SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR:"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR: Professionalisme, patientopfattelse, motivation og ledelse Anne Mette Kjeldsen, Aarhus Universitet DSR Sæby den 25/9, 2014.

2 SLIDE 2 DISPOSITION Intro: Styringsmodeller ift. professionalisme, handlingskapacitet og motivation Professionalisme: Sygeplejerskernes professionalisme og professionelle status Patientopfattelse: Kobling til patienterne og deres handlingskapacitet Motivation: Styring af sygeplejersker og andre offentligt ansatte Ledelse: Nyt projekt i Hospitalsenhed Midt om ledelse og medarbejderindflydelse i forandrings- og spareprocesser

3 STYRINGSMODELLER, MOTIVATION OG HANDLINGSKAPACITET Brugere med høj handlingskapacitet (dronninger) Voice Choice Altruistisk motiverede offentligt ansatte (riddere) Egoistisk motiverede offentligt ansatte (landsknægte) Trust Mistrust Brugere med lav handlingskapacitet (bønder)

4 BAGGRUND HVOR STAMMER VORES VIDEN FRA? Kvalitative interviews med sygeplejersker og SOSU er i privat og offentligt regi (ca. 30) Ca ansatte i regionerne inkl. registerdata for deres løn og arbejdstid (24 forskellige faggrupper) Ca brugere af forskellige velfærdsydelser (herunder hospitaler) 3200 tilfældigt udvalgte lønmodtagere (offentlig og private) 6000 off. og private fysioterapeuter målt tre gange (inkl. leverede ydelser jf. sygesikringsregister) Ca lærere og ca. 600 skoleledere (inkl. karakterer mv. for deres elever) Ca medlemmer af FOA (inkl. sygefravær jf. register) Alle danske forskningsinstitutioner (inkl. produktivitet jf. publikationsdatabaser) Ca. 120 individuelle forskere målt flere gange (ISI databasen) Samme socialrådgiverstuderende målt under uddannelse og lige efter (ca. 300) Undervisere på universiteter (og lister over deres karaktergivning over 10 år) Ca. 600 off. ledere på de to masteruddannelser i off. ledelse (inkl. sammenligning m. Kina, Taiwan, USA) Praktiserende læger (inkl. registre over medicin og ydelsesforbrug) Ca off. ansatte i 12 lande (for at sikre international sammenlignelighed af målinger) ( listen er ikke komplet)

5 SLIDE 5 PROFESSIONALISME: Sygeplejerskernes professionalisme og professionelle status

6 PROFESSIONSSOCIOLOGIEN Neo-weberiansk retning: Magt, penge og status Funktionalistisk retning: Samfundsgavnlig adfærd og altruistisk motivation Den tredje vej : Opgaver, der kræver specialiseret, teoretisk viden Informationsasymmetri + konsekvenser v. svigt Professionalismekontrakt: Professionel status/gode ydelser (tillid) Professionelle normer, som faggruppe sanktionerer

7 DEFINITIONER OG PROFESSIONSKORT Professionel status Professionalisme: Omfanget af teoretisk, specialiseret viden samt eksistensen af faste professionelle normer Professionel status: Graden af offentlighedens anerkendelse af faggruppens teoretiske, specialiserede viden samt af dens faste professionelle normer Professionalisme

8 Kilde: Ugebrevet A4 ashx?imageid=29100&sizeid=

9

10 POTENTIALERNE I PROFESSIONALISME OG PROFESSIONEL STATUS Professionel status: Muligheder for indflydelse på tre niveauer: Nationalt, i regionen/kommunen og på sygehuset/i den konkrete organisation Professionalisme: Hvad er det for nogle professionelle normer, der bidrager til god sygepleje? Hvordan skal sygeplejeprofessionen i fremtiden sikre, at de professionelle normer bliver overholdt? Kan de professionelle normer stå i vejen for inddragelsen af patienterne som aktive medproducenter?

11 SLIDE 11 PATIENTOPFATTELSE: Kobling til patienterne og deres handlingskapacitet

12 STYRINGSMODELLER, MOTIVATION OG HANDLINGSKAPACITET Høj brugerkapacitet (dronninger) Voice Choice Altruistiske ansatte (riddere) Egoistiske ansatte (landsknægte) Trust Mistrust Lav brugerkapacitet (bønder)

13 SLIDE 13 DEN 2. AKSE: BRUGERNE Kan nogle borgere bedre udnytte det frie valg end andre? Handlingskapacitet som begreb: Evne til at forstå, vælge mellem og give mening til kende om offentlige ydelser Udvikling: New Public Management bevægelse fra klient til kunde, nu: aktivt medborgerskab, der mobiliserer ressourcer og skaber fælles ansvar Borger som kompetent fortolker af eget liv Selvhjulpen, når den rette hjælp gives Aktiv medspiller i den offentlige indsats Frivillig bidragsyder til velfærdsproduktion Medproducent af offentlige løsninger Afhænger meget af uddannelse og erfaring med området (jf. næste slide)

14 VARIATION MELLEM FORSKELLIGE BRUGERE (hospitalsbrugere som eksempel) Kilde.: Andersen, Kristensen og Pedersen (2012). Politica nr. 44.

15 EKSEMPEL FRA AKTUEL FORSKNING Brugere med relativ høj kapacitet Børnepasning Offentligt ansatte der primært arbejder for samfundets skyld Skoler Hospitaler Offentligt ansatte der primært arbejder for egen skyld Videregående uddannelse Kilde.: Andersen, Kristensen og Pedersen (2012). Politica nr. 44. Brugere med relativ lav kapacitet OBS! Relative niveauer

16 KOBLING MELLEM PATIENTER OG SYGEPLEJERSKER Patienterne som medproducenter: Er de ansatte en barriere? Paternalisme hos de ansatte Bruger-responsivitet: Under hvilke betingelser er det hensigtsmæssigt? Konsekvenser for ligheden? Og hvad med borgernes tilfredshed?

17 SLIDE 17 MOTIVATION: Styring af sygeplejersker og andre offentligt ansatte

18 MOTIVATION SOM BEGREB Motivation som den potentielle energi, en person er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål. Hvad er målet? At gavne sig selv (incitamenter) eller undgå straf (regulering): Ekstrinsisk motivation At nyde opgaven i selv: Intrinsisk (indre) motivation At gøre godt for andre eller samfundet: Public service motivation

19 HVAD PÅVIRKER OFFENTLIGT ANSATTES MOTIVATION? Køn Alder Positive brugeroplevelser Professionalisme Public service motivation Indre opgavemotivation Uddannelse Sektor (off./privat) 19

20 PROFESSIONSFORSKELLE PSM dimension Sygeplejersker Sosu-assistenter Public interest Høj Lav Compassion Lav Høj Attraction to public policy Høj Lav User orientation Lav Høj Kilde.: Kjeldsen (2012): Sector and Occupational Differences in PSM, IJPA.

21 UDDANNELSESSOCIALISERING Kilde.: Kjeldsen (2012): Vocational Study and PSM, IPMJ, nr. 15.

22 SEKTORFORSKELLE (II) Public service motivation Offentligt ansat Privat ansat Ansættelse Kilde: A.M. Kjeldsen & C.B. Jacobsen: JPART, October 2012

23 SEKTORFORSKELLE (I) Det jeg bidrager med nu her, det er nok det sundhedsfremmende det er meget tertiær forebyggelse overfor overvægtige patienter. Der kan jeg gå ind og give dem den viden, jeg har (offentligt ansat sygeplejerske) Vi informerer dem om det [sundhedskonsekvenserne af deres valg], men ikke på samme måde. Det gør man mere ud af i det offentlige. Her går vi ikke så meget op i det. Det er deres eget valg (privat ansat sygeplejerske) Kilde.: Kjeldsen (2012): Sector and Occupational Differences in PSM, IJPA.

24 HVAD HAR MOTIVATIONEN BETYDNING FOR? Jobtilfredshed Public service motivation Indre opgavemotivation Valg ml. offentlig og privat sektor Arbejdstid Prioritering mellem patientgrupper PSM-fit (person-organisation) Sygefravær Elevers læring

25 Kilde: Andersen, LB & Serritzlew, S 2012a, Does public service motivation affect the behavior of professionals?, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Eksempel: FYSIOTERAPEUTERS PRIORITERING SLIDE 25 Studie af 556 selvstændige fysioterapeuters public service motivation og deres prioritering mellem vederlagsfri patienter og almindelige patienter Public service motivation (spørgeskema) og patient prioritering (registerdata) Hovedresultat: Selvstændige fysioterapeuter med høj PSM behandler flere vederlagsfri patienter end fysioterapeuter med lav PSM

26 Eksempel: INDRE MOTIVATION I HJEMMEPLEJEN FOA medlemmer (medlemspanel) Sygefravær (registeroplysninger) Indre opgavemotivation målt (spørgeskema) Opfattelse af, hvor kontrollerende krav om dokumentation er (spørgeskema) Opfattelse af dokumentationskrav som kontrollerende Mindre indre opgavemotivation Højere sygefravær

27 STYRING OG LEDELSE Styringstiltag Indre opgavemotivation Public service motivation Bedst mulige offentlige ydelser til færrest omkostninger (performance) Opfattelse af styringstiltaget som kontrollerende eller understøttende Den lokale leders implementering af styringstiltaget

28 BETYDNINGEN AF LEDELSE Eksempel fra studie af elevplaner i folkeskolen: Hvis elevplanerne opfattes som mere kontrollerende, så har lærerne mindre motivation på alle de målte motivationsdimensioner Hvordan kan man som leder understøtte motivationen? Undersøgelsen af lærerne kobles med spørgeskema til lederne Skoleledernes implementering forventes at være afgørende: Implementering via dialog Understøttende opfattelse Implementering via kæft, trit og retning Kontrollerende opfattelse

29 SLIDE 29 BAGOM KONTROL OPFATTELSEN Foruden implementering, hvad betyder så ellers noget for opfattelsen af styringsværktøjet som kontrollerende/understøttende? Self-determination theory: Behov for at føle sig autonom Behov for at føle sig kompetent Behov for at føle tilknytning til andre Indflydelse/ejerskab i processen

30 FTF UNDERSØGELSE SLIDE 30 Kilde:

31 SLIDE 31 LEDELSE: Nyt projekt i Hospitalsenhed Midt

32 idil FORSKNING I DISTRIBUERET LEDELSE Et 4-årigt forskningsprojekt om distribueret ledelse (finansieret af Velux-fonden) Case studie af forandringsprocesser på et af Danmarks største hospitaler Sammenlægning af 4 hospitaler til Hospitalsenhed Midt Ny langsigtet strategi og specialefordeling samt nedskæringer Top-down reform og NPM orienteret implementering Data Panel data fra spørgeskemaundersøgelser og interviews Interdisciplinært projekt (Psykologi, Statskundskab, og Institut for Marketing og Organisation) 32 Læs mere på:

33 SLIDE 33 DISTRIBUERET LEDELSE (DL) Når ledelsesopgaver deles mellem ledelsen og medarbejderne mhp. at opnå indflydelse på ressourcetildelingen, beslutningsprocesser og målsætningerne indenfor organisationen. Spørgeskemaspørgsmål:

34 SLIDE 34 DL BLANDT HOSPITALETS FAGRRUPPER Faggruppe Gns. DL (0-100) Overlæge 49,56 Fysioterapeut 34,38 Ergoterapeut 32,08 Sygeplejerske 31,29 Teknisk personale 30,47 Rediograf 28,53 Administration 27,44 Social- og sundhedsmedarbejder 24,43 Jordemoder 20,63 Bioanalytiker 19,72 Køkkenpersonale 18,13 Lægesekretær 18,01 Serviceassistent 17,77 Reservelæge 16,36 Portør 10,83

35 SLIDE 35 OPSAMLING Styringsmodeller spiller sammen med motivation, professionalisme og handlingskapacitet Motivation har betydning for leveringen af offentlige ydelser: Ikke bare varm luft Styring, der opleves som kontrollerende, udhuler de ansattes indre opgavemotivation og public service motivation Ledelse, implementering og indflydelse/ejerskab er afgørende MEN: Lykken er ikke nødvendigvis gjort, hvis de offentligt ansatte arbejder for at gøre noget godt for samfundet. Public service motivation har potentiale, men rummer også styringsmæssige udfordringer. De ansatte gør en stor indsats for at komme i den retning, de finder ønskværdig

36 SLIDE 36 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! - Kommentarer/spørgsmål?

37 SLIDE 37 FORSKELLIGE TYPER MEDARBEJDERE

38 Læs mere her Andersen, LB 2005, Offentligt ansattes strategier, Politica, Aarhus. Andersen, LB 2013a, Health care cost containment in Denmark and Norway: a question of relative professional status?, Health Economics, Policy and Law, udgivet online 28. juni Andersen, LB 2013b, (Hvordan) kan man styre den offentlige sektor bedre? Incitamenter, motivation og normer, Økonomistyring & Informatik, årg. 28, nr. 5, pp Andersen, LB & Jakobsen, ML 2011, Does ownership matter for the provision of professionalized services? Hip operations at publicly and privately owned clinics in Denmark, Public Administration, vol. 89, no. 3, pp Andersen, LB & Kjeldsen, AM 2013, Public service motivation, user orientation and job satisfaction: a question of employment sector?, International Public Management Journal, vol. 16, no. 2, pp Andersen, LB & Pallesen, T 2008, Not just for the money? how financial incentives affect the number of publications at Danish research institutions, International Public Management Journal, vol. 11, no. 1, pp Andersen, LB & Pedersen, LH 2012, Public service motivation and professionalism, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Andersen, LB & Pedersen, LH 2013, Does ownership matter for employee motivation when occupation is controlled for?, International Journal of Public Administration, vol. 36, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2010, Køn, public service motivation og adfærd, Politica, årg. 42, nr. 4, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2012a, Does public service motivation affect the behavior of professionals?, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2012b, Remunerating general practitioners with fees. Between economic incentives and professional norms, Scandinavian Journal of Public Administration, vol. 15, no. 4, pp Andersen, LB, Eriksson, TV, Kristensen, N & Pedersen, LH 2012, Attracting public service motivated employees. How to design compensation packages in diverse societies, International Review of Administrative Sciences, vol. 78, no. 4, pp Andersen, LB, Heinesen, E & Pedersen, LH 2012, How does public service motivation affect performance in schools? Conference in Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), 8-10 November 2012, Baltimore, MD. Andersen, LB, Jacobsen, CB, Møller, AL & Pallesen, T 2006, Arbejder forskere just for the money?, Politica, vol. 38, no. 4, pp Andersen, LB, Jakobsen, MLF, Pallesen, T & Serritzlew, S 2010, Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor, Systime, Aarhus. Andersen, LB, Jørgensen, TB, Kjeldsen, AM, Pedersen, LH & Vrangbæk, K 2013, Public service motivation and public values: conceptual and empirical relationships, American Review of Public Administration, vol. 36, no. 3, pp

39 Andersen, LB, Kristensen, N & Pedersen, LH 2011, Do documentation requirements reduce intrinsic motivation and increase worker absence? 11th Public Management Research Association Conference, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA, 2-4 June Andersen, LB, Kristensen, N & Pedersen, LH 2012, Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser, Politica, årg. 44, nr. 1, pp Andersen, LB, Pallesen, T & Pedersen, LH 2011, Does ownership matter for professionals public service motivation?, Review of Public Personnel Administration, vol. 31, no. 1, pp Andersen, LB, Pallesen, T & Salomonsen, HH 2013, Doing good for others and/or for society? The relationships between public service motivation, user orientation and university grading, Scandinavian Journal of Public Administration, under udgivelse. Bellé, N 2013a, Experimental evidence on the relationship between public service motivation and job performance, Public Administration Review, vol. 73, pp Bellé, N 2013b, Leading to make a difference: a field experiment on the performance effects of transformational leadership, perceived social impact, and public service motivation, JPART, udgivet online juni Berg-Sørensen, A, Grøn, CH, Hansen, HF (red.) 2011, Organiseringen af den offentlige sektor grundbog i offentlig forvaltning, Hans Reitzels Forlag, København. Brewer, GA 2008, Employee and organizational performance, i JL Perry & A Hondeghem (eds), Motivation in public management. The call of public service, Oxford University Press, Oxford. Frey, B 1997, Not just for the money. An economic theory of personal motivation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Brookfield. Frey, B & Jegen, R 2001, Motivation crowding theory, Journal of Economic Surveys, vol. 15, no. 5, pp Gailmard, S 2010, Politics, principal-agent problems, and public service motivation, International Public Management Journal, vol. 13, no. 1, pp Grant, AM 2008, Employees without a cause: the motivational effects of prosocial impact in public service, International Public Management Journal, vol. 11, no. 1, pp Jacobsen, CB & Andersen, LB 2013, Performance management for academic researchers. How publication command systems affect individual behaviour, Review of Public Personnel Administration, udkommer december Jacobsen, CB 2012, Management interventions and motivation crowding effects in public service provision, Politica, Aarhus. Jacobsen, CB, Hvitved, J & Andersen, LB 2013, (Mis)managing employee motivation? Obligatory student plans, intrinsic task motivation and public service motivation for Danish teachers, publiceret online 25. marts 2013 i Public Administration. Jakobsen, CV & Nielsen, SS 2010, Regulering og arbejdsglæde i folkeskolen. Hvilken betydning har folkeskolelæreres opfattelse af elevplaner for deres indre motivation?, speciale, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Kjeldsen, AM & Jacobsen, CB 2013, Public service motivation and employment sector: attraction or socialization?, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 23, no. 4, pp Kjeldsen, AM 2012a, Dynamics of public service motivation, Politica, Aarhus. Kjeldsen, AM 2012b, Sector and occupational differences in public service motivation: a qualitative study, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp

40 Kjeldsen, Anne Mette (2012c). Public service motivation og jobvalg: Serviceproduktion eller serviceregulering? Politica, 44 (1): Kjeldsen, Anne Mette (2012a). Vocational Study and Public Service Motivation: Disentangling the Socializing Effects of Higher Education. International Public Management Journal, 15 (4): Kjeldsen, Anne Mette (2012). Dynamics of Public Service Motivation: A Panel Study of Attraction-Selection and Socialization Effects in the Production and Regulation of Social Services. Public Administration Review. Krogsgaard, JA, Thomsen, P & Andersen, LB 2013, Only if we agree? How value conflict moderates the relationship between transformational leadership and public service motivation, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april, Le Grand, J 2003, Motivation, agency and public policy, Oxford University Press, Oxford. Le Grand, J 2010, Knights and knaves return: public service motivation and the delivery of public services, International Public Management Journal, vol. 13, no. 1, Loon, Nv, Leisink, P & Vandenebeele, W 2013, Sector or service? Is the relationship between PSM and performance determined by sector or the societal impact of the job?, paper præsenteret på IIAS-konferencen: One step beyond refining public service motivation theory and research methods på Utrecht Universitet, november Loon, Nv, Vandenabeele, W & Leisink, P 2013, PSM s effect on performance: what do we see when including fit and distinguishing different dimensions of performance?, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april Mikkelsen, MF & Andersen, LB 2013, Pushing or persuading? The effect of managers non-active, hard and soft regulatory styles, paper præsenteret på IRSPM-konferencen 2013 i Prag, april Mikkelsen, MF, Jacobsen, CB & Andersen, LB 2012, How can managers affect employees perception of command systems? A study of school principals implementation of obligatory student plans, paper presented at IRSPM 2012 conference, Rome, Italy. Nielsen, SS, Jakobsen, CV & Andersen, LB 2011, Skår i (arbejds-) glæden? Intrinsisk motivation og elevplaner i folkeskolen, Tidskriftet Politik, årg. 14, nr. 2, pp Pedersen, LH, Bordacconi, MJ & Hjelmar, U 2013, On the association between leadership, red tape and intrinsic motivation the missing tape in red tape studies?, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april Perry, JL & Wise, LR 1990, The motivational bases of public service, Public Administration Review, vol. 50, pp Perry, JL 1996, Measuring public service motivation: an assessment of construct reliability and validity, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 6, no. 1, pp Perry, JL, Hondeghem, A & Wise, LR 2010, Revisiting the motivational bases of public service: twenty years of research and an agenda for the future, Public Administration Review, vol. 70, no. 5, pp

Styring og motivation i den offentlige sektor. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Styring og motivation i den offentlige sektor. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Styring og motivation i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Resultater fra et forskningsprojekt finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) Ny bog: Styring og motivation

Læs mere

Motivation, ledelse og læring på folkeskoleområdet

Motivation, ledelse og læring på folkeskoleområdet Motivation, ledelse og læring på folkeskoleområdet Lotte Bøgh Andersen Professor, Aarhus Universitet & KORA Forskningsenheden for Tværdisciplinær Uddannelsesforskning Disposition Motivation og styring

Læs mere

Bevar motivationen! Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning

Bevar motivationen! Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Bevar motivationen! Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Disposition 1. Hvad er motivation? 2. Hvorfor er motivation

Læs mere

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEDELSESAKADEMIET 28. JANUAR 2014 Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at

Læs mere

LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER

LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning 1 Dispotision 1. Intro: I den offentlige

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at jeg virkelig har glædet mig til at skulle have dansk. Men det

Læs mere

Motivation og styring i første linje

Motivation og styring i første linje Motivation og styring i første linje Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Disposition 1. Hvad er motivation? 2.

Læs mere

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager?

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Lotte Bøgh Andersen (AU og KORA) lotte@ps.au.dk Disposition 1. Introduktion 2. Motivation og performance 3. Motivation

Læs mere

Samspillet mellem borgerene, de offentligt ansatte og styringsmodeller

Samspillet mellem borgerene, de offentligt ansatte og styringsmodeller Samspillet mellem borgerene, de offentligt ansatte og styringsmodeller v/lene Holm Pedersen, Professor, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School Forskningsleder på KORA, Kommunerne

Læs mere

Økonomiske incitamenter og professionelle normer

Økonomiske incitamenter og professionelle normer Økonomiske incitamenter og professionelle normer Lotte Bøgh Andersen præsen TATION Disposition Incitamenter Professionalisme, herunder diskussion af forsk. faggruppers professionalisme Professionelle normer

Læs mere

Styring og ledelse i den offentlige sektor: Afvejninger mellem kontrol og tillid

Styring og ledelse i den offentlige sektor: Afvejninger mellem kontrol og tillid Styring og ledelse i den offentlige sektor: Afvejninger mellem kontrol og tillid CHRISTIAN BØTCHER JACOBSEN Lektor 1. oktober 2015 2 INDLEDNING Over de seneste år er der i sundhedssektoren indført en række

Læs mere

Anmeldelse. Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen, Styring og motivation i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

Anmeldelse. Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen, Styring og motivation i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Anmeldelse Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen, Styring og motivation i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. I bogen Styring og motivation i den offentlige sektor fremlægger

Læs mere

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA 2 Program: 1. Begreber: Performance og PSM 2. Hvorfor skulle der være en sammenhæng? 3. Kan sammenhængen

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9 Indhold Indhold Indhold Forord... 9 Kapitel 1. Motivation og styring i den offentlige sektor... 11 1.1. Motivation... 14 1.2. Styring... 15 1.3. Principaler, agenter og public service motivation... 18

Læs mere

LEDELSE OG MOTIVATION

LEDELSE OG MOTIVATION LEDELSE OG MOTIVATION Lotte Bøgh Andersen (AU og KORA) lotte@ps.au.dk Styringstiltag Målopfyldelse Medarbejdermotivation Opfattelse af styringstiltaget som enten understøttende eller kontrollerende Værdikongruens:

Læs mere

Resultater fra et forskningsprojekt Finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE)

Resultater fra et forskningsprojekt Finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) Mini-konference om motivation, styring og leverancen af offentlig velfærd Resultater fra et forskningsprojekt Finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) Forskergruppen BUPL 2013 Mini-konference

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Økonomiske incitamenter, motivation og kvalitet Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Lotte Bøgh Andersen ØKINOS Indre og ydre, individ og kollektiv

Læs mere

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Flere logikker for offentlig styring Før NPM: Profession og hierarki Professioners

Læs mere

Hvordan kan ledelse skabe mere motiverede medarbejdere og bedre resultater?

Hvordan kan ledelse skabe mere motiverede medarbejdere og bedre resultater? Hvordan kan ledelse skabe mere motiverede medarbejdere og bedre resultater? KORA Temamøde Program 16.00 Velkomst og introduktion v/ ordstyrer Hanne Søndergård Pedersen, KORA 16.05 Lotte Bøgh Andersen,

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

kreativiteten i en tid med evaluering, tests og

kreativiteten i en tid med evaluering, tests og Hvordan bevare kreativiteten i en tid med evaluering, tests og prøver? Lilleskolernes Udviklingsforum 2. Marts 2012 Simon Calmar Andersen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Dilemmaet (I) Kontrol,

Læs mere

Hvordan kan vi bevare lærernes motivation?

Hvordan kan vi bevare lærernes motivation? Hvordan kan vi bevare lærernes motivation? KORA Temamøde Program 16.00 Velkomst og introduktion v/ ordstyrer Charlotte Konow, KORA 16.05 Lotte Bøgh Andersen fra KORA fortæller om helt nye forskningsresultater,

Læs mere

kombineres, hvilket jeg vil komme tilbage til senere.

kombineres, hvilket jeg vil komme tilbage til senere. Kolofon: I de seneste års diskussioner af dansk forvaltningspolitik har mange sagt: Det handler om ledelse!. Underforstået i denne påstand ligger, at alt ville blive godt, hvis der kom noget bedre ledelse

Læs mere

Perspektiver på ledelse i en kommunal kontekst og ledelse af store velfærds- og uddannelsessektorer

Perspektiver på ledelse i en kommunal kontekst og ledelse af store velfærds- og uddannelsessektorer Perspektiver på ledelse i en kommunal kontekst og ledelse af store velfærds- og uddannelsessektorer Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold 1. Intro (herunder lidt om LEAP) 2. Ledelsesstrategier 3. Ledelse,

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles f. Andersen Aarhus Universitet og KORA Debatoplæg g om dansk forvaltningspolitik

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles f. Andersen Aarhus Universitet og KORA Debatoplæg g om dansk forvaltningspolitik En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles f ansvar Lotte Bøgh B Andersen Aarhus Universitet og KORA Debatoplæg g om dansk forvaltningspolitik Flere logikker for offentlig styring New

Læs mere

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse?

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Word version af kapitel 10 (side 259 279) i Klaus Majgaard (redaktør) Sprækker for fornyelse nye perspektiver på offentlig

Læs mere

Ledelsesspænd, ledelsesstrategier og faglig kvalitet

Ledelsesspænd, ledelsesstrategier og faglig kvalitet Ledelsesspænd, ledelsesstrategier og faglig kvalitet Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro Ledelsesstrategier Ledelsesspænd og ledelsesstil/-strategi: Daginstitutionsområdet som eksempel Ledelse,

Læs mere

Hvad betyder medarbejdernes motivation, når man skal have fokus på at opnå bedre resultater?

Hvad betyder medarbejdernes motivation, når man skal have fokus på at opnå bedre resultater? Hvad betyder medarbejdernes motivation, når man skal have fokus på at opnå bedre resultater? Skolelederkonference 2017 Tema: Professionel ledelse af selvledende medarbejdere i den moderne organisation.

Læs mere

Ledelse, motivation og resultater

Ledelse, motivation og resultater Ledelse, motivation og resultater Aarhus Kommune 13. november 2015 Lotte Bøgh Andersen (AU og KORA) lotte@ps.au.dk Medarbejdermotivation Bedst mulige offentlige ydelser (fx faglig kvalitet) Fælles forståelse

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM RESULTATMÅLINGER, MEDARBEJDERMOTIVATION OG GODE RESULTATER

SAMMENHÆNGE MELLEM RESULTATMÅLINGER, MEDARBEJDERMOTIVATION OG GODE RESULTATER 07 September 2015 SAMMENHÆNGE MELLEM RESULTATMÅLINGER, MEDARBEJDERMOTIVATION OG GODE RESULTATER Lotte Bøgh Andersen, Dansk Evalueringsselskab, 29. august 2015 SLIDE 2 Indhold Introduktion Resultatmåling

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Ledelse: Incitamenter, motivation og normer

Ledelse: Incitamenter, motivation og normer Ledelse: Incitamenter, motivation og normer Læseplan. Version 6. december 2010 Master i Offentlig ledelse Undervisere: Lotte Bøgh Andersen (statskundskab, ansvarlig for koordination ml. underviserne) Niels

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Bilag 2. Faktoranalyser

Bilag 2. Faktoranalyser Bilag 2. Faktoranalyser Indhold 1. Motivation... 2 Mål for indre opgavemotivation... 2 Mål for public service motivation... 4 2. Mål for medarbejderindflydelse... 5 3. Mål for vægtning og tilstedeværelse

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 126 Offentligt Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

DEBATMØDE 8. Styr på folkeskolens resultater AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SIMON CALMAR ANDERSEN

DEBATMØDE 8. Styr på folkeskolens resultater AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SIMON CALMAR ANDERSEN DEBATMØDE 8 Styr på folkeskolens resultater FAGLIG OG ØKONOMISK STYRING AF FOLKESKOLERNE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 9 JANUAR 2015 OVERSIGT Den generelle sammenhæng mellem ressourcer og resultater i skolen

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Køn, public service motivation og adfærd

Køn, public service motivation og adfærd politica, 42. årg. nr. 4 2010, 397-414 Lotte Bøgh Andersen og Søren Serritzlew Køn, public service motivation og adfærd Køn kan have betydning for offentlig serviceproduktion, fordi kvinders motivation

Læs mere

Publications Lene Holm Pedersen. Peer-reviewed articles (accepted for publication)

Publications Lene Holm Pedersen. Peer-reviewed articles (accepted for publication) Publications Lene Holm Pedersen Peer-reviewed articles (accepted for publication) 1) Houlberg, Kurt and Lene Holm Pedersen (2014) Political Consensus and Fiscal Outcomes. Local Government Studies 2) Andersen,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser

Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser politica, 44. årg. nr. 1 2012, 5-25 Lotte Bøgh Andersen, Nicolai Kristensen og Lene Holm Pedersen Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser Der har

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 92. årgang Nr. 5 September 2016

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 92. årgang Nr. 5 September 2016 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 92. årgang Nr. 5 September 2016 Gruppecoaching for nyuddannede læger Input fra DSS årsmøde Elektronisk patientrapportering der virker Tværsektoriel koordinering en kerneopgave

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Employee Post-Treatment Survey, SHORT] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [Nærmeste

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Anders Holm og Mads Jæger. "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?"

Anders Holm og Mads Jæger. Kan det betale sig for samfundet at have skoler? Anders Holm og Mads Jæger "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?" Mere moderat spørgsmål Virker skoler? Virker hvordan? Læring Test resultater Det kontrafaktiske spørgsmål hvordan ville eleverne

Læs mere

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne?

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Workshop Årsmøde, Center for Studier i Arbejdsliv, den 27. marts 2014 Karen Albertsen, kal@teamarbejdsliv.dk, Hans

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Abstracts. capacity: the relation between producers. and users of public services. Public service motivation and challenges for public employees:

Abstracts. capacity: the relation between producers. and users of public services. Public service motivation and challenges for public employees: Abstracts Lotte Bøgh Andersen, Nicolai Kristensen and Lene Holm Pedersen Motivation and user capacity: the relation between producers and users of public services Recent years have witnessed an increase

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

Redaktionen sluttet den 21. december 2011. Bestilling af tidsskriftet:

Redaktionen sluttet den 21. december 2011. Bestilling af tidsskriftet: Redaktion: Eksterne redaktører af tema: Lene Holm Pedersen og Lotte Bøgh Andersen (ansv.). Intern redaktør af tema: Niels Ejersbo Derek Beach, Anne Binderkrantz, Mogens Kamp Justesen, Mette Kjær, Robert

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Lederne skal få det offentlige til at lære

Lederne skal få det offentlige til at lære Lederne skal få det offentlige til at lære Mads Leth Jakobsen Lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet mads@ps.au.dk For at kunne løse de problemer, den offentlige sektor står over for, er

Læs mere

Lærer og elevers brug af. Mette M. Hanghøj Have

Lærer og elevers brug af. Mette M. Hanghøj Have Lærer og elevers brug af skriftlig feedback Mette M. Hanghøj Have Problemstilling A. Hvordan skal man give feedback for at fremme elevers præstationer og motivation i faget fysik? B. Hvordan er lærernes

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Kan man regulere sundhedsvæsenets kvalitet via økonomiske incitamenter? Ændrer sundhedspersonalet adfærd blot på grund af en økonomisk gulerod?

Kan man regulere sundhedsvæsenets kvalitet via økonomiske incitamenter? Ændrer sundhedspersonalet adfærd blot på grund af en økonomisk gulerod? Kan man regulere sundhedsvæsenets kvalitet via økonomiske incitamenter? Ændrer sundhedspersonalet adfærd blot på grund af en økonomisk gulerod? DSKS s Årsmøde 9. januar 2009, Hotel Nyborg Strand Cand.scient.pol.,

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

AT HJÆLPE FORÆLDRE TIL AT HJÆLPE DERES BØRN RESULTATER FRA ET LODTRÆKNINGSFORSØG FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN RAMMERNE FOR PROJEKTET

AT HJÆLPE FORÆLDRE TIL AT HJÆLPE DERES BØRN RESULTATER FRA ET LODTRÆKNINGSFORSØG FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN RAMMERNE FOR PROJEKTET AT HJÆLPE FORÆLDRE TIL AT HJÆLPE DERES BØRN RESULTATER FRA ET LODTRÆKNINGSFORSØG SYDDANSK UNIVERSITETS BØRNESPROGSKONFERENCE D. 20. JANUAR 201 SIMON CALMAR ANDERSEN PROFESSOR, FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Arbejdsmiljøkonference AAU 2015 D. 18. maj 2015 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Det store overblik Hundrede år med kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Noget om resultatstyring Eliminate management by numbers and goals. Instead, substitute

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere