SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR:"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR: Professionalisme, patientopfattelse, motivation og ledelse Anne Mette Kjeldsen, Aarhus Universitet DSR Sæby den 25/9, 2014.

2 SLIDE 2 DISPOSITION Intro: Styringsmodeller ift. professionalisme, handlingskapacitet og motivation Professionalisme: Sygeplejerskernes professionalisme og professionelle status Patientopfattelse: Kobling til patienterne og deres handlingskapacitet Motivation: Styring af sygeplejersker og andre offentligt ansatte Ledelse: Nyt projekt i Hospitalsenhed Midt om ledelse og medarbejderindflydelse i forandrings- og spareprocesser

3 STYRINGSMODELLER, MOTIVATION OG HANDLINGSKAPACITET Brugere med høj handlingskapacitet (dronninger) Voice Choice Altruistisk motiverede offentligt ansatte (riddere) Egoistisk motiverede offentligt ansatte (landsknægte) Trust Mistrust Brugere med lav handlingskapacitet (bønder)

4 BAGGRUND HVOR STAMMER VORES VIDEN FRA? Kvalitative interviews med sygeplejersker og SOSU er i privat og offentligt regi (ca. 30) Ca ansatte i regionerne inkl. registerdata for deres løn og arbejdstid (24 forskellige faggrupper) Ca brugere af forskellige velfærdsydelser (herunder hospitaler) 3200 tilfældigt udvalgte lønmodtagere (offentlig og private) 6000 off. og private fysioterapeuter målt tre gange (inkl. leverede ydelser jf. sygesikringsregister) Ca lærere og ca. 600 skoleledere (inkl. karakterer mv. for deres elever) Ca medlemmer af FOA (inkl. sygefravær jf. register) Alle danske forskningsinstitutioner (inkl. produktivitet jf. publikationsdatabaser) Ca. 120 individuelle forskere målt flere gange (ISI databasen) Samme socialrådgiverstuderende målt under uddannelse og lige efter (ca. 300) Undervisere på universiteter (og lister over deres karaktergivning over 10 år) Ca. 600 off. ledere på de to masteruddannelser i off. ledelse (inkl. sammenligning m. Kina, Taiwan, USA) Praktiserende læger (inkl. registre over medicin og ydelsesforbrug) Ca off. ansatte i 12 lande (for at sikre international sammenlignelighed af målinger) ( listen er ikke komplet)

5 SLIDE 5 PROFESSIONALISME: Sygeplejerskernes professionalisme og professionelle status

6 PROFESSIONSSOCIOLOGIEN Neo-weberiansk retning: Magt, penge og status Funktionalistisk retning: Samfundsgavnlig adfærd og altruistisk motivation Den tredje vej : Opgaver, der kræver specialiseret, teoretisk viden Informationsasymmetri + konsekvenser v. svigt Professionalismekontrakt: Professionel status/gode ydelser (tillid) Professionelle normer, som faggruppe sanktionerer

7 DEFINITIONER OG PROFESSIONSKORT Professionel status Professionalisme: Omfanget af teoretisk, specialiseret viden samt eksistensen af faste professionelle normer Professionel status: Graden af offentlighedens anerkendelse af faggruppens teoretiske, specialiserede viden samt af dens faste professionelle normer Professionalisme

8 Kilde: Ugebrevet A4 ashx?imageid=29100&sizeid=

9

10 POTENTIALERNE I PROFESSIONALISME OG PROFESSIONEL STATUS Professionel status: Muligheder for indflydelse på tre niveauer: Nationalt, i regionen/kommunen og på sygehuset/i den konkrete organisation Professionalisme: Hvad er det for nogle professionelle normer, der bidrager til god sygepleje? Hvordan skal sygeplejeprofessionen i fremtiden sikre, at de professionelle normer bliver overholdt? Kan de professionelle normer stå i vejen for inddragelsen af patienterne som aktive medproducenter?

11 SLIDE 11 PATIENTOPFATTELSE: Kobling til patienterne og deres handlingskapacitet

12 STYRINGSMODELLER, MOTIVATION OG HANDLINGSKAPACITET Høj brugerkapacitet (dronninger) Voice Choice Altruistiske ansatte (riddere) Egoistiske ansatte (landsknægte) Trust Mistrust Lav brugerkapacitet (bønder)

13 SLIDE 13 DEN 2. AKSE: BRUGERNE Kan nogle borgere bedre udnytte det frie valg end andre? Handlingskapacitet som begreb: Evne til at forstå, vælge mellem og give mening til kende om offentlige ydelser Udvikling: New Public Management bevægelse fra klient til kunde, nu: aktivt medborgerskab, der mobiliserer ressourcer og skaber fælles ansvar Borger som kompetent fortolker af eget liv Selvhjulpen, når den rette hjælp gives Aktiv medspiller i den offentlige indsats Frivillig bidragsyder til velfærdsproduktion Medproducent af offentlige løsninger Afhænger meget af uddannelse og erfaring med området (jf. næste slide)

14 VARIATION MELLEM FORSKELLIGE BRUGERE (hospitalsbrugere som eksempel) Kilde.: Andersen, Kristensen og Pedersen (2012). Politica nr. 44.

15 EKSEMPEL FRA AKTUEL FORSKNING Brugere med relativ høj kapacitet Børnepasning Offentligt ansatte der primært arbejder for samfundets skyld Skoler Hospitaler Offentligt ansatte der primært arbejder for egen skyld Videregående uddannelse Kilde.: Andersen, Kristensen og Pedersen (2012). Politica nr. 44. Brugere med relativ lav kapacitet OBS! Relative niveauer

16 KOBLING MELLEM PATIENTER OG SYGEPLEJERSKER Patienterne som medproducenter: Er de ansatte en barriere? Paternalisme hos de ansatte Bruger-responsivitet: Under hvilke betingelser er det hensigtsmæssigt? Konsekvenser for ligheden? Og hvad med borgernes tilfredshed?

17 SLIDE 17 MOTIVATION: Styring af sygeplejersker og andre offentligt ansatte

18 MOTIVATION SOM BEGREB Motivation som den potentielle energi, en person er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål. Hvad er målet? At gavne sig selv (incitamenter) eller undgå straf (regulering): Ekstrinsisk motivation At nyde opgaven i selv: Intrinsisk (indre) motivation At gøre godt for andre eller samfundet: Public service motivation

19 HVAD PÅVIRKER OFFENTLIGT ANSATTES MOTIVATION? Køn Alder Positive brugeroplevelser Professionalisme Public service motivation Indre opgavemotivation Uddannelse Sektor (off./privat) 19

20 PROFESSIONSFORSKELLE PSM dimension Sygeplejersker Sosu-assistenter Public interest Høj Lav Compassion Lav Høj Attraction to public policy Høj Lav User orientation Lav Høj Kilde.: Kjeldsen (2012): Sector and Occupational Differences in PSM, IJPA.

21 UDDANNELSESSOCIALISERING Kilde.: Kjeldsen (2012): Vocational Study and PSM, IPMJ, nr. 15.

22 SEKTORFORSKELLE (II) Public service motivation Offentligt ansat Privat ansat Ansættelse Kilde: A.M. Kjeldsen & C.B. Jacobsen: JPART, October 2012

23 SEKTORFORSKELLE (I) Det jeg bidrager med nu her, det er nok det sundhedsfremmende det er meget tertiær forebyggelse overfor overvægtige patienter. Der kan jeg gå ind og give dem den viden, jeg har (offentligt ansat sygeplejerske) Vi informerer dem om det [sundhedskonsekvenserne af deres valg], men ikke på samme måde. Det gør man mere ud af i det offentlige. Her går vi ikke så meget op i det. Det er deres eget valg (privat ansat sygeplejerske) Kilde.: Kjeldsen (2012): Sector and Occupational Differences in PSM, IJPA.

24 HVAD HAR MOTIVATIONEN BETYDNING FOR? Jobtilfredshed Public service motivation Indre opgavemotivation Valg ml. offentlig og privat sektor Arbejdstid Prioritering mellem patientgrupper PSM-fit (person-organisation) Sygefravær Elevers læring

25 Kilde: Andersen, LB & Serritzlew, S 2012a, Does public service motivation affect the behavior of professionals?, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Eksempel: FYSIOTERAPEUTERS PRIORITERING SLIDE 25 Studie af 556 selvstændige fysioterapeuters public service motivation og deres prioritering mellem vederlagsfri patienter og almindelige patienter Public service motivation (spørgeskema) og patient prioritering (registerdata) Hovedresultat: Selvstændige fysioterapeuter med høj PSM behandler flere vederlagsfri patienter end fysioterapeuter med lav PSM

26 Eksempel: INDRE MOTIVATION I HJEMMEPLEJEN FOA medlemmer (medlemspanel) Sygefravær (registeroplysninger) Indre opgavemotivation målt (spørgeskema) Opfattelse af, hvor kontrollerende krav om dokumentation er (spørgeskema) Opfattelse af dokumentationskrav som kontrollerende Mindre indre opgavemotivation Højere sygefravær

27 STYRING OG LEDELSE Styringstiltag Indre opgavemotivation Public service motivation Bedst mulige offentlige ydelser til færrest omkostninger (performance) Opfattelse af styringstiltaget som kontrollerende eller understøttende Den lokale leders implementering af styringstiltaget

28 BETYDNINGEN AF LEDELSE Eksempel fra studie af elevplaner i folkeskolen: Hvis elevplanerne opfattes som mere kontrollerende, så har lærerne mindre motivation på alle de målte motivationsdimensioner Hvordan kan man som leder understøtte motivationen? Undersøgelsen af lærerne kobles med spørgeskema til lederne Skoleledernes implementering forventes at være afgørende: Implementering via dialog Understøttende opfattelse Implementering via kæft, trit og retning Kontrollerende opfattelse

29 SLIDE 29 BAGOM KONTROL OPFATTELSEN Foruden implementering, hvad betyder så ellers noget for opfattelsen af styringsværktøjet som kontrollerende/understøttende? Self-determination theory: Behov for at føle sig autonom Behov for at føle sig kompetent Behov for at føle tilknytning til andre Indflydelse/ejerskab i processen

30 FTF UNDERSØGELSE SLIDE 30 Kilde:

31 SLIDE 31 LEDELSE: Nyt projekt i Hospitalsenhed Midt

32 idil FORSKNING I DISTRIBUERET LEDELSE Et 4-årigt forskningsprojekt om distribueret ledelse (finansieret af Velux-fonden) Case studie af forandringsprocesser på et af Danmarks største hospitaler Sammenlægning af 4 hospitaler til Hospitalsenhed Midt Ny langsigtet strategi og specialefordeling samt nedskæringer Top-down reform og NPM orienteret implementering Data Panel data fra spørgeskemaundersøgelser og interviews Interdisciplinært projekt (Psykologi, Statskundskab, og Institut for Marketing og Organisation) 32 Læs mere på:

33 SLIDE 33 DISTRIBUERET LEDELSE (DL) Når ledelsesopgaver deles mellem ledelsen og medarbejderne mhp. at opnå indflydelse på ressourcetildelingen, beslutningsprocesser og målsætningerne indenfor organisationen. Spørgeskemaspørgsmål:

34 SLIDE 34 DL BLANDT HOSPITALETS FAGRRUPPER Faggruppe Gns. DL (0-100) Overlæge 49,56 Fysioterapeut 34,38 Ergoterapeut 32,08 Sygeplejerske 31,29 Teknisk personale 30,47 Rediograf 28,53 Administration 27,44 Social- og sundhedsmedarbejder 24,43 Jordemoder 20,63 Bioanalytiker 19,72 Køkkenpersonale 18,13 Lægesekretær 18,01 Serviceassistent 17,77 Reservelæge 16,36 Portør 10,83

35 SLIDE 35 OPSAMLING Styringsmodeller spiller sammen med motivation, professionalisme og handlingskapacitet Motivation har betydning for leveringen af offentlige ydelser: Ikke bare varm luft Styring, der opleves som kontrollerende, udhuler de ansattes indre opgavemotivation og public service motivation Ledelse, implementering og indflydelse/ejerskab er afgørende MEN: Lykken er ikke nødvendigvis gjort, hvis de offentligt ansatte arbejder for at gøre noget godt for samfundet. Public service motivation har potentiale, men rummer også styringsmæssige udfordringer. De ansatte gør en stor indsats for at komme i den retning, de finder ønskværdig

36 SLIDE 36 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! - Kommentarer/spørgsmål?

37 SLIDE 37 FORSKELLIGE TYPER MEDARBEJDERE

38 Læs mere her Andersen, LB 2005, Offentligt ansattes strategier, Politica, Aarhus. Andersen, LB 2013a, Health care cost containment in Denmark and Norway: a question of relative professional status?, Health Economics, Policy and Law, udgivet online 28. juni Andersen, LB 2013b, (Hvordan) kan man styre den offentlige sektor bedre? Incitamenter, motivation og normer, Økonomistyring & Informatik, årg. 28, nr. 5, pp Andersen, LB & Jakobsen, ML 2011, Does ownership matter for the provision of professionalized services? Hip operations at publicly and privately owned clinics in Denmark, Public Administration, vol. 89, no. 3, pp Andersen, LB & Kjeldsen, AM 2013, Public service motivation, user orientation and job satisfaction: a question of employment sector?, International Public Management Journal, vol. 16, no. 2, pp Andersen, LB & Pallesen, T 2008, Not just for the money? how financial incentives affect the number of publications at Danish research institutions, International Public Management Journal, vol. 11, no. 1, pp Andersen, LB & Pedersen, LH 2012, Public service motivation and professionalism, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Andersen, LB & Pedersen, LH 2013, Does ownership matter for employee motivation when occupation is controlled for?, International Journal of Public Administration, vol. 36, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2010, Køn, public service motivation og adfærd, Politica, årg. 42, nr. 4, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2012a, Does public service motivation affect the behavior of professionals?, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp Andersen, LB & Serritzlew, S 2012b, Remunerating general practitioners with fees. Between economic incentives and professional norms, Scandinavian Journal of Public Administration, vol. 15, no. 4, pp Andersen, LB, Eriksson, TV, Kristensen, N & Pedersen, LH 2012, Attracting public service motivated employees. How to design compensation packages in diverse societies, International Review of Administrative Sciences, vol. 78, no. 4, pp Andersen, LB, Heinesen, E & Pedersen, LH 2012, How does public service motivation affect performance in schools? Conference in Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), 8-10 November 2012, Baltimore, MD. Andersen, LB, Jacobsen, CB, Møller, AL & Pallesen, T 2006, Arbejder forskere just for the money?, Politica, vol. 38, no. 4, pp Andersen, LB, Jakobsen, MLF, Pallesen, T & Serritzlew, S 2010, Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor, Systime, Aarhus. Andersen, LB, Jørgensen, TB, Kjeldsen, AM, Pedersen, LH & Vrangbæk, K 2013, Public service motivation and public values: conceptual and empirical relationships, American Review of Public Administration, vol. 36, no. 3, pp

39 Andersen, LB, Kristensen, N & Pedersen, LH 2011, Do documentation requirements reduce intrinsic motivation and increase worker absence? 11th Public Management Research Association Conference, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA, 2-4 June Andersen, LB, Kristensen, N & Pedersen, LH 2012, Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser, Politica, årg. 44, nr. 1, pp Andersen, LB, Pallesen, T & Pedersen, LH 2011, Does ownership matter for professionals public service motivation?, Review of Public Personnel Administration, vol. 31, no. 1, pp Andersen, LB, Pallesen, T & Salomonsen, HH 2013, Doing good for others and/or for society? The relationships between public service motivation, user orientation and university grading, Scandinavian Journal of Public Administration, under udgivelse. Bellé, N 2013a, Experimental evidence on the relationship between public service motivation and job performance, Public Administration Review, vol. 73, pp Bellé, N 2013b, Leading to make a difference: a field experiment on the performance effects of transformational leadership, perceived social impact, and public service motivation, JPART, udgivet online juni Berg-Sørensen, A, Grøn, CH, Hansen, HF (red.) 2011, Organiseringen af den offentlige sektor grundbog i offentlig forvaltning, Hans Reitzels Forlag, København. Brewer, GA 2008, Employee and organizational performance, i JL Perry & A Hondeghem (eds), Motivation in public management. The call of public service, Oxford University Press, Oxford. Frey, B 1997, Not just for the money. An economic theory of personal motivation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Brookfield. Frey, B & Jegen, R 2001, Motivation crowding theory, Journal of Economic Surveys, vol. 15, no. 5, pp Gailmard, S 2010, Politics, principal-agent problems, and public service motivation, International Public Management Journal, vol. 13, no. 1, pp Grant, AM 2008, Employees without a cause: the motivational effects of prosocial impact in public service, International Public Management Journal, vol. 11, no. 1, pp Jacobsen, CB & Andersen, LB 2013, Performance management for academic researchers. How publication command systems affect individual behaviour, Review of Public Personnel Administration, udkommer december Jacobsen, CB 2012, Management interventions and motivation crowding effects in public service provision, Politica, Aarhus. Jacobsen, CB, Hvitved, J & Andersen, LB 2013, (Mis)managing employee motivation? Obligatory student plans, intrinsic task motivation and public service motivation for Danish teachers, publiceret online 25. marts 2013 i Public Administration. Jakobsen, CV & Nielsen, SS 2010, Regulering og arbejdsglæde i folkeskolen. Hvilken betydning har folkeskolelæreres opfattelse af elevplaner for deres indre motivation?, speciale, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Kjeldsen, AM & Jacobsen, CB 2013, Public service motivation and employment sector: attraction or socialization?, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 23, no. 4, pp Kjeldsen, AM 2012a, Dynamics of public service motivation, Politica, Aarhus. Kjeldsen, AM 2012b, Sector and occupational differences in public service motivation: a qualitative study, International Journal of Public Administration, vol. 35, no. 1, pp

40 Kjeldsen, Anne Mette (2012c). Public service motivation og jobvalg: Serviceproduktion eller serviceregulering? Politica, 44 (1): Kjeldsen, Anne Mette (2012a). Vocational Study and Public Service Motivation: Disentangling the Socializing Effects of Higher Education. International Public Management Journal, 15 (4): Kjeldsen, Anne Mette (2012). Dynamics of Public Service Motivation: A Panel Study of Attraction-Selection and Socialization Effects in the Production and Regulation of Social Services. Public Administration Review. Krogsgaard, JA, Thomsen, P & Andersen, LB 2013, Only if we agree? How value conflict moderates the relationship between transformational leadership and public service motivation, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april, Le Grand, J 2003, Motivation, agency and public policy, Oxford University Press, Oxford. Le Grand, J 2010, Knights and knaves return: public service motivation and the delivery of public services, International Public Management Journal, vol. 13, no. 1, Loon, Nv, Leisink, P & Vandenebeele, W 2013, Sector or service? Is the relationship between PSM and performance determined by sector or the societal impact of the job?, paper præsenteret på IIAS-konferencen: One step beyond refining public service motivation theory and research methods på Utrecht Universitet, november Loon, Nv, Vandenabeele, W & Leisink, P 2013, PSM s effect on performance: what do we see when including fit and distinguishing different dimensions of performance?, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april Mikkelsen, MF & Andersen, LB 2013, Pushing or persuading? The effect of managers non-active, hard and soft regulatory styles, paper præsenteret på IRSPM-konferencen 2013 i Prag, april Mikkelsen, MF, Jacobsen, CB & Andersen, LB 2012, How can managers affect employees perception of command systems? A study of school principals implementation of obligatory student plans, paper presented at IRSPM 2012 conference, Rome, Italy. Nielsen, SS, Jakobsen, CV & Andersen, LB 2011, Skår i (arbejds-) glæden? Intrinsisk motivation og elevplaner i folkeskolen, Tidskriftet Politik, årg. 14, nr. 2, pp Pedersen, LH, Bordacconi, MJ & Hjelmar, U 2013, On the association between leadership, red tape and intrinsic motivation the missing tape in red tape studies?, paper præsenteret på IRSPM-konferencen i Prag, april Perry, JL & Wise, LR 1990, The motivational bases of public service, Public Administration Review, vol. 50, pp Perry, JL 1996, Measuring public service motivation: an assessment of construct reliability and validity, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 6, no. 1, pp Perry, JL, Hondeghem, A & Wise, LR 2010, Revisiting the motivational bases of public service: twenty years of research and an agenda for the future, Public Administration Review, vol. 70, no. 5, pp

Styring og motivation i den offentlige sektor. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Styring og motivation i den offentlige sektor. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Styring og motivation i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Resultater fra et forskningsprojekt finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) Ny bog: Styring og motivation

Læs mere

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEDELSESAKADEMIET 28. JANUAR 2014 Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at jeg virkelig har glædet mig til at skulle have dansk. Men det

Læs mere

Motivation og styring i første linje

Motivation og styring i første linje Motivation og styring i første linje Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Disposition 1. Hvad er motivation? 2.

Læs mere

LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER

LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning 1 Dispotision 1. Intro: I den offentlige

Læs mere

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager?

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Lotte Bøgh Andersen (AU og KORA) lotte@ps.au.dk Disposition 1. Introduktion 2. Motivation og performance 3. Motivation

Læs mere

Hvordan kan vi bevare lærernes motivation?

Hvordan kan vi bevare lærernes motivation? Hvordan kan vi bevare lærernes motivation? KORA Temamøde Program 16.00 Velkomst og introduktion v/ ordstyrer Charlotte Konow, KORA 16.05 Lotte Bøgh Andersen fra KORA fortæller om helt nye forskningsresultater,

Læs mere

Perspektiver på ledelse i en kommunal kontekst og ledelse af store velfærds- og uddannelsessektorer

Perspektiver på ledelse i en kommunal kontekst og ledelse af store velfærds- og uddannelsessektorer Perspektiver på ledelse i en kommunal kontekst og ledelse af store velfærds- og uddannelsessektorer Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold 1. Intro (herunder lidt om LEAP) 2. Ledelsesstrategier 3. Ledelse,

Læs mere

Ledelsesspænd, ledelsesstrategier og faglig kvalitet

Ledelsesspænd, ledelsesstrategier og faglig kvalitet Ledelsesspænd, ledelsesstrategier og faglig kvalitet Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro Ledelsesstrategier Ledelsesspænd og ledelsesstil/-strategi: Daginstitutionsområdet som eksempel Ledelse,

Læs mere

Ledelse: Incitamenter, motivation og normer

Ledelse: Incitamenter, motivation og normer Ledelse: Incitamenter, motivation og normer Læseplan. Version 6. december 2010 Master i Offentlig ledelse Undervisere: Lotte Bøgh Andersen (statskundskab, ansvarlig for koordination ml. underviserne) Niels

Læs mere

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse?

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Word version af kapitel 10 (side 259 279) i Klaus Majgaard (redaktør) Sprækker for fornyelse nye perspektiver på offentlig

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM RESULTATMÅLINGER, MEDARBEJDERMOTIVATION OG GODE RESULTATER

SAMMENHÆNGE MELLEM RESULTATMÅLINGER, MEDARBEJDERMOTIVATION OG GODE RESULTATER 07 September 2015 SAMMENHÆNGE MELLEM RESULTATMÅLINGER, MEDARBEJDERMOTIVATION OG GODE RESULTATER Lotte Bøgh Andersen, Dansk Evalueringsselskab, 29. august 2015 SLIDE 2 Indhold Introduktion Resultatmåling

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 126 Offentligt Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Redaktionen sluttet den 21. december 2011. Bestilling af tidsskriftet:

Redaktionen sluttet den 21. december 2011. Bestilling af tidsskriftet: Redaktion: Eksterne redaktører af tema: Lene Holm Pedersen og Lotte Bøgh Andersen (ansv.). Intern redaktør af tema: Niels Ejersbo Derek Beach, Anne Binderkrantz, Mogens Kamp Justesen, Mette Kjær, Robert

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

På vej til professionerne

På vej til professionerne På vej til professionerne Rekruttering, identitet og professionsstrategier blandt studerende ved danske professionsuddannelser Forskningsleder: Gitte Sommer Harrits. Professionsuddannelserne fylder meget

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1 Program Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse April 10 / 1 Formål Inspiration: Hvorfor bør vi praktisere positiv psykologi i APV- arbejdet

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Empowerment i lokalsamfund. Vestbysamling 2006. Worskshop 2 (W2) John Andersen, RUC.

Empowerment i lokalsamfund. Vestbysamling 2006. Worskshop 2 (W2) John Andersen, RUC. Worskshop 2 (W2) Etnisk magfoldighed / Ethnic Diversity Empowerment er processer, hvorigennem underpriviligerede sociale grupper og lokalområder forbedrer deres evne til at skabe, overskue og kontrollere

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014 Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning 12. September 2014 For yderligere information Tommy Hansen, adjunkt og projektleder Tlf: 45 72487716 Email: tomh@phmetropol.dk Lotte Trangbæk,

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB)

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark. /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark. /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Disposition Min baggrund Den officielle nationale evaluering af reformen Reformens

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Ledelse & Organisation/KLEO Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

En Innovativ Offentlig Sektor, der Skaber Kvalitet og Fælles Ansvar Jacob Torfing

En Innovativ Offentlig Sektor, der Skaber Kvalitet og Fælles Ansvar Jacob Torfing En Innovativ Offentlig Sektor, der Skaber Kvalitet og Fælles Ansvar Jacob Torfing Danske Bioanalytikeres Lederdage Vingsted, 13. Marts, 2013 Vores debatoplæg Ny regering skabte mulighed for forvaltningspolitisk

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Nationale test kontroltyranni eller pædagogisk redskab?

Nationale test kontroltyranni eller pædagogisk redskab? D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nationale test kontroltyranni eller pædagogisk redskab? En kvantitativ undersøgelse af implementeringen

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Jacob Torfing Debatoplæg om dansk forvaltningspolitik Videnscenter for Velfærdsledelse, 28. Juni, 2012 Baggrund for vores debatoplæg

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Kvalitetsudvikling af kræftbehandling

Kvalitetsudvikling af kræftbehandling Patientcentreret praksis og datadrevet kvalitet Kvalitetsudvikling af kræftbehandling Jens Winther Jensen Sundhedsfaglig direktør Region Nordjylland Senior Fellow Institute for Healthcare Improvement Forestil

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere