Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver"

Transkript

1 1 af :58 Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver Journal nr. 4/ /ISA/JEBA Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er fx anlæg og drift af haver, parker, sportspladser eller driftsopgaver som klipning, beskæring, gødskning og renholdelse af grønne områder. Denne baggrundsrapport til kapitel 6 indeholder en nærmere beskrivelse af afgrænsningen for datagrundlaget, nærmere gennemgang af Konkurrencestyrelsens undersøgelse om privates og kommuners tidsanvendelse på opgaver på det grønne område og de anvendte beregningsmetoder. Afgrænsning Den private sektor De private gartnervirksomheder er som udgangspunkt udvalgt på baggrund af Danmarks Statistiks Generelle Firmastatistik, hvor alene virksomheder med anlægsgartneri, branchekode 14120, som hovedaktivitet er udvalgt. Denne afgrænsning indeholder 956 virksomheder. På det private marked eksisterer en række større virksomheder, hvis hovedaktivitet ligger uden for gartnerområdet, men som alligevel har en betydelig omsætning på anlægsgartnermarkedet. Omsætningen i disse virksomheders gartneraktivitet medtages derfor i de samlede omsætningstal for den private sektor og er således en del af datagrundlaget. Det drejer sig om 8 større entreprenør- og renholdningsselskaber. Der er tale om Arkil A/S, Vae A/S, Elite Miljø A/S, Coor Service Management, FMT A/S, NCC, ISS, og Kaj Bech A/S. 4 af de ovenstående virksomheder ikke har oplyst deres omsætning på det grønne område. Konkurrencestyrelsen har derfor foretaget et skøn ved almindelig opregning. Skønnet er således beregnet som svarende til forholdet mellem den totale omsætning og omsætningen på det grønne område for de 4 øvrige virksomheder. I kapitlet opdeles virksomhederne på små (oms. under 1 ), mellemstore (oms.1-10 mio.kr.), og store virksomheder (oms. 10 og derover). De 8 virksomheder fordeler sig med 2 mellemstore og 6 store virksomheder. I alt udgøres datagrundlaget for de private virksomheder herefter af 964 virksomheder. Kommunernes udgifter Kommunernes udgifter til de grønne områder registreres på flere forskellige konti i de kommunale regnskaber. Kommunernes samlede udgifter inddeles på 10 hovedkonti efter formål. Boks. 1 viser et udsnit af kommunernes kontoplan og viser de hovedkonti samt aktivitetsområder, hvorunder der typisk konteres udgifter til grønne opgaver. Boks 1. Kontering af kommunale udgifter til grønne opgaver

2 2 af :58 På hovedkonto 2 Trafik og infrastruktur under fx vejvedligeholdelse, jf. boks 1, registreres udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, grønne områder, teknisk udstyr samt broer og tunneler mv. Udgifterne på kontoen for vejvedligeholdelse omfatter altså både udgifter til grønne opgaver samt udgifter til opgaver, der ikke kan relateres til anlægsgartnervirksomhed. På en række andre områder i den kommunale kontoplan, jf. boks 1, gør lignende sig gældende. Det drejer sig bl.a. om kirkegårde, kommunale veje samt institutioner. Idet det i en række tilfælde således ikke er muligt at adskille de grønne opgaver fra andre opgaver, er det derfor ikke muligt at lave en hel præcis opgørelse over de kommunale udgifter på det grønne område. På fritidsområdet (konto ) dækker de fleste udgifter opgaver på de grønne områder, hvorfor fritidsområdet anvendes som proxy for de kommunale udgifter til grønne opgaver. Data er tilgængelig på Statistikbanken[1] under kommunale regnskaber. I kapitlet indgår alle Danmarks 271 kommuner. Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Konkurrencestyrelsen har valgt at undersøge markedet for grønne opgaver ved at udsende et spørgeskema omhandlende definerede standardopgaver. Konkurrencestyrelsen har søgt faglig assistance til definitionen af standardopgaverne hos Brancheforeningen Danske anlægsgartnere samt i mindre omfang hos Foreningen Kommunale Park- og Naturforvaltere. Spørgeskemaet omhandler prisfastsættelse samt tidsangivelse på 7 standardopgaver. Spørgeskemaet er sendt ud til 350 af de 964 private virksomheder samt alle Danmarks 271 kommuner. De 7 oprindelige definerede standardopgaver fremgår af boks 2. Boks 2. Standardopgaver Standardopgaverne er udformet af Brancheforeningen Danske anlægsgartnere samt i mindre omfang justeret efter høring af Foreningen Kommunale Park- og Naturforvaltere. Forudsætning for standardopgaverne er, at opgavernes geografiske placering vil være indenfor 5 km. fra tilbudsgivers virksomhed/materialeplads. Standardopgave nr. 1. Græsklipning: Pris for græsklipning af spilleareal på 50 x 100 meter med 2 mål, som skal klippes 25 gange i perioden 1. april til 31. oktober. Klippehøjde 4 cm og der må ikke forefindes synlig afklip på overfladen. Målene flyttes inden klipning. Standardopgave nr. 2. Hækklipning: Pris for klipning af 100 løbende meter bøgehæk (højde 1,80 m og 50 cm brede) ultimo juni måned. Hækken klippes kun en gang om året. På den ene side af hækken er der et 1,5 meter bredt fortov, mens der på den anden side forefindes en boldbane. Inklusiv opsamling af afklip. Krav: max. afvigelse +/- 7-8 cm på 3 meter retskede. Større strittende kviste må ikke forekomme. Standardopgave nr. 3. Ukrudtsbekæmpelse: Pris pr. gang på ukrudtsbekæmpelse med gas langs kantsten og på fladen af løbende meter fortov (kant af kløvet granit og flade af 2 rk. fortovsfliser med 1 rk. chaussesten imellem). Der fortages ukrudtsbekæmpelse 8 gange om året. Standardopgave nr. 4. Gødskning af boldbane: Udbringning af 10 kg. NPK på boldbane (50 x 100 meter) eksklusive pris på gødning.

3 3 af :58 Standardopgave nr. 5. Anlæg af græsplæne: Anlæg af m2 græsplæne (50 x 100 meter). Arealet overtages nypløjet, da arealet tidligere har været anvendt til planteavl. Jorden kan karakteriseres som fin sandblandet lerjord. Græsarealet anlægges som sportsplæne jf. Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde inklusiv pris på græsblanding. Standardopgave nr. 6. Anlæg af bøgehæk: Plantning af 500 løbende meter bøgehæk inklusiv levering af planter: Fagus sylvatica 2/ cm. Arealet overtages nypløjet, da arealet tidligere har været anvendt til planteavl. Jorden kan karakteriseres som fin sandblandet lerjord. Der plantes 4 planterpr. løbende meter. Standardopgave nr. 7. Plantning af træer: Levering og plantning af 20 stk. Tilia cordata OH cm (3 x omplantet). Arealet overtages nypløjet, da arealet tidligere har været anvendt til planteavl. Jorden kan karakteriseres som fin sandblandet lerjord. I plantehullet skal jorden løsnes i minimum 80 cm dybde. Hvert træ opbindes til to opbindingspæle af lærk. Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med analyse af svarene i videst muligt omfang, via direkte henvendelse til private virksomheder og kommuner, fået afklaret misforståelser i forbindelse med de afgivne svar. Dog har det vist sig, at spørgsmål 4 var forkert stillet og er derfor udgået af undersøgelsen. Beregningsmetoder Vægtning af tidsforbrug Dette afsnit tilføjer yderligere kommentarer til de beregninger og konklusioner, der danner grundlag for afsnit 6.3 og 6.4 i kapitel 6 om grønne opgaver i KR2006. Tabel 6.2 viser det gennemsnitlige tidsforbrug på standardopgaverne for henholdsvis de private virksomheder og kommunerne. For de private virksomheder er der tale om omsætningsvægtede gennemsnit og for kommunerne er det indbyggervægtede gennemsnit. Det gennemsnitlige tidsforbrug, for alle opgaver set under ét, er for de private 33 timer mod kommunernes 20 timer. Disse gennemsnit er udregnet på baggrund af en vægtning af opgavernes forekomst i kommunerne, jf. tabel 1. Tabel 1. Vægtning af standardopgavernes forekomst i kommunerne. Vægtning (pct.) Nr. 1 Klippe græs på spilleareal (50 x 100 m.) 34 Nr. 2 Klippe 100 løbende m. bøgehæk 23 Nr. 3 Bekæmpe ukrudt med gas langs kantsten og 1000 løbende m. fortov 17 Nr. 4 Anlægge sportsplæne (50 x 100 m.) 4 Nr. 5 Anlægge bøgehæk 11 Nr. 6 Plante 20 træer 11 I alt 100

4 4 af :58 Note: Vægtningen er foretaget på baggrund af oplysninger fra Foreningen Kommunale Park- og Naturforvaltere. Sammenhæng mellem størrelse og tidsforbrug Konkurrencestyrelsens undersøgelse om grønne opgaver viser, at kommunerne i gennemsnit er billigere end de private virksomheder. I kapitlet grupperes de gennemsnitlige priser på standardopgaverne, for de private virksomheder og kommuner, i tredjedele for at give et mere nuanceret billede af prisforskellene. Tabel 6.5 og 6.6 i kapitlet angiver gennemsnitspriser for de billigste, mellemste og dyreste private virksomheder og kommuner. Der ses en betydelig forskel mellem de billigste og de dyreste private virksomheder. Det samme er gældende for kommunerne. For at undersøge om de store prisforskelle fx skyldes, at de største private virksomheder og kommuner er mere effektive, ses i det følgende på sammenhængen mellem størrelsen af de private virksomheder og tidsforbruget på opgaverne. Tilsvarende for kommunerne. I første tilfælde inddeles det gennemsnitlige tidsforbrug efter private virksomheder med en omsætning på under 10 og virksomheder med mere end 10 mio., jf. tabel 3. Tabel 2. Gennemsnitligt tidsforbrug for virksomheder med omsætning større eller mindre end antal timer Oms. < Oms. > Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger. Der er ingen entydig sammenhæng mellem størrelse og tidsforbrug på opgaverne, jf. tabel 3. Det er derfor ikke muligt at påvise nogen sammenhæng mellem tid og størrelse af virksomhederne. Dette kan imidlertid skyldes, at egentlige fordele og besparelser på tidsforbruget først afsløres for virksomheder med betydelig større omsætning. I det følgende ses derfor på tidsforbrug for virksomheder med en omsætning på mere end 50 og for virksomheder med en omsætning på mindre en 50, jf. tabel 4. Tabel 3. Gennemsnitligt tidsforbrug for virksomheder med omsætning større eller mindre end antal timer Oms. <

5 5 af :58 Oms. > Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger. Hvis omsætningsintervallet øges til 50, ses der ligeledes ingen entydig sammenhæng mellem størrelsen af virksomhederne og tid, jf. tabel 4. På baggrund af data fra de private virksomheder er det derfor ikke muligt ud fra en gennemsnitlig betragtning at påvise egentlig stordrift i udførelsen af de 6 standardopgaver. For kommunerne sker inddelingen efter størrelse på indbyggertallet. De store kommuner har et indbyggertal, der er større end indbyggere. Tabel 4. Gennemsnitligt tidsforbrug for kommuner med et indbyggertal på mere eller mindre end antal timer Indbyg. < Indbyg. > Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger. Ud fra en gennemsnitlig betragtning tyder det ikke på, at de største kommuner anvender mindre tid på opgaverne end de øvrige kommuner, jf. tabel 5. Data afspejler dermed ikke stordrift for kommunerne. De største private virksomheder og kommuner anvender således ikke entydigt mindre tid på opgaverne end de øvrige. Derfor er det ikke udelukkende de største private virksomheder og kommuner, der er de billigste. Ses der på den billigste tredjedel for private og kommuner, jf. tabel 6.5 og 6.6 i kapitlet, vil mindre virksomheder og mindre kommuner også være repræsenteret. Opgørelse af kommunernes udliciteringsgrad på det grønne område Boks 3 angiver en opdeling af fritidsområdet på udvalgte hovedarter og hovedart 4. Hovedarterne i kommunernes kontoplan har til formål at specificere kommunernes udgifter efter deres art, fx lønninger, varekøb samt tjenesteydelser mv. Hovedart 4 tjenesteydelser mv. opdeles på 6 arter, jf. boks 3. Af disse poster er kommunernes udgifter vedrørende køb af ydelser fra det private marked indeholdt i art 4.5 og 4.9, jf. boks 3. Boks 3. Opdeling af fritidsområdet på hovedarter

6 6 af :58 Kommunernes udliciteringsgrad er udregnet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition af nøgletallet udliciteringsindikator, jf. boks 6. Boks 4. Definition af kommunernes udliciteringsgrad Indenrigsministeriet har i sin forklaring til kommunale nøgletal defineret udliciteringsindikatoren som summen af arterne 45 og 49 i forhold til summen af hovedarterne 1,2 og 4, jf. boks 2. I det følgende anvendes udliciteringsindikatoren for udtryk for kommunernes udliciteringsgrad. Udliciteringsgraden udtrykker kommunernes procentvise inddragelse af det private marked til løsning af opgaver i kommunen. Udtrykket for udliciteringsgraden må dog ses som en approksimation af kommunernes eksakte udliciteringsgrad, idet der i tælleren for udtrykket for udliciteringsgraden kun indgår momsbelagte ydelser. Kommunerne modtager også ikke momsbelagte ydelser, som fx visse sundhedsmæssige tjenesteydelser. I kapitlet omtales kommunalreformens automatiske effekt på udliciteringsgraden. Af figur 6.3 i kapitlet fremgår det, at de store kommuner udliciterer mest. Da kommunalreformen medfører flere store kommuner, er det sandsynligt, at kommunernes samlede udliciteringsgrad vil stige. Konkurrencestyrelsen har udført en beregning af udliciteringsgraden, som den kan se ud efter kommunalreformen, jf. tabel 6. Beregningen dækker over to tilfælde. I det første tilfælde er udliciteringsgraden beregnet på kommunestørrelse ud fra en antagelse om uændret udliciteringsgrad og dermed svarende til gennemsnittet af de sammenlagte kommuners hidtidige udliciteringsgrader ( fastlåst effekt ) og i det andet tilfælde ud fra en antagelse om, at den sammenlagte kommunes udliciteringsgrad kommer til at gælde for alle de sammenlagte mindre kommuner ( automatisk effekt ). Tabel 5. kommunernes udliciteringsgrad før og efter kommunalreformen Før kommunalreformen Efter kommunalreformen (Fastlåst effekt) Efter kommunalreformen (Automatisk effekt) små mellem store små mellem store små mellem store 45 & 49 () 65,8 116,9 199,6 17,9 114,4 249,9 17,9 114,4 282,4

7 7 af :58 Hovedart 1-4 () 307,1 389,5 627,5 81,6 354,6 882,5 81,6 354,6 882,5 Udl.grad (pct.) Samlede Udl. Grad (pct.) Kilde: Danmarks Statistiks kommunale regnskaber for fritidsområdet (konto ). Konkurrencestyrelsens egne beregninger. Den fastlåste effekt består i, at mindre kommuner med lavere udliciteringsgrad lægges sammen og danner nye store kommuner. Disse nye store kommuners hidtidige høje udliciteringsgrad vil blive trukket ned af de lavere udliciteringsgrader i de mindre kommuner, og udliciteringsgraden for de store kommuner vil falde til 28 pct., jf. tabel 6, mens den samlede udliciteringsgrad vil være uændret. Den automatiske effekt består i, at sammenlægningen antages at få de mindre kommuner til alt andet lige at udlicitere i samme omfang som svarende til den hidtidige udliciteringsgrad for den tilsvarende kommunestørrelse. Før kommunalreformen udliciterede de store kommuner 32 pct., jf. tabel 6. Hvis det antages, at de nye store kommuner fortsat vil udlicitere i samme omfang som hidtil, selv om de nu omfatter mindre kommuner med en udliciteringsgrad, der hidtil har været lavere, så vil den absolutte udlicitering for fx de store kommuner, set under ét, automatisk øges til 282,4 fra 249,9, jf. tabel 6. Denne stigning bevirker, at den samlede udliciteringsgrad automatisk vil stige fra 29 til godt 31 pct., jf. tabel 6. [1]

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne Maj 2008 Ref 70142160 Udg. 4 Dato 22. maj 2008 Godk. THWK Kontrol CAN og Professor Martin Paldam Udarb. LEMT, MHA, LELH og THWK Rambøll

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere