1. Sammenfatning. De kan bidrage med:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sammenfatning. De kan bidrage med:"

Transkript

1 OPLÆG Ergo - og fysioterapeutiske initiativer på de medicinske afdelinger med henblik på yderligere at kvalificere og optimere patientforløbet for den almene medicinske patient Regionsterapeutrådet Region Nordjylland Oktober 2009

2 1. Sammenfatning På baggrund af evidens, erfaringer fra andre sygehuse og gode eksempler på initiativer på medicinske afdelinger i Danmark 1 præsenterer Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland, initiativer, som ergo - og fysioterapeuter kan tilbyde i forbindelse med at løse udfordringerne inden for det medicinske område. De kan bidrage med: Målet er: En screening af patienten tidligt i indlæggelsesforløbet mhp. en vurdering af patientens funktionsevne og dennes behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig En undersøgelse og vurdering, hvis screeningen viser, at patienten har behov for fysisk træning og aktivitet under indlæggelse En tidlig indsats med fysisk træning og aktivitet for at forbedre eller forebygge fald i patientens funktionsevne, så patienten kan udskrives til sin vanlige bolig med mindst mulig forbrug af offentlige ressourcer At fremme kvaliteten og kontinuiteten i den fysiske træning og aktivitet og formidle gode overgange ved hjælp af genoptræningsplaner og rekruttering af nødvendige hjælpemidler At sikre gode overgange ved at deltage i følge-hjem ordninger og være samarbejdspartner og sparringspartner for den fremskudte kommunale visitation At patienterne bliver mere fysisk aktive under indlæggelsen At patienterne forbedrer og/eller undgår fald i deres funktionsevne At patienterne oplever gode overgange og klarer sig i eget hjem længst muligt med mindst mulig forbrug af offentlige ressourcer At patienterne undgår genindlæggelse på grund af manglende evne til at klare sig fysisk i eget hjem Dette kræver kvalitet i form af faglige kompetencer, koordinering, kommunikation og kontinuitet. Regionsterapeutrådet vurderer, at de ergo og fysioterapeutiske initiativer kan befordre: At alle indlagte sikres en træningsindsats under indlæggelse på en medicinsk afdeling, hvis indlæggelsesdiagnosen betinger dette At patienternes funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forbindelse med bolig bliver vurderet i forbindelse med patientens indlæggelse At patienter med et terapeutisk vurderet behov kan få et kvalitetsløft i patientforløbet ved en tidlig planlagt, målrettet fysisk træning og aktivitet, hvor ergo og fysioterapeuter kan være ansvarlige for den fysiske træning og aktivitet og være koordinator for den multidisciplinære indsats over for patienten At patienternes funktionsevne kortlægges, så det bliver tydeligt for plejepersonalet, hvad patienten selv kan, og hvad patienten skal have hjælp til. Dette vil kunne aflaste det travle plejepersonale og understøtte patientens egenomsorg Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 2

3 At patienterne forbedrer eller undgår fald i funktionsevnen under indlæggelse og i forbindelse med udskrivelsen, så de kan udskrives til den vanlige bolig med mindst mulig forbrug af offentlige ressourcer. At patienterne rettidigt får udleveret de mest hensigtsmæssige personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig Et kvalitetsløft i genoptræningsplanerne, som vil tilvejebringe et godt grundlag for patientens videre træningsforløb i kommunen En reduktion i de økonomiske udgifter ved at nedbringe liggedage, genindlæggelser og øge antallet af udskrivelser til egen bolig, hvor patienten har mindst mulig brug af offentlige ressourcer En øget kvalitet i det multidisciplinære/tværfaglige samarbejde omkring patienten Et sammenhængende patientforløb, fremme De gode overgange ved at sikre kontinuiteten i patientens fysiske træning og aktivitet mellem kommune og sygehus Ved opgaveglidning at reducere konsekvenserne af for få læger og sygeplejersker på de medicinske afdelinger 2. Anbefalinger Ergo og fysioterapeutiske initiativer over for den medicinske patient og på de medicinske afdelinger: Screening af medicinske patienter i forbindelse med indlæggelse på akut modtageafdeling eller anden medicinsk afdeling med henblik på at vurdere patientens funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forbindelse med bolig Screening med henblik på at kortlæge patientens funktionsevne, så det bliver tydeligt for plejepersonalet, hvad patienten selv kan, og hvad patienten skal have hjælp til. Dette vil kunne aflaste det travle plejepersonale og understøtte patienternes egenomsorg. Ergo og fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering, hvor det under screeningen er vurderet relevant, med henblik på tidligt under patientens indlæggelse at igangsætte en planlagt, målrettet fysisk træning og aktivitet. Ergo og fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering, hvor det under screeningen er vurderet relevant, med henblik på tidligst muligt at opstarte en genoptræningsplan, så den kan anvendes målrettet i den fysiske træning under indlæggelsen og være et godt grundlag for den fortsatte træning i kommunen. Terapeuterne motiverer patienterne til at være mere aktive under indlæggelsen samt sikrer, at patienterne er fysisk aktive. Terapeuterne kan være koordinator for de respektive faggrupper i forhold til patienternes fysiske aktivitet under indlæggelsen. En indsats som i dag er nødvendig, da patienterne er meget fysisk passive under indlæggelse på de medicinske afdelinger. Ved denne indsats undgår man, at patienterne bliver fysisk inaktive under indlæggelsen og dermed forringer deres funktionsevne, så de ikke kan sendes hjem til egen bolig. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 3

4 Ved fremskudt kommunal visitation er terapeuten en vigtig samarbejdspartner og sparringspartner for at kvalificere den gode overgang med hensyn til kontinuitet i træningen og med hensyn til rettidig udlevering af de mest hensigtsmæssige personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. Følge-hjem ordninger: Man kunne udbygge denne funktion på alle de andre sygehuse i regionen. Terapeuten vil være en kvalificeret samarbejdspartner i følge-hjem ordningen og kunne bidrage til kvalitet, kontinuitet og kommunikation i forbindelse med patientens overgang fra sygehus til hjem, både i relation til funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. Deltage i opgaveglidning, idet terapeutgruppen kan overtage nogle af lægernes og sygeplejerskernes funktioner. Her tænkes på undersøgelse af patientens kognitive og funktionsmæssige problemer, koordinatorfunktionen, fremskudt visitation, følge-hjem ordninger. Evidensen viser, at fysisk træning og aktivitet af den medicinske patient har effekt på muskelstyrke, kondition og balance. Det er faktorer, som har stor indflydelse på deres funktionsevne. Ud fra evidensen ses, at en øget multidisciplinær indsats omkring fysisk træning og aktivitet under indlæggelsen kan reducere indlæggelsestiden med cirka 1 døgn og hermed reducere hospitalsomkostningerne til de medicinske patienter. Samtidig vil der for hver 16. patient, der udskrives, sendes en mere hjem til eget hjem i stedet for til beskyttet bolig eller plejehjem, og med et kvalitetsløft i overgangene vil det være med til at nedbringe antallet af genindlæggelser. Afslutningsvis vil Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland anbefale en dybere udredning, hvis nogle af de nævnte aktiviteter ønskes implementeret. Terapeuterne vurderer, at det er nødvendigt og samfundsøkonomisk en fordel at øge de terapeutiske initiativer over for den medicinske patient, og gruppen er derfor parat til at igangsætte et projekt for at afprøve et eller flere af ovennævnte forslag. Det vil kræve en mere uddybende beskrivelse. En øget terapeutisk indsats vil kræve en nærmere udredning i forhold til ressourceforbruget, da den nuværende dimensionering af terapeutressourcer på de medicinske afdelinger ikke vil kunne dække en øget aktivitet på det medicinske område. 3. Baggrund I dag er der på sygehusene politisk fokus på kirurgiske patienter og pakkeforløb for kræft- og hjertepatienter med henblik på at øge produktivitet, effektivitet og kvalitet i patientbehandlingen, og inden for disse områder skal sygehusene samtidig leve op til behandlingsgarantier. Sengepladserne på de medicinske afdelinger er reduceret, ifølge Sundhedsstyrelsen 2 med 13 % siden 2001, samtidig er antallet af medicinske patienter, som indlægges på medicinske afdelinger steget med i 2008, svarende til 13 %, hvilket har resulteret i overbelægning på afdelingerne 2. Det er nogle af de faktorer, som har medført, at det medicinske område er blevet underdimensioneret. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 4

5 Med udgangspunkt i accelererede patientforløb er det blevet en større udfordring at kvalificere overgangene fra den ene sektor til den anden. Det stiller større krav til kommunikation, koordination, kontinuitet og kvalitet i udskrivelsen og i planlægningen af målrettede patientforløb for den almene medicinske patient. De almene medicinske patienter er ofte ældre borgere (>65 år), ressourcesvage og med et komplekst sygdomsbillede pga. flere diagnoser og en eller flere kroniske sygdomme Dette medfører, at de sjældent har et forudsigeligt og ukompliceret patientforløb under indlæggelse og i forbindelse med udskrivelsen. På grund af en høj alder har de ofte et lavt funktionsniveau, de har en lav eller meget lav reservekapacitet, hvilket betyder, at en indlæggelse kan have alvorlige konsekvenser for deres funktionsevne. Det kan medføre, at de får problemer med dagligdags aktiviteter, som er nødvendige for selvstændig livsførelse. I forhold til fysisk træning og aktivitet forventer ergo- og fysioterapeuterne i Region Nordjylland, at man med en øget indsats vil kunne forbedre behandlingen af den almene medicinske patient. Der er komplicerede patientforløb, og patienterne er ofte under indlæggelsen for fysisk passive. Med den nuværende bemanding på de medicinske afdelinger, er der ikke tid til at assistere de fysisk svage patienter med gangtræning og andre aktiviteter, der kan vedligeholde deres styrke, kondition og balance. Udviklingen inden for de medicinske afdelinger går mod accelererede patientforløb og ambulant aktivitet 1. Accelererede patientforløb fordrer, at faggruppernes kompetencer er til stede, herunder de ergo - og fysioterapeutiske kompetencer, for at nedbringe antallet af liggedage. Udviklingen viser også, at de medicinske patienter er blevet svingdørspatienter. I dag bliver mere end hver 5. patient inden for få uger genindlagt. Ved udskrivelsen fra afdelingen har patientens funktionsevne og den sociale dimension måske ikke vejet tungt i vurderingen af patientens egnethed til at blive udskrevet, man har derimod mere tænkt på helbredelse af patientens sygdom 4. I Dagens Medicin 1 kan man læse om gode eksempler på, hvad man kan gøre for at kvalificere behandlingen af den almene medicinske patient under indlæggelsen, og hvad man kan gøre for at formidle gode overgange ved udskrivelsen fra sygehuset for at forhindre unødvendige genindlæggelser. Eksemplerne er bl.a.: Fælles akut- modtageenheder (FAME) Subakut dagsafsnit med samme dags udredning Fremskudt kommunal visitation - planlægger udskrivningen bedst muligt Følge-hjem ordning Med Sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner har man forsøgt at bedre udskrivningsforløbene. Sundhedsaftalerne bidrager til et tydeligt aftalegrundlag mellem parterne, men det er ikke tilstrækkeligt med henblik på at sikre gode overgange og sammenhængende patientforløb. Det kræver kommunikation, kontinuitet og koordination mellem sektorerne og en planlagt, aktiv, målrettet indsats tidligt i patientforløbet. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 5

6 Implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel skal sikre kvalitet i patientforløbene og i standard Rehabilitering står: Patienters rehabiliteringsbehov vurderes, og ved behov tilbydes en rehabiliteringsindsats. I denne standard, under indikator 2, skal der foreligge planer for rehabiliteringen, der skal beskrives mål, tidsramme og plan for revurdering af behov 5. Terapeuterne kan ikke klare opgaverne alene. Det kræver en multidisciplinær/tværfaglig indsats over for denne patientgruppe, som har en kompleks problemstilling. Alle faggrupperne skal med hver deres faglige kompetencer bidrage til at kvalificere patientforløbene, og med dette forslag vil Regionsterapeutrådet gøre opmærksom på, hvor ergo- og fysioterapeuter kan bidrage til at kvalificere patientforløbene. 4. Målgruppen for et evt. styrket ergo - og fysioterapeutisk initiativ over for den almene medicinske patient Målgruppen er den almene medicinske patient, som indlægges på den brede eller specialiserede medicinske afdeling. Patienter med apopleksi er ikke inkluderet, da diagnosegruppen er inddraget i Den Danske Kvalitetsmodel. Ligeledes inddrages reumatologiske patienter ikke. 5. Initiativer ud fra evidens og erfaring Terapeutisk screening af den medicinske patient under indlæggelse med henblik på tidligt at igangsætte fysisk træning og aktivitet Terapeuterne vurderer, at patientforløbet kunne kvalificeres med en terapeutisk screening umiddelbart efter patientens indlæggelse og ved behov blive suppleret med en undersøgelse og vurdering med henblik på: At vurdere patientens funktionsevne og dennes behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. At iværksætte en tidlig indsats med fysisk træning og aktivitet for at forbedre eller forebygge fald i patientens funktionsevne, så patienten kan udskrives til sin vanlige bolig med mindst mulig forbrug af offentlige ressourcer. Tidligst muligt efter indlæggelsen at opstarte en genoptræningsplan (GOP), så den kan fremme kvaliteten og kontinuitet i den fysiske træning og aktivitet under patientforløbet og være et godt grundlag for den fortsatte træning i kommunen. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 6

7 Evidens for og erfaringer med fysisk træning og aktivitet af den medicinske patient under indlæggelse (se bilag 1) Der er stærk evidens for, at sygdom og deraf følgende sengeleje har store konsekvenser for de fysiologiske processer i kroppen, det påvirker især muskelstyrken og konditionen. Det er bevist, at muskelmassen reduceres, især i benene, efter få dages sengeleje, hvilket betyder en nedsat muskelstyrke svarende til 20 % ved den første uges sengeleje 6. Det er også bevist, at muskelstyrken i lårmusklen bliver reduceret % efter 3 ugers sengeleje 7. Ligeledes påvirkes konditionen under sengeleje. Et studie viser, at tre ugers sengeleje medfører et fald i konditionen og arbejdsevnen, som svarer til 30 års aldring 8. Der er således solid evidens for, at få dages sengeleje kan føre til betydelig reduktion af funktionsevnen hos den medicinske patient, og især hos den ældre patient, da deres reservekapacitet er meget lav. Et dansk tværsnitsstudie fandt, at 65-årige henholdsvis 85-årige utrænede kvinder i gennemsnit havde et kondital på 22 henholdsvis Ved et kondital på 15 er trappegang en maksimal præstation, og reduceres konditionen til 11 vil man som regel være afhængige af andres hjælp. En uges sengeleje for en 85-årig kvinde kan betyde, at hendes kondital falder fra 15 til To udenlandske studier har påpeget, at ældre med kondital eller derunder angiver at have problemer med dagligdags aktiviteter, som er nødvendige for selvstændig livsførelse Morton ET al. 13 har i et Cochrane review fra januar 2007 vist, at træning alene ingen effekt havde, men at en multidisciplinær indsats omkring fysisk aktivitet og træning under indlæggelsen kunne reducere indlæggelsestiden med cirka 1 døgn, reducere hospitalsomkostningerne med ca kr. pr. patient samt øge antallet af patienter udskrevet til eget hjem. Det viste også, at for hver 16 patienter, som tilbydes fysisk aktivitet og træning under indlæggelsen, udskrives en mere til eget hjem. Dette review viser, at der er en økonomisk gevinst ved at igangsætte fysisk træning og aktivitet tidligt under indlæggelse. Robertson et al. 14 har i en metaanalyse inkluderende 1016 hjemmeboende ældre +65-årige vist, at styrke- og balancetræning kan reducere antallet af fald og faldrelaterede skader hos den ældre medicinske patient med 35 %. Samme undersøgelse viser, at interventionen er omkostningsneutral. Evidensen viser, at en tidlig indsats med fysisk træning og aktivitet over for den ældre medicinske patient er nødvendig for at vedligeholde funktionsevne eller undgå tab af funktionsevne. Det er især muskelstyrken, konditionen og balancen som mærkbart påvirkes. En tidlig igangsat fysisk træning og aktivitet under indlæggelse med en multidisciplinær indsats modvirker effekten af fysisk inaktivitet, og der kan være en samfundsøkonomisk gevinst. I Vejle Amt har man i 2003 og 2004 erfaringer med terapeutisk screening af nyindlagte medicinske patienter efterfulgt af fysisk træning under indlæggelse (se bilag 2) patienter blev terapeutisk screenet, der svarede til % af indlagte medicinske patienter i denne periode, dog ikke apopleksipatienter Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 7

8 Formålet med den styrkede indsats over for den medicinske patient var: At alle indlagte sikres en træningsindsats under indlæggelse på en medicinsk afdeling, hvis indlæggelsesdiagnosen betinger dette. At alle indlagte patienter bevarer deres funktionsevne og niveau under indlæggelse på en medicinsk afdeling. Patienterne fik ved indlæggelsen tilknyttet en terapeut, der screenede patienterne til 3 grupper: 1) ingen behov for terapeutisk indsats, 2) patienter med behov for vejledning ved plejepersonale eller terapeuter til vedligeholdelse af funktionsevnen under indlæggelse og 3) patienter med terapeutisk træning under indlæggelse. Screeningsordningen blev gennemført over 9 måneder, hvor alle patienter på medicinsk afdeling blev screenet. 40 % af 1200 patienter havde behov for yderligere vejledning eller for at få et sammensat træningsprogram. Terapeuterne brugte i snit 7 minutter til screeningen, 1 time på de patienter, der havde brug for vejledning og instruktion og 3½ time på de patienter, der skulle have hjælp til træning 16. Resultatet var, at 9 ud af 10 patienter, der typisk var mellem 75 og 85 år, bevarede eller forbedrede deres funktionsevne, mens de var indlagt De gode eksempler fra Dagens Medicin - Hvordan kan ergo og fysioterapeuter være en aktiv medspiller i det almene medicinske patientforløb? 1. Fælles akut-modtageenheder (FAME) med fokus på den medicinske patient/et generelt modtageafsnit. På disse afdelinger kan terapeuterne ved en screening vurdere patientens funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. Hermed deltager ergo og fysioterapeuter i udredningen af patienten således, at det ikke kun bliver en udredning med fokus på sygdommen - men også med fokus på patientens funktionsevne. 2. Fremskudt kommunal visitation - planlægger udskrivningen bedst muligt Denne funktion er allerede oprettet på sygehusene i Aalborg og i Hobro og kunne med fordel spredes til alle medicinske afdelinger på de øvrige sygehuse i regionen. Her vil terapeuten være en vigtig samarbejdspartner og sparringspartner for at kvalificere den gode overgang med hensyn til kontinuitet i træningen og med hensyn til rettidig udlevering af de mest hensigtsmæssige personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. 3. Følge-hjem ordning Terapeuterne vil være en kvalificeret samarbejdspartner i følge-hjem ordningen og kan bidrage til kvalitet, kontinuitet og kommunikation i forbindelse med patientens overgang fra sygehus til hjem, både i relation til funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 8

9 4. Deltage i opgaveglidning, idet terapeutgruppen kan overtage nogle af lægernes og sygeplejerskernes funktioner. Her tænkes på undersøgelse af patientens kognitive og funktionsmæssige problemer, koordinatorfunktionen, fremskudt visitation, følge-hjem ordninger. 6. Konklusion På baggrund af evidens, erfaringer fra andre sygehuse og De gode eksempler på initiativer på medicinske afdelinger i Danmark vurderer Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland, at ergo og fysioterapeuters kan være med til at løse udfordringerne på de medicinske afdelinger. De kan bidrage med: En screening af patienten tidligt i indlæggelsesforløbet med henblik på en vurdering af patientens funktionsevne og dennes behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. En undersøgelse og vurdering, hvis screeningen viser, at patienten har behov for fysisk træning og aktivitet under indlæggelse. En tidlig indsats med fysisk træning og aktivitet for at forbedre eller forebygge fald i patientens funktionsevne, så patienten kan udskrives til sin vanlige bolig med mindst mulig forbrug af offentlige ressourcer. At fremme kvaliteten og kontinuiteten i den fysiske træning og aktivitet og formidle gode overgange ved hjælp af genoptræningsplaner og rekruttering af nødvendige hjælpemidler. At sikre gode overgange ved at deltage i følge-hjem ordninger og være samarbejdspartner og sparringspartner for den fremskudte kommunale visitation. Regionsterapeutrådet vurderer, at de ergo og fysioterapeutiske initiativer kan befordre: At alle indlagte sikres en træningsindsats under indlæggelse på en medicinsk afdeling, hvis indlæggelsesdiagnosen betinger dette. At patienternes funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forbindelse med bolig bliver vurderet i forbindelse med patientens indlæggelse. At patienter med et terapeutisk vurderet behov kan få et kvalitetsløft i patientforløbet ved en tidlig planlagt, målrettet fysisk træning og aktivitet, hvor ergo og fysioterapeuter kan være ansvarlige for den fysiske træning og være koordinator for den multidisciplinære indsats over for patienten. At patienternes funktionsevne kortlægges, så det bliver tydeligt for plejepersonalet, hvad patienten selv kan, og hvad patienten skal have hjælp til. Dette vil kunne aflaste det travle plejepersonale og understøtte patientens egenomsorg. At patienterne forbedrer eller undgår fald i funktionsevnen under indlæggelse og i forbindelse med udskrivelsen, så de kan udskrives til den vanlige bolig med mindst mulig forbrug af offentlige ressourcer. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 9

10 At patienterne rettidigt får udleveret de mest hensigtsmæssige personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. Et kvalitetsløft i genoptræningsplanerne, som vil tilvejebringe et godt grundlag for patientens videre træningsforløb i kommunen. En reduktion i de økonomiske udgifter ved at nedbringe liggedage, genindlæggelser og øge antallet af udskrivelser til egen bolig, hvor patienten har mindst mulig brug af offentlige ressourcer. En øget kvalitet i det multidisciplinære/tværfaglige samarbejde omkring patienten. Et sammenhængende patientforløb, fremme De gode overgange ved at sikre kontinuiteten i patientens fysiske træning og aktivitet mellem kommune og sygehus. Ved opgaveglidning at reducere konsekvenserne af for få læger og sygeplejersker på de medicinske afdelinger. 7. Den terapeutiske normering inden for det medicinske område I bilag 3 er angivet de terapeutiske normeringer på de medicinske afdelinger på sygehusene i Region Nordjylland. De respektive afdelinger, som normeringerne dækker, er angivet i bilag Afslutning Ergo- og fysioterapeuterne på regionens sygehuse vurderer, at de medicinske afdelinger er underdimensionerede i forhold til den øgede indsats med screening, undersøgelse og vurdering, fysisk træning og aktivitet samt ergo og fysioterapeutiske indsats i forhold til overgangene. Ergo- og fysioterapeuterne vurderer, at den fysiske træning og aktivitet af de medicinske patienter kan forbedres under patienternes indlæggelse ved en øget tværfaglig indsats, hvor ergo- og fysioterapeuter kan koordinere indsatsen over for den enkelte patient mhp. at forbedre eller forbygge fald i patienternes funktionsevne. Det vil medføre, at patienterne kan klare daglig livsførelse i eget hjem længst muligt og dermed koste samfundet færre økonomiske ressourcer. Afslutningsvis vil Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland, anbefale en dybere udredning i samarbejde med de medicinske afdelinger, hvis nogle af de nævnte aktiviteter ønskes implementeret. Terapeuterne vurderer, at det er nødvendigt og samfundsøkonomisk en fordel at øge de terapeutiske initiativer over for den medicinske patient, og gruppen er derfor parate til at igangsætte et projekt for at afprøve et eller flere af ovennævnte forslag. Det vil kræve en nærmere uddybende beskrivelse. En øget terapeutisk indsats vil kræve en nærmere udredning i forhold til ressourceforbruget, da den nuværende dimensionering af terapeutressourcer på de medicinske afdelinger ikke vil kunne dække en øget aktivitet på det medicinske område. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 10

11 9. Anbefalinger Ergo og fysioterapeutiske initiativer over for den medicinske patient og på de medicinske afdelinger: Screening af medicinske patienter i forbindelse med indlæggelse på akut modtageafdeling eller anden medicinsk afdeling med henblik på at vurdere patientens funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forbindelse med bolig. Screening med henblik på at kortlæge patientens funktionsevne, så det bliver tydeligt for plejepersonalet, hvad patienten selv kan, og hvad patienten skal have hjælp til. Dette vil kunne aflaste det travle plejepersonale og understøtte patienternes egenomsorg. Ergo og fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering, hvor det under screeningen er vurderet relevant, med henblik på tidligt under patientens indlæggelse at igangsætte en planlagt, målrettet fysisk træning og aktivitet. Ergo og fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering, hvor det under screeningen er vurderet relevant, med henblik på tidligst muligt at opstarte en genoptræningsplan, så den kan anvendes målrettet i den fysiske træning under indlæggelsen og være et godt grundlag for den fortsatte træning i kommunen. Terapeuterne motiverer patienterne til at være mere aktive under indlæggelsen samt sikrer, at patienterne er fysisk aktive. Terapeuterne kan være koordinator for de respektive faggrupper i forhold til patienternes fysiske aktivitet under indlæggelsen. En indsats som i dag er nødvendig, da patienterne er meget fysisk passive under indlæggelse på de medicinske afdelinger. Ved denne indsats undgår man, at patienterne bliver fysisk inaktive under indlæggelsen og dermed forringer deres funktionsevne, så de ikke kan sendes hjem til egen bolig. Ved fremskudt kommunal visitation er terapeuten en vigtig samarbejdspartner og sparringspartner for at kvalificere den gode overgang med hensyn til kontinuitet i træningen og med hensyn til rettidig udlevering af de mest hensigtsmæssige personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. Følge-hjem ordninger: Man kunne udbygge denne funktion på alle sygehuse i regionen. Terapeuten vil være en kvalificeret samarbejdspartner i følge-hjem ordningen og kunne bidrage til kvalitet, kontinuitet og kommunikation i forbindelse med patientens overgang fra sygehus til hjem, både i relation til funktionsevne og behov for personlige hjælpemidler og hjælpemidler i forhold til bolig. Deltage i opgaveglidning, idet terapeutgruppen kan overtage nogle af lægernes og sygeplejerskernes funktioner. Her tænkes på undersøgelse af patientens kognitive og funktionsmæssige problemer, koordinatorfunktionen, fremskudt visitation, følge-hjem ordninger. Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 11

12 10. Bilag 1. Afrapportering om litteratursøgning i forbindelse med ønsket om en øget ergo - og fysioterapeutisk indsats på det medicinske område 2. Kort referat om evaluering af terapeutisk screening af indlagte medicinske patienter i Vejle Amt, 2003 og Ergo og fysioterapeutiske normeringer på sygehuse i Region Nordjylland 4. Oversigt over hvilke afdelinger på sygehusene i Region Nordjylland de ergo og fysioterapeutiske normeringer dækker Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 12

13 11. Referencer 1. Dagens Medicin, September 2009, nr Dagens Medicin, September 2009, nr.24.:oplysninger fra Sundhedsstyrelsen 3. Ekholm O et al.: Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987 (SUSY- 2005). København: Statens Institutnfor Filkesundhed, Sundhedsstyrelsen: Genindlæggelser af ældre i Danmark, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet: Den Danske Kvalitetsmodel for sygehusene, Appell HJ, Muscular atrophy following immobilisation. A review. Sport Med. 1990; 10: Suetta C, Magnusson SP, Beyer N et al. Effekt of strength training on muscle function in elderly hospitalized patients. Scand. j. Med. Sci. Sports 2007: 17: McGuire DK, Levine BD, Williamson JW, Snell PG, Blomqvist CG, Saltin B.,Mitchell JH. A 30years follow-up of the Dallas Bedrest and Training Study: II. Effect of age on cardiovascular adaption to execise training. Circulation 2001; 104: Puggaard L. Effects of training on functional performance in 65, 75 and 85 year-old woman: experiences deriving from community based studies in Odense, Denmark. Scand J Med Sci Sports 22003; 13: Puggaard L. Age-related decline in maximal oxygen capacity: consequences for performance of everyday activities. J Am Geriatr Soc 2005;53: Shephard RJ. Aging, physical activity and health. Champaign human Kineticss, Spirduso WW. Physical dimensions of ageing. Champaign: Human Kinetics, Morton Na, Keating JL, Jeffs K. Exercise for acutely hospitalises older medical patients. Cocharan database of systematic review Robertson et al. J. Am. Geriat. Soc. 2002; 50: Beyer N, Lund H., Klinge K.: Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering. Munksgaards Forlag: 16. Hansen Inge. Evaluering af terapeutisk screening af nyindlagte patienter. Fredericia-Kolding Sygehuse 2007 Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland 13

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Juni 2010 Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Alle patienter efterspørger overordnet: kvalitet, sammenhæng og inddragelse. De medicinske patienter er den dårligst stillede

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan En foreløbig version af projektbeskrivelsen er diskuteret med forsker Anette Ekmann

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer?

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Workshop: Værdige og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet for de ældre medicinske patienter hvad skal der til? DSKS, 14.1.2011 Mirjana

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Sammenfatning Henning Voss Louise Øhlenschlæger Christensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Hele

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com Bevæg dig bevar dig Lis Puggaard Frederikssund 2012 Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe sunde og raske, mens en tilsvarende stor gruppe vil være

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Resultater projekt KORE. Vi skaber bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade

Resultater projekt KORE. Vi skaber bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade Resultater projekt KORE Vi skaber bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade Erfaringer fra projektet Vi er tidligere i gang med planlægning i forløbene Vi udfærdiger,

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Evaluering af terapeutisk screening af nyindlagte medicinske patienter

Evaluering af terapeutisk screening af nyindlagte medicinske patienter Evaluering af terapeutisk screening af nyindlagte medicinske patienter af Inge Hansen Fysioterapeut Fredericia-Kolding Sygehuse Marts 2007 !" ## ##$ % &'(% ) )# )*+ ",+ $*+ #+ *+ - #+. ) * * #,-# ' *+

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler. Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut

Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler. Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler Geriatrisk

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

KOL-seminar i Region Syd 6. november 2008. Sammenhæng i KOLforløb: Hvad koordinatorer kan og ikke kan!

KOL-seminar i Region Syd 6. november 2008. Sammenhæng i KOLforløb: Hvad koordinatorer kan og ikke kan! KOL-seminar i Region Syd 6. november 2008 Workshop C: Sammenhæng i KOLforløb: Hvad koordinatorer kan og ikke kan! Sidsel Vinge cand.merc., ph.d. senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut siv@dsi.dk Slagplan!

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer nu og fremad. Jakob Kjellberg / DSI

Sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer nu og fremad. Jakob Kjellberg / DSI 1 Sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer nu og fremad Jakob Kjellberg / DSI Den helt sikre: Befolkningens fortid 2 Konsekvenserne er betydelige 1. Udviklingen ret sikker prognose 3 2010 2020 Fra 2010-2020:

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle samarbejde Koncerndirektør Anne Jastrup, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner KRÆFTFORLØB Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Behovsvurdering ved rehabilitering og palliation Samarbejde mellem de praktiserende

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014 UCSF Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning CIRE Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet og Herlev Hospital Mary Jarden Seniorforsker

Læs mere

Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning

Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning En gruppe ældre forbedrede muskelfunktionen markant efter eksplosiv styrketræning. Evnen til at aktivere musklerne hurtigt er vigtig for at forebygge

Læs mere

Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi?

Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi? Udredning af rehabiliteringsbehovet gennem hele forløbet Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi? Mødet med en neurologisk afdeling - den første kontakt

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Genoptræningsforløbsbeskrivelse. Morten Østergaard, Ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Genoptræningsforløbsbeskrivelse. Morten Østergaard, Ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen Genoptræningsforløbsbeskrivelse Morten Østergaard, Ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen Genoptræningsforløbsbeskrivelse (agenda) Hvad er en genoptræningsforløbsbeskrivelse Behov for genoptræningsforløbsbeskrivelser

Læs mere

Vurdering af kvaliteten af genoptræning på medicinske afdelinger i Danmark.

Vurdering af kvaliteten af genoptræning på medicinske afdelinger i Danmark. Vurdering af kvaliteten af genoptræning på medicinske afdelinger i Danmark. Af ergoterapeut, cand.scient.san. Mette M. Ravnholt, og Fysioterapeut, cand.scient.san. Jakob Lorentzen Adskillige studier belyser

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler 7. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere