Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet februar 2014 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre Generelle oplysninger Kommune Angive kommunens navn Horsens Kommune Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på den tilskudsansvarlige Ældre- og Sundhedschef Tage Carlsen Tilskudsansvarliges adresse Ansøgt beløb af reservationen Angiv det samlede beløb, der ansøges om. Brug ikke komma eller punktum i feltet Angiv kort resumé af de samlede indsatser Se venligst Bilag 1: Kort resume af samlet ansøgning 1

2 Et aktivt ældre liv kunsten at blive ældre Ansøgte midler til løft af ældreområdet Hvilke indsatser ansøges der om midler til (jf. vejledningen) 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Vælg en eller flere fra listen. X Styrke rehabiliteringsindsatsen X Styrke genoptræningsindsatsen Kompetenceudvikling af medarbejdere X Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen Undersøgelser har vist, at inaktivitet medfører tab af funktionsevne, værst hos ældre med mobilitetsbesvær. Sygdom og hospitalsindlæggelser forværrer dette. Undersøgelser har desuden vist, at (fysisk) aktivitet forhaler aldersbetinget tab af funktionsevne, mindsker risiko for sygdom, mindsker risiko for at falde, forbedre søvnkvaliteten og de kognitive evner, samt mindsker risikoen for depression. Samlet set har aktivitetsniveauet betydning for den fysiske og psykiske funktionsevne. samtidig skal indsatserne have fokus på de ældre, som er i risiko for at blive ensomme og isolerede. Disse skal støttes til at komme ud og deltage i sociale aktiviteter og blive en del af et socialt netværk. På baggrund af dette ønsker Horsens Kommune at igangsætte nedenstående aktiviteter, der skal sikre en styrket trænings- og rehabiliteringsindsats. Horsens Kommune har gennem de sidste 4 år arbejdet målrettet med den sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats, bl.a. gennem Direktør i eget liv (hjemmeboende) og Orions Hus -projektet (beboere i plejeboliger), og nedenstående indsatser bygger på erfaringerne herfra. Tidlig opsøgende indsats for ældre i risikogrupper Medarbejdere der gennemfører forebyggende hjemmebesøg hos 75+ årige skal være facilitatorer og coache til en tidlig og forebyggende indsats som understøtter at ensomme og isolerede ældre kommer ud til sociale aktiviteter jf. intentionerne i Regeringens ældreudspil; herunder også at særlige risikogrupper tilbydes deltagelse i et seniorkursus/netværksdannelse Hold dig i form i et aktivt liv i fællesskab med andre beboere i plejeboliger, daghjem og aflastningsbolig Beboere i plejeboliger, daghjem og aflastningsboliger skal modtage det rette tilbud, således at de fastholder eller øger deres funktionsniveau og bliver i stand til at mestre deres hverdag. Indsatsen retter sig mod træning og vedligeholdelse af den enkelte beboers funktionsevne med aktiviteter, som har det rette niveau og motiverende indhold. Transport til træning/vedligeholdelsestræning Sikre at ældre borgere opnår mulighed for at deltage i det mest optimale træningstilbud/akutstue-tilbud ved at stille transport til rådighed for dem, der ikke selv har transportmulighed eller ikke evner at tage offentlige transportmidler. 2

3 De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. Tidlig opsøgende indsats for ældre i risikogrupper De forebyggende medarbejdere skaber et tilbud, der skal facilitere til et varigt tilbud i form af en netværksgruppe, som borgerne selv køre videre, eksempelvis som en selvhjælpsgruppe under en aktivitetsmedarbejder eller via en frivillig kontaktperson. Hold dig i form i et aktivt liv i fællesskab med andre beboere i plejeboliger, daghjem og aflastningsbolig Når beboeren flytter ind i en plejebolig/daghjem/aflastningsbolig planlægger plejepersonalet i et tæt samarbejde med en terapeut og beboeren med udgangspunkt i beboerens egen ønsker, på hvilke områder det kan være relevant at iværksætte en målrettet træningsindsats m.h.p. at udvikle borgerens funktionsevne og oplevelse af en meningsfuld tilværelse. Der formuleres mål og handleplan for indsatsen, og der bruges ADL-hjul (baseret på ADL-taxonomien) for at følge beboerens udvikling. Plejepersonalet indgår samtidig i et læringsforløb, hvor der vil være fokus på øget viden om aktivitet/træning og dets betydning. Transport til træning/vedligeholdelsestræning Stille transport til rådighed for de ældre, som ikke selv har transportmuligheder eller ikke selv evner at bruge offentlige transportmidler Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet. Tidlig opsøgende indsats for ældre i risikogrupper Ensomme ældre i lokalområdet (75+ årige) bosiddende i lokalområdet. Hold dig i form i et aktivt liv i fællesskab med andre beboere i plejeboliger, daghjem og Indsatsens primære målgruppe er beboere i kommunens plejeboliger, samt hjemmeboende borgere, der modtager daghjemsydelse eller ophold i aflastningsbolig. Den sekundære målgruppe er plejepersonale, som leverer ydelser til beboerne, da personalet skal have øget viden om aktivitet/træning og dets betydning for borgerens selvhjulpenhed og livskvalitet. Transport til træning/vedligeholdelsestræning Borgere som vil kunne profitere af at træne sammen med andre, men som ikke har muligheden for eller evnen til at transportere sig til træning herunder ikke evner at bruge offentlige transportmidler. 3

4 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Vælg en eller flere fra listen. Øge serviceniveauet på praktisk hjælp X Øge serviceniveauet på personlig pleje X Øge serviceniveauet indenfor madservice X Styrke den sociale dimension i plejen Velfærdsteknologiske løsninger X Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats X Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen Horsens Kommune ønsker at sikre, at de ældres sundhed og egenmestring sættes i fokus. Derfor ønsker Horsens Kommune at igangsætte følgende to indsatser, som skal give borgerne mere selvbestemmelse i forhold til den personlige pleje og den madservice, som Horsens Kommune tilbyder. De to indsatser adskiller sig fra tidligere praksis ved at implementere en højere grad af fleksibilitet og selvbestemmelse for borgerne og tilføre en udvidet borgerindflydelse. Fremme større selvbestemmelse i forhold til individuelle aftaler om udførelse af personlige pleje Med indsatsen ønsker Horsens Kommune at fremme de ældres sundhed og mestringsevne gennem større selvbestemmelse ift. udførelsen af den personlige pleje, således at den udmøntes fleksibelt ift. borgerens hverdag og aktiviteter. Ældre og mad Indsatsens formål er at sikre en god ernæringstilstanden hos ældre borgere. Dårlig ernæringstilstand hos ældre kan medføre nedsat funktionsevne, øget sygelighed og nedsat evne til at klare sig selv. Samtidig har undersøgelser i Danmark vist, at mere end 60 % af alle ældre på plejecentre er underernærede. En dårlig ernæringstilstand nedsætter trivslen og livskvaliteten og kan skabe isolation hos borgeren og kan samtidig betyde, at den ældre har svært ved at deltage i og profitere af fysiske og sociale aktiviteter. De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. Fremme større selvbestemmelse i forhold til individuelle aftaler om udførelse af personlige pleje Horsens Kommune ønsker at ændre hjemmeplejens levering af ydelser til borgerne, så visiteringen sker i samlede pakker, som pakkes ud ift. den enkelte borgers behov. Samtidig sikres, at ydelserne leveres mere samlet og med større fleksibilitet. For at understøtte dette, skal medarbejdernes mindset omkodes gennem kompetenceudvikling, fra nuværende hvor visitationen sker detaljeret med krav til levering af enkeltydelser til fremtidig levering som skal planlægges så den enkelte borgers skiftende behov og ønsker efterkommes. Ældre og mad Der tilbydes ernæringsscreening for at sikre, at borgerens ernæringstilstand understøtter træningsparathed, så borgeren er modtagelig overfor træningsindsatserne. Screening foretages af terapeuter og klinisk diætist, som i et samarbejde med borgeren og hjemmeplejen igangsætter en individuel plan for ernæringsterapi. 4

5 For beboere i plejeboliger skal madservicen tilrettelægges med udgangspunkt i beboerens ønsker og behov; for eksempel så tidspunktet for servering af den varme mad tilpasses beboerens ønske. Dette øger den enkelte beboers selvbestemmelse, giver større mulighed for at imødekomme individuelle ønsker og behov og øger livskvaliteten for beboeren. Der ansættes en ressourceperson, som løbende er i kontakt med plejecentrene for gennem dialog at italesætte vigtigheden af god ernæringstilstand og følge op på de iværksatte indsatser. Endvidere uddannes måltidsværter, som har den nyeste viden omkring anbefalinger for kostformer for ældre. Måltidsværterne lærer at planlægge og afvikle velfungerende måltider, således at den enkelte beboer får en god oplevelse og motiveres til at spise mere. Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet. Fremme større selvbestemmelse i forhold til individuelle aftaler om udførelse af personlige pleje Primær målgruppe: borgere der modtager hjemmehjælp (personlig pleje) Sekundær målgruppe: medarbejdere, gruppeplanlæggere og ledere i hjemmeplejen Ældre og mad Borgere i eget hjem midlertidige tilbud, akutpladser og eget hjem Borgere i plejeboliger 5

6 3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Vælg en eller flere fra listen. X Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende Styrket kontinensindsats Velfærdsteknologiske løsninger Bedre palliativ indsats X Flere sociale aktiviteter X Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen. Horsens Kommunes indsats ift. bedre forhold for de svageste ældre har to spor: 1)Sikre et aktivt liv med ældre i plejebolig/fremme fællesskaber i plejeboliger gennem bedre indretning 2)Fremme en tryg og struktureret hverdag for demente og deres pårørende/ Styrkelse af medarbejdere og pårørendes mindset og kompetencer/ Fokus på ældre udviklingshæmmede handicappede Det er målrettede indsatser, der primært har fokus på borgere i plejeboliger og borgere med demens og erhvervet hjerneskade. Indsatserne har således fokus på at fremme trivsel og livskvalitet, ved at styrke de ældres bevidsthed om det gode liv, øget deres følelse af håndterbarhed, begribelighed og meningsfuldhed. Dette understøttes desuden af tilførslen af stærke faglige kompetencer (neuropsykolog), som kan fungere som videns- og ressourceperson ift. støtte af borgere og pårørende samt kompetenceudvikling af medarbejderne. Indsatserne har fokus på at forbedre enkeltdele, og skal ses som delelementer, som sammensættes til netop den helhed, der er relevant for borgeren. Det understøtter at også de svageste ældre får mulighederne for en aktiv aldring med fastholdelse af funktioner, familiære og sociale netværk. I Horsens løfter vi i flok, hvilket i denne sammenhæng handler om at lægge kræfterne (borgerne selv, pårørende, tidligere sociale netværk, frivillige og den professionelle indsats) sammen. Indsatserne adskiller sig fra nuværende praksis ved, at aktivitetsområdet får tilført flere ressourcer, så det bliver muligt at skabe flere aktiviteter i blandt andet weekender. Indsatserne vægter desuden en brugerinddragende designproces med deltagelse af eksterne parter, som skaber en proces hvor brugeren bliver eksperten. I forhold til demensindsatsen fokuseres der i nedenstående indsatser i højere grad end i de nuværende indsatser på tidlig opsporing, udbredelse af mestringsværktøjer og erfaringerne fra neuropsykolog-projektet. Sikre et aktivt liv med ældre i plejeboliger Sammen lever vi livet! Beboerne i plejeboliger sikres et aktivt liv i fællesskaber med andre borgere. Beboerne skal opleve, at indsatsen har en positiv effekt på deres funktionsniveau og selvvurderede livskvalitet, så de er mere tilfredse, kan indgå i meningsfulde sociale relationer og har mindre behov for hjælp. Horsens Kommune er pilotkommune i Socialstyrelsens projekt om rekruttering af frivillige til at understøtte mere og liv og flere aktiviteter i plejeboligerne. Erfaringerne fra dette projekt bringes med over i denne indsats og bliver en del af Sammen lever vi livet. Fremme fællesskaber i plejeboliger gennem bedre indretning Formålet med denne indsats er at de fysiske rammer i plejeboligernes fællesarealer opdateres og moderniseres så de understøtter de kontinuerligt skiftende behov. Rammerne for beboere, pårørende, 6

7 brugere og medarbejdere skal fremstå som levende og medspillende kulisser, der inspirerer til liv, samvær og velvære. Fremme en tryg og struktureret hverdag for demente og deres pårørende Horsens Kommunes samlede strategi for indsatsen på demensområdet har til formål at skabe en hverdag med struktur som gør både borgeren med demenssygdom og de pårørende trygge og oplever størst mulig livskvalitet. Herunder styrkelse af den tidlige opsporingsindsats, styrkelse af den tværfaglige indsats gennem tilførsel af neuropsykologiske kompetencer, styrkelse af netværket for de pårørende, fastholdelse af relationer til borgerens sociale netværk, styrke samspillet med de frivillige, understøtte trygheden ved brug af teknologiske hjælpemidler, vedligeholde og rehabilitere det kognitive og fysiske funktionsniveau, og endelig særligt fokus på de yngre demente og deres (og pårørendes) netværk. Styrkelse af medarbejdere og pårørendes mindset/kompetencer erfaringer fra projekt Hjernespind Formålet med denne indsats er at videreformidle og implementere projekterfaringer, som har vist, at personalet ved at handle kompetent, konsekvent og velovervejet sikrer, at borgere med demens oplever glæde og livsduelighed i sit liv og sin hverdag. Ved at undervise medarbejderne i god demensomsorg er formålet at højne kvaliteten i omsorg og plejen, herunder forebyggelse af magtanvendelser og minimal anvendelse af sove- og nervemedicin. Fokus på ældre udviklingshæmmede handicappede For ældre udviklingshæmmede handicappede har det stor betydning, at der er noget man skal i løbet af ugen gerne aktiviteter med et sjovt og energigivende indhold, hvor man har mulighed for at møde andre. For at kunne efterkomme dette behov tilbydes ledsagelse af disse ældre til aktivitets- og samværstilbud i aktivitetscentre med andre ældre borgere. Samtidig har organisationen behov for at får styrket medarbejdernes viden om demens hos udviklingshæmmede borgere. Derfor uddannes 3 medarbejdere til ressourcepersoner, som kan videregive viden om demens og vejlede kolleger i indsatsen om demente, så borgerens livskvalitet bevares bedst muligt. De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. Sikre et aktivt liv med ældre i plejeboliger Sammen lever vi livet! Der etableres flere team af medarbejdere, der fungerer som en slags rejsehold, der kan flyttes rundt efter behov. I en tæt dialog mellem beboerne, deres pårørende, plejepersonalet og civilsamfundet opstartes og vedligeholdes aktiviteter med fokus på de stille periode i plejeboligerne (typisk weekender, eftermiddag og aften). De igangsatte aktiviteter vil være rettet mod at skabe relationer og fællesskaber mellem beboerne gerne på tværs af plejeboligenhederne. Beboerne involveres i at definere meningsfulde aktiviteter, aktiviteterne afprøves og efterfølgende støttes deltagerne i at sætte nye mål og ændre aktivitetsudfoldelsen. Fremme fællesskaber i plejeboliger gennem bedre indretning Inddragelse af eksterne aktører som kan indgå i brugerinddragelsesprocessen og udarbejdelse af forslag til nyindretning af 3 af kommunens 19 institutioner. Der er ikke tale om almindelig renovering og vedligeholdelse af plejeboligerne. Forslagene præsenteres og aflevering af forslagene til ledelsen, som sørger for at forslagene indarbejdes i den eksisterende vedligeholdelsesplan. Gennem større involvering af brugergrupperne sikres bedre udnyttelse af de eksisterende midler til renovering Fremme en tryg og struktureret hverdag for demente i egen bolig og deres pårørende En samlet strategi for demensindsatsen i Horsens Kommune indebærer række aktiviteter, hvoraf de 7

8 bærende elementer er undervisning for borgeren og pårørende i hjemmet, oprettelse af netværksgrupper for hjemmeboende og pårørende, vejledning via demenskonsulenter, udvidelse af cafetilbuddet til yngre demente, tilbud om træning/rehabilitering, inddragelse af ergoterapeut med neuropædagogiske kompetencer, brug af teknologiske hjælpemidler (virtuel kommunikation), etablering af telefonhotline for borgere og pårørende og etablering af en pårørendegruppe målrettet yngre dementes pårørende. Desuden ansættes en neuropsykolog, som sikrer forløbskoordinationen. Neuropsykologen kortlægger det samlede vidensniveau hos Horsens Kommunes øvrige ansatte, indgår som ressourceperson i relevante fora, fungerer som vidensperson og har fokus på den strategiske sikring af kompetencerne fremadrettet Styrkelse af medarbejdere og pårørendes mindset/kompetencer erfaringer fra projekt Hjernespind Undervisningsforløb for alle medarbejdere i kommunens almindelige plejeboliger og daghjem med henblik på at implementere erfaringerne fra projektet Hjernespind for at højne kvaliteten af demensomsorgen. Fokus på ældre udviklingshæmmede handicappede Ledsagelse af ældre udviklingshæmmede handicappede borgere til aktivitets- og samværstilbud i aktivitetscentre med andre ældre borgere. Uddannelse af tre ressourcepersoner, som skal opsamle og udbrede viden om demens. Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet. Sikre et aktivt liv med ældre i plejeboliger Sammen lever vi livet! Målgruppen for indsatsen opfylder nedenstående kriterier: Beboere i almindelige plejeboliger som er ensomme og/eller isolerede og som ikke længere deltager i meningsfulde aktiviteter sammen med andre. Specifikt for ikke-demente beboere tænkt bredt og rummeligt, således at alle kan deltage, hvor det er muligt og giver mening for både den enkelte og fællesskabet. Fremme fællesskaber i plejeboliger gennem bedre indretning Primær målgruppe er plejeboligenhedernes beboere, brugere og eksterne/interne brugergrupper og sekundær målgruppe er beboernes pårørende og medarbejderne. Fremme en tryg og struktureret hverdag for demente i egen bolig og deres pårørende Primær målgruppe er borgere med demens og erhvervet hjerneskade i let til middelsvær grad samt de pårørende boende i eget hjem. Primær målgruppen kan også være personer fra borgerens tidligere netværk, som kan involveres i en del af det frivillige arbejde. Sekundær målgruppe er hjemmeplejepersonalet og hjemmesygeplejerskerne, som via kompetenceudvikling styrkes til at understøtte borgerens oplevelse af livskvalitet. Sekundær målgruppe er også Horsens Kommunes demenskonsulenter, hvor et af midlerne for borgerens oplevelse af livskvalitet er, at konsulenterne kan håndtere og implementere brugen af diverse relevante teknologiske hjælpemidler. Styrkelse af medarbejdere og pårørendes mindset/kompetencer erfaringer fra projekt Hjernespind Medarbejdere i Horsens Kommunes plejeboliger og daghjem, der i det daglige arbejder med borgere med demens/erhvervet hjerneskade. Fokus på ældre udviklingshæmmede handicappede Udviklingshæmmede handicappede i Horsens Kommunes døgninstitutioner. 8

9 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen X Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen. De aktiviteter, som Horsens Kommune ønsker at gennemføre under Andre initiativer har meget forskelligartede målsætninger, hvorfor de i det nedenstående beskrives separat. Indsatserne i forhold til ældre og IT adskiller sig fra nuværende indsatser ved at have fokus på opsporingen af ældre med behov for IT-undervisning og støtte til brug af digitale medier. Pulje til investering og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger Etablering af en pulje, som kan understøtte forsøg med velfærdsteknologiske løsninger indenfor: Forbedring af borgerens livskvalitet ved at borgerens egenmestring understøttes, så de opnår mindre afhængighed af offentlige hjælp Frigørelse af arbejdskraftressourcer til løsning af andre opgaver Forhindre nedslidning af medarbejderne (rutineprægede opgaver, tunge løft og forflytninger) Ældre og IT Horsens Kommune ønsker at iværksætte to initiativer, som samlet har til formål at øge de digitale kompetencer hos den gruppe ældre, som ikke naturligt efterspørger større færdigheder på dette område eller som ikke kan profitere af kommunens mere brede IT-kompetenceudviklingstilbud. De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. Pulje til investering og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger Etablering af pulje til forsøg med velfærdsteknologiske løsninger, så afprøvningen kan ske uden belastning af det øvrige driftsbudget. Puljen tilrettelægges således, at eventuelle overskud fra de øvrige projekter (eksempelvis pga. lavere opstartsudgifter end forventet) i Ældrepulje-ansøgningen overføres til velfærdsteknologi-puljen. Ældre og IT Forebyggerne som digitale ambassadører Horsens Kommune ønsker at styrke det opsporende arbejde i forhold til ældre, som ikke naturligt efterspørger digitale kommunikationskanaler, men som forventes at kunne profitere af det. Initiativet har til formål at alle kommunens forebyggende medarbejdere gennemgår en uddannelse som digitale ambassadører, så de i højere grad bliver i stand til at understøtte de ældre borgere i at blive mere digitale. Fokus skal både være på digital selvbetjening, men også på mere generelle emner som Facebook og andre sociale medier. IT-ekspert i eget hjem Projektet tager udgangspunkt i erfaringerne fra bl.a. Kolding Kommune, hvor man har haft succes med 9

10 at tilbyde it-undervisning i de ældres hjem. De ældre tilbydes gratis at låne en pc med internetopkobling. Herefter gennemgår de et hjemmeundervisningsforløb på undervisningsdage. De afsatte midler skal bruges til investering og drift af pc ere, kursusmateriale og udgifter til vejledning. Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet. Pulje til investering og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger Primær målgruppe er beboere i plejeboliger, borgere i eget hjem der modtager hjemmehjælpsydelser. Sekundær målgruppe er medarbejdere på ældreområdet i Horsens Kommune og pårørende. Ældre og IT Forebyggerne som digitale ambassadører Den primære målgruppe er svage og udsatte borgere i Horsens Kommune. Den sekundære målgruppe er de forebyggende medarbejdere (forebyggende hjemmebesøg medarbejdere), der skal understøttes gennem kompetenceudvikling (og informations- og vejledningsmateriale målrettet de digitalt svageste ældre). IT-ekspert i eget hjem Målgruppen er ældre, som pga. manglende mobilitet, utryghed mv. har svært ved at deltage i en ITopkvalificering på Horsens Kommune biblioteker eller datastuer. 10

11 Budgetskema Udfyld og vedhæft budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Der skal udfyldes et faneark for hver indsats, der er afkrydset i skemaet, og som ønskes finansieret af puljemidlerne. Skabelon for budgetskema findes på denne side og på puljens side. X Det kan hermed bekræftes, at de ansøgte midler anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Bruttokatalog: Ansøgninger til puljen til løft af ældreområdet

Bruttokatalog: Ansøgninger til puljen til løft af ældreområdet Bruttokatalog: Ansøgninger til puljen til løft af ældreområdet Dette bruttokatalog har til formål at opliste en ikke udtømmende liste af muligheder for ansøgninger til puljen til løft af ældreområdet.

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016

Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016 Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af Regeringens Værdighedsmilliard skal alle kommuner inden 1. juli 2016 udarbejde en værdighedspolitik samt

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov 20. januar 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Organisatorisk forankring...3 3. Strategiske hovedspor...4 4. Det

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr.

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr. Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Tilbudsoversigt. Ældreområdet

Tilbudsoversigt. Ældreområdet soversigt Ældreområdet Forord Det er Byrådets ønske, at alle ældre og personer med handicap skal støttes bedst muligt til at leve et godt og aktivt liv. Støtten skal kunne ydes døgnet rundt afhængig af

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Notat. Notat om budgetoplæggets initiativers mål. Den 4. juni 2015

Notat. Notat om budgetoplæggets initiativers mål. Den 4. juni 2015 Notat Den 4. juni 2015 Notat om budgetoplæggets initiativers mål På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 11. maj 2015 spurgte Jan Ravn Christensen til hvilke økonomiske og strategiske mål de enkelte

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere