Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, som indførtes ved forordning (EF) nr. 964/2003 på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i Kina og på importen af visse rørfittings af jern og stål afsendt fra Sri Lanka, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE I juni 2003 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 964/2003 en endelig antidumpingtold på 58,6 % på importen af visse rørfittings med oprindelse i Kina. Efter indgivelse af en anmodning fra Defence Committee of EU Steel Butt-Welding Fittings Industry på vegne af fire producenter i Fællesskabet indledte Kommissionen i marts 2004 en undersøgelse af den påståede omgåelse af foranstaltningerne i forbindelse med import af visse rørfittings med oprindelse i Kina ved import af visse rørfittings afsendt fra Sri Lanka. Undersøgelsen afslørede en betydelig stigning i importen af rørfittings fra Sri Lanka til Fællesskabet. Ud over omgåelse af antidumpingtolden på rørfittings med oprindelse i Kina var der ingen økonomisk begrundelse eller nogen tilstrækkelig gyldig grund for denne import. Det foreslås derfor, at Rådet vedtager det vedføjede forslag til forordning om udvidelse af den endelige antidumpingtold på 58,6 % på rørfittings med oprindelse i Kina, afsendt fra Sri Lanka, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej. Forordningen bør senest offentliggøres i EU-Tidende den 2. december DA 2 DA

3 Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, som indførtes ved forordning (EF) nr. 964/2003 på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i Kina og på importen af visse rørfittings af jern og stål afsendt fra Sri Lanka, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 1 (i det følgende benævnt "grundforordningen"), særlig artikel 13, under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og ud fra følgende betragtninger: 1. Gældende foranstaltninger A. PROCEDURE (1) I forbindelse med en fornyet undersøgelse på grund af udløbet af de gældende foranstaltninger indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 964/ ( den oprindelige forordning ) bl.a. en endelig antidumpingtold på 58,6 % på importen af rørfittings (undtagen fittings af støbejern, flanger og fittings med genvind), af jern og stål (men ikke rustfrit stål), med største udvendige diameter på 609,6 mm, til stuksvejsning eller andre formål, henhørende under KN-kode ex (Taric-kode ), ex (Taric-kode ), ex (Taric-kode ) og ex (Taric-kode ) med oprindelse i Kina ( Kina ). 2. Anmodning (2) Den 20. januar 2004 modtog Kommissionen i medfør af artikel 13, stk. 3, i grundforordningen en anmodning om at undersøge den påståede omgåelse af antidumpingtoldforanstaltningerne på rørfittings med oprindelse i Kina. Anmodningen blev indgivet af Defence Committee of Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union på vegne af fire producenter i Fællesskabet. 1 2 EFT L 56 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af , s. 12). EUT L 139 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2212/2003 (EUT L 332 af , s. 3). DA 3 DA

4 (3) Ifølge oplysningerne i anmodningen var der sket en ændring i handelsmønstret efter indførelsen af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af rørfittings med oprindelse i Kina, hvilket en betydelig stigning i importen af samme vare fra Sri Lanka vidnede om. (4) Det ændrede handelsmønster hævdedes at skyldes omladning af rørfittings med oprindelse i Kina via Sri Lanka. Ifølge anmodningen var der desuden ikke nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for denne praksis, ud over at der var indført antidumpingtold på rørfittings med oprindelse i Kina. (5) Endelig påstod ansøgeren, at de afhjælpende virkninger af den eksisterende antidumpingtold på rørfittings med oprindelse i Kina blev undergravet både hvad angår mængder og priser, og at der fandt dumping sted i forhold til den tidligere fastsatte normale værdi for rørfittings med oprindelse i Kina. 3. Indledning (6) Kommissionen indledte ved forordning (EF) nr. 395/ ( indledningsforordningen ) en undersøgelse af den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der var indført på importen af rørfittings med oprindelse i Kina (ved import af rørfittings afsendt fra Sri Lanka, uanset om de var angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej), og pålagde i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen toldmyndighederne at registrere import af rørfittings afsendt fra Sri Lanka, uanset om de var angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej, under KN-koderne ex (Taric-kode ), ex (Tarickode ), ex (Taric-kode ) og ex (Taric-kode ) fra den 4. marts Kommissionen underrettede myndighederne i Kina og Sri Lanka om, at der var blevet indledt en undersøgelse. 4. Undersøgelse (7) Der blev fremsendt spørgeskemaer til producenter/eksportører i Kina (der var ingen kendte producenter i Sri Lanka) samt de importører i Fællesskabet, der var nævnt i anmodningen, eller som var Kommissionen bekendt fra den undersøgelse, der havde ført til indførelsen af de gældende foranstaltninger vedrørende import af rørfittings med oprindelse i Kina ( den tidligere undersøgelse ). Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den i indledningsforordningen fastsatte frist. (8) Ingen producenter eller eksportører i Kina eller importører i Fællesskabet besvarede spørgeskemaet. Ingen producenter eller eksportører i Sri Lanka gav sig til kende eller besvarede spørgeskemaet. 5. Undersøgelsesperiode (9) Undersøgelsen omfattede perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2003 ( undersøgelsesperioden ). Data fra perioden 2000 til slutningen af undersøgelsesperioden blev anvendt til at undersøge ændringerne i handelsmønstret. 3 EUT L 65 af , s. 7. DA 4 DA

5 1. Generelt/Samarbejdsvilje (a) Sri Lanka B. RESULTATERNE AF UNDERSØGELSEN (10) Ingen producenter eller eksportører af rørfittings i Sri Lanka samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. Derimod oplyste de srilankanske myndigheder Kommissionen om, at ingen srilankanske virksomheder er registrerede som producenter af rørfittings som defineret i indledningsforordningen. De eneste reaktioner fra importører var erklæringer om, at disse ikke importerede rørfittings fra Sri Lanka. Det blev gjort klart for importører og de srilankanske myndigheder, at manglende samarbejdsvilje kunne føre til, at artikel 18 i grundforordningen blev anvendt. De berørte parter blev også gjort bekendt med følgerne af manglende samarbejdsvilje. (b) Kina (11) Ingen kinesiske producenter eller eksportører samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. (12) Det blev gjort klart for disse virksomheder, at manglende samarbejdsvilje kunne føre til, at artikel 18 i grundforordningen blev anvendt. De berørte parter blev også gjort bekendt med følgerne af manglende samarbejdsvilje. 2. Den pågældende vare og samme vare (13) Den vare, som den påståede omgåelse vedrører, er rørfittings (ikke støbte fittings, flanger og fittings med gevind) af jern eller stål (ikke rustfrit stål), med største udvendige diameter på 609,6 mm, af den art der anvendes til stuksvejsning eller andre formål, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex (Taric-kode ), ex (Taric-kode ), ex (Taric-kode ) og ex (Taric-kode ). (14) Da ingen parter i Sri Lanka samarbejdede og på grund af det ændrede handelsmønster som beskrevet i det følgende afsnit, må det, da der ikke foreligger nogen beviser på det modsatte, konkluderes, at rørfittings, der eksporteres til Fællesskabet fra Kina, og rørfittings, der afsendes fra Sri Lanka, har de samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og de samme anvendelsesmuligheder. De bør derfor anses for at være samme vare, jf. artikel 1, stk. 4, i grundforordningen. 3. Ændring i handelsmønstret (15) Som nævnt i betragtning (4) påstås det, at det ændrede handelsmønster skyldes omladning i Sri Lanka. (16) Da ingen srilankanske virksomheder samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, måtte den srilankanske eksport til Fællesskabet i medfør af artikel 18 i grundforordningen fastlægges på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger. Der blev derfor anvendt oplysninger fra Eurostat, som var den mest velegnede kilde, til at fastlægge eksportpriser og mængder fra Sri Lanka til Fællesskabet. DA 5 DA

6 (17) Importen af rørfittings fra Sri Lanka steg fra 0 tons i 2000 til 302 tons i undersøgelsesperioden. Denne import fra Sri Lanka startede i juli 2002 på et tidspunkt, hvor den tidligere undersøgelse endnu ikke var afsluttet. Importen til Fællesskabet af rørfittings fra Kina steg fra 44 tons i 2000 til 287 tons i undersøgelsesperioden. Denne stigning i eksporten fra Kina skal dog ses i sammenhæng med eksportniveauet i den periode, som den oprindelige undersøgelse vedrørte 4. Faktisk udgjorde den kinesiske eksport i undersøgelsesperioden under 10 % af den mængde, der blev eksporteret i løbet af den periode, som den oprindelige undersøgelse vedrørte. I lyset af ovenstående, og da der ikke foreligger nogen beviser på det modsatte, konkluderedes det, at den import, der blev afsendt fra Sri Lanka, kompenserede for en del af den import, der tidligere kom fra Kina. (18) Med udgangspunkt i ovenstående tal kan det konkluderes, at der har været tale om en klar ændring i handelsmønstret, som startede i forbindelse med den tidligere undersøgelse, der førte til, at de nugældende foranstaltninger for den pågældende vare med oprindelse i Kina, blev indført, og hurtigt udviklede sig, efter at disse foranstaltninger var blevet indført. 4. Ikke nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse (19) Da ingen parter i hverken Sri Lanka eller Kina har samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen, må det konkluderes, da der ikke foreligger bevis på det modsatte, at sammenfaldet mellem den tidligere undersøgelse, som førte til, at de nugældende foranstaltninger blev indført, og ændringen i handelsmønster må tilskrives antidumpingtolden på den pågældende vare med oprindelse i Kina og ikke nogen anden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse i betydningen efter artikel 13, stk. 1, i grundforordningen. (20) Det må derfor konkluderes, at der ikke foreligger andre rimelige grunde til det ændrede handelsmønster end ønsket om at undgå den eksisterende antidumpingtold på import af rørfittings med oprindelse i Kina. 5. Undergravning af virkningerne af tolden hvad angår priser og/eller mængder af den samme vare (21) På baggrund af ovennævnte handelsstrømme konkluderedes det, at ændringerne i fællesskabsimportmønstret skyldes de eksisterende antidumpingforanstaltninger. Indtil juni 2002 var der ingen import til Fællesskabet af den pågældende vare angivet med oprindelse i Sri Lanka. Efter dette tidspunkt steg importen af den pågældende vare angivet med oprindelse i Sri Lanka betydeligt, så der i undersøgelsesperioden var tale om i alt 302 tons. Denne mængde udgør 0,6 % af Fællesskabets forbrug i undersøgelsesperioden for den tidligere undersøgelse. Det skal understreges, at importen af den pågældende vare til Fællesskabet er opdelt på et større antal eksportlande. Sri Lanka tegnede sig for eksempel for 2,5 % af den samlede importmængde i Fællesskabet, medens det største eksportland i det pågældende år (Slovakiet) tegnede sig for 12 %. Sri Lanka er den 12. største importør af den pågældende vare til Fællesskabet ud af i alt 36 eksportlande. 4 Rådets forordning (EF) nr. 584/96 (EFT L 84 af , s. 1). DA 6 DA

7 (22) Da ingen parter har samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen, konkluderedes det, hvad angår priserne på varer afsendt fra Sri Lanka, og eftersom der ikke foreligger bevis på det modsatte, at oplysningerne fra Eurostat viste, at de gennemsnitlige eksportpriser fra Sri Lanka i undersøgelsesperioden var lavere end (i) de gennemsnitlige eksportpriser, der var blevet fastsat for Kina i den tidligere undersøgelse, og lavere end (ii) EF-erhvervsgrenens priser. Det blev fastslået, at importpriserne fra Sri Lanka var over 12 % lavere end de kinesiske eksportpriser i undersøgelsesperioden. (23) På grundlag af ovenstående konkluderes det, at ændringerne i handelsmønstret kombineret med de ekstraordinært lave eksportpriser fra Sri Lanka har undergravet antidumpingforanstaltningernes afhjælpende virkninger hvad angår mængder og priser på samme vare. 6. Bevis for, at der finder dumping sted i forbindelse med de normale værdier, der tidligere blev fastsat for samme eller tilsvarende vare (24) Med henblik på at fastslå, om der forelå bevis for, at der var tale om dumping i forbindelse med eksporten af den pågældende vare fra Sri Lanka i undersøgelsesperioden, anvendtes oplysninger fra Eurostat i overensstemmelse med artikel 18 i grundforordningen. (25) I henhold til artikel 13, stk. 1, i grundforordningen kræves det, at der foreligger bevis for dumping i forhold til de tidligere fastslåede normale værdier for samme eller lignende varer. I forbindelse med den tidligere undersøgelse ansås Thailand for at være et hensigtsmæssigt valg som referenceland med markedsøkonomi med henblik på fastsættelse af den normale værdi for Kina. (26) Med henblik på en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportpriserne blev der justeret for forskelle, som kunne påvirke priserne og prisernes sammenlignelighed. Der blev i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10, i grundforordningen foretaget justering for transport- og forsikringsomkostninger. Hvor andre oplysninger vedrørende disse faktorer ikke var tilgængelige, anvendtes oplysningerne i anmodningen. (27) Den i overensstemmelse med artikel 2, stk. 11 og 12, i grundforordningen gennemførte undersøgelse viste ved sammenligning mellem den normale værdi beregnet som et vejet gennemsnit som fastslået i den tidligere undersøgelsesperiode og et vejet gennemsnit af eksportpriserne i undersøgelsesperioden udtrykt som prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, at der forekom dumping i forbindelse med importen af rørfittings afsendt fra Sri Lanka. Dumpingmargenen udtrykt som en procentdel af prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, og ufortoldet blev anslået til 34,3 %. C. FORANSTALTNINGER (28) I lyset af ovenstående resultater vedrørende omgåelsen i betydningen efter artikel 13, stk. 1, i grundforordningen bør de eksisterende antidumpingforanstaltninger for import af den pågældende vare med oprindelse i Kina udvides til også at omfatte samme vare afsendt fra Sri Lanka, hvad enten den er angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej. DA 7 DA

8 (29) Den udvidede told bør være den, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i den oprindelige forordning. (30) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, ifølge hvilke udvidede foranstaltninger i forbindelse med registreret import skal anvendes fra datoen for en sådan registrering, bør antidumpingtolden opkræves i forbindelse med import af rørfittings afsendt fra Sri Lanka, der indføres i Fællesskabet og registreres i overensstemmelse med artikel 2 i indledningsforordningen. (31) Omgåelsen finder sted uden for Fællesskabet. Formålet med artikel 13 i grundforordningen er at imødegå omgåelse uden at ramme erhvervsdrivende, som kan bevise, at de ikke er involveret i en sådan praksis, men den indeholder ikke nogen særlig bestemmelse om, hvordan producenter, som kan bevise, at de ikke er involveret i omgåelse, skal behandles. Producenter, som ikke har solgt den pågældende vare til eksport i undersøgelsesperioden, og som ikke er forbundet med eksportører eller producenter, der er omfattet af den udvidede antidumpingtold, bør derfor gives mulighed for at ansøge om fritagelse for de foranstaltninger, der vedrører sådan import. De producenter, der overvejer at indgive en anmodning om fritagelse for den udvidede antidumpingtold skal udfylde et spørgeskema, således at Kommissionen kan afgøre, om en sådan anmodning om fritagelse kan imødekommes. En sådan fritagelse kan komme på tale for eksempel efter en gennemgang af markedssituationen for den pågældende vare, produktionskapaciteten, kapacitetsudnyttelsen, køb, salg, sandsynligheden for praksis for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse samt bevis for dumping. Normalt vil Kommissionen også gennemføre et kontrolbesøg på stedet. Anmodningen skal hurtigst muligt stiles til Kommissionen og skal indeholde alle relevante oplysninger, navnlig vedrørende ændringer i virksomhedens produktions- og salgsaktiviteter. (32) Importører kan stadig opnå fritagelse for registrering eller foranstaltninger, hvis deres import hidrører fra producenter, der er indrømmet en sådan fritagelse, jf. artikel 13, stk. 4, i grundforordningen. (33) I de tilfælde, der indrømmes fritagelse, fremlægger Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg forslag om, at forordningen ændres i overensstemmelse hermed. Herefter vil alle fritagelser blive løbende kontrolleret, så det sikres, at betingelserne for fritagelsen overholdes. (34) De berørte parter blev informeret om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilken Rådet havde til hensigt at udvide den gældende antidumpingtold, og fik mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger, der var af en sådan art, at de kunne påvirke ovennævnte konklusioner - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: DA 8 DA

9 Artikel 1 1. Den endelige antidumpingtold, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 964/2003, på import af rørfittings (undtagen fittings af støbejern, flanger og fittings med gevind), af jern og stål (men ikke rustfrit stål), med største udvendige diameter på 609,6 mm, til stuksvejsning eller andre formål, henhørende under KN-kode ex (Taric-kode: ), ex (Taric-kode: ), ex (Taric-kode: ) og ex (Taric-kode: ) med oprindelse i Kina udvides hermed til også at omfatte import af rørfittings (undtagen fittings af støbejern, flanger og fittings med gevind), af jern og stål (men ikke rustfrit stål), med største udvendige diameter på 609,6 mm, til stuksvejsning eller andre formål, henhørende under KN-kode ex (Taric-kode: ), ex (Taric-kode: ), ex (Taric-kode: ) og ex (Taric-kode: ) afsendt fra Sri Lanka, hvad enten de er angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej. 2. Den ved stk. 1 i denne artikel udvidede told opkræves ved import, der er registreret i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 395/2004 og artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 384/ Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse. Artikel 2 1. Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 1 udvidede told indgives skriftligt på et af Fællesskabets officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere ansøgeren. Anmodningen skal sendes til følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Handel Direktorat B J-79 5/16 B Bruxelles Fax Telex COMEU B Kommissionen kan efter høring af det rådgivende udvalg ved beslutning tillade fritagelse af import, som ikke omgår den ved forordning (EF) nr. 964/2003 indførte antidumpingtold, for den ved artikel 1 i nærværende forordning udvidede told. Artikel 3 Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 395/2004. DA 9 DA

10 Artikel 4 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [... ] På Rådets vegne Formand DA 10 DA

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.12.2004 KOM(2004) 779 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2004 KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets gennemførelsesforordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.03.2000 KOM(2000) 171 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2011 KOM(2011) 390 endelig 2011/0171 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 02.08.2002 KOM(2002) 447 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 704 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige udligningstold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 261 final 2013/0135 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.7.2006 KOM(2006) 436 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2015 L 322/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2272 af 7. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.01.2005 KOM(2005)21 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af de ved forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2006 KOM(2005) 707 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 950/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2013 COM(2013) 72 final 2013/0046 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.07.2004 KOM(2004) 518 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.07.2001 KOM(2001) 367 endelig Forslag til 5c'(76)2525'1,1* RPLQGI UHOVHDIHQHQGHOLJDQWLGXPSLQJWROGRJHQGHOLJRSNU YQLQJDIGHQ PLGOHUWLGLJHWROGSnLPSRUWHQDINRPSDNWO\VVWRIU

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2013 COM(2013) 82 final 2013/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2001 KOM(2001) 504 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af antidumpingundersøgelsen vedrørende de endelige antidumpingforanstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.8.2005 KOM(2005) 360 endelig KOMMISSIONENS TREOGTYVENDE ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET OM

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2010 KOM(2010)16 endelig 2010/0008 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2012 COM(2012) 544 final 2012/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om præcisering af anvendelsesområdet for den endelige antidumpingtold indført ved forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1683/2004 af 24. september 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0470 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0470 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0470 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.8.2006 KOM(2006) 470 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0263 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0263 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0263 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 263 final 2013/0138 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere