Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl Frokost fra kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30"

Transkript

1 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl Frokost fra kl Bemærk, at mødet afholdes på Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, lokale 25, 9220 Aalborg Øst Tema: Skolepraktik, praktikpladssituationen. Besøg på Aalborg Handelsskole ved uddannelseskonsulent Torben Lindy Christensen m.fl.

2 2 Dagsorden: 1. Sager til beslutning Drøftelse og godkendelse af Kontrakt Drøftelse og beslutning om forslag til projekt om styrket partnerskabelse i Rådet Valg af formand og 2 næstformænd for perioden 1. juni maj Forslag om henvendelse til beskæftigelsesministeren om risiko for arbejdspladstab i Nordjylland som følge af reduktion af fiskekvoter, højere 'sukkerskatter' mv Temaer og sager til drøftelse Opfølgning på beskæftigelsesregionens møder med jobcentrene i 1. kvartal Evaluering af projekter iværksat af Rådet/ Beskæftigelsesregionen Opfølgning på/evaluering af den beskæftigelsespolitiske konference den 12. april Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering Brev fra beskæftigelsesministeren Udmelding af midler til beskæftigelsesrettede aktiviteter i Orientering om faktaark for alle nordjyske kommuner Gensidig orientering Orientering til pressen Eventuelt...25

3 3 1. Sager til beslutning 1.1 Drøftelse og godkendelse af Kontrakt 2013 A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen Hvert år udarbejdes en kontrakt mellem beskæftigelsesministeren/arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesrådet/beskæftigelsesregionen for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Som baggrund for udarbejdelse af kontrakten udmelder ministeren beskæftigelsespolitiske mål for det kommende år. Processen er i år blevet forrykket i forhold til tidligere, hvor kontrakten har kunnet godkendes primo marts. Men nu er målene meldt ud, og der er frist til den 1. juni for rådets/beskæftigelsesregionens indsendelse af kontrakten til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Kontrakten skal være et af grundlagene for kommunernes beskæftigelsesplaner for det kommende år. Derfor skal kontrakten beskrive de regionale, generelle og tværgående udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. På grund af den sene udmelding af ministermålene er de fleste jobcentre dog allerede langt i deres arbejde med beskæftigelsesplanerne for 2013, men på trods af det foreslås, at kontrakten straks udsendes, når den er godkendt. Ministeren har udmeldt følgende mål for 2012: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

4 4 Formandskabet har drøftet et udkast til Kontrakt 2013, som bygger på disse 4 mål og de udfordringer, som Rådet drøftede på konferencen på Mors i november 2011, på sit møde den 16. maj 2012 Udkast til kontrakt er opbygget som følger: Indledning De væsentligste udfordringer og muligheder i de kommende år. Her trækkes der dels på det seneste Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland. 1. halvår 2012 og dels på Analyserapporten. Ministerens mål for Under hvert af målene præsenteres Rådets strategi, som fastlagt i forlængelse af Rådets konference i november Rådets øvrige indsatsområder. Her præsenteres de tre sidste punkter i Rådets strategi nemlig Økonomi, Samspil mellem politikområderne og Resultatbaseret ledelse. Formandskabet havde følgende overordnede bemærkninger til udkastet: Kontraktudkastet skal kortes ned til max 15 sider, og kontrakten skal ikke have karakter af at være en rapport. Af forsiden skal det fremgå, at kontrakten indgås med Arbejdsmarkedsstyrelsen. I indledningen (under punkterne om hvordan Råd og BR understøtter jobcentrenes indsats) tilføjes: Bidrage aktivt til at udvikle beskæftigelsesindsatsen gennem forsøgsarbejde. Som en generel bemærkning tilføjes, at der skal være fokus på, at der er helhed i jobcentrenes indsats, og at indsatsen på et område ikke medfører en stigning på et andet område jf. tankegangen om de forbundne kar. Afsnittet Udfordringer og muligheder i 2013 forkortes kraftigt. Det tilføjes, at samarbejdet med sygehusene skal styrkes for at sikre, at borgere, som modtager offentlig forsørgelse, kommer hurtigere i gang og undgår lange passive perioder. I Kontrakten er der følgende forslag til resultatmål: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Målet skal sætte fokus på uddannelsesgraden, men der endnu ikke tilgængelige data, som belyser uddannelsesgraden, så der kan fastsættes et niveau endnu. Formandskabet havde følgende bemærkninger til beskrivelsen af mål 1:

5 5 Indledningsvis refereres der til 95 % målsætningen og status for denne indsats. Der skal gøres opmærksom på, at der er mange, der har en uddannelse. Ungegruppen består både af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Dette skal nævnes. Det skal nævnes, at der er mange, der har problemer ud over ledighed, herunder at der er mange unge med psykiske problemer. Det skal nævnes, at det er vigtigt, at der kommer et bedre flow mellem de forskellige instanser, som arbejder med de unge. Det er vigtigt, at de unge kommer hurtigt gennem systemet. Figuren på side 8 udgår, fordi den er svær at forstå. Side 10: Beskæftigelsesrådets konference De unge. Hvad ved vi, hvad er vi i gang med og hvilke initiativer og hvilken viden mangler. Afholdes gerne i efteråret 2012 det vil sige, at der ikke nødvendigvis ventes til begyndelsen af Mål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til personer i december 2013, svarende til et fald på 10 % fra december 2011 til december (bemærk, at det faktiske tal for antal langtidsledige i december 2013 ikke er endeligt, fordi tilgangsstatistikken endnu ikke er renset for tilgang til ledighedsydelse og fleksjob). Der er tale om et meget ambitiøst forslag, da tilgangen i 2011 har været stigende. Imidlertid har alle jobcentre fokus på førtidspension og det må forventes, at tilgangen kan bremses op i løbet af 2012, så der med udgangen af 2013 vil kunne registreres et fald i tilgangen. Konsekvenserne af en eventuel førtidspensionsreform er ikke indeholdt i ovenstående. Formandskabet havde følgende bemærkninger til beskrivelsen af mål 2: Indledningsvis præciseres det, at forudsætningen for mål og strategi er, at det er samme lovgivning. Tal og figurer justeres med de nye tal udsendt af arbejdsmarkedsstyrelsen. Det tilføjes, at samspillet mellem jobcentrene og sygehus- samt sundhedsvæsenet skal styrkes. Med hensyn til målet fastholdes det, at jobcentrenes indsats forventes at medføre et fald i tilgangen til førtidspension på 10 %. De faktiske tal for målet justeres med de nye tal fra styrelsen, og de historiske tal justeres, så tilgangen for de unge under 40 reduceres med 75 %. På side 14 fremhæves bemærkningerne vedrørende cost / benefit analysen.

6 6 Mål 3: Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 20 pct. fra december 2011 til december Det foreslås, at målet suppleres med følgende bemærkning: Forudsætningen for, at målet kan betragtes som opfyldt, er, at faldet i antal langtidsledige ikke skyldes, at ledige har mistet dagpengeretten. Det skal overvejes, hvordan dette kan belyses. Der har været et fald i antallet af langtidsledige i 2011, hvilket i takt med stadig bedrede konjunkturer må forventes at fortsætte i både 2012 og Formandskabet havde følgende bemærkninger til beskrivelsen af mål 3: Det skal nævnes, at der både er langtidsledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Problemstillingen omkring dagpengemodtagere, som risikerer at tabe deres dagpengeret, skal betones. Og det skal fremgå, at der skal være særlig fokus på de udfaldstruede, og at indsatsen for denne gruppe skal intensiveres. Der indsættes dog ikke tal om forbrug af dagpengeklip, fordi statistikken stadig er for usikker, og fordi problemstillingen er kompleks. Med hensyn til målet fastholdes et fald på 20 % fra december 2011 til december Det skrives ind, at den seneste ledighedsprognose peger på et fald på 6,8 % i ledigheden fra december 2011 til december Mål 4 (som er kvalitativt): Beskæftigelsesrådet vil på det årlige møde med de lokale beskæftigelsesråd drøfte jobcentrets samarbejde med de lokale virksomheder. Beskæftigelsesregionen vil på et af de årlige opfølgningsmøder i jobcentrene sætte samarbejdet med de lokale virksomheder på dagsordenen. Det vil være vanskeligt at opstille et mere konkret sammenfattende regionalt mål, da jobcentrene jo har frie hænder til at fastsætte deres konkrete mål for virksomhedsindsatsen. Imidlertid kunne man som indikatorer på dette mål f.eks. have, at færre virksomheder skal vurdere, at det er vanskeligt at tilvejebringe arbejdskraft med de rette kompetencer; at flere deltager i og efterfølgende får ordinær beskæftigelse efter jobrotationsprojekter; og at flere virksomheder stiller pladser til rådighed for de udsatte ledige. Der lægges op til en drøftelse af, om der skal opstilles indikatorer, som rådet løbende vil følge op på i forhold til virksomhedsindsatsen - udover det mere brede mål ovenfor.

7 7 Formandskabet havde følgende bemærkninger til beskrivelsen af mål 4: På side 20 indsættes, at Rådet og regionen vil sætte særlig fokus på virksomhedernes rummelighed. På side 20 indsættes, at Rådet og regionen vil indsamle og sprede viden og erfaringer med hensyn til, hvordan jobcentrene administrerer samarbejdet og kontakten til virksomhederne. Udkastet til Kontakt 2013 er justeret jævnfør ovenstående bemærkninger fra Formandskabet. Formandskabet har ønsket udkastet forelagt i revideret form inden udsendelse til Rådet. Derfor eftersendes udkastet til Kontrakt 2013 (bilag 1.1.2). C. Indstilling: Det indstilles, at Rådet drøfter og godkender udkastet til Kontrakt 2013 D. Bilag: Bilag: Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for Revideret udkast til Kontrakt 2013 (eftersendes)

8 8 1. Sager til beslutning 1.2 Drøftelse og beslutning om forslag til projekt om styrket partnerskabelse i Rådet A. Hvorfor behandles sagen?. På det forrige rådsmøde drøftede Rådet kort et forslag fra Formandskabet om at iværksætte et projekt vedrørende partnerskabelse i Rådet. Formålet skulle være at engagere de ressourcer, som Rådets medlemmer har at byde ind med i Rådsarbejdet for dermed at få bedre drøftelser og bedre initiativer fra Rådet. Efterfølgende har Formanden og sekretariatet afholdt møde med Peter W. Larsen PartnershipConsulting, som har udarbejdet vedlagte projektskitse, som er drøftet i Formandskabet og nu fremlægges til godkendelse i Rådet. B. Kort beskrivelse af sagen Peter W. Larsen vil på mødet præsentere projektet. Formålet med projektet skulle som sagt være at engagere de ressourcer, som Rådets medlemmer har at byde ind med i Rådsarbejdet for dermed at få bedre drøftelser og bedre initiativer fra Rådet. Projektet har fire faser: Indsamling af informationer om Rådets arbejde, interviews med Rådsmedlemmer m.fl., analyse af indsamlede data, og præsentation og drøftelse af resultater. Det indebærer, - at Formandskabets medlemmer på formøderne forud for næste rådsmøde den 31. maj 2012 drøfter, hvem der udpeges til at deltage i projektet som interviewpersoner, så Rådet efterfølgende kan godkende projektet - at Peter W. Larsen umiddelbart efter Rådsmødet kan indgå kontrakt med Beskæftigelsesregionen om projektets økonomi (antageligt i størrelsesordenen kr., som finansieres af midlerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter eller eventuelt efter ansøgning fra BER s centrale pulje) - at Peter W. Larsen straks derefter går i gang med projektets fase 1 (indsamling af dokumentation) - at Peter W. Larsen i løbet af juni indgår aftale om interviews med de udpegede og gennemfører interviewene hen over sommeren

9 9 (Formandskabet har drøftet forslaget og har overvejet, om man skulle udskyde fase 2 til efter sommerferien, når der forventeligt er lidt mere klarhed over resultaterne af trepartsforhandlingerne.) - at Peter W. Larsen i august og september analyserer de indhentede data og præsenterer resultaterne for Formanden/Formandskabet, og - at Rådet på konferencen den oktober 2012 grundigt drøfter analysens resultater og anbefalinger til tilrettelæggelse af Rådets arbejde fremover. C. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter og godkender projektskitsen og herunder tager stilling til, om interviewene skal afvente trepartsforhandlingerne. Det indstilles desuden, at det tilkendegives, hvem der stiller sig til rådighed som interviewpersoner i forbindelse med projektet. D. Bilag Projektforslag til Partnerskabelse i Beskæftigelsesrådet Nordjylland

10 10 1. Sager til beslutning 1.3 Valg af formand og 2 næstformænd for perioden 1. juni maj 2014 A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen I henhold til forretningsordenen skal der pr. 1. juni 2012 vælges formand og næstformænd for de kommende to år. Rådets Formandskab består af formanden, Erik H. Andersen, 1. næstformand Egon Sørensen og 2. næstformand Thomas Krarup. Valgperioden udløber med udgangen af maj måned 2012,og der skal vælges et nyt Formandskab, som tiltræder 1. juni der skal vælges en formand, en 1. næstformand og en 2. næstformand. C. Indstilling Det indstilles, at Rådet vælger et nyt Formandskab. D. Bilag Forretningsorden for Beskæftigelsesrådet Nordjylland

11 11 1. Sager til beslutning 1.4 Forslag om henvendelse til beskæftigelsesministeren om risiko for arbejdspladstab i Nordjylland som følge af reduktion af fiskekvoter, højere 'sukkerskatter' mv A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen På foranledning af den seneste tid debat om begrænsning af fiskekvoter, forøgelse af sukkerafgift mv. har formandskabet drøftet et forslag om at rette henvndelse til beskæftigelsesministeren. Den omtalte reduktion af tobiskvoten kan få betydelige beskæftigelsesmæssige konsekvenser i de nordjyske fiskeribyer, fordi det vil betyde reduktion af ansatte i fiskeriet, i fiskeindustrierne og i afledede erhverv. Tilsvarende gælder, hvis sukkerskatten sættes op. Det vil også ramme nærings- og nydelsesmiddelvirksomheder i Nordjylland, som på grund af for høje priser og omkostninger mister omsætning og dermed må reducere i medarbejderstyrken. Nordjylland har en erhvervsstruktur, som i højere grad end andre regioner er baseret på landbrug, fiskeri og nærings- og nydelsesmiddelindustri og heraf afledte arbejdspladser. De to omtalte initiativer rammer især disse erhverv, og derved vil Nordjylland blive særligt hård ramt beskæftigelsesmæssigt, hvis de bebudede stramninger gennemføres. Derfor foreslår Formandskabet, at Rådet skriver til beskæftigelsesministeren for at henlede opmærksomheden herpå. Derudover foreslår Formandskabet, at ministeren tager initiativ til at Rådet bliver høringspart, når der centralt overvejes beslutninger, som kan have negative beskæftigelseskonsekvenser for regionerne.

12 12 C. Indstilling Det indstilles, at Rådet beslutter at sende vedlagte forslag til brev til beskæftigelsesministeren. D. Bilag Forslag til brev til beskæftigelsesministeren

13 13 2. Temaer og sager til drøftelse 2.1 Opfølgning på beskæftigelsesregionens møder med jobcentrene i 1. kvartal 2012 A. Hvorfor behandles sagen? Ifølge den sædvanlige kadence præsenteres Rådet for resultaterne af de møder, som beskæftigelsesregionen har holdt med hvert enkelt jobcenter i det foregående kvartal. Notatet skal give Rådet et billede af de udfordringer, som jobcentrene har i forhold til ministerens mål. B. Kort beskrivelse af sagen Beskæftigelsesregionen har i første kvartal afholdt møder med alle nordjyske jobcentre. Som sædvanligt har vi udarbejdet en opfølgningsrapport for hvert jobcenter til møderne, hvor vi analyserer indsatsen i forhold til ministerens mål m.v. I opfølgningsrapporten er der formuleret en række spørgsmål til hvert enkelt jobcenter, som vi gerne har villet drøfte på mødet. Efter mødet har beskæftigelsesregionen så suppleret opfølgningsrapporten med de svar/kommentarer, som jobcentret er kommet med. Disse svar danner baggrund for et opsamlende notat, som vedlægges som bilag På mødet vil beskæftigelsesregionen kort efter ønske fra formandskabet gennemgå notatet tværgående og tematisk med fokus på blandt andet revalidering, unge og forsøgsprojekter C. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter og tager opsamlingen til efterretning. D. Bilag: Opsamling på møderunden til jobcentrene i 1. kvartal 2012.

14 14 2. Temaer og sager til drøftelse 2.2 Evaluering af projekter iværksat af Rådet/Beskæftigelsesregionen A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen Når projekter iværksat fra puljen til beskæftigelsesrettede aktiviteter eller langtidsledighedspuljen afsluttes, er det aftalt, at Rådet får en kort evaluering specielt med henblik på at følge op på, om projekterne har haft effekt i forhold til jobcentrets indsats. Der fremlægges denne gang to projekter. Projekt På vej mod intensiv aktivering i Brønderslev Kommune sammen med Markman blev iværksat for at skabe et erfaringsgrundlag for, hvilken effekt det har for langtidsledige, når der anvende en mere intensiv indsats end jobcentret sædvanligvis anvender. Pointen i forløbet har været, at indsatsen skal følge borgeren og at det ikke er forsørgelsesgrundlaget, der er bestemmende for den indsats, der skal ydes. Dette skal ses i lyset af, at det forventes, at sygemeldinger blandt ledige vil blive et stigende problem i forbindelse med, at den toårige dagpengeperiode indfases. Hovedkonklusionerne af projektet var: Tidlig screening i forhold til af ledige: Generelt viser læringen fra dette forløb, at selve screeningsindsatsen bør intensiveres tidligere i forløbet. Fokus på tværfaglighed og helhedstænkning med borgeren i centrum: Gennem tværfaglighed har projektet skabt gode resultater, hvor samarbejdet mellem Jobcenter Brønderslev og Markman det vil sige mellem Markmans konsulenter, arbejdspsykolog og afdelingerne for forsikrede ledige og sygemeldte på Jobcenteret, har skabt et kontinuerligt forløb for den enkelte borger, der med fordel vil kunne implementeres i fremtidige indsatser i jobcentret. Bedre inddragelse af A-kasserne: Det er gennem erfaringerne med projektet blevet afdækket, at det er nødvendig at have en tættere dialog til den lediges A-kasse, særligt når det gælder ledige, hvor der er mistanke om mere komplekse problemstillinger end blot ledighed.

15 15 Det fremgår af evalueringen, at jobcentret arbejder på at implementere ovennævnte konklusioner/anbefalinger i daglig drift i Jobcenter Brønderslev. Ved først givne lejlighed vil Beskæftigelsesregionen få jobcentret til at præsentere resultaterne for de øvrige jobcentre, så erfaringerne kan anvendes bredt i alle jobcentre. Projekt Samarbejde mellem jobcenter og a-kasser om ledige sygemeldte blev gennemført af Jammerbugt og Mariagerfjord jobcenter. Dette projekt blev igangsat med det formål at finde en model til bedre og mere koordineret samarbejde mellem jobcentrene og a- kasserne om de sygemeldte ledige, så de hurtigere igen kan blive raskmeldt. Én af erfaringerne er, at samarbejdet tilsyneladende fungerer godt på det praktiske plan, men at der vil være fordele at høste ved et tættere og mere formaliseret samarbejde. Jobcenter Jammerbugt er kommet et stykke vej i at udforme et mere formaliseret samarbejde, men er stadig i gang med processen. Jobcenter Mariagerfjord (som dog ikke er omtalt i bilaget) har indgået formelle samarbejdsaftaler med a-kasserne. Når begge jobcentre har formaliseret samarbejdet, kunne det være en ide at orienter om samarbejdet på det årlige møde med a- kasserne, jf. dagsordenens punkt Formandskabet har i forlængelse af disse projekter overvejet at tage det op som et tema på et af de kommende rådsmøder eventuelt på junimødet, hvor et jobcenter kan præsenterer erfaringer, blandt andet med vurdering af forholdet mellem investering og effekt. C. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter og tager evalueringerne til efterretning. D. Bilag Evaluering af På vej mod intensiv aktivering Jobcenter Brønderslev Evaluering af Samarbejde mellem jobcenter og a-kasser om ledige sygemeldte Jobcenter Jammerbugt

16 16 2. Temaer og sager til drøftelse 2.3 Opfølgning på/evaluering af den beskæftigelsespolitiske konference den 12. april 2012 A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen C. Indstilling Den 12. april 2012 blev den beskæftigelsespolitiske konference afholdt på Nordjyske Arena. Der er gennemført en kort evaluering af konferencen, som fremlægges til drøftelse/orientering. Knap 200 personer deltog i den årlige konference, som også havde deltagelse af bekæftigelsesministeren. Pr. er der udsendt et kort evalueringsskema. Resultaterne præsenteres på mødet. Det er aftalt med Formanden, at der kvitteres over for ministeren for deltagelsen Det indstilles, at Rådet drøfter og tager evalueringen til efterretning. D. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

17 17 3. Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum 3.1 Møde i Formandskabet Indstilling Der har været møde i Formandskabet den 16. maj Det indstilles, at referatet tages til efterretning. Bilag Referat af møde i Formandskabet den 16. maj 2012

18 18 3. Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum 3.2 Orientering fra Formanden Formanden præsenterer eventuelle orienteringspunkter mundtligt. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

19 19 3. Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum 3.3 Orientering fra Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregionen præsenterer eventuelle orienteringspunkter mundtligt. Indstilling Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

20 20 4. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 4.1 Brev fra beskæftigelsesministeren I brevet fra ministeren kvitterer hun for Rådets henvendelse om større frihedsgrader, økonomiske midler mv. Ministeren tilkendegiver, at Rådets ideer tages med i de kommende forhandlinger om den videre reform af beskæftigelsesindsatsen. Indstilling Det indstilles, at brevet tages til efterretning. Bilag Brev fra beskæftigelsesministeren

21 21 4. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 4.2 Udmelding af midler til beskæftigelsesrettede aktiviteter i 2012 Indstilling Endelig har regionen modtaget udmelding af midler til beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der er udmeldt ca. 2,7 mio. kr. i Dertil kommer en uforbrugt overført bevilling fra 2011 på ca. 4 mio. kr. Det overførte beløb er godt og vel allerede disponeret blandt andet til bygge- og anlægsanalysen og en række andre aktiviteter, så reelt er der ca. 2,5 mio. kr. til disposition til nye aktiviteter i Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning.. Bilag Udmelding af bevilling til beskæftigelsesrettede aktiviteter

22 22 4. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 4.3 Orientering om faktaark for alle nordjyske kommuner Primært til brug for jobcentrene har Beskæftigelsesregionen fået udarbejdet (af Mploy) et faktaark for hver kommune og et faktaark for Nordjylland. Meningen med faktaarkene er at give jobcentrene dokumentation og inspiration til beskæftigelsesplan Men derudover giver faktaarkene et overblik over situationen i de enkelte kommuner på centrale områder inden for beskæftigelsesområdet til brug for andre interesserede. Faktaarkene er sendt til alle kommuner og er tilgængelige på vores hjemmeside, så de frit kan downloades (også i en version, så der kan klippes og udvælges de illustrationer, som læseren ønsker at bruge). Faktaarket vedrørende Nordjylland og Mariagerfjord Kommune som eksempel på et kommunenotat vedlægges. Alle faktaark kan downloades fra Beskæftigelsesregionens hjemmeside fra dette link: Nordjylland/Frederikshavn.aspx eller findes på hjemmesiden under Viden om arbejdsmarkedet Fakta om Nordjylland. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag Faktaark om Nordjylland Faktaark om Mariagerfjord Kommune

23 23 5. Gensidig orientering Under dette punkt kan Rådets medlemmer gensidigt orientere hinanden om relevante beskæftigelsespolitiske emner. Indstilling Det indstilles, at Rådet gensidigt orienterer hinanden. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt.

24 24 6. Orientering til pressen Det skal besluttet, hvilke emner, som Formanden efterfølgende skal orientere pressen om. Indstilling Det indstilles, at Rådet beslutter, hvilke emner, som Formanden skal orientere pressen om. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

25 25 7. Eventuelt

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Tema 1: Arbejdsstyrkeanalysen og Fremkom 2 Oplæg Lars Pilgaard, Beskæftigelsesregion Nordjylland 2 Dagsorden:

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Mødedato Mandag den 6. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Til stede Benny

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. Beslutning Formanden gav indledningsvist ordet til regionsdirektør Kasper Kyed, der stopper pr. 1. januar 2014 for at varetage opgaven

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Kontrakt 2013 April 2013

Kontrakt 2013 April 2013 April 2013 KONTRAKT 2013 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesministeren Bemærk. Niveauerne i Ministerens mål blev endelig fastlagt på Beskæftigelsesrådets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl. 13.00 Frokost kl. 12.30 2 Dagsorden: 1. Strategiske drøftelser... 4 1.1 Drøftelse og godkendelse af Kontrakt 2015... 4 1.2 Opfølgning på kommunernes/jobcentrenes

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune... 1 18. Status for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere