GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83"

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december 2014

2 Indhold FORORD... 3 GENERELLE DEL... 4 HVEM KAN FÅ HJÆLP OG TIL HVAD?... 4 FORMÅLET MED HJEMMEHJÆLPEN... 4 HVORDAN BEVILGES HJEMMEHJÆLP?... 5 HVEM LEVERER YDELSEN?... 6 OPSTART OG LEVERING AF HJÆLP OG LEVERANCESIKKERHED... 7 KRAV TIL LEVERANDØREN/PERSONALET... 9 KRAV TIL BORGEREN FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP ARBEJDSMILJØ EGENBETALING KLAGEMULIGHEDER KONTAKTOPLYSNINGER YDELSESBESKRIVELSER PRAKTISK HJÆLP RENGØRING TØJVASK INDKØBSORDNING AKUT INDKØB AKUT INDKØBSORDNING HÆVE PENGE I PENGEINSTITUT HJÆLP TIL BORGER UNDER INDLÆGGELSE HJÆLP TIL FLYTNING TIL OPHOLD PÅ DØGNGENOPTRÆNING ELLER VENTEPLADS YDELSESBESKRIVELSER PERSONLIG PLEJE PERSONLIG PLEJE INDFLYTNINGSPAKKE ERNÆRING HJÆLP TIL MEDICINGIVNING OPFØLGNINGSBESØG HJÆLP TIL FLYTNING BESVARELSE AF NØDKALD YDELSESBESKRIVELSER AFLASTNING AFLASTNING I BORGERENS HJEM Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

3 AFLASTNING UDENFOR BORGERENS HJEM REHABILITERINGSPAKKE - LILLE REHABILITERINGSPAKKE - MELLEM REHABILITERINGSPAKKE - STOR AFLASTNING AF PÅRØRENDE TIL SYGE/DEMENTE I BORGERENS HJEM LEDSAGELSE OG STØTTE Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

4 Forord Kvalitetsstandarden skal fungere som: Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau Et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Denne kvalitetsstandard beskriver ydelser vedrørende Servicelovens 83 og 84, som Glostrup Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som er politisk ønsket på områderne: Praktisk hjælp, herunder indkøbsordning Personlig pleje Aflastning til pårørende og borgere Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder. Reglerne herfor findes i lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 929 af 01. oktober 2008), ændring af lov om social service (lov nr af 20. december 2006) og Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (Bekendtgørelse nr af 12. december 2006). Denne kvalitetsstandards målsætninger evalueres én gang årligt. Eventuelle tilpasninger/ændringer af kvalitetsstandarden skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. Kvalitetsstandarden er inddelt i tre hovedafsnit: Indledning Generel del der beskriver, hvilke regler der generelt gælder for tildeling af ydelser efter Servicelovens 83 og 84, hvem der leverer ydelserne, borgers pligter og rettigheder m.v. Ydelsesbeskrivelser for de enkelte typer af hjælp som kan bevilges, og hvordan de skal leveres. I ydelsesbeskrivelserne kan ses præcist, hvad hjælpen omfatter, hvor ofte den leveres osv. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

5 Generelle del Hvem kan få hjælp og til hvad? Man kan få hjælp efter servicelovens 83, fremover kaldet hjemmehjælp, hvis man på grund af enten nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, ikke selv har mulighed for at varetage sin personlige pleje (f. eks. badning, påklædning eller toiletbesøg) eller praktiske opgaver i hjemmet (f. eks. rengøring, tøjvask eller indkøb). Man kan også få hjælp til at styre indtagelsen af medicin, så medicinen indtages på rette tid og i de rette mængder. Der kan ligeledes tildeles hjemmehjælp, hvis særlige sociale problemer forhindrer borgeren i at varetage opgaverne. Hjemmehjælpen er i udgangspunktet en hjælp til selvhjælp. Dette betyder dels, at borgeren i videst muligt omfang skal inddrages i udførelsen af opgaverne, dels at støtten/hjælpen gives med henblik på at borgeren bliver selvhjulpen hvis dette er muligt. Borgeren skal altså så vidt muligt kunne anvende støtten/hjælpen til at forbedre sin egen situation, hvis ressourcerne til dette er til stede. Uddrag af lov om social service, 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet ( ) til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Borgere som bor sammen med en rask ægtefælle/samlever eller anden person over 18 år, kan som udgangspunkt ikke modtage støtte/hjælp til praktiske opgaver. Der tages ligeledes hensyn til, om der er børn i hjemmet og deres alder. Det forventes, at større børn tager del i almindelige huslige pligter, men det kan ikke pålægges børn under 18 år at varetage husholdning i bredere forstand. Der kan ydes aflastning, Servicelovens 84, i eller udenfor hjemmet. Formålet med aflastning i og udenfor hjemmet er at hjælpe og støtte pårørende med henblik på at sikre, at denne fortsat kan medvirke til at pleje borgeren. Uddrag af Lov om social service, 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ( ) nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. ( ) Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Formålet med hjemmehjælpen Formålet med hjemmehjælpen er at støtte borgeren med henblik på at genvinde og/eller vedligeholde ressourcer og funktioner og derved opretholde livskvaliteten hos borgeren og evt. familie Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

6 Hvordan bevilges hjemmehjælp? Borgeren skal ansøge kommunen om hjemmehjælp. Borgeren kan kontakte kommunen telefonisk eller pr. mail. Som oftest aftaler visitator en tid for visitationsbesøg med det samme. Hvis det ikke umiddelbart er muligt at aftale et visitationsbesøg, kontakter visitator borgeren igen indenfor få dage. På grundlag af de informationer der fremkommer ved visitationsbesøget i borgerens hjem og resultat af efterfølgende test/undersøgelse ved træningsterapeut, samt eventuel indhentede oplysninger fra eksempelvis borgerens læge, afgør visitatoren, hvilke opgaver borgeren kan modtage støtte til. Bisidder Alle borgere har ret til at have en bisidder med under visitationsbesøget, hvis de ønsker det. Det kan eksempelvis være en pårørende eller anden person, som man ønsker at have til stede under visitatorens besøg. Når borgere søger støtte/hjælp for første gang til personlig pleje og praktisk hjælp, vurderer visitator, hvorvidt borgeren kan deltage i en test/undersøgelse ved kommunens træningsterapeuter mhp. at kortlægge muligt træningspotentiale hos borgeren. Er borgeren ikke i stand til at deltage, træffes afgørelse ud fra de foreliggende oplysninger og gældende serviceniveau. Kan borgeren deltage i test/undersøgelse, forventes borgeren at medvirke til denne test/undersøgelse. Visitator afventer resultat af test/undersøgelse før der træffes afgørelse. Visitator vurderer ud fra testen/undersøgelsens konklusion, om borger har træningspotentiale. Såfremt der er mulighed for, at borgeren kan forbedre sit funktionsniveau via træning/hverdagsrehabilitering, visiteres der til træning/ hverdagsrehabilitering og evt. samtidigt til hjemmehjælp. Træning foregår primært ved en terapeut. Hverdagsrehabilitering foregår primært ved plejepersonalet under supervision af en terapeut. Formålet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt mhp at styrke borgerens uafhængighed og øge livskvaliteten. Borgere med træningspotentiale genvisiteres efter genoptræning/ hverdagsrehabilitering er afsluttet mhp. endelig visitering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Afgørelsen om bevilling af hjemmehjælp træffes ud fra det gældende serviceniveau. Det er således visitatorens opgave at anvende sin sundhedsfaglige viden og sine observationer til at vurdere, hvordan borgeren skal visiteres i forhold til gældende serviceniveau. Der er altid tale om en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau. Kommunens visitatorer Visitatorerne har en sundhedsfaglig uddannelse og er derudover uddannet i de relevante lovparagraffer. Visitatoren udformer afgørelsen skriftligt med oversigt over bevilget hjælp/støtte og sender den til borgeren indenfor 10 hverdage efter ansøgningen om hjælp. Hvis borger deltager i test/undersøgelse afventes denne før afgørelsen træffes. I afgørelsen fremgår det, hvilke ydelser borger er visiteret til. Navn på borgers kontaktperson i Visitationsenheden vil endvidere fremgå af den skriftlige afgørelse, som borgeren modtager. Borger oplyses ikke om visiteret tid, med mindre Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

7 vedkommende beder om denne oplysning. Det er væsentligt, at borger fokuserer på ydelsen og ikke tidsudmålingen. Grundlæggende er tidsudmålingen en oplysning, der kun vedkommer Visitationsenheden og den leverandør, der udfører den bevilgede ydelse, da den anvendes i forbindelse med afregning. Uddrag af Lov om social service, 89 Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 oplyse, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Kommunen skelner mellem midlertidig hjælp og varig hjælp, alt efter om hjælpen ydes i en begrænset periode eller er mere eller mindre permanent. Er hjælpen bevilget på grund af en varig funktionsnedsættelse hos borgeren, er der tale om varig hjælp. Er hjælpen bevilget på grund af en funktionsnedsættelse, der vurderes at blive afhjulpet over tid, er der tale om midlertidig hjælp.. Ved midlertidig hjælp revisiteres der oftere, alt efter visitators vurdering. Der er dog ikke nogen fast øvre grænse for, hvor længe borgeren kan modtage midlertidig hjælp. Dette afhænger af visitators vurdering af udviklingen i borgers funktionsniveau. Mindst hvert 3 år foretager visitator et opfølgende visitationsbesøg hos de borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Ved dette besøg foretager visitator en fornyet vurdering af borgerens behov for støtte/hjælp. Som en del af vurderingen ser visitator på, om borger ved genoptræning eller hverdagsrehabilitering kan forbedre funktionsniveauet så meget, at borger i fremtiden kan varetage opgaverne eller dele af opgaverne. Mindre ændringer i allerede tildelt hjælp kan aftales pr. telefon. For nogle ydelser gælder der særlige omstændigheder. For eksempel kan nogle ydelser tildeles akut, således at de begynder umiddelbart. Særlige omstændigheder ved ydelserne er beskrevet i den enkelte ydelsesbeskrivelse. Det anbefales derfor at læse ydelsesbeskrivelserne grundigt for at få et komplet overblik over de regler, der gælder for den enkelte ydelse. Hvem leverer ydelsen? Hjemmehjælp kan udføres af: Den kommunale ældrepleje En privat leverandør, der er godkendt af kommunen En selvvalgt hjælper efter 94 Borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 Ved visitationsbesøget informerer visitator om disse muligheder. Der findes ligeledes information om frit leverandørvalg på kommunens hjemmeside, hvor der også findes nærmere information om de enkelte leverandører. Borgeren vælger selv, hvem der skal udføre hjælpen. På kan man finde flere informationer om frit valg af leverandør af hjemmehjælp Godkendt af og Kommunalbestyrelsen, kvalitetskrav. Glostrup Kommune den 10. december

8 Private leverandører skal være godkendt af kommunen ud fra kommunalbestyrelsens leverandørkrav. Kvalitetsstandarden definerer ydelserne og skal sikre, at leverandørerne leverer ydelserne med en ensartet kvalitet, således at kommunens serviceniveau afspejles i ydelserne og i forhold til de kontrakter, der er indgået med leverandørerne. Hvis en borger ønsker, at en bestemt person, som ikke er ansat i den kommunale eller private hjemmepleje (pårørende, bekendt e.l.), skal yde støtten/hjælpen, kan støtten/hjælpen ydes af denne som selvvalgt hjælper. En selvvalgt hjælper skal være over 18 år, og hjælperen skal godkendes, ansættes og lønnes af kommunen, jævnfør. Lov om social service 94. Den selvvalgte hjælper er altså ansat på særlige vilkår af kommunen til at yde den visiterede støtte/hjælp. Har borgeren behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer om ugen, kan borgeren desuden vælge at få udbetalt et kontant tilskud til støtte/hjælp, som man selv ansætter, jævnfør. lov om social service 95. Borgere, der er berettiget til støtte/hjælp efter lov om social service 96, er borgere med omfattende behov for hjælp og støtte. Herudover er der en række borgerrettede lovkrav, der skal være opfyldt. Borgere, der ønsker at anvende 96, vil modtage en individuel vejledning om denne mulighed. Ønsker borgerne at skifte leverandør, er fristen for dette 14 hverdage. Ønsket om at skifte leverandør skal meddeles til visitator. Opstart og levering af hjælp og leverancesikkerhed Når hjælpen/støtten er bevilget, vil borgeren senest 3 hverdage efter blive kontaktet af leverandøren (den leverandør, som borgeren har valgt, der skal yde hjælpen/støtten), med henblik på at aftale hvornår hjælpen/støtten starter op i henhold til den aftale, der er truffet med visitator. Leverandøren kontaktes af kommunens Visitationsenhed, når en borger ønsker at modtage personlig pleje eller praktisk hjælp fra den pågældende leverandør. De bevilgede ydelser skal iværksættes senest 7 hverdage efter, at afgørelsen er truffet. Andet kan dog aftales, såfremt det har betydning for borgerens samlede situation. Skal en ydelse igangsættes akut (samme dag), er det altid den offentlige leverandør, der starter ydelsen op, medmindre borgeren allerede har hjælp fra en privat leverandør. I forbindelse med planlægningen af støttens/hjælpens start skal leverandøren tage hensyn til borgers andre aktiviteter, f.eks. dagcenter, evt. arbejde, o.l. Leverandøren kontaktes af kommunens Visitationsenhed, når en borger får ændret i ydelserne. Tidsfrister for hvornår ydelserne skal ændres, vil fremgå af informationen til leverandøren. Leverandøren er forpligtede til at følge disse tidsfrister. Det skal sikres, at borger modtager sin hjælp til tiden, og at borger er til stede i sit hjem, når hjælpen skal udføres af leverandøren. Det medfører derfor forpligtelser for begge parter, når en borger er visiteret til hjemmehjælp. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

9 Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis det aftalte tidspunkt for hjælpen afviger med mere end en time. Hvis leverandøren ikke finder borger hjemme, og borger ikke har meldt afbud, har leverandøren til gengæld pligt til at kontakte pårørende eller om nødvendigt skaffe sig adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt borgeren noget. Hjælpen kan ikke aflyses af leverandøren. Hjælp til de praktiske opgaver vedrørende rengøring og tøjvask kan dog udskydes op til tre hverdage. Ved tøjvask tages så vidt muligt hensyn til evt. faste vasketider i fællesvaskeri. Hjælp til akut indkøb og akut indkøbsordning kan ikke udskydes fra leverandørens side. Falder praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøbsordning) på en helligdag, skal der tilbydes erstatningshjælp. Der må højst gå syv dage mellem to ydelser indkøbsordninger. Hvis borger selv beder om, at en ydelse indenfor rengøring, tøjvask eller indkøbsordning flyttes til en anden dag, gives hjælpen så vidt muligt en anden dag indenfor samme uge. Akut hjælp kan iværksættes umiddelbart (indenfor 1 time). Dette kan eksempelvis være opstart af hjælp efter en udskrivelse fra hospitalet. Har borgeren brug for akut besøg, skal leverandøren udføre dette. Det fremgår af de enkelte ydelsesbeskrivelser, hvilke ydelser der kan tildeles akut af leverandøren. Såfremt borgeren har nødkald, skal leverandøren af personlig pleje besvare dette efter aftale med Glostrup Kommunes hjemmesygepleje. Se ydelsesbeskrivelse vedrørende besvarelse af nødkald. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der ønsker den pågældende leverandør. Visse ydelser leveres kun i enten dag-, aften-/nattevagt samt hverdage eller helligdage. Ved dagvagt forstås tidsrummet 07:30 15:30. Ved aften-/nattevagt forstås tidsrummet 15:30 07:30. I forhold til afregning med leverandøren er der følgende definitioner: Bekvem tid: Hverdage i dagtiden. Ubekvem tid: Al øvrig tid end det der er defineret i bekvem tid. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

10 Krav til leverandøren/personalet Alle leverandører af hjælp/støtte efter Servicelovens 83 og 84 skal leve op til ovenstående punkter vedrørende opstart af hjælp og leverancesikkerhed. Herudover eksisterer et antal generelle krav, som gælder for alle leverandører. Ydelserne leveres på en måde, som lever op til god skik og brug af faglige standarder inden for det faglige område, og endelig skal reglerne om arbejdsmiljø, øvrig gældende lovgivning, kommunens instruktioner og politiske beslutninger samt alle øvrige myndighedskrav, der er gældende for arbejdets udførelse, overholdes. Leverandøren/hjælperen skal: Udøve almindelig hjælpsomhed og fleksibilitet over for borgeren. Kende borgeren og vide hvilke ydelser borgeren har fået bevilget Kunne tale dansk Kunne identificere sig som hjælper ved at bære synlig billedlegitimation Benytte passende arbejdsbeklædning Kende kommunens serviceniveau/kvalitetsstandard på området Tage hensyn til borgerens blufærdighed og samarbejde omsorgsfuldt med borgeren Medarbejderne skal fremtræde velsoignerede og præsentable under udførelse af opgaverne. Af hensyn til tryghed for borgeren, stilles der krav om, at leverandøren blandt sine medarbejdere udpeger en fast kontaktperson for hver enkelt borger. Stille krav om at alle medarbejdere fremviser straffeattest ved ansættelsen. Såfremt straffeattesten ikke er blank, skal leverandøren tage stilling til, om lovovertrædelsen er af en karakter, hvor medarbejderen ikke findes egnet til at bestride jobbet. Desuden henvises til de generelle godkendelseskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, der fremgår af Glostrup Kommunes standardkontrakt. Denne kan findes på eller rekvireres i Glostrup Kommunes Visitationsenhed i Center for Sundhed og Velfærd. Praktisk hjælp udføres af uddannet hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I situationer med stort fravær må der benyttes ikkeuddannet personale. Dog må maksimalt 50% af den leverede hjælp i perioden være leveret af ikke-uddannede medarbejdere. Uddannelseskravet er ikke gældende for ydelsen indkøbsordning. Personlig pleje udføres af uddannet hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I situationer med stort fravær må der benyttes ikkeuddannet personale. Dog må makimalt 5% af den leverede hjælp i periode være leveret af ikke-uddannede medarbejdere. Hvis en ydelse gør, at der i øvrigt stilles særlige krav til personalet, er dette nævnt i de enkelte ydelsesbeskrivelser. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

11 Personalet skal være opmærksomme på ændringer i borgerens funktionsniveau og kontinuerligt observere borgerens almene tilstand samt ændringer i hjemmet. Ændringer i hjemmet skal forstås bredt og kan være ændret husstand, hygiejne med mere. Sådanne ændringer/observationer videregives til visitator eller kommunens hjemmesygeplejerske og dokumenteres jfr. Forvaltningsloven. Har borgeren behov for, at der gives mere hjælp end visiteret, eksempelvis på grund af akut sygdom, øger leverandøren selv hjælpen. Er der efter 1 uge fortsat behov for mere hjælp end visiteret, kontakter leverandøren visitator med henblik på revisitation. Personalet skal være bevidst om eget arbejdsmiljø og skal overholde de aftaler/løsninger en arbejdspladsvurdering foreskriver. Leverandørerne forventes at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med visitatorer, hjemmesygeplejerskerne, demenskoordinator, dag- og træningscenter og andre leverandører, herunder madleverandører. Krav til borgeren For at det er den rigtige hjælp, der gives til den enkelte borger, har borgeren ligesom visitator og leverandøren en række forpligtigelser. Borgeren skal: Informere visitator om relevante oplysninger i forbindelse med bevilling af hjemmehjælp Informere visitator om ændringer i vedkommendes funktionsniveau, husstand m.m., da dette kan have betydning for, hvilken hjælp, der kan bevilges Deltage aktivt i løsning af opgaverne i forhold til egne evne og ressourcer Sørge for at være hjemme på det tidspunkt hvor det er aftalt, at hjælpen skal gives. Hvis borgeren ikke lukker op, kan leverandøren skaffe sig adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt borgeren noget. Borgeren skal da betale evt. udgift til låsesmed Være til stede i sit hjem når hjælpen skal udføres af leverandøren. Børn under 18 år må ikke være alene med plejepersonalet Være med til at sikre at hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at arbejde i, jfr. Glostrup Kommunes retningslinje for arbejdspladsvurdering i borgers hjem. Fleksibel hjemmehjælp Borgere, der er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, kan fra gang til gang vælge at bytte én ydelse ud med en anden ydelse fra kommunens katalog eller med en anden ydelse, der aftales i samarbejde med plejepersonalet. Udover ydelserne fra kommunens ydelsesbeskrivelser kan borgeren vælge, i stedet for den visiterede ydelse, at få f.eks. ledsagede gå- eller køreture (kørestol), ledsagelse til særlige indkøb, særlige rengøringsopgaver, lettere tøjreparationer (f.eks. isyning af knapper) eller strygning, pyntning til højtider, eller omplantning af blomster. For Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

12 denne slags ydelser gælder samme krav til personalet som ved de ydelser, der findes i kommunens ydelsesbeskrivelser. Bytning af ydelsen aftales mellem borgeren og hjælperen i den aktuelle situation. Den ønskede ydelse skal kunne udføres indenfor det tidsrum, som den pågældende hjælper har afsat til at give den visiterede ydelse. Er der uenighed om, hvilken hjælp der skal udføres, er det den visiterede hjælp, der ydes. Ønsker borgeren at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, skal borgeren være visiteret til begge ydelsesformer, og de 2 former for ydelser skal leveres af samme leverandør. Ydelsen indkøbsordning kan ikke byttes til anden hjælp. Hvis en borger 3 gange i træk ønsker at bytte en visiteret ydelse til en anden ydelse, skal visitator på ny vurdere, om borger stadig har et reelt behov for støtte til den pågældende aktivitet. Leverandører skal orientere Visitationsenheden om dette. Arbejdsmiljø En person, der er ansat af kommunen eller en godkendt leverandør og dermed arbejder i en borgers hjem, er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Uddrag af Arbejdsmiljølovens 38: Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Visitator har ifølge lovgivningen pligt til at oplyse udfører om særlige forhold af betydning for arbejdsmiljøet. Dette betyder i praksis, at når visitatoren er på visitationsbesøg, skal der foretages en kortlægning af forhold, der har indflydelse på hjemmets egnethed som arbejdsplads. Det vil sige, at visitator vurderer følgende: 1. Hvilke arbejdsmiljøkonsekvenser er der for leverandør ved at levere de bevilgede ydelser 2. Hvilke forhold skal der være til stede, for at ydelserne kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. I forbindelse med udbud skal kommunen oplyse leverandør om de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold der er forbundet med at udføre tjenesteydelsen. Det er dog leverandørens eget ansvar, at ydelsen i praksis udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. (Kilde: Arbejdstilsynets vejledning om pligter ved udbud af tjenesteydelse) Visitator informerer leverandør, hvis der er særlige arbejdsmiljømæssige forhold at bemærke. Er der nogle problemstillinger eller forhold, der kræver særlig opmærksomhed, vil visitator og/eller leverandør have en dialog med borgeren om disse og inddrage borgeren i løsningen heraf. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

13 Center for Sundhed og Velfærd, Visitationsenheden i Glostrup Kommune leverer arbejdsbetingede hjælpemidler. Leverandør leverer værnemidler, handsker og vaskeklude hos borger, der er bevilget personlig pleje. Hvis der er forhold, der giver arbejdsmiljømæssige problemer, indføjes dette i en arbejdspladsvurdering, som udarbejdes af leverandøren. Medarbejderne, der udfører ydelsen i borgerens hjem, er løbende opmærksomme på eventuelle arbejdsmiljøproblemer, som skal håndteres og rapporteres til deres arbejdsmiljøorganisation og ledelse. Generelt kan man sige, at der skal være tilstrækkelig tilgængelighed i hjemmet, så der er plads til at udføre opgaverne i praksis, uden f.eks. at komme ud i unødigt belastende arbejdsstillinger der må ikke være risiko for, at personalet får arbejdsskader. I gennemgangen af hjemmet vil der være særlig opmærksomhed på f.eks.: Elektriske installationer og apparaters tilstand Lysforhold skal være tilstrækkelige Gulvtæpper må ikke udgøre en faldrisiko for borger eller personale Pladsforhold, herunder møblers mængde og placering; der skal være plads til at hjælperen kan arbejde i korrekte arbejdsstillinger og anvende nødvendige hjælpemidler At der findes indkøbsnet/indkøbsvogn/vasketøjspose til transport af varer og tøj Psykiske forhold, der kan være belastende for medarbejderen, eks. borgers brug af alkohol og andre rusmidler Vedrørende rengøringsmidler skal der forefindes: Rengøringsprodukter der ikke er sundhedsskadelige. Produkterne skal være fri for organiske opløsningsmidler, parfume og farve. Afkalkningsmiddel til rengøring af toiletter og andre sanitære installationer Opvaskemiddel til opvask i hånden Moppe/gulvskrubbe, støvsuger m.m. af en beskaffenhed, der ikke giver fysiske gener ved anvendelsen af dem. Der henstilles til, at disse har teleskopstang Visitator gennemgår og udleverer pjecen: Dit Hjem Vores arbejdsplads med oplysninger om arbejdsmiljøreglerne. Egenbetaling For nogle ydelser kan der være en egenbetaling, som medfører, at borgeren selv må betale en del af ydelsens pris. Der er egenbetaling for aflastningsophold på kommunens ældrecenter Dalvangen. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

14 I 2015 afregnes aflastningsophold med kr. pr. døgn i egenbetaling. Der er endvidere egenbetaling på de varer, som bestilles i indkøbsordningen eller ved akut indkøb. Er der egenbetaling for en ydelse, informerer visitator om prisen, før ydelsen iværksættes. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

15 Klagemuligheder Hvis borgeren ønsker at klage over en visitators afgørelse, skal klagen sendes til: Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd Visitationsenheden Rådhusparken Glostrup Der kan klages mundtligt eller skriftligt. Hvis borgeren har nye oplysninger af betydning for ansøgningen, som ikke indgik i visitators afgørelse, skal disse sendes/oplyses sammen med klagen. Afgørelsen og evt. nye oplysninger vil blive behandlet af Visitationsenheden. Leder af Visitationsenheden vil i samarbejde med visitator vurdere, om der er behov for at anden visitator genvurderer sagen og træffer ny afgørelse. Hvis Visitationsenheden efter den fornyede behandling giver borger medhold i klagen, giver Visitationsenheden besked om dette indenfor 4 uger. Hvis ikke borger får medhold, videresender Visitationsenheden klagen til Ankestyrelsen på følgende adresse: Ankestyrelsen Aalborg Eventuelt att. navn på kontor, afdeling eller person 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Klager over kvaliteten af den hjælp, der leveres, skal derimod rettes direkte til leverandøren. Hvis problemet ikke kan løses borgeren og leverandøren imellem, kontaktes visitator. Ved problemer med levering af hjælpen kan Visitationsenheden også kontaktes. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

16 Kontaktoplysninger Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd Visitationsenheden Rådhusparken Glostrup Telefon: , hverdage kl Mail: Ankestyrelsen Aalborg Eventuelt att. navn på kontor, afdeling eller person 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Telefon: Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

17 Ydelsesbeskrivelser Praktisk hjælp Rengøring Lovgrundlag Servicelovens 83 og Servicelovens 84 Formål Ydelsens indhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at der er en acceptabel hygiejnisk standard i borgers hjem, således at der ikke opstår sundhedsfaglige risici, og at borger oplever velvære ved at være i eget hjem. Sikre at borger er bekendt med, hvad der kommer af breve med posten. Hjælp/støtte til rengøring omfatter sædvanlige opholdsrum dvs. køkken, badeværelse, entre, soveværelse og opholdsstue. Indendørs trapper mellem f.eks. stuen og 1. sal indgår i ydelsen. Der skelnes mellem 3 forskellige rengøringsydelser: Rengøring 1, der omfatter: Støvsugning, inklusiv dørmåtte Gulvvask. Rengøring 2, der omfatter: Støvsugning, inklusiv dørmåtte Gulvvask Rengøring af badeværelse, herunder o Afvaskning af håndvask o Afvaskning af spejl o Afvaskning af hylde og tilstødende væg o Afvaskning af toilet, brusekabine/badekar og andet inventar o Rist ved afløb rengøres. Rengøring 3, der omfatter: Støvsugning, inklusiv dørmåtte Gulvvask Rengøring af badeværelse, herunder Afvaskning af håndvask Afvaskning af spejl Afvaskning af hylde og tilstødende væg Afvaskning af toilet, brusekabine/badekar og øvrigt inventar Rist ved afløb rengøres. Afstøvning i nåhøjde (maksimalt flyttes 20 genstande) Fjernelse af spindelvæv i nå-højde Aftørring af køkkenbord, køkkenvask og hårde hvidevarer Afvaskning omkring skraldespand. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

18 Desuden findes der følgende tillægsydelser: Afvaskning af køleskab Skift af linned Fjernelse af affald Rengøring af indendørs hjælpemidler (rollator, lift etc.) Hjælp til opvask. Kan i særlige tilfælde tildeles som ydelse, såfremt borger ikke er visiteret til ernæringsydelser Rengøring af toilet/vask Læsning af post. Hvor ofte gives ydelsen? (hyppighed) Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Nedenstående er oversigt over standard levering. Rengøring ydes hver 2. uge. Særlige forhold For tillægsydelserne gælder: Afvaskning af køleskab: En gang hver 2. måned Skift af linned: En gang hver 3. uge. Rengøring af hjælpemidler: En gang hver 6. uge Læsning af post: En gang om ugen Rengøring af toilet/vask: En gang hver 2. uge Fjernelse af affald: Efter behov op til 3 gange ugentlig. Normalt indgår fjernelse af affald i ydelser sammen med rengøring, personlig pleje og ernæring Hvis det af visitator vurderes nødvendigt, skal der foretages hovedrengøring, inden hjælpen iværksættes. Rengøring foretages på områder, hvor hjælper kan komme til. Tunge møbler og ting flyttes ikke. Borgeren stiller selv rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed for hjælperen. Det forventes, at borger med pårørende og andre nære relationer får hjælp til at læse post via disse relationer. I fjernelse af affald indgår husholdningsaffald, efter personlig hygiejne og kropsbårne hjælpemidler. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

19 Tøjvask Lovgrundlag Servicelovens 83 og Servicelovens 84 Formål Ydelsens indhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger har rent tøj/linned Der skelnes mellem følgende tøjvaskeydelser: Vask på fællesvaskeri: Sortering og vask af tøj på fælles vaskeri Tørring af tøj på fælles vaskeri Aflevering af tøj til borger efter vask på fælles vaskeri. Vask af tøj i egen maskine: Sortering og vask af tøj i egen vaskemaskine Ophængning/tørretumbling af tøj i eget hjem Lægge tøj sammen efter vask i eget hjem. Transport af tøj til og fra fællesvaskeri. Transport af vasketøj til fælles vaskeri, hvis borger selv kan vaske Transport af vasketøj fra fælles vaskeri, hvis borger selv kan vaske. Desuden findes der følgende tillægsydelser til borgere, der kan vaske selv: Ophængning af vasket tøj Lægge tøj på plads. Hvor ofte gives ydelsen? (hyppighed) Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Nedenstående er oversigt over standard levering. Tøjvask ydes enten: Hver 3. uge på fælles vaskeri i boligkompleks, eller En gang om ugen i egen vaskemaskine i hjemmet Særlige forhold Afvigelser herfra kan omhandle borgere, der på grund af svær fysisk eller psykisk sygdom har et større forbrug af tøj/linned, eller borgere med svær inkontinens. Har borger vaskemaskine i eget hjem, foretages tøjvask ikke i fællesvaskeri. Ydes der hjælp til tøjvask dækker borger selv udgifter hertil. Der ydes ikke hjælp til vask på møntvaskeri. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

20 Indkøbsordning Lovgrundlag Servicelovens 83 og Servicelovens 84 Formål Ydelsestyper og indhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger har de nødvendige dagligvarer i hjemmet. Levering af gode, friske og sunde produkter indenfor et bredt varesortiment af dagligvarer samt flere valgmuligheder inden for de forskellige varegrupper. Leverandøren tilbyder i sit varesortiment: Almindelige dagligvarer Bredt udvalg i færdigretter Sæsonvarer Økologiske varer Fedtfattige varer Sukkerfri varer Diæt varer Frisk frugt og grønt Håndkøbsmedicin og vitaminer Ugeblade mv. Tobak, øl og vin. Information om varesortiment og priser er let og overskuelig i en tilbudsavis, der supplerer et basiskatalog. Varerne bestilles direkte hos leverandøren 2 dage før aftalt levering senest kl. 15. Leverandøren ringer borger op, eller borger kontakter selv leverandør. Der aftales fast leveringsdag og tidspunkt med borger. Ikke køle- og frostvarer bærer chaufføren ind i borgers køkken Køle- og frostvarer sætter chaufføren i køleskab og fryser, såfremt borger ikke selv er i stand til dette. Pantflasker tages retur, hvis de er købt hos leverandøren. Hvor ofte gives ydelsen? (hyppighed) Desuden findes der følgende tillægsydelser: Hjælp til at skrive bestillingsseddel. Denne ydelse inkluderer hjælp til at sikre, at der foretages en tilstrækkelig bestilling Hjælp til at bestille varer hos leverandør Hjælp til at sætte ikke-frost- og kølevarer på plads Hjælp til at observere holdbarhedsdatoer for madvarer i køleskabet. Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Nedenstående er oversigt over standardlevering. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

21 Indkøbsordning og tillægsydelserne ydes én gang ugentligt. Særlige forhold Borgeren betaler selv for leverede varer. Betaling foregår via dankort eller PBS. Ved fejl eller mangler leveres ny vare samme dag eller dagen efter. Ønsker borger ikke ny vare, sendes kreditnota til borger, eller der afregnes straks ved leveringen. Pantflasker, som er købt hos leverandøren, tages retur og panten fratrækkes efterfølgende regning, eller der afregnes kontant. Fødevarer, med en holdbarhed på under 14 dage, skal være mindst syv dage fra udløbsdatoen ved leveringstidspunktet. Køle- og frostvarer er opbevaret forsvarligt indtil levering Ved behov for nøgle til boligen aftales dette direkte med leverandøren. Særlige tillægsydelser: Hjælp til at skrive bestillingsseddel Hjælp til at bestille varer hos forhandler kan bevilges til borgere, der ikke ønsker den normale indkøbsordning, men ønsker at få leveret varer fra f.eks. lokal købmand. Borger skal selv lave aftale med denne, og der skal kunne bestilles varer hele dagen pr. telefon. I disse tilfælde ydes ikke hjælp til at sætte varer på plads, og borger betaler selv leveringsomkostninger. Midlertidig afmelding i op til 4 uger aftales direkte med leverandøren. Hvis borger ønsker at afmelde indkøbsordningen i længere periode, skal Visitationsenheden kontaktes. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

22 Lovgrundlag Servicelovens 83 Akut Indkøb Formål Ydelsens indhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger har de nødvendige dagligvarer i hjemmet. Indkøb af dagligvarer til husholdningen i den nærmeste dagligvarebutik. Fra den faste hjemmehjælps leverandør eller den kommunale hvis der ikke er andre ydelser. Maksimal vægt er 8-11 kg. Varerne skal kunne transporteres på cykel på forsvarlig vis. Akut Indkøb omfatter: Hjælp til indkøb af dagligvarer herunder hjælp til at skrive indkøbsseddel, sætte varerne på plads samt afregning. Afhængigt af borgerens funktionsniveau kan hjælpen gradueres. Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Særlige forhold Der købes som hovedregel ind til en uges forbrug af dagligvarer. Der ydes indkøb som en engangsydelse. Hvis der skal bæres langt og op ad trapper, er den anbefalede vægtgrænse maks. 8 kg, det vil sige 4 kg i hver hånd. Hjælpen tildeles borgere, der midlertidigt ikke selv har mulighed for at få handlet eller har brug for hjælp/støtte hertil, eksempelvis på grund af indlæggelse, akut funktionsnedsættelse med mere. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

23 Lovgrundlag Servicelovens 83 Akut Indkøbsordning Formål Ydelsens indhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger har de nødvendige dagligvarer i hjemmet. Levering af gode, friske og sunde produkter inden for et bredt varesortiment af dagligvarer samt flere valgmuligheder inden for de forskellige varegrupper. Leverandøren tilbyder i sit varesortiment: Almindelige dagligvarer Bredt udvalg i færdigretter Sæsonvarer Økologiske varer Fedtfattige varer Sukkerfri varer Diætvarer Frisk frugt og grønt Håndkøbsmedicin og vitaminer Ugeblade mv. Tobak, øl og vin. Information om varesortiment og priser er let og overskuelig i en tilbudsavis, der supplerer et basiskatalog. Der kan leveres akut indkøbsordning, hvis indkøbsordningen har bestillingsseddel inden kl. 12, samme dag. Indkøbsseddel udfyldes og faxes til indkøbsordningen af hjemmeplejen eller visitationen, hvis det drejer sig om en udskrivelse den dag, der skal leveres akutte varer. Ikke køle- og frostvarer bærer chaufføren ind i borgers køkken Køle- og frostvarer sætter chaufføren i køleskab og fryser, såfremt borger ikke selv er i stand til dette. Pantflasker tages retur, hvis de er købt hos leverandøren. Desuden findes der følgende tillægsydelser: Hjælp til at skrive bestillingsseddel. Denne ydelse inkluderer hjælp til at sikre, at der foretages en tilstrækkelig bestilling Hjælp til at bestille varer hos leverandør Hjælp til at sætte ikke-frost- og kølevarer på plads. Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Særlige forhold Der købes som hovedregel ind til en uges forbrug af dagligvarer Ydelsen akut indkøbsordning bevilges som engangsydelse. Hjælpen tildeles borgere, der midlertidigt ikke selv har mulighed for at få handlet eller har brug for hjælp/støtte hertil, eksempelvis på grund af indlæggelse, akut funktionsnedsættelse med mere. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

24 Lovgrundlag Servicelovens 83 Hæve penge i pengeinstitut Formål Ydelsens indhold Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger har nødvendige penge til rådighed i hverdagen. Der hæves max kr. i nærmeste bank Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Nedenstående er oversigt over standard levering. Der gives hjælp til at hæve penge i banken hver 4. uge. Særlige forhold Ved behov for hjælp til at hæve penge i pengeinstitut er der følgende regler: Der skal oprettes en særskilt konto i nærmeste bank. Ved særskilt konto forstås, at der maximalt er kr., indestående på denne konto Der kan ikke benyttes nogen form for betalingskort/ hævekort, da de kræver en kode, som hjælper ikke må få udleveret Der må hæves max kr. i nærmeste bank Borger skal give en engangsfuldmagt til hjælper. Borger skal benytte den fuldmagtserklæring, der er udarbejdet af banken Det forventes, at alle regninger betales via PBS. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

25 Lovgrundlag Servicelovens 83 Hjælp til borger under indlæggelse Formål Ydelsens indhold Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger får sine regninger betalt samt sikre, at der ikke er fordærvede madvarer i borgers hjem ved udskrivelse. Tømning af køleskab og postkasse. Diverse breve frasorteres og sendes i intern cirkulationskuvert til borgers sagsbehandler i kommunen. Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Nedenstående er oversigt over standard levering. Tømning af køleskab ydes 1 gang under indlæggelse. Tømning af postkasse 1 gang ugentligt. Særlige forhold Nøgle til borgers hjem hentes hos koordinerende sygeplejerske i visitationen efter nærmere aftale. Det forudsættes, at borger underskriver fuldmagt/samtykkeerklæring til det udførende personale for at få udført ovenstående ydelser. Begge ydelser varetages af 2 personer pr. besøg for at tilgodese sikkerheden. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

26 Hjælp til flytning til ophold på døgngenoptræning eller venteplads Lovgrundlag Servicelovens 83 Formål Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger uden pårørende får pakket relevante ejendele til at medbringe på døgngenoptræning eller venteplads. Ydelsens indhold Hjælp til at pakke til midlertidigt ophold. I forbindelse med flytningen til den midlertidige bolig kan der i særlige situationer bevilges tillægsydelse: Ledsagelse til midlertidig bolig. Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Ydelsen er en èngangsydelse. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

27 Ydelsesbeskrivelser Personlig pleje Lovgrundlag Servicelovens 83 Personlig pleje Formål Ydelsens indhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at borger oplever velvære, og at borger er velsoigneret. Hjælp/støtte til personlig pleje, der kan omfatte: Hjælp til personlig pleje, herunder øvre og nedre toilette Mund-, tand- og protesehygiejne. Dette udføres morgen og aften og efter behov Barbering med barbermaskine Hudpleje. Der ydes hjælp til vejledning, observation, forebyggelse og pleje af huden med påsmøring af fugtighedscreme Hjælp til rengøring af kropsbårne hjælpemidler. Hjælp/støtte til toiletbesøg eller bleskift, der kan omfatte: Hjælp til at komme på toilettet Hjælp til inkontinenshjælpemidler Hjælp til vask forneden efter behov. Hjælp til tømning af stomipose Hjælp/støtte til kateterpleje, der kan omfatte: Vask og soignering omkring kateter Skift og tømning af kateterpose Kateterpleje foregår i plejeseng. Hjælp/støtte til af- og påklædning, der kan omfatte: Borgeren hjælpes med af- og påklædningen Hjælp til af- og påtagning af kropsbårne hjælpemidler, herunder støttekorset, skinner, høreapparater og lignende Ved levering af ydelsen i aftenvagten forventes, at der tilbydes hjælp til tandbørstning og lettere soignering. Hjælp/støtte til forflytninger, der kan omfatte: Borgeren hjælpes med forflytninger ved hjælp af de fornødne hjælpemidler og altid under hensyntagen til borgerens blufærdighed. Ved brug af lift ydes hjælpen af to personer Hjælpen kan tildeles som guidning af én person. Hjælp/støtte til at få støttestrømper på/af, der kan omfatte: Borgeren besøges om morgenen, så borgeren ikke har været oppegående for lang tid (helst stadig i sengen) Strømpen lægges på ved hjælp af strømpepåtager, såfremt dette er påkrævet Borgeren besøges for at få taget strømpen af så tæt som muligt Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

28 på tidspunktet, hvor han/hun går i seng Borger skal så vidt muligt selv oplæres i ydelsen mhp. at blive selvhjulpen. Hjælp/støtte til bad, der kan omfatte: Borgeren kan hjælpes med brusebad, fodbad og hårvask Rensning/klipning af fingernegle. Fødder vaskes og smøres. Tånegle klippes efter skriftlig vejledning fra fodterapeut Efter badet kan borgeren tilbydes at få smurt creme på og få redt hår Aftørring af badeværelset. Ved levering af ydelse til personlig pleje forventes det, at småopgaver som eksempelvis oprydning/aftørring efter personlig pleje og sengeredning indgår, såfremt borgeren ikke selv kan klare disse opgaver. Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Særlige forhold Hjælp til personlig pleje ydes i forhold til behovet, dvs. nogle ydelser kan gives flere gange i døgnet, andre dagligt eller ugentligt. Hudpleje kan ydes til borger, som i forvejen er tildelt hjælp til personlig pleje. Påsmøring af cremer som led i behandling af hudsygdomme varetages af hjemmesygeplejen. Ved meget plejekrævende borgere kan der være behov for, at nogle af ydelserne udføres af to personer. Rengøring af hjælpemidler der anvendes i forbindelse med personlig pleje er omfattet af ydelsen. Hvis borger har behov for hjælp til fjernelse af affald, indgår dette i ydelsen. Ydelsen kan tildeles akut. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

29 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

30 Lovgrundlag Servicelovens 83 Indflytningspakke Formål Ydelsens indhold Hvor ofte gives ydelsen? (hyppighed) Særlige forhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at demente borgere, som flytter fra egen bolig til en plejebolig, oplever, at relevant viden om borgers pleje- og omsorgsbehov videregives til personalet i plejebolig, så borger sikres en kontinuerlig og ensartet plejeomsorg i fasen, hvor borger flytter i plejebolig. Læring, træning og vejledning af personale i borgers plejebolig Mulighed for i op til 14 dage at have borgers vanlige ydelser fra borgers valgte leverandør med ind i borgers nye plejebolig. På den måde vil borger i op til 14 dage opleve, at borgers faste kontaktperson sammen med borgers nye kontaktperson vil arbejde sammen om borgers plejebehov. Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Ydelsen kan gives i alle døgnets 24 timer og i op til 14 dage. Det er forventeligt, at ydelsen fra borgers valgte leverandør vil nedtrappes i den givne periode. Ydelsen skal gives af borgers faste kontaktperson, som har et indgående kendskab til borger. Ydelsen retter sig udelukkende mod demente borgere med højkomplekse fysiske eller psykiske problemstillinger, som ikke selv kan videreformidle egne pleje/omsorgsbehov. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

31 Lovgrundlag Servicelovens 83 Ernæring Formål Ydelsens indhold Formålet med ydelsen er at: Sikre, at borger får den rette ernæring til rette tid og derved opretholder en ernæringsrigtig tilstand. Tilberedning af morgenmad, der omfatter at: Borger vælger selv, hvad han/hun vil spise til morgenmad. Der kan koges havregrød og lignende, hvis dette er et ønske Oprydning efter tilberedning af borgerens morgenmad. Smøre snitter/anrette mellemmåltid, der omfatter at: Borger vælger selv, hvad han/hun vil spise til frokost/aftensmad I forbindelse hermed kan klargøres mindre mellemmåltider Denne ydelse vil altid ligge i dagtimerne. Såfremt snitterne først skal spises om aftenen, opbevares de tildækket i køleskabet Oprydning efter tilberedning af borgerens frokost/aftensmad. Servere snitter/mellemmåltid, der omfatter at: Borger kan få hjælp til af få serveret den smurte mad samt drikkevarer. Opvarme færdigretter i mikrobølgeovn, der omfatter at: Borger kan få mad bragt ud, eller der kan indkøbes forskellige færdigretter via indkøbsordning. Disse færdigretter kan personalet tilbyde at opvarme, såfremt borgeren har en mikrobølgeovn Opvarmning kan ske til middag og aften Oprydning efter anretning af borgerens frokost/aftensmad. Hjælp til indtagelse af mad og drikke, der omfatter at: Borger hjælpes med tilstrækkelig kost og væskeindtagelse under hensyntagen til såvel fysik som psykisk funktionsnedsættelse Hjælp til væskeindtagelse. Hjælp til kontakt til leverandør af madservice, der omfatter at: Ændre bestillinger, herunder hjælp til at udfylde menuplaner, således at ernæringstruede borgere får en optimal kost. Opvask foretages 1 gang pr. døgn i dagtimerne, og er indeholdt i ernæringsydelserne. Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

32 Hjælp til ernæring ydes i forhold til behovet, dvs. kan gives op til flere gange i døgnet. Hjælp til ernæring kan begynde dagen efter visitationsbesøget, med mindre andet aftales. Hjælp til kontakt til leverandør af madservice gives som hovedregel 1 gang månedligt. Særlige forhold Hvis borger har behov for fjernelse af affald, indgår dette i ydelsen. Borgere, som ikke er ernæringstruede, kan benytte sig af fleksibel hjemmehjælp, hvis de ønsker hjælp til at udfylde menuplan Ydelsen kan tildeles akut. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

33 Lovgrundlag Servicelovens 83 Hjælp til medicingivning Formål Ydelsens indhold Ydelsen indeholder ikke Hvor ofte gives ydelsen (hyppighed) Særlige forhold Formålet med ydelsen er at: Sikre at borgere får korrekt medicin til ordinerede tider. Hjælpen tildes borgere, som ikke selv kan varetage medicinering eller har behov for hjælp/støtte hertil. Give de doserede tabletter til ordinerede tider. Anden behandling efter hjemmesygeplejerskens anvisning. Låse medicin ind og ud af boks. Opgaver som hjemmesygeplejersken varetager. Udlevering af ikke doseret medicin. Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af hyppigheden i samråd med borger/pårørende. Hjælp til medicingivning ydes i forhold til behovet, dvs. kan gives op til flere gange i døgnet. Hjælp til medicingivning kan begynde umiddelbart efter visitationsbesøget, med mindre andet aftales. Medicin skal være doseret af hjemmesygeplejen eller været dosisdispenseret fra apotek; ydelsen kan ikke visiteres, hvis dette ikke er tilfældet. Hjemmesygeplejen skal sikre, at udførende personale har kendskab til, hvilke observationer m.m., der skal foretages i forbindelse med medicingivning, herunder også dosispakket medicin fra apoteket. Ydelsen kan tildeles akut. Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 10. december

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens 83 Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83. Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84

Kvalitetsstandard 2016. Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83. Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84 Kvalitetsstandard 2016 Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2015 Indhold

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Til borger... 4 Hvem kan søge om at blive godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 14.03.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.00 10.00 Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 04-03-2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Bilag 2 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 05-02-2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere