Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2010-2020"

Transkript

1 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan Forslag Bilag 2

2 Side 2 af 23

3 Side 3 af 23 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse Udviklingen i affaldsmængder 2003 til Handleplaner og initiativer 4 Affaldsordninger - status 4.1 Husholdninger 4.2 Erhverv 4.3 Tværgående initiativer 5 Affaldskortlægning Fordeling på affaldskilder sammenlignet med I/S KAVO's opland og hele landet 5.2 Indsamlingen af emballageaffald 5.3 Indsamlingen af kommunens affald 5.4 Affald fra husholdninger 5.5 Affald fra serviceerhverv 5.6 Affald fra industri 5.7 Affald fra bygge- og anlægsvirksomhed 5.8 Eksport af affald 5.9 Farligt affald 5.10 Kommunens omkostninger ved håndtering af affald 6 Fremtidige affaldsmængder 6.1 Forudsætninger 6.2 Sigtelinjer for år Affaldsmængder fordelt på kilder, typer og behandlingsform 7 Planens økonomiske konsekvenser 8 Grænseoverskridende transport 9 Forbrændings- og deponeringskapacitet 10 Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse mv.

4 Side 4 af 23 1 Indledning Dette bilag 2 til Slagelse Kommunes affaldsplan indeholder en redegørelse for opfyldelsen af målene i kommunens sidste affaldsplan. Der findes detaljerede beskrivelser af prognoser for de fremtidige affaldsmængder og udgifterne forbundet med håndteringen af disse. Derudover er bl.a. de nuværende ordninger for håndtering af affald beskrevet, og mængderne af affald i kommunen kortlagt. Bilaget er udgangspunktet for beskrivelserne af status og affaldsprognose i bilag 1.

5 Side 5 af 23 2 Affaldsplanens opbygning Slagelse Kommunes affaldsplan består af 3 dele: En hovedplan og to bilag. Hovedplan I hovedplanen findes bl.a. kommunens målsætninger, korte resumeer af planens forslag til initiativer Kommunens handleplan i korte træk. I bilag 1 og 2 findes mere detaljerede oplysninger. Bilag 1 Planopslag Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Slagelse Kommunes affaldsplan og beskriver de enkelte initiativer detaljeret. Beskrivelserne er udformet som tosidede opslag, der indeholder informationer om: Hvilke initiativer der er tale om Hvilke krav der skal opfyldes Hvor vi står i dag Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Dette bilag 2 er den såkaldte prognose- og kortlægningsdel. Bilag 2 indeholder målopfyldelse i forhold til tidligere affaldsplan, affalds- og regnskabsprognoser, redegørelse for kapaciteter, status for affaldsordninger og kortlægning af affaldsmængder og kommunens omkostninger ved håndtering af affald mv. Affaldsplanen med bilag er trykt/udgivet i 3 separate dele og findes også på kommunens hjemmeside: og på affaldsselskabets hjemmeside

6 Side 6 af 23 3 Målopfyldelse Indledning I den sidste affaldsplan for perioden var målene fastsat i overenstemmelse med den nationale affaldsstrategi , og målene var identiske for de 12 KAVOkommuner. Disse mål fremgår af tabel 1: Tabel 1 Kilde År Genbrug Forbrænding Deponering Husholdninger (total) % 60 % 7 % Husholdninger % 80 % (dagrenovation) Husholdninger (storskrald) % 50 % 25 % Husholdninger (haveaffald) % 5 % Institutioner, kontor og handel % 45 % 5 % Bygge og anlæg % 2 % 8 % Industri % 20 % 15 % Spildevandsanlæg % 45 % 5 % Affaldsforbrændingsanlæg % 30 % Kraftværker % 10 % Total % 26 % 9 % 3.1 Udviklingen i affaldsmængder 2003 til 2007 Nedenstående tabel er en sammenskrivning af mængderne fra 2003 fra de 4 kommuner, som indgår i den nye Slagelse Kommune. Tallene i denne tabel stammer fra indberetninger fra modtageanlæg. GenanvendelseForbrændingDeponering SpecielbehandlingI alt Affaldstype tons % tons % tons % tons % Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Husholdningsaffald totalt Erhverv Renseanlæg (16% TS) Farligt affald Erhvervsaffald totalt Affald i alt Mængderne i nedenstående tabel stammer dels fra KAVO-registreringer vedr. husholdningsaffald i 2008 og dels fra ISAG-tal fra 2006 vedr. erhvervsaffald. Det er derfor ikke direkte muligt at sammenholde tallene med 2003-mængderne i ovenstående tabel. Affald fordelt efter kilde og behandling. Ton Affaldskilder Genanvendelse Forbrænding Deponering I alt Husholdninger Service Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Rensningsanlæg I alt Affald fordelt efter kilde og behandling. Procent Affaldskilder Genanvendelse Forbrænding Deponering I alt Husholdninger Service Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Rensningsanlæg I alt Vedr. husholdningsaffald er der en stigning på knap tons i perioden eller ca. 6 %. Behandlingsformerne udviser kun mindre ubetydelige forskydninger. Vedr. erhvervsaffald ( inkl. rensningsanlæg ) er der store forskelle i de opgjorte mængder. Mængden er i perioden faldet med ca tons til tons men det skyldes hovedsagligt fraktionen forurenet jord. I mængden fra 2002 er der medregnet ca tons forurenet jord, hvor ISAG-tallet for 2006 er ca tons. Det er et fald på tons. 3.2 Handleplaner og initiativer Nationale initiativer: Med udgangspunkt i Affaldsstrategi særligt prioriterede fraktioner skulle der i perioden ske følgende initiativer: Husholdninger: Dagrenovation, initiativer Gennemført ja delvist nej

7 Side 7 af 23 Organisk dagrenovation Miljøministeriet vil udvikle et værktøj til brug for en lokal vurdering af den miljø-økonomisk mest hensigtmæssige behandling Kommunerne får herved mulighed for at vurdere, hvorvidt der lokalt skal indføres to-delt indsamling af den organiske del af dagrenovationen og træffe afgørelse herom Fokus på billigere indsamlingssystemer og udvikling af forbehandlingsteknologier Iværksætte undersøgelser vedrørende central sortering af den samlede dagrenovation med henblik på at genanvende den organiske del Der skal indføres obligatoriske ordninger for Plastemballager indsamling af plastdunke og flasker som følge af EU s Emballagedirektiv Øget genanvendelse af metalemballage som Metalemballager følge af EU s Emballagedirektiv Storskrald, initiativer Elektriske og elektroniske produkter samt kølemøbler Imprægneret træ PVC Erhverv: EU-direktivet om affald af elektriske og elektroniske produkter skal implementeres senest ultimo 2004, herunder regler for håndtering af kølemøbler Det skal sikres, at kun træ, der er imprægneret med krom, kobber og arsenholdige midler, håndteres som ikke-forbrændingsegnet affald. Der vil blive udarbejdet nye krav til håndtering af PVC-affald Værktøj er ikke udarbejdet af Miljøstyrelsen se ovenfor Nye ordninger er ikke genenmført i planperioden Ingen nye nationale krav i planperioden Industri, initiativer Animalsk affald Bilaffald Elektriske og elektroniske produkter Undersøgelse af muligheden for at tilføre animalsk affald til biogasanlæg, specielt slagteriaffald Undersøge muligheden for at udvinde fosfor af slaggen fra forbrænding af kødbenmel Der vil blive fastsat krav om forøget genanvendelse af plastkomponenter Genanvendelse af affald fra skrotning af biler skal øges som følge af EU-direktiv EU s direktiv om affald af elektriske og elektroniske produkter skal implementeres senest ultimo 2004 Bedre udnyttelse af ressourcerne ved udvikling af nye teknologier for oparbejdning af produkterne Undersøgelse er ikke gennemført Dæk Farligt affald Kølemøbler Plast Metal Træemballage Iværksættelse af informationskampagne om at begrænse monteringsskader samt fremme afsætningen af regummierede dæk Der skal udarbejdes en strategi for farligt affald Kriterierne om miljøfare skal gennemføres Nye behandlingsmetoder for farlige affaldsfraktioner skal udvikles Der skal informeres om reglerne for farligt affald I en revideret bekendtgørelse om håndtering af affald i form af elektriske og elektroniske produkter indføjes regler om håndtering af kølemøbler Der skal ske en øget genanvendelse af transportemballagefolie af plast og anden plastemballage som følge af EU s Emballagedirektiv Øget genanvendelse af metalemballage som følge af EU s Emballagedirektiv Der skal sikres 15% genanvendelse af træemballageaffald i henhold til Emballagedirektivet i 2008 Der er ikke udarbejdet en ny national strategi i planperioden Der er ikke generelt udviklet nye behandlingsformer i planperioden Imprægneret træ Imprægneret træ, der indeholder krom-, kobberog arsenholdige midler, skal fortsat håndteres som ikke-forbrændingsegnet affald og deponeres. Når der er udviklet bedre behandlingsmetoder, skal imprægneret træ

8 Side 8 af 23 indsamles særskilt, hvis det vurderes at være miljømæssigt og økonomisk effektivt Glas PVC Shredderaffald Støberiaffald Iværksættelse af udviklingsarbejde med det formål at udvikle alternative genanvendelser af glasskår De markedsførte mængder af PVC og potentielle affaldsmængder skal fastlægges Der skal udarbejdes udkast til krav for håndtering af PVC-affald Der skal udarbejdes kriterier for fritagelse af PVC-afgiften Kemiske behandlingsanlæg skal fritages for affaldsafgiften for herved at fremme genanvendelsen af nye teknologier PVC-produkter, som ender i affaldsforbrændingsanlæggene, skal substitueres Det skal sikres, at bly- og cadmiumholdige PVC-produkter udsorteres til enten kemisk behandling eller deponi Udvikling af nye behandlingsmetoder til udvinding af tungmetallerne Udvikling af genanvendelsesmetoder skal fremmes Ingen national kortlægning Der er ikke vedtaget nye regler vedr. PVC i planperioden se ovenfor se ovenfor se ovenfor se ovenfor Der er ikke generelt udviklet nye behandlingsformer i planperioden Der er ikke generelt udviklet nye behandlingsformer i planperioden Institutioner, handel og kontor, initiativer Animalsk affald (madaffald fra storkøkkener og organisk affald fra detailhandlen) Bilaffald Elektriske og elektroniske produkter Kølemøbler Det skal afklares, hvordan organisk affald fra dagligvarehandlen bedst håndteres, samt hvordan det kan gøres lettere for kædeforretninger at organisere en landsdækkende indsamling af organisk affald Der vil blive fastsat krav om forøget genanvendelse af plastkomponenter Genanvendelse af affald fra skrotning af biler skal øges i henhold til et EU-direktiv EU s direktiv om affald af elektriske og elektroniske produkter skal implementeres senest ultimo Udarbejdelse af miljøvejledninger til offentlige indkøbere af en række elektriske og elektroniske produkter samt miljømærkekriterier for flere produkter. I en revideret bekendtgørelse om håndtering af affald i form af elektriske og elektroniske produkter indføjes regler om håndtering af kølemøbler Der er ikke generelt udviklet nye behandlingsformer i planperioden Dæk Iværksættelse af informationskampagne om at begrænse monteringsskader samt fremme afsætningen af regummierede dæk Farligt affald Plast PVC Træemballage Der skal udarbejdes en strategi for farligt affald Kriterierne om miljøfare skal gennemføres Nye behandlingsmetoder for farlige affaldsfraktioner skal udvikles Der skal informeres om reglerne for farligt affald Der skal ske en øget genanvendelse af transportemballagefolie af plast og anden plastemballage som følge af Emballagedirektivet Der skal udarbejdes udkast til krav for håndtering af PVC-affald Der skal udarbejdes kriterier for fritagelse for PVC-afgiften Det skal sikres, at bly- og cadmiumholdige PVC-produkter udsorteres til enten kemisk behandling eller deponi Der skal sikres 15% genanvendelse af træemballageaffald i henhold til Emballagedirektivet i 2008 Der er ikke udarbejdet en ny national strategi i planperioden Der er ikke generelt udviklet nye behandlingsformer i planperioden se ovenfor se ovenfor se ovenfor

9 Side 9 af 23 Kraftværker, initiativer Restprodukter fra biobrændsler Revurdering af gældende regler for genanvendelse af bioaske til jordbrugsformål Renseanlæg, initiativer Slam Brugen af miljøfremmede stoffer skal reduceres Dansk indflydelse på EU s revision af slamdirektivet skal sikres Langt de fleste initiativer er nationale og vedrører erhverv. Initiativer i KAVO-kommunerne: Genbrugsstationer: Den beskrevne udbygningsplan for planperioden er gennemført. De øvrige beskrevne tiltag eks. optimering af drift, bl.a gennem afholdelse af fællesudbud, introduktion af nye fraktioner mm. er ligeledes gennemført. Sorteringen på genbrugsstationerne er optimeret gennem information overfor borgere og erhverv samt vha. driftsinstruks overfor medarbejdere. Affaldsforebyggelse: Erhvervsaffaldskonsulentordningen er blevet fastholt gennem hele perioden. Affaldsforebyggelse overfor private husholdninger er gennemført vha. informationskampagner. Der er ikke gennemført kampagner vedr. hjemmekompostering, som følge af den nye ordning med indsamling af bioaffald i Slagelse Kommune. Øget kvalitet af affaldsbehandlingen: Modtagekontrollen på alle KAVO-anlæg er ikke gennemført som beskrevet i planperioden. Der foretages stadig neddeling som beskrevet. Farligt affald i boligselskaber: Kommunen har ikke undersøgt behovet for at etablere en afhentningsordning.

10 Side 10 af 23 4 Affaldsordninger - status Indledning Denne del af kortlægningen giver en status over de eksisterende affaldsordninger i kommunen pr fordelt på husholdninger og erhverv. Der sondres mellem type af ordning, dvs. indsamlings- eller anvisningsordning. En indsamlingsordning kan være udformet som enten en hente- eller bringeordning. Det beskrives, hvordan ordningerne er organiseret, hvornår de er iværksat, og hvilket regulativ der dækker ordningen. Ordninger og regulativer er løbende blevet optimeret og opdateret i perioden. Af afsnittet fremgår udviklingen i mængden af de indsamlede fraktioner i perioden fra Affald, der frembringes i Slagelse Kommune, er omfattet af følgende ordninger: Husholdninger Indsamling af restaffald Indsamling af bioaffald Indsamling af haveaffald Indsamling af storskrald Indsamling af papir Indsamling af glas Indsamling af bygge- og anlægsaffald Indsamling af farligt affald Øvrige ordninger Erhverv Indsamling af papir, karton og papirmaterialer Indsamling af CFC-holdige kølemøbler Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr Indsamling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald Indsamling af dagrenovationslignende affald Indsamling af madaffald fra storkøkkener Anvisningsordninger for diverse fraktioner Tværgående initiativer Indsamling via Genbrugsstationer I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 4.1 Husholdninger Følgende oversigt viser de affaldsordninger for private husstande, der er etableret i Slagelse Kommune pr. 1. januar Affaldsfraktion Ordning Afhentningsfrekvens Materiel Husholdninger Restaffald (dagrenovation) * basisordning Henteordning 14-dage 140 liters beholder * Bioaffald Henteordning 14-dage 140 liters beholder * Glas Bringeordning Kuber Papir Bringeordning Kuber Batterier Bringeordning KAVO-kasser Tabel 1 Oversigt over affaldsordninger i Slagelse Kommune Alle fraktioner kan desuden afleveres på genbrugsstationerne. Dog gælder der særlige regler for dagrenovation. Der gælder følgende regulativ for husholdningsaffald: Affaldsregulativ for private husstande, Den nye affaldsordning i Slagelse Kommune med indsamling af bioaffald blev startet pr. 8. september Med udgangspunkt i regulativet har kommunen udarbejdet et affaldshæfte til de private husstande. Hæftet beskriver kommunens affaldsordninger og giver i øvrigt gode råd om håndtering af forskellige typer af affald. Hensigten med affaldshæftet er, at det skal hjælpe husstandene med at håndtere affaldet korrekt og optimalt. Dvs. det er dels en vejledning i sortering, opbevaring og emballering af affald og dels en vejledning i korrekt bortskaffelse af affald. 4.2 Erhverv Hvor andet ikke er anført gælder, at de beskrevne ordninger for erhverv er reguleret gennem Regulativ for erhvervsaffald Slagelse Kommune januar Alle virksomheder i Slagelse Kommune er omfattet af regulativet. Ved anvisningsordning forstås en ordning, hvor affaldet sorteres på virksomheden og transporteres af en registreret transportør til et anvist modtageanlæg. Det er virksomhedens ansvar, at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med regulativets bestemmelser. For indsamlingsordninger gælder, at Slagelse Kommune foranstalter håndtering af affald fra virksomheder, og at virksomheder har sorteringspligt. Det vil sige at kommunen som hovedregel indgår aftaler med en given transportør og modtageanlæg om en ordning for den pågældende affaldsfraktion, og at virksomheder skal sortere affaldet i hovedgrupperne: Genanvendelse Specialbehandling Forbrænding Deponering Enkelte fraktioner er omfattet af en minimumsgrænse. Virksomheder har pligt til at benytte de etablerede indsamlingsordninger Indsamling af papir, karton og pap Papir, karton og pap indsamles gennem en henteordning og en bringeordning. Såfremt mængderne er over minimumsgrænserne på 50 kg pr. måned for pap, karton og papir, sker afhentning ved en transportør, eller virksomheden forestår selv transporten til et anvist modtageanlæg. Producerer virksomheden mindre end 50 kg aviser og papir pr. måned, kan virksomheden benytte genbrugsstationen Indsamling af CFC-holdige kølemøbler Indsamlingsordningen er ophævet efter implementeringen af WEEE-system.

11 Side 11 af Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr Indsamlingsordningen er ophævet efter implementeringen af WEEE-system Indsamling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald Indsamling af farligt affald fungerer som anvisningsordning. Virksomheder, som har mindre mængde farligt affald, kan dog aflevere på genbrugsstationen. Alle virksomheder, som producerer farligt affald, har anmeldelsespligt. Virksomheden afregner direkte med transportør for afhentningen og med modtageanlægget for behandlingen. Spildolie, batterier og PCB-holdigt affald er også omfattet af ordningen for farligt affald. Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald er omfattet af en henteordning. Ved klinisk risikoaffald menes smittebærende affald, skarpe og spidse genstande, biologisk affald mv. Emballeret klinisk risikoaffald skal leve op til de fastsatte bestemmelse herfor. En transportør forestår at hente affaldet og bringe det til et modtageanlæg. Afhentning sker efter aftale mellem virksomhed og transportør, dog mindst en gang årligt. Virksomheden afregner direkte med transportør for afhentningen Indsamling af dagrenovationslignende affald og madaffald Virksomheder har pligt til at være tilknyttet en regelmæssig indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald. Se beskrivelse af ordningerne under Husholdninger, afsnit Madaffald i større mængder (over 100 kg. pr. uge) skal genanvendes Anvisningsordninger for diverse fraktioner Håndtering af følgende fraktioner fra erhverv er regulativsat som anvisningsordninger: Alt affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, skal håndteres til anvist modtageanlæg eller eksporteres (se kap. 8). Ordningerne omfatter alle virksomheder i kommunen. Affaldet skal sorteres til genanvendelse, specialbehandling, forbrænding eller deponi. De nærmere regler for yderligere håndtering af affaldet fremgår af regulativets anvisningsliste. Ordningerne er organiseret således, at kommunen anviser, hvor affaldet skal behandles, jf. anvisningslisten. Det er affaldsproducentens ansvar, at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens anvisninger. Kommunen foretager en konkret anvisning af affald, der ikke er omfattet af anvisningslisten. Udover ovenfor nævnte er der mulighed for at aflevere affald på genbrugsstationen, se afsnit Dæk er udover anvisningsordningen omfattet af en returtagningsordning Emballage affald Slagelse Kommune har valgt at etablere anvisningsordning for emballage-affald. Emballage-affald skal, hvis det overstiger bestemte minimumsgrænser, sorteres separat fra øvrigt affald Andet EE-affald Slagelse Kommune har valgt at etablere anvisningsordning for andet EE-affald dvs. elektrisk og elektronsik affald, som ikke er omfattet af WEEE-system. 4.3 Tværgående initiativer Genbrugsstation Genbrugsstationerne er åbne for private og erhverv. Adgang til pladsen kan ske i biler med eller uden trailer med en totalvægt op til kg. Opkrævning hos private sker over renovationstaksten, der opkræves via ejendomsskattebilletten. Virksomheder betaler erhvervsaffaldsgebyr, som opkræves direkte hos virksomhederne. På genbrugsstationen kan afleveres følgende affaldsfraktioner og affaldstyper. Affaldet skal sorteres i rene kategorier efter de til enhver tid gældende regler. Akkumulatorer (Farligt affald) Asbest/eternit - ikke-støvende Asbest/eternit - støvende (Farligt affald) Batterier (Farligt affald) Belysningsudstyr (El-skrot) Beton og tegl Bilruder Deponi Direkte genbrug Dyregødning Dæk Farligt affald Fortroligt papir Gips Glas og flasker Grene til flis Haveaffald Imprægneret træ It og teleudstyr (El-skrot) Jern og metal Jord Kabler Pap Papir Plastdunke Plastfolier, farvet Plastfolier, klare Plastkofangere Pvc til genbrug Radio, tv og video (El-skrot) Små husholdningsapparater (El-skrot) Småt brændbart

12 Side 12 af 23 Store husholdningsapparater (El-skrot) Stort brændbart Sygehusaffald (Farligt affald) Tøj og sko Vinduesglas Borgerne kan gratis hente kompost af det afleverede haveaffald/bioaffald.

13 Side 13 af 23 5 Affaldskortlægning 2007 Oversigt over affaldsdannelsen Nedenstående tabel viser den totale affaldsmængde i Slagelse Kommune i 2007 fordelt på kilder og behandlingsform. Den samlede mængde udgør ca tons. Den største del heraf på tons svarende til 63 % bliver genanvendt. Affald fordelt efter kilde og behandling. Ton Affaldskilder Deponering Forbrænding Genanvendelse I alt Husholdninger Service Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Rensningsanlæg I alt Denne tabel viser procentfordeling af affaldskilder og behandlingsform. Affald fordelt efter kilde og behandling. Procent Affaldskilder Deponering Forbrænding Genanvendelse I alt Husholdninger Service Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Rensningsanlæg I alt Affald fra rensningsanlæg bliver næsten udelukkende genanvendt ved udkørsel på landbrugsjord. Med 87 % er bygge-anlægsvirksomhed den affaldskilde som har den næsthøjeste genanvendelsesprocent. Det meste affald (70 %) fra servicevirksomheder bliver forbrændt. 5.1 Fordeling på affaldskilder sammenlignet med I/S KAVO's opland og hele landet Tabel Husholdningsaffald pr. husstand. Kg. Affaldsfraktioner Slagelse I/S I/S og /typer KommuneKAVO FASAN Danmark Forbrændingsegnet Papir og pap Glas Pap Madspild/andet organisk Storskrald Haveaffald Ukendt affaldstype Husholdningsaffald 1772 i alt I/S KAVO er Slagelse og Sorø Kommuner. Umiddelbart er affaldsmængden pr. husstand i Slagelse Kommune på niveau med FASAN-kommunerne, mens der er en stor afvigelse i forhold til landsgennemsnittet. Dette forklares ved forskelle i opgørelsesmetode vedr. affald til storskrald. Tabel Husholdningsaffald pr. indbygger. Kg. Affaldsfraktioner og /typer Slagelse I/S I/S KommuneKAVOFASAN Danmark Forbrændingsegnet Papir og pap Glas Bølgepap Madspild/andet organisk Storskrald Haveaffald Ukendt affaldstype Husholdningsaffald 855 i alt I/S KAVO er Slagelse og Sorø Kommuner. Umiddelbart er affaldsmængden pr. indbygger i Slagelse kommune på niveau med FASAN-kommunerne, mens der er en stor afvigelse i forhold til landsgennemsnittet. Dette forklares - som ovenfor - ved forskelle i opgørelsesmetode vedr. affald til storskrald. 5.2 Indsamlingen af emballageaffald I den tidligere planperiode var der fokus på indsamling og genanvendelse af emballageaffald. Kommunerne fik i henhold til affaldsbekendtgørelsen i 2006 pligt til at etablere indsamlingsordninger for husholdninger og anvisningsordninger for erhverv vedrørende emballageaffald af plast og metal. Tabel viser mængden af emballageaffald fordelt på fraktioner og erhvervsmæssig kilde. Der skal gøres opmærksom på, at der er en vis usikkerhed knyttet til disse tal, da der er modtageanlæg, som stadig ikke benytter affaldstypen emballageaffald. I det omfang mængderne i stedet registreres som erhvervsaffald, fremgår de ikke af

14 Side 14 af 23 nedenstående tabel. Desuden skal det bemærkes, at emballage af f. jern og metal ofte indsamles sammen med øvrigt affald af jern og metal, hvorfor mængderne ofte ikke opgøres særskilt. Dette gælder ligeledes for emballage af træ. Tabel Emballageaffald fordelt efter kilde og fraktion. Tons Erhvervskilde Fraktion Mængde Husholdninger Glas 1009 Bølgepap 685 LDPE 6 PP 16 I alt 1716 Service Papir og pap 599 Glas 8 Plast 21 Bølgepap 147 LDPE 6 PP 2 I alt 782 Industri Papir og pap 913 Glas 154 Plast 4 Bølgepap 88 LDPE 3 PP 1 I alt 1163 Byggeri og anlægsvirksomhed Bølgepap 59 LDPE 6 PP 2 I alt 66 Det ses, at der er indsamlet 1716 ton emballageaffald fra husholdningerne og 2011 ton emballageaffald fra erhverv. Mængden af glas udgør næsten 60 % af den samlede mængde emballageaffald fra husholdninger og tilsvarende udgør papir og pap 75 % af den samlede mængde emballageaffald fra erhverv. 5.3 Indsamlingen af kommunens affald Tabel viser, hvorledes affaldet indsamles i henholdsvis kommunalt og privat regi. For det kommunalt indsamlede affald er mængderne fordelt på de enkelte ordninger. Ordningen husstandsindsamling dækker dog alt affald indsamlet ved husstandene, dvs. via henteordninger som f. dagrenovationsindsamling, storskraldsordning, haveaffaldsordninger og lignende. "Privat indsamling" er erhvervsaffald, som indsamles via anvisningsordning. Desuden er inkluderet ton slam fra renseanlæg. Særlig behandling Husstandsindsamling Kuber eller lign Genbrugsstation Kommunalt indsamlet i alt Privat indsamling Affald i alt Af den samlede indsamlede mængde på ton indsamles ca. 40 % gennem kommunens indsamlingsordninger. Genbrugsstationerne tegner sig for den største mængde indsamlet via kommunen nemlig ca. 43,000 ton eller ca. 65 %. 50 % af det kommunalt indsamlede affald bliver genanvendt, mens mængden til forbrænding udgør 46 % og de sidste 4 % går til deponering. For det privat indsamlede affald udgør genanvendelsen 71 %. Årsagen hertil er blandt andet, at affald fra byggeri og anlæg har en høj genanvendelsesgrad på 87 %, og at affald fra denne kilde udgør over halvdelen af affaldet fra erhverv. I alt 5.4 Affald fra husholdninger Husholdningsaffald omfatter 4 affaldstyper: dagrenovation, storskrald, emballageaffald og haveaffald. Endvidere er mængden af farligt affald fra husholdninger medtaget i oversigten i tabel Dagrenovation er bl.a. restaffald, bioaffald, papir og andet småt affald, som husholdningerne skiller sig af med. Desuden er mængden af hjemmekomposteret organisk affald regnet med under dagrenovation. Storskrald afleveres på genbrugsstationen. Asbest er i denne tabel opgjort som storskrald. Emballageaffald er f. pap, plast, flasker og glas. Haveaffald omfatter grene, blade, stød og rødder, som husholdningerne afleverer på genbrugsstationen. Tabel Husholdningsaffald fordelt efter type. Ton Fraktioner Dagrenovation Emballageaffald Farligt affald Haveaffald Storskrald I alt Forbrændingsegnet Tabel Affald fordelt efter ordning og behandling Tons Ordning Genanvendelse Forbrænding Deponering Ikkeforbrændingsegnet Papir og pap Glas Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Andet bygge/anlægsaffald Jord og sten Andet genanvendeligt

15 Side 15 af 23 Elektriske og elektroniske produkter Asbest Batterier Andet farligt affald Bølgepap LDPE PP PVC I alt Det ses i tabel 5.4.1, at den største mængde er dagrenovation til forbrænding (18102 ton) efterfulgt af storskrald til forbrænding (10766 ton) og andet bygge/anlægsaffald (9734 ton). 5.5 Affald fra serviceerhverv Servicevirksomhed omfatter institutioner, handel og kontor. Affald fra handel omfatter bl.a. kasserede varer og emballager, mens kontorvirksomheder typisk genererer papir, pap og plast. Andet affald fra serviceerhverv er elektrisk og elektronisk udstyr, maskiner, møbler og andet inventar. Dagrenovationslignende affald er som omtalt opgjort under husholdningsaffald. Se bemærkninger under afsnit 5.4. Tabel Serviceaffald efter type Ton Fraktioner Dagrenovation Emballageaffald Erhvervsaffald Farligt affald Haveaffald Behandlingsrest I alt Papir og pap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Andet bygge/anlægsaffald Andet genanvendeligt Slam Sand og ristestof Slagger Elektriske og elektroniske produkter Klinisk risikoaffald Batterier Organiske, halogenholdige forbindelser Organiske, halogenfri forbindelser Uorganiske forbindelser Olieaffald Andet farligt affald Bølgepap LDPE PP PVC Andet farligt affald I alt Det ses af tabel at forbrændingsegnet affald (14284 ton) udgør langt den største fraktion. 5.6 Affald fra industri Industri er den samlede betegnelse for en lang række undergrupper i ISAG som f. nærings- og nydelsesmiddelindustri, papir og grafisk industri samt jern- og metalindustri. Affald fra industri er en sammensat størrelse, der spænder over meget forskelligartede affaldstyper og -fraktioner, fra kontoraffald og transportemballager til egentligt produktionsaffald. Produktionsaffald i form af større partier af homogene biprodukter, der kan bruges direkte i andre virksomheders produktion, registreres ikke som affald. Tabel Industriaffald mv. efter type og fraktion Ton Fraktioner Dagrenovation Emballageaffald Erhvervsaffald Farligt affald Haveaffald Behandlingsrest I alt Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet Ikkeforbrændingsegnet Ikkeforbrændingsegnet Papir og pap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal

16 Side 16 af 23 Autogummi Andet genanvendeligt Slam Sand og ristestof Elektriske og elektroniske produkter Batterier Organiske, halogenfri forbindelser Uorganiske forbindelser Olieaffald Andet farligt affald Bølgepap LDPE PP PVC Andet farligt affald I alt Det fremgår, at de største fraktioner er forbrændingsegnet affald (3045 ton) efterfulgt af ikke-forbrændingsegnet affald (2208 ton). 5.7 Affald fra bygge- og anlægsvirksomhed Affald fra bygge- og anlægsvirksomhed vil normalt blive bortskaffet af entreprenøren, der afleverer affaldet og dermed registreres som affaldskilden. En undtagelse er dog byggeaffald fra genbrugsstationer, som afleveres af private borgere og virksomheder med mindre mængder. Byggeaffald afleveret af borgere er medtaget i tabel 15. Størstedelen af byggeaffaldet går således uden om kommunens indsamlingssystem. Hovedparten af byggeaffaldet genanvendes. Det er især beton, asfalt, sten og brokker til nedknusning mv. Ud over genanvendelsen deponeres en del byggeaffald på fyldpladser, herunder bl.a. porcelæn og armeret beton, idet der her er tale om inert affald, der ikke går i forbindelse med andre stoffer. Noget byggeaffald må dog deponeres på kontrollerede lossepladser. Fraktioner Dagrenovation Emballageaffald Erhvervsaffald Farligt affald Haveaffald Behandlingsrest I alt Forbrændingsegnet Ikkeforbrændingsegnet Papir og pap Glas Plast Grene, blade, græs mv Jern og metal Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Slam Sand og ristestof Elektriske og elektroniske produkter Asbest Animalske og vegetabilske fedtstoffer Organiske, halogenfri forbindelser Olieaffald Andet farligt affald Bølgepap LDPE PP PVC Andet farligt affald I alt Det ses, jord og sten (ca ton), asfalt (ca tons) og beton (ca ton) udgør den væsentligste del (69 %) af affaldet fra bygge- og anlægsvirksomhed. 5.8 Eksport af affald Slagelse Kommune har registreret, at I/S KAVO eksporterer grønt affald. Der er eksporteret ca ton træaffald fra Forlev Miljøanlæg til Tyskland. Derudover eksporteres der restprodukt fra røggasrensning fra Energien. Dette er ekspoteret ca ton til Norge/Tyskland. 5.9 Farligt affald Tabel Farligt affald fordelt efter behandlingsform og art. Ton Behandlingsform Fraktion Mængde Deponering Klinisk risikoaffald 62 Asbest 1215 Organiske, halogenfri forbindelser 0 Uorganiske forbindelser 1 Olieaffald 32

17 Side 17 af 23 Forbrænding Animalske og vegetabilske fedtstoffer 0 Organiske, halogenholdige forbindelser 0 Organiske, halogenfri forbindelser 90 Uorganiske forbindelser 1 Olieaffald 77 Andet farligt affald 30 Andet farligt affald 312 Genanvendelse Batterier 38 Organiske, halogenfri forbindelser 12 Uorganiske forbindelser 16 Olieaffald 526 Andet farligt affald 341 Andet farligt affald 40 I alt 2792 Den største mængde stammer fra asbest (43%) efterfulgt af olieaffald (19 %) og andet farligt affald til genanvendelse (12 %) Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Tabel viser kommunens renovationsregnskab. De samlede udgifter udgjorde i 2008 ca. 95,5 mio. kr. Den samlede kommunale affaldsbortskaffelse omfattede ca ton affald, hvilket betyder, at den gennemsnitlige omkostning udgør 1444 kr. pr. ton affald. Tabel Affaldsregnskab. Slagelse Kommune Kr. Udgifter Indtægter Renovation i alt Fælles formål Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Indeholdt i udgift til KAVO 65 genbrugsstationer 65 Genbrugsstationer øvrige ordninger og anlæg Renovationens mellemværende med kommunekassen udgjorde pr et underskud på 1,4 mio. kr. (Renovationen skylder kommunekassen 1,4 mio. kr.) Normaltaksten for ny affaldsordning (basisordning med 140 liter beholder til bioaffald og 140 liter beholder til restaffald) i 2009 udgør 3.187,50 kr. inkl. moms. I 2008 blev der opkrævet områdebestemte takster ud fra gammel affaldsordning.

18 Side 18 af 23 6 Fremtidige affaldsmængder Forudsætninger I dette kapitel fremgår udviklingen i affaldsmængden i perioden Formålet med beregningen af de fremtidige affaldsmængder er bl.a. at sikre den fornødne kapacitet til håndtering af affaldet, hvilket er kommunens opgave. Desuden er fremskrivningen grundlag for beslutning om ændringer i ordninger og andre af affaldsplanens initiativer. Ligesom fremskrivningerne skal give et billede af initiativernes indflydelse på de fremtidige affaldsmængder, herunder udviklingen i mængden af affald til henholdsvis genanvendelse, forbrænding og deponering. Etablering af især deponi- og forbrændingskapacitet er tids- og ressourcekrævende, hvilket er baggrunden for, at planen skal beskrive udviklingen i affaldsmængder for planperiodens 12 år. 6.1 Forudsætninger Nedenfor beskrives forudsætningerne for fremskrivningen af affaldsmængderne, og der vises den forventede vækst i den samlede affaldsmængde fordelt på affaldstyper. Forudsætninger for fremskrivning af affaldsmængden Forventningerne til væksten i affaldsmængden er baseret på den forventede udvikling i produktion og forbrug samt erfaringerne fra de seneste års udvikling i affaldsmængderne. Væksten er erfaringsmæssigt ikke den samme for alle typer affald. Tabel Den forventede vækst i affaldsmængden opdelt på affaldstyper. Slagelse Kommune. Procent p.a Dagrenovation 1,0 1,0 1,0 1,0 Storskrald Haveaffald Emballageaffald Erhvervsaffald (inkl. byggeri og anlæg) og farligt affald Renseanlæg For haveaffald er væksten meget svær at forudsige. Vejrlig i form af nedbørsmængder og nedbørens fordeling over året har stor betydning for væksten. Stormfald m.m. har også stor indflydelse på mængderne. Haveaffaldsmængden kan således ikke alene relateres til den økonomiske udvikling. Der skønnes derfor ikke relevant at angive en forventet vækst. For øvrigt privat affald og erhvervsaffald forventes mængderne ligeledes at være uændrede. Det skal bemærkes, at dette er i overensstemmelse med den nationale strategi, hvor afffaldsmængden søges afkoblet den økonomiske vækst. 6.2 Sigtelinjer for år 2012 Tabel?? viser sigtelinierne for affaldsbehandlingen i Danmark som anført i den nationale Affaldsstrategi med tilføjelse af det skærpede mål om højest 6 % deponering i Der er ikke ændret på procentfordelingen ved de enkelte affaldsfraktioner. Tabel Regeringens affaldsstrategi Sigtelinjer for affaldsbehandlingen i Procent. Genanvendelse Forbrænding Deponering Husholdningsaffald Dagrenovation Storskrald Haveaffald Service Industri Byggeri og anlæg Spildevandsanlæg Kraftværker Total mindst højest Affaldsmængder fordelt på kilder, typer og behandlingsform Dette afsnit indeholder en beskrivelse af den forventede udvikling i affaldsmængderne i planperioden. Fremskrivningerne er bl.a. udgangspunktet for de vurderinger af behovet for kapacitet på behandlingsanlæggene, som findes i kapitel 8. Prognosen tager udgangspunkt i kortlægningen for 2007 (kapitel 5) og de angivne forudsætninger vedrørende væksten i affaldsmængderne og fordelingen på behandlingsformer (ovenstående afsnit 6.1). Prognosen for kommunens affaldsmængde fordelt på kilde, type og behandlingsform. eksl. farligt affald Tabel Affald fordelt efter kilde, type og behandling 2005, 2008 og Slagelse Kommune. Ton Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling Husholdningsaffald Dagrenovation Emballageaffald Haveaffald Storskrald Service Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg I alt Den samlede mængde forventes at vokse med knapt 2000 tons i løbet af perioden, således at mængden ved planperiodens afslutning vil være vokset til tons. Behovet for forbrændingskapacitet vil i planperioden øges med godt ton, mens deponeringsbehovet vil forblive uændret.

19 Side 19 af 23 7 Planens økonomiske konsekvenser Dette kapitel indeholder en kort gennemgang af de forventede økonomiske konsekvenser, som stigningen i affaldsmængderne og gennemførelsen af de planlagte initiativer, vil medføre i planperioden. Det skønnes ikke muligt at give et kvalificeret budget/overslag over planens økonomiske konsekvenser, hverken i den korte planperiode eller i den lange periode Hovedårsagn hertil er dels de afledte effekter af hele lovkomplekset omkring affaldshåndtering og dels afklaringen af affalsselskabets I/S KAVO's fremtid. Der er dog ikke planlagt tiltag i planperioden, som har betydende indflydelse på økonomien. Der forventes derfor en økonomisk udvikling, som afspejler den generelle prisudvikling i samfundet og der lægges ikke op til at de kommunale takster ændres. Øgede udgifter i forbindelse med gennemførelsen af initiativerne i affaldsplanen kan ændre udgiftsfordelingen og indtægtsbilledet. I hovedtrækkene er der tale om en række initiativer, som til en vis grad er en udvidelse af det nuværende aktivitetsniveau. I enkelte tilfælde er der tale om egentlige investeringer og omlægninger, som giver anledning til etablerings- og driftsudgifter. Nedenfor fremgår en oplistning af de planlagte initiativer og en beskrivelse af, om de vil medføre øgede udgifter eller indtægter. Øget indsamling af papir og pap vil medføre en større udgift når kubetætheden øges. Som udgangspunkt forventes der ingen driftsomkostinger idet ekstra tømninger forventes at gå lige op med indtægten, der vil blive i form af salg af mere papir/pap. Det samme udstyr, som anvendes i dag, vil kunne opsamle de ekstra mængder, så der vil normalt ikke være anledning til investeringer. Øget indsamling af glas vil medføre en større udgift når kubetætheden øges. Der vil endvidere komme en øget transportudgift til tømning af de ekstra kuber. De øgede udgifter afhænger af, hvor mange kuber kommunen vælger at opsætte. Der vil kunne opnås en besparelse på behandlingen af dagrenovation og en øget indtægt fra salget af mere glas. Styrket information vil give yderligere driftsomkostninger, afhængig af det niveau kommunen vælger. Fælles initiativer med øvrige kommuner kan give rationelle løsninger, der mindsker de ekstra omkostninger. Administrationsomkostningerne vil, som konsekvens af aktiviteter over for erhvervslivet (øget fokus på information, vejledning og tilsyn), give en øget belastning i forvaltningen/affaldsselskabet. Evt. ekstra udgifter hertil vil kunne pålægges brugerne, erhvervene. I forhold til husholdningerne vil der være behov for at frigøre ressourcer i planperioden for at sikre ressourcer til diverse undersøgelser samt planlægning og implementering af planens initiativer.

20 Side 20 af 23 8 Grænseoverskridende transport Af hensyn til bl.a. kapaciteten på behandlingsanlæg beliggende i kommunen skal det fremgå af affaldsplanen, hvis kommunen planlægger import af affald. I forhold hertil skal det bemærkes, at kommunen ikke planlægger import af affald i planperioden.

21 Side 21 af 23 9 Forbrændings- og deponeringskapacitet Behandlingskapacitet Behandling af affald i KAVO s opland Slagelse/Sorø Kommune er, sammen med 4 andre kommuner, interessenter i det fælleskommunale affaldsselskab KAVO. KAVO har ansvaret for behandlingen af alle affaldstyper fra alle affaldskilder. Dette sker på egne anlæg og på eksterne anlæg, med hvem der er indgået anvisningsaftaler. I forbindelse med vedtagelsen af miljøbeskyttelsesloven i Folketingssamlingen 2008/09 og den efterfølgende implementering af lovændringerne vil kommunen og dermed KAVO ikke længere have ansvaret for håndtering af genanvendelige materialer fra erhvervsvirksomheder. Genanvendelige materialer fra husstande vil fortsat være kommunens og dermed KAVO s ansvar. Ændringen får ingen praktisk betydning i KAVO s opland, da genanvendelige materialer hidtil har været anvist til en række private modtageanlæg eller er leveret på KAVO s genbrugsstationer, hvad virksomhederne fortsat kan gøre efter lovændringen. 2 af KAVO s interessenter forventes at træde ud af KAVO ved årsskiftet 2009/10 og i forbindelse hermed forventes KAVO at fusionere med affaldsselskabet FASAN. Disse organisatoriske ændringer får betydning for de samlede mængder til behandling i KAVO s opland samt hvilken behandlingskapacitet, KAVO/FASAN kan stille til rådighed. Dette belyses nærmere i de efterfølgende afsnit. KAVO s affaldsanlæg og kapacitet Energien KAVO s forbrændingsanlæg i Slagelse Energien har 2 ovnlinjer. Den ældste ovnlinje er en varmtvandsproducerende linje. Den nyeste ovnlinje er dampproducerende. Fjernvarmen fra den varmtvandsproducerende linje kan afsættes direkte til fjernvarmenettet i Slagelse, hvorimod dampen anvendes til el og varmeproduktion på et anlæg fælles med det halmfyrede kraftvarmeværk. KAVO har følgende forbrændingskapacitet til rådighed: Energien: tons til og med 2010 og derefter tons. Årsagen til faldet er, at den ældste ovnlinje efter 2010 ikke er omfattet af den nuværende varmeafsætningsaftale. KAVO forventer derfor, at ovnlinjen ikke vil få samme antal driftstimer som hidtil. Begge ovnlinjer kan efterleve de miljømæssige krav, der stilles på baggrund af det gældende EU-direktiv. Selvom Energiens ovnlinjer ikke er nye, har ovnlinjerne som udgangspunkt en restlevetid på mindst år, idet ovnlinjerne løbende vedligeholdes og opdateres. Kun ved krav om egentlige teknologiskift, f. i forbindelse med implementering af nye EU-direktiver, kan restlevetiden for anlægget komme til diskussion Derudover har KAVO sammen med KARA/NOVEREN indgået aftaler med eksterne forbrændingsanlæg om følgende kapaciteter: Svendborg tons til og med 2014 REFA tons til og med 2014 ODV tons til og med 2015 med ret til forlængelse af aftale Ved Kalundborg og Holbæk Kommuners udtræden overgår forpligtelsen for såvel det brændbare restaffald som aftalerne for disse kommuner i forhold til eksterne leverandører til det affaldsselskab, som de pågældende kommuner agter at være en del af. KAVO forventer således, at KARA/NOVEREN overtager forpligtelserne for Kalundborg og Holbæk Kommuner fra 1. januar KAVO vurderer, at Energiens kapacitet sammen med de indgåede aftaler sikrer tilstrækkelig forbrændingskapacitet. Udover de indgåede aftaler vil der også være ekstra forbrændingskapacitet på FASAN s anlæg i Næstved. Forlev Miljøanlæg KAVO s deponi og mellemlager for brændbart affald KAVO s anlæg ved Gl. Forlev rummer forskellige aktiviteter: Deponering af ikke-forbrændingsegnet affald Deponering af særlige affaldstyper, der i særlige situationer ikke kan håndteres normalt, bl.a. slam Mellemlagring og omlastning af småt brændbart affald Neddeling af stort brændbart affald Der blev i 2008 tilført Forlev Miljøanlæg tons affald til deponering, hvoraf der ekstraordinært er modtaget ca tons affald fra et gammelt deponi i Gentofte som led i færdigopfyldningen og retableringen af etape 4.1. Endelig er der modtaget tons til neddeling og/eller mellemlagring. Etape 4.1 er færdigopfyldt i Parallelt hermed er en ny etape (celle), etableret i 2008 og taget i brug primo Herved er der etableret en kapacitet på ca tons, der med de nuværende mængder vil række i ca år. Ved siden af etape kan der etableres yderligere en etape (celle) med tilsvarende kapacitet ( tons). KAVO har således deponeringskapacitet til oplandets deponeringsegnede affald i år. KAVO arbejder med en VVM-godkendelse af en udvidelse af Forlev Miljøanlæg. VVM proceduren blev igangsat i 2001 og KAVO forventer, at Slagelse Kommune tager stilling til en VVM godkendelse inden udgangen af Udvidelsen omfatter en udvidelse af deponeringsarealet samt etablering af en sorteringsplads med knusningsfaciliteter, nye mellemlagringsfaciliteter for brændbart affald samt et komposteringsanlæg. Høng og Skælskør Komposteringsanlæg KAVO driver to komposteringsanlæg til have- og parkaffald, dyregødning samt organisk dagrenovation. Anlægget i Høng modtog i tons affald og anlægget i Skælskør modtog tons. KAVO afsætter en del af have/parkaffaldet til markkompostering umiddelbart efter neddeling eller ved omdirigering fra genbrugsstationerne. KAVo afsætter også flis fra en frasorteret grenfraktion på udvalgte genbrugsstationer. Flisen anvendes til energiformål (indtil videre i Sverige indtil biomassebekendtgørelsen ændres forventeligt i løbet af 2009). KAVO har gennem disse aftaler sikret en fleksibel ekstra kapacitet, således at have/parkaffaldsmængden samt voksende mængder organisk dagrenovation vil kunne blive behandlet biologisk. Ved Kalundborg Kommunes udtræden af KAVO forventes det, at kommunen overtager arealet, hvor Høng komposteringsanlæg er beliggende. KAVO vurderer, at kapaciteten på Skælskør komposteringsanlæg kombineret med muligheden for markkompostering samt afsætning af flis giver tilstrækkelig kapacitet til at håndtere mængderne fra KAVO s opland efter 1. januar Genbrugsstationer

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 33 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Page 2 of 33 Page 3 of 33 1 Affaldsplanens opbygning 2 Målopfyldelse 2.1 Sigtelinjer: Mål og status 2.2 Nationale og kommunale initiativer 3 Affaldsordninger

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 55 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 2 Side 2 af 55 Side 3 af 55 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere