed, som i mange år har stået for udsøgt kvalitet og dansk design og som den rigeste del af danskerne har været villige til at betale ekstra for. De sælger deres produkter i deres egne butikker, der ligger i de største byer rundt om i Danmark. På grund af den større konkurrence, fra bl.a. Asien, har Lækkert Design haft svært ved at afsætte deres markant dyre produkter. Dette skyldes, at konkurrenterne nu har fået mulighed for at producere produkter med tilsvarende kvalitet/specifikationer til langt lavere priser. Lækkert Design har, i de mange år virksomheden har eksisteret, levet højt på, at deres image signalerer høj status. Dette medfører, at en sænkning af prisen på virksomhedens produkter ikke ses som en løsning over for den nuværende målgruppe. Derudover sælger virksomheden relativt få enheder, der produceres til høje omkostninger og med høj salgspris. De høje produktionsomkostninger skal ses i lyset af, at virksomheden bruger mange ressourcer på design, samt at deres TV og HiFi produceres i Danmark. Under finanskrisen mistede Lækkert Design store markedsandele til deres konkurrenter. Kunderne opdagede, at de hos konkurrenterne kunne få tilnærmelsesvis samme kvalitet dog ved at fravælge det lækre danske design. Siden har virksomheden haft svært ved at overbevise deres kunder om, at de skal vælge det danske design og den høje kvalitet frem for de billigere asiatiske mærker. 4.1 PRAKTISK ANVENDELSE AF BALANCED SCORECARD Hvis Lækkert Design skal være i stand til at foresætte som virksomhed, er ledelsen nødt til at se på de mulige tiltag, som kan bidrage til en styrket markedsposition. Ledelsen er herved nødt til at sætte sig for øje, hvad man ønsker at opnå, samt hvordan man vil implementere disse tiltag. Set ud fra det finansielle perspektiv, anbefaler vi Lækkert Design at øge omsætningen. Dette skal ske ved at øge fokus på kundeperspektivet og skabe en værdiforøgelse for kunderne i håb om at få en større kundekreds og dermed en større omsætning. Side 9 af 15

10 Lækkert Design skal sætte kunderne i fokus og skabe større værdilevering i form af en komplet løsning til disse ifølge kundeperspektivet. Når en kunde køber et produkt af Lækkert Design, vil produktet blive leveret til bopælen og herefter blive installeret, så produktet fungerer på korrekt vis. Derudover skal der skabes en bedre serviceordning, så defekte produkter bliver repareret hurtigst muligt og til mindst mulig gene for kunden. Set ud fra procesperspektivet, skal virksomheden arbejde med kundestyringsprocesser, som vil bidrage til en højere kvalitet inden for den komplette løsning, samt at kundefastholdelsen øges. Da disse initiativer inden for værdilevering til kunden ikke sker fra dag til dag, er det vigtigt at have in mente, at det er en proces som skal indarbejdes i virksomheden med henblik på at uddanne medarbejderne, så de kan levere den rette service. Lækkert Design er derfor nødt til at se ind i virksomheden og finde ud af, hvilken form for læring og vækst virksomheden behøver for at implementere de nye tiltag. Et af hovedområderne vil være at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de kan bidrage med en hurtig og effektiv løsning, der samtidig er af høj kvalitet. Derudover er de nødt til at se på hvilke IT-systemer, som kunne være anvendelige inden for behandling af fejlmeldinger af produkter, samt at levere en hurtig respons på disse henvendelser. Ifølge teorien om BSC kan Lækkert Design visualisere deres strategi på er ved at opstille den i objectives, measures og targets. Lækkert Design kan ex. lave en service, som inkluderer fri levering og installering hos kunderne, når disse har købt et produkt. Hver gang en kunde har købt et produkt, kommer en installatør ud til kunden og installerer produkterne, så de fungerer som en samlet enhed. Derudover er det vigtigt at Lækkert Design holder for øje, hvilke succeskriterier som bidrager til denne strategi. Dette er illustreret i nedenstående figur. Figur 3: Ekspreslevering af produkt samt installationsservice Objective (KSF) Ekspreslevering af produkt samt installationsservice Measure (KPI) Leveringstid Tidsforbrug på installation Levering til tiden Target Max to arbejdsdage Max 1 time pr. produkt Levering inden for to timers tidsinterval En anden strategi kan være, at Lækkert Design vil levere en topkvalitet inden for service, når der forekommer fejl på produkterne. Formålet er, at kunden hurtigt får enten repareret eller udskiftet fejlproduktet, så der opstår mindst mulig gene for kunden. Nedenstående figur illustrerer denne KSF samt de dertilhørende KPI er. Figur 4: Levere topkvalitet inden for reperationer Objective (KSF) Levere topkvalitet inden for reperationer Measure (KPI) Reperationstid Problem løft efter første henvendelse Target Max 24 timer 95 % Side 10 af 15

11 Disse strategier skal over tid skabe en fastholdelse af kundegruppen, så disse fremover vælger et produkt fra Lækkert Design. Men for at strategien lykkes, er der visse områder i virksomheden, som skal forandres. Før i tiden vægtede Lækkert Design ikke servicen højt, men koncentrerede sig primært om produktion og salg. Vi er nødt til at se nærmere på, om de kausale sammenhænge fra læring og vækst på medarbejderniveau bidrager til en øget omsætning som er Lækkert Designs finansielle mål. Som tidligere beskrevet, er output afhængig af input og man er derfor nødt til at implementere initiativerne på de lavere niveauer først altså på medarbejderniveau. Medarbejderne skal altså tilegne sig de tilstrækkelige kvalifikationer, da de skal sidde i en seviceafdeling og modtage samt besvare indgående fejlmeldinger. Tilsvarende skal medarbejdere oplæres i installering af produkter i kundernes hjem. Disse medarbejdere skal være en del af Lækkert Design, da de skal have den nødvendige know-how om produkternes opbygning samt komponenter. Netop denne know-how er vigtig, da den bidrager til en mere effektiv løsning både inden for installation og reparation. Set ud fra procesperspektivet skal Lækkert Design have et hold teknikere til disposition, så disse kan tage ud og enten afhente fejlprodukterne eller udbedre fejlene på stedet. Dette kan evt. gøres ved at mindst en af deres butikker i de større byer har en reparationsafdeling. Denne afdelings opgave er, at installere produkter i de private hjem, samt at være i stand til at udbedre fejl på produkter. Der skal altså være en eller flere teknikere og som har en servicebil til rådighed med de nødvendige komponenter til at installere og reparere defekte produkter. Disse input bidrager til en forøgelse af værdi til kunden. Lækkert Design, har hermed lagt vægt på en komplet kundeløsning, som skaber værdi i form af kvalitetsservice. Hele incitamentet bag disse implementeringer var, at skabe en øget kundetilfredshed, så Lækkert Design ville være et af de foretrukne mærker, hvilket skulle have en positiv indvirkning på omsætningen. Det er yderst relevant at følge udviklingen inden for kundetilfredsheden, men man må ikke glemme, at Lækkert Design ønskede at øge omsætningen samt at vinde nogle af de tabte markedsandele igen. Dette bør være opnået, da der alt andet lige bør være en større og mere tilfreds kundegruppe, som har Lækkert Designs produkter installeret i deres hjem. Det er naturligvis ikke nok kun at indføre disse nye strategier. Lækkert Design er nødt til at måle om disse overholdes og samtidig lave en vurdering af om strategien er en succes. IT-systemer som fx SAP Business One kunne være et anvendeligt værktøj til dette, hvilket vi vil se nærmere på i det følgende afsnit. 4.2 IT-UNDERSTØTTELSE I virksomhedens økonomistyring er det essentielt, at man benytter sig af data. Disse data falder ikke ned fra himlen, men skal indhentes fra forskellige databaser i virksomheden. En sådan database kunne være ERPsystemet SAP Business ONE. Programmet kan bruges til at overvåge, indsamle og måle aktiviteter i virksomheden, der kan være nødvendige i de fire forskellige perspektiver i BSC. Helt konkret kan man i det finansielle perspektiv få et overblik over ens omsætning, indtjening og virksomhedens overskudsgrad. Disse data kan derved bruges som KPI er til opfyldning af KFS erne i de forskellige perspektiver. Side 11 af 15

12 Hos Lækkert Design, har man fundet frem til at fokus på kunder er meget vigtigt i fremtidens drift af virksomheden. Det betyder blandt andet, at man vil sikre sig, at virksomhedens kunder er yderst tilfredse med den service, de får hos Lækkert Design. I den forbindelse vil det være en god idé, at virksomheden benytter et ERP-system til at holde styr på dens kunder. Den måde vi forestiller os, at SAP Business One vil være ideelt for Lækkert Design er, at de i systemet kan have et kartotek over deres kunder. Heri vil medarbejderne i forskellige afdelinger af virksomheden have mulighed for at indtaste nyttig information om kunderne. Det kunne eksempelvis være opfølgende tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med, at en kunde har købt et system hos Lækkert Design. Det vil også være muligt at registrere de eventuelle serviceopkald kunderne laver til Lækkert Design og det vil i den forbindelse også være relevant at spørge ind til, om kunderne efterfølgende har haft en god oplevelse med den service der er blevet ydet. Alt dette kan gøres for at sikre, at der bliver fulgt op på dårlige kundeoplevelser, så disse bliver udbedret. I Lækkert Designs tilfælde har man sat levering og installation som en KSF, hvor den tilhørende KPI er, at dette skal ske inden for to døgn. Ved brug af et ERP-system vil dette muliggøre, at virksomheden opnår et overblik over, hvorledes leveringen overholder tidsfristen. De har derudover mulighed for at indtaste oplysninger omkring, hvordan salg og installation er foregået. Med ERP-systemet vil man ligeledes kunne optimere lagerstyringen og få et bedre overblik over, hvor mange systemer samt komponenter der ligger på lager. Dette gør det lettere for teknikere, der er ude og servicere kunder, hvis der er behøv for udskiftning af en komponent i det købte system. Dette fører samtidigt til bedre og hurtigere kundeservice, der i sidste ende gavner virksomhedens omdømme samt salg. 5.0 KRITIK AF BSC Selvom BSC virker som et oplagt valg for mange virksomheder, er det alligevel ikke alle der er positivt indstillet over for Kaplan og Nortons styringsværktøj. Mange virksomhedsledere har måttet sande, at implementeringen af BSC ikke bare er en leg og det er langt fra alle ledere, som er egnet til at bruge alternative måder at styre en virksomhed på. En af de ting som kritikkerne mener, at BSC tager fejl ved, er de årsags-virknings-sammenhænge, BSC bygger på. Strategikortets strategiske målsætning og underlæggende målepunkter er bestemt af dem, som udarbejder strategikortet og de sammenhænge, der laves her, kan ikke verificeres, men er kun bygget på formodninger fra ledelsen. Der er altså nødvendigvis ingen kausalitet bag de årsags-virkningssammenhænge virksomhedens ledere antager, men blot mere en logisk sammenhæng. Ifølge professor Hanne Nørreklit ved Aarhus Universitet, kan man ikke bare antage, at en større grad af tilfredse kunder betyder bedre finansielle resultater, som strategikortet ellers kan få en virksomhedsleder til at tro. Dette problem kan senere få betydning idet virksomheden stoler blindt på nogle antagelser, som ikke er gyldige. Dette kan så betyde, at virksomheden underpræsterer (Nørreklit, 2000, s. 82). Nørreklit påpeger, at det også er uheldigt BSC ikke tager hensyn til de tidsforsinkelser der er i årsagsvirknings-sammenhængene: If a cause-and-effect relationship requires a time lag between cause and effect, then it is problematic that the time dimension is not part of the scorecard. Because it measures cause and effect at the same time without considering any time lag, it has no time dimension. Ifølge Nørreklit, kan effekterne af forskellige tiltag først måles på forskellige tidspunkter, eksempelvis at Side 12 af 15

13 hvor en virksomhed allerede efter tre måneder kan se effekter af optimerede processer, kan innovationer måske først måles efter fem år. Et andet punkt hvor Nørreklit også mener at BSC har problemer, er når virksomheden har opsat nogle strategiske målsætninger og nogle underliggende målepunkter. Virksomheden vil kunne opleve, at det kun er i de områder, hvor virksomheden måler, at medarbejderne ligger deres indsats, mens de områder, hvor virksomheden ikke måler, vælger medarbejderne at nedprioritere. Problemet bliver ifølge Nørreklit endnu større, hvis medarbejderne bliver belønnet økonomisk for at opfylde virksomhedens mål. 6.0 KONKLUSION Formålet med denne opgave var at redegøre for teorien bag BSC samt dens praktiske anvendelse jf. vores problemformulering. Vi har redegjort for hvert af de fire perspektiver i BSC og hvorledes strategikortet udarbejdes oppe fra og ned fra det finansielle perspektiv, til kundeperspektivet, derefter procesperspektivet og slutteligt læringsog vækstperspektivet. Dog er kausaliteten nede fra og op når tiltagene, man har fundet frem til vha. BSC og virksomhedens strategi, skal indføres (se figur 2). Ved hvert perspektiv skal virksomheden jf. deres strategi udarbejde deres objective, measure og target således, at de kan konkretisere hvilke tiltag, der skal indføres for at realisere strategien. Dette kan også udtrykkes som virksomhedens KSF ere og tilhørende KPI ere. Vores tænkte virksomhedscase Lækkert Design viser, hvorledes en virksomhed kan benytte BSC til at præcisere hvilke tiltag, der skal laves helt nede på medarbejder niveau, for at handle i overensstemmelse med virksomhedens vision. En vision kan ofte virke diffus ift. hvilke valg, der skal tages i den daglige drift. Derfor benyttes BSC til at synliggøre de enkelte trin i processen, således man kan træffe valg, der stemmer overens med den overordnede strategi i virksomheden. Lækkert Design står i en situation, hvor de er nødt til at tage handling, da deres produkter bliver udkonkurreret og kundebasen svinder ind. Med BSC kan Lækkert Design udarbejde tiltag til at vende skuden i en ellers vanskelig situation, hvor prisdump ikke anses som en mulighed selvom konkurrenterne tilbyder tilsvarende kvalitet men til lavere priser. Derudover benyttes BSC også til at lave opfølgende måling af KPI erne for at se, om KSF erne bliver opfyldt og dermed virksomhedens strategi og vision. Til denne performancemåling benyttes et ERP system, hvilket i vores tilfælde er SAP Business One. Dog er BSC intet vidunderprodukt, da en succesfuld implementering kræver at ledelsen giver processen den tid den kræver. Tiltagene skal kommunikeres ud til medarbejderne, således de får forståelse for, hvorfor deres arbejdsgang skal ændres. 6.1 PERSPEKTIVERING Som vi startede med i indledningen, handler økonomistyring om, hvordan man beskriver aktiviteter og beslutninger i virksomheden. Der er mange andre aspekter i økonomistyringen, foruden BSC, som vi kunne have valgt at lægge fokus på. Vi er kommet frem til, at ved hjælp af BSC kan man få et overblik over, Side 13 af 15

14 hvordan man skal implementere sin overordnede vision, mission og strategi ned igennem virksomheden. Hvis vi ikke var begrænset til 12 sider, kunne vi have arbejdet videre med BSC og dermed også have fokuseret på produktudvikling. Inden for produktudvikling kunne man have benyttet ABC som udgangspunkt for opgaven. ABC, der i korte træk går ud på at fordele de indirekte omkostninger mere repræsentativt, vil være nyttig i mange virksomheder. Dette skyldes, at man får er mere korrekt billede af, hvordan de indirekte omkostninger forholder sig til hvert produkt. Som casen nævner, er virksomheden i krise og der er brug for nye tiltag for at rette op på situationen. Man kunne derfor benytte sig af ABC i det tænkte eksempel omkring Lækkert Design. Hvis vi havde taget udgangs i ABC i opgaven og det tænkte eksempel, kunne brugen af ABC her have betydet, at Lækkert Designs ledelse ville være i stand til at træffe de rigtige beslutninger vedrørende deres produkter. Dette vil især være relevant, hvis virksomheden i det finansielle perspektiv havde valgt at fokusere på en produktivitetsstrategi, frem for en indtjeningsstrategi. Ved at indføre ABC vil man i virksomheden opnå en gennemsigtighed i forhold til de omkostninger, der er i forbindelse med deres produktion. Denne gennemsigtighed kunne så bruges til at finde ud af, hvor virksomheden skal lægge deres fokus. Vi kan derfor se, at ved anvendelse af værktøjer som disse, kan ledelsen træffe bedre og mere kompetente beslutninger om virksomhedens fremtidige planlægning. Derfor er det vigtigt at have et indgående kendskab til de mange aspekter i økonomistyring, hvis en virksomhed skal trives. Side 14 af 15

15 7.0 LITTERATUR Atkinson et al. (2007). Management Accounting. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Bukh, P. N., & Christensen, K. S. (2010). Balanced scorecard og strategikortlægning. København K: Børsen Forum A/S. Nørreklit, H. (2000). The Balance on the Balanced Scorecard - a critical analysis of some of its assumptions. Sandalgaard, N. (23. Marts 2011). Videregående Økonomistyring og IT lektion 7. Aalborg. Side 15 af 15

ISS & Balanced Scorecard

ISS & Balanced Scorecard Aalborg Universitet, Maj 2014 ISS & Balanced Scorecard Økonomistyringsprojekt, HA, 4.semester Udarbejdet af: Jeanette Koed Skjønnemand Kristian Fristrup Bach Anna Louise Ranum Titelblad Titel ISS & Balanced

Læs mere

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK Balanced Scorecard I televirksomheden TeleDK Gruppe: 27 Afleveringsfrist: 24. maj 2012 Vejleder: Daniel Harritz Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi Videregående økonomistyring og IT Anslag: 28.647 Martin

Læs mere

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard Af Heine Bang, Conmoto Strategikort Fokus på leder-, medarbejder-, og organisationsudvikling med balanced scorecard Balanced scorecard teorien blev udviklet i løbet af 90 erne af den amerikanske økonomiprofessor

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short STAKEHOLDER KORT, MISSION/VISION, Balanced scorecard strategy map Ledelsessystemet Value chain

Læs mere

Kundeperspektivets påvirkning af Balanced Scorecard

Kundeperspektivets påvirkning af Balanced Scorecard Kundeperspektivets påvirkning af Balanced Scorecard Videregående økonomistyring og IT Dato. 1. maj 2014 4. semester, HA- almen Projekt er udarbejdet af gruppe 7 Kia Hansen Britt Nielsen Line Boa Frost

Læs mere

Seminaropgave i 4. semester: Videregående Økonomistyring og It Kristina Lybek Hansen Claes Jensen. Mads Fogh Rasmussen Lars Stig Jensen

Seminaropgave i 4. semester: Videregående Økonomistyring og It Kristina Lybek Hansen Claes Jensen. Mads Fogh Rasmussen Lars Stig Jensen Titelblad Gruppe: 3 Vejleder: Niels Sandalgaard Projektperiode: 11. april 24. maj Uddannelse samt fag: Almen Erhvervsøkonomi 4. semester. Videregående økonomistyring og it Uddannelsesinstitution: Aalborg

Læs mere

Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992. Ivar Friis CBS

Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992. Ivar Friis CBS Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992 Ivar Friis CBS Program Hvad er et Balanced Scorecard? Hvilke krav stilles der til Scorecardet for at det kan kommunikere virksomhedens strategi

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Videregående økonomistyring og IT

Videregående økonomistyring og IT Videregående økonomistyring og IT Target costing og balanced scorecard Vejleder: Niels Sandalgaard Anslag: 28.465 Ord: 4.162 Normalsider: 12 Gruppe: 19 Anders Christoffersen Katrina Glanz Mette Vestergaard

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Tele A/S. Økonomistyring miniprojekt. Aalborg Universitet. HA, almen erhvervsøkonomi 4. semester. Gruppe nr: 17

Tele A/S. Økonomistyring miniprojekt. Aalborg Universitet. HA, almen erhvervsøkonomi 4. semester. Gruppe nr: 17 Tele A/S Økonomistyring miniprojekt Aalborg Universitet HA, almen erhvervsøkonomi 4. semester Gruppe nr: 17 Afleveringsdato: 24.05.2012 Titelblad Andreas Muldbak Sørensen Christoffer Lund Solli Jesper

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Mål, ramme- og effektstyringsmodel

Mål, ramme- og effektstyringsmodel Mål, ramme- og effektstyringsmodel Formål Organiseringen af Middelfart Kommune giver anledning til at sætte fokus på, hvordan de politiske visioner og mål fremover skal gennemføres i kommunen. Hvordan

Læs mere

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejleder: Marie Engstrøm Videregående økonomistyring HA Gruppe 21 23-05-2013. Balanced Scorecard. Med Vestas A/S som case.

Vejleder: Marie Engstrøm Videregående økonomistyring HA Gruppe 21 23-05-2013. Balanced Scorecard. Med Vestas A/S som case. Balanced Scorecard Med Vestas A/S som case Side 1 af 30 Titelblad Uddannelsessted: Aalborg Universitet Uddannelse: HA almen Erhvervsøkonomi Fag: Videregående økonomistyring og IT Vejleder: Marie Engstrøm

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10 Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet. november 2004 Ugeseddel nr. 10 Forelæsningerne onsdag den.11. og fredag den

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Balanced Scorecard i Rynkeby Foods A/S

Balanced Scorecard i Rynkeby Foods A/S Uddannelsessted: Aalborg Universitet Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA Dato: 01-08-2012 Balanced Scorecard i Rynkeby Foods A/S Bachelorprojekt i Økonomistyring Gruppe 1: Tine L. Josefsen Vejleder:

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 24. september 2015 07:57 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer

Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer REG X Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer VELKOMST Kick-off mødet startede med en præsentation af dagens program, REG X og formålet med netværket ved Søren Laursen fra REG X. Hvad

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

Aalborg Universitet Bachelorprojekt Forår 2012

Aalborg Universitet Bachelorprojekt Forår 2012 1 Aalborg Universitet Bachelorprojekt Forår 2012 Kontrollabiliteten i Balanced Scorecards Forfatter: Anders Valum Vejleder: Marie Engstrøm Graversen 1 2 Forord: Dette projekt er skrevet for Aalborg Universitet,

Læs mere

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og Thürmer Tools Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategier mhp. på øget kundefokus og kundeudvikling 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV er 1 Dagsorden Opfølgning Markedsudviklingsmuligheder Med nogle kommentarer

Læs mere

Organisatorisk Innovation

Organisatorisk Innovation Organisatorisk Innovation Morten Balle Hansen Ph.d. Professor (MSO) i Offentlig Organisation og Forvaltning Center for Organisation, Management og Administration (COMA) Forskningsgruppen for Offentlig

Læs mere

Abstract. Aalborg Universitet Gruppe 37 1/5/2014

Abstract. Aalborg Universitet Gruppe 37 1/5/2014 Abstract Denne seminaropgave har til formål at undersøge, hvorledes Danske Bank kan anvende strategiske styringsværktøjer, bl.a. i form af Balanced Scorecard, til at opnå målsætningerne i deres mission,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Grundlæggende regnskabsforståelse. Virksomheden

Grundlæggende regnskabsforståelse. Virksomheden Grundlæggende regnskabsforståelse Økonomistyring og budgettering 1 Virksomheden Kilde: Jens Ocksen Jensen: Økonomistyring og budgettering Academica, side 14 2 Erhvervsøkonomi 2006/07 1 Hvad vil virksomheden?

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Region Syddanmark & Accenture. Institution/virksomhed Region Syddanmark

Region Syddanmark & Accenture. Institution/virksomhed Region Syddanmark Region Syddanmark & Accenture Institution/virksomhed Region Syddanmark Forfattere Rune Stig Mortensen, afdelingschef Region Syddanmark Simon Kaiser, Seniorkonsulent Accenture Konceptet der eksemplificeres

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner - en kort introduktion til programmet Pædagogiske læreplaner med værktøjet RiskMinder. - Se evt. den tilhørende video på www.rmlink.dk Hvad siger loven..? Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

KAPITEL 5. De ti virksomheder

KAPITEL 5. De ti virksomheder e-bog KAPITEL 5 De ti virksomheder Bogens anden del består af bidrag skrevet af medarbejdere fra ti danske virksomheder, som alle har gjort sig nogle erfaringer med balanced scorecard. Kapitlerne er som

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Målstyring i Coop-Kvickly

Målstyring i Coop-Kvickly Målstyring i Coop-Kvickly Baggrund Fælles fokus på de væsentligste tiltag i Coop Coop ønsker at blive bedre til at eksekvere Undgå handlingsplaner der samler støv på hylden og ikke holder Overordnet forløb

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere