KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011"

Transkript

1 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Metode Fraktioner og behandlingsformer Ordninger Affaldsmængder pr. indbygger og husstand Genbrugsstationer Liste over bilag

3 1 Sammenfatning Affaldsdatasystemet nødvendiggjorde en konvertering af de historiske ISAG-data for at kunne opstille og sammenligne data fra tidligere år med data fra det nye system. Den konvertering, som Veksebo A/S stod for i forbindelse med affaldskortlægningen for 2010 er bibeholdt i denne udgave af affaldskortlægningen. Denne rapport opgør udviklingen i affaldsmængderne fra 2006 til 2011 fordelt på ADS-koder (koder fra Affaldsdatasystemet ) for Brøndby Kommune opgørelsen omfatter i lighed med 2010-opgørelsen kun de affaldsmængder, som er indsamlet via ordninger drevet af kommunen eller Vestforbrænding. Det har således ikke været muligt at opgøre den totale mængde erhvervsaffald i 2011 på basis af udtræk fra Affaldsdatasystemet. Figur 1: Udvikling i affaldsmængder fra husholdninger fordelt på behandlingsformer. Figur 1 viser udviklingen i de samlede affaldsmængder fra husstande i kommunen fra 2006 til Tabel 1 og 2 nedenfor viser udviklingen i henholdsvis mængder og procenter. Som det ses, er den mængde, der bliver forbrændt, generelt faldet gennem de sidste seks år, dog med en svag stigning fra 2010 til Det store fald i mængden af affald til forbrænding fra 2007 til 2008 vurderes primært at stamme fra skift i renovatør. Den mængde, der bliver genanvendt varierer en del fra år til år, men er generelt steget i samme periode. De vigtigste årsager til at genanvendelsesmængden varierer forholdsvis mere, vurderes at være, at haveaffald, bygge- og anlægsaffald og uforurenet jord udgør en meget stor andel af det affald, der er registreret som genanvendt, sammenholdt med, at det også er nogle af de fraktioner, som kan variere mest fra år til år. Årsagerne til variationerne er dels vejret (haveaffaldsmængden), dels konjunkturerne, som i meget høj grad påvirker bygge- og anlægsaktiviteten. 3

4 Kommunale ordninger og husholdningsdel fra genbrugsstation i ton I alt husholdninger Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig Behandling Tabel 1: Udvikling i affaldsmængder fra husholdninger , fordelt på behandlingsformer, opgjort i ton. Kommunale ordninger og husholdningsdel fra genbrugsstation i % I alt husholdninger 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Genanvendelse 34,2 38,7 41,9 42,1 40,2 43,3 Forbrænding 62,5 58,7 56,3 56,1 57,3 55,3 Deponering 2,9 2,6 1,5 1,6 2,4 1,2 Særlig Behandling 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 Tabel 2: Udvikling i affaldsmængder fra husholdninger fordelt på behandlingsformer, opgjort i procent. Som nævnt ovenfor har mængden af erhvervsaffald for 2010 og 2011 ikke kunnet opgøres samlet, idet vi kun har kendskab til de erhvervsaffaldsmængder, som indsamles via genbrugsstationerne. Derfor giver det ikke mening at vise andet end udviklingen i mængden af husholdningsaffald. Ved sammenligning bagud af fordelingen på behandlingsform, kan det forhold, at der kom nye fordelingsnøgler for erhvervs-/husholdningsaffald gældende for 2010 og 2011, have haft afgørende betydning for den (store) del af affaldet, som er indsamlet via genbrugsstationerne. 4

5 2 Metode Kilder Oplysningerne om de kommunale ordninger, der ikke administreres af Vestforbrænding, stammer fra kommunen. Data om de ordninger, som administreres af Vestforbrænding, stammer fra de løbende registreringer af indvejninger, som Vestforbrænding får fra modtageanlæggene. Der er generelt taget udgangspunkt i de tal, som i forvejen er tilgængelige i de årlige statusrapporter, som udarbejdes for hver ordning. Disse er enkelte steder suppleret med tal, som ikke fremgår af statusrapporterne. Det drejer sig om dele af elskrot-mængderne og indvejningen af dagrenovation/småt forbrændingsegnet på Vestforbrænding, samt småt forbrændingsegnet affald, som er omdirigeret til andre anlæg. Oplysninger om antal indbyggere og antal husstande i kommunen stammer fra Danmarks Statistik, tal pr Vi har valgt at lade både (ikke-helårs) sommerhuse og kolonihaver indgå i beregningen af affaldsmængder pr. husstand (tabel 7 og bilag 3) med en vægtning på 0,75 i forhold til vægtningen af almindelige boliger på 1,0. Dette er gjort ud fra en betragtning om at disse deltidsboliger rent faktisk producerer forholdsvis store affaldsmængder, og fordi det betyder en udjævning af forskelle i kg / husstand kommunerne imellem. Der er ikke brugt nogen bagatelgrænse i forhold til antal sommerhuse eller kolonihaver. Det vil sige at faktoren er anvendt på kommunens data uanset om der er mange eller få sommerhuse / kolonihaver. ADS-koderne Alle data er konverteret til ADS-kodesættet (koder fra Affaldsdatasystemet). I bilag 5 findes en oversigt over konverteringen af ISAG-fraktioner og ISAG-erhvervskilder til ADS-fraktioner og indberetningstyper. Der kan være behov for en yderligere forklaring i f.t. hvad H29 Øvrigt affald indeholder af fraktioner, idet dette ikke er umiddelbart indlysende. H29 omfatter følgende fraktioner: Malingsaffald (ISAG-kode 19.70) Kabler (ISAG-kode 56.21) Autogummi (ISAG-kode 57.00) Andet genanvendeligt (ISAG-kode 64.00) Tøj og sko (ISAG-kode 64.10) Den tilsvarende kode for E31 Øvrigt affald (kun aktuelt i f.m. mængder fra genbrugsstationer) omfatter foruden de ovenfor listede fraktioner også sand og ristestof (ISAG-kode 71.00) og ristestof (ISAG-kode 71.30). 5

6 Særligt om nogle fraktioner Dagrenovation og forbrændingsegnet Mængden af dagrenovation og forbrændingsegnet (småt brændbart) stammer fra oplysninger fra indvejningen på Vestforbrænding i Glostrup. I tilfælde af at der er sket omdirigering af affaldet til andre forbrændingsanlæg i perioder, er de omdirigerede mængder lagt til de mængder der er indvejet i Glostrup. I opgørelsen er medtaget både de mængder, der er indsamlet i kommunens indsamlingsordninger (som kommunen betaler for) og de mængder, som er indsamlet fra f.eks. boligselskaber, som betaler særskilt for behandlingen af affaldet. ( Privat indvejet affald indvejes bl.a. under varenummer 1400 i Vestforbrændings indvejning.) Man skal derudover være opmærksom på, at de kommunale indsamlingsordninger for dagrenovation og storskrald (småt brændbart) i mange tilfælde indeholder en del affald indsamlet fra kommunale virksomheder og institutioner en andel, som det ofte ikke er muligt at udskille fra det egentlige husholdningsaffald. Det vil med andre ord sige, at der i kommunens husholdningsaffaldsmængder kan være indeholdt en vis del erhvervsaffald. Pap og papir Ved konverteringen er emballage pap benyttet til alt pap ud fra den betragtning at emballagen er den altdominerende type af pap. Papir inkl. aviser er benyttet for alle typer af papir. Der er således ikke fundet nogen mængder af fraktionen emballage papir i de historiske data. Kølemøbler og andet elskrot Koden for køleskabe med freon er benyttet til alle kølemøbler ud fra en betragtning om dels at kunne følge mængden, der ellers ville være en del af elektronik, dels at det eventuelle indhold af freon ikke kan fastslås ved indsamlingen men først på behandlingsanlægget. Elektronikaffaldsmængderne er sammensat af oplysninger fra DPA (Dansk ProducentAnsvar) om indsamlede mængder på de enkelte indsamlingssteder (primært genbrugsstationerne) og vejeoplysninger fra de vognmænd, som har kørt store husholdningsapparater, kølemøbler og småt elektronikaffald til henholdsvis Vestforbrændings plads i Frederikssund og Marius Pedersens plads i Rødovre. Store husholdningsapparater og kølemøbler omlastes fra både genbrugsstationer og storskraldsordninger, hvorimod småt elektronikaffald kun omlastes fra storskraldsordninger. Bygge- og anlægsaffald Miljøstyrelsens ADS-grupperinger er desværre ikke altid entydige. Dette gælder i hvert fald med hensyn til karakterisering af bygge- og anlægsaffald. Her er det i lighed med kortlægningen valgt at bruge koden H24 byggeaffald ikke H04 affald til deponi. Dette er begrundet i, at vi vurderer at byggeaffald umiddelbart siger mest om affaldet. Hvor det er relevant er efterfølgende angivet affaldsaktiviteten deponering. 6

7 I forbindelse med affaldskortlægningen er de samlede jordmængder ikke kortlagt. Jordmængderne, som fremgår af tabellerne, er derfor kun den jord, der indsamles via genbrugsstationerne. Storskrald ADS-fraktionen Storskrald er ikke benyttet ved omkodningen af data. I stedet er benyttet den ADS-fraktion, som beskriver affaldet/materialet bedst. I storskraldsordninger indsamles mange og meget forskellige fraktioner, og det er derfor vurderet bedst at benytte de koder, som mest detailleret beskriver affaldets materialesammensætning. Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer For genbrugsstationerne er der, på baggrund af brugerundersøgelserne fra 2010, fastlagt fordelingsnøgler til beregning af om affaldet stammer fra husholdninger eller virksomheder (den såkaldte erhvervskilde). Fordelingsnøglen imellem husholdninger og virksomheder fremgår af bilag 4 Fordelingsnøgle for affald afleveret på genbrugsstation. 7

8 3 Fraktioner og behandlingsformer Tabellerne nedenfor viser affaldsmængderne fordelt på fraktion og behandlingsform. Mængderne i denne del af rapporten omfatter udelukkende mængder indsamlet i ordninger for husholdninger. Således er her, hvad angår mængder indsamlet via genbrugsstationen, udelukkende medtaget den del af affaldet, som antages at være afleveret af husholdninger bortset fra tabel 6, som er omtalt særskilt nedenfor. Som nævnt ovenfor er der til beregning af husholdningernes andel af mængderne fra genbrugsstationerne anvendt den beregnede fordelingsnøgle for affald fra henholdsvis husholdninger og virksomheder. Husholdningsaffald kommunale ordninger og husholdningsdel af genbrugsstation Fraktion Kode Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC H Træ H Imprægneret træ H Haveaffald H Køleskabe med freon H Jern og metal H Uforurenet jord H Forurenet jord H Batterier H Elektronik H Bygge- og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H I alt husholdninger (ton) Ændring i procent fra året før 6,9-11,8-1,8 1,0 8,0 Tabel 3: Udvikling i samlede affaldsmængder fra husholdninger , incl. husholdningsaffaldsdelen fra genbrugsstation, fordelt på fraktioner. 8

9 Husholdningsaffald kommunale ordninger og husholdningsdel fra genbrugsstation Fraktion Kode Genanv. Forbrænd. Deponi Særlig beh.i alt 2011 Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Pap H Flasker og emballageglas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Kommunal og husholdningsdel GBS Fordeling i % 43,3 55,3 1,2 0,3 100,0 Tabel 4: Samlede mængder fra husholdninger, incl. husholdningsaffaldsdelen fra genbrugsstation, fordelt på behandlingsform. 9

10 Kommunale ordninger 2011 Fraktion Kode Genanv. Forbrænd. Deponi Særlig beh.i alt 2011 Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Pap H Flasker og emballageglas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Kommunalt indsamlet sum Fordeling i % 24,7 75,1 0,0 0,2 100,0 Tabel 5: Alle mængder fra husholdninger i 2011, kun kommunale ordninger d.v.s. excl. ordninger drevet af Vestforbrænding og excl. husholdningsaffaldsdelen fra genbrugsstation fordelt på behandlingsform. 10

11 Figur 2: Affald fordelt på behandlingsform 2011 i de kommunale ordninger og totalt d.v.s. incl. de ordninger, der drives af Vestforbrænding og husholdningsdelen af affald indsamlet via genbrugsstationen. Til brug for grønt regnskab vil affaldskortlægningen fremover indeholde en ekstra tabel, som kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af grønt regnskab. Dette er naturligvis ikke længere aktuelt for 2011-kortlægningen, men vil være det for 2012-kortlægningen: Kommunalt indsamlet og totalmængde fra GBS Ton % I alt Genbrugsst. og kommunal ,0 Genanvendelse ,5 Forbrænding ,4 Deponering 547 1,8 Særlig Behandling 80 0,3 Tabel 6: Samlede mængder af affald fra ordninger for husstande + samlede mængder fra genbrugsstation, 2011, fordelt på behandlingsformer. 11

12 4 Ordninger Der er ikke medtaget skema med data om ordninger i affaldskortlægningen for Dette skyldes, at det er vurderet, at det ikke giver megen mening, idet der kun findes meget begrænsede vejedata for især storskrald, idet disse mængder eller i hvert fald dele af dem i vidt omfang omlastes på genbrugsstationerne, uden forudgående vejning. Med hensyn til mængder fra de ordninger, som drives af Vestforbrænding for kommunerne, henvises til de årlige statusnotater fra Vestforbrænding. 12

13 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand Husholdningsaffald 2011 Antal indbyggere i området Antal husstande i området Fraktion Kode Kg/indb. Kg/husst. Total ton Dagrenovation H01 205,2 423, Organisk affald H Forbrændingsegnet H03 207,3 427, Deponeringsegnet H04 8,8 18,2 301 Papir inkl. Aviser H05 53,0 109, Pap H Planglas H07 2,5 5,2 85 Plast H08 0,1 0,1 2 Emballage papir H Pap H10 4,2 8,7 144 Flasker og emballageglas H11 14,6 30,1 496 Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H14 0,8 1,6 26 Træ H Trykimprægneret træ H16 4,5 9,2 151 Haveaffald H17 121,5 250, Kølemøbler H18 3,6 7,3 121 Jern og metal H19 11,8 24,4 402 Uforurenet Jord H20 44,4 91, Forurenet jord H Batterier H22 0,1 0,2 4 El-skrot H23 8,6 17,8 294 Bygge og anlægsaffald H24 63,7 131, Sten H Farligt affald H26 2,0 4,1 67 Storskrald H Gips H28 4,6 9,5 157 Øvrigt affald H29 1,2 2,6 42 Emballage træ H I alt 762, , Tabel 7: Affaldsmængder fra husholdninger i kommunen i 2011, fordelt på fraktioner og opgjort pr. indbygger og pr. husstand samt total. For at give et mere rigtigt billede af mængderne pr. husstand, bruges en vægtning, så helårsboliger tæller med faktor 1 og sommerhuse / kolonihaver begge tæller med faktor 0,75. Se bilag 2 og 3 for sammenligning af affaldsmængder på tværs af kommunerne i Vestforbrændings opland. 13

14 6 Genbrugsstationer Oplysninger om affaldsmængder indsamlet på genbrugsstationen stammer fra Vestforbrændings registreringer. Som ovenfor nævnt er der på baggrund af brugerundersøgelser udregnet fordelingsnøgler til beregning af om affaldet er afleveret af en virksomhed eller en husstand. Fordelingsnøglerne fremgår af bilag 4 Fordelingsnøgle for affald afleveret på genbrugsstation. Genbrugsstation total Fraktion Kode Genanv. Forbrænd. Deponi Særlig beh.i alt 2011 Forbrændingsegnet H03 - E Deponeringsegnet H04 - E Papir inkl. Aviser H05 - E Pap H06 - E Planglas H07 - E Plast H08 - E Emballage papir H09 - E Pap H10 - E Flasker og emballageglas H11 - E Emballage metal H12 - E Emballageplast H13 - E PVC genanvendeligt H14 - E Træ H15 - E Trykimprægneret træ H16 - E Haveaffald H17 - E Kølemøbler H18 - E Jern og metal H19 - E Uforurenet Jord H20 - E Forurenet jord H21 - E Batterier H22 - E El-skrot H23 - E Bygge og anlægsaffald H24 - E Sten H25 - E Farligt affald H26 - E Storskrald H Gips H28 - E Øvrigt affald H29 - E Emballage træ H30 - E Genbrugsstation Sum Fordeling i % 68,5 27,6 3,6 0,3 100,0 Tabel 8: Samlede affaldsmængder fra genbrugsstationen 2011, fordelt på fraktioner og behandlingsform. 14

15 Genbrugsstation Husholdningsdel Fraktion Kode Genanv. Forbrænd. Deponi Særlig beh.i alt 2011 Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Pap H Flasker og emballageglas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Husholdningers andel Fordeling i % 70,0 26,8 2,8 0,4 100,0 Tabel 9: Affaldsmængder fra genbrugsstationen 2011 kun husholdningsaffaldsdelen - fordelt på fraktioner og behandlingsform. 15

16 Samlede mængder fra genbrugsstation Fraktion Kode Forbrændingsegnet H03 - E Deponeringsegnet H04 - E Papir inkl. aviser H05 - E Pap H06 - E Glas H07 - E Plast H08 - E Emballage papir H09 - E Emballage pap H10 - E Emballage glas H11 - E Emballage metal H12 - E Emballage plast H13 - E PVC H14 - E Træ H15 - E Imprægneret træ H16 - E Haveaffald H17 - E Køleskabe med freon H18 - E Jern og metal H19 - E Uforurenet jord H20 - E Forurenet jord H21 - E Batterier H22 - E Elektronik H23 - E Bygge- og anlægsaffald H24 - E Sten H25 - E Farligt affald H26 - E Storskrald H Gips H28 - E Øvrigt H29 - E Emballage træ H30 - E I alt Ændring i procent - 11,5-1,4-4,9-3,1 23,1 Tabel 10: Udviklingen i de samlede affaldsmængder fra genbrugsstationen fra 2006 til 2011, fordelt på fraktioner. 16

17 7 Liste over bilag Bilag 1: Affaldsmængder pr. fraktion for alle 18 VF-kommuner. Bilag 2: Affaldsmængder i kg pr. indbygger for alle 18 VF-kommuner. Bilag 3: Affaldsmængder i kg pr. husstand for alle 18 VF-kommuner. Bilag 4: Fordelingsnøgler for affald afleveret på genbrugsstation. Bilag 5: Oversigt over konverteringen fra ISAG-fraktion til Affaldsdatasystem(ADS)-fraktion. 17

18 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BILAG BRØNDBY KOMMUNE

19 Husholdningsaffald samlet mængde fra kommunale ordninger og husholdningsdel på genbrugsstationen i ton Bilag 1 Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Tåstrup Ishøj Lyngby-Tårbæk Rødovre Vallensbæk sum VF Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Pap H Flasker og emballageglas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Sum

20 Bilag 2 Indsamlet pr. indbygger i kg fra kommunale ordninger og husholdningsdel fra genbrugsstation Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Tåstrup Ishøj Lyngby-Tårbæk Rødovre Vallensbæk VF Gennemsnit Antal indbyggere Dagrenovation H01 305,7 248,0 205,2 188,2 208,4 250,7 239,7 276,1 266,7 337,0 224,5 236,2 254,5 259,0 354,6 279,0 263,7 294,5 256,7 Organisk affald H ,9 64, ,4 72,0-2, ,1 Forbrændingsegnet H03 51,6 127,8 207,3 132,2 111,5 118,6 120,9 134,5 149,6 132,5 120,2 177,6 110,1 99,7 112,3 87,6 192,8 92,3 125,8 Deponeringsegnet H04 5,1 7,4 8,8 19,5 23,3 10,7 6,5 12,5 9,7 19,8 21,5 22,7 13,1 7,1 3,9 3,8 9,6 6,9 11,7 Papir inkl. Aviser H05 42,0 38,1 53,0 40,6 50,4 44,7 38,3 36,7 49,6 35,1 51,2 39,1 57,0 47,5 38,3 39,5 41,1 57,8 43,5 Pap H Planglas H07 2,1 1,5 2,5 4,9 3,2 3,4 1,6 2,7 3,5 3,6 2,6 2,8 2,6 1,1 0,7 1,7 3,8 2,0 2,5 Plast H08 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0-0,0 0,1 1,7 1,2 0,0 0,5 0,2-0,0 0,3 0,1 0,3 Emballage papir H Pap H10 8,3 3,2 4,2 9,1 8,6 8,0 3,3 5,5 6,3 11,4 10,4 6,0 5,2 4,9 5,1 3,0 2,9 3,4 5,9 Flasker og emballageglas H11 16,8 15,5 14,6 18,8 21,0 24,4 22,6 18,7 17,8 19,1 23,7 18,5 19,4 16,7 8,3 23,0 17,3 24,4 19,2 Emballage metal H Emballageplast H13 0, , ,0 PVC genanvendeligt H14 0,5 0,6 0,8 1,2 1,1 0,8 0,2 0,5 0,7 1,2 1,2 0,7 0,9 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,7 Træ H15-0, ,0 Trykimprægneret træ H16 3,3 3,4 4,5 14,0 10,5 6,4 1,9 5,0 3,1 13,0 11,2 6,5 6,8 4,5 2,4 3,8 5,6 3,5 6,1 Haveaffald H17 114,1 132,0 121,5 200,5 195,8 159,0 168,6 167,6 232,0 268,6 253,1 143,8 119,0 103,4 55,1 129,3 157,2 110,5 159,4 Kølemøbler H18 3,9 3,9 3,6 5,6 7,0 5,0 3,4 3,5 5,9 5,3 7,9 5,0 4,8 2,3 2,7 2,8 5,5 3,8 4,4 Jern og metal H19 18,9 13,0 11,8 25,8 30,2 16,9 15,8 13,6 17,1 36,1 35,6 18,7 19,9 18,0 7,0 9,0 9,8 9,3 18,3 Uforurenet Jord H20 24,0 37,2 44,4 72,5 37,9 48,9 19,5 48,5 80,8 27,1 49,2 67,3 77,5 24,9 13,5 23,4 53,2 34,9 42,4 Forurenet jord H Batterier H22 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2-0,2-0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 El-skrot H23 5,9 6,4 8,6 8,2 8,5 7,6 5,0 6,6 8,1 6,9 10,1 7,7 5,2 6,8 2,8 3,7 7,4 4,3 6,6 Bygge og anlægsaffald H24 39,6 62,0 63,7 126,9 104,1 62,1 55,7 105,7 77,7 104,1 124,2 119,5 61,2 54,8 25,7 54,6 78,4 50,0 77,2 Sten H Farligt affald H26 1,6 1,3 2,0 2,6 2,4 0,4 0,3 1,0 0,7 1,5 3,6 1,5 1,4 1,8 0,8 0,8 1,5 1,3 1,4 Storskrald H Gips H28 1,4 3,2 4,6 4,1 6,2 4,1 2,6 3,2 5,9 7,7 4,7 4,4 3,5 2,4 1,6 1,2 3,1 3,6 3,6 Øvrigt affald H29 0,6 1,3 1,2 2,5 3,9 2,6 1,4 2,6 1,4 2,8 3,0 3,3 1,4 1,6 1,5 1,0 0,7 1,0 1,9 Emballage træ H Sum 645,9 706,0 762,4 939,5 899,5 774,6 707,4 844,8 936, , ,3 881,5 766,5 657,4 637,1 667,6 854,6 704,2 800,8

21 Bilag 3 Indsamlet pr. husstand i kg kommunale ordninger og husholdningsdel fra genbrugsstation Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Tåstrup Ishøj Lyngby-Tårbæk Rødovre Vallensbæk VF gennemsnit Antal hustande Dagrenovation H01 687,4 487,4 423,4 482,4 414,7 595,9 537,7 568,2 496,0 541,1 367,0 468,5 597,9 584,2 814,0 575,3 518,0 712,8 534,2 Organisk affald H ,6 129, ,4 117,8-5, ,2 Forbrændingsegnet H03 116,0 251,2 427,7 338,9 221,9 281,7 271,1 276,7 278,3 212,8 196,5 352,2 258,5 224,9 257,9 180,6 378,8 223,4 261,9 Deponeringsegnet H04 11,4 14,5 18,2 50,0 46,4 25,5 14,6 25,7 18,0 31,8 35,1 45,0 30,7 16,1 9,1 7,8 18,8 16,8 24,3 Papir inkl. Aviser H05 94,3 74,8 109,3 104,0 100,3 106,2 86,0 75,5 92,3 56,3 83,8 77,6 133,9 107,2 88,0 81,5 80,7 139,8 90,5 Pap H Planglas H07 4,8 3,0 5,2 12,6 6,4 8,2 3,5 5,6 6,5 5,7 4,2 5,5 6,1 2,4 1,7 3,5 7,5 4,8 5,3 Plast H08 0,2 0,0 0,1 0,8 0,3 0,1-0,0 0,1 2,8 2,0 0,0 1,2 0,4-0,1 0,7 0,1 0,5 Emballage papir H Pap H10 18,6 6,2 8,7 23,4 17,2 18,9 7,3 11,3 11,6 18,3 16,9 11,8 12,3 11,0 11,6 6,1 5,6 8,3 12,2 Flasker og emballageglas H11 37,7 30,5 30,1 48,1 41,8 58,1 50,6 38,5 33,0 30,7 38,7 36,7 45,5 37,7 18,9 47,5 34,0 59,1 40,0 Emballage metal H Emballageplast H13 0, , ,0 PVC genanvendeligt H14 1,0 1,2 1,6 3,1 2,2 1,9 0,5 1,0 1,3 2,0 1,9 1,3 2,1 0,8 0,9 0,7 1,2 1,5 1,4 Træ H15-0, ,0 Trykimprægneret træ H16 7,5 6,6 9,2 35,8 20,9 15,2 4,2 10,3 5,8 20,8 18,3 12,8 16,0 10,1 5,6 7,8 11,0 8,5 12,6 Haveaffald H17 256,6 259,5 250,6 514,1 389,7 377,9 378,2 345,0 431,4 431,1 413,9 285,1 279,5 233,1 126,5 266,7 308,8 267,5 331,7 Kølemøbler H18 8,8 7,7 7,3 14,4 14,0 11,9 7,7 7,3 11,0 8,5 12,9 10,0 11,3 5,2 6,2 5,8 10,8 9,2 9,2 Jern og metal H19 42,4 25,5 24,4 66,1 60,0 40,1 35,4 28,1 31,9 57,9 58,2 37,0 46,8 40,6 16,0 18,6 19,2 22,5 38,0 Uforurenet Jord H20 54,0 73,2 91,7 186,0 75,5 116,1 43,8 99,9 150,2 43,5 80,5 133,4 182,0 56,2 31,0 48,3 104,4 84,4 88,2 Forurenet jord H Batterier H22 0,5 0,3 0,2 0,7 0,8 0,5-0,4-0,5 0,4 0,4 0,5 1,1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 El-skrot H23 13,2 12,6 17,8 20,9 16,9 18,0 11,3 13,6 15,1 11,0 16,6 15,3 12,3 15,3 6,4 7,6 14,6 10,3 13,7 Bygge og anlægsaffald H24 88,9 121,9 131,3 325,3 207,2 147,5 124,9 217,6 144,5 167,1 203,0 237,0 143,8 123,5 58,9 112,5 153,9 121,0 160,6 Sten H Farligt affald H26 3,7 2,5 4,1 6,7 4,8 1,0 0,7 2,1 1,3 2,4 6,0 3,0 3,2 4,1 1,9 1,6 3,0 3,2 3,0 Storskrald H Gips H28 3,1 6,4 9,5 10,5 12,3 9,8 5,9 6,5 11,0 12,4 7,7 8,8 8,1 5,4 3,6 2,4 6,1 8,8 7,6 Øvrigt affald H29 1,4 2,5 2,6 6,3 7,7 6,2 3,2 5,4 2,6 4,6 4,9 6,5 3,3 3,6 3,5 2,1 1,4 2,4 4,0 Emballage træ H Sum 1.452, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7

22 Bilag 4 Fordelingsnøgle, husholdningandel af affald afleveret på genbrugsstationen i % Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Tåstrup Ishøj Lyngby-Tårbæk Rødovre Vallensbæk Vægtet gennemsnit Kommunenr VF Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC H Træ H Imprægneret træ H Haveaffald H Køleskabe med freon H Jern og metal H Uforurenet jord H Forurenet jord H Batterier H Elektronik H Bygge-og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H I alt husholdning i % Bemærk: I modsætning til 2010-rapporten er tallene i gennemsnitkolonnen for 2011udregnet som et vægtet gennemsnit (tidligere simpelt gennemsnit).

23 Bilag 5 Erhvervskoder konverteret fra ISAG til ADS ADS kode ADS Beskrivelse ISAG kode ISAG Beskrivelse E02 Organisk affald Madspild/andet organisk E02 Organisk affald Madaffald E02 Organisk affald Andet organisk E02 Organisk affald Friturefedt - (Veksebo) E02 Organisk affald Daka - organisk kode (Veksebo) E02 Organisk affald Daka - organisk kode (Veksebo) E02 Organisk affald Kompost E03 Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet E03 Forbrændingsegnet Andet forbrændingsegnet E04 Deponeringsegnet Ikke forbrændingsegnet E04 Deponeringsegnet Gadeopfej - ikke forbrændingsegnet E04 Deponeringsegnet Andet ikke-forbrændingsegnet E05 Papir inkl. aviser Papir og pap E05 Papir inkl. aviser Aviser og blade E05 Papir inkl. aviser Bedre papirkvaliteter E05 Papir inkl. aviser Andet papir og pap E07 Glas Glas E07 Glas Planglas, herunder autoruder E08 Plast Plast E08 Plast LDPE E08 Plast HDPE E08 Plast PP E08 Plast PET E08 Plast PS E08 Plast Blandet plast E10 Emballage pap Bølgepap E11 Emballage glas Glas E11 Emballage glas Flasker og emballageglas E14 PVC PVC E15 Træ Træ E16 Imprægneret træ Behandlet/imprægneret træ E17 Haveaffald Grene, blade, græs mv. E17 Haveaffald Stød og rødder - (Veksebo) E18 Køleskabe med freon HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) E18 Køleskabe med freon CFC-holdige køleskabe og frysere E18 Køleskabe med freon CFC kølemidler E19 Jern og metal Springmadrasser - (Veksebo) E19 Jern og metal Jern og metal E20 Uforurenet jord Jord og sten E20 Uforurenet jord Ren jord E20 Uforurenet jord Ren jord med fremmedlegemer E22 Batterier Batterier E22 Batterier Nikkel-cadmium-batterier E22 Batterier Andre batterier E22 Batterier Blyakkumulatorer - (Veksebo) E22 Batterier Brunstensbatterier - (Veksebo) E23 Elektronik Elektriske og elektroniske produkter E24 Bygge- og anlægsaffald Rent beton E24 Bygge- og anlægsaffald Rent, uglaseret tegl E24 Bygge- og anlægsaffald Andet bygge-/anlægsaffald E24 Bygge- og anlægsaffald Blandinger af beton og asfalt fra veje, anlæg mv. E24 Bygge- og anlægsaffald Blandinger af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl E24 Bygge- og anlægsaffald Blandet bygge-/anlægsaffald E24 Bygge- og anlægsaffald Asfalt E24 Bygge- og anlægsaffald Andet genanvendeligt E25 Sten Rene stenmaterialer E26 Slam < 10% TS (flydende) Slam <10% TS (Flydende) E27 Slam 10-30% TS (blødt) Slam E27 Slam 10-30% TS (blødt) Slam 10-30% TS (Blødt) E28 Slam >30% TS (fast) Slam >30%TS (Fast)

24 Erhvervskoder, fortsat Bilag 5 E29 Farligt affald Animalske og vegetabilske fedtstoffer E29 Farligt affald Vaske- og rengøringsmiddelaffald (H) E29 Farligt affald Organiske, halogenholdige forbindelser E29 Farligt affald Organiske opløsningsmidler med organisk bunden halogen E29 Farligt affald Brandfarlige org. opløsningsmidler med organisk bundet E29 Farligt affald Org. opløsningsmidler med forbindelse af halogen/svovl E29 Farligt affald PCB- og PCT-affald (B) E29 Farligt affald Flyd.rester fra organisk syntese indeh. giftstoffer E29 Farligt affald Flydende rester fra organisk syntese med halogen/svovl E29 Farligt affald PVC-slam fra plastbelægning, der indeholder org. opl. E29 Farligt affald Faste rester fra genvinding af halogenholdige opløsning E29 Farligt affald Faste rester fra org. syntese indeholdende giftstoffer E29 Farligt affald Faste rester fra org. syntese indeh. halogen/svovl E29 Farligt affald Organiske, halogenfri forbindelser E29 Farligt affald Org. aromatiske opløsningsmidler uden halogen/svovl E29 Farligt affald Org.opløsningsmidler uden aromatiske opløsningsmidler E29 Farligt affald Farve/lak/maling med org. opløsningsmidler E29 Farligt affald Farve/lak/maling uden org. opløsningsmidler E29 Farligt affald Tjære og rustbeskyttende olier E29 Farligt affald Alkohol/vand fra nylonclichéer E29 Farligt affald Rester fra destillation af blandinger med acetonestyren E29 Farligt affald Org. metalforbindelser undtagen kviksølv E29 Farligt affald Flydende org. rester fra destillation u. halogen/svovl E29 Farligt affald Formaldehydopløsninger < 30% E29 Farligt affald Phenol- og formaldehydemulsion E29 Farligt affald Brandfarlige org. opløsningsmidler med organisk bundet E29 Farligt affald Di-isocyanater E29 Farligt affald Frostsikringsvæske E29 Farligt affald Latex/gummislam med org.opløsningsmidler E29 Farligt affald Syreslam fra raffinering af brugt smøreolie E29 Farligt affald Limaffald med org.opløsningsmidler/2-komponent lim E29 Farligt affald Faste rester fra org. syntese uden halogen/svovl E29 Farligt affald Slibestøv med asbest/metaller E29 Farligt affald Uorganiske forbindelser E29 Farligt affald Sure vandige opløsninger med chromforbindelser E29 Farligt affald Sure vandige opl. med saltpetersyre men ikke flussyre E29 Farligt affald Sure vandige opløsninger med flussyre/fluorider E29 Farligt affald Sure vandige opløsninger med salt-/svovl-/fosforsyre E29 Farligt affald Fotografiske fremkalderbade E29 Farligt affald Chromholdige fotoprocesbade E29 Farligt affald Fixerbade E29 Farligt affald Basiske vandige opløsninger uden cyanid E29 Farligt affald Basiske vandige opløsninger med cyanid E29 Farligt affald Metalhydroxid og oxidslam E29 Farligt affald Røgvaskerslam og røgfilterstøv fra jern- og metalstøber E29 Farligt affald Farveriaffald E29 Farligt affald Vandigt slam fra trykimprægneret træ E29 Farligt affald Hærdesalte E29 Farligt affald Kviksølvaffald E29 Farligt affald Lyskilder - (Veksebo) E29 Farligt affald Andet farligt affald E29 Farligt affald Klude med org. opløsningsmidler E29 Farligt affald Affald fra prod. og forhand. af kemiske bekæmpmidler E29 Farligt affald Affald af lægemidler E29 Farligt affald Kemikalier fra laboratorie mv. E29 Farligt affald Mineraluldsaffald E29 Farligt affald Andet farligt affald E29 Farligt affald Olieaffald E29 Farligt affald Motorolie E29 Farligt affald Gear- eller hydraulikolie E29 Farligt affald Varmetransmissionsolier E29 Farligt affald Anden smøreolie

25 Erhvervskoder, fortsat Bilag 5 E29 Farligt affald Olie- og benzinudskillere E29 Farligt affald Bore/skæreolie, ufortyndet E29 Farligt affald Olieemulsion E29 Farligt affald Smørefedt E29 Farligt affald Motorbenzin E29 Farligt affald Petroleum E29 Farligt affald Dieselolie E29 Farligt affald Gasolie E29 Farligt affald Fuelolie E29 Farligt affald Andre olieholdige produkter E29 Farligt affald Skæreolie E29 Farligt affald Skærevæske E29 Farligt affald Mineralsk bore/skæreolie i vand E29 Farligt affald Syntetisk bore/skærevæske i vand E29 Farligt affald Klinisk risikoaffald E29 Farligt affald Flyveaske E29 Farligt affald Asbest E29 Farligt affald Ikke - støvende asbest E30 Gips Gips E31 Øvrigt Malingsaffald (Gråzone) - (Veksebo) E31 Øvrigt Bark og træflis E31 Øvrigt Kabler - (Veksebo) E31 Øvrigt Autogummi E31 Øvrigt Andet genanvendeligt E31 Øvrigt Tøj og Sko - (Veksebo) E31 Øvrigt Sigterest E31 Øvrigt Sand og ristestof E31 Øvrigt Sand fra sandfang E31 Øvrigt Sand fra rendestensbrønde E31 Øvrigt Ristestof E31 Øvrigt Slagger

26 Husholdningskoder Bilag 5 Husholdningskoder konverteret fra ISAG til ADS ADS kode Beskrivelse ISAG kode Beskrivelse H01 Dagrenovation Forbrændingsegnet H01 Dagrenovation Dagrenovation - (Veksebo) H01 Dagrenovation Madspild/andet organisk H02 Organisk affald Madspild/andet organisk H02 Organisk affald Madaffald H03 Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet H03 Forbrændingsegnet Andet forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet Ikke forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet Gadeopfej - ikke forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet Andet ikke-forbrændingsegnet H05 Papir inkl. aviser Papir og pap H05 Papir inkl. aviser Aviser og blade H05 Papir inkl. aviser Bedre papirkvaliteter H05 Papir inkl. aviser Andet papir og pap H05 Papir inkl. aviser Kontorpapir (Veksebo-VF) H07 Glas Glas H07 Glas Planglas, herunder autoruder H08 Plast LDPE H08 Plast HDPE H08 Plast PP H08 Plast PET H08 Plast Blandet plast H10 Emballage pap Bølgepap H11 Emballage glas Glas H11 Emballage glas Flasker og emballageglas H13 Emballage plast Plastflasker og -dunke (Veksebo) H14 PVC PVC H15 Træ Træ H16 Imprægneret træ Behandlet/imprægneret træ H17 Haveaffald Grene, blade, græs mv. H17 Haveaffald Stød og rødder - (Veksebo) H18 Køleskabe med freon HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) H18 Køleskabe med freon CFC-holdige køleskabe og frysere H19 Jern og metal Springmadrasser - (Veksebo) H19 Jern og metal Jern og metal H20 Uforurenet jord Jord og sten H20 Uforurenet jord Ren jord H22 Batterier Batterier H22 Batterier Kviksølvbatterier H22 Batterier Nikkel-cadmium-batterier H22 Batterier Andre batterier H22 Batterier Blyakkumulatorer - (Veksebo) H22 Batterier Brunstensbatterier - (Veksebo) H23 Elektronik Elektriske og elektroniske produkter H24 Bygge- og anlægsaffald Rent beton H24 Bygge- og anlægsaffald Rent, uglaseret tegl H24 Bygge- og anlægsaffald Andet bygge-/anlægsaffald H24 Bygge- og anlægsaffald Asfalt H26 Farligt affald Vaske- og rengøringsmiddelaffald (H) H26 Farligt affald Organiske, halogenholdige forbindelser H26 Farligt affald Organiske opløsningsmidler med organisk bunden halogen H26 Farligt affald Brandfarlige org. opløsningsmidler med organisk bundet H26 Farligt affald Org. opløsningsmidler med forbindelse af halogen/svovl H26 Farligt affald Faste rester fra org. syntese indeh. halogen/svovl H26 Farligt affald Organiske, halogenfri forbindelser H26 Farligt affald Org. aromatiske opløsningsmidler uden halogen/svovl H26 Farligt affald Org.opløsningsmidler uden aromatiske opløsningsmidler H26 Farligt affald Farve/lak/maling med org. opløsningsmidler H26 Farligt affald Farve/lak/maling uden org. opløsningsmidler H26 Farligt affald Tjære og rustbeskyttende olier H26 Farligt affald Di-isocyanater H26 Farligt affald Frostsikringsvæske

27 Husholdningskoder, fortsat Bilag 5 H26 Farligt affald Limaffald med org.opløsningsmidler/2-komponent lim H26 Farligt affald Uorganiske forbindelser H26 Farligt affald Sure vandige opl. med saltpetersyre men ikke flussyre H26 Farligt affald Sure vandige opløsninger med flussyre/fluorider H26 Farligt affald Sure vandige opløsninger med salt-/svovl-/fosforsyre H26 Farligt affald Fotografiske fremkalderbade H26 Farligt affald Fixerbade H26 Farligt affald Basiske vandige opløsninger uden cyanid H26 Farligt affald Kviksølvaffald H26 Farligt affald Lyskilder - (Veksebo) H26 Farligt affald Andet farligt affald H26 Farligt affald Affald fra prod. og forhand. af kemiske bekæmpmidler H26 Farligt affald Affald af lægemidler H26 Farligt affald Kemikalier fra laboratorie mv. H26 Farligt affald Mineraluldsaffald H26 Farligt affald Andet farligt affald H26 Farligt affald Olieaffald H26 Farligt affald Motorolie H26 Farligt affald Anden smøreolie H26 Farligt affald Olie- og benzinudskillere H26 Farligt affald Smørefedt H26 Farligt affald Motorbenzin H26 Farligt affald Dieselolie H26 Farligt affald Fuelolie H26 Farligt affald Andre olieholdige produkter H26 Farligt affald Mineralsk bore/skæreolie i vand H26 Farligt affald Klinisk risikoaffald H26 Farligt affald Asbest H26 Farligt affald Støvende asbest H26 Farligt affald Ikke - støvende asbest H28 Gips Gips H29 Øvrigt affald Malingsaffald (Gråzone) - (Veksebo) H29 Øvrigt affald Kabler - (Veksebo) H29 Øvrigt affald Autogummi H29 Øvrigt affald Andet genanvendeligt H29 Øvrigt affald Tøj og Sko - (Veksebo) H29 Øvrigt affald Sand og ristestof

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affaldsstatistik 1998

Affaldsstatistik 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 3 2000 Affaldsstatistik 1998 Berit Hallam 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 2 AFFALDSPRODUKTION...8 2.1 PRODUKTION...8 2.2 BEHANDLINGEN AF AFFALD I 1998...9 2.2.1Uden slagger

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND KOMMUNE

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND KOMMUNE Affald fra husholdninger ALBERTSLUND KOMMUNE 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Historik og skift i metodevalg... 7 3 Fraktioner og

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013 1 Affaldsstatistik 2013 Affaldsstatistik 2013 Titel: Affaldsstatistik 2013 Forfattere: Rasmus Toft Christian Fischer Nanna Aasted Bøjesen Eik Kristensen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Affaldsstatistik 2011

Affaldsstatistik 2011 Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 342 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7761-00516 Ref. RH Den 11. juni 2013 Affaldsstatistik 2011 Forord Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet...

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 3.1 Ændringer i forhold til udkastet...

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som XX Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Besøgstal og affaldsmængder i 2015

Besøgstal og affaldsmængder i 2015 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2015... 4 Direkte genbrug... 8 Oplevelse af genbrugspladsen... 9 Service til kunder... 10 ARC i udvikling... 11 Tiltag i 2016... 13 Bilag... 14-25 2 Forord

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere