UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6"

Transkript

1 Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM3031 Aalevej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10fx Sted-SBnr.: KUAS: /HOM-0007 Forud for opførelsen af nye lejeboliger har Horsens Museum foretaget en forundersøgelse af et 1,7 ha. stort areal i Tørring by. Der blev registreret i alt 93 anlæg, langt de fleste i form af stolpehuller. Undergrunden er her karakteriseret af udvasket hedesand med meget vanskelige iagttagelsesforhold, hvilket prægede både gravearbejdet og resultaterne af forundersøgelsen. Det lykkedes at påvise tre formodede hustomter, der ligger spredt over arealet. To muligvis alle tre - huse er bevaret med vægstolper/grøft. Der er på denne baggrund udpeget tre områder (I-III) med væsentlige fortidsminder til egentlig udgravning. Arealernes størrelse er hhv. 260m 2, 550m 2 og 880m Horsens Museum Sundvej 1A 8700 Horsens Tlf.:

2 UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 FREMTIDIGT ARBEJDE PÅ STEDET 10 FUNDLISTE 11 FOTOLISTE 11 ANLÆGSLISTE 13 ANLÆGSBESKRIVELSE 14 Side 2 af 19

3 Undersøgelsens forhistorie Efter henvendelse fra arkitektfirmaet RUM-arkitekterne i forbindelse med et nyt boligbyggeri i Tørring by blev det aftalt, at Horsens Museum skulle foretage en arkæologisk forundersøgelse af det pågældende, 1,7 ha. store areal (matrikel 10er). Interessen for arealet skyldes dels tidligere fund fra de omkringliggende områder dels den velegnede topografi i forhold til forhistorisk bebyggelse. Der var på forhånd registreret en Gudenå-boplads (sb ) med meget flint indenfor det nordvestlige hjørne af arealet registreret, og i 1992 udgravede Vejle Museum mindre end 100 m nordvest for det aktuelle areal en del af et bopladsområde fra vikingetid med bl.a. langhus, flere grubehuse og et længere forløb af en hegnsgrøft (sb (Vejle Museum M 1561). Da området samtidig, ikke mindst pga. dets nære beliggenhed ved Gudenåen, vurderedes velegnet til forhistorisk bebyggelse, ansås det for sandsynligt, at der ville kunne gøres fund fra alle forhistoriske perioder indenfor hele aktuelle område. Fig. 1. Det aktuelle areals beliggenhed ved kanten af Gudenå-dalen Administrative data Bygherre: Lejerbo, Gl. Køge landevej 26, 2500 Valby Rådgivende arkitektfirma: RUM-arkitekterne v. Tom Halling, Emil Møllers Gade 41, Horsens Anvendt entreprenør-firma ved udgravning: Rask Mølle entreprenørforretning v. Gert Falkenberg. Feltarbejdets varighed: juni Deltagere: arkæolog Topografi Det pågældende område ligger helt ud til kanten af Gudenådalen. Arealet er beliggende i et næsten helt fladt terræn, der fra nord kun skråner svagt mod syd, hvor det umiddelbart udenfor det undersøgte areal fortsætter ud i et engområde, der omgiver Gudenåen blot ca. 150 m. syd herfor. Den nære Side 3 af 19

4 tilknytning til engene præger også hele den sydlige og sydvestlige del af det aktuelle areal, hvor undergrunden overalt er dækket af forskellige aflejringer dannet i et vådt eller fugtigt miljø. Tydeligst kunne dette iagttages længst mod syd i form af omdannede væksthorisonter fra græstørv samt rødjord, men også som et op til ca. 10 cm. tykt lag af myremalm lige under pløjelaget. I hele den nordlige øg østlige del af arealet består undergrunden af udvasket hedesand i form af en udviklet podsoljord, som på forskellig vis udgjorde undergrunden lige under pløjelaget. Nogle steder fremstod den derfor som rent blegsand, mens den andre steder var stærkt domineret af de sort- og rødbrune al-aflejringer, der normalt forekommer under blegsandet. Den moderne pløjning har generelt skåret et stykke ned i undergrunden og derved stedvist fjernet det lyse blegsand. Den afrømmede undergrund fremstod derfor over store områder nærmest som en palet af både lyse og mørke, overvejende grålige, brunlige og rødbrune farvenuancer. Fig. 2. Områdets karakteristiske mangefarvede podsoljord set i fladen og (herunder). Side 4 af 19

5 Målesystem Alle opmålinger af søgegrøfter og anlæg blev foretaget med museets præcisions-gps i projektion UTM Zone 32 ETRS89. Der blev ikke registreret og tegnet anlæg i lokale målesystemer. Udgravningsmetode Der blev i forbindelse med forundersøgelsen gravet i alt 9 NNØ-SSV-orienterede søgegrøfter med en indbyrdes afstand af 15 m. Afrømningen blev foretaget med en mindre gravemaskine på bånd (7 t). Den dominerende podsoljord skabte generelt meget vanskelige iagttagelsesforhold, som i mange tilfælde også nærmest umuliggjorde lokaliseringen af enkeltliggende forhistoriske anlæg, store såvel som små. Ofte kunne naturlige udfældningsfænomener i den afrømmede flade fremstå som runde, stolpehulslignende farvninger, mens egentlige stolpehuller kun lod sig erkende indenfor større områder som systematiske tendenser i farvningen af undergrunden. I en række tilfælde bestod stolpehullernes fyld af blegsand helt svarende til det i den omgivende undergrund, og her kunne anlæggene kun erkendes, hvis de samtidig indeholdt et mørkere stolpespor. Vestligt og sydvest på arealet, som tidligere var dækket af tynde tørve- og malmforekomster, kunne nedgravninger langt nemmere erkendes. i den mere homogen gullige og langt mere rene, sandede undergrund. Vejret var under forundersøgelsen karakteriseret af tørvejr med sol, hvilket ikke gjorde iagttagelsesforholdene letter. Samlet set var de nævnte forhold i høj grad vedvirkende årsag til, at den maskinelle muldafrømning blev foretaget meget langsomt og nænsomt, og hertil var den mindre gravemaskine velegnet. Fig.3. Stolperække i den farvede podsoljord (vægforløb i den nordlige langside i hus A200). Side 5 af 19

6 Undersøgelsens resultater Trods de generelt vanskelige iagttagelsesforhold blev der under prøvegravningen registreret i alt 93 anlæg, mange dog i form af bl.a. drænledninger. Der blev påvist 46 stolpe- og pælehuller, som først og fremmest kan relateres til 3 forskellige, formodede hustomter. Tomterne ligger spredt på arealet med en indbyrdes afstand af m (fig.2 og 3). Blandt de øvrige stolpehuller var flere - heriblandt nogle med tydelige stolpe- eller pæleaftryk - som formodes at stamme fra yderligere et eller flere huse - eventuelt hegnsforløb - men trods udvidelser af søgegrøfterne var det ikke her muligt at påvise sikre konstruktioner, øjensynligt på grund af de vanskelige erkendelsesforhold. Særligt i et område midt på arealet (fig.3, cirkel) ligger utvivlsomt endnu en stolpekonstruktion, muligvis et hus, således svarer to stolpespor efter skråt tilspidsede stolper (A36 og A37) helt til en af de tagbærende stolper (A44) i hus A201. Stedet er karakteriseret af blegsand, hvor kun eventuelle mørke stolpespor ser ud til at ville kunne erkendes, mens stolpehuller alene vil være usynlige i fladen. Under disse omstændigheder anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderligere undersøgelser her, da resultatet ikke forventes at ville stå mål med omkostningerne hertil. På baggrund af de samlede resultater er der udpeget 3 steder med væsentlige fortidsminder (områderne I-III) på det undersøgte areal. Alle 3 steder består de af hustomter, der i et tilfælde (hus A201) kan dateres typologisk til førromersk jernalder. På trods af en meget forskelligartet stolpehulsfyld, som udelukkende kan skyldes ligeså forskellige jordbundsforhold, kan de tre tomter være arkæologisk samtidige. Udover den rent arkæologiske undersøgelse vil et vigtigt resultat af udgravningen også være en relativ datering af hele podsoleringsprocessens forløb. De tre områder udgør et areal på tilsammen 1690m², som skal afrømmes inden et kommende anlægsarbejde. Fig. 4. De udlagte søgegrøfter med anlægsspor. Side 6 af 19

7 Område I: Af denne hustomt (A200) blev der bl.a. påvist et ubrudt forløb af den nordlige væg bestående af tæt stillede stolper (fig. 5-7,11). I begge langsider ses to modstillede døråbninger markeret af dobbeltstolper, der som de eneste stolper indeholdt en vis mængde gult ler i fylden. Da ler ikke findes naturligt i undergrunden indenfor nærområdet, må dette være tilført andet steds fra. Det lykkedes trods gentagne afrensninger af fladen - blot at lokalisere en enkelt sikker tagstolpe i den meget farvede undergrund (A13), derimod op til mulige vægstolper foruden to sæt dørstolper. Husets bredde anslås på baggrund af døråbningerne til knap 5 m. Der fremkom nogle få ukarakteristiske skår i to af stolpehullerne. Rent typologisk kan huset ikke dateres nærmere end til formentlig jernalder, men en arkæologisk samtidighed med hus A201 kan ikke udelukkes. Det udpegede areal i område I udgør i alt 880m². Størrelsen indebærer dels, at husets længde ikke er fastlagt, dels at her også blev påvist stolpehuller uden direkte relation til huset. Området er domineret af blegsand, hvis tykkelse dog varierer meget. Mulighederne for at lokalisere anlæg er yderst vanskelige, derfor vil en stor og vigtig del af en udgravning bestå af fladeskovling og gentagne fladeoprensninger. Fig. 5. Hus A200, område I. I begge væglinjer ses udtrukne døråbninger. Fig. 6. Samme vægstolper som på fig. 3 set i. Side 7 af 19

8 Fig.7. To af vægstolperne (A3 og A4) i hus A200 set i i det lyse blegsand. Område II: Dette mindste område er på 260m² og dækker udelukkende hustomten A202, som er påvist ved nogle få vægstolper og en enkelt tagbærende stolpe (A91). Undergrunden består her af blegsand med ekstremt vanskelige erkendelsesforhold, således blev den enlige tagstolpe også udelukkende påvist på baggrund af et synligt stolpespor, hvorimod det ellers ret store stolpehul blot kunne anes i. De få erkendte anlæg gør det ikke muligt hverken at fastslå nogle dimensioner, en type eller datering af huset, alligevel vurderes det muligt også at lokalisere resten af husets øvrige stolper Fig.8. Tagstolpen A91 med stolpespor (tv). Stolpehullet erkendes her hovedsageligt ud fra forekomsten af jernudfældninger, men ville ikke kunne ses i fladen. Th. en mindre, formodet vægstolpe (A51) i hus A202. Side 8 af 19

9 Område III: Dette område rummer hustomten A201, som blev påvist ved 5-7 tagbærende stolper foruden en næsten retvinklet væggrøft i østenden. To af stolperne i østenden anses for at markere båseskillerum. Ligesom i hus A200 er to modstillede indgange markeret af særlige stolper, der ligesom i hus A200 markerer en udtrukket døråbning. Kun to af de tagbærende stolper blev tet, et stolpespor i den ene viste, at stolpen har været skråt tilspidset. Husets længde anslås til mellem m, mens bredden er ca. 5,5m. Typologisk dateres huset til førromersk jernalder, formentlig den tidlige del. I modsætning til den resterende størstedel af arealet lod stolpehullerne sig her lokalisere uden besvær, hvilket dels skyldes den rene gule undergrund og anlæggenes mørke fyld. Det udpegede område udgør 550m². Foruden en afdækning af selve huset omfatter arealet også muligheden for at lokalisere samtidige gruber, som erfaringsmæssigt normalt findes indenfor en forholdsvis lille radius omkring huset. Fig.9. Hus A201,område III. Fig.10. Tagstolpen A44, hus A20 (tv), med spor efter en skråt tilhugget stolpe. En tilsvarende stolpe uden synligt stolpehul (A37) (th) blev påvist indenfor et nærliggende område, der pga. meget vanskelige iagttagelsesforhold ikke er udpeget til udgravning. Side 9 af 19

10 Fremtidigt arbejde på stedet Inden det forestående anlægsarbejde vil en egentlig udgravning være nødvendig indenfor tre udpegede områder, I-III. På trods af at der formentlig også vil kunne påtræffes væsentlige fortidsminder - i form af bl.a. tilsvarende og måske samtidige huse udenfor disse områder, vurderes mulighederne for at lokalisere disse for svage til en undersøgelse, og hele den resterende del af det forundersøgte areal kan derfor frigives. Fig.11. De tre udpegede områder,i-iii, med væsentlige fortidsminder. Cirklen viser yderligere et område med stolpehuller, hvor iagttagelsesforholdene imidlertid vurderes at være for vanskelige til, at der kan udledes egentlige konstruktioner. Området uden for de hvide markeringer er frigivet. Med rødt er anført det forundersøgte areal. Side 10 af 19

11 Fundliste Fotoliste Fund Materiale Genstand Datering Anlæg Kampagne: Flint Afslag Oldtid- 3 Oldtid 2 Keramik / oldtid Bundskår Ældre 13 Førromersk Jernalder (per.1)-mell. Førromersk Jernalder (per.2) 3 Træ Trækul Ældre 4 Førromersk Jernalder (per.1)-mell. Førromersk Jernalder (per.2) 4 Jord til flotering Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-mell. Førromersk Jernalder (per.2) 31 Billed Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf Kampagne: /1 Søgegrøft med den mangefarvede undergrund /2 Den mangefarvede undergrund set i siden af søgegrøft 3031/3 Den mangefarvede undergrund set i siden af søgegrøften 3031/4 Den mangefarvede undergrund set i siden af søgegrøft 3031/5 Stolpehuller fra husvæg indridset i det gråhvide blegsand 3031/6 Stolpehullerne A6- A10 set i fra 6,7,8,9, Side 11 af 19

12 nord 3031/7 Stolpehul A4 set i fra nord 3031/8 Stolpehullerne A3 (tv) og A4 set i fra nord 3031/9 Stolpehullerne A6- A10 set i fra nordvest 3031/10 Stolpehul A5 set i 3031/11 Stolpehul A5 set i med indridsning 3031/12 Stolpehul A16 set i 3031/13 Stolpehul A16 set i med indridsning 3031/14 Stolpehul A15 set i 3031/15 Stolpehul A12 set i 3031/16 Stolpeh14ul A14 set i 3031/17 Naturlige "stolpehulslignende " farvninger med blegsand 3031/18 Stolpehul A91 set i 3031/19 Stolpehul A51 set i 3031/20 Stolpehul A45 set i 3031/21 Stolpehul A44 set i 3031/22 Stolpehul A37 set i 3031/23 Stolpehul A48 set i 3031/24 Rødfarvning i det mørke tørvelag i A31 4 3,4 6,7,8,9, Side 12 af 19

13 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af Kampagne: Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Dørstolpehul Oldtid Stolpehul Vægstolpehul Oldtid Stolpehul Stolpehul Oldtid 14 Stolpehul Stolpehul Oldtid Stolpehul Pælehul Oldtid 16 Stolpehul Pælehul Oldtid 17 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret men 18 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret men 21 Stolpehul Pælehul Oldtid 22 Stolpehul Pælehul Oldtid 23 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret men 24 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret men 25 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret men 26 Stolpehul Stolpehul Oldtid 27 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret men 28 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret men 31 Naturfænomen Organisk Udateret aflejring 32 Lag Fyld i Udateret nedgravning 33 Lag Fyld i Udateret nedgravning 35 Stolpehul Pælehul Oldtid 36 Stolpehul Pælehul Oldtid 37 Stolpehul Pælehul Oldtid 38 Vandteknisk Dræn Nutid anlæg 43 Stolpehul Dørstolpehul Oldtid 44 Stolpehul Pælehul Oldtid Stolpehul Stolpehul Oldtid Sten Stenspor, Natur Udateret 48 Stolpehul Stolpehul Udateret 50 Stolpehul Stolpehul Oldtid Stolpehul Stolpehul Oldtid Stolpehul Dørstolpehul Oldtid 200 Side 13 af 19

14 Anlægsbeskrivelse Kampagne: Stolpehul. Rundbundet med lige sider. Stolpehullet synes at gennemskære et ældre stolpehul, som ikke ses i fladen. Fyld: a: næsten homogent mellem gråbrunt sand, i bunden en anelse mere iblandet lyst gråbrunt sand. b: primær nedgravning bestående af mere heterogent, overvejende lyst gråhvidt sand. Ø 22 cm (a) / 49 cm (b) dybde 25 cm (a) / 15 cm (b) Kampagne 2. Under udgravningen blev stolpehullet afgravet yderligere, og herved viste det sig snarere som en enkelt, fladbundet nedgravning med een lige og een afrundet side (F35). Afgrænsningen nedefter er ikke helt tydelig i det mørke sand. Bredde 35 cm anslået dybde 29 cm 3031/35 2 Stolpehul. Fladbundet med næsten lige, let uregelmæssige sider. Fyld: i toppen lyst gråhvidt blegsand, nedefter mørkere mellem- til mørkt gråbrunt fint sand. Er tydeligt afgrænset pånær ved bunden, hvor fylden kun afviger en smule fra det meget mørke, næsten sortbrune sand, der findes lige under laget af blegsand. Ø 22 cm dybde 28 cm 3 Stolpehul. Fladbundet med næsten lige sider. Fyld: helt som A2 Ø 27 cm dybde 29 cm 3031/8 1: Afslag, Oldtid-Oldtid 4 Stolpehul. Fladbundet med lige sider. Fyld: helt som A2 Ø 24 cm dybde 29 cm 3031/7,3031/8 3: Trækul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-mell. Førromersk Jernalder (per.2) 5 Stolpehul. Med lige sider, vanskeligt at fastslå forløbet af bunden, der findes i et mørkere sandlag under det lyse blegsand. Fyld: øverst let heterogent, overvejende mellem gråbrunt iblandet gråhvidt sand, i bunden mørkt gråbrunt iblandet gråhvidt sand. Forløbet er her vanskeligt at afgrænse til det naturlige undergrundssand, der dog virker mere heterogent. Ø 20 cm dybde min. 20 cm 3031/10,3031/11 6 Fladbundet med een lodret og een udskrånende side. Fyld:næsten homogent, mørkt gråbrunt, let iblandet gråhvidt sand. Ø 25 cm dybde 24 cm Side 14 af 19

15 3031/6,3031/9 7 Rundbundet Fyld: som A6 Ø 19 cm dybde 17 cm 3031/6,3031/9 8 Stolpehul Med uregelmæssig bund og sider. Fyld: som A6. Tydeligt afgrænset. Ø 24 cm dybde 14 cm 3031/6,3031/9 9 Rundbundet. Fyld: som A6, men spættet med rødgult sand som i undergrunden. Tydeligt afgrænset. Ø 18 cm dybde 9 cm 3031/6,3031/9 10 Med afrundet bund og sider. Fyld: som A9. Tydeligt afgrænset. Ø 29 cm dybde 16 cm 3031/6,3031/9 11 Stolpehul, Dørstolpehul, Oldtid Stolpehul Med een udskrånende og een uregelmæssig side. Fyld: heterogent, overvejende mellem gråbrunt spættet med gulbrunt sand og små klumper af gult ler. Ø 43 cm dybde 26 cm 12 Stolpehul Fladbundet med let udskrånende sider. Fyld: blandet gråhvidt og lysegråt sand, står tydeligt i det delvist rødbrune undergrundssand. Ø 27 cm dybde 10 cm 3031/15 13 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Stolpehul Fladbundet med een afrundet udskrånende, een let udskrånende side. Fyld: kraftigt heterogent, blandet mellem gråbrunt, mørkt og lyst gråbrunt og gråhvidt sand. Indeholdt et bundskår. Ø 56 cm dybde 28 cm Side 15 af 19

16 2: Bundskår, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-mell. Førromersk Jernalder (per.2) 14 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Stolpehul Fladbundet med afrundede sider Fyld: næsten homogent lyst gråhvidt blegsand. Står relativt tydeligt i forhold til det omgivende heterogene, kraftigt blandede mørke, mellem og lyse blegsand. Ø 25 cm dybde 10 cm 15 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Pælehul Med afrundet bund og lige sider. Fyld: næsten homogent mørkt gråbrunt sand, i bunden og op langs den ene side med gråhvidt sand, der er med til at tydeliggøre afgrænsningen til det naturlige mørke, gråbrune undergrundssand. Øverst gennemskærer pælen det gråhvide blegsand, står derfor tydeligt i fladen. Ø 12 cm dybde 20 cm 3031/14 16 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Pælehul Fladbundet med lodrette sider. Fyld: i toppen homogent mørkt gråbrunt sand, der står tydeligt i det hvide blegsand. Herunder er fylden heterogen bestående af blandet mellem- og mørkt gråbrunt samt gråhvidt sand, der kun adskiller sig svagt fra undergrunden. Ø 13 cm dybde 22 cm 3031/12,3031/13 21 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Pælehul Med let afrundet bund. Fyld: lyst gråbrunt sand, i toppen gråsort sand med trækul, formentlig fra brændt pæl. Ø 18 cm dybde 7 cm 22 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Pælehul Som A21. Sporet efter den formodede brændte pæl ses her tydeligt i form af blandet mellembrunt og sort sand, der fremstår velafgrænset. Ø 20 cm / 12 cm (pælespor) dybde 9 cm 26 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Stolpehul Rundbundet. Fyld: overvejende mellem gråbrunt sand. Ø 19 cm dybde 9 cm Side 16 af 19

17 31 Naturfænomen, Organisk aflejring, Udateret Tørvelag Skarpt afgrænset til det gulbrune undergrundssand. I bunden består laget af et ca. 4-6 cm tykt, homogent, mørkebrunt tørvelag, herover af et 6-9 cm tykt lag af blandet rødbrun og mørkebrun tørv. 4: til flotering, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-mell. Førromersk Jernalder (per.2) 32 Lag, Fyld i nedgravning, Udateret Nedgravning i tyndt tørvelag. Som A33 33 Lag, Fyld i nedgravning, Udateret Nedgravning i tyndt tørvelag. Fladbundet med lige sider og afrundede hjørner. Fyld: homogent, fedtet, meget mørkt sortgråt ler. Fremstår meget tydeligt i undergrunden, men vanskeligt at vurdere, hvorvidt der kan være tale om en moderne eller evt. forhistorisk nedgravning. 35 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Vanskeligt at erkende og bestemme i form og omfang, men formodet stolpehul. Fyld: i toppen homogent mørkt gråbrunt sand, der danner et rundbundet fyldskifte, herunder hvidgråt sand og langs siderne mellembrunt sand. Der er tvivl om dette nedre sand kan være en nedsivningshorisont under f.eks. en nu fjernet sten. Ø 14 cm dybde 7/17 cm 36 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Helt som A37, men fylden er homogen mørkebrun. Ø 12 cm dybde 14 cm 37 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Med skrå, spids bund og lodrette sider. Fyld: heterogent, blandet mørkt gråbrunt og lyst hvidbrunt sand. Tydeligt afgrænset og ses tydeligt i overfladens lyse sand. Der er formentlig tale om selve pælesporet, hvorimod der ikke kan erkendes en nedgravning hertil. Ø 13 cm dybde Stolpehul, Dørstolpehul, Oldtid Side 17 af 19

18 Stolpehul Form i flade: langoval form i : fladbundet med en lige og en afrundet side. Fyld: mørkt gråbrunt let spættet med guld sand. Fremstår skarpt afgrænset i den lyse undergrund. Ø 48 cm dybde 10 cm (er ekstra afgravet i søgegrøften) 44 Stolpehul, Pælehul, Oldtid Pælehul Fladbundet med lige sider. Indeholder tydeligt spor af tilspidset pæl. Fyld: overvejende heterogent, blandet mellem gråbrunt og gulbrunt sand, i bunden lysebrunt og gulbrunt sand. Pælespor: heterogent, overvejende mørkt sortbrunt iblandet mellem gråbrunt sand. Ø 31 cm 26 cm pælespor: Ø 10 cm dybde 17 cm 45 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Rundbundet med lige sider. Fyld: overvejende meget mørkt gråbrunt, spættet med mellembrunt og gulbrunt sand. Skarpt afgrænset, virker moderne. Hullet er gravet helt ned i den rene gule undergrund, toppen skæres af pløjelaget. Ø 29 cm dybde 37 cm 47 Sten, Stenspor, Natur, Udateret Formodet stenspor. Minder meget om A43, men med uregelmæssig bund. Ø 55 cm dybde 7-10 cm 48 Stolpehul, Stolpehul, Udateret Med lodrette sider og tydeligt stolpespor. Blev ikke gravet til bunds pga. den store dybde og den umiddelbare tvivl om stolpehullets alder, da det havde karakter af at være moderne. Fyld: meget heterogent, kraftigt blandet gulbrunt, mørkebrunt, mørkt gråbrunt og gråhvidt sand i de øverste ca. 35 cm (a), herunder mere homogent, mellem- og gulbrunt sand (b). Mens det nederste er opgravet fra den dybere undergrund, består det øverste af højere liggende blegsandslag, som også findes på stedet lige under pløjelaget. Et tydeligt stolpespor midt i hullet ses i form af næsten homogent, meget mørkt gråbrunt, svagt spættet med gult sand (c). Ø 46 cm dybde >85 cm Stolpespor: Ø cm dybde >85 cm 50 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Formodet stolpehul Med let afrundet bund og afrundede sider. Fyld: let heterogent, blandet lysegråt og lysebrunt sand. Ø 25 cm dybde 10 cm 3031/ Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Side 18 af 19

19 Formodet stolpehul Fladbundet med lige sider. Fyld: blandet lyst gråhvidt og mellemgråt (bleg-)sand. Fremstår ikke tydeligt men adskiller sig fra det omgivende lyse blegsand ved det lidt mørkere grålige sand. Ø 23 cm dybde 7 cm 65 Stolpehul, Dørstolpehul, Oldtid Stolpehul Fladbundet med een lodret og een let udskrånende side. Fyld: heterogent, overvejende mellem gråbrunt iblandet gråhvidt og mørkegråt sand samt små klumper af gult ler. Ø37 cm dybde 19 cm 3031/74 Side 19 af 19

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Øster Snede Sogn, Gammelsole By Ejerlav, matrikelnr.: 5i Sted-SBnr.: 170819-45 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0004

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06.

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. Kampagne: 28-06-2011 KUAS nr.2010-7.24.04/msj-0001 Beretning vedr. forundersøgelse af skovrejsningsområde

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF:

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Udgravningsberetning SJM 187 K3 SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Beretning for forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. nordvest

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport

Arkæologisk forundersøgelse Rapport Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3271 Søndre Fælledvej, Tørring. Privat skovrejsning. Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 7h Sted-SBnr.: 160607-113

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg

SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg Journalnummer: SIM 8/2008 Sted: Voel Boldbaner SB Stednummer: 16.01.15-241 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0005 Matr. nr.: del af 8x Ejerlav: Voel By

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Arkæologisk udgravning Beretning. HOM1788, Egedalsvej, Egebjerg

Arkæologisk udgravning Beretning. HOM1788, Egedalsvej, Egebjerg Arkæologisk udgravning Beretning HOM1788, Egedalsvej, Egebjerg Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Hansted Sogn, Egebjerg Ejerlav, matrikelnr.: 9dx, 9dv Sted-SBnr.: 160502-140 KUAS: 2012-7.24.02/HOM-0016

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Arbejdsfoto, tracéforløb vest for Nørre Nebel Tarm landevej. Foto: Poul K. Jørgensen. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland 2014

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Museet på Sønderskov

Museet på Sønderskov Museet på Sønderskov Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1466 Lille Tornumgård etape II Tornum by matr.nr. 161 Tornum, Lintrup sogn, Tornum herred Vejen kommune, Region Syddanmark (Stednr.

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 - Forundersøgelse forud for råstofindvending. Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr. 422, 2013 Indledning...s. 3 Udgravningens forhistorie.....s. 3 Udgravningens

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95.

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. Arkæologisk forundersøgelse af et delareal i forbindelse med råstofindvinding ved Hærvejen, syd for Urnehoved.

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

OBM5824 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55.

OBM5824 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55. OBM584 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55. KUAS nr. Forud for opførslen af et nyt jernalderhus i Jernalderlandsbyen i Næsby foretog

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere