SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR:"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR: Professionalisme, patientopfattelse, motivation og ledelse Anne Mette Kjeldsen, Aarhus Universitet DSR Sæby den 25/9, 2014.

2 SLIDE 2 DISPOSITION Intro: Styringsmodeller ift. professionalisme, handlingskapacitet og motivation Professionalisme: Sygeplejerskernes professionalisme og professionelle status Patientopfattelse: Kobling til patienterne og deres handlingskapacitet Motivation: Styring af sygeplejersker og andre offentligt ansatte Ledelse: Nyt projekt i Hospitalsenhed Midt om ledelse og medarbejderindflydelse i forandrings- og spareprocesser

3 STYRINGSMODELLER, MOTIVATION OG HANDLINGSKAPACITET Brugere med høj handlingskapacitet (dronninger) Voice Choice Altruistisk motiverede offentligt ansatte (riddere) Egoistisk motiverede offentligt ansatte (landsknægte) Trust Mistrust Brugere med lav handlingskapacitet (bønder)

4 BAGGRUND HVOR STAMMER VORES VIDEN FRA? Kvalitative interviews med sygeplejersker og SOSU er i privat og offentligt regi (ca. 30) Ca ansatte i regionerne inkl. registerdata for deres løn og arbejdstid (24 forskellige faggrupper) Ca brugere af forskellige velfærdsydelser (herunder hospitaler) 3200 tilfældigt udvalgte lønmodtagere (offentlig og private) 6000 off. og private fysioterapeuter målt tre gange (inkl. leverede ydelser jf. sygesikringsregister) Ca lærere og ca. 600 skoleledere (inkl. karakterer mv. for deres elever) Ca medlemmer af FOA (inkl. sygefravær jf. register) Alle danske forskningsinstitutioner (inkl. produktivitet jf. publikationsdatabaser) Ca. 120 individuelle forskere målt flere gange (ISI databasen) Samme socialrådgiverstuderende målt under uddannelse og lige efter (ca. 300) Undervisere på universiteter (og lister over deres karaktergivning over 10 år) Ca. 600 off. ledere på de to masteruddannelser i off. ledelse (inkl. sammenligning m. Kina, Taiwan, USA) Praktiserende læger (inkl. registre over medicin og ydelsesforbrug) Ca off. ansatte i 12 lande (for at sikre international sammenlignelighed af målinger) ( listen er ikke komplet)

5 SLIDE 5 PROFESSIONALISME: Sygeplejerskernes professionalisme og professionelle status

6 PROFESSIONSSOCIOLOGIEN Neo-weberiansk retning: Magt, penge og status Funktionalistisk retning: Samfundsgavnlig adfærd og altruistisk motivation Den tredje vej : Opgaver, der kræver specialiseret, teoretisk viden Informationsasymmetri + konsekvenser v. svigt Professionalismekontrakt: Professionel status/gode ydelser (tillid) Professionelle normer, som faggruppe sanktionerer

7 DEFINITIONER OG PROFESSIONSKORT Professionel status Professionalisme: Omfanget af teoretisk, specialiseret viden samt eksistensen af faste professionelle normer Professionel status: Graden af offentlighedens anerkendelse af faggruppens teoretiske, specialiserede viden samt af dens faste professionelle normer Professionalisme

8 Kilde: Ugebrevet A4 ashx?imageid=29100&sizeid=

9

10 POTENTIALERNE I PROFESSIONALISME OG PROFESSIONEL STATUS Professionel status: Muligheder for indflydelse på tre niveauer: Nationalt, i regionen/kommunen og på sygehuset/i den konkrete organisation Professionalisme: Hvad er det for nogle professionelle normer, der bidrager til god sygepleje? Hvordan skal sygeplejeprofessionen i fremtiden sikre, at de professionelle normer bliver overholdt? Kan de professionelle normer stå i vejen for inddragelsen af patienterne som aktive medproducenter?

11 SLIDE 11 PATIENTOPFATTELSE: Kobling til patienterne og deres handlingskapacitet

12 STYRINGSMODELLER, MOTIVATION OG HANDLINGSKAPACITET Høj brugerkapacitet (dronninger) Voice Choice Altruistiske ansatte (riddere) Egoistiske ansatte (landsknægte) Trust Mistrust Lav brugerkapacitet (bønder)

13 SLIDE 13 DEN 2. AKSE: BRUGERNE Kan nogle borgere bedre udnytte det frie valg end andre? Handlingskapacitet som begreb: Evne til at forstå, vælge mellem og give mening til kende om offentlige ydelser Udvikling: New Public Management bevægelse fra klient til kunde, nu: aktivt medborgerskab, der mobiliserer ressourcer og skaber fælles ansvar Borger som kompetent fortolker af eget liv Selvhjulpen, når den rette hjælp gives Aktiv medspiller i den offentlige indsats Frivillig bidragsyder til velfærdsproduktion Medproducent af offentlige løsninger Afhænger meget af uddannelse og erfaring med området (jf. næste slide)

14 VARIATION MELLEM FORSKELLIGE BRUGERE (hospitalsbrugere som eksempel) Kilde.: Andersen, Kristensen og Pedersen (2012). Politica nr. 44.

15 EKSEMPEL FRA AKTUEL FORSKNING Brugere med relativ høj kapacitet Børnepasning Offentligt ansatte der primært arbejder for samfundets skyld Skoler Hospitaler Offentligt ansatte der primært arbejder for egen skyld Videregående uddannelse Kilde.: Andersen, Kristensen og Pedersen (2012). Politica nr. 44. Brugere med relativ lav kapacitet OBS! Relative niveauer

16 KOBLING MELLEM PATIENTER OG SYGEPLEJERSKER Patienterne som medproducenter: Er de ansatte en barriere? Paternalisme hos de ansatte Bruger-responsivitet: Under hvilke betingelser er det hensigtsmæssigt? Konsekvenser for ligheden? Og hvad med borgernes tilfredshed?

17 SLIDE 17 MOTIVATION: Styring af sygeplejersker og andre offentligt ansatte

18 MOTIVATION SOM BEGREB Motivation som den potentielle energi, en person er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål. Hvad er målet? At gavne sig selv (incitamenter) eller undgå straf (regulering): Ekstrinsisk motivation At nyde opgaven i selv: Intrinsisk (indre) motivation At gøre godt for andre eller samfundet: Public service motivation

19 HVAD PÅVIRKER OFFENTLIGT ANSATTES MOTIVATION? Køn Alder Positive brugeroplevelser Professionalisme Public service motivation Indre opgavemotivation Uddannelse Sektor (off./privat) 19

20 PROFESSIONSFORSKELLE PSM dimension Sygeplejersker Sosu-assistenter Public interest Høj Lav Compassion Lav Høj Attraction to public policy Høj Lav User orientation Lav Høj Kilde.: Kjeldsen (2012): Sector and Occupational Differences in PSM, IJPA.

21 UDDANNELSESSOCIALISERING Kilde.: Kjeldsen (2012): Vocational Study and PSM, IPMJ, nr. 15.

22 SEKTORFORSKELLE (II) Public service motivation Offentligt ansat Privat ansat Ansættelse Kilde: A.M. Kjeldsen & C.B. Jacobsen: JPART, October 2012

23 SEKTORFORSKELLE (I) Det jeg bidrager med nu her, det er nok det sundhedsfremmende det er meget tertiær forebyggelse overfor overvægtige patienter. Der kan jeg gå ind og give dem den viden, jeg har (offentligt ansat sygeplejerske) Vi informerer dem om det [sundhedskonsekvenserne af deres valg], men ikke på samme måde. Det gør man mere ud af i det offentlige. Her går vi ikke så meget op i det. Det er deres eget valg (privat ansat sygeplejerske) Kilde.: Kjeldsen (2012): Sector and Occupational Differences in PSM, IJPA.

24 HVAD HAR MOTIVATIONEN BETYDNING FOR? Jobtilfredshed Public service motivation Indre opgavemotivation Valg ml. offentlig og privat sektor Arbejdstid Prioritering mellem patientgrupper PSM-fit (person-organisation) Sygefravær Elevers læring

25 Kilde: Andersen, LB & Serritzlew, S 2012a, Does public service motivation affect the behavior of professionals?, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Eksempel: FYSIOTERAPEUTERS PRIORITERING SLIDE 25 Studie af 556 selvstændige fysioterapeuters public service motivation og deres prioritering mellem vederlagsfri patienter og almindelige patienter Public service motivation (spørgeskema) og patient prioritering (registerdata) Hovedresultat: Selvstændige fysioterapeuter med høj PSM behandler flere vederlagsfri patienter end fysioterapeuter med lav PSM

26 Eksempel: INDRE MOTIVATION I HJEMMEPLEJEN FOA medlemmer (medlemspanel) Sygefravær (registeroplysninger) Indre opgavemotivation målt (spørgeskema) Opfattelse af, hvor kontrollerende krav om dokumentation er (spørgeskema) Opfattelse af dokumentationskrav som kontrollerende Mindre indre opgavemotivation Højere sygefravær

27 STYRING OG LEDELSE Styringstiltag Indre opgavemotivation Public service motivation Bedst mulige offentlige ydelser til færrest omkostninger (performance) Opfattelse af styringstiltaget som kontrollerende eller understøttende Den lokale leders implementering af styringstiltaget

28 BETYDNINGEN AF LEDELSE Eksempel fra studie af elevplaner i folkeskolen: Hvis elevplanerne opfattes som mere kontrollerende, så har lærerne mindre motivation på alle de målte motivationsdimensioner Hvordan kan man som leder understøtte motivationen? Undersøgelsen af lærerne kobles med spørgeskema til lederne Skoleledernes implementering forventes at være afgørende: Implementering via dialog Understøttende opfattelse Implementering via kæft, trit og retning Kontrollerende opfattelse

29 SLIDE 29 BAGOM KONTROL OPFATTELSEN Foruden implementering, hvad betyder så ellers noget for opfattelsen af styringsværktøjet som kontrollerende/understøttende? Self-determination theory: Behov for at føle sig autonom Behov for at føle sig kompetent Behov for at føle tilknytning til andre Indflydelse/ejerskab i processen

30 FTF UNDERSØGELSE SLIDE 30 Kilde:

31 SLIDE 31 LEDELSE: Nyt projekt i Hospitalsenhed Midt

32 idil FORSKNING I DISTRIBUERET LEDELSE Et 4-årigt forskningsprojekt om distribueret ledelse (finansieret af Velux-fonden) Case studie af forandringsprocesser på et af Danmarks største hospitaler Sammenlægning af 4 hospitaler til Hospitalsenhed Midt Ny langsigtet strategi og specialefordeling samt nedskæringer Top-down reform og NPM orienteret implementering Data Panel data fra spørgeskemaundersøgelser og interviews Interdisciplinært projekt (Psykologi, Statskundskab, og Institut for Marketing og Organisation) 32 Læs mere på:

33 SLIDE 33 DISTRIBUERET LEDELSE (DL) Når ledelsesopgaver deles mellem ledelsen og medarbejderne mhp. at opnå indflydelse på ressourcetildelingen, beslutningsprocesser og målsætningerne indenfor organisationen. Spørgeskemaspørgsmål:

34 SLIDE 34 DL BLANDT HOSPITALETS FAGRRUPPER Faggruppe Gns. DL (0-100) Overlæge 49,56 Fysioterapeut 34,38 Ergoterapeut 32,08 Sygeplejerske 31,29 Teknisk personale 30,47 Rediograf 28,53 Administration 27,44 Social- og sundhedsmedarbejder 24,43 Jordemoder 20,63 Bioanalytiker 19,72 Køkkenpersonale 18,13 Lægesekretær 18,01 Serviceassistent 17,77 Reservelæge 16,36 Portør 10,83

35 SLIDE 35 OPSAMLING Styringsmodeller spiller sammen med motivation, professionalisme og handlingskapacitet Motivation har betydning for leveringen af offentlige ydelser: Ikke bare varm luft Styring, der opleves som kontrollerende, udhuler de ansattes indre opgavemotivation og public service motivation Ledelse, implementering og indflydelse/ejerskab er afgørende MEN: Lykken er ikke nødvendigvis gjort, hvis de offentligt ansatte arbejder for at gøre noget godt for samfundet. Public service motivation har potentiale, men rummer også styringsmæssige udfordringer. De ansatte gør en stor indsats for at komme i den retning, de finder ønskværdig

36 SLIDE 36 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! - Kommentarer/spørgsmål?

37 SLIDE 37 FORSKELLIGE TYPER MEDARBEJDERE

38 Læs mere her Andersen, LB 2005, Offentligt ansattes strategier, Politica, Aarhus. Andersen, LB 2013a, Health care cost containment in Denmark and Norway: a question of relative professional status?, Health Economics, Policy and Law, udgivet online 28. juni Andersen, LB 2013b, (Hvordan) kan man styre den offentlige sektor bedre? Incitamenter, motivation og normer, Økonomistyring & Informatik, årg. 28, nr. 5, pp Andersen, LB & Jakobsen, ML 2011, Does ownership matter for the provision of professionalized services? Hip operations at publicly and privately owned clinics in Denmark, Public Administration, vol. 89, no. 3, pp Andersen, LB & Kjeldsen, AM 2013, Public service motivation, user orientation and job satisfaction: a question of employment sector?, International Public Management Journal, vol. 16, no. 2, pp Andersen, LB & Pallesen, T 2008, Not just for the money? how financial incentives affect the number of publications at Danish research institutions, International Public Management Journal, vol. 11, no. 1, pp Andersen, LB & Pedersen, LH 2012, Public service motivation and professionalism, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Andersen, LB & Pedersen, LH 2013, Does ownership matter for employee motivation when occupation is controlled for?, International Journal of Public Administration, vol. 36, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2010, Køn, public service motivation og adfærd, Politica, årg. 42, nr. 4, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2012a, Does public service motivation affect the behavior of professionals?, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2012b, Remunerating general practitioners with fees. Between economic incentives and professional norms, Scandinavian Journal of Public Administration, vol. 15, no. 4, pp Andersen, LB, Eriksson, TV, Kristensen, N & Pedersen, LH 2012, Attracting public service motivated employees. How to design compensation packages in diverse societies, International Review of Administrative Sciences, vol. 78, no. 4, pp Andersen, LB, Heinesen, E & Pedersen, LH 2012, How does public service motivation affect performance in schools? Conference in Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), 8-10 November 2012, Baltimore, MD. Andersen, LB, Jacobsen, CB, Møller, AL & Pallesen, T 2006, Arbejder forskere just for the money?, Politica, vol. 38, no. 4, pp Andersen, LB, Jakobsen, MLF, Pallesen, T & Serritzlew, S 2010, Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor, Systime, Aarhus. Andersen, LB, Jørgensen, TB, Kjeldsen, AM, Pedersen, LH & Vrangbæk, K 2013, Public service motivation and public values: conceptual and empirical relationships, American Review of Public Administration, vol. 36, no. 3, pp

39 Andersen, LB, Kristensen, N & Pedersen, LH 2011, Do documentation requirements reduce intrinsic motivation and increase worker absence? 11th Public Management Research Association Conference, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA, 2-4 June Andersen, LB, Kristensen, N & Pedersen, LH 2012, Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser, Politica, årg. 44, nr. 1, pp Andersen, LB, Pallesen, T & Pedersen, LH 2011, Does ownership matter for professionals public service motivation?, Review of Public Personnel Administration, vol. 31, no. 1, pp Andersen, LB, Pallesen, T & Salomonsen, HH 2013, Doing good for others and/or for society? The relationships between public service motivation, user orientation and university grading, Scandinavian Journal of Public Administration, under udgivelse. Bellé, N 2013a, Experimental evidence on the relationship between public service motivation and job performance, Public Administration Review, vol. 73, pp Bellé, N 2013b, Leading to make a difference: a field experiment on the performance effects of transformational leadership, perceived social impact, and public service motivation, JPART, udgivet online juni Berg-Sørensen, A, Grøn, CH, Hansen, HF (red.) 2011, Organiseringen af den offentlige sektor grundbog i offentlig forvaltning, Hans Reitzels Forlag, København. Brewer, GA 2008, Employee and organizational performance, i JL Perry & A Hondeghem (eds), Motivation in public management. The call of public service, Oxford University Press, Oxford. Frey, B 1997, Not just for the money. An economic theory of personal motivation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Brookfield. Frey, B & Jegen, R 2001, Motivation crowding theory, Journal of Economic Surveys, vol. 15, no. 5, pp Gailmard, S 2010, Politics, principal-agent problems, and public service motivation, International Public Management Journal, vol. 13, no. 1, pp Grant, AM 2008, Employees without a cause: the motivational effects of prosocial impact in public service, International Public Management Journal, vol. 11, no. 1, pp Jacobsen, CB & Andersen, LB 2013, Performance management for academic researchers. How publication command systems affect individual behaviour, Review of Public Personnel Administration, udkommer december Jacobsen, CB 2012, Management interventions and motivation crowding effects in public service provision, Politica, Aarhus. Jacobsen, CB, Hvitved, J & Andersen, LB 2013, (Mis)managing employee motivation? Obligatory student plans, intrinsic task motivation and public service motivation for Danish teachers, publiceret online 25. marts 2013 i Public Administration. Jakobsen, CV & Nielsen, SS 2010, Regulering og arbejdsglæde i folkeskolen. Hvilken betydning har folkeskolelæreres opfattelse af elevplaner for deres indre motivation?, speciale, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Kjeldsen, AM & Jacobsen, CB 2013, Public service motivation and employment sector: attraction or socialization?, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 23, no. 4, pp Kjeldsen, AM 2012a, Dynamics of public service motivation, Politica, Aarhus. Kjeldsen, AM 2012b, Sector and occupational differences in public service motivation: a qualitative study, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp

40 Kjeldsen, Anne Mette (2012c). Public service motivation og jobvalg: Serviceproduktion eller serviceregulering? Politica, 44 (1): Kjeldsen, Anne Mette (2012a). Vocational Study and Public Service Motivation: Disentangling the Socializing Effects of Higher Education. International Public Management Journal, 15 (4): Kjeldsen, Anne Mette (2012). Dynamics of Public Service Motivation: A Panel Study of Attraction-Selection and Socialization Effects in the Production and Regulation of Social Services. Public Administration Review. Krogsgaard, JA, Thomsen, P & Andersen, LB 2013, Only if we agree? How value conflict moderates the relationship between transformational leadership and public service motivation, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april, Le Grand, J 2003, Motivation, agency and public policy, Oxford University Press, Oxford. Le Grand, J 2010, Knights and knaves return: public service motivation and the delivery of public services, International Public Management Journal, vol. 13, no. 1, Loon, Nv, Leisink, P & Vandenebeele, W 2013, Sector or service? Is the relationship between PSM and performance determined by sector or the societal impact of the job?, paper præsenteret på IIAS-konferencen: One step beyond refining public service motivation theory and research methods på Utrecht Universitet, november Loon, Nv, Vandenabeele, W & Leisink, P 2013, PSM s effect on performance: what do we see when including fit and distinguishing different dimensions of performance?, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april Mikkelsen, MF & Andersen, LB 2013, Pushing or persuading? The effect of managers non-active, hard and soft regulatory styles, paper præsenteret på IRSPM-konferencen 2013 i Prag, april Mikkelsen, MF, Jacobsen, CB & Andersen, LB 2012, How can managers affect employees perception of command systems? A study of school principals implementation of obligatory student plans, paper presented at IRSPM 2012 conference, Rome, Italy. Nielsen, SS, Jakobsen, CV & Andersen, LB 2011, Skår i (arbejds-) glæden? Intrinsisk motivation og elevplaner i folkeskolen, Tidskriftet Politik, årg. 14, nr. 2, pp Pedersen, LH, Bordacconi, MJ & Hjelmar, U 2013, On the association between leadership, red tape and intrinsic motivation the missing tape in red tape studies?, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april Perry, JL & Wise, LR 1990, The motivational bases of public service, Public Administration Review, vol. 50, pp Perry, JL 1996, Measuring public service motivation: an assessment of construct reliability and validity, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 6, no. 1, pp Perry, JL, Hondeghem, A & Wise, LR 2010, Revisiting the motivational bases of public service: twenty years of research and an agenda for the future, Public Administration Review, vol. 70, no. 5, pp

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse?

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Word version af kapitel 10 (side 259 279) i Klaus Majgaard (redaktør) Sprækker for fornyelse nye perspektiver på offentlig

Læs mere

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEDELSESAKADEMIET 28. JANUAR 2014 Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at jeg virkelig har glædet mig til at skulle have dansk. Men det

Læs mere

Motivation og styring i første linje

Motivation og styring i første linje Motivation og styring i første linje Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Disposition 1. Hvad er motivation? 2.

Læs mere

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager?

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Lotte Bøgh Andersen (AU og KORA) lotte@ps.au.dk Disposition 1. Introduktion 2. Motivation og performance 3. Motivation

Læs mere

Er offentligt ansatte (blevet) som de private? 1

Er offentligt ansatte (blevet) som de private? 1 Mads L.F. Jakobsen og Rune J. Sørensen Er offentligt ansatte (blevet) som de private? 1 politica, 44. årg. nr. 1 2012, 26-46 Er offentligt ansatte i deres arbejde mere motiveret af at gøre det godt for

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel?

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Morten Balle Hansen politica, 42. årg. nr. 4 2010, 459-477 Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Andelen af kvinder i den offentlige sektors lederstillinger er

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel?

Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel? Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel? Ann-Kristina Løkke, PhD, Seniorkonsulent ved Epinion Søndergade 1A, 8000 Århus C. T: 41887323 E: alm@epinion.dk Frances

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø?

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Virksomhedens sociale kapital en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tage Søndergård Kristensen, Peter Hasle & Jan Hyld Pejtersen Siden 1990 har der været en omfattende forskning og teoriudvikling

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier

FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier Louise Ranum EKSAMENSNR: 320642 Vejleder: Marianne Abrahamsen

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Lean og professionel autonomi på hospitaler

Lean og professionel autonomi på hospitaler Peter Hasle Lean og professionel autonomi på hospitaler Hospitaler står overfor store udfordringer fra voksende krav fra både patienter og samfund samtidig med begrænsede budgetter og stadig flere medicinske

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Det værdibaserede partnerskab

Det værdibaserede partnerskab Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2014, 91. årgang 27 Det værdibaserede partnerskab Et dansk samarbejdsprojekt om lokal sundhedsfremme Af Holger Højlund Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Af Anders Klitmøller, Jakob Lauring og Poul Rind Christensen Resumé Denne artikel har til formål at kaste lys over den rolle, medarbejderne spiller

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Opnår man resultater med resultatløn?

Opnår man resultater med resultatløn? Opnår man resultater med resultatløn? - To syn på menneskelig motivation inden for vidensarbejde Seminaropgave af Anne Waagstein, Rationelle teorier og organisation og forvaltning, vinteren 2003/2004 Underviser:

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen & Hanne Marlene Dahl Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Hvordan er praksis, og er der en virkning? Publikationen Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere